close

Enter

Log in using OpenID

11.11.2014 - Ankara Sanayi Odası

embedDownload
Ankara Sanayi
Odası (ASO)
Başkanı Nurettin
Özdebir, memur şehri
olarak anılan Ankara’nın
artık aynı zamanda
sanayi şehrine de
w
dönüştüğünü
vurguladı.
I ••
♦♦
• ••
••
♦♦
ASO Başkam Özdebir, Başkent
A nkara'nın sanayi alanında ge­
lişimini. yatırım potansiyelini
ve imkânlarını anlattı. Gün
geçtikçe A nkara'da sanayi
alanlarının arttığını, kentin
memur kenti görünümün­
den sıyrılarak sanayi kenti
görünümüne büründüğünü
ifade eden Özdebir,
Sincan 1. Organize Sanayi
Bölgesi*nin yanı sıra. Ostiııı,
İvedik, Siteler, Akyurt ve şeh­
rin çeşitli bölgelerine yayılmış
Türkiye ölçeğinde büyük sanayi
işletmelerinin var olduğunun da
altını çizdi. » 4. Sayfada
M
A
Kioaaanüco |
Sanayi üssü Ankara
Ankara Sanayi Oda (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, memur şehri olarak amlan Ankara’nın artık aynı zamanda sanayi şehrine de dönüştüğünü vurguladı.
MÜJGAN KAYA
ASO Başkanı Ö /d eb in Başkent
A nkara'nın sanayi alanında gelişimini,
yatırım potansiyelini ve imkânlarım
anlattı.
Gün geçtikçe A nkara'da sanayi
alanlarının arttığını, kentin m em ur
kenti görünüm ünden sıyrılarak sanayi
kenti görünüm üne büründüğünü ifa­
de eden Özdebir. Sincan 1. O rganize
Sanayi Bölgesi'n in yanı sıra. Ostim.
İvedik, Siteler. Akyıırt ve şehrin çeşitli
bölgelerine yayılm ış Türkiye ölçeğinde
büyük sanayi işletm elerinin var oldu­
ğunun da altını çizdi.
TEKNOLOJİ ÜRETİYORUZ
Özdebir. “Ankara son yıllarda
hızlı b ir sanayileşme göstererek ülke­
m izin ikinci büyük sanayi kenti oldu.
Başkent in bu gücü, yüksek bilgi ve
teknoloji üretme kapasitesinden kay­
naklanıyor. Ekonom ik ve Dış Politika
A raştırm alar M erkezi'nin '’kentler için
rekabet endeksi'nde Ankara birinci sı­
rada y er a lıy o r' diye konuştu.
‘SANAYİ HAVZASI’
OLUŞTURULUYOR
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, sa­
nayi alanlarının her geçen gün arttığını
vurgulayarak. A nkara'nın T ürkiye'nin
ikinci büyük sanayi üssü olduğunu
söyledi. ASO. şimdi 35 bin dönümlük
alanda, 100 bin kişiye istihdam sağla­
yacak b ir sanayi havzası oluşturm ayı
hedefliyor. “A nkara Sanayi Havzası''
oluşm ası yönünde çalışm alarına hızla
devam eden ASO Başkent ekonom isi­
nin gelişm esi ve yükselm esi için her­
kesin elini taşın altına koym ası gerek­
tiğini vurguladı.
Sanayi işletm elerinin yüzde 6 6 'sı­
nın organize sanayi bölgelerinde faali­
yet gösterdiğine değinen ASO Başkanı
N urettin Özdebir, T em elli'de yapımı
süren 2. O rganize Sanayi B ö lg esrn in
altyapı çalışm alarının tam am landığı­
nı belirtti. Çalışm alar bittiğinde böl­
gede 320 fabrika faaliyet gösterecek.
Tem elli'de Başkent ve Anadolu Or­
ganize Sanayi B ölgeleri’nin yanı sıra,
‘Döküm İhtisas Sanayi B ölgesi' ve
‘Teknoloji Geliştirme B ölgesi' kurula­
cak.
MAKİNE SANAYİ
HIZLA GELİŞİYOR
Sanayide m akine ve alet, tekstil
ve giyim ile dem ir sektörleri önde.
En yüksek serm ayeye sahip sektörler
elektronik, inşaat, tesisat ve gıda. Ya­
zılım, elektrik elektronik ve savunma
sanayinin T ürkiye'de en fazla yoğun­
laştığı il Ankara. Başkent teki sanayi
işletm elerinin yüzde 36'sı ihracata dö­
nük üretim yapıyor.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
154 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content