close

Enter

Log in using OpenID

burs başvurusu için dilekçe örneği

embedDownload
HİZMETTE 27 YIL
İSTANBUL EĞİTİM VAKFI
EĞİTİM VE ÖĞRETİM AMAÇLI BURS PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1. VAKFIMIZIN BURS HİZMETLERİ
a) Ġstanbul Eğitim Vakfı; maddi durumdan yoksun gençlere eğitim öğretimleri sırasında destek olmak
amacıyla burs imkânı vermek ve halkımıza eğitim, kültürel, sosyal ve sağlık alanlarında kamu yararı
gözetmek Ģartıyla hizmet vermeyi ana gaye kabul etmiĢtir.
b) Bu doğrultuda gençlere eğitimde fırsat ve imkân eĢitliğini sağlar. Gençlerin en üst düzeyde
yetiĢmelerine katkıda bulunarak imkânları ölçüsünde burs yardımında bulunur.
c) Öncelikle vakfımızdan burs talep eden öğrenciler www.istev.org sayfasının burslar bölümünden ön
kayıt iĢlemlerini yaptırmak zorundadırlar. Burs alma Ģartlarını taĢıyan öğrenciler bursları vakfımız
tarafından onaylandıktan sonra Madde 6 daki istenen belgelerle birlikte Ġstanbul Eğitim Vakfının
Burslar merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.
2. BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLERDE ÖNCELİK SIRASI;
a)
b)
c)
d)
BaĢarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler
Tıp Fakültesi öğrencileri
Eğitim kurumlarının tavsiye edeceği öğrenciler
Vakıf üyelerinin önereceği öğrenciler
3- TEBLİG VE KAYIT İŞLEMLERİ:
a) Burslar, öğrencinin sosyo-ekonomik ve baĢarı durumu değerlendirilerek tahsis edilir ve burs
verilecek öğrencilere telefon, e-mail veya posta yolu ile adreslerine tebliğ edilir.
b) Burs çıkmayan öğrencilere duyuru yapılmaz ve evrakları posta ile iade edilmez. (Ġsteyenler
evrakları Ġstanbul Eğitim Vakfı Burslar merkezinden alabilir)
c) Burs miktarı her ders yılı yeniden tespit edilir ve burslar Ekim ayından baĢlamak suretiyle 9 ay
süreyle ödenir.
4-BURSUN KESİLMESİNİ GEREKTİREN HALLER:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Burs aldığı süre içinde yanlıĢ beyanda bulunduğu tespit edilenlerin,
Sınıfta kalanların, Alt sınıftan 1 den fazla dersten baĢarısız olanların
Öğretim Kurumu ile iliĢiği kesilenlerin, sınıf geçtiklerini her yıl 1 Ekim’e kadar belgelemeyenlerin,
kayıt donduranların ve baĢka kurumlardan burs almaya baĢladıklarında bildirmeyenlerin
Vakıf yönetiminin olurunu almadan öğretim kurumu veya öğrenim dalını değiĢtirenlerin,
Öğrenciye yakıĢmayacak tutum ve davranıĢ içinde bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu
organlarının kararı ile veya güvenilir belgelerle sabit olanların BURSLARI KESİLİR.
Yanıltıcı beyanda bulunanlar ve adli ve idari sebeplerden dolayı (yüz kızartıcı suçlar terör ve siyasi
suçlar vb.) okuldan iliĢiği kesilen öğrencilerin burs ödemeleri kesilecek ve o güne kadar ki tüm
ödemeler geri alınacaktır.
Ne sebeple olursa olsun öğrenimine ara vermiĢ veya sonlandırmıĢ öğrencilerin durumlarını
bildirmeleri zorunlu olup bildirmeyenler hakkında (e ) maddesindeki hükümler uygulanır.
5-TEKRAR BURS TAHSİSİ İÇİN KOŞULLAR:
Bursu kesilenlerden, müteakip yıl sınıfını geçenlerin ve bursun kesilmesini gerektiren nedenleri (yalan
beyanda bulunma durumları hariç) ortadan kalkan öğrencilerin, baĢvuruları halinde durumları tekrar
incelenerek burs tahsis edilebilir.
Beylerbeyi Mahallesi Bedevi Tekkesi sok. No: 7/3 Üsküdar/ĠSTANBUL
TEL: 0 (216) 422 31 31 / FAX: 0 (216) 422 31 33
Sayfa 1
HİZMETTE 27 YIL
İSTANBUL EĞİTİM VAKFI
6. BURS MÜRACAATINDA BULUNAN VE ONAYLANAN ÖĞRENCİLERİN İSTANBUL
EĞİTİM VAKFI BURS MERKEZİNE TESLİM EDECEGİ BELGELER
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Burs baĢvuru formu,
Burs sözleĢmesi ile sözleĢmede istenen ek belgeler,
Öğrenci iĢlerinden onaylı transkript,
Sabıka kayıt belgeniz,
Bağlı bulunulan nüfus dairesince düzenlenecek olan “Nüfus kayıt örneği ”,
Anne ve Babanın; Bir iĢte çalıĢıyor olmaları durumunda, her ikisinin maaĢını gösterir iĢ yerinden
onaylı maaĢ bordosu,
