close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılında Geçerli Olacak Hadler ve Tutarlar

embedDownload
1
Sirküler
Sayı: 2015/1
5 Ocak 2015
1 OCAK 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK BAZI TUTARLAR VE HADLER
Değerli müşterilerimiz ve meslektaşlarımız;
Her yılsonunda olduğu gibi bu yılsonunda da, pek çok kanunda yer alan tutar ve hadler 1 Ocak 2015 tarihinden
geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. Aşağıda vergi mevzuatımızı ilgilendiren değişikliklerden önemli
gördüklerimize yer verilmiştir. Ayrıntıları için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.
1.
2015 yılında geçerli olan asgari ücretler aşağıdaki gibidir.
Geçerli Olduğu Dönem
16 Yaşından Büyükler
16 Yaşından Küçükler
01.01.2015 - 30.06.2015
1.201,50
1.201,50
01.07.2015 - 31.12.2015
1.273,50
1.273,50
İlgili düzenleme için: [2014/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı için tıklayın]
2.
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla
giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak tutar yeniden değerleme oranında (% 10,11) artırılarak
2015 yılı için 19.500 TL olarak belirlenmiştir.
İlgili düzenleme için: [KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapan 2 nolu tebliği için tıklayın]
3.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu
hadler yeniden değerleme oranında (%10,11) artırılmıştır. Buna göre 2015 yılında uygulanacak olan yeni miktar
ve hadler aşağıdaki gibidir:

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden 2015 yılında elde edilecek kira gelirlerine uygulanacak istisna
tutarı 3.600 TL,

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek
suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 13 TL,

Engellilik indirimi tutarları, birinci derece engelli için 880 TL, ikinci derece engelli için 440 TL, üçüncü derece
engelli için 200 TL,

Basit usule tabi olmanın genel şartı olan yıllık kira bedeli toplamı, büyükşehir belediye sınırları içinde
6.000 TL, diğer yerlerde 4.000 TL,

Basit usule tabi olmanın özel şartları:
1.
Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 84.000 lirayı
veya yıllık satışları tutarının 120.000 lirayı aşmaması,
2.
(1) numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş
hasılatının 40.000 lirayı aşmaması,
İz Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Ltd. Şti.
Cumhuriyet Bulvarı Erden İşhanı No: 87 Kat:4 D:13 35210 İZMİR Tel: (0.232) 483 65 55 pbx http://izdenetim.com.tr
2
3.





(1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı
toplamının 84.000 lirayı aşmaması,
2015 yılında elde edilen değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı 10.600 TL,
2015 yılında elde edilen arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 23.000 TL,
Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme
sınırı 1.500 TL,
Gelir vergisi tarifesi:
12.000 TL'ye kadar
% 15
29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası
% 20
66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL), fazlası
% 27
66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL'den fazlasının 106.000
TL'si için 25.990 TL), fazlası
% 35
2014 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (10,11 /
9,74 =) 1,037 olup, 1’den büyük çıkmaktadır.
Bu nedenle, 2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç
edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi
tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden
sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.
İlgili düzenleme ve ayrıntılar için: [287 no.lu Gelir Vergisi Kanunu genel tebliği için tıklayın]
4.
Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak had ve miktarlar:
MADDE NO - KONUSU
MADDE 104
2015 Yılında
Uygulanacak
Miktar (TL)
İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması
3- İlanın;
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması
1.900
1.900-190.000
190.000 ve
üzeri
MÜK.MADDE 115 Tahakkuktan vazgeçme
MADDE 153/A
Teminat tutarı
MADDE 177
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
- Alış tutarı
- Satış tutarı
23
84.000
160.000
220.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
88.000
160.000
MADDE 232
Fatura kullanma mecburiyeti
880
MADDE 252
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç
2,30
MADDE 313
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar
880
MADDE 343
En az ceza haddi
- Damga vergisinde
- Diğer vergilerde
İz Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Ltd. Şti.
Cumhuriyet Bulvarı Erden İşhanı No: 87 Kat:4 D:13 35210 İZMİR Tel: (0.232) 483 65 55 pbx http://izdenetim.com.tr
10,60
20
3
MADDE 352
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
I nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
120
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
77
3 - İkinci sınıf tüccarlar
39
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
18
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
10,60
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
4,80
II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
66
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
39
3 - İkinci sınıf tüccarlar
18
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
MADDE 353
10,60
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
4,80
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
2,60
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
200
106.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi,
taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu
getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
200
10.600
106.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin;
bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha
bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
200
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve
esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara
uymayanlara
4.800
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma
zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa
işletmecilerine
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
250
770
150.000
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan
yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
1.060
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen
durmayan aracın sahibi adına
MADDE 355
770
b) Damga Vergisinde
- Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası
1,70
MÜK. MADDE 355 Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
1.300
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
660
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
330
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen
belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel
usulsüzlük cezası
1.060.000
İlgili düzenleme için: [442 no.lu Vergi Usul Kanunu genel tebliği için tıklayın]
5.
2015 yılında geçerli olacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları aşağıdaki gibidir:
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
İz Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Ltd. Şti.
Cumhuriyet Bulvarı Erden İşhanı No: 87 Kat:4 D:13 35210 İZMİR Tel: (0.232) 483 65 55 pbx http://izdenetim.com.tr
4

