close

Enter

Log in using OpenID

13.06.2014 Tarihli Meclis Toplantı Tutanağı

embedDownload
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
TOPLANTI
BİRLEŞİM
CELSE
SAAT
/
i
EXP02016
ANTALYA
:6
:1
:1
: 14.30
Büyükşehir Belediye Başkanı : M enderes TÜREL
Divan Kâtibi
:H alü Ö Z T Ü R K
Divan Kâtibi
: M uham met URAL
Antalya Büyükşehir Belediye M eclisinin Haziran ayı Toplantısı 1. Birleşim in 1. Oturumu
çoğunluğun sağlanmasıyla 13.06.2014 tarihinde ASAT Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda
Büyükşehir Belediye Başkam M enderes TÜREL tarafından açıldı.
BAŞKAN
:Değerli Arkadaşlar M eclisimiz başlayacak
lütfen herkes yerlerine geçsin. îzleyen arkadaşlarımız, arkadaşlar M eclisimiz başlayacak lütfen herkes
yerlerine otursun. İzleyicilerimiz, Değerli Belediye Başkanlarımız, kıymetli Meclis Üyelerimiz,
Haziran Ayı Meclisimiz ile ilgili toplantımız başlayacaktır, öncelikle toplantı yeter sayımız için
çoğunluğun olup olmadığı hususunda arkadaşlarımızın işaret buyurmalarını rica edeceğim. Öncelikle
katılan arkadaşlarımızın 1 tuşuna bastıktan sonra okey tuşuna basmalarını rica ediyorum. Başladı mı
açtık mı oylamayı?
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN
: Açamadım efendim.
BAŞKAN
: Açalım efendim o zaman.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN
:Saym Başkanım, Sayın Meclis Üyelerimiz
Antalya Büyükşehir Belediye M eclisimizin 13.06.2014 tarihli toplantısına ait katılımın tespiti için
önce l ’e sonra okey tuşuna lütfen basmız, arz ederim. Önce l ’e, sonra okey tuşuna lütfen.
GÜNDEM İN 1. MADDESİ
ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
13.06.2014
tarihli
meclis
toplantısı
yeterli
çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.
A K Parti Meclis Üyeleri; Hakan TÜTÜNCÜ, Ramazan ÇALIK, Hüsamettin ÇETÎNKAYA,
Halil ŞAHİN, A dil ÇELİK, Ümit ÖZTEKÎN, Bahadır YANTAÇ, M esut KOCAGÖZ, Mehmet
BAŞARAN, Esat GÖYÜK, Cenk Halil B A Y A Z , Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN,
İsmail TOSUN, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Mehmet UYAR, Süleyman TOPÇU, M ustafa İsmet
UYSAL, Bahattin B A Y R A K T A R , Emin HATİPOĞLU, Kerim B A Ş K A V T A N , M ustafa Erkan
ERSOY, Abdurrahman Y IL M A Z , Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Haşan Fevzi Y IL M A Z , Y usuf
GÖVEN, Erdeniz Y A V U Z , Ali KURŞUNLU, M usa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Fırat DEMİRCİ,
Haşan Ali İRBAN, Sadullah BAYAR, Hüseyin TORUN,
M uhammet URAL, Kemal
SARIYILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Mehmet SALUR, Halit ÇÎLENGİR, Ali Rıza ZORLU,
Orhan AVCI, M ustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Halil KARATAŞ, Ercan M ERTHATUN, Can
KASAPOĞLU, CHP Meclis Üyeleri; Ümit UYSAL, Şükrü SÖZEN, M uhittin BÖCEK, Recep
TO KGÖ Z, Erkan DEMİRCİ, Erol ÖZKARABEKİR, Önder ÖNEN, Ruhi BEŞİKTAŞ, Arzı
YILDIRIM, Faik ÇITAK, Zafer YÖRÜK, Serkan KÜÇÜKKURU, M ustafa Reşat O K T A Y , Songü
BAŞKAYA, Süleyman ACAR, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Canse
TUNCER, Sıtkı SOYDAL, Edip Kemal BAHADIR, Seyfı ARIKAN, Halil ARIKAN, Sami ALTU>
İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Serdal ÇAVUŞOGLU,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
AN TALYA
MHP Meclis Üyeleri; Adem Murat YÜCEL, Haşan GÖKÇE, Kaan Osman
SARIOĞLU, Mustafa GÜL, Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, Zihni ASİLTÜRK,
Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Selçuk SENİRLİ, Ergüven YILMAZ, Abdullah SÖNMEZ,
Mustafa TUNA, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Ahmet YAŞAR, Emin ÇAĞLAR, Haşan
Nusret BAYSAL, Mehmet KILINÇ, İrfan YILMAZ, Ertürk YAZAR, Ahmet ÇAM, Nurdan
Aslı Bayar ULUKAPI, Rasih ŞAHİN'in hazır oldukları,
AK Parti Meclis Üyesi, Mehmet ÖZEREN, Halil KOCAER, Hüseyin ÖZBEK CHP
Meclis Üyesi; Turgay GENÇ’in hazır bulunmadığı anlaşıldı.
BAŞKAN
:Evet
Değerli
Arkadaşlar
yeterli
çoğunluğumuz vardır.. Gündemimiz ile ilgili katılamayan arkadaşlarımızın mazeret dilekçeleri
var. Mazeret gönderenlerin ve mazeret göndermeyenlerin tamamının mazeretli sayılması
hususunu oylanmza arz ediyorum kabul edenler lütfen 1 nolu tuşa bassın.
Evet yeterli çoğunluğumuz vardır. Değerli Arkadaşlar, toplantımızı açıyoruz,
toplantımızın hayırlı ve uğurlu olmasım temenni ediyorum. Gündemimizin 1. Maddesi
yoklama ve açılış tamamlanmıştır. Gündemle ilgili önergelere geçmeden önce Büyükşehir
Belediyesi Daire Başkanlıklanndan gündeme gelmesi gereken maddeler söz konusu. Onlan
okutuyorum ve onları gündeme ekleyeceğim. Buyurun Bayram Bey dedi ve Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli meclis toplantısının 1. Birleşim 1.
Oturumu açıldı.
KARAR NO: 262
(Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi Uyarınca sunulan teklifler
ve önergeler)
BAŞKANLIK MAKAMINA; "İlgi: Antepe A.Ş. nin 12.06. 2014 tarih ve 137 sayılı
yazısı ve ekli 12.06.2014 tarih ve 457 sayılı Yönetim Kurulu Kararı.
Belediyemizin hissedarı bulunduğu ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin ilgi yazı ve
ekli Yönetim Kurulu Kararında belirtilen; bir tanesi doğu ilçelerimize, bir tanesi batı
ilçelerimize hizmet verilmesi amacıyla iki adet asfalt üretim tesisi kurulması yatınmları için
şirket
sermayesinin
8.805.000,00.(sekizmilyonsekizyüzbeşbin)
TL’den
5.195.000,00.(beşmilyonyüzdoksanbeşbin) TL. arttırılarak 14.000.000,00. (ondörtmilyon)
TL.’ye çıkanlması ve Belediyemizin söz konusu sermaye artışına katılıp katılmayacağının
bildirilmesi talep edilmektedir.
Sermaye artırımı talebinde bulunan söz konusu hissedarı bulunduğumuz ANTEPE
İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin sermaye artırımı yapabilmesi için, Belediyemizin bu artırım ile
ilgili
. iştirakine
isabet
eden;
4.987.200,00.-TL
(dörtmilyondokuzyüzseksenyedibinikiyüztürklirası)’dır.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
Belediyemizin ortaklık oranım (%96) korumak sureti ile sermaye artırımına katılabilmesi için,
5393 sayılı Belediye Kanununun, Meclisin görev ve yetkilerini düzenleyen 18.maddesinin (i) bendi
gereği, Büyükşehir Belediye M eclisi’nin sermaye artışına karar vermesi gerekmektedir.
Konunun M eclisimizce görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.” deyimli Kaynak
Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 13.06.2014 tarih ve 393 sayılı teklif yazısı, (gündemin
108. maddesine alınması)
BAŞKAN
: Hepsini okuyalım öyleyse......
BAŞKANLIK MAKAMINA; "İlgi: ANET A .Ş’nin 27,05.2014 tarih ve 91 sayılı yazısı ve ekli
27.05.2014 tarih ve 024 sayılı Yönetim Kurulu Kararı.
Belediyemizin hissedarı bulunduğu ANET Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketinin ilgi yazı ve ekli Yönetim Kurulu Kararında belirtilen nedenler ile yeni modem bir mezbaha
yapılması ve yapılacak mezbahanın finansmanında kullanılmak üzere şirket sermayesinin
5.600.000.00.- (beşmilyonaltıyüzbin)TL’den 3.500.000,00.- (üçmilyonbeşyüzbin) TL. arttırılarak
9.100.000.00.- (dokuzmilyonyüzbin) TL.’ye çıkarılması ve Belediyemizin söz konusu sermaye artışına
katılıp katılmayacağının bildirilmesi talep edilmektedir.
Sermaye artırımı talebinde bulunan söz konusu hissedarı bulunduğumuz ANET Antalya
Entegre Et Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin sermaye artırımı yapabilmesi için, Belediyemizin bu
artırım
ile
ilgili
iştirakine
isabet
eden;
3.414.712,00.TL.’dir.(üçmilyondörtyüzondörtbinyediyüzonikitürklirası)
Belediyemizin ortaklık oranını
(
%97,5632) korumak sureti ile sermaye artırımına katılabilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanununun,
Meclisin görev ve yetkilerini düzenleyen 18.maddesinm (i) bendi gereği, Büyükşehir Belediye
Meclisinin sermaye artışına karar vermesi gerekmektedir.
Konunun M eclisimizce görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.” deyimli Kaynak
Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 13.06.2014 tarih ve 392 sayılı teklif yazısı, (gündemin
109. maddesine alınması)
BAŞKANLIK MAKAMINA; “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı AYKOM E Şube Müdürlüğü
tarafından hazırlanıp, revize edilen “AYKOM E Uygulama Yönetmelik Taslağı” I.Hukuk
Müşavirliğinin de görüşü alınarak, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisi’ne havalesini
arz ederim.” deyimli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 11.06.2014 tarih ve 2305 sayılı teklif
yazısı, (gündemin 110. maddesine alınması)
BAŞKANLIK MAKAMINA; "Antalya Büyükşehir Belediyesi M eclisinin 13.07.2009 tarih ve
282 sayılı kararı ile oluşturulan Kariyer Ofisi Özel İstihdam Bürosu’nun 3 (üç) yıllık izin süresi
Belediye M eclisinin 11.09.2012 tarih ve 439 sayılı kararı ile yenilenmiştir.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Kariyer Ofisi Özel istihdam
Bürosu’nu temsil ve ilzama yetkili olarak 13.09.2012 tarih ve 489 sayılı encümen kararı ile Genel
Sekreter Yardımcısı Cemal ÖCAL görevlendirilmiştir.
‘Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz sonucu oluşan istihdam sorununun ele alınması ve
değerlendirilmesi’ amacıyla oluşturulan Kariyer Ofisi Özel İstihdam B ürosu’na artık ihtiyaç kalmamış
olup; bu sebeple Kariyer Ofisi Özel İstihdam Bürosu’nun kapatılması, temsil ve ilzama yetkili olarak
görevlendirilen Cemal ÖCAL’m görevlendirmesinin sonlandırılması ve kapatılm a işlemlerinin ve
açılış için Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği’nin 8. ve 9. maddeleri gereğince Türkiye İş Kurumuna
ödenen teminat mektubunun iade işlemlerinin takibini yapmak üzere Enver KILINÇ’m
görevlendirilmesi hususlarında gerekli kararın meclisten alınmasını arz ederim.” deyimli Sosyal
Hizmetler Dairesi Başkanlığının 11.06.2014 gün tarih ve 1580 sayılı teklif yazısı, (gündemin 111.
maddesine alınması)
3
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
l ° r /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
AN T A L Y A
BAŞKAN
:Evet değerli arkadaşlar başkaca gündeme
eklenmesi gereken önergesi olan arkadaşımız var mı? Verdiniz. Ben öncelikle Daire
Başkanlıklarımızdan gelen, Daire Başkanlıklarımızdan gelen sırasıyla, okunma sırasına göre
okunan maddeleri Meclis Başkam olarak Daire Başkanlığından geldiği için gündemimize
ekliyorum. Arkadaşlarımızın verdiği önergeleri de okuyalım. Buyurun.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN : 2 maddem daha var efendim Daire
Başkanlıklarından gelen.
BAŞKAN
: Öyle mi?
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN : Evet efendim.
BAŞKAN
: Bana verdiğiniz listede yok da onun için.
Evet buyurun peki.
BAŞKANLIK MAKAMINA; “Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı işbirliği ile kurulan
Antalya Bisiklet Sistemi (ANTBİS)’nin 5216 sayılı yasanın 26. Maddesi çerçevesinde
ANSET (Antalya Özel Sağlık Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketi) tarafından
işletilmesi hususunun görüşülmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz
ederim.” deyimli Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 13.06.2014 tarih ve
4313 sayılı teklif yazısı. ( gündemin 112. maddesine alınması)
BAŞKANLIK MAKAMINA; "27.05.2014 tarihli îç Denetim İnceleme Raporuna
istinaden Özel Kalem Şube Müdürlüğü’nün 27.05.2014 tarih ve 307 sayılı yazısı
doğrultusunda, Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 1
parsele ilişkin hazırlanmış İç Denetim Raporunda yer alan tespitler doğrultusunda konunun
incelenerek gereğinin yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz
ederim.” deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2014 tarih ve 2226 sayılı
teklif yazısı. (gündemin 113. maddesine alınması)
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN : Bitti efendim birimlerden gelenler.
BAŞKAN
: Evet Değerli Arkadaşlar birimlerimizden
Daire Başkanlıklarımızdan gelenler, gündeme eklenmesi gereken, okuttuğum önergeleri,
önerge değil artık, gündeme eklenmesi gereken hususları okunma sırasına göre Meclis
Başkam olarak gündeme ekliyorum. Meclis Üyelerimizden gelen önergeler varsa onları da
okutup oylarınıza arz ederek onları da gündeme ekleyeceğim. Önergemiz var mı?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkamm bu gündeme ekletmek
istediğiniz...
BAŞKAN
: Tabi Meclis Başkam olarak ilgili
birimlerimizden geldiği için Daire Başkanlıklarından gelen, direkt gelen hususlar. Dolayısıyla
Meclis Başkam olarak gündemi belirleme yetkisine sahip olduğum için Daire
Başkanlıklarından gelen, Mecliste okunan gündemde olmayan her türlü gündem maddesini
Mecliste okutarak gündeme ekletebilmek Meclis Başkanımn yetkisindedir.
Üye Selçuk SENİRLİ
: Teşekkür ediyorum Sayın Başkamm.
(mikrofonsuz konuşma mevcut)
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
: Yo önergeleri oyluyoruz Başkamm. Bu
BAŞKAN
Daire Başkanlıklarından geliyor. Şöyle Meclis Gündemini Meclis Başkam veya Belediye
Başkam belirlediği için bu yetki Belediye Başkanının yetkisi soralım arkadaşlara, bunu siz de
sorun, siz de Meclislerinize... tabi tabi yani ben de hukuk dışı bir şey takdir edersiniz ki
yapmam mümkün değil. Bunu siz de kendi Meclislerinizde yapabilirsiniz. Bilginiz olsun,
ilgili birimlerinizden gelen gündeme eklenmesi gereken hususlar var ise Meclise okutup,
Meclis Başkam olarak kendi Meclislerinizde gündeme ekleyebilirsiniz. Bunların önerge gibi
yani Meclis Üyelerinin gündeme eklenmesi noktasındaki verdiği önerge gibi oylatılması
ihtiyacı yoktur. Meclis Başkam yetkisiyle bunları istiyorsanız bir hukukçu arkadaşımızdan
mütalaa alabiliriz.
Konyaaltı Belediye Bşk. Muhittin BÖCEK : Sayın Başkamm biz sizin kadar yoğun
olmadığımız için biz zaten neyi gündeme alacaksak onları alıyoruz.
BAŞKAN
: Başkamm haklısınız 40 km. sımr 640
km. olunca zamanı yakalamakta biraz zorlanıyoruz. Buyurunuz tabi efendim.
Üye Selçuk SENİRLÎ
: Saym Büyükşehir Belediye Başkamm,
Sayın îlçe Belediye Başkanlanm, Saym Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerim, Saym Birim
Amirlerim, Değerli Antalyalı Hemşerilerim, Çok Kıymetli Basın Mensuplan, sözlerime
başlamadan önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Antalya’mız her zaman olduğu
gibi doğal ve tarihi güzellikleriyle Ülkemiz ekonomisine yaptığı katkıyla değil maalesef son
günlerde çirkin siyasi transferlerle Türkiye gündemine oturdu. Adım anmaktan imtina ettiğim
transferci arkadaşımız seçimlerin üzerinden henüz daha 2 ay geçmişken birden bire ne oldu da
partimizin hangi ilkesiyle ters geldi, neyin karşılığında Antalya Kamuoyunun ibretle izlediği
bu ayıp duruma düştünüz, bu yaftayla toplumun karşısına nasıl çıkacaksınız? Sokakta
konuşulanlar doğruysa kendinizi nasıl izah edeceksiniz. Bazı şeyler şuyu vukuundan kötüdür.
Ağır ithamlardan ve töhmetlerden nasıl kurtulacaksınız? Saym Meclis Üyeleri Antalyalı
seçmenlerimizin Milli iradesiyle tercih ettikleri siyasi partilerin temsilcileri olarak buradayız.
Bizleri bu konumlara getiren vatandaşlanmızin siyasi tercihlerini hiçe sayarak kişisel ikmal
peşinde koşmayı hiçbir arkadaşımıza yakıştıramıyorum. Saym Adalet ve Kalkınma Partisi
yetkilileri Antalya’nın seçilmiş temsilcileriyle uzlaşmadan kapalı kapılar ardında şaibeli
transferlerle bütün şehir Meclis çoğunluğunu matematiksel olarak elinize geçirebilirsiniz ama
bu şehri yönetemezsiniz. Ülkemizin en bilinçli seçmen kitlelerinden birine sahip olan Antalya,
Antalya Halkının oluşturduğu bu Meclis dağılımıyla oynamak bir baştan bir başa 640 km. Tik
bir hat üstünde köylüsünden kentlisiyle sahilinde ve yaylasında huzur içinde yaşayan
vatandaşlanmızın sandıktan çıkardığı uzlaşma mesajım anlamamak ve saygı göstermemektir.
Unutmayın ki hukuksuzluk mahkemeden, haksızlık Milletten, yanlış hesap da Bağdat’tan
döner. İktidarın gücüyle, Belediye’nin gücüyle oluşturduğunuz bu siyasi kirliliği ne
Antalya’mız ne de Ülkemiz hak ediyor. Sizleri Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak Milli
İradeye saygılı olmaya, sağ duyulu davranmaya, hırsla değil aklı selimle hareket etmeye davet
ediyorum. Hırsınızın aklınızın önüne geçmemesini temenni ediyoruz. Bu hem sizin hem de
Antalya’nın haynna olacaktır. Değerli AntalyalIlar ünlü düşünür Eflatun’un yaşanan durumu
anlatan ibretlik bir sözü vardır; sular yükselince balıklar karıncaları yer, sular çekilince de
karıncalar balıklan yer. Kimse bugünkü üstünlüğüne ve gücüne güvenmemelidir. Çünkü
kimin kimi yiyeceğine suyun akışı karar verir.
BAŞKAN
: Başkamm gündem dışı söz verdim ben.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
' -----\
,
a
/
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
Üye Selçuk SENİRLİ
: Milliyetçi Hareket Partisi gücünü Milletten
alan Şanlı Türk Tarihinden, Ülkesi veÜlkesi için gözünü budaktan esirgemeyen canını ve kanını
verenlerin fedakarlıklarıyla var olan birsiyasiharekettir. Genel Başkanımızın ifadesiyle önce
Ülkem, sonra partim, sonra ben diyerek nefsini aşmışların buluştuğu bir partidir. Bu anlayışla
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak memleketimiz ve Antalya’mız için her konuda herkesle
uzlaşmaya açığız. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye ve Türk Milletinin bir sigortasıdır. Ayrıca
Antalya’nın da sigortasıdır bu sigorta atarsa hepiniz karanlıkta kalırsınız. Milliyetçi Hareket
Partisi Grubu olarak hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN
: Teşekkür ediyorum Selçuk Bey. Evet
değerli arkadaşlar tabi Selçuk Bey gündem dışı söz aldı ama gündem dışı söyledikleriyle ilgili
müsaade ederseniz ben de birkaç cümle söylemek durumundayım. Tabi ki bu konuda
arkadaşlarımızın şahsi tercihleriyle ilgili bir kişiselleştirmenin Demokratik geleneğe uygun
olmadığını ifade etmek istiyorum. Demokratik saygı gereği bu meseleyi kişiselleştirmek hiçbir
siyasi partinin işi olmamalıdır.. Siyasi partiler arasında Meclis Üyeliklerinde, Belediye
Başkanlıklarında Milletvekilliklerinde veya Bakanlıklarda bugüne kadar parti tercihi değişikliği
yapmak ne ilktir ne Antalya’da sondur ne de bundan sonra son olacaktır. Milliyetçi Hareket
Partisi Grup Sözcüsünü bu konudaki duyarlılığına teşekkür ediyorum. Ama müsaade ederlerse
birkaç hatırlatma yapmayı da buradan gerekli görüyorum. Sayın İsa YILDIRIM... Sesimizi kim
kesti, sesimizi kim kesti? Arkadaşlar... Kesici mi? Evet geldi. Evet, Meclise Jammer ile gelenler
mi var demek istiyorsunuz?
Değerli Arkadaşlar tabi geçmişteki Milliyetçi Hareket Partisinin bu konuda göstermiş
olduğu hassasiyeti saygıyla karşılamakla beraber bazı geçişleri Milliyetçi Hareket Partisindeki
arkadaşlarıma müsaadenizle hatırlatmak isterim. Sayın İsa YILDIRIM 2009 yılında Merkez İlçe
olan Aksu’da AK Parti’den Belde Belediye Başkanlığından gelerek daha sonra CHP’ye ve daha
sonra da CHP’den MHP’ye kabul edilmiştir. O zaman bu arkadaşımızı kabul eden MHP idi. Yine
devam ediyorum müsaade ederseniz bunlar ne ilktir ne sondur. Sayın Cengizhan GÖKÖZ, Doğru
Yol Partisinden geçen dönem bildiğiniz gibi siyaset yapmış benimle de aynı mesaiyi Büyükşehir
Belediyesinde paylaşmış bir arkadaşımızdır. Ama kendisi bu dönem 2014 seçimlerinde Milliyetçi
Hareket Partisi’nin Muratpaşa adayıydı. Dolayısıyla MHP de Doğru Yol Partisi’nde geçmiş bir
arkadaşı... Arkadaşlar, dolayısıyla... Yine çok sevgili Belediye Başkanımız Meclisimizde yer
alan Adem Murat YÜCEL daha önce Kestel’de Doğru Yol Partisinden Belediye Başkanıydı,
bugün MHP sıralarında oturmaktadır. Bunun dışında Sayın Mustafa GÜL, yine geçmişte
CHP’den aday olmuş Kemer Belediye Başkanlığını yürütmüş, bugün MHP sıralarında Kemer
Belediye Başkanı olarak oturmaktadır.
Dolayısıyla, Değerli Arkadaşlar bu gibi örnekleri
ziyadesiyle arttırabiliriz. Dolayısıyla bu geçişlerin seçimden önce seçimden sonra olması gibi bir
durumun bir değerlendirme dışı arkadaşlarımızı bırakması gibi bir gerçeği ortaya koymasını
engelleyemez. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisinde de geçmişte farklı siyasi partilerde görev
yaparak bugün sizin yanınızda hemen yanı başınızda oturan çok kıymetli Arkadaşlarımız vardır.
Bu onların tercihleridir. Onları biz saygıyla karşılayacağız. Bu arkadaşlarımızı suçlamak
Demokrasi adına büyük bir ayıptır. Ben o arkadaşlarımızı da koruma adına bunları dile
getiriyorum. O arkadaşlarımızın şahsım tarafından, bu arkadaşlarımızın şahsım tarafından
korunması gibi bir hususa da ihtiyaçları yoktur. Ama siz bu hususları dile getirdiğiniz için
söylüyorum. Dolayısıyla bugün siyasi parti tercihi yapmış, parti değişikliği tercihi yapmış
arkadaşlarımızı Demokratik geleneklere aykırı davranıyor diye suçlamak Demokrasiye en büyük
saygısızlıktır ben de bunların altını özellikle çizmek istiyorum ve bu konuyu özellikle dikkatinize
sunmak istiyorum.
Üye Songül BAŞKAYA
: Sayın Başkanım...
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\ ° f /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
Üye Selçuk SENİRLÎ
: Saym Başkamm şimdi seçimden hemen 2
ay sonra parti değiştiren Meclis Üyesi Arkadaşımızı da yani neyi neyle izah edece... Bunun
ahlaki bir tarafı falan yoktur Saym Başkamm yani hepimiz biliyoruz. 2 ay sonra ne değişmiş?
Ne değişmiş de olmuş yani?
BAŞKAN
: Kendi açınızdan bakmayın meseleye.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkamm Antalya’mn bir tarafı
batı sınırı Eşen Çayıdır öbür tarafı Kaledran Çayıdır belki bu Mecliste bu sınırlan bilmeyen
arkadaşlarımız vardır.
BAŞKAN
: Ben iyi biliyorum.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Antalya Meclis çoğunluğuyla yönetilecek
bir yer değildir Antalya bütün şehirdir. Alanya’nın şivesini konuştuğunu Kaş’lı arkadaşımız
anlamaz.
BAŞKAN
: Evet anlar diyor oradan Kaşlılar.
Üye Selçuk SENİRLİ
: Anlamaz. Yarın suyun akışı değişirse bir
gün acaba o arkadaşlarımız hangi partileri arayacaklar onlan merak ediyorum.
BAŞKAN
:Evet, Selçuk Bey tabi ki şunu söyleyeyim
sizin söylediklerinizi
Üye Selçuk SENİRLİ
:Yakışı kalmadı. Bu Meclise yakışmadı
Başkamm. Şık olmadı.
