close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Kriterleri PDF - Koçluk Platformu Derneği

embedDownload
1
Koçluk Eğitim Programları
Akreditasyon Süreci ve
Başvuru Kriterleri
KPD olarak Türkiye’de “Koçluk Eğitimlerinin Akreditasyonu”
çalışmalarımızla; koçluk eğitim programlarını tamamlamış bireylerin,
gerekli yetkinliklere sahip birer profesyonel koç olarak yetişmelerine
yönelik eğitim süreçlerini izleme ve değerlendirme sorumluluğunu
üstlenmekte, sektörün güçlenmesini ve sahada nitelikli profesyonel
koçların hizmet vermesini amaçlamaktayız.
Akreditasyon süreciyle, odağına insanı alan ve profesyonel koç
yetiştiren kurumların sunduğu eğitimlerde standartların oluşturulması
ve bunun sistematik bir şekilde uygulanmasını hedeflemekteyiz. Böylece eğitim içeriklerinin bilişsel ve duygusal zekâya ve aynı zamanda
mesleki yetkinliklere dayandırılarak güçlendirilmesi, evrensel mesleki
eğitim standartlarına uygun eğitimlerin Türkiye’de uygulanması sağlanacaktır.
2
Akreditasyon Süreci
Bu akreditasyon süreci KPD tarafından oluşturulmuştur ve
fikri hakları KPD’ye aittir. KPD Eğitim Akreditasyonu profesyonel
koçluk eğitimleri için geçerlidir. Süreç başvuru esasına dayanmaktadır. KPD Eğitim Akreditasyon süreci başvurudan itibaren 3 ay içinde
tamamlanır.
KPD’nin belirleyeceği bağımsız bir denetim mekanizmasıyla akreditasyonun geçerliliği 3 yılda bir değerlendirilecektir.
Değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilen altı (6) ana başlıktan
oluşmaktadır.
Temel Değerlendirme Kriterleri
1
Eğitimin Yapısı
2
Bilimsel Altyapı
3
Etik ve Mesleki Boyutlar
4
Performansın Değerlendirilmesi
5
Eğitmen Kriterleri
6
Eğitimin Sürekli İyileştirilmesi
Akreditasyonun Yararları ve Etkileri
3
• KPD Eğitim Akreditasyonu, sunulan eğitimin, katılımcının mesleki ve
bireysel gelişimine ve mesleki standartların uygulanmasına en üst
düzeyde katkı sağlar.
• Kurumsal güvenilirliği ve profesyonel saygınlığı güçlendirir.
• Eğitimleri akredite edilen kurumlar KPD’nin websitesinde duyurularak görünürlükleri sağlanır.
• Eğitim programlarının sürekli geliştirilmesini ve güncel tutulmasını
güvence altına alır.
• Uygulamada program mezunlarının mesleki ve etik standartlara
uygun çalışmasını güvence altına alır ve mesleki gelişimlerini destekler.
• Koçluk mesleğinin güvenilirliğine ve uygulamadaki standardizasyonun sürdürülmesine katkıda bulunur.
• Koçluk hizmetleri sektöründe tüm taraflara bir ortak anlayış ve
çalışma çerçevesi sunar.
• Uzun vadede koçluk hizmetleri sektörünün saygınlığını ve sürdürebilirliğini güvence altına alır.
Başvuru İçin Gerekli Koşullar
Başvuru sahibi kuruluş KPD tüzel (kurumsal) üyesi olmalıdır.
Başvuruya konu olan temel profesyonel koçluk eğitim süresi 60
saatten az ders saati içermemelidir, bu 60 saatin içine sınıf içi
eğitim, uzaktan eğitim ve destek (ödev, e-öğrenme, vb.), performans değerlendirme (teorik ve pratik sınav, gözlemli koçluk,vb.) dahildir.
Akreditasyon için başvurulan eğitimin en az iki kez uygulanmış
ve en az 12 kişi tarafından tamamlanmış olması zorunludur.
Eğitim, kanıta dayalı bir koçluk yaklaşımı esas alınarak tasarlanmış olmalı ve bir koçluk modeli içermelidir.
Başvuru formunda istenen tüm bilgiler eksiksiz sağlanmalıdır.
4
Bu koşulları sağlayan eğitim başvuruları aşağıdaki içerik
esas alınarak değerlendirilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KPD Etik İlkeleri
Profesyonel Mesleki Standartlar
Bilişsel ve Duygusal Zekaya Dayalı Yetkinlikler
Mesleki Yetkinlikler
Koçluk Anlaşmasını Oluşturma
Güven İlişkisi Yaratma
Amaç Belirleme
Etkili İletişim
Aktif Dinleme
Güçlü Sorgulama
Farkındalık Yaratma
Hedef Belirleme
Stratejik Planlama
Müşterinin Gelişimini İzleme
Ücretler (Her bir program için)
Başvuru ücreti : 250 TL (İade edilmez)
: 500 TL
Onay ücreti
Yenileme ücreti : 250 TL (3 yılda bir)
Daha fazla bilgi ve başvuru için:
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
727 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content