Serbest meslek sahibi olanların vergi levhası fotokopisi
Emekliler için aylıklarını aldıkları banka cüzdanının ilk sayfası ile son maaĢı gösteren sayfasının
fotokopisi,
Kiracıların, kira kontratının sureti, lojmanda oturanların ise bağlı oldukları kurumdan alacakları
resmi yazı,
Resmi ve özel hiçbir kurumdan burs almamak.
7. SONUÇ
a) Ġstenilen belgeler en geç 20 Eylül tarihinde Ġstanbul Eğitim Vakfı Burslar merkezinde olacak
Ģekilde gönderilecektir. Ġstenen belgelerin düzenlenme tarihi burs alınacak Eğitim dönemine ait
olmalıdır. Tüm evraklarda eksik imza, eksik bilgi ve yanlıĢ beyan tespit edildiğinde müracaatınız
geçersiz sayılacaktır
b) BaĢvuru formundaki bilgiler gerçekleri yansıtacak Ģekilde tarafımdan doldurulmuĢtur. Vakfınızın
burs esaslarını okudum. Burs alma Ģartlarına uymadığımın tespit edilmesi durumunda aldığım
bursları geri ödemeyi taahhüt ederim.
Burs programınızdan yararlanabilmek için değerlendirmeye dâhil edilmemi arz ederim.
Adı Soyadı
Adres (Ailenin )
:
:
Beylerbeyi Mahallesi Bedevi Tekkesi sok. No: 7/3 Üsküdar/ĠSTANBUL
TEL: 0 (216) 422 31 31 / FAX: 0 (216) 422 31 33
.../…./20….
Ġmza
Sayfa 2
HİZMETTE 27 YIL
İSTANBUL EĞİTİM VAKFI
6 AY İÇİNDE
ÇEKİLMİŞ FOTOGRAF
BAŞVURU FORMU
1- BURS İSTEĞİNDE BULUNAN ÖĞRENCİNİN KİMLİK VE OKUL BİLGİLERİ:
Adı Soyadı
:
Üniversitesi
:
Baba Adı
:
Fakültesi
:
Anne Adı
:
Bölümü
:
Doğum Yeri (Ġl, Ġlçe, :
Köy)
Doğum Tarihi (Gün, :
Ay, Yıl)
Cinsiyeti
:
Sınıfı
:
Öğrenci No
:
GiriĢ Tarihi
:
Medeni Hali
:
Bitirdiği Lise
:
T C kimlik No
:
Lise Türü
:
2- AİLENİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU:
Baba
Hayatta ( ) , ĠĢi:
Aylık Net geliri:
Öğrenimi:
Hayatta Değil : ( )
Anne
Hayatta ( ) , ĠĢi:
Aylık Net geliri:
Öğrenimi:
Hayatta Değil : ( )
Varsa, Ailenin Toplam Gelirine Katılan Diğer Aylık Net Gelir Toplamı:
Ailenin Toplam Net Gelirinin Muhteviyatı Hakkında Verilebilecek Bilgiler:
Aile Reisinin ĠĢ Adresi:
Ailenin Oturduğu Ev: Mülk : ( ), Kira : ( ), Lojman : ( ), Diğer : ( )………………..
Aylık kira bedeli : ……………………………..
Beylerbeyi Mahallesi Bedevi Tekkesi sok. No: 7/3 Üsküdar/ĠSTANBUL
TEL: 0 (216) 422 31 31 / FAX: 0 (216) 422 31 33
Sayfa 3
HİZMETTE 27 YIL
İSTANBUL EĞİTİM VAKFI
3- KARDEġLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER:
(BAġVURU SAHĠBĠ HARĠÇ)
ADI VE SOYADI
YAġ
OKULU VE SINIFI
ALDIĞI
BURS Miktarı
ÇALIġANLARIN
ĠĢi ve Aylık geliri
4- KĠġĠSEL BĠLGĠLER:
A-ÖĞRENĠM SÜRESĠNCE ĠKAMET DURUMU
Ailemle birlikte Ġkamet edeceğim
( )
Ailemden ayrı bir ġehirde Ġkamet Edeceğim ( )
Ġkamet Edeceğim Yer:
YURT ( )
Kirası:
EV
( )
Kirası:
(size düĢen miktar)
B-BURS BAĞLANTISI
BaĢka Kurumlardan Burs / Kredi Alıyorsanız, bu kurumların adları:
Aldığınız Aylık Yardım Miktarları
:
C-ADRESLER: (Posta kodu mutlaka belirtilmelidir)
ÖĞRENĠMDEKĠ DEVAMLI ADRESĠM:
AĠLEMĠN ĠKAMETGÂH ADRESĠ:
Tlf No:
E- MAĠL ADRESĠ:
Ev Tlf:
Cep Tlf:
Cep Tlf:
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ederim
Adı ve Soyadı :
Tarih
:
Ġmza
:
ÖNEMLİ NOTLAR:
1- Formu doldurmadan önce, “BURS PROGRAMINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA” bölümünü dikkatlice okuyunuz.
2- SADECE:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Kötü alıĢkanlıkları olmayan,
Sigara Ġçmeyen,
Derslerinde baĢarılı olan,
Maddi durumu öğrenimini zor devam ettirecek Ģekilde yetersiz olan,
ÇalıĢkan, dürüst kiĢiliğe sahip olan
Hiçbir aĢırı akımın içinde olmayan öğrencilere burs verilir.
3- Burs yönetmeliği gereği yılsonunda kurumca onaylı transkript belgesi gönderilmesi zorunludur.
a) Zayıf dersi olan öğrencilerin bursu iptal edilecektir.
b) Burs baĢvuruları her yıl tekrarlanacaktır.
Beylerbeyi Mahallesi Bedevi Tekkesi sok. No: 7/3 Üsküdar/ĠSTANBUL
TEL: 0 (216) 422 31 31 / FAX: 0 (216) 422 31 33
Sayfa 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
354 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content