I Sayılı motorlu taşıtlar vergisi tarifesi:
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre
vergilendirilir.
Motor Silindir Hacmi (cm³)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş
4 - 6 yaş
7 - 11 yaş
12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı
591
412
231
175
63
1301 - 1600 cm³ e kadar
945
709
412
291
112
1601 - 1800 cm³ e kadar
1.667
1.304
768
469
182
1801 - 2000 cm³ e kadar
2.626
2.024
1.189
709
280
2001 - 2500 cm³ e kadar
3.939
2.860
1.787
1.068
423
2501 - 3000 cm³ e kadar
5.491
4.777
2.985
1.607
591
3001 - 3500 cm³ e kadar
8.362
7.524
4.533
2.263
831
3501 - 4000 cm³ e kadar
13.147
11.352
6.686
2.985
1.189
4001 cm³ ve yukarısı
21.516
16.516
9.556
4.296
1.667
100 - 250 cm³ e kadar
112
85
63
40
17
251 - 650 cm³ e kadar
231
175
112
63
40
651 - 1200 cm³ e kadar
591
352
175
112
63
1.429
945
591
469
231
2-Motosikletler
1201 cm³ ve yukarısı
Yukarıdaki (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre
vergilendirilir.

II Sayılı motorlu taşıtlar vergisi tarifesi Sayılı Liste:
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 6 yaş
7 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
709
469
231
945
591
352
1.429
945
591
25 kişiye kadar
1.787
1.068
469
26 - 35 kişiye kadar
2.143
1.787
709
36 - 45 kişiye kadar
2.384
2.024
945
46 kişi ve yukarısı
2.860
2.384
1.429
637
423
209
1.501 - 3.500 kg'a kadar
1.286
746
423
3.501 - 5.000 kg'a kadar
1.930
1.607
637
1) Minibüs
2) Panel van ve motorlu karavanlar (motor silindir hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı
1901 cm³ ve yukarısı
3) Otobüs ve benzerleri (oturma yeri)
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (azami toplam ağırlık)
1.500 kg'a kadar
İz Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Ltd. Şti.
Cumhuriyet Bulvarı Erden İşhanı No: 87 Kat:4 D:13 35210 İZMİR Tel: (0.232) 483 65 55 pbx http://izdenetim.com.tr
5
5.001 - 10.000 kg'a kadar
2.143
1.821
855
10.001 - 20.000 kg'a kadar
2.574
2.143
1.286
20.001 kg ve yukarısı
3.220
2.574
1.497
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre
vergilendirilir.

IV Sayılı motorlu taşıtlar vergisi tarifesi Sayılı Liste:
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş
4 - 5 yaş
6 - 10 yaş
11 ve yukarı yaş
1.150 kg'a kadar
11.950
9.556
7.167
5.732
1.151 - 1.800 kg'a kadar
17.929
14.339
10.755
8.603
1.801 - 3.000 kg'a kadar
23.907
19.125
14.339
11.473
3.001 - 5.000 kg'a kadar
29.887
23.907
17.929
14.339
5.001 - 10.000 kg'a kadar
35.865
28.691
21.516
17.211
10.001 - 20.000 kg'a kadar
41.844
33.474
25.102
20.077
20.001 kg ve yukarısı
47.821
38.254
28.691
22.952
Uçak ve helikopterler
İlgili düzenleme için: [45 no.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu genel tebliği için tıklayın]
6.
73 no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 2015 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranında (% 10,11)
artırılarak yeniden belirlenmiştir. İlgili tebliği ve ekinde yer alan harçlar listesine ulaşmak için tıklayın.
7.
58 no.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 56 Seri No.lu Damga
Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergilerin (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami
miktarlarını belirleyen hadler dâhil) ve Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan
alınacak damga vergisine ilişkin üst sınırın yeniden değerleme oranında (% 10,11) artırılarak yeniden
düzenlenmiştir. İlgili tebliği ve ekinde yer alan harçlar listesine ulaşmak için tıklayın.
8.
46 no.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile anılan Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında
(b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları yeniden değerleme oranında artırılarak yeniden belirlenmiştir.
İlgili tebliği ve ekinde yer alan harçlar listesine ulaşmak için tıklayın.
9.
46 no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre
temizlik vergisi tutarlarının yeniden değerleme oranında (% 10,11) artırılarak yeniden belirlenmiştir. İlgili tebliği
ve ekinde yer alan harçlar listesine ulaşmak için tıklayın.
Yukarıda yer verdiğimiz değişikliklerin dayanağı olan belgelere web sitemizden ( http://izdenetim.com.tr)
ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla.
İZDENETİM
İz Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Ltd. Şti.
Cumhuriyet Bulvarı Erden İşhanı No: 87 Kat:4 D:13 35210 İZMİR Tel: (0.232) 483 65 55 pbx http://izdenetim.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
527 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content