BAŞKAN
: Takdir sizin, takdir sizin ben o konuda
bir şey söylemiyorum. Ama şunu söyleyeyim parti tercihi yapan arkadaşlarımız bu değişikliği
seçimden 2 saat soma, 2 gün sonra, 2 ay soma, 4 sene sonra yapması bence bu değişiklikle
ilgili değerlendirmenin farklı bir boyuta taşınmasını müsaade edersiniz ki... Dolayısıyla...
Üye Selçuk SENİRLİ
: Saym Başkamm kan koca aynlsa bile
bunun belli süresi var. Bu başka bir şey hukukçular var burada.
BAŞKAN
: Değerli Arkadaşlar...
Üye Selçuk SENİRLİ
: Başkamm bunu nasıl izah edersiniz bu
şık olmadı. Bu size yakışmadı onu söyleyeyim.
BAŞKAN
: Evet tabi ki DeğerliArkadaşlar, şimdi
burada arkadaşlanmızm tercihleri hususundaki kendi görüşleri bizim saygı göstermemiz
gereken husustur. Yarın bizden de biri bir başka siyasi partiye gidebilir. Biz o arkadaşımızı
sizin suçladığınız gibi suçlayarak demokrasiye bir ayıp işleriz. Herkesin kendi siyasi tercihi
kendisini bağlar. Dolayısıyla burada arkadaşlarımızın kendi gerekçeleri vardır. O kendi
gerekçeleriyle ilgili değerlendirmeler Kamuoyunun önünde cereyan etmektedir o yüzden
bunun seçimden 1 ay soma, 2 gün soma, 2 sene soma olması hiçbir şeyi değiştirmez. Biz çok
iyi biliyoruz ki bir Güneş Motel olayında, daha Milletvekili mazbatasım almadan Bakanlık
transferleriyle parti değiştirip, Türkiye’de iktidarlann değiştiğini çok iyi biliyoruz. Bu
geçişlerin hangi partiler vesilesiyle Türk Siyasetine girdiğini çok iyi biliyoruz. Oralara
girersek o zaman bu işin altından birçok arkadaşımız kalkamaz.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Saym Başkamm ne geçene ne alana
faydası olmayacaktır. Allah ömür verirse... Tarih bunu yazacaktır, görüşeceğiz Başkamm,
herkes görecek bunu.
BAŞKAN
:Hayırlısı olsun. Songül Hanım söz mü
istiyorsunuz?
Üye Songül BAŞKAYA
: Evet Saym Başkamm.
BAŞKAN
: Buyurun efendim.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
T
'
Expû 2016
ANTALYA
Üye Songül BAŞKAYA
:Aslmda
bu
konuya
girmeyi
düşünmüyorduk ama bu noktaya geldikten sonra iki söz de söylemek gerekiyor Cumhuriyet
Halk Partisi Grubu olarak. Şimdi farklı siyasi partilerden başka partilere tercihleri nedeniyle
gerek Belediye Başkanları gerek Meclis Üyeleri transfer olabilir, değiştirebilir ama daha
henüz Meclis açılalı 56 gün olmuşken, bir transfer başlıyor ve bu transferi bu kadar
masumane göstermek de çok da kabul edilebilir gelmiyor bize. Çünkü Meclis aritmetiğine
baktığımız zaman 50’ye 53 iken tam Mecliste bir karar reddediliyor. CHP’li ve MHP’li üyeler
aym görüşte birleşmişken bir transfer gerçekleşiyor ve transferde de çirkin olan bence şu yani
bıraktım artık seçildiği partiye ona oy verenlere yaptığı etik olmayan bu davranışı benim için
daha önemli olan mezhebini kullanarak, insanların mezhebi üzerinden tam da o mezhebe
mensup bir insanın öldürüldüğü bir anda, ben bu mezhebe hizmet etmek için bu partiden
ayrılıyorum demesi, daha da şık olmayan daha da kabul edilemeyecek bir durum diye
düşünüyorum. Bunu da kamuoyunun bilgisine Meclisimiz aracılığıyla sunmak istedim. Söz
almışken gündem dışı değinmek istediğim birkaç husus daha vardı. Evet bir yerel bir Meclisiz
ama Ülke sınırları içerisinde cereyan eden.
BAŞKAN
:
görüşüleceği yer Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi değildir. Dolayısıyla az önce girdiniz
ama ben müdahale etmedim. Genel siyasetle ilgili olan düşüncelerinizi her türlü siyasi...
Üye Songül BAŞKAYA
: Az önce nereye girdim Başkamm
pardon.
BAŞKAN
:
değişikliği ile ilgili tercih sebebini söylüyor iken genel siyaseti tartışmasını gerektiren bir
husustu oraya girdiniz ama...
Üye Songül BAŞKAYA
:
söylediği bir konu. Antalya içerisinde cereyan eden bir konu.
BAŞKAN
:
konuşabilirsiniz ama Antalya yereliyle konuşmak kaydıyla müsaade etmek durumundayım.
Genel siyasetin konuşulacağı yer, belki geçmiş dönemde maalesef Antalya Belediye
Meclisinde, Büyükşehir Meclisinde benzeri konuşmalar oldu ve onları ben dışarıdan büyük
üzüntüyle izleyen birisiydim. Çünkü genel siyasetin yapılacağı bir yer genel siyaset
ortamlarıdır. Genel Siyaset yapmak isteyen arkadaşlara Ankara’nın yolu açık. Gitsin orada
yapsın. Bak biz Ankara’yı bıraktık Antalya’ya geldik yerel siyaset yapalım diye.
Üye Songül BAŞKAYA
: Peki Başkamm Vatanımızın Milletimizin
bölünmez bütünlüğü, Milletimizin bölünmez bütünlüğü tehlikedeyken bu konulara ilişkin iki
söz konuşma hakkımız yoksa teşekkür ediyorum sağ olun.
BAŞKAN
: Rica ederim. Vatanımızın, Milletimizin
bölünmez bütünlüğü aslanlar gibi ayaktadır, hiç merak etmeyin, hiçbir şey de olmaz. Bunlara
böyle iki kelamla gölge düşüremez kimse. Buyurun.
Üye Selçuk SENÎRLİ
: Sayın Başkamm, Sayın Başkamm, Sayın
Başkamm, Saym Başkanım........
BAŞKAN
:Kendi
arkadaşınıza
saygısızlık
ediyorsunuz, Başkana söz verdim siz müsaade etmiyorsunuz konuşmasına.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit UYSAL :Ben farklı bir şey söylemek istiyorum.
Saym Başkanım Adalet ve Kalkınma Partisi olarak transfer ettiğiniz arkadaşlara benzeyen
arkadaşları bir an önce transfer ediniz. Saygılar sunuyorum.
Ülke
Az
siy
önce
Hayır
B
Şunu
sö
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
X {ö?X
f|
\ ° r /
EXP02016
ANTALYA
BAŞKAN
: Efendim teklifleriniz ve önerileriniz için
teşekkür ediyorum. Merak etmeyiniz AK PARTİ, o zaman yani söylediğiniz için söyleyeyim
mensubu bulunduğum siyasi parti, Türkiye’nin her köşesinde birinci partidir. Olamadığı nadir
yerlerde de 2. Partidir. Bizim kapımız herkese açık. Biz kimseyi din, dil, ırk, mezhep
üzerinden ayrıştırmadan siyaset yapmayı daha yola çıkıyorken ortaya koymuş bir siyasi
partiyiz. Dolayısıyla arkadaş girdi, ben de girdim, noktalıyorum, haklısınız, uyarınıza
uyuyorum. Dolayısıyla bizim kapımız her siyasi partide görev yapmış, her mezhepten, her
ırktan, her dinden bütün arkadaşlara açıktır, çünkü Türk Siyasetinin buluşma adresi AK
Parti’dir. Buyurun... o girince ben de giriyorum napayım yani.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım sizin Vatanın ve Milletin
bölünmez bütünlüğünüze inanmak istiyorum ama Diyarbakır’da Bayrak indirilirken
sorumlulara ne oldu? Yani erinden Cumhurbaşkanına kadar kimse bu sorumlular, Türk
Bayrağı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sınırları içerisinde bir Garnizondan Türk Bayrağı
indirilebiliyor, halen daha bu memleketin siyasetçileri de Vatanın ve Milletin bölünmez
bütünlüğü... Bayrak inmiş, Bayrak.
BAŞKAN
:Onunla ilgili gerekenler...
Üye Selçuk SENİRLİ
:Devletin sınırlan içerisinde garnizon
içinde bayrak indirilebiliyor.
BAŞKAN
:Onunla ilgili gerekenler yapılıyor,
yapılacaktır. İleriki tetkik aşamalarında bu yanlışı yapanın yanma hiçbirisi kar kalmayacaktır.
Üye Selçuk SENİRLİ
: Evet ..... kesilmiş en son bayrak
indirilmiş Başkanım.
BAŞKAN
: Biz gündemimize dönelim önergeler
varsa okutacağım, önergelerle ilgili...
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN : Önergelerimiz var efendim.
BAŞKAN
: Söz sizde Bayram Bey buyurun.
“ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA; Haziran Ayı
Meclisimizin 69. gündem maddesinde yer alan Konyaaltı İlçesi Arapsuyu mahallesinde yer
alan 6482 ada 1-2 parsele ilişkin Nazım imar planı değişikliği konusunun gündemden
düşürülmesini arz ve teklif ederiz. 13.06.2014” Meclis Üyeleri Ruhi BEŞİKTAŞ, Sıtkı
SOYDAL, Süleyman ACAR ve Arzu YILDIRIM imzalı önerge (1)
BAŞKAN
:Kaçmcı madde efendim?
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :69. Madde efendim.
BAŞKAN
:Gündemden çıkartılması hususu. Evet
Değerli Arkadaşlar 69. Maddenin, Konyaaltı ile ilgili bir madde Başkanım bir açıklama
yapmaya ihtiyaç var mı yoksa oya arz edeceğim.
Üye Muhittin BÖCEK
: Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyesi
Arkadaşlanm, bu konuyla ilgili tabi ki İmar Daire Başkanlığınızın yoğunluğu nedeniyle bizim
İmar Müdürlüğü İmardan sorumlu Başkan Yardımcısı arkadaşlanmız bir buçuk aydır bir
randevu talebinde bulunmuşlar. Konu, vatandaşı da ilgilendiren bir konu ama grupta bununla
ilgili tam düzeltiyorum İmar Komisyonuyla ilgili bizim Belediyeden arkadaşlar davet edilirdi
eskiden bu sizin döneminizde de öyleydi, Sayın Akaydm döneminde de öyleydi, herhalde
yoğunluktan olacak çağnlamamış.
9
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
/v $ ? X
|
j
\ » W V'
EXP02016
ANTALYA
Ama bu konu reddedilememesi gereken bunun detaylarıyla diğer Belediyelere de
emsal olacağı düşüncesiyle bunun geri çekilmesi konusu Büyükşehir Belediyesinden
gündemden çekilmesini istiyoruz. Teşekkür ederim.
BAŞKAN
:Değerli
Arkadaşlar
gündemden
çıkarılması hususunu 69. Maddenin oylarınıza arz ediyorum kabul edenler. Lütfen 1 nolu tuşa
bassın kabul edenler, açtık mı yoklamayı?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: AK PARTİ olarak kabul ediyoruz.
BAŞKAN
: Evet 69. Madde gündemden çıkarılmıştır
Değerli Arkadaşlar, oy birliği ile. Evet başka önerge?
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE; “Kepez İlçesi Gaziler Mahallesi sınırları
içerisinde mülkiyeti hâzineye ait 25254 ada 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468,
469, 470, 471, 472, 473, 474 parseller ile 146 ada 1 parsel ve 153 ada 1 parselin, Küçük
Sanayi Sitesi Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/25000 ölçekli Nazım İmar
Planı konusunun Belediye Meclis gündemine alınmak suretiyle görüşülmesini arz ederiz.”
Meclis Üyeleri Bahattin BAYRAKTAR, Haşan Ali İRBAN ve M. İsmet UYSAL imzalı
önerge (2)
BAŞKAN
: Hangi ilçemizle ilgiliydi ben kaçırdım.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN : Kepez efendim.
BAŞKAN
: Evet Değerli Arkadaşlar okunan
önergenin gündeme alınması hususunu oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler lütfen 1 nolu
tuşa işaret buyursun. Evet, okunan önerge gündeme alınmıştır.
{Gündemin 114. maddesine alınması 61 kabul, 18 ret, 1 çekimser oy ile alınması oyçokluğu)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE; “Kepez İlçesi Atatürk Mahallesi 883 Ada
55 ve 56 Parselde bulunan Hüseyin AK İlköğretim alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmek üzere Meclis gündemine alınması hususunu
arz ederiz.” Meclis Üyeleri Bahattin BAYRAKTAR, Haşan Ali İRBAN ve M. İsmet UYSAL
imzalı önerge (3)
BAŞKAN
: Okunan önergenin gündeme alınması
hususunu oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler lütfen işaret buyursun. Gündeme
alınmıştır.Okunan önerge 116. (115) madde olarak eklenmiştir.
(Gündemin 115. maddesine alınması 68 kabul, 21 ret oy ile oyçokluğu)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE; Kepez İlçesi Gaziler Mahallesi sınırları
içerisinde mülkiyeti hâzineye ait 25254 ada 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468,
469, 470, 471, 472, 473, 474 parseller ile 146 ada 1 parsel ve 153 ada 1 parselin, Küçük
Sanayi Sitesi Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Plam konusunun Belediye Meclis gündemine alınmak suretiyle görüşülmesini arz ederiz.”
Meclis Üyeleri Bahattin BAYRAKTAR, Haşan Ali İRBAN ve M. İsmet UYSAL imzalı
önerge (4)
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
,.
..
Exro20i6
ANTALYA
BAŞKAN
:Değerli Arkadaşlar ilgili önergeyi oylanmza arz ediyorum kabul
edenler lütfen 1 nolu tuşa bassın. Gündeme eklenmiştir. Başka önergemiz var mı?
(gündemin 116. maddesine alınması 61 kabul, 19 ret, 1 çekimser oy ile oyçokluğu)
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN : Var efendim.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE; “10.04.2013 tarih ve 242 sayılı Büyükşehir
Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuş olan, 20 metre üstü ve 20 metre altı yol kesitine
cepheli imar adalarındaki konut alanlarında zemin ticaret kullanımına ilişkin alınmış olan
kararın; "20 metre altı ve üzeri yol kesitine cepheli imar adalarında, 1/1000 ölçekli uygulama
imar planlannda gösterilmek kaydıyla "Konut Alanlarında" zorunlu yüksek zemin ticaret veya
isteğe bağlı zemin ticaret plan kararı ilgili idaresince verilir." şeklinde değiştirilerek karara
bağlanması konusunun Belediye Meclis gündemine alınmak suretiyle görüşülmesini arz
ederiz.” Meclis Üyeleri Bahattin BAYRAKTAR, Haşan Ali İRBAN ve M. İsmet UYSAL
imzalı önerge (5)
BAŞKAN
ediyorum kabul edenler lütfen 1 nolu tuşa bassın.
dimi?
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN
BAŞKAN
: Evet okunan önergeyi oylanmza arz
Bu hangi ilçemizdi Kepez miydi, Kepezdi
: Evet.
: Gündeme eklenmiştir.
(Gündemin 117. maddesine alınması 63 kabul, 20 ret, 1 çekimser oy ile oyçokluğu)
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA; “Belediye
Meclisimizin 03.06.2014 tarih ve 62 sayılı karan ile kabul edilen ek bütçenin Belediye
Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11 maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinin
13.06.2014 tarihli haziran ayı meclis toplantısmda görüşülmek üzere gündeme alınmasını arz
ederim. 09.06.2014” Belediye Başkam Halil KOCAER, Meclis Üyeleri Fırat DEMİRCİ, Halil
ARIKAN, Haşan Nusret BAYSAL ve Musa YÜCEL irtızalı önerge (6)
BAŞKAN
: Bu bütçeyle ilgili bir husus mu? Kaş
İlçemizle mi ilgili? Evet gündeme alınması hususunu oylanmza arz ediyorum, kabul edenler 1
nolu tuşa işaret buyursun, kabul edilmiştir. Evet başka önerge.
(Gündemin 118. maddesine alınması 90 kabul, 1 çekimser oy ile oyçokluğu)
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA, “Büyükşehir
Belediye meclisinin onayına sunulmak üzere gönderilen Gazipaşa Belediye Meclisinin
02.06.2014 tarih ve 133 sayılı kararı ile kabul edilen Gazipaşa Pazarcı Mahallesi 472 ada 41
nolu parselin yapılaşma koşulları ile ilgili imar plam değişikliğinin, meclis gündemine
alınarak görüşülmesini arz ve teklif ederiz.” Meclis Üyesi Dr. Adil ÇELİK Ahmet
BÜYÜKAKÇA ve Kemal SARIYILDIRIM imzalı önerge (7)
11
T
r ı
.L.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
K« u - u „
^•.*6%%
I
\» y °/
Expû 2016
AN
TALYA
BAŞKAN
: Evet gündeme alınması hususunu
oylarınıza arz ediyorum. îmar mı bütçe miydi? îmar mı, Arkadaşlar îmar ve Bütçeleri ayırarak
yaparsanız sonunda komisyona gönderirken daha hızlı bir şekilde oylayabiliriz. Toplu
gönderiyoruz. Evet devam edelim, gündeme alınmıştır.
(Gündemin 119. maddesine alınması 84 kabul, 1 ret, 1 çekimser oy ile oyçokluğu)
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLÎS BAŞKANLIĞINA, “Manavgat
imar planı bütününde yol boyu ticaret kararının imar paftalarına aktarılması sırasında sehven
unutulan aradaki bir parselin (1219 ada 2 parsel) mevcut plan kararının düzeltilerek, güzergah
bütünlüğüne uyumunun sağlanması ve maddi hatanın düzeltilmesi yönündeki plan değişikliği
konusunun meclis gündeme alınması hususunda;
Gereğini saygılarımızla arz ederiz.” Meclis Üyesi Recep TOKGÖZ, M.Erkan ERSOY
ve Cenk BAYAZ imzalı önerge (8)
BAŞKAN
: Evet gündeme alınması hususunu
oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler, Demre miydi? Neresi? Manavgat, İmar mıydı? Evet
gündeme alınmıştır başka önerge?
(Gündemin 120. maddesine alınması 88 kabul, 1 çekimser oy ile oyçokluğu)
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA; “Aksu İlçesi
Macun tapulaması 234 ada 2, 3, 4, 5, 6 parsellerin sehven unutulduğu düşünülen “B-3”
İbaresinin önceki yıllardaki planlarda olduğu şekliyle plana işlenmesi, ayrıca 16.04.2014 tarih
ve 2014/536 numaralı 2. İdare Mahkemesi kararında Macun tapulaması 234 ada 7 ve 8
parsellerin 1/1000 ölçekli uygulama imar plam iptal edilmiş olup; 234 ada 7 parselin “B-3”
konut altı ticari alan ve 8 parselin “A-3” Konut alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000
ölçekli uygulama imar plam tadilatı 05.06.2014 tarihli Belediye Meclis kararı ile kabul
edilmiştir. Konunun Belediyeniz Meclis Gündemine alınarak görüşülmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.” Aksu Belediye Başkanı Halil ŞAHİN ve Meclis
Üyesi İbrahim KÖSEOĞLU imzalı önerge (9)
BAŞKAN
gündeme alınması hususunu? Kabul edilmiştir.
: Oylanmza arz ediyorum, kabul edenler
(Gündemin 121. maddesine alınması 85 kabul, 1 red, 1 çekimser oy ile oyçokluğu)
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA; “Aksu İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü talebi üzerine Aksu Öğretmen Lisesine ait Aksu İlçesi Macun
tapulaması 246 ada 1 parselin Aksu Öğretmen Lisesi Spor Sahası alanından Eğitin Alanına
dönüştürülmesine ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı Aksu
Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih ve82 sayılı karan ile uygun bulunmuş olup, Konunun
Belediyeniz Meclis Gündemine alınarak görüşülmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.” Aksu Belediye Başkam Halil ŞAHİN ve Meclis
Üyesi İbrahim KÖSEOĞLU imzalı önerge (10)
BAŞKAN
Kabul edilmiştir.
: Oylanmza arz ediyorum kabul edenler?
(Gündemin 122. maddesine alınması 65 kabul, 18 red oyu ile oyçokluğu)
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f ;*®
\ 8r /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
BAŞKAN
: Kaç önerge daha var?
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Var efendim daha, daha fazla var,
bugünkü önerge sayımız 27 tane Başkamm.
BAŞKAN
:İlçe
Belediye
Başkanları
arkadaşlarımızdan lütfen gündemi zamanında gönderip, gündeme alınması hususunda zamanı
iyi kullanmak adına bir hassasiyet istirham ediyoruz, tabi yetişmiyor ben de biliyorum. Biz de
sonuçta ekliyoruz ama bu konuda Meclise girecek hususları İlçe Belediye Başkam
arkadaşlarımız bize zamanında gönderirlerse, bu önergeler de böyle gündeme alınsın,
alınmasın diye Değerli Arkadaşlar fazla vakit kaybetmemiş oluruz, buyurun.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Saym Başkamm bu önerge işine bir
sınırlama getirmek lazım.
BAŞKAN
:Yalla getirirseniz ben hiç hayır demem.
Meclisin takdiridir.
Üye Selçuk SENİRLİ
/Söyledim
yani
herkes
normal
prosedürden gitsin yani çok a cil... bir şey olur da onun için yani.
BAŞKAN
: Ben bu hususlara uyarım.
Üye Selçuk SENİRLİ
: Bu özellikle imar konusunda ben İmar
Komisyonu Üyesi arkadaşlarıma da söyledim bu arada önerge vermenin çok şık olmadığı...
BAŞKAN
: Neyse en azından bu hassasiyeti şimdilik
istirham edelim sonraki toplantılarda duruma göre kanaatimizi paylaşırız Başkamm.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA (ÖNERGE)
;“Aksu İlçesi Barbaros mahallesi eyilik mevkiinde, 22P-la ve 22P-lb numaralı imar
paftalarına giren Macun tapulaması 308 ada 2 parsel, 274 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1314-15-16 parsel, 273 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 parsellere ilişkin olarak
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plam tadilatı 05.06.2014 tarihli Belediye Meclis
karan ile karara bağlanmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesine gönderilmektedir.
Konunun Belediyeniz Meclis Gündemine alınarak görüşülmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.”Aksu Belediye Başkam Halil ŞAHİN ve Meclis
Üyesi İbrahim KÖSEOĞLU imzalı önerge (11)
BAŞKAN
eklenmesini. Eklenmiştir.
:Oylarımza
arz
ediyorum
gündeme
(Gündemin 123. maddesine alınması 77 kabul, 1 ret, 1 çekimser oy ile oyçokluğu)
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA (ÖNERGE);
“Aksu İlçesi Pınarlar Devlet Ormanının 21.338 m2 Tik kısmındaki Emniyet Ek Tahsis alanına
Trafo alanı işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plam değişikliği 05.06.2014
tarih ve 80 sayılı Aksu Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiştir. Konunun Belediyeniz
Meclis Gündemine alınarak görüşülmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.” Aksu Belediye Başkam Halil ŞAHİN ve Meclis
Üyesi İbrahim KÖSEOĞLU imzalı önerge (12)
BAŞKAN
kabul edilmiştir.
: Oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler,
(Gündemin 124. maddesine alınması 79 kabul, 1 red, 1 çekimser oy ile oyçokluğu)
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
|
V
f /
EXP02016
ANTALYA
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA; “Konu:
Kemer Belediyesi Bütçe Aktarması konusunun görüşülmesi talebi.
Yeni ihdas edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ödenek aktarımı
konusu Kemer Belediyesi Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 63 sayılı kararı ile görüşülerek
oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Belediyemizce onaylanan bütçe aktarması Karan, 5393 sayılı Belediye Kanununun
23. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereği Kemer
Belediyesinin 10.06.2014 tarih ve 3681 sayılı yazısı ile 2’şer adet olarak Kemer
Kaymakamlığına gönderilmiş ve 10.06.2014 günü 991 evrak numarası ile teslim edilmiştir.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 36. Maddesi 3. bendine göre
Kemer Belediye Meclisi tarafından onaylanan bütçe aktarması Büyükşehir Belediye
Meclisiniz tarafından görüşülerek karara bağlanmasını arz ederiz.” Kemer Belediye Başkanı
Mustafa GÜL, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Nurdan Aslı BAYAR ULUKAPI ve Kemer
Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet CAN imzalı önerge (13)
BAŞKAN
kabul edilmiştir.
: Oylannıza arz ediyorum, kabul edenler,
(Gündemin 125. maddesine alınması oybirliği)
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR MECLİS BAŞKANLIĞINA; “Döşemealtı Belediyesi
sınırları içerisinde Yağca Tapulaması 433, 8707 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 parseller, 1906 ada 1 parsel, 1907 ada 1 parsel, 8711
ada 1 parsellerde hazırlanarak Döşemealtı Belediye meclisinin 02.01.2014 tarih ve 12 sayılı
kararı, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarih ve 109 sayılı kararı
değiştirilerek onaylanmış ve 10.03.2014 ile 10.04.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
Söz konusu imar plam değişikliğine askı ilan tarihleri arasında yapılan 1 adet itirazm
red, 1 adet itirazm kabul edilerek planın yeniden düzenlemesine ilişkin hazırlanan plan
değişikliği, Döşemealtı Belediye meclisinin 02.06.2014 tarih ve 115 sayılı meclis kararı ile
kabul edilmiş olup önerge ile meclis gündemine alınması hususunda;
Gereğinin yapılmasını arz ederim.” Meclis Üyesi Zafer YÖRÜK ve Sıtkı SOYDAL
imzalı önerge (14 )
BAŞKAN
kabul edilmiştir.
: Oylannıza arz ediyorum, kabul edenler,
(Gündemin 126. maddesine alınması 83 kabul, 1 ret, 1 çekimser oy ile oy çokluğu )
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA; “ Muratpaşa
Belediye Meclisinin 06.09.2013 tarihli ve 270 sayılı, Antalya Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin 13.01.2014 tarihli ve 64 sayılı kararlarına konu; Muratpaşa Belediyesi sınırları
içerisinde genişliği 20m ve üzeri yol kesitine cepheli konut parsellerinde zemin katın ticaret
olarak belirlenmesi ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar plam değişikliğine yapılan
itirazlara ilişkin Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarih ve 233 sayılı kararı alınmış
olup, söz konusu itirazlann görüşülmek üzere meclis gündemine alınmasını arz ederiz.”
Meclis Üyesi Recep TOKGÖZ ve Meclis Üyesi Songül BAŞKAYA imzalı önerge (15 )
14
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
BAŞKAN
kabul edilmiştir.
/
f
*/•/
Expo 2ö16
ANTALYA
:Oylanmza arz ediyorum, kabul edenler,
(Gündemin 127. maddesine alınması 78 kabul, 1 çekimser oy ile oyçokluğu)
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA “ Muratpaşa
Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarihli ve 317 sayılı; Antalya Büyükşehir Belediyesi
Meclisinin 13.01.2014 tarihli ve 65 sayılı kararlarına konu; genişliği 20m nin altında yol
kesitine cepheli konut parsellerinde (isteğe bağlı ) zemin katm ticaret alanı olarak
belirlenmesi ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yapılan itirazlara
ilişkin Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarihli ve 234 sayılı kararı alınmış olup, söz
konusu itirazların görüşülmek üzere meclis gündemine alınmasını arz ederim.” Meclis Üyesi
Recep TOKGÖZ ve Meclis Üyesi Songül BAŞKAYA imzalı önerge (16 )
BAŞKAN
:Kabul edenler, kabul edilmiştir.
(Gündemin 128. maddesine alınması oybirliği)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE, “Kepez Belediye Meclisi'nin Haziran ayı
toplantısında görüşülerek karara bağlanmış olan, Kepez İlçesi Kanal Mahallesi sınırlan
içerisinde 7088 ada 4-5-6 nolu parseller ile 7143 ada 4-8 nolu parsellerdeki plan değişikliğine
askı süresi içerisinde yapılmış olan itiraza ilişkin konunun Belediye Meclis gündemine
alınmak suretiyle görüşülmesini arz ederiz.” Meclis Üyeleri Ahmet BÜYÜKAKÇA, Yaşar
SÖZEN, Edip Kemal BAHADIR ve Ruhi BEŞİKTAŞ imzalı önerge (17)
BAŞKAN
kabul edilmiştir.
:Oylanmza arz ediyorum, kabul edenler,
(Gflndemin 129. maddesine alınması 78 kabul, 1 çekimser oy ile oyçokluğu)
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA, “10.04.2014
tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte
değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğe göre Döşemealtı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü birimi oluşturulduğundan 2014 Mali yılı içinde faaliyette bulunabilmesi için bütçe
oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçesi düzenlenmesi
ve görüşülmesi sırasında yeni kurulan birimin bütçesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş olduğundan bu birimin ödeneklerinden ve yedek
ödenekten yeni kurulan birim için yeni kurumsal kod açılarak ekli ödenek aktarma cetvelinde
belirtildiği şekilde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine
istinaden ödenek aktarması yapılması ile ilgili konunun 5216 sayılı Belediye Kanununun
25.maddesi uyannca Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere gündeme alınması
hususunda;
Gereğini arz ederim.” Meclis Üyesi Zafer YÖRÜK ve Mustafa Reşat OKTAY imzalı
önerge (18)
BAŞKAN
kabul edilmiştir.
: Oylanmza arz ediyorum, kabul edenler,
(Gündemin 130. maddesine alınması 81 kabul, 1 ret, 1 çekimser oy ile oyçokluğu)
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTAYA
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA; “Manavgat
Belediyesinin 2014 Yılı Bütçesi 03.06.2014 tarih ve 44 sayılı Meclis kararı ile revize edilmiş
olup, İlgili mevzuat kapsamında belediyenizin 13.06.2016 tarihli Meclis Gündemi’ne alınarak
görüşülmesi hususunda; Gereğini arz ederiz.” Meclis Üyesi Erşan ÖZDEN, Mustafa Erkan
ERSOY ve Cenk Halil BAYAZ imzalı önerge (19)
BAŞKAN
kabul edilmiştir.
:Oylanmza arz ediyorum, kabul edenler,
(Gündemin 131. maddesine alınması 81 kabul, 1 çekimser oy ile oyçokluğu)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA-ANTALYA “Konu:
Manavgat İlçe Müftülüğü imar plam değişiklik talebi.
Manavgat İlçe Müftülüğünce ekte de sunulan talep yazısında; "Yukarıpazarcı
Mahallesi 2030 Ada 1 Parselde bulunan mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait 449 m2 alana
sahip arsada içinde kuran kursu ve sosyal birimlerin de bulunduğu Müftülük Binası
yapılmasına ihtiyaç bulunduğu, üzerinde bulunan mevcut Kur'an Kursu binası, Müftülük ve
Kur'an Kursu binası olarak yapılmak üzere ruhsat almak için yıktırıldığı ancak kullanılan
Müftülük binasının ise depremde dayanıklılığının tespiti için yaptırılan performans analizinde
binanın depreme dayanıklı olmadığı" belirtilmiştir.
Manavgat belediyesi sınırlan içinde kalan, daha önce içerisinde Kur'an Kursu
bulunan söz konusu parselin bulunduğu alan onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında
"ibadet yeri" olarak işaretlenmiştir.
Bu kapsamda söz konusu parselde yapılması düşünülen kuran kursu ve sosyal
birimlerin de bulunduğu Müftülük Binası yapılabilmesi açısından 1/5000 ölçekli nazım imar
planında alanın büyüklüğü ve kentsel ihtiyaç ile talep de dikkate alınarak kullanım karanmn
"Resmi-İdari Tesis Alanı" olarak değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Konunun aciliyeti de dikkate alınarak, bu doğrultuda hazırlanan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı değişikliğinin 13/06/2014 Cuma günü yapılacak olan Büyükşehir Belediye
Meclis toplantısında gündeme alınması, görüşülmesi ve onaylanması hususunu saygılanmla
arz ederim.” Meclis Üyesi Mustafa Erkan ERSOY ve Erşan ÖZDEN imzalı önerge (20)
BAŞKAN
edilmiştir.
: Oylanmza arz ediyorum, kabul edenler, kabul
(Gündemin 132. maddesine alınması 84 kabul, 1 çekimser oy ile oyçokluğu)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA- ANTALYA, “Elmalı
Belediye Meclisinin 02/05/2014 tarih ve 37 sayılı karan ile görüşülen; Yenimahalle 85 ada
19,20 ve 64 parselle ile 442 ada I parselde 85 ada 17 parsel nolu taşınmaz üzerinde inşaatı
devam etmekte olan Elmalı Devlet Hastanesinin bağlantı yolunun genişletilmesi için
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin meclis gündemine alınmasını
arz ederim.” Meclis Üyesi Halit AKAR, Meclis Üyesi Halil ÖZTÜRK ve Belediye Başkam
Av. Ümit ÖZTEKİN imzalı önerge. (21)
BAŞKAN
kabul edilmiştir. Bitti mi ?
: Oylanmza arz ediyorum, kabul edenler,
(Gündemin 133. maddesine alınması 66 kabul, 13 ret oy ile oyçokluğu)
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\° ^ V
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA-ANTALYA “Antalya İli
Elmalı İlçesi Yenimahalle mevkiinde 85 ada 19,20,21,22,30,53,64 nolu parseller ile 479 ada
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 nolıı parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının
meclis gündemine alınmasını arz ederim,” Meclis Üyesi Halit AKAR, Meclis Üyesi Halil
ÖZTÜRK ve Belediye Başkam Av. Ümit ÖZTEKİN imzalı önerge (22)
BAŞKAN
kabul edilmiştir. Devam ediyoruz, önergeler
: Oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler,
(Gündemin 134. maddesine alınması 66 kabul, 17 ret oy ile oyçokluğu)
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Saym
Başkamm
artık
gündem
maddelerimize geçiyoruz önergelerimiz şuanda 1 tane gelecek önergemiz var.
BAŞKAN
: 1 adet ne oldu? Meclis esnasında
alabiliyor muyuz birimden geldiği için, hukuken bir yasal engel yok, efendim, geleni
alabiliyoruz, Meclis esnasında da alabiliriz, peki onu okutur ve alırız, o zaten Meclis Başkam
olarak benim yetkimde, Meclis sırasında okutup bu Meclisin gündemine alırım. Yok Meclis
Başkam olarak benim yetkimde olduğu için. Birimden geliyor.
Üye Songül BAŞKAYA
: Saym Başkanım, iki tane komisyonda
partimizden istifa eden Meclis Üyesi nedeniyle boşalan koltukların tekrar seçim yapılması
için verdiğimiz önergenin bu ay gündeme alınmamasının altındaki gerekçe nedir?
BAŞKAN
: Şuanda arkadaşlarım daha yeni bize
istifaları intikal etti, takdir edersiniz ki istifalar bize Meclis esnasında intikal ettikten sonra
onun bir müracaat tarih sayı aldıktan soma işleme konması gerekiyor, şuanda resmi girişleri
yapılmamış bir evrakla ilgili burada Meclis olarak biz takdir edersiniz ki resmi olarak
gündeme alabilme şansına sahip değiliz, yoksa zaten bunları yasal olarak yapmak zorundayız,
bir dahaki Mecliste yapacağız. Ama istifalar yürürlüğe gireceği için bugünkü tarihle istifalar
yürürlüğe gireceği için bir daha arkadaşlarımız yenileri seçilinceye kadar biz o komisyonlarda
bir kişi eksik görev yapacağız ve hemen tamamlayacağız. Evet Değerli Arkadaşlar,
Üye Mustafa Reşat OKTAY
: Saym Başkanım Reşat OKTAY,
BAŞKAN
: Evet buyurun Başkamm.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
: Saym Başkamm, Değerli Meclis Üyesi
Arkadaşlarım, bu 3. Meclisimiz, öncelikle bize Meclis Gündemlerinin intikaliyle ilgili Meclis
Çalışma Yönetmeliğindeki açık hükümler var. Bunlardan bir veya birkaç tanesi kullanılmak
suretiyle Belediye Meclis Üyelerine Meclis Gündemi ve Meclis içeriklerinin tebliği ile
ilgilidir, öncelikle kırtasiyeden bu Meclis Gündemlerinin dağıtılmasıyla ilgili yoğun bir zor
ortam. Oldukça fazla yüksek miktarda kağıt ve kırtasiye malzemesi kullanılması. Bu
hakikaten çok güzel bir şey. Bu kararı aldığınız için de çok teşekkür ediyorum yani yoğun
kırtasiyeden kurtulduğumuz için. Ve özellikle de 60 ay sonra bunları yakmak zorunda
kalmayız, ondan da kurtulmuş oluyoruz. 60 ay birikiyor şuanda arşivlerimiz Meclis Üyeliği
yapan ve Belediye Başkanlığı yapan arkadaşlarımız bunları bilir, arşivlerin arkası dosyalarla
dolu. Şimdi Meclis Gündemleri.
BAŞKAN
: Soma yakma ihtiyacı falan da hasıl
olmaz.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
: Onu söyledim, yakma ihtiyacı da ortadan
kalkar doğal olarak bize Saym Başkanım ihtiyaç...
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
I&
I- ı
EXP02016
AMTALYA
Üye Muhittin BÖCEK
: Olmayan arkadaşlarımızın arkasından
konuşmayalım.
BAŞKAN
: Saym Başkamm ihtiyaç olmaz dedim,
birisinin arkasından konuşmadım. Buyurun Reşat Bey.
Üye Reşat OKTAY
:
Saym Başkamm özellikle, efendim,
Üye Muhittin BÖCEK
: Saym Başkamm Reşat Bey herhalde
birer laptop al Meclis Üyelerine diyecek gibi oldu.
BAŞKAN
: Biraz Başkamm şöyle biraz bütçeyi
düzeltelim o da olur İnşallah, o günleri de görürüz İnşallah.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
: Büyüyünce o da olur İnşallah. Ben
özellikle Meclis Gündemlerinin de Meclis içeriklerinin ek meclisler de dahil olmak üzere mail
adreslerine pdf format dosya olarak gönderilmesini talep ediyorum efendim.
BAŞKAN
: Çok güzel bir öneri, çok teşekkür
ediyorum Reşat Bey aslmda hakikaten şöyle 2 klasörle Meclise gelmek Meclis Üyelerimiz
açısından gerçekten bir sıkıntı. Gündemin de takip edilmesi aslmda böyle oldukça zor oluyor.
Biz bunu ilk Meclisimizde de konuşmuştuk. O zaman Meclisimiz uygun görüyor ise bundan
sonra oylamaya gerek yok, bütün gündemi sadece gündem maddeleri yazılı olarak eklerini email yoluyla bütün plan pafta her şey dahil mail adreslerinize gönderelim. Artık medeni ve
çağdaş bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor iken, bu çağdaşlıktan biz de hep birlikte
ayak uydurmak suretiyle nasibimizi alalım, çok teşekkür ederim. İtirazı olan arkadaşımız var
mı? Bizim mail adresi biz de var, olmayanları da isteriz. Bundan sonra Meclis Gündemlerini
sadece yazılı olarak gündem maddelerini yazan bir metin olarak birkaç sayfadan ibaret, 6-7
sayfa 10 sayfa oluyor, sizlere yazılı gönderelim, eklerini de yine gündemle birlikte mail
adreslerinize mail atmak suretiyle gönderelim. Teşekkür ederim buyurun Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Ama gruplara birkaç tane göndeririz yani
çok değil birkaç tane.
BAŞKAN
:Şöyle
yapalım
o
zaman
Grup
Başkanlanna, Komisyon Başkanlanna, Grup Başkam İl Başkanı zaten, Belediye Başkanlanna
dersek zaten 19 tane Meclisin hepsi girecek nerdeyse. Dolayısıyla biz grup başkanlanna
isterlerse onlar çoğaltsınlar herkese mail yoluyla gönderelim. İl Başkanlanna ve Grup
Sözcülerine birer takım gönderelim, kafidir herhalde, ondan sonrasını, kalanını hepinize mail
adreslerine mail etmek suretiyle gönderelim, gerçekten güç oluyor takip etmek de. Çok
teşekkür ederim. İtirazı olan var mı bu öneriye arkadaşlar. Olmadığına göre bundan sonraki
Mecliste İnşallah bu sisteme döneceğiz teşekkür ediyorum Reşat Bey.
Evet Değerli Arkadaşlar Gündemimizin 2. Maddesi karar özetlerinin okunması. Karar
özetlerinin okunmuş olarak kabulü hususunu öncelikle oylanmza arz ediyorum. Kabul edenler
1 arkadaşımız itiraz ederse bütün karar özetlerini tek tek okutmak zorunda kalmz. geçen
Mecliste biliyorsunuz bir kere bir arkadaşımız itiraz etmişti. Saym Mehmet... okumuştuk.
Yani tabi sizin çok döneminiz olduğu için kanştırıyorsunuz Muhittin Bey. Evet bekliyoruz.
Hazirunumuz kaç arkadaşlar? Hazirunumuz kaç Değerli Arkadaşlar? Hazirun sayımız kaç?
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN : Bakıyoruz Saym Başkamm.
BAŞKAN
:Sonra gelen arkadaşlar da olmuştur
muhtemelen.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN : Evet aslmda 75 görünüyor ama sonradan
gelenlerle beraber...
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
P i d •*\|
1/ •i'»*®»
V f V
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
A
NTALYA
BAŞKAN
: Demek ki 93. Oy birliğiyle okunmuş
olarak kabul edilerek kabul edilmiştir, karar özetleri
Gündemin 2. maddesinde yer alan;
(Belediyemiz Meclisinin M ayıs A yı Toplantılarında aldığı kararlara ilişkin özetler )
Tarih
Saat
Karar No
İçtima
Birleşim
Oturum
262
1
6
13-06-2014
14:30
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen
teklifler
ve
önergelerle
birlikte
toplam
135
maddeden
oluşmuştur.
1
13-06-2014
14:30
6
1
263
13-06-2014
14:30
■
13-06-2014
14:30
13-06-2014
14:30
13-06-2014
14:30
264
Kemer Belediye Başkanlığının 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyesine
devredilen İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 1.112.261,04.-TL ödeneğin Plan ve Bütçe
Komisyon Raporu doğrultusunda yeni kurulan Temizlik işleri Müdürlüğü bütçesine
aktarılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet Rapor.)
265
6
1
1
6360 Sayılı Yasa gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde
bulunan kamuya ait sahil bantlarının kullanım yetkisi ve tasarrufu Büyükşehir
Belediyesinde olmaması nedeniyle, yetki devri konusunda karar almaya yer
olmadığına oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2 adet Rapor.)
266
6
1
1
Aksu, 2 3 0 -llla nolu imar paftasında yer alan Macun Mahallesi sınırları içerisinde 135
ada 3 ve 4 parsellerin konut alanından yurt alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama imar planı değişikliği oybirliği ile kabul edildi. (EKİ: 1 adet Rapor.)
13-06-2014
14:30
6
1
267
-
-•
6
1
1
268
‘
13-06-2014
14:30
13-06-2014
14:30
13-06-2014
14:30
-■
269
6
1
270
271
6
1
1
1
1
' ,
13-06-2014
14:30
'
Büyükşehir Belediyesi personelince 2014 yılı Haziran ayında yapılan yurtdışı
ziyaretine ilişkin görevlendirmeler hakkında Meclis bilgilendirildi.
6
1
1
!
ı
Özet
272
1
1
Aksu, Macun Mahallesi 438 ada 1 parselde, 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planına
“Bodrum katta otopark veya tesisat mekânı olarak kullanılmak kaydıyla çekme
mesafeleri, parsel sınırına kadar yaklaşabilir.” plan notu eklenmesine ilişkin
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu ile
karar verildi. (EKİ: 2 adet Rapor.)
Aksu, 025B-07B-2A nolu imar paftasında yer alan Pınarlı Devlet Ormanı alanından
tahsisli Aksu Trafik Denetleme ve Polis Amirliği alanının ön kısmında bulunan ve 2B
kapsamında kalan 13484 ada 5 parsel ve 13484 ada 16 parselin "Emniyet Genel
Müdürlüğü Savunma Tesisi için Resmi Kurum Alanı" olarak planlanmasına ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının kabulüne oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2 adet
Rapor.)
Döşemealtı, N25D-21B nolu imar paftasında yer alan 267 parselin Antalya 2. İdare
Mahkemesinin 2013/569 E. 2013/945 K. sayılı iptal kararı doğrultusunda tarım alanı
olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde
yapılan itirazların REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet Rapor.)
Döşemealtı İlçesi Yeniköy tapulamasında Atatürk Caddesine cepheli ada ve
parsellerdeki konut alanlarında ticaret kullanımının devamlılığının sağlanmasına
yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliğinin, 1/5000 ölçekli
nazım imar planı kararlarına aykırı olduğundan ve üst ölçekli plan çalışması
yapılması gerektiğinden plan değişikliğinin REDDİNE ilişkin komisyon raporu
oyçokluğu kabul edildi. (EKİ: 2 adet Rapor.)
Döşemealtı, N25D-23D-1A nolu imar paftasında yer alan Yeniköy Tapulaması 1424
ada 1 ve 2 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla TİA ve çekme mesafesi verilmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği "imar adasındaki yapılaşma
düzenini bozduğundan" plan değişikliğinin REDDİNE ilişkin komisyon raporu
oyçokluğu ile kabul edildi. (EKİ: 2 adet Rapor.)
Döşemealtı, N25D-22B-2C nolu imar paftasında yer alan Yeniköy Tapulaması 44
ada 12 ve 13 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla TİA ve çekme mesafesi verilmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğu ile karar
verildi. (EKİ: 2 adet Rapor.)
■.
.
' v I
Tarih
Saat
Karar No
•C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/V,6V-v
| ?> .•!• a |
\ ° r /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
AN
TALYA
içtima
Birleşim
Oturum
Özet
Kepez, 21J nolu imar paftasında yer alan Fabrikalar Mahallesinin kuzey bölümünde
Dumlupınar Bulvarına cepheli MİA alanının yol boyu ticaret ve konut alanına
dönüştürülmesi, güneyindeki 22 metrelik yolun 18.5 metreye düşürülmesine ilişkin
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, üst ölçekli planlarda değerlendirilmek
üzere Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığına
gönderilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet Rapor.)
•
6
13-06-2014
14:30
273
13-06-2014
14:30
274
1
6
1
1
Kepez, 025A-08C (21J) nolu imar paftasında yer alan 8590 ada 6, 7 parsellerin
konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar
Planı değişikliğinin “plan notunun kaldırılması şartıyla" kabulüne oybirliği ile karar
verildi. (EKİ: 2 adet Rapor.)
275
6
1
1
Kepez, 025A-09C-2B nolu imar paftasında yer alan Yeni Emek Mahallesi 27676 ada
1 parseldeki İlköğretim Okulu alanının park alanına, 27662 adada yer alan park
alanının bir kısmının da İlköğretim okulu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet Rapor.)
13-06-2014
14:30
276
6
1
1
Kepez, 21J-IVa nolu imar paftasında yer alan Ahatlı Mahallesi 27737 ada 1, 2 ve
27738 ada 1 parsellerde akaryakıt ve bakım servisi, otopark, park alanı ve ticaret
alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama im ar Planı
değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların REDDİNE oybirliği ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet Rapor.)
13-06-2014
14:30
277
■
.
13-06-2014
14:30
Kepez, 025A-05C-3B.3C, 025B-01D- 4A,4D, 025B-06A-1A.1B nolu imar
paftalarında yer alan Altınova, Düden ve Zeytinlik Mahallerine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet Rapor.)
6
1
'
278
6
-|
1
Kepez, 025A-04A-1A.1B nolu imar paftalarında yer alan Duacı Mahallesi sınırları
içerisinde 27843 ada 36 parselin orman ve ağaçlandırılacak alandan konut ve park
alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin
kabulüne oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2 adet Rapor.)
13-06-2014
14:30
279
6
1
1
Konyaaltı, 025A-12B.12C, 025A-13A, 025A-17B nolu imar paftalarında yer alan
Bahtılı, Zümrüt, Hurma Mahallelerinde geçen 380+154 kw Serbest Bölge-Kepez
Enerji İletim Hattı güzergâhının planlara işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet Rapor.)
13-06-2014
14:30
280
6
1
Konyaaltı Belediyesi Sınırları içerisinde 025A-12C.17B nolu imar paftasında yer alan
Trafo Merkezi ve çevresindeki yola ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet Rapor.)
13-06-2014
14:30
281
6
1
Konyaaltı, 19İ-2C nolu imar paftasında yer alan Arapsuyu Mahallesi 4290 ada 3
parsele kütle nizamı yapılaşma durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet Rapor.)
13-06-2014
14:30
282
13-06-2014
14:30
13-06-2014
14:30
283
6
1
I
Manavgat, 027A-21D nolu imar paftasında yer alan Karaöz Mahallesi 7 nolu parselin
tarımsal amaçlı zeytin depolama ve paketleme tesisi alanı olarak planlanmasına
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet Rapor.)
6
1
1
Muratpaşa, 20J nolu imar paftasında yer alan konut alanının pazar alanına
dönüştürülmesine ilişkin 13.08.2013 tarih ve 451 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis
Kararının iptaline ilişkin Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2013/1209 E. 2014/223 K.
sayılı iptal kararı, Mahkeme kararlarında belirtilen gerekçeler doğrultusunda plan
çalışmalarının yapılması için konunun imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
gönderilmesine oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet Rapor.)
.
13-06-2014
14:30
13-06-2014
14:30
284
285
6
1
6
1
1
Muratpaşa, 19L nolu imar paftasında yer alan 2788 ada 11, 12 ve 13 parsellere
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan
itiraz ile ilgili olarak: 05.05.2014 tarihinde itiraz sahibi tarafından verilen dilekçe ile
itiraz geri çekildiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin itiraza
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
Rapor.)
Muratpaşa: 19L-IVc,d nolu imar paftalarında yer alan Demircikara Mahallesi 5558
ada 5, 6 parsellerin birleştirilerek turizm tesis alanında yeni yapılanma durumu
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, emsal artışı
olduğundan REDDİNE ilişkin komisyon raporu oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet
Rapor.)
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
„.
....
EXP02016
ANTALYA
Tarih
Saat
Karar No
içtima
Birleşim
Oturum
Özet
13-06-2014
14:30
286
6
1
1
Muratpaşa: 20L-IC nolu imar paftasında yer alan Gebizli Mahallesinde yeşil alanda
yer alan trafonun güneye kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet Rapor.)
13-06-2014
14:30
287
6
1
1
Muratpaşa: 18M-IVB nolu imar paftasında yer alan Demircikara Mahallesi 1827 ada
18 parselin ayırma çizgisinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet Rapor.)
288
6
1
1
Muratpaşa: 20K-IIIB nolu imar paftasında yer alan Yüksekalan Mahallesi 6842 ada
12, 13, 14 parsellerin birleştirilerek blok yapı nizamından ayrık yapı nizamına
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet Rapor.)
289
6
1
1
Muratpaşa: 025B-12D-2C nolu imar paftasında Güzeloba Mahallesi, Kemerağzı
Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında yer alan 6140 ada 1
parselde ada sınırının mülkiyet sınırına çekilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliğinin kabulüne ve onanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na
gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet Rapor.)
6
1
1
Muratpaşa: 20K-3C, 19K-2B nolu imar paftalarında yer alan Sinan Mahallesi 46 ada
1 ve 8223 ada 8 parsellerdeki yapıların Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı
olarak belirlenmesi ve koruma alanı sınırlarının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne ve onanmak üzere Antalya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet Rapor.)
6
1
1
Muratpaşa, 20L-IVc, 20L-llld nolu imar paftalarında yer alan Kızıltoprak Mahallesi
2528 ada 16 parseldeki ticaret alanının yapı nizamının değiştirilerek kütle inşaat
durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin, İlçe
Belediye Meclisinin kararı bulunmadığından ve ilçe belediye meclisince
değerlendirilmesi gerektiğinden işleme alınmamasına oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet Rapor.)
6
1
1
Muratpaşa, 20L-IVc, 20L-llld nolu imar paftalarında yer alan Kızıltoprak Mahallesi
2529 ada 7 parseldeki ticaret planının yapı nizamının değiştirilerek kütle inşaat
durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin İlçe
Belediye Meclisinin kararı bulunmadığından ve ilçe belediye meclisince
değerlendirilmesi gerektiğinden işleme alınmamasına oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet Rapor.)
13-06-2014
14:30
13-06-2014
14:30
13-06-2014
14:30
290
13-06-2014
14:30
291
13-06-2014
14:30
292
'
6
13-06-2014
14:30
293
;
13-06-2014
14:30
;
294
6
1
1
Muratpaşa: 20K-IC nolu imar paftasında yer alan 1003 ada 16 parseldeki çocuk
bahçesi alanı içerisinde maxh=4.50 m. ile Giritli Evi yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2
adet Rapor.)
295
6
1
1
Muratpaşa: 20K-la nolu imar paftasında yer alan 1388 ada 12, 13, 14, 15, 16, 26
parsellerdeki enerji nakil hattının kaldırılarak pazaryeri ve otopark alanına "yeraltı
bodrumda sosyal tesis ve otopark yapılabilir” plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama imar Planı değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ:
2 adet Rapor.)
296
6
1
1
Antalya İli, Büyükşehir Belediyesi Bütünü 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına gelen
itirazlar doğrultusunda kısmi olarak revize edilen 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına
askı süresi içerisinde gelen 9 adet itirazın REDDİNE ilişkin komisyon raporunun
kabulüne oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2 adet Rapor.)
6
1
1
Antalya İli, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka, Topçular,Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova,
Yeşilova, Kırcami ve Alan Mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan Mahallelerinin
bir kısmını kapsayan bölgede yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi
içerisinde gelen 37 adet itirazın: * 4 adedinin plan onama sınırı dışında olması, * 33
adedinin ise plan ana kararlarını bozucu nitelikte olması ve/veya 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı ile Parselasyon Planı konusu olması nedenleri ile itirazların
REDDİNE ilişkin komisyon raporu oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (EKİ: 2 adet Rapor.)
• . ; •
13-06-2014
14:30
13-06-2014
14:30
!
L-
13-06-2014
14:30
I ■ f. :- y
Muratpaşa: 20K-IIC nolu imar paftasında yer alan Etiler (Yüksekalan) Mahallesi
12666 ada 19 parsele Antalya 1. İdare Mahkemesinin E: 1997/365, K: 1998/970,
Danıştay 6. Dairesinin E:1999/2325, K2000/4157, Antalya 2. İdare Mahkemesinin
E:2009/901, K:2010/324 sayılı kararları doğrultusunda yeni yapılanma durumu
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi
içerisinde yapılan itirazların REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2 adet Rapor.)
.■
297
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
Tarih
Saat
Karar No
13-06-2014
14:30
içtima
Birleşim
Oturum
6
1
298
1
'
•
........ ...... ....
13-06-2014
14:30
299
.
Özet
Muratpaşa İlçesi Gençlik Mahallesinde 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında
sehven yeşil alan olarak gösterilmiş olan ve 1260 ada 20,28,29 nolu parsellerin de
içerisinde bulunduğu alanın onaylı 1/5000 ölçekli N.I.P.’na uygun olarak “Merkez
Potansiyel Gelişme ve Dönüşüm Alanları", “Turistik Tesis Alanı’’ ve "Kamu Kurum
A lanlarfna dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2 adet Rapor.)
Antalya
İli,
Döşemealtı
İlçesi
Kömürcüler
Köyü
8196
ada
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18 ve 19 nolu parsellerin de yer aldığı bölgede
yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde gelen 16 adet
İTİRAZIN KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2 adet Rapor.)
13-06-2014
14:30
300
6
1
1
13-06-2014
14:30
301
6
1
1
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisinin 2014 yılı tatil döneminin Temmuz Ayı olarak kabulüne oybirliği ile
karar verildi.
16-06-2014
14:30
302
6
2
1
Büyükşehir Belediye Başkanlığının, T.Vakıflar Bankası 100. Yıl Şubesi ve-veya
Denizbank A.Ş Akdeniz Ticari Merkez Şubesi ve veya TEB Aspendos Kurumsal
Şubesinden kullanmış olduğu İsletme ihtiyaç kredileri taksitlerinin taksit tarihinden
itibaren en az 3 en fazla 6 ay ertelenerek vadesinin uzatılmasına veya taksitlerin en
az 3 en fazla 6 ay boyunca ödenmemesine ve buna ait maliyetlerin en az 3 veya 6
ayın sonundan itibaren kalan taksit tutarlarına ilave edilmesine, ilgili bankalarla
anlaşmaya gidilmesine, Büyükşehir Belediye Başkanına ilgili anlaşmaların
imzalanması hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
16-06-2014
14:30
303
6
2
1
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanıp revize
edilen “AYKOME Uygulama Yönetmeliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
16-06-2014
14:30
304
6
2
1
Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı Gelir Tarifesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
gelirleri bölümüne "Güvenlik İşaretleri Tabelaları ve Güvenlik İşaretleme Tabelaları
kira bedelleri Ücretleri" ibaresinin eklenmesinin ve Plan ve Bütçe Komisyonunda
belirlenen ücretlerin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
305
6
2
1
Büyükşehir Belediyesi 2014 Gelir Tarifesinin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Emlak Şube Müdürlüğü gelirleri bölümündeki a, b, c, d, e, f ve h maddelerinin iptal:
edilerek, Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğünün gelir tarifesine Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporunda belirlenen gelir kalemleri ve ücretlerin eklenmesine
oybirliği ile karar verildi.
16-06-2014
14:30
306
6
2
1
Finike Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih ve 24 sayılı meclis kararında yer alan
2014 yılı bütçe revizyonunun Meclislerinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile
karar verildi.
16-06-2014
14:30
307
6
2
1
Elmalı Belediye Başkanlığının 05.04.2014 gün ve 28 sayılı meclis kararında yer alan
“Hazır Beton Ücret Tarifesi”nin Meclislerinden geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile
karar verildi.
308
6
2
1
, ■
16-06-2014
14:30
16-06-2014
14:30
l
!
EXNK016
AN T A L YA
Büyükşehir belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli Meclis toplantısında: Gündemin
10, 15, 17, 18, 22, 26, 28, 31, 32, 34, 36 ve 50. maddelerinin yeniden
değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesi kabul
edildi.Gündemin, 47. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oyçokluğu,
53, 54, 55, 56, 57, 108, 109, 110, 111, 112, 118, 125, 130 ve 131. maddelerinin Plan
ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.Gündemin 58 ila 107,113,
114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 134
ve 135. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar
verildi.
■
I
.B
6
1
1
I • . : ..
ı
#
. .
16-06-2014
14:30
•
309
6
2
1
Belediyemizin hissedarı bulunduğu ANTEPE Inş.ve Tic. A.Ş. nin ilçelere hizmet
verebilmesi amacıyla iki adet asfalt üretim tesisi kurulması ve yatırımları için
yapılacak olan sermaye artışına, Büyükşehir Belediyesinin ortaklık oranını (%96)
korumak suretiyle, iştirakine isabet eden: 4.987.200,00TL ile arttırıma katılmasının
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
. :.
.
• •
•' i
Belediyemizin hissedarı bulunduğu ANET Antalya Entegre Et Sanayi Tic. A.Ş.
tarafından yapılacak yeni mezbaha ve finansmanı için gerekli olan sermaye artışına
Büyükşehir Belediyesinin ortaklık oranını (%97,5632) korumak suretiyle iştirakine
isabet eden: 3.414.712,00 TL. ile arttırıma katılmasının kabulüne oyçokluğui ile karar
verildi.
sü-ûtfr
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
t
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
Tarih
Saat
Karar No
16-06-2014
14:30
310
içtima
Birleşim
Oturum
6
2
1
Özet
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Kariyer Ofisi Özel İstihdam
Bürosunun kapatılması, temsil ve ilzama yetkili Cemal ÖCAL’ın görevinin
sonlandırılması ve kapatılma işlemleri ile teminat iadesi işlemlerini yürütmek üzere
Enver KILINÇ’ın görevlendirilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
6
2
1
Belediyemiz Ulaşım Sistem Dairesi Başkanlığı ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı
işbirliği ile kurulan Antalya Bisiklet Sistemi’nin (ANTBİS), 5216 sayılı yasanın 26.
Maddesi çerçevesinde, 10 yıllığına,ilk 3 yıl için toplam yıllık cironun % 3 pay bedeli
ile, sonraki 7 yıl için ise toplam yıllıkcironun % 5 pay bedeli ile 3. kişilere ihale
edilmemesi şartıyla ANSET Ltd.Şti. (Antalya ö ze l Sağlık Eğitim Kültür İnşaat Ticaret
Limited Şirketi) tarafından işletilmesi ve ödemelerin yıllık olarak yapılmasının
kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. ( EKİ:1 adet rapor)
312
6
2
1
Kaş Belediye Başkanlığının 03.06.2014 tarih ve 62 sayılı kararı ile kabul edilen 2014
yılı Ek Bütçesinin Meclislerinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
313
6
2
1
Kemer Belediye Başkanlığının 03.06.2014 tarih ve 63 sayılı kararıyla uygun bulunan
ve yeni ihdas edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün bütçesine Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden75.500,00 TL ödenek aktarılmasının
Meclislerinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
16-06-2014
14:30
314
6
2
1
Döşemealtı Belediye Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 122 nolu meclis kararında
yer alan 2014 Mali yılı bütçesindei birimler arası ödenek ekleme/aktarmasının
Meclislerinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. ( EKİ:1 adet rapor)
16-06-2014
14:30
315
6
2
1
Manavgat Belediye Başkanlığının 03.06.2014 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile
revize edilen 2014 Mali Yılı Bütçesinin Meclislerinden geldiği şekliyle kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
316
6
2
1
Muratpaşa, 20K, 20L, 21K, 21L nolu imar paftalarında yer alan 4438 ada 2, 3, 4 nolu,
4440 ada 5 nolu, 4463 ada 16, 17 nolu, 4464 ada 16, 17 nolu, 4490 ada 5, 6 nolu,
4491 ada 8, 9, 10, 11 nolu parseller ve yakın çevresindeki ticaret alanının konut
alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı
süresi içerisinde yapılan itirazların REDDİNE oybirliği ile karar verildi.
317
6
2
1
Muratpaşa, 20K nolu imar paftasında yer alan Belediyemiz Mülkiyetindeki, Sinan
Mahallesi 12672 ada 3 parsel sayılı taşınmazın yeniden planlanmasına ilişkin 1/5000
ölçekli Nazım imar planı değişikliği ile ilgili olarak: parselin “Yüksek Öğretim
(Üniversite)” alanından Özel Proje Alanına (ÖPA) dönüştürülmesine oy çokluğu ile
karar verildi.
16-06-2014
14:30
311
-
•
16-06-2014
14:30
16-06-2014
14:30
i
J
EXP02016
A
NTALYA
.
-• -_
16-06-2014
14:30
16-06-2014
14:30
16-06-2014
14:30
6
2
1
318
Muratpaşa, 20K-3C nolu imar paftasında yer alan Belediyemiz Mülkiyetindeki, Sinan
Mahallesi 12672 ada 3 parsel sayılı taşınmazın yeniden planlanmasına ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama imar planı değişikliği ile ilgili olarak: parselin “Yüksek öğretim
(Üniversite)” alanından Özel Proje Alanına (ÖPA) dönüştürülmesine ve “yapılanma
koşulları vaziyet planına göre belirlenecektir” plan notunun eklenmesinin kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
I
16-06-2014
14:30
6
2
1
319
Belediyemiz İç Denetim Başkanlığı tarafından hazırlanan 27.05.2014 tarih ve 20141453/01 nolu inceleme raporunda,belirtilen hükümlere istinaden imar ve Şehircilik
Daire Başkanlığı tarafından alandaki kullanım bütünlüğünü ve öngörülen sosyal
donatı dengesini sağlamak amacıyla söz konusu alan mevcut plan kararı olan
''E=0.20 Emsalli "ö " Özel ibareli Fuar Alanından daha önceki plan kararı olan
“E=0.10 Emsalli Fuar Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı değişikliğinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
'
16-06-2014
14:30
.
. ■'
•
'
‘
.
5
Aksu, 230-lld, 220-lla nolu imar paftalarında yer alan Macun Mahallesi sınırları
içerisinde 246 ada 1 parselin Aksu Öğretmen Lisesi Spor Sahası alanından Eğitim
Tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
6
2
1
Manavgat, 025-24B nolu imar paftasında yer alan Yukarıpazarcı Mahallesi 2030 ada
1 parselin İbadet Yeri alanından Resmi-ldari Tesis Alanına (Müftülük)
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliğinin kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
6
320
•
'
16-06-2014
14:30
321
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
Tarih
Saat
Karar No
içtima
Birleşim
Oturum
Özet
-X
/ySitS
’.S?A
S;
i
MV
EXP02016
A
NTALYA
16-06-2014
14:30
322
6
2
1
Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulan 27.05.2014 tarihli Iç Denetim inceleme
Raporunda belirtilen hususlar ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun .11.
maddesindeki denetim yetkisinin kullanılarak Konyaaltı Belediyesince hukuka aykırı
olarak gerçekleştirilen plan değişikliğinin iptali için yazı ile uyarılması gerektiği
hükümleri gerekçesine ve ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 21.05.2014 tarih ve
2013339 sayılı yazısındaki hükümlerde dikkate alınarak İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığı tarafından parselin özel eğitim tesisleri alanından ilköğretim alanına
dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin
kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
16-06-2014
14:30
323
6
2
1
Antalya İli, Kepez ilçesi, Korkuteli Kavşağı-Havaalanı ulaşım bağlantısının Mazıdağı
Bölgesi-Varsak bölgesi bağlantısı ve viyadüğüne ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım imar
Planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi
16-06-2014
14:30
324
6
2
1
Antalya ili, Kepez ilçesi, Korkuteli Kavşağı-Havaalanı ulaşım bağlantısının Mazıdağı
Bölgesi-Varsak bölgesi bağlantısı ve viyadüğüne ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım imar
Planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi
16-06-2014
14:30
325
6
2
1
Antalya ili, Kepez İlçesi, Korkuteli Kavşağı-Havaalanı ulaşım bağlantısının Mazıdağı
Bölgesi-Varsak bölgesi bağlantısı ve viyadüğüne ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama
imar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
16-06-2014
14:30
326
6
2
1
Antalya İli, Kepez İlçesi, Korkuteli Kavşağı-Göçerler bölgesinde ulaşım bağlantısına
ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile
karar verildi.
16-06-2014
14:30
327
6
2
1
Antalya İli, Kepez İlçesi, Korkuteli Kavşağı-Göçerler bölgesinde ulaşım bağlantısına
ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile
karar verildi.
16-06-2014
14:30
328
6
2
1
Antalya İli, Kepez ilçesi, Korkuteli Kavşağı-Göçerler bölgesinde ulaşım bağlantısına
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliği
ile karar verildi.
BAŞKAN
:Okunmuş olarak kabul edilen karar
özetlerinin kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Evet okunmuş olarak
karar özetleri kabul edilmiştir oy birliğiyle. Değerli arkadaşlar gündemin 3. maddesi.
Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantılarında alman 62 adet karar özeti oybirliği ile
kabul edilmiştir.
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO: 263
ÖZÜ: Büyükşehir Belediyesi personelince 2014
yılı Haziran ayında yapılan yurtdışı ziyaretine
ilişkin görevlendirmeler hakkında Meclis
bilgilendirildi.
BAŞKANLIKMAKAMINA
“İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel
Müdürlüğünün 25.10.2007
tarih ve B050MAH076000/25597/50000 sayılı yazısıyla;
20.06.2005 tarih ve B050MAH076000/5003/5052 2005/62 sayılı genelgede yapılan değişiklik
doğrultusunda, Haziran 2014 ayında Belediye personelince gerçekleşecek olan yurt dışı
görevlendirme aşağıda belirtildiği gibidir.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f
/C 6 > ,
\
\ ’r
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
/
EXP02016
ANTALYA
-14.05.2014 tarih ve 196/263 sayılı Başkanlık OLUR’u ile görevlendirilen; Kültür ve
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 2014-2014 Eğitim ve Etkinlik Döneminde İsmail Baha
Sürelsan Konservatuar Şube Müdürlüğü Çoksesli Koristleri: Harun YACAN, Gencer
AKYÜZ, Ali TANYER, Altuğan ÜNAL, Selda GİRKİN, Seyhan YENER, Nazlı.ÜNLÜSOY,
Ömer ÇAYIRLI, Fatma KALMAZ, Hande BİNAY, Özlem SEVEN, Akın ERGİN, Caner
AKSOY ve Zeliha AKSOY, 02-09 Haziran 2014 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Balçık
şehrinde düzenlenecek olan “CHERNOMORSKI ZVUTSI” Uluslar arası Koro Yarışmasına
katılacaklardır.
Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı Haziran ayı Meclis toplantısında ziyaretle ilgili olarak
İçişleri Bakanlığının 20.06.2005 tarih ve B050MAH076000/5003/5052 2005/62 sayılı
genelgesi doğrultusunda Meclisin bilgilendirilmesi hususunu arz ederim.” deyimli Dış
İlişkiler Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 289 sayılı yazısı.
BAŞKAN
:Değerli Arkadaşlar gündemin 3. Maddesi.
Teşekkür ediyorum. Evet, Meclisimiz bilgilendirilmiştir, bilgilenmiştir. Bilgi için teşekkür
ediyoruz, bununla ilgili oylayacak herhangi bir husus söz konusu değil.
BAŞKAN
Maddesi.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: Evet Değerli Arkadaşlar gündemin 4.
: Başkanım okunmuş saysak.
BAŞKAN
: 4. Maddeyi okunmuş olarak kabul edilmesi
hususunda arkadaşlarımızdan teklifler geliyor. Değerli Arkadaşlar 4. Maddenin okunma
zorunluluğu olmadığına göre okunmuş olarak kabul edilmesi hususunu oylanmza arz
ediyorum, kabul edenler, ben de kabul edeyim. Oy birliği ile kabul edilmiştir.
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO: 264
ÖZÜ: Kemer Belediye Başkanlığının 6360 sayılı
yasa ile Büyükşehir Belediyesine devredilen
İtfaiye Müdürlüğüne ait 1.112.261,04.-TL
ödeneğin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
doğrultusunda yeni kurulan Temizlik İşleri
Müdürlüğü bütçesine aktanlmasmm kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 4. maddesinde yer alan; “ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014
tarihli yapmış olduğu toplantıda Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen gündemin 61’inci
maddesinde yer alan Kemer Belediyesi Bütçe Aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe
Komisyonunun 03.06.2014 tarihli raporunun Belediye Meclisine havalesi hususunu arz
ederim.” deyimli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.06.2014 tarih ve 2149 sayılı
yazısı.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
^-••o
| «^İA
f
• w °.o/
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda: gündemin 63. maddesinde yer alan Kemer
Belediye Başkanlığının 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyesine devredilen itfaiye
Müdürlüğü’ne ait bütçenin, yeni kurulan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne aktarılması konusu ile
ilgili olarak;
6360 sayılı Kanun kapsamında 30.03.2014 tarihinde Büyükşehir Belediyesine devredilen
İtfaiye Müdürlüğü bütçesine ait;
Memur Maaşları
162.026,98.-TL
46.07.14.32/03.2.0/5/01.1
İşçi Maaşları
661.551,67.-TL
46.07.14.32/03.2.0/5/01.3
Memur Sosyal Güvenlik Primleri
22.329,24.tTL
46.07.14.32/03.2.0/5/02.1
İşçi Sosyal Güvenlik Primleri 151.476,15.-TL
46.07.14.32/03.2.0/5/02.3
30.784,18.-TL
Tüketime Yönelik Malz.
46.07.14.32/03.2.0/5/03.2
1.600.00.-TL
Yolluklar
46.07.14.32/03.2.0/5/03.3
1.500.00.-TL
46.07.14.32/03.2.0/5/03.4
Görev Gid.
Hizmet Alımları
7.953,75.-TL
46.07.14.32/03.2.0/5/03.5
52.008,01.-TL
Menkul Mal Alımları
46.07.14.32/03.2.0/5/03.7
21.031,06.-TL
Kar Amacı güt. Kuruluşlar
46.07.14.32/03.2.0/5/05.3
Olmak üzere toplam 1.112.261,04.-TL ödeneğin alınarak;
10.04.2014
tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve
Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, yeni ihdas edilerek açılan
Temizlik İşleri Müdürlüğüne aşağıda belirtilen ödenek kodlarının açılarak:
162.026,98.-TL
Memur Maaşları
47.07.14.39/05.1.0/5/01.1
661.551,67.-TL
İşçi Maaşları
47.07.14.39/05.1.0/5/01.3
22.329,24.-TL
Memur Sosyal Güvenlik Primleri
47.07.14.39/05.1.0/5/02.1
151.476,15.-TL
İşçi Sosyal Güvenlik Primleri
47.07.14.39/05.1.0/5/02.3
75.000.00.-TL
Menkul Mal Alımları
47.07.14.39/05.1.0/5/03.7
39.877.00.-TL
47.07-. 14.39/05.1.0/5/03.5.1.04 Müteahhit Hizmetleri
Olmak üzere toplam 1.112.261,04.-TL ödeneğin aktarılması hususu,
Komisyonumuzca incelenmiş olup, işbu Komisyon Raporu imza altına alınarak
Meclisimizin takdirine sunulmuştur”
Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATIPOGLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Üye
İmza
Halit ÇİLENGİR
Üye
İmza
Süleyman ACAR
Üye
İmza
Sami ALTUN
Üye
Ergüven YILMAZ
Üye
Ahmet YAŞAR
Üye
imza
İmza
(katılmadı)
BAŞKAN
görüşleri.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: 4. Maddenin oylanması hususunda gruplarımızın
:Komisyon Raporumuz uygundur.
26
o u ı.1" ,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
~ ,»0 o 2
•o w » ; -
i
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
Üye Songül BAŞKAYA
Üye Selçuk SENÎRLİ
BAŞKAN
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler
birliğiyle kabul edilmiştir.
n
J
EXP02016
ANTALYA
:Komisyon Raporuna katılıyoruz Başkanım.
: Komisyondan geldiği gibi onaylıyoruz.
:4.Maddeyi komisyondan geldiği
şekliyle
lütfen işaret buyursun, 1 nolu tuşa basarak oy
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO: 265
ÖZÜ: 6360 Sayılı Yasa gereğince Antalya
Büyükşehir Belediyesi sınırlan içerisinde
bulunan kamuya ait sahil bantlarının kullanım
yetkisi ve tasarrufu Büyükşehir Belediyesinde
olmaması nedeniyle, yetki devri konusunda karar
almaya yer olmadığına oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 5. maddesinde yer alan; “6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası
gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırlan içerisinde bulunan kamuya ait sahil
bantlarının hangi şekilde düzenleneceği, halka ne şekilde hizmet verileceği hususlarının
belirlenerek karara bağlanması, sahilde kıyısı bulunan ilçe belediyelerinin yetki alanlarının
belirlenmesi ve hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için bağlı
bulundukları ilçe belediyelerine yetki devri konusu Büyükşehir Belediye Meclisinin
08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ile Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.” deyimli îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
04.06.2014 tarih ve 2016 sayılı yazısı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının
04.06.2014 tarih ve 1758 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi
sınırları içerisinde bulunan kamuya ait sahil bantlarının hangi şekilde düzenleneceği, halka ne
şekilde hizmet verileceği hususlarının belirlenerek karara bağlanması, sahilde kıyısı bulunan
ilçe belediyelerinin yetki alanlarının belirlenmesi ye hizmetlerinin daha verimli bir şekilde
yerine getirilebilmesi için bağlı bulundukları ilçe belediyelerine yetki devri konusu,
Komisyonumuzca incelenmiş, imara ilişkin bir konu olmadığından komisyonumuzca bir karar
alınamamıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 21.05.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
îmar Kom.Üyesi
imza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
imza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom.Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom.Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
İmza
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/• ;£ ? > ,
!î^ & I
\'V 'J
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
AfTALA
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuz Büyükşehir Belediyesinde toplanarak; 6360 Sayılı Yasa gereğince
Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan kamuya ait sahil bantlarının
kullanım yetkisi ve tasarrufu Büyükşehir Belediyesinde olmaması nedeniyle, verilen
önergenin görüşülmesine yer olmadığı sonucuna varılarak konu meclisin takdirine
sunulmuştur.03.062014
Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
îmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATİPOGLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Üye
İmza
Halit ÇÎLENGİR
Üye
İmza
Süleyman ACAR
Üye
îmza
Sami ALTUN
Üye
Ergüven YILMAZ
Üye
Ahmet YAŞAR
Üye
İmza
İmza
(katılmadı)
BAŞKAN
: Gündemin 5. Maddesi. Evet konuyla
Üye Bahattin BAYRAKTAR
BAŞKAN
: Komisyondan geldiği gibi uygundur.
: Songül Hanım.
İlgili
Üye Songül BAŞKAYA
: Saym Başkamm, öncelikle bir şeyi ifade
etmek istiyorum. Mayıs Ayı Meclisimizde 218 sayılı Meclis kararıyla Destek Hizmetleri
Daire Başkanlığından gelen bir teklif vardı. Zannediyorum ki verilen önergeyle birleştirilmiş.
İlginç olan madem bizim yetki alanımızda değildi, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı neden
Antalya Defterdarlığından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden talep edilen Alanya,
Manavgat, Serik, Aksu, Muratpaşa, Konyaaltı, Kemer, Kumluca, Finike, Denire, Kaş
İlçelerinde bulunan su üstü parkur alanlarının Halk Plajlarının Belediyemize kiralanması
hususunda Belediyemiz ile Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
arasında protokol imzalanması hususunda Büyükşehir Belediye Başkam Menderes TÜREL’in
yetkili kılınması hususunda bir teklif sunmuştu.
BAŞKAN
: Gereksiz bir teklif.
Üye Songül BAŞKAYA
: İdaremizin de demek ki mevzuatlarla
ilgili yeterli bilgisi yok o zaman.
BAŞKAN
: Evet bence arkadaşlarımız da yanlış
yapmışlar. Çünkü alınmamış bir yetkiyle ilgili imza yetkisini Meclisten istemek kadar komik
bir şey olamaz.
Üye Songül BAŞKAYA
: Hayır geçen Mecliste de bir tartışma
konusu olmuştu. Böyle bir teklif yok denilmişti de yani o teklifi de göstermek adına...
BAŞKAN
: Şuanda bugün tarihi itibariyle bu
konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesince alınmış bir yetki yok, alınmamış bir yetkiyi
devretmenin de bir alemi yok galiba.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f.
i ^
%
%
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
\ 'ü 1 |
O\*?o
i
T
EXP02016
ANTALYA
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon
Raporuna
katılıyoruz
Başkamın.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon
Raporuna
katılıyoruz
Başkamm.
BAŞKAN
: Evet dolayısıyla Değerli Arkadaşlar
Grupların önerisi ile bu konuda alınmasına gerek bir karar olmadığı hususunu oylanmza arz
ediyorum kabul edenler Komisyon Raporu doğrultusunda lütfen bir nolu tuşa işaret
buyurabilirler. Oy birliği ile Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda 5. Madde kabul edilmiş
ve herhangi bir karar alınmasına gerek görülmemiştir. 6. Madde.
Konyaaltı Belediye Başk. Muhittin BÖCEK: Saym Başkamm, İl dışına çıkacağımdan
dolayı Meclisten ayrılıyorum teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
: Hayırlı yolculuklar Başkamm. Allah
kazasız belasız yolculuk versin. Evet 6. Madde.
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO: 266
ÖZÜ: Aksu, 230-IIIa nolu imar paftasında yer
alan Macun Mahallesi sınırları içerisinde 135 ada
3 ve 4 parsellerin konut alanından yurt alanına
dönüştürülmesine
ilişkin
1/1000
ölçekli
Uygulama imar plam değişikliği oybirliği ile
kabul edildi.
Gündemin 6. maddesinde yer alan; “Aksu Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 38
sayılı kararı ile uygun bulunan, 230-IIIa nolu imar paftasında yer alan Macun Mahallesi 135
ada 3 ve 4 parsellerin konut alanından yurt alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama imar plam değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, komisyon
raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2017 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Aksu Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 38 sayılı kararı ile uygun bulunan, 230IIIa nolu imar paftasında yer alan Macun Mahallesi sınırlan içerisinde 135 ada 3 ve 4
parsellerin konut alanından yurt alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
imar planı değişikliği Komisyonumuzca 10.12.2013 gün ve 714 sayılı Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş,
uygun olduğu görüşüne vanlmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.21.05.2014
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f
«&• I
T
EXP02016
A
NTALYA
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom.Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom.Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
İmza
:Grupların görüşleri?
BAŞKAN
:Komisyondan geldiği gibi uygundur
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Saym Başkamm.
:Komisyondan geldiği şekliyle kabulü
Üye Songül BAŞKAYA
uygundur.
:Komisyon Raporuna katılıyoruz.
Üye Selçuk SENÎRLÎ
:Komisyon Raporu doğrultusunda 6
BAŞKAN
maddeyi oylarınıza arz ediyorum kabul edenler, oybirliği ile kabul edilmiştir.
GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO: 267
ÖZÜ: Aksu, Macun Mahallesi 438 ada 1
parselde, 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planına
“Bodrum katta otopark veya tesisat mekânı
olarak kullanılmak kaydıyla çekme mesafeleri,
parsel sınırına kadar yaklaşabilir.” plan notu
eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama îmar Plam değişikliğinin REDDİNE
oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 7. maddesinde yer alan; “Aksu Belediye Meclisi’nin 03.02.2014 tarih ve 19
sayılı kararı ile görüşülen; Macun Mahallesi 438 ada 1 parselde, 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planına “Bodrum katta otopark veya tesisat mekânı olarak kullanılmak kaydıyla çekme
mesafeleri, parsel sınırına kadar yaklaşabilir.” plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014
tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiş olup,
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Raporu ve Komisyon Raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2018 sayılı yazısı.
30
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Aksu Belediye Meclisi’nin 03.02.2014 tarih ve 19 sayılı kararı ile görüşülen; Macun
Mahallesi 438 ada 1 parselde, 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planına “Bodrum katta otopark
veya tesisat mekânı olarak kullanılmak kaydıyla çekme mesafeleri, parsel sınırına kadar
yaklaşabilir.” plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Plam
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Aksu Belediyesine sunulan plan değişikliği
teklifinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 18.03.2014
TurgayGENÇ
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Bşk.
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
imza
Kadir ALKIŞ
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
(ret)
(İllegal olarak yapılmış bir
tesisi imar komisyonu legal
hale getiremez. İmar
yönetmeliğine aykırı)
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU,
Belediye
Mahalle
Pafta
Ada/Parsel
: Aksu Belediyesi
: Macun
: 200-IIID
: 438 ada 1 parsel
Aksu Belediye Meclisi’nin 03.02.2014 tarih ve 19 sayılı kararı ile görüşülen; Macun
Mahallesi 438 ada 1 parselde, 1/1000 ölçekli Uygulama îmar Plamna “Bodrum katta otopark
veya tesisat mekânı olarak kullanılmak kaydıyla çekme mesafeleri, parsel sınırına kadar
yaklaşabilir.” plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisinin 11.02.2014 günlü toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilmiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18.03.2014 tarihli Komisyon raporunda
plan değişikliği uygun görülmüştür.
Söz konusu parsel yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Ticaret
Alanı olarak planlıdır.
Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği teklifinin
görüşülerek karara bağlanması hususunu ;
Bilgilerinize arz ederim.27.05.2014
Serdar PALLAVUŞ
Şehir Plancısı
İmza
A.Lale DARICI
Planlama Şube Md.V.
İmza
Hüsamettin ELMAS
İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.V.
İmza
31
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
• oO ® S
EXP02016
AM T A L Y A
BAŞKAN
: 7. Madde.
BAŞKAN
: Buyurunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: AK Parti Grubu olarakret diyoruz.
BAŞKAN
: Bir dakika Komisyon Raporu kararının
aksine bir öneriyle Komisyon Raporu aksine reddedilmesi hususunu öneriyorsunuz. Evet
Cumhuriyet Halk Partisi.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon Raporuna katılmıyoruz ret
başkamm.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkamm o komisyonda ben de
vardım komisyon raporu öyle değildi yani.
BAŞKAN
:Komisyonda yoktunuz geçen dönemdi...
Görüşmüşsünüzdür muhakkak. Şöyle görüşmüşsünüzdür Daire Başkanlığına havale ettiğimiz
için önceki komisyonun kararıydı bu.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Biz bu maddeyi konuştuk ve reddettik.
Komisyonda reddettik.
BAŞKAN
:Tamam mesele yok, tamam zaten şimdi
bütün gruplar da reddi hususunu öneriyorlar, komisyon kararma uyuyoruz. Yani bir önceki...
Üye Selçuk SENİRLİ
:Yeni komisyon toplanmıştı Saym
Başkamm...
BAŞKAN
: Tamam, Selçuk Bey hiçbir problem yok.
Dediğiniz gibi oylanmza arz edeceğim zaten, aykın bir önergedir, Değerli Arkadaşlar
dolayısıyla bir önceki komisyonun uygun bulduğu hususun dışında bunun reddedilmesi
hususunda gruplanmızm oy birliğiyle bir önergesi var. Önce onlan oylanmza arz ediyorum.
Dolayısıyla 7. Maddede talep edilen imar değişikliğinin reddini oylanmza arz ediyorum.
Reddini kabul etmek isteyenler, 1 nolu tuşa basarlarsa reddetmiş olacağız. Özellikle böyle tek
tek anlatıyorum ki...
Üye Selçuk SENİRLİ
:Bu eski komisyon raporlanm ya tekrar
komisyona havale edelim veya hangi birimden geliyorsa Şehircilik ve İmar Daire
Başkanlığının, Belediyemizin plan danışmam bize sözlü-yazılı rapor versin ona göre...
BAŞKAN
:Şimdi Selçuk Bey, öncelikle 7. Maddeyi
oyladık ve 7. Madde oyçokluğu ile reddolmuştur. Bir önceki komisyon raporu uygun
görülmemiştir. İlgili plan değişikliği reddolmuştur. Teşekkür ederim, zaten bunu yaptık. Daha
önceki komisyonumuzun aldığı kararlar konusunda bu meclisin bilgisi olmadığı için daha
önceki komisyonumuzun aldığı kararlan bize geldikçe İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığına gönderiyoruz. O İmar Dairesi Başkanlığımıza havale edilen konuları daire
başkanlığı komisyonun gündemine getiriyor siz o yüzden görüştünüz zaten. Dolayısıyla bir
önceki komisyonun almış olduğu kararlardan haberdar olmadığımız için her maddeyi
muhakkak daire başkanlığına, şimdi yeni gelecek maddeler de var bir önceki komisyon
karanyla ilk kez geldiği için onlan da havale edip komisyonumuzun önüne gelmesini
sağlayacağız.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Yani ille komisyona gelmesi... Daire
Danışmam ve Plan Danışmanının görüşü.
BAŞKAN
:Zaten
Komisyondan
geldiği
için
komisyona yeniden havale edemiyoruz. Daire Başkanlığına gönderiyoruz, Daire Başkam
komisyonun önüne getiriyor.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
5•
O© w •
\°^°J
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
:Tamam
Üye Selçuk SENİRLİ
Başkanım sağ olun.
BAŞKAN
EXP02016
A
NTALYA
teşekkür
ediyorum
Saym
: Evet 7. Madde reddolmuştur.
GÜNDEMİN 8. MADDESİ
KARAR NO: 268
ÖZÜ: Aksu, 025B-07B-2A nolu imar paftasında
yer alan Pmarlı Devlet Ormanı alanından tahsisli
Aksu Trafik Denetleme ve Polis Amirliği
alanının ön kısmında bulunan ve 2B kapsamında
kalan 13484 ada 5 parsel ve 13484 ada 16
parselin "Emniyet Genel Müdürlüğü Savunma
Tesisi için Resmi Kurum Alanı" olarak
planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar planının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 8. maddesinde yer alan; Aksu Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 21
sayılı kararı ile uygun bulunan, 025B-07B-2A nolu imar paftasında yer alan Pınarlı Devlet
Ormanı alanından tahsisli Aksu Trafik Denetleme ve Polis Amirliği alanının ön kısmında
bulunan ve 2B kapsamında kalan 13484 ada 5 parsel ve 13484 ada 16 parselin "Emniyet
Genel Müdürlüğü Savunma Tesisi için Resmi Kurum Alanı" olarak planlanmasına ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama imar plam, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiş olup, İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Raporu ve Komisyon Raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2019 sayılı yazısı.
İMAR YE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Aksu Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 21 sayılı karan ile uygun bulunan,
025B-07B-2A nolu imar paftasında yer alan Pmarlı Devlet Ormanı alanından tahsisli Aksu
Trafik Denetleme ve Polis Amirliği alanının ön kısmında bulunan ve 2B kapsamında kalan
13484 ada 5 parsel ve 13484 ada 16 parselin "Emniyet Genel Müdürlüğü Savunma Tesisi için
Resmi Kurum Alam"na olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar plam
Komisyonumuzca 12.11.2013 gün ve 658 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı
ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, uygun olduğu görüşüne
vanlmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.l 8.03.2014
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
imza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
Deniz FİLİZ
îmar Kom.Üyesi
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
Erdem ARMEN
îmar Kom.Üyesi
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
t .c .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
| f ?.?£•)
EXM2016
ANTALYA
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU:
Belediye
Pafta
Ada/Parsel
: Aksu Belediyesi
: 025B-07B-2A
: 13484 ada 5 ve 16 parseller.
Aksu Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 21 sayılı karan ile uygun bulunan,
025B- 07B-2A nolu imar paftasında yer alan PmarlıDevletOrmanı alanından tahsisli Aksu
Trafik Denetleme ve Polis Amirliği alanının ön kısmında bulunan ve 2Bkapsamında kalan
13484 ada 5 parsel ve 13484 ada 16 parselin "Emniyet Genel Müdürlüğü Savunma Tesisi için
Resmi Kurum Alanı" olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar plam,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
11.03.2014 günlü toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18.03.2014 tarihinde 1/1000 ölçekli Uygulama
imar planının, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2013 gün ve 658 sayılı kararı
ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı göre uygun olduğuna dair raporu
bulunmaktadır.
Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam teklifinin görüşülerek
karara bağlanması hususunu, Bilgilerinize arz ederim.27.05.2014
Serdar PALLAVUŞ
Şehir Plancısı
İmza
A.Lale DARICI
Planlama Şube Md.V.
imza
Hüsamettin ELMAS
İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.V.
imza
8. Madde.
BAŞKAN
Gruplann görüşleri.
BAŞKAN
Komisyon raporu uygundur Sayın
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Başkanım.
:Bir önceki Komisyonumuzun karandır bu
BAŞKAN
da, dikkatinizi çekerim.
: Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisi
Üye Songül BAŞKAYA
için yapılan söz konusu imar plan tadilatı uygundur Başkamm.
Üye Selçuk SENİRLİ
: Komisyon raporu uygundur Başkanım.
BAŞKAN
: Komisyondan geldiği şekliyle oylanmza
arz ediyorum 8. Maddeyi kabul edenler lütfen 1 nolu tuşa basarak işaret buyursun. Evet 8.
Madde kabul edilmiştir.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN
tane onu okuyabilir miyim?
BAŞKAN
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN
BAŞKAN
: Saym Başkamm birim önergesi var bir
: Yetişmeyen?
: Evet
: Evet buyurun.
34
Ç jih
T r
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
• *4)®# %■
|
\ ‘W
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
BAŞKANLIK MAKAMINA; “27.05.2014 tarihli İç Denetim İnceleme Raporunda
istinaden Özel Kalem Şube Müdürlüğü’nün 27.05.2014 tarihli ve 307 sayılı ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün 21.05.2014 tarihli 2013339 sayılı yazıları doğrultusunda, Konyaaltı
Belediyesi sınırları içerisinde 025A-13B nolu imar paftasında yer alan Arapsuyu Mahallesi
6482 ada 1, 2 parsellerin yeniden planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plam
değişikliğinin incelenerek karara bağlanmak üzere Meclis çalışma yönetmeliğinin 11.
Maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz
ederim.” deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2014 tarih ve 2313 sayılı
teklif yazısı.
BAŞKAN
: Okunan maddeyi 137. Madde olarak
gündeme ekledim teşekkür ederim. Buyurun.
Üye Reşat OKTAY
: Başkamm pardon biraz önce 69. Madde
olarak...
BAŞKAN
: Reşat Bey diyor ki başlangıçta gündem
belirlendiği için, birimden geldiği için de olsa arada siz Başkan yetkisiyle gündeme
ekleyemezsiniz diyor. Hukukçu arkadaşlarımızın mütalaası farklı bu konuda İbrahim KURT.
İbrahim KURT’tan bir mütalaa alalım, buyurun İbrahim Bey.
Hukuk Müşaviri İbrahim KURT
: Saym Başkamm, Saym Meclis Üyeleri
Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde, Meclis İlçe Belediye Meclislerinden ve
Belediyenin ilgili birimlerinden gelen konularla ilgili Meclis toplantı sırasında Başkan
tarafından gündeme alınır. Yani Meclis toplantı sırasında, Meclis başladığında değil toplantı
devam ederken alınabilir.
BAŞKAN
:Yani şu anlaşılıyor benim anladığım,
tartışalım, İlçe Belediye Başkanından da bana Meclis esnasinda bir önerge eklenmesi
hususunda bir teklif gelirse veya ilgili birimden Meclis toplantısı esnasında bir önerge gelirse
gündeme alabiliyormuşum, yönetmelik gereği bu söyleniyor.
Üye Reşat OKTAY
:Gündemden
Meclis
başlarken
çıkardığımız bir maddeyi gündemmi ki komisyona havale etmek üzere kararlar bölümüne
aldığımız bir gündem maddesini tekrar getiriyorsunuz gündeme şimdi.
BAŞKAN
:Şimdi zannediyorum zaten orada bir
yanlış bilgilendirme oldu. O konunun komisyonda yanlış değerlendirildiği veya görüşüldüğü
hususunda Muhittin Bey’in bir bilgisi vardı. Bu konu komisyonda görüşülmeden geldi.
Dolayısıyla bu konu ilgili birimden gelmişti. Dolayısıyla gündemden çıkarıldıktan sonra ilgili
birimimiz yeniden bunun gündeme alınması hususunu yazarak gündeme alınması hususunu
teklif etti. Dolayısıyla komisyonda görüşülerek karar alacağımız bir husus değil, gündeme
ekleyerek komisyona göndereceğimiz bir husustur. Komisyonda zaten görüşülecektir.
Üye Reşat OKTAY
: Komisyona havalesi olacak.
BAŞKAN
:Evet tabi. İşte onu çıkartmak doğru
olmadığı için. Ben toplantıdan sonra ilgili birimimizden gereken bilgiyi alır size veririm. Ben
Meclis Başkam olarak bu konuyla ilgili gündeme alınması hususunu ifade ediyorum ve 137.
Madde olarak gündeme ekliyorum.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN : 135 Başkamm. 135. Maddeye getiriyor
arkadaşlar, kaydı getiriyorlar efendim. Kaydı getiriyorlar.
BAŞKAN
: Peki 135. Maddeye ekledim. Evet,
gündeme devam ediyoruz.
35
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2°
/•
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
-To ,
EXP02016
ANTALYA
GÜNDEMİN 9. MADDESİ
KARAR NO: 269
ÖZÜ: Döşemealtı, N25D-21B nolu imar
paftasında yer alan 267 parselin Antalya 2. îdare
Mahkemesinin 2013/569 E. 2013/945 K. sayılı
iptal kararı doğrultusunda tarım alanı olarak
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların
REDDİNE oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 9. maddesinde yer alan; Döşemealtı Belediyesi sınırlan içinde, N25D21B nolu imar paftasında yer alan 267 parselin Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2013/569 E.
2013/945 K. sayılı iptal karan doğrultusunda tanm alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye
Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilmiş olup, Komisyon Raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2021 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, N25D-21B nolu imar paftasında yer alan
267 parselin Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2013/569 E. 2013/945 K. sayılı iptal kararı
doğrultusunda tarım alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plamna
askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Komisyonumuzca incelenmiş, itirazların uygun
olmadığı görüşüne vanlmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.21.05.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
İmza .
Kerim BAŞKAPTAN
îmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
îmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom.Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom.Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
İmza
BAŞKAN
: 9. Madde. Görüş?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: Komisyon Raporu uygundur Başkamm.
Üye Songül BAŞKAYA
: Komisyon Raporuna katılıyoruz.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon Raporuna katılıyoruz Başkanım.
BAŞKAN
:Değerli Arkadaşlar 9. Maddeyi İmar Komisyonu
Raporu doğrultusunda oylanmza arz ediyorum kabul edenler, kabul edilmiştir.
•^
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
^
1 8 w
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
'i•%■:
°
/
* R *
Expo2oig
ANTALYA
1.
Meclis Başkanvekilimiz Sayın Ahmet BÜYÜKAKÇA’yı kısa bir süre için
toplantıya devam etmek üzere buraya davet ediyorum. Kısa bir süre soma yeniden birlikte
olacağız arkadaşlar dedi ve yerini Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet BÜYÜKAKÇA’ya bıraktı.
Menderes TÜREL
Büyükşehir Belediye Başkam
Halil OZTUJ
Divan
Muhammet URAL
\ a 1 \ 4
ÎVK
^
GÜNDEMİN 10. MADDESİ
——
ÖZÜ:
“Döşemealtı
Belediyesi
sınırları
içerisinde, N25D-22A nolu imar paftasında yer
alan Antalya 1.İdare Mahkemesinin 2012/562E.
2013/1194K. sayılı kararı gereği 83 parsele
ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Plam değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan
itiraza ilişkin konunun yeniden değerlendirilmek
üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
gönderilmesine
oyçokluğu
ile
kararveri İdi. (Karar No:300)
Gündemin 10. maddesinde, yer alan; “Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde,
N25D-22A nolu imar paftasında yer alan Antalya 1.İdare Mahkemesinin 2012/562E.
2013/1194K. sayılı kararı gereği 83 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz, Büyükşehir Belediye Meclisinin
11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş
olup, 18.03.2014 tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim" deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2023 sayılı yazısı.
Genel Sekreter yardımcısı Bayram ÖZEN : Bu konu daha önce komisyona girmiş.
Eski komisyon raporunu okuyorum.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA: Evet Arkadaşlar 10. Maddedeyiz. 10.
Maddeyi okutuyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Okunmuş sayalım Saym Başkanım.
Uygunsa arkadaşlar.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Uzunsa okunmuş sayılabilir arzu
ederseniz. Bahattin Bey siz söyleyin. Okunmuş sayalım.
Üye Songül BAŞKAYA
: Başkanım kısa zaten okunabilir yani.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA :Okunsun.
37
TTA'1
.. .. 1A ‘ .
.
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
►
6rt“u^0
\
| & •£*«
1 ®\o?o i
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
A NTALYA
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
D öşem ealtı Belediyesi sınırları içerisinde, N 25D -22A nolu im ar paftasında yer alan
Antalya l.İdare M ahkem esinin 2012/562E. 2013/1194K. sayılı kararı gereği 83 parselin tarım
alanı olarak planlanm asına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan
itiraz K om isyonum uzca incelenm iş, 1/1000 ölçekli uygulam a im ar planında değerlendirilm esi
gerektiğinden itirazın uygun olmadığı görüşüne varılm ıştır.
Kom isyon Raporu imza altına alınarak, M eclisin takdirine sunulm uştur. 18.03.2014
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Üyesi
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAM YÜREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
M eclis 1. Başkan V. A hm et BÜ Y Ü K A K ÇA : Evet A rkadaşlar, Bahattin Bey görüşünüz?
Uye Bahattin BA Y RA K TA R
:îm ar
ve
Şehircilik
Daire
B aşkanlığına gönderilm esini öneriyoruz.
M eclis 1. Başkan V. A hm et BÜ Y Ü K A K ÇA
: Siz efendim ?
Üye Songül BAŞKAYA
:Dairesine gönderilebilir Başkam m .
___
Uygundur.
M eclis 1. Başkan V. A hm et BÜ Y Ü K A K ÇA
:Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
:İm zasızlar dairesine gönderilebilir.
M eclis 1. B aşkan V. A hm et BÜ Y Ü K A K ÇA
:İmar Daire Başkanlığına gönderilm esi
hususunu oyluyorum , kabul edenler l ’e bassın. Evet arkadaşlar kabul edilmiştir.
GÜNDEMİN 11. MADDESİ
KARAR NO: 270
ÖZÜ: D öşem ealtı İlçesi Yeniköy tapulam asında
A tatürk Caddesine cepheli ada ve parsellerdeki
konut
alanlarında
ticaret
kullanım ının
devam lılığının sağlanm asına yönelik hazırlanan
1/1000 ölçekli Uygulam a im ar Planı değişikliğinin,
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı
olduğundan ve üst ölçekli plan çalışm ası yapılm ası
gerektiğinden plan değişikliğinin R E D D İN E ilişkin
kom isyon raporu oyçokluğu kabul edildi.
Gündemin 11. maddesinde yer alan; Döşem ealtı Belediye M eclisinin 04.12.2013 gün ve
247 sayılı karan ile uygun bulunan, Yeniköy tapulam asında Atatürk Caddesine cepheli ada ve
parsellerdeki konut alanlarında ticaret kullanım ının devam lılığının sağlanm asına yönelik
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulam a İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye M eclisinin
08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale
edilm iş olup, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Raporu ve Komisyon Raporu ekte
sunulm uştur.
Konunun karara bağlanm ak üzere M eclise havalesini arz ederim .v deyim li İm ar ve
Şehircilik D airesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2029 sayılı yazısı.
T
/n
•^
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
v>6rt!rü"'o
°.0.Q ®# %
f
\ eV W
expo201G
ANTALYA
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
İM A R VE B A Y IN D IR LIK KO M İSY O N U RA PO R U :
Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.12.2013 gün ve 247 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Yeniköy tapulamasında Atatürk Caddesine cepheli ada ve parsellerdeki konut alanlarında ticaret
kullanımının devamlılığının sağlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Plam
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı
olduğundan ve üst ölçekli plan çalışması yapılması gerektiğinden uygun olmadığı görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.25.02.2014
Türgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
im za
Deniz PİLİZ
İmar Kom.Üyesi
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
İmza
İm za
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
Murtaza TAM YÜREK
İmar Kom.Üyesi
im za
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
im za
İM A R VE Ş E H İR C İL İK DA İRESİ BA ŞKA NLIĞ I İN C E L E M E RA PORU:
Belediye
M ahalle
A da/Parsel
f'’
-L
: Döşemealtı Belediyesi
: Yeniköy
: Atatürk Caddesine cepheli parseller.
Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.12.2013 tarih ve 247 sayılı kararı ile uygun bulunan;
Yeniköy Tapulamasında Atatürk Caddesine cepheli ada ve parsellerdeki konut alanlarında ticaret
kullanımının devamlılığının sağlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli-U-ygulama İmar—Planı
değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 .12.2013 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.02.2014 tarihinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı
değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı olduğundan ve üst ölçekli plan
çalışması yapılması gerektiği gerekçesiyle uygun olmadığına dair raporu bulunmaktadır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 günlü toplantısında görüşülmüş,
yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
Söz konusu Atatürk Caddesine cepheli parseller yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar
planında da ticaret kullanımı olarak öngörülmemiş, konut alanı olarak planlanmıştır.
Atatürk Caddesinin yola cepheli ada ve parsellerdeki konut alanlarında ticaret kullanımının
devamlılığının sağlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talep
edilmektedir.
Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin
görüşülerek karara bağlanması hususunu, Bilgilerinize arz edeı im.27.05.2014
Ayşegül ATAK
Şehir Plancısı
İmza
A.Lale DARICI
Planlama Şube Md.V.
îmza
Hüsamettin ELMAS
îmar ve Şehircilik Dai. Bşk.V.
İmza
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Evet Bahattin Bey görüşünüz?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon Raporu uygundur,
Başkanım.
Sayın
39
T
/'"'!
c -
. &M£NOAf .
.
.
/ * * i6.V
\
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
s3*• ° »- •’ e-°«'s
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
ANTALYA
Expo2016
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Siz efendim?
Üye Songül BAŞKAYA
:Döşemealtı
Belediyesinden
geldiği
şekliyle teklifin kabul edilmesi uygundur Komisyon Raporuna katılmıyoruz.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Evet Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLÎ
:Biz çekimser kalıyoruz.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Anlaşılmadı. Ha çekimser kalıyorsunuz.
Evet arkadaşlar oyluyorum. Komisyon Raporunu oylayacağız.
Üye Songül BAŞKAYA
:Tersden başlanır Başkanım biz Komisyon
Raporuna katılmıyoruz. Döşemealtı Belediyesinin teklifini uygundur diyoruz.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Evet aykırı oylama yapalım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Hayır
önce
komisyon
raporunu
oylayalım, fark etmez.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Evet aykırı oylamayı oylayalım
arkadaşlar. Aykırı oylamaya evet diyenler l ’e bassın.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:... ret diyoruz biz.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Reddedenler 2’ye basacak.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:2’ye basıyoruz AK PARTİ.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Evet buyurun. Evet aykırı önerge
reddedilmiştir arkadaşlar. Evet,Bahattin Bey oylayacağız şimdi.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon Raporuna uygun diyoruz.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Komisyon Raporuna uygun diyenler l ’e
bassın, uygun demeyenler diğerlerine basabilir. Oylama bitti herhalde. Komisyon raporu
kabul edilmiştir arkadaşlar dedi ve yerini Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL’e
bıraktı.
Ahmet BÜYÜKAKÇA
Meclis 1. Başkan Vekili
Muhammet URAL
Divan
BAŞKAN
: Evet kaçıncı maddedeyiz?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: Saym Başkamm 11. Madde oylandı.
BAŞKAN
:12. maddede miyiz? Bayram Bey?
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN : 11. madde efendim.
BAŞKAN
: 11 oylandı diyor arkadaşlar ben yoktum
ama. 11 komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir diye.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN : Duyamadım da onun için?
BAŞKAN
: Ha sen duyamadın.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :12.
Maddeye
geçiyorum,
tamam
Başkanım.
40
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
«/'"o*
f *;%
\ °Û•£ f
Qİfe
**
° \ft/ ®j
K
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
GÜNDEMİN 12. MADDESİ
KARAR NO: 271
ÖZÜ: Döşemealtı, N25D-23D-1A nolu imar
paftasında yer alan Yeniköy Tapulaması 1424
ada 1 ve 2 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla
TÎA ve çekme mesafesi verilmesine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama îmar Planı değişikliği
"imar
adasındaki
yapılaşma
düzenini
bozduğundan" plan değişikliğinin REDDİNE
ilişkin komisyon raporu oyçokluğu ile kabul
edildi.
Gündemin 12. maddesinde yer alan; Döşemealtı; N25D-23D-1A nolu imar
paftasında yer alan Yeniköy Tapulaması 1424 ada 1 ve 2 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla
TÎA ve çekme mesafesi verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiş olup, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Raporu ve Komisyon Raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2030 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.01.2014 gün ve 10 sayılı kararı ile uygun bulunan,
N25D-23D-1A nolu imar paftasında yer alan Yeniköy Tapulaması 1424 ada 1 ve 2 parsellerin
tevhid edilmesi amacıyla Tİ A ve çekme mesafesi verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
imar plam değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, imar adasındaki yapılaşma düzenini
bozduğundan uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altma alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.25.02.2014
Turgay GENÇ
îmar Kom.Bşk.
Deniz FİLİZ
îmar Kom.Üyesi
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
İmza
îmza
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
Murtaza TAMYUREK
İmar Kom.Üyesi
Zeki ÇİVÎK
îmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmza
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU:
Belediye
Mahalle
Pafta
Ada/Parsel
: Döşemealtı Belediyesi
: Yeniköy
: 200-N25D-23D-1A
: 1424 ada 1 ve 2 parseller
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
Exroi016
ANTALYA
Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.01.2014 tarih ve 10 sayılı karan ile uygun
bulunan; Yeniköy Tapulaması 1424 ada 1 ve 2 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla TİA ve
çekme mesafesi verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli toplantısında görüşülerek îmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
îmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.02.2014 tarihinde 1/1000 ölçekli Uygulama
îmar plam değişikliğinin imar adasındaki yapılaşma düzenini bozduğundan uygun olmadığına
dair raporu bulunmaktadır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, yeniden değerlendirilmek üzere îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale
edilmiştir.
Söz konusu parsel yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı
olarak planlıdır.
Yeniköy Tapulaması 1424 ada 1 parsel TÎA:989m2 h=5kat; 2 parsel E=1.00, h=5kat
yüksekliğinde ticaret alanında kalan parsellerin tevhid edilmesi amacıyla TÎA:1453m2, h=5
kat yükseklik ve çekme mesafelerinin 5’er metre olarak değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
uygulama imar plam değişikliği talep edilmektedir.
Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama îmar Plam değişikliği teklifinin
görüşülerek karara bağlanması hususunu,
Bilgilerinize arz ederim.27.05.2014
Ayşegül ATAK
Şehir Plancısı
imza
A.Lale DARICI
Planlama Şube Md.V.
imza
Hüsamettin ELMAS
îmar ve Şehircilik Dai. Bşk.V.
imza
BAŞKAN
:Evet görüşleriniz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkamm Komisyon
Raporu
uygundur.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon Raporuna katılıyoruz.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon Raporu uygundur.
BAŞKAN
:Evet Değerli Arkadaşlar 12. Maddeyi
Komisyondan geldiği şekliyle oylanmza arz ediyorum, kabul edenler? Kabul edilmiştir.
Değerli Arkadaşlar bu arada Sayın Konyaaltı Belediye Başkammız arkadaşlanmıza
ulaşmış, “benim gündemden çekilmesini istediğim madde 26 imiş, 36 değilmiş. Dolayısıyla
ben Meclisi yanlış bilgilendirmiş değilim. Numaralan kanştırmışım” demiş. 26 çekilecekmiş
yani 69 değil, neyse 26 imiş benim çekilmesini talep ettiğim madde. Dolayısıyla eklediğimiz
madde ile ilgili çekilmesi hususunda Saym Başkanınım da bir kanaati söz konusu değilmiş,
notu geldi, Meclisimizle paylaşıyoruz ama 26. Maddeyi şuanda çekemeyiz.
........... (Mikrofonsuz konuşma mevcuttur)
BAŞKAN
:Gündemde sırası geldiğinde konuşalım,
yapılabilecek bir şey varsa sevk vesaire, bak komisyonda görüşülmüş mü konu, belki yeniden
Daire Başkanlığına havale ederiz eğer sizlerin teklifi o şekildeyse yardımcı oluruz tabi. Evet
teşekkür ediyorum.
0^
42
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/V.öî*%■
a...
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
AN T A L Y A
EXP02016
GÜNDEMİN 13. MADDESİ
KARAR NO: 272
ÖZÜ: Döşemealtı, N25D-22B-2C nolu imar
paftasında yer alan Yeniköy Tapulaması 44 ada 12
ve 13 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla TÎA ve
çekme mesafesi verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne
oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 13. maddesinde yer alan; Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.02.2014 gün
ve 32 sayılı kararı ile uygun bulunan, N25D-22B-2C nolu imar paftasında, yer alan Yeniköy
Tapulaması 44 ada 12 ve 13 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla TİA ve çekme mesafesi
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye
Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
havale edilmiş olup, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Raporu ve Komisyon Raporu ekte
sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2031 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.02.2014 gün ve 32 sayılı kararı ile uygun bulunan,
N25D-22B-2C nolu imar paftasında yer alan Yeniköy Tapulaması 44 ada 12 ve 13 parsellerin
tevhid edilmesi amacıyla TÎA ve çekme mesafesi verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 18.03.2014
Turgay GENÇ
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Bşk.
imza
İmar Kom.Üyesi
Kadir ALKIŞ
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
Murtaza TAMYUREK
İmar Kom.Üyesi
imza
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU:
Belediye
Mahalle
Pafta
Ada/Parsel
: Döşemealtı Belediyesi
: Yeniköy
: N25D-22B-22C
: 44 ada 12 ve 13 parseller
Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.02.2014 tarih ve 32 sayılı kararı ile uygun bulunan;
Yeniköy Tapulaması 44 ada 12 ve 13 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla TİA ve çekme mesafesi
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye
Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
i »c 9*' %
I
*I
EXP020iö
ANTALYA
İmar ve Baymdırlık Komisyonunun 18.03.2014 tarihinde 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar plam değişikliğinin uygun bulunduğuna dair raporu bulunmaktadır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale
edilmiştir.
Söz konusu parsel yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı
olarak planlıdır.
Yeniköy Tapulaması 44 ada 12 parsel TİA:887m2, h=5kat; 13 parsel TİA:885m2,
h=5kat yüksekliğinde konut alanında kalan parsellerin tevhid edilmesi amacıyla TİA:1772 m2,
h=5 kat yüksekİik verilmesi ve kuzeyden ve güneyden çekme mesafelerinin 5’er metre olarak
değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talep edilmektedir.
Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam değişikliği teklifinin
görüşülerek karara bağlanması hususunu,
Bilgilerinize arz ederim.27.05.2014
Ayşegül ATAK
Şehir Plancısı
İmza
A.Lale DARICI
Planlama Şube Md.V.
imza
Hüsamettin ELMAS
İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.V.
İmza
BAŞKAN
:Görüşler?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Saym Başkamm Komisyon
Raporu
uygundur.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon
Raporuna
katılıyoruz
Başkamm.
Kemer Belediye Başkam Mustafa GÜL
:Komisyon Raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN
:Evet Değerli Arkadaşlar Komisyon
Raporu doğrultusunda oylanmza arz ediyorum. Gündemin 13. Maddesi, kabul edenler lütfen
1 nolu tuşa bassın; Kabul edilmiştir. 14. madde.
GÜNDEMİN 14. MADDESİ
KARAR NO: 273
ÖZÜ: Kepez, 21J nolu imar paftasında yer alan
Fabrikalar Mahallesinin kuzey bölümünde
Dumlupmar Bulvanna cepheli MİA alanının yol
boyu ticaret ve konut alanına dönüştürülmesi,
güneyindeki 22 metrelik yolun 18.5 metreye
düşürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Plam değişikliği, üst ölçekli planlarda
değerlendirilmek üzere Deprem Risk Yönetimi
ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığına
gönderilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar
verildi.
44
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
g• ° • i
\ * '* - • /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
A
NTALYA
Gündemin 14. maddesinde yer alan; Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve
57 sayılı kararı ile tavsiye karan alman, 21J nolu imar paftasında yer alan Fabrikalar
Mahallesinin kuzey bölümünde yeni düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım
îmar Plam değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tai'ihli toplantısında
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, Komisyon Raporu ekte
sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2033 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 57 sayılı karan ile tavsiye karan alman,
21J nolu imar paftasında yer alan Fabrikalar Mahallesinin kuzey bölümünde Dumlupmar
Bulvanna cepheli MİA alanının yol boyu ticaret ve konut alanına dönüştürülmesi,
güneyindeki 22 metrelik yolun 18.5 metreye düşürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, üst ölçekli planlarda değerlendirilmek üzere
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin uygun
olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altma alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.21.05.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
îmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
Ali Baki SARICA
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
İmza
imza
İmza
BAŞKAN
:Gündemin 14. Maddesi.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Saym Başkamm Komisyon Raporu
uygundur.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon
Raporuna
katılıyoruz
Başkamm.
Kemer Belediye Başkam Mustafa GÜL
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN
:Evet. Deprem Risk Yönetimi Kentsel
İyileştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesi hususunda komisyon raporunu oylannıza arz
ediyorum, kabul edenler, kabul edilmiştir. Oyçokluğuyla kabul edilmiştir. 15. Madde. Evet
buyurun.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
GÜNDEMİN 15. MADDESİ
ÖZÜ: “Kepez Belediyesi sınırlan içerisinde,
025A-10a nolu imar paftasında yer alan
Varsak9334 ada 6 parseldeki cami alanının 9335
ada 2 ve 3 nolu parsellerle birleştirilmesine
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği Antalya 2.îdare Mahkemesi'nin
2013/1370 E.2014/27 K. sayılı karan ile iptal
edildiğinden
mahkeme
kararının
yerine
getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli
Nazım İmar planına ilişkin konunun yeniden
değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu
ile karar verildi.(Karar No:300)
C
Gündemin 15. maddesinde yer alan; “Kepez Belediyesi sınırlan içerisinde, 025A10a nolu imar paftasında yer alan Varsak 9334 ada 6 parseldeki cami alanının 9335 ada 2 ve 3
nolu parsellerle birleştirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam değişikliği Antalya
2.İdare Mahkemesi'nin 2013/1370 E. 2014/27 K. sayılı karan ile iptal edildiğinden mahkeme
karanmn yerine getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar plam Büyükşehir
Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilmiş olup, 25.03.2014 tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim” 04.06.2014 tarih ve
2034 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-10a nolu imar paftasında yer alan Varsak
9334 ada 6 parseldeki cami alanının 9335 ada 2 ve 3 nolu parsellerle birleştirilmesine ilişkin
1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam değişikliği Antalya 2.İdare Mahkemesi'nin 2013/1370 E.
2014/27 K. sayılı kararı ile iptal edildiğinden mahkeme karanmn yerine getirilmesine ilişkin
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar plam Komisyonumuzca incelenmiş, 9334 ada 6
parselin ibadet yeri, 9335 ada 2 ve 3 parsellerin de konut alanı olarak planlanmasının uygun
olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.25.03.2014
TurgayGENÇ
İmar Kom.Bşk.
Deniz FİLİZ
îmar Kom.Üyesi
Kadir ALKIŞ
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
imza
46
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
f ***••?•£\
\* ^ V
EXP020 iş
ANTALYA
BAŞKAN
:Evet Değerli Arkadaşlar bu az önce
Selçuk SENÎRLİ arkadaşrmızm söylediği gibi bir konu. Daha önceki komisyon kararı var.
Ancak yeni imar Komisyonunda henüz görüşülmemiş. Çünkü îmar Daire Başkanlığı Raporu
yok. Dolayısıyla bu konunun Komisyonumuzda da daha önce görüşüldüğü için
komisyonumuz tarafından da bilgi sahibi olunması açısından Daire Başkanlığına havalesi
hususunu oylannıza sunacağız, gruplarınızın itirazı yok ise, buyurunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Daire
Başkanlığına
gönderilmesi
uygundur Başkamm.
Üye Songül BAŞKAYA
rUygundur Başkanım.
Kemer Belediye Başkam Mustafa GÜL
:Uygundur Başkamm.
BAŞKAN
:Evet
15. Maddenin
îmar
Daire
Başkanlığına gönderilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. 16. madde
GÜNDEMİN 16. MADDESİ
KARAR NO: 274
ÖZÜ: Kepez, 025A-08C (21J) nolu imar
paftasında yer alan 8590 ada 6, 7 parsellerin
konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Plam
değişikliğinin
“plan notunun kaldırılması
şartıyla” kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 16. maddesinde yer alan; Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025A08C (21J) nolu imar paftasında yeralan 8590 ada 6, 7 nolu parsellerin Konut alanından
Ticaret alanına dönüştürülmesineilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım imar plam değişikliği
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiş olup, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Raporu ve Komisyon Raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2035 sayılı yazısı.
İMAR YE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Kepez Belediyesi sınırlan içerisinde, 025A-08C (21J) nolu imar paftasında yer alan
8590 ada 6, 7 parsellerin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000
ölçekli Nazım imar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, plan notunun kaldırılması
şartıyla uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Üyesi
Kadir ALKIŞ
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAM YÜREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
T
(T
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
# î & \s
fV•*fAVi
l»W */
T
EXP02016
ANTALYA
İMAR YE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU:
Belediye
Mahalle
Pafta
Ada/Parsel
: Kepez Belediyesi
: Şafak
: 025A-08C (21J)
: 8590 ada 6 ve 7 parseller.
Kepez Belediyesi sınırlan içerisinde, 025A-08C (21J) nolu imar paftasında yer alan
8590 ada 6, 7 parsellerin Konut alanından Ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği konusu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2014
tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
Söz konusu 8590 ada 6 ve 7 parseller, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında “Konut
Yerleşme Alanı”, 1/5000 ölçekli Nazım imar planında “Konut Alanı” olarak planlıdır.
Parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Ticaret Alanı”na dönüştürülmesine
ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği başvurusu yapılmıştır. Konu Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2013 günlü toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.01.2014
tarihinde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar plam değişikliğinin, planda yer alan plan notunun
kaldırılması şartıyla uygun bulunduğuna dair raporu bulunmaktadır.
Açıklamalar doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin
görüşülerek karara bağlanması hususunu,
Bilgilerinize arz ederim.30.05.2014
Serdar PALLAVUŞ
Şehir Plancısı
imza
A.Lale DARICI
Planlama Şube Md.V.
İmza
Hüsamettin ELMAS
İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.V.
imza
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkamm Komisyon Raporu
uygundur.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon
Raporuna
katılıyoruz
Başkamm.
Üye Selçuk SENİRLİ
: Komisyon Raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN
: Komisyondan geldiği şekliyle, bir önceki
komisyonun kararıdır, parantez içinde söylüyorum. Oylanmza arz ediyorum, kabul edenler
lütfen 1 nolu tuşa işaret buyursun. Kabul edilmiştir. 17, Madde.
.(mikrofonsuz konuşma mevcuttur.)
BAŞKAN
: Bayram Bey bir saniye. Bu gitmiş, bu gitmiş,
arkadaşlanmız görüşmüş öyle geliyor. Ekinde bakarsanız Daire Başkanlığının raporu var.
Bunlar gitmemiş mesela bu iki maddeyi göndereceğiz. Bunlar yeni geliyor.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
A
NTALYA
GÜNDEMİN 17. MADDESİ
ÖZÜ: Kepez, 025A-09C nolu imar paftasında
yer alan Karşıyaka Mahallesi 5419 ada
18,30,31,32
parsellerin
konut
alamndan
Akaryakıt
ve
LPG
İstasyonu
alamna
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Plam değişikliğine askı süresi içerisinde
yapılan itiraza ilişkin konunun yeniden
değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oybirliği ile
karar verildi.(Karar No:300)
(
Gündemin 17. maddesinde yer alan; “Kepez Belediyesi sınırlan içerisinde, 025A09C nolu imar paftasında yer alan Karşıyaka Mahallesi 5419 ada 18,30,31,32 parsellerin
konut alamndan Akaryakıt ve LPG İstasyonu alamna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Plam değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz, Büyükşehir Belediye
Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilmiş olup, 18.03.2014 tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2036 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Kepez Belediyesi sınırlan içerisinde, 025A-09C nolu imar paftasında yer alan
Karşıyaka Mahallesi 5419 ada 18,30,31,32 parsellerin konut alanından Akaryakıt ve LPG
İstasyonu alamna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam değişikliğine askı
süresi içerisinde yapılan itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, itirazm uygun olmadığı
görüşüne vanlmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 18.03.2014
TurgayGENÇ
İmar Kom.Bşk.
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Üyesi
Kadir ALKIŞ
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmza
imza
(Ret)
(İtiraz uygundur.)
(Çekimser)
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
BAŞKAN
göndereceğiz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
gönderilmesi uygundur.
Üye Songül BAŞKAYA
Başkamm.
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
:Evet bu yeni geliyor Daire Başkanlığına
:Evet Sayın Başkamm Daire Başkanlığına
:Daire Başkanlığına havalesi uygundur
/B
49
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
’t
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
BAŞKAN
konu ilk geliyor Daire Başkanlığına gönderiyoruz.
Üye Selçuk SENİRLİ
BAŞKAN
oylarınıza arz ediyorum. 18. Madde.
EXP02016
ANTALYA
:Selçuk Bey dışarıdaydınız az önce dediğiniz
:Tamam sağ olun.
:Daire
Başkanlığına
havalesi
hususunu
GÜNDEMİN 18. MADDESİ
ÖZÜ: “Kepez Belediye M eclisinin 03.03.2014 gün
ve 60 sayılı kararı ile uygun bulunan, 025A-09C-2C
nolu imar paftasında yer alan 5419 ada 18, 30, 31, 32
parsellerin konut alanından Akaryakıt ve LPG
İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin
konunun yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine
oybirliği ile karar verild i.(K arar No:300)
Gündemin 18. maddesinde yer alan; “Kepez Belediye M eclisinin 03.03.2014 gün ve 60
sayılı kararı ile uygun bulunan,025A-09C-2C nolu imar paftasında yer alan 5419 ada 18, 30,
31, 32
parsellerin konut alanından Akaryakıt
ve LPG İstasyonu alanma dönüştürülmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.05.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, komisyon raporu
ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2037 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Kepez Belediye M eclisinin 03.03.2014 gün ve 60 sayılı kararı ile uygun bulunan, 025A -09C2C nolu imar paftasında yer alan Karşıyaka Mahallesi 5419 ada 18, 30, 31, 32 parsellerin konut
alanından Akaryakıt ve LPG İstasyonu alanma dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, 13.01.2014 gün ve 48 sayılı Antalya Büyükşehir
Belediye M eclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi
içerisinde yapılan itirazlar henüz Büyükşehir Belediye M eclisince değerlendirilmediğinden ve
kendinden önceki akaryakıt istasyonu ile 1 km. mesafe tahdidini sağlamadığından uygun olmadığı
görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.21.05.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
İmza
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
/r - S Î A
I
\ ° f 7
EXP02016
ANTALYA
BAŞKAN
:Evet bu konuda az önceki 5000’liğin
1000’liği olduğu için bunun da daire başkanlığına gönderilmesi hususunu oylarınıza arz
edeceğiz. Gruplar?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet Sayın Başkamm. Daire Başkanlığına
gönderilmesi ilişkili olduğu için.
BAŞKAN
:Songül Hanım? Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENÎRLÎ
: ... Başkanım.
BAŞKAN
:Evet 18. Maddenin de îmar Daire
Başkanlığına gönderilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler? Kabul
edilmiştir. 19. madde
GÜNDEMİN 19. MADDESİ
KARAR NO: 275
ÖZÜ: Kepez, 025A-09C-2B nolu imar
paftasında yer alan Yeni Emek Mahallesi 27676
ada 1 parseldeki İlköğretim Okulu alanının park
alanına, 27662 adada yer alan park alanının bir
kısmının
da İlköğretim
okulu
alamna
dönüştürülmesine
ilişkin
1/1000
ölçekli
Uygulama İmar Plam değişikliğinin kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 19. maddesinde yer alan; Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve
55 sayılı kararı ile uygun bulunan, 025A-09C-2B nolu imar paftasında yer alan Yeni Emek
Mahallesi 27676 ada 1 parseldeki İlköğretim Okulu alanının park alamna, 27662 adada yer
alan park alanının bir kısmının da İlköğretim okulu alamna dönüştürülmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Plam değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, Komisyon
Raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2038 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 55 sayılı kararı ile uygun bulunan,
025A-09C-2B nolu imar paftasında yer alan Yeni Emek Mahallesi 27676 ada 1 parseldeki
İlköğretim okulu alanının park alanına, 27662 adada yer alan park alanının bir kısmının da
İlköğretim okulu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği Komisyonumuzca 15.01.2014 gün ve 77 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisi karan ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, uygun olduğu
görüşüne vanlmıştır.
Komisyon Raporu imza altma alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.21.05.2014
51
s fr£?o\
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\°W V
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP020i6
ANTALYA
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
îmar Kom.Üyesi.
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
îmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
imar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom.Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom.Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
İmza
BAŞKAN
:19.
Maddeyi oylanmza
pardon
görüşlerinize arz ediyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Saym Başkamm Komisyon Raporu
uygundur.
Üye Songül BAŞKAYA
: Komisyon Raporuna katılıyoruz.
Üye Selçuk SENİRLİ
: Komisyon Raporu uygundur.
BAŞKAN
: Komisyondan geldiği şekliyle oylanmza
arz ediyorum. Kabul edenler?
Üye İsmet TOK
:Saym Başkamm bir şey arz etmek
istiyorum.
BAŞKAN
:Oylamaya geçmeden söz istendi buyurun.
Üye İsmet TOK
: Efendim burada okul alanını yeşil alanla
sahayla takası söz konusu. Bir kısmı alınıp okul alanının oraya kaldmlacağım anlıyorum.
Okul alanı kadar bir yerin yeşil alandan da bırakılması gerekir. Eşit bir seviyeye getirilmesi
kanaatindeyim. Yani yeşil alanının yok edilmemesi gerekiyor Okul alanı ne kadarsa yeşil
alanı da o kadar ...
BAŞKAN
: Zannediyorum emsal ayrıldı. Teşekkür
ediyorum, zannedersem Başkan cevap verecek. Aym soruyu ben de sordum dün çünkü
kendisine. Buyurun Başkamm.
Kepez Bld. Başkam Hakan TÜTÜNCÜ
: Saym Başkamm.
BAŞKAN
: Buyurun.
Kepez Bld. Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ
:Saym Başkamm miktar eşit. Bizim
Sakarya Bulvan üzerinde Belediyemize ait Kültür Merkezinde okul alanımız vardı, orayı
parkla bütünleştirelim daha geniş kentsel bir tasarım olsun diye okul alanıyla park alanım yer
değiştirdik. Mülkiyet noktasında da metrekare noktasında da herhangi bir ...
BAŞKAN
: Emsal ayrıldı.
Kepez Bld. Başkam Hakan TÜTÜNCÜ
rBakanlık yazışmalan, gereken Bakanlık
yazışmalarının hepsi yapılmıştır. Geçmiş dönemde de Büyükşehir Belediyesinde de mevzu
zaten 5000’lik plan noktasında görüşülmüştür.Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
: Aym soruyu dün grupta ben de sordum
onun için tebessüm ediyorum evet oylanmza arz ediyorum. Kabul edenler? 19. Madde kabul
edilmiştir. 20. Madde.
t .c .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/<& ;%
I
\ ° f /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
AN TALYA
Expü 2016
GÜNDEMİN 20. MADDESİ
KARAR NO: 276
ÖZÜ: Kepez, 21J-IVa nolu imar paftasında yer
alan Ahatlı Mahallesi 27737 ada 1, 2 ve 27738
ada 1 parsellerde akaryakıt ve bakım servisi,
otopark, park alanı ve ticaret alanında düzenleme
yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
îmar Plam değişikliğine askı süresi içerisinde
yapılan itirazların REDDİNE oybirliği ile karar
verildi.
Gündemin 20. maddesinde yer alan; Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve
56 sayılı kararı ile reddedilen, 21J-IVa nolu imar paftasında yer alan Ahatlı Mahallesi 27737
ada 1,2 ve27738 ada 1 parsellerde akaryakıt ve bakım servisi, otopark, park alanı ve ticaret
alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama îmar Plam değişikliğine
askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, Komisyon
Raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli îmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2039 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 56 sayılı karan ile reddedilen, 21J-IVa
nolu imar paftasında yer alan Ahatlı Mahallesi 27737 ada 1, 2 ve 27738 ada 1 parsellerde
akaryakıt ve bakım servisi, otopark, park alanı ve ticaret alamnda düzenleme yapılmasına
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama îmar Plam değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan
itirazlar Komisyonumuzca incelenmiş, itirazların uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.21.05.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom.Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom.Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
İmza
Üye Bahattin BAYRAKTAR
uygundur.
Üye Songül BAŞKAYA
BAŞKAN
:Sayın
Başkanım
Komisyon
Raporu
:İtirazların reddi uygundur Başkamm.
:Yani Komisyon Raporu uygundur.
53
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
T
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
Üye Selçuk SENİRLİ
BAŞKAN
ediyorum. Evet 20. Madde kabul edilmiştir.
EXP02016
ANTALYA
:Komisyon Raporu uygundur.
:Teşekkür ediyorum oylanmza
arz
GÜNDEMİN 21. MADDESİ
KARAR NO: 277
ÖZÜ: Kepez, 025A-05C-3B,3C, 025B-01D4A,4D, 025B-06A-1 A,1B nolu imar paftalannda
yer alan Altmova, Düden ve Zeytinlik
Mahallerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Plammn kabulüne oyçokluğu ile karar
verildi.
Gündemin 21. maddesinde yer alan; Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve
58 sayılı karan ile uygun bulunan, 025A-05C-3B,3C, 025B-01D-4A,4D, 025B-06A-1A,1B
nolu imar paftalarında yer alan Altmova Düden ve Zeytinlik Mahallerine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Plam Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, Komisyon Rapora ekte
sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2041 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 58 sayılı kararı ile uygun bulunan,
025A-05C-3B,3C, 025B-01D- 4A,4D, 025B-06A-1A,1B nolu imar paftalarında yer alan
Altmova, Düden ve Zeytinlik Mahallerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam
Komisyonumuzca görüşülmüştür. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.21.05.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom.Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom.Üyesi
İmza
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
İmza
(Planlanmış alanın k u z e y i n d e kalan
(Planlanmış alanın k u z e y i n d e kalan
İmza
G ü n e y - K u z e y aksındaki 7 m'lik y a y a
G ü n e y - K u z e y aksındaki 7 m'lik
y o l u n u n 12 m'lik taşıt y o l u n a
y a y a y o l u n u n 1 2 m'lik taşıt y o l u n a
değiştirilerek u y g u n l u ğ u n u kab ul
değiştirilerek u y g u n l u ğ u n u k abul
ediyorum)
ediyorum)
BAŞKAN
: 21. Madde.
54
&
T
tn
o'L-'o
U^kJJL
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
>cw? x ^
OOI
- - - - -
exp 02016
ANTALYA
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkamm Komisyon
Raporu
uygundur.
BAŞKAN
: Evet.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon raporuna katılıyoruz Başkamm.
Üye Selçuk SENİRLİ
: Şerhli şekilde kabul ediyoruz.
BAŞKAN
:Şimdi komisyon raporunu nasıl oylayacağız
hadi bakalım. Önce şerhli şekilde mi oylanmza arz etmemiz gerekiyor, yoksa komisyondan
geldiği şekliyle mi oylarınıza arz etmemiz gerekiyor.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
: Başkamm Komisyon kararı yok.
BAŞKAN
: Aykırı önerge olduğu için. Komisyon kararı var
canım.
Üye Selçuk SENİRLİ
: Efendim bizim orada görüşümüz bellidir, 7
metrelik yaya yolunun 12 metrelik trafik yoluna açılması kaydıyla biz okey demişiz.
BAŞKAN
:Tamam bir dakika komisyon zaten
bağlamamış yani karara. Meclisimizin takdirine sunmuş. Bu konuyla ilgili komisyondan veya
Kepez Belediye Başkanımızdan bir açıklama?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkamm bizim Milliyetçi Hareket
Partisi Grubu olarak görüşümüz 7 metrelik yaya yolunun 12 metrelik trafik yolu olarak
değiştirilmesi.
BAŞKAN
: Yani plan değişikliğinin uygunluğunu
komisyon söylüyor öyle mi? Şerhli olarak? O zaman biz şerhli önerisini Milliyetçi Hareket Partisi
Grubunun oylarınıza arz edelim.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: Başkamm şerhli olarak geçtiği zaman
oradaki uygulama nasıl olacak?
BAŞKAN
: Bahadır Bey?
Üye Bahadır YANTAÇ
:.......( Mikrofona konuşmuyor)
BAŞKAN
: Evet yani sizin şerhiniz bir plan çizilmesi
gerektiğini ortaya koyuyor, o yeni bir öneri demek. Önce isterseniz sizin önergenizi oya arz
edeceğiz aykırı, komisyon da geldiği şekliyle uygundur diyor. Dolayısıyla aykırı önerge olarak
sizin önergenizi öncelikle oylayacağım.
Üye Selçuk SENİRLİ
: Saym Başkamm Komisyonda şerh var.
Şerh de uygundur.
BAŞKAN
: Tamam ama diğer arkadaşlarımız da
şerhsiz uygundur diyor.
Üye Selçuk SENİRLİ
: Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak
Grup olarak özellikle komisyonda...
BAŞKAN
: Ben o zaman arkadaşlar Saym Selçuk
SENIRLİ’nin komisyon aporundaki şerhli haliyle gündem maddesini oylarınıza arz ediyorum,
kabul edenler 1’e . Daha sonra da uygunluğunu oylarınıza sunacağım. Buyurun Reşat Bey.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkan konuştuğumuz plan maddesi
Kepez Belediye Meclisinin 1/1000 plan kararı. Bir Meclis kararım burada tekrar görüşüyoruz
1/1000 uygulama imar planı. Bu Antalya’ya mal olmuş yıllara sari olarak çeşitli sebeplerden
dolayı Meclislerce yapılmış, mahkemelerce iptal edilmiş, yeniden yapılmış, artık kanayan bir yara
haline gelmiş, çözüm bekleyen, vatandaşlarımızın çözüm beklediği en az Kırcami kadar da önemli
bir planlama kararıdır. Bu kararda hiçbir plan dört dörtlük, yüzde yüz değildir. Mutlaka bu planda
Sayın Belediye Başkanımızm da Meclis Üyesi olarak bizlerin de ki ben de Kepez Belediye Meclis
Üyesi olarak geçmiş dönemde bu planlama kararlarına içime sinmeyerek de olsa bu planlan kabul
etmek noktasında hareket ettik.
55
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
f t,
Vi
X ° W ‘J
EXP02016
ANTALYA
Çünkü acil bekleyen, uygulama bekleyen bir alan burası da en son olarak bazı
vatandaşlarımızın itirazıyla belli kısımları planlama alanı dışma çıkarılmak suretiyle tekrar
planlanmış bir alandır. Bekleme tahammülü olmayan bir alandır. Doğal olarak Kepez
Belediye Meclisinden geldiği şekliyle onaylanırsa daha... .
BAŞKAN
: Aykırı bir önerge var önce. Tabi ki önce
onu oylamak zorundayım, dolayısıyla şerhli komisyon raporunu, şerhli, Selçuk Bey’in
şerhleriyle oylarınıza arz ediyorum, kabul edilmezse komisyon raporu uygundur diye yeniden
arz edeceğim oylarınıza.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
: Kepez Belediyesinden geldiği şekliyle
komisyon raporunda...
BAŞKAN
: Aynen öyle tamam. Evet şerhli olarak
oylannıza arz ediyorum kabul edenler 1 nolu tuşa, etmeyenler 2 nolu tuşa basabilir. Evet
kabul edilmemiştir. 52’yi görünce kabul edilmediği anlaşılıyor. Oradan yani hemen
söylüyorum. Evet Kepez Belediyesinden geldiği şekliyle gündemimizin 19 pardon 21.
maddesini oylannıza arz ediyorum kabul edenler? Lütfen 1 nolu tuşa işaret buyursun. Kabul
edilmiştir. Gündemimizin 22. Maddesi. Bu da ilk kez Meclisimizin gündemine geliyor.
Buyurun.
GÜNDEMİN 22. MADDESİ
ÖZÜ: Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014
gün ve 59 sayılı karan ile uygun bulunan,
025A-05C-2D nolu imar paftasında yer alan
Şelale Mahallesi 738 ada 11 parseldeki konut
alanındaki mevcut yapıların kütle olarak
işlenmesi ve h=ll kat yükseklik verilmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliğine
dair
konunun
yeniden
değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oybirliği ile
karar verildi. (Karar No:300)
Gündemin 22. maddesinde yer alan; “Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve
59 sayılı karan ile uygun bulunan,025A-05C-2D nolu imar paftasında yer alan Şelale
Mahallesi 738 ada 11 parseldeki konut alanındaki mevcut yapılann kütle olarak işlenmesi ve
h = 11 kat yükseklik verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar plam değişikliği
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek îmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, 25.03.2014 tarihli komisyon raporu ekte
sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2046 sayılı yazısı.
56
r
T •C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
%° W °
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
,
EXP02016
ANTALA
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve. 59 sayılı karan ile uygun bulunan,
025A-05C-2D nolu imar paftasında yer alan Şelale Mahallesi 738 ada 11 parseldeki konut
alanındaki mevcut yapıların kütle olarak işlenmesi ve h=ll kat yükseklik verilmesine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama imar plam değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, emsal E=1.20
ibaresinin eklenmesi kaydıyla değiştirilerek uygun olduğu görüşüne vanlmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.25.03.2014
Deniz FİLÎZ
Kadir ALKIŞ
Erdem ARMEN
îmar Kom.Bşk.
imar Kom.Üyesi
İmza
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmar Kom.Üyesi
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
imza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAMYUREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Turgay GENÇ
:Evet Değerli Arkadaşlar, İmar Daire
BAŞKAN
Başkanlığına ilk kez geliyor.
:İmar Daire Başkanlığına gitmesini
Üye Bahattin BAYRAKTAR
öneriyoruz.
:Evet Songül Hanım?
BAŞKAN
:Daireye havalesi uygundur Başkamm.
Üye Songül BAŞKAYA
:İmar Daire Başkanlığına havalesi
Üye Selçuk SENİRLİ
uygundur.
:İDB’ye havalesi hususunu oylanmza arz
BAŞKAN
ediyorum kabul edenler? Kabul edilmiştir. 23. Madde.
GÜNDEMİN 23. MADDESİ
KARAR NO: 278
ÖZÜ:Kepez, 025A-04A-1A,1B nolu imar
paftalannda yer alan Duacı Mahallesi sınırlan
içerisinde 27843 ada 36 parselin orman ve
ağaçlandırılacak alandan konut ve park alamna
dönüştürülmesine
ilişkin
1/1000
ölçekli
Uygulama imar plam değişikliğinin kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 23. maddesinde yer alan; Kepez Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve
33 sayılı kararı ile uygun bulunan, 025A-04A-1A,1B nolu imar paftalarında yer alan Duacı
Mahallesisınırları içerisinde 27843 ada 36 parselin orman ve ağaçlandırılacak alandan konut
ve parkalamna dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiş olup, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Raporu ve Komisyon Raporu ekte sunulmuştur.
57
T CANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
,
f
\°W °J
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2049 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Kepez Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 33 sayılı kararı ile uygun bulunan,
025A-04A-1A,1B nolu imar paftalarında yer alan Duacı Mahallesi sınırları içerisinde 27843
ada 36 parselin orman ve ağaçlandırılacak alandan konut ve park alanına dönüştürülmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar plam değişikliği Komisyonumuzca 13.08.2013 gün ve
464 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi karan ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım
imar planına göre incelenmiş, uygun olduğu görüşüne vanlmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 18.03.2014
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
İmza
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Zeki ÇİVÎK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Üyesi
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU:
Belediye
Mahalle
Pafta
Ada/Parsel
: Kepez Belediyesi
: Duacı
: 025A-04A-1A,1B
: 27843 ada 36 parsel
Kepez Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 33 sayılı karan ile uygun bulunan;
025A-04A-1A,1B nolu imar paftalarında yer alan Duacı Mahallesi sınırları içerisinde 27843
ada 36 parselin orman ve ağaçlandırılacak alandan konut ve park alanına dönüştürülmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar plam değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin
11.03.2014 tarihli toplantısmda görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18.03.2014 tarihinde 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar planı değişikliğinin, 13.08.2013 gün ve 464 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi
kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre uygun bulunduğuna dair raporu
bulunmaktadır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 günlü toplantısmda
görüşülmüş, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
Söz konusu parsel yürürlükte bulunan 1/25000 ölçekli nazım imar planında plan
kararları değiştirilerek iyileştirilecek yerleşme alam, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise
konut ve park alam olarak planlıdır.
Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam değişikliği teklifinin
görüşülerek karara bağlanması hususunu,
Bilgilerinize arz ederim.27.05.2014
58
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
Özlem KOCABAŞ
Şehir Plancısı
İmza
A.Lale DARICI
Planlama Şube Md.V.
İmza
f (% £• -*
Exhİ i6
ANTALYA
Hüsamettin ELMAS
İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.V.
İmza
:Evet 23. Maddeyi oylarınıza arz etmeden
BAŞKAN
görüşlerinize arz ediyorum.
:Komisyon Raporu uygundur, Saym
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Başkamm.
:Söz konusu uygulama imar plam teklifi
Üye Songül BAŞKAYA
uygundur Başkamm.
: Komisyon raporu uygundur Başkamm.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza
BAŞKAN
arz ediyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. 24. Maddeye geçmeden önce yine kısa bir
süre için 1. Meclis Başkanvekilimizi davet ediyorum. Olmadığına göre 2. Meclis Başkan
Vekilimiz Saym Can KASAPOĞLU’nu buraya davet ediyorum, buyurun Can Bey. 24.
maddeyi okuyalım dedi ve yerini Meclis Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOGLU’na bıraktı.
Menderes TÜREL
Büyükşehir Belediye Başkanı
’
Muhammet URAL
Divan Kâtibi
1
ıs*
GÜNDEMİN 24. MADDESİ
KARAR NO: 279
ÖZÜ: Konyaaltı, 025A-12B,12C, 025A-13A,
025A-17B nolu imar paftalarında yer alan
Bahtılı, Zümrüt, Hurma Mahallelerinde geçen
380+154 kw Serbest Bölge-Kepez Enerji İletim
Hattı güzergâhının planlara işlenmesine ilişkin
1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam değişikliğinin
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 24. maddesinde yer alan; Konyaaltı Belediyesi sınırları
içerisinde, 025A-12B,12C, 025A-13A, 025A-17B nolu imar paftalarında yer alan Bahtılı,
Zümrüt, Hurma Mahallelerinde geçen 380+154 kw Serbest Bölge-Kepez Enerji İletim Hattı
güzergâhının planlara işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam değişikliği
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, Komisyon Raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2050 sayılı yazısı.
•C.
______s________ J____ i
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
i*JV*
f ;*%» • A|
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
A
NTALYA
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-12B,12C, 025A-13A, 025A-17B nolu
imar paftalannda yer alan Bahtılı, Zümrüt, Hurma Mahallelerinde geçen 380+154 kw Serbest
Bölge-Kepez Enerji İletim Hattı güzergâhımn planlara işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım îmar Plam değişikliği Komisyonumuzca incelemniş, uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.21.05.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.Bşk.
îmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
İmza .
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom.Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU:Değerli Arkadaşlar, 24. Madde ile ilgili
Bahattin Bey?
:Komisyon Raporu uygundur Sayın
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Başkanım.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU : Songül Hanım?
: Komisyon raporuna katılıyoruz.
Üye Songül BAŞKAYA
:Selçuk Bey?
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
: Komisyon raporu uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :24. Maddeyi gündemimizin oylanmza arz
ediyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir.
GÜNDEMİN 25. MADDESİ
KARAR NO: 280
ÖZÜ: Konyaaltı Belediyesi Şuurları içerisinde
025A-12C,17B nolu imar paftasında yer alan
Trafo Merkezi ve çevresindeki yola ilişkin
1/5000 ölçekli Nazım îmar Plam değişikliğinin
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 25. maddesinde yer alan; Konyaaltı Belediyesi Sınırları içerisinde
025A-12C,17B nolu imar paftasında yer alan Trafo Merkezi ve çevresindeki yola ilişkin
1/5000 ölçekli Nazım îmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014
tarihli toplantısında görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup,
Komisyon Raporu ekte sunulmuştur.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/,*© •'•*®•%
3
2 o O®
V -^ -v
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
A
NTALYA
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2051 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Konyaaltı Belediyesi Sınırları içerisinde 025A-12C,17B nolu imar paftasında yer alan
Trafo Merkezi ve çevresindeki yola ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.21.05.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Üyesi
îmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom.Üyesi
îmza
Haşan Ali İRBAN
îmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
îmar Kom.Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom.Üyesi
İmza
Selçuk SENİRLİ
îmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
:Bahattin Bey bu konuyla ilgili?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon raporu uygundur, Saym
Başkamm.
: Songül Hanım?
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
Üye Songül BAŞKAYA
: Uygundur Başkamm.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU : Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
: Uygundur Başkamm. Başkamm şimdi bu
24-25-26-27 bu komisyonda mutabık kaldığımız şeyler.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU : Toptan mı oylayalım?
Üye Selçuk SENİRLİ
: Toptan oylayalım bunları.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU : Peki 25 gündemin 25. maddesini İmar
Komisyonu Raporu doğrultusunda oylanmza arz ediyorum Değerli Arkadaşlar. Oy birliğiyle
kabul edilmiştir. 26
GÜNDEMİN 26. MADDESİ
ÖZÜ:
“Konyaaltı
Belediye
Meclisinin
07.03.2014 gün ve 24 sayılı karan ile görüşülen,
8441ada 2 parsel, 4252 ada 1 parsel, 8859 ada 2
parsel, 9178 ada 2 parsel 8894 ada 1 parsel, 4029
ada 1 parsel, 9948 ada 10 parselin plan tadilatı
ile kamusal alan dışına çıkarılmasına ilişkin
konunun-yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine
oybirliği ile karar verildi.(Karar No:300)
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
•
' T
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
0 m'
'
EXP02016
ANTALYA
Gündemin 26. maddesinde yer alan; “Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014
gün ve 24 sayılı kararı ile görüşülen, 8441 ada 2 parsel, 4252 ada 1 parsel, 8859 ada 2 parsel,
9178 ada 2 parsel 8894 ada 1 parsel, 4029 ada 1 parsel, 9948 ada 10 parselin plan tadilatı ile
kamusal alan dışına çıkarılmasına ilişkin taleb Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014
tarihli toplantısında görüşülerek imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup,
komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2052 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 24 sayılı karan ile görüşülen, 8441
ada 2 parsel, 4252 ada 1 parsel, 8859 ada 2 parsel, 9178 ada 2 parsel 8894 ada 1 parsel, 4029
ada 1 parsel, 9948 ada 10 parselin plan tadilatı ile kamusal alan dışına çıkanlmasma ilişkin
taleplerin planlı alanlar Tip îmar Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi konusu
Komisyonumuzca incelenmiş, Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 24 sayılı
kararında Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 27.01.2014 tarihli görüşünde “bahse konu
dilekçelerde geçen mevcut donatı alanlanmn kaldmlması yönündeki plan değişikliği
taleplerinin; mevcut, mevzuat, hukuk ve planlama pratiği çerçevesinde uygun olmadığı”
belirtildiğinden aynca Konyaaltı Belediye Meclis kararı ile önerilen yöntem anlaşılabilir,
uygulanabilir bir yöntem ve ifade olmadığından uygun olmadığı görüşüne vanlmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.21.05.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.Bşk.
îmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
îmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali ÎRBAN
İmar Kom.Üyesi
îmza
Mustafa Reşat OKTAY
îmar Kom.Üyesi
imza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom.Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom.Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
İmza
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: Sayın Başkamm bu maddeyi geri
çekmek istiyorlardı. İsterseniz okunmadan önce müzakeresini yapıp değerlendirmesini
yapalım. Muhittin Bey bu maddeyle ilgili...
Üye Songül BAŞKAYA
: Saym Başkamm 1/5000’lik planda
görüşülmesi gereken bir konu ve aslında gündeme alınmasına da gerek olmayan bir husus
olduğu için mümkünse gündemden geri çekelim.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Bahattin
Bey bu konuyla ilgili
grubunuzun nedir?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Şuanda aradan çekebiliyoruz değil mi?
yasal olarak bir sıkıntı yoksa çekebiliriz. Uygundur.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Sizin de
herhalde uygun.
62
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
M
EXP02016
AN T A L Y A
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Hukuk görüşü yönünde...
Üye Selçuk SENİRLİ
:Yasal bir sıkıntı yoksa...
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :îbrahim Bey burada mı?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Gündemden çekmekten
ziyade ilgili
Daire Başkanlığına göndermek nasıl olabilir?
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Peki
ilgili
Daire
Başkanlığına
gönderilmesi hususunu... Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
Uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ
_ Uygundur.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Selçuk Bey ilgili Daire Başkanlığına
gönderilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum, siz ne diyorsunuz bu konuda?
Üye Selçuk SENİRLİ
Uygundur Başkamm.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Peki Arkadaşlar bu maddenin gündemin
26. Maddesinin İmar Daire Başkanlığına gönderilmesini oylarınıza arz ediyorum. Oybirliği ile
Daire Başkanlığına gönderilmiştir arkadaşlar.
GÜNDEMİN 27. MADDESİ
KARAR NO: 281
ÖZÜ: Konyaaltı, 19İ-2C nolu imar paftasında
yer alan Arapsuyu Mahallesi 4290 ada 3 parsele
kütle nizamı yapılaşma durumu verilmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam
değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 27. maddesinde yer alan; Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün
ve 28 sayılı kararı ile uygun bulunan, 19İ-2C nolu imar paftasında yer alan Arapsuyu
Mahallesi 4290 ada 3 parsele kütle nizamı yapılaşma durumu verilmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Plam değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, Komisyon
Raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2053 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 28 sayılı karan ile uygun bulunan,
19İ-2C nolu imar paftasında yer alan Arapsuyu Mahallesi 4290 ada 3 parsele kütle nizamı
yapılaşma durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, uygumolduğu görüşüne vanlmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.21.05.2014
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f
T
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
A
NTALYA
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.Bşk.
imza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
Ali Baki SARICA
İmar Kom.Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
imza
İmar Kom.Üyesi
İmza
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
:Teşekkür ederiz. Bahattin Bey bu konuyla
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon
raporu
uygundur
Sayın
Başkanım.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
:Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon raporuna katılıyoruz Başkanım.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
:Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLÎ
:Komisyon raporuna katılıyoruz Başkanım.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
:Gündemin 27. Maddesini oylarınıza arz
ediyorum arkadaşlar komisyon raporu doğrultusunda. Gündemimizin bu doğrultuda kabul
edilmiştir Sayın Arkadaşlar. 28. Madde.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: Sayın Başkanım okunmuş sayabilir miyiz?
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
: Sayabiliriz gruplar aynı görüşteyse, Songül
Hanım? Selçuk Bey? Bu gündemin 28. Maddesini okunmuş kabul ederek İmar Daire
Başkanlığına gönderilmesini oylarınıza arz ederek.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: Önce okunmuş kabul ediyoruz.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
: Her ikisini birden oylayalım. Her ikisini
birden oylayalım hem okunmuş kabul edilmesini hem Daire Başkanlığına gönderilmesini
oylarınıza arz ediyorum Değerli Arkadaşlar.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN : Ayrı ayrı oylayalım Başkanım.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
:Peki ayrı ayrı yapacakmışız arkadaşlar, ilk
önce “okundu”yu oylayacakmışız, oylarınıza arz ediyorum okunması hususunu. Oy birliğiyle
okundu kabul edilmiştir.
GÜNDEMİN 28. MADDESİ
ÖZÜ: “Konyaaltı, 20m. altı ve 20m. üstü yollara
cephesi olan konut parsellerine ticaret kullanımı
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği ilişkin
konunun yeniden
değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığına gönderilmesine oybirliği ile karar
verildi.(Karar No:300)
T
g~~i
.L .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
( ;&
İa '
\ s Y f 0/
exp02016
ANTALYA
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
Gündemin 28. maddesinde yer alan; “Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014
gün ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunan, Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 20m. altı
ve 20m. üstü yollara cephesi olan konut parsellerine ticaret kullanımı verilmesine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014
tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup,
25.03.2014 tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur. Konunun karara bağlanmak üzere
Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014
tarih ve 2055 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 20 metre üstü ve altındaki yollara cephesi olan konut
parsellerinde zorunlu ticaret ve isteğe bağlı zemin ticaret alanlarının belirlenmesine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş^ aynı konu ile
ilgili olarak Muratpaşa ve Kepez Belediyelerini kapsayan planlardaki plan gösterimine uygun
olarak hazırlanması ve plan notlarının;
ZORUNLU YOL BOYU TİCARET ALANLARI (T)
-Zorunlu yol boyu ticaret alanlarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenen kat
adedi, yoğunluk,TAKS,KAKS vb. yapılaşma koşularına uyulması kaydı ile;
- T tanımlı yok boyu ticaret alanlarında + Ö.00 kotu üzerinde 5.50m kotunda yüksek zemin
-------------- ------------katta ticari kullanım zorunludur.---------- Zorunlu yol boyu ticaret tanımı yapılan parsellerin planda ticaret taraması ile gösterilen hat
boyunca cephe alan blokların dışında ticari kullanım yapılamaz.
- Planda aksine bir hüküm yok ise, bu parsellerde maxTAKS=0.40 olarak uygulanabilir.
- Bu alanlarda tek bağımsız bölüm olması koşulu ile tek bina dahilinde tüm katlar ticari
amaçlı kullanılabilir. ............ ..................................._________________ '
İSTEĞE BAĞLI YOL BOYU TİCARET ALANLARI (İ.B.Z.T)
-İsteğe bağlı yol boyu ticaret alanlarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenen
kat adedi, yoğunluk, TAKS, KAKS vb. yapılaşma koşularına uyulması kaydı ile;
- İsteğe bağlı yol boyu ticaret tanımı yapılan parsellerin planda gösterilen hat boyunca cephe
alan blokların dışında ticari kullanım yapılamaz.
- Planda aksine bir hüküm yok ise, bu parsellerde maxTAKS=0.30 olarak uygulanabilir.
^Plamıotlanile tanımlanması koşulu ile değiştirilerek uygun olduğu görüşünevanlmıştırrKomisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.25.Ö3.20l4
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
Deniz FİLİZ
Kadir ALKIŞ
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmza
imza
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Şimdi
İmar
yollanmasını oylarınıza arz ediyorum. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Daire
Başkanlığına
T.C.
------- :------------fjŞ o tfS
ANTALYA BUYUKŞEHIR
BELEDİYESİ
X -ö?X
I f.i.®
\ *0»° ss
\ °w - ?
r j
MECLİS TOPLANTI
TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
GÜNDEMİN 29. MADDESİ
KARAR NO: 282
ÖZÜ: Konyaaltı Manavgat, 027A-21D nolu
imar paftasında yer alan Karaöz Mahallesi 7 nolu
parselin tarımsal amaçlı zeytin depolama ve
paketleme tesisi alanı olarak planlanmasına
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 29.maddesinde
yer alan; Manavgat Belediyesi şuurları
içerisinde, 027A-21D nolu imar paftasında yer alan Karaöz Mahallesi 7 nolu parselin tarımsal
amaçlı zeytin depolama ve paketleme tesisi alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar PlanıBüyiikşehirBelediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, Komisyon Raporu ekte
sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2056. sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Manavgat Belediyesi sınırlan içerisinde, 027A-21D nolu imar paftasında yer alan
Karaöz Mahallesi 7 nolu parselin tarımsal amaçlı zeytin depolama ve paketleme tesisi alam
olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam Komisyonumuzca incelenmiş,
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.21.05.2014
CanKASAPOGLU
İmar Kom.Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom.Üyesi
imza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
imza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Başkamm.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
Üye Songül BAŞKAYA
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon
raporu
uygundur
:Songül Hanım 29. Maddeyle ilgili?
: Uygundur Başkamm.
: Selçuk Bey?
: Uygundur Başkamm.
Sayın
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
,
\°W%
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
: Arkadaşlar bu 29. Gündem maddesini de
komisyon raporu doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir arkadaşlar.
30
GÜNDEMİN 30. MADDESİ
KARAR NO: 283
ÖZÜ: Muratpaşa, 20J nolu imar paftasında yer
alan konut alanının pazar alanına dönüştürülmesine
ilişkin 13.08.2013 tarih ve 451 sayılı Büyükşehir
Belediye Meclis Kararının iptaline ilişkin Antalya
1. îdare Mahkemesinin 2013/1209 E. 2014/223 K.
sayılı iptal kararı, Mahkeme kararlarında belirtilen
gerekçeler doğrultusunda plan çalışmalarının
yapılması için konunun İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile karar
verildi.
Gündemin 30. maddesinde yer alan; Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20J nolu
imar paftasında yer alan 12566 ada 1 parselde konut alanının pazar alanına dönüştürülmesine
ilişkin 13.08.2013 tarih ve 451 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararının iptaline ilişkin
Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2013/1209 E. 2014/223 K. sayılı iptal kararı gereği hazırlanan
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı konusu Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, Komisyon
Raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2057 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20J nolu imar paftasında yer alan konut alanının
pazar alanına dönüştürülmesine ilişkin 13.08.2013 tarih ve 451 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis
Kararının iptaline ilişkin Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2013/1209 E. 2014/223 K. sayılı iptal
kararı Komisyonumuzca incelenmiş, Mahkeme kararlarında belirtilen gerekçeler doğrultusunda
plan çalışmalarının yapılması için konunun İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
gönderilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.21.05.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom.Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom.Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
İmza
imza
İmza
67
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
,.
,n
EXP02016
ANTALYA
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Bahattin Bey?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon Raporu uygundur Sayrn
Başkamm.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU : Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Başkamm.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
: Komisyon raporu uygundur Başkamm.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLÜ :Değerli Arkadaşlar 30, gündemimizin 30.
numaralı maddesini de komisyon raporunun uygunluğu doğrultusunda oylarınıza arz
ediyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN : Oyçokluğuyla Başkamm.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Özür dilerim, herhalde çekimser ve ret
veren arkadaşımız var oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 31.
GÜNDEMİN 31. MADDESİ
ÖZÜ: Muratpaşa Belediyesi sınırlan içerisinde,
20K, 20L, 21K, 21L nolu imar paftalarında yer
alan 4438 ada 2, 3, 4 nolu, 4440 ada 5 nolu, 4463
ada 16, 17 nolu, 4464 ada 16, 17 nolu, 4490 ada
5, 6 nolu, 4491 ada 8, 9, 10, 11 nolu parseller ve
yakın çevresindeki ticaret alanının konut alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde
yapılan itirazlara ilişkin konunun yeniden
değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oybirliği ile
karar verildi. (Karar No:300)
Gündemin 31. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediyesi sınırlan içerisinde, 20K,
20L, 21K, 21L nolu imar paftalannda yer alan 4438 ada 2, 3, 4 nolu, 4440 ada 5 nolu, 4463
ada 16, 17 nolu, 4464 ada 16, 17 nolu, 4490 ada 5, 6 nolu, 4491 ada 8, 9, 10, 11 nolu parseller
ve yakın çevresindeki ticaret alanının konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye
Meclisinin 11.02.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilmiş olup, 04.03.2014 tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2059 sayılı yazısı.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
l i 0 ?•♦•••)
>
7
EXP0201B
ANTALYA
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20K, 20L, 21K, 21L nolu imar paftalarında
yer alan 4438 ada 2, 3, 4 nolu, 4440 ada 5 nolu, 4463 ada 16, 17 nolu, 4464 ada 16, 17 nolu,
4490 ada 5, 6 nolu, 4491 ada 8, 9, 10, 11 nolu parseller ve yakın çevresindeki ticaret alanının
konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı
süresi içerisinde yapılan itirazlar Komisyonumuzca incelenmiş, itirazların uygun olduğu
görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.04.03.2014
Turgay GENÇ
İmarKom.Bşk.
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
(itirazların reddi
Düşüncesindeyim)
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
imza
İmza
(ret)
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU : Değerli Arkadaşlar bu konu da Sayın
Selçuk Bey’in belirttiği gibi eski komisyon raporu olup yeni komisyonun inceleme imkanı
bulmadığı bir konu. İmar Daire Başkanlığına gönderiyoruz. Grupların bu konudaki görüşü?
:Imar Daire Başkanlığın öneriyoruz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
Üye Songül BAŞKAYA
havalesi uygundur Başkanım.
:Selçuk Bey?
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
:Gönderilmesi uygundur Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Gündemimizin 31 numaralı maddesi İmar
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
ve Şehircilik Daire Başkanlığına gönderilmesini oylarınıza arz ediyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
_
:31. Madde.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
:Tamam 31. Evet 31 numaralı gündem
maddesinin İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına gönderilmesini oyluyoruz. Oy birliğiyle
kabul edilmiştir.
GÜNDEMİN 32. MADDESİ
ÖZÜ: Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde,
19K-19L nolu imar paftalarında yer alan Sinan
Mahallesi 872 ada 34 parselin Konut Alanından
Turizm Tesis Alamna dönüştürülmesine ilişkin
1/5000 ölçekli Nazım imar plam değişikliğine
ilişkin konunun yeniden değerlendirilmek üzere
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.(Karar
No:300)
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
•
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
A
NTALYA
Gündemin 32. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediyesi sınırlan içerisinde,
19K-19L nolu imar paftalarında yer alan Sinan Mahallesi 872 ada 34 parselin Konut
Alanından Turizm Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar planı
değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, 19.02.2014 tarihli komisyon raporu ekte
sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2060 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Muratpaşa Belediyesi sınırlan içerisinde, 19K,L nolu imar paftasında yer alan 872 ada
34 parselin konut alanından turizm tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, 1/1000 ölçekli uygulama imar
planında yol geçiş izninin alınması kaydıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde
fonksiyon değişikliğinin uygun olduğu görüşüne vanlmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 19.02.2014
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Üyesi
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
îmza
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
Murtaza TAMYUREK
İmar Kom.Üyesi
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Gündemimizin 32. Maddesi de aym
şekilde eski İmar Komisyonundan gelip yeni İmar Komisyonunda görüşülmemiş bir madde
arkadaşlar. Sizin görüşleriniz?
: İmar Daire Başkanlığına.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:İmar Daire Başkanlığına. Songül Hanım?
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
: İlgili Daireye havalesi uygundur.
Üye Songül BAŞKAYA
:Selçuk Bey?
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
: Başkamm eski yeni olması bizi çok şey
Üye Selçuk SENİRLİ
yapmıyor da bir dairenin görüşünün olmaması, bir de imzaların eksik olması bizi
ilgilendiriyor. Dairesine havalesini uygun görüyoruz.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
: 32. Maddeyi de İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığına yollanmasını oylanmza arz ediyorum arkadaşlar. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
70
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f ?% .£*)
\ 4V /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
Exp 02016
ANTALYA
GÜNDEMİN 33. MADDESİ
KARAR NO: 284
ÖZÜ: Muratpaşa, 19L nolu imar paftasında yer
alan 2788 ada 11, 12 ve 13 parsellere ilişkin
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine
askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili
olarak; 05.05.2014 tarihinde itiraz sahibi
tarafından verilen dilekçe ile itiraz geri
çekildiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliğine
ilişkin
itiraza
KARAR
VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA oybirliği
ile karar verildi.
Gündemin 33. maddesinde yer alan; Muratpaşa Belediyesi sınırlan içerisinde, 19L
nolu imar paftasında yer alan 2788 ada 11, 12 ve 13 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz Büyükşehir Belediye Meclisinin
08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş
olup, Komisyon Raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2062 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 19L nolu imar paftasında yer alan 2788 ada
11, 12 ve 13 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi
içerisinde yapılan itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, itiraz sahibi tarafından 05.05.2014
tarihinde verilen dilekçe ile itirazın geri çekildiği anlaşıldığından konusuz kalan 1/5000
ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin itiraza karar verilmesine yer olmadığı görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur..21.052014
Can KASAPOGLU
İmar Kom.Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
îmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom.Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Başkanım.
:Evet Bahattin Bey konuyla ilgili?
:Komisyon raporu uygundur
Sayın
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
:Rapora katılıyoruz Başkamm.
Üye Songül BAŞKAYA
:Selçuk Bey?
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Üye Selçuk SENİRLÎ
Başkamm.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Gündemimizin bu maddesi 33 numaralı
maddesini komisyon raporu doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum Değerli Arkadaşlar? Oy
birliğiyle kabul edilmiştir arkadaşlar.
GÜNDEMİN 34. MADDESİ
ÖZÜ:
“Muratpaşa
Belediye
Meclisinin
04.11.2013 gün ve 320 sayılı karan ile
değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine
gönderilen, 19L-Ia nolu imar paftasında yer alan
2788 ada 11,12 ve 13 nolu konut parsellerindeki
A-4, TAKS=0.25, KAKS=1.00 yapı nizamının,
h=29.50 m ile yeni yapı nizamı verilmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğine
ilişkin konunun yeniden
değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oybirliği ile
karar verildi.(Karar No:300)
Gündemin 34. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.11.2013
gün ve 320 sayılı karan ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine gönderilen, 19LIa nolu imar paftasında yer alan 2788 ada 11,12 ve 13 nolu konut parsellerindeki A-4,
TAKS=0.25, KAKS=1.00 yapı nizamının, h=29.50 m ile yeni yapı nizamı verilmesine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2013
tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup,
03.12.2013 tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere
Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014
tarih ve 2064 sayılı yazısı.
İMAR YE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.11.2013 gün ve 320 sayılı karan ile
değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine gönderilen, 19L-Ia nolu imar paftasında yer
alan 2788 ada 11,12 ve 13 nolu konut parsellerindeki A-4, TAKS=0.25, KAKS=1.00 yapı
nizamının, h=29.50 m ile yeni yapı nizamı verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği Komisyonumuzca görüşülmüştür. Komisyon Raporu imza altına alınarak,
Meclisin takdirine sunulmuştur.03.12.2013
_
t .c .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f ??•&.%
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Ex p 02016
ANTALYA
Kadir ALKIŞ
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmza
imza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Deniz FİLİZ
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOGLU : Değerli Arkadaşlar bu konu da eski
komisyon raporu olup, yeni komisyonda görmediğimiz bir konu. Dolayısıyla İmar Daire
Başkanlığı olarak gönderilmesi... Bahattin Bey sizin?
: İmar Daire Başkanlığı uygundur.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: Songül Hanım?
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
: Daireye havalesi uygundur.
Üye Songül BAŞKAYA
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU : Selçuk Bey?
: Daireye havalesi uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ
: Bu konunun da İmar Daire Başkanlığına
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
gönderilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 35. Pardon oybirliği kabul edilmiştir. 35
GÜNDEMİN 35. MADDESİ
KARAR NO: 285
ÖZÜ: Muratpaşa; 19L-İVc,d nolu imar
paftalarında yer alan Demircikara Mahallesi
5558 ada 5, 6 parsellerin birleştirilerek turizm
tesis alanında yeni yapılanma durumu
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliğinin, emsal artışı
olduğundan REDDİNE ilişkin komisyon raporu
oybirliği ile KABUL edildi.
Gündemin 35. maddesinde yer alan; Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.02.2014
gün ve 57 sayılı karan ileuygunbulunan, 19L-IVc,d nolu imar paftalannda yer alan
Demircikara Mahallesi5558 ada 5, 6 parsellerin birleştirilerek turizm tesis alamnda yeni
yapılanma durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, Komisyon Raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2066 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 57 sayılı kararı ile uygun bulunan,
19L-IVc,d nolu imar paftalannda yer alan Demircikara Mahallesi 5558 ada 5, 6 parsellerin
birleştirilerek turizm tesis alamnda yeni yapılanma durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, emsal artışı olduğundan
uygun olmadığı görüşüne vanlmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 21.05.2014
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/3 & \
|*
\°W °/
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
ANEXP0201B
TALYA
Can KASAPOĞLU
îmar Kom.Bşk.
îmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom.Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :35, Bahattin Bey bu gündem maddesiyle
ilgili grubunuzun görüşü?
:Komisyon raporu uygundur Başkanım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Songül Hanım?
:Raporuna katılıyoruz, Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Selçuk Bey?
:Rapora katılıyoruz. Selçuk Bey dışarı
Korkuteli Bld.Başkanı Haşan GÖKÇE
çıktı.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Gündemin bu maddesini de îmar
Komisyonu raporunun uygunluğu doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum Değerli Arkadaşlar.
Oy çokluğu ile şuanda kabul edilmiş gözüküyor arkadaşlar, evet şimdi oy birliğine döndü. Oy
birliğiyle kabul edilmiştir
GÜNDEMİN 36. MADDESİ
ÖZÜ: Muratpaşa 20J-IIId nolu imar paftasında
yer alan Bahçelievler Mahallesi 12882 ada 1
parselde E:0.80 yapılanma emsalli Adliye
alanının inşaat alanının 50.000 m2 olarak
belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliğine ilişkin konunun yeniden
değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu
ile karar verildi.(Karar No:300)
Gündemin 36. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün
ve 87 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20J-IIId nolu imar paftasında yer alan Bahçelievler
Mahallesi 12882 ada 1 parselde E:0.80 yapılanma emsalli Adliye alanının inşaat alanının 50.000
m2 olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir
Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilmiş olup, komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2067 sayılı yazısı.
T
P
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f f.<İ * ı
\ ° W °/
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
Expo 2ö16
ANTALYA
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 87 sayılı karan ile uygun bulunan,
20J-IIId nolu imar paftasında yer alan Bahçelievler Mahallesi 12882 ada 1 parselde E:0.80
yapılanma emsalli Adliye alanının inşaat alanının 50.000 m2 olarak belirlenmesine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca görüşülmüştür.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.21.05.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
imza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom.Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom.Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
İmza
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Bahattin Bey bu konuyla
ilgili
grubunuzun görüşü?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Saym Başkamm İmar Daire Başkanlığına
gönderilmesini şu husustan dolayı bir kez daha incelenmesi noktasında...
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Aşm bir emsal artışı...
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Saym Başkamm 3 kat emsal artışı
sağlayan söz konusu planlama teklifinin reddini talep ediyoruz.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Saym Başkamm?
:Komisyon raporuna katılıyoruz reddi.
Korkuteli Bld.Başkanı Haşan GÖKÇE
:Komisyon raporu ret değil uygundur ama
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
:Komisyonun görüşü yok Başkamm
Üye Songül BAŞKAYA
sadece görüşülmüştür diyor.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Tamam, tamam. Adalet ve Kalkınma
Partisi Grubunun İmar Daire Başkanlığına gönderilmesi, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi
Grubunun aşın emsal artışından dolayı ret demesi ve Saym MHP, Milliyetçi Hareket Partisi
Grubunun ret görüşlerini oylarınıza arz ediyorum Değerli Arkadaşlar
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Şimdi önce reddi oylayacağız herhalde,
sonra herhalde birisi de Daire Başkanlığına gönderilmesi.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Peki 1. Olarak Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin görüşü doğrultusunda İmar Daire.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Önce ret.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkamm zaten bu mevcut
komisyonlarımız tarafından incelenmiş bir husus. Neden Dairesine havale edilmek istendiğini
anlayamadık. Konuya ilişkin belki İmar Komisyonu Başkam olarak açıklama yapılabilir.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/& $> %
I r% .İV \
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
ANTALYA
EXP02016
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Songül Hanım bu konuyla ilgili Adalet ve
Kalkınma Partisi Grubu, kamu işi biliyorsunuz bu, zaten uygun şekilde bir görüş alınmamış
bir daha görüşülmek üzere.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Başkamm, Daire Başkamn da görüşünü
alalım, komisyonun da bir...
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU :Daire Başkamna Adalet ve Kalkınma
Partisi o şekilde bir karar almış, bunu oylamakta bir beis yok bence yani.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon karan değil. Komisyon karar
vermemiş, görüşmüş.Komisyon görüşülmüştür diyor,karar almamış.
Meclis 2. Başkan V. Can KASÂPOĞLU : Değerli Arkadaşlar burada Reşat Bey de
açıklayabilir ben de açıklayabilirim ama AK Parti Grubunun da aldığı bir karar var, ona da
saygı duymamız lazım. Dolayısıyla uymam lazım. Evet dediğiniz gibi çok aşın bir emsal
artışı var. Çok, onun için bizim de içimize sinmediği için Daire Başkanlığına bir daha
görüşülsün dedik. Belki Kamunun bunu küçülterek, kamunun ihtiyacını görebiliriz diye.
Dolayısıyla değerli arkadaşlar Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun önerisini yani îmar Daire
Başkanlığına gönderilmesi önerisini oylarınıza arz ediyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:1 kabul edenler. Başkanım o zaman reddi
ile ilgili oylama sizin kanaatiniz değişti mi? Değiştiyse oylamaya gerek yok MHP Grubunun?
Korkuteli Bld.Başkam Haşan GÖKÇE
:Biz
reddinin
uygun
olduğunu
düşünüyoruz.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
:Tamam oylama rakam tutuyor mu şeyi?
Oyçokluğuyla îmar Daire Başkanlığına gönderilmesi kabul edilmiştir. Bu durumda CHP ve
MHP grubunun retlerini oylama bir şey kalmadı herhalde. Diğer maddeye geçelim.
GÜNDEMİN 37. MADDESİ
KARAR NO: 286
ÖZÜ: Muratpaşa; 20L-IC nolu imar paftasında
yer alan Gebizli Mahallesinde yeşil alanda yer
alan trafonun güneye kaydınlmasına ilişkin
1/1000
ölçekli
Uygulama
îmar
Planı
değişikliğinin kabulüne
oybirliği ile karar
verildi.
Gündemin 37. maddesinde yer alan; Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014
gün ve 88 sayılı karan ile uygun bulunan, 20L-IC nolu imar paftasında yer alan Gebizli
Mahallesinde yeşil alanda yer alan trafonun güneye kaydınlmasına ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama îmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, Komisyon
Raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli îmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2068 sayılı yazısı.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
t
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 88 sayılı karan ile uygun bulunan,
20L-IC nolu imar paftasında yer alan Gebizli Mahallesinde yeşil alanda yer alan trafonun
güneye kaydmlmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama îmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.21.05.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom.Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom.Üyesi
imza
İmza
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
imza
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
:Değerli Arkadaşlar Meclis 1. Başkan
Vekilimiz Sayın Ahmet BÜYÜKAKÇA burada olduğu için herhalde benim o buradayken
Meclisi yönetmem doğru olmaz. Ben onu buraya davet ediyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Bunu oylayalım da Sayın Başkanım
isterseniz?
:Oylayalım buyurun
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
:Yani görüşleriniz...
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:37. Maddeyle ilgili görüşleriniz.
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
:Komisyon raporu uygundur Sayın
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Başkanım.
:Songül Hanım?... Selçuk Bey?
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU
:Komisyon raporu uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ
Meclis 2. Başkan V. Can KASAPOĞLU : Gündemimizin bu maddesi de
komisyon raporu doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum Değerli Arkadaşlar. Değerli
Arkadaşlar oybirliğiyle kabul edilmiştir, teşekkür ederim dedi ve yerini Meclis 1. Başkan
Vekili Ahmet BÜYÜKAKÇA’ya bıraktı.
Can KASAPOĞLU
Meclis 2. BaşkanVekili
H a le fe
DivanKâtibi
Muhammet URAL
Divan Kâtibi
(û M
Genel SekrfetçrYardımcısı Bayram ÖZEN :Saym Başkanım
okumaya devam ediyorum.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Evet devam ediniz.
38.
Maddedeyiz,
np
n
u" -o .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f ;o*
\ ‘r
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
|
/
EXP02016
AN
TALYA
GÜNDEMİN 38. MADDESİ
KARAR NO: 287
ÖZÜ: Muratpaşa; 18M-IVB nolu imar
paftasında yer alan Demircikara Mahallesi 1827
ada 18 parselin ayırma çizgisinin kaldırılmasına
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 38. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014
gün ve 89 sayılı kararı ile uygun bulunan, 18M-IVB nolu imar paftasında yer alan
Demircikara Mahallesi 1827 ada 18 parselin ayırma çizgisinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, Komisyon
Raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2070 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 89 sayılı kararı ile uygun bulunan,
18M-IVB nolu imar paftasında yer alan Demircikara Mahallesi 1827 ada 18 parselin ayırma
çizgisinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği incelenmiş,
uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.21.05.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Üyesi ~
İmza
Cenk Halil BAY AZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali IRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
imza
İmza
İmar Kom.Üyesi
İmza
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Başkamm.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
Üye Songül BAŞKAYA
Başkamm.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
Üye Selçuk SENİRLİ
Başkamm.
:Evet Bahattin Bey?
:Komisyon raporu uygundur Sayın
:Songül Hanım?
:Komisyon raporuna katılıyoruz
:Selçuk Bey?
:Komisyon
raporu
uygun
78
T C.
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
I
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
„
• •. \
expo2û16
AN T A L Y A
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Evet
oylarınıza
sunuyorum,
komisyon raporunu kabul etmek isteyenler l ’e, istemeyenler diğerlerine basabilir. Komisyon
raporu kabul edilmiştir. Evet 39. Maddeye geçelim.
GÜNDEMİN 39. MADDESİ
KARAR NO: 288
ÖZÜ: Muratpaşa; 20K-IIIB nolu imar paftasında
yer alan Yüksekalan Mahallesi 6842 ada 12, 13,
14 parsellerin birleştirilerek blok yapı
nizamından
ayrık
yapı
nizamına
dönüştürülmesine
ilişkin
1/1000
ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 39. maddesinde yer alan; ‘‘Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014
gün ve 90 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-IIIB nolu imar paftasında yer alan Yüksekalan
Mahallesi 6842 ada 12, 13, 14 parsellerin birleştirilerek blok yapı nizamından ayrık yapı
nizamına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Büyükşehir Belediye Meclisinin- 08:05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş-olup, Komisyon Raporu ekte sunulmuştur.---Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2071 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 90 sayılı kararı ile uygun bulunan,
20K-IIIB nolu imar paftasında yer alan Yüksekalan Mahallesi 6842 ada 12, 13, 14 parsellerin
birleştirilerek blok yapı nizamından ayrık yapı nizamına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu
görüşüne “varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.21.05.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
İmar Kom.Üyesi
İmza
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
&
f ; t
\ °V®/ S/
Exp02016
ANTALVA
Meclis 1. Başkan V. Ahnıet BÜYÜKAKÇA
:Bahattin Bey görüşünüz?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon raporu uygundur Sayın
Başkanım.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Başkanım 39-43 arası komisyon
raporlarına katılıyoruz zaten diğer gruplar için de uygunsa hepsini toplu oylayabiliriz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Önce okunmuş sayalım.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Arzu ederseniz okundu sayılıp
raporları oyalayabiliriz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet önce okundu sayılıp....
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Evet okundu saymayı oyluyorum,
kabul edenler? 39 ile 43 arasındaki, 43 dahil evet okunmuş kabul etmeyi oylarınıza
sunuyorum. Evet okunmuş kabul edilmiş. O zaman 40’ la 39’la 43. maddelerin arasındaki
maddelerin.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Şimdi oylamaya.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
: komisyon raporlarını, öyle değil
mi arkadaşlar, komisyon raporlarını oylayacağız.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: Komisyondan geldiği şekliyle.
Meclis 1. Başkan VT Ahmet BÜYÜKAKÇA™
:Komisyondan geldiği şekliyle
oyluyorum. Evet bu maddeler komisyondan geldiği şekliyle geçmiştir