close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
T.e.
•
•
'wi
•
MU~
VALILIGI
il Milu Egitim Miidiirliigii
Sayl : 174802971165.0116824050
Konu:2014-2015 YIlt TEFBis
Tahmini Biite;e Veri Giri$leri
24/1212014
............................. OKULU MUDURLUGUNE Ilimizde bulunan tUm resmi kurumlanmlzm (Ogretmenevleri Harie;) 2014-2015
ogretim Ylh ,TEFBis Okul Aile Birligi modiilU ve illile;e Milli Egitim Miidiirliikleri
Modiillerine Tahmini Biite;e veri giri~lerinin ve onay i~lemlerinin yaptlmasl ie;in sistem
ae;llml~tlr.
Okul Aile Birligi Modiilleri ie;in Tahmini Biite;e veri giri~leri 22.12.2014 - 16.
01.2015 tarihleri arasmda yapIlmasl ie;in okulunuzlkurumunuz tarafmdan tahmini biite;e giri$
ve onay i~lemlerinin yapllmasl hususunda;
Geregini onemle rica ederim.
Nurettin OZDAS Miidiir a. Milli Egitim Sube Miidiirii EKLER: Mail Yazlsl DAGITIM: TUm OkullKurum Miidiirliiklerine Bu evrak giivenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~tJr. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden
25d2-751 e-3167-ge54-8f3b kodu ile teyit edilebilir.
23.12.2014 https:llnilufer.meb.gov.trlbi rimler/Mus/tefbis49.nsfl(%24Inoox)/25715E5B447CB844A887D22D577A5E5AI?OpenDocument&Form=h_PrintU I&Pres, , ,
Kimden:
Kime:
Berat SEZGiN <[email protected]> <[email protected]> Tarih:
19 Arallk 2014 Cuma 09: 15
Konu:
2014 - 2015 YIU TAHMiNi BOTCE VERi GiRi$ TARiHi HAKKINDA
2014 - 2015 YILI TAHMiNi BUTC;E VERi GiRiS
TARiHi HAKKINDA
Bakanllglmlza bag!! tOm resmi kurumlanmlzln
(Ogretmenevleri Hari~) 2014-2015 ogretim YIII , Okul
Aile Birligi modOIO ve il/iI~e Milli Egitim MOdOrlOkleri
ModOllerine Tahmini BOt~e veri giri~lerinin ve onay
i~lemlerininyapllmasl i~in a~aglda belirtilen tarihler
araslnda a~llml~tlr.
Belirtilen tarihler araslnda TahrTlini BOtce veri giri§i
yapmayan kurumlar icin aynca sOre uzatilmasl
yapllmayacaktlr.
Milli Egitim MOdOrlOkleri ModOlieri i~in Tahmini
BOt~e onaylan 22.12.2014 - 23.01. 2015 tarihleri
araslnda
Okul Aile Birligi ModOlieri i~in Tahmini BOt~e veri
giri~leri 22.12.2014 - 16.01.2015 tarihleri araslnda
yapllacaktlr.
BERAT SEZGiN
https:llnilufer,meb,gov.trlbirimler/Mus/tefbis49.nsf/(%24Inbox)/25715E5B447CB844A887D22D577A5E5AI?OpenDocument&Form =h_PrirtU I&PresetField,. .
1/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
80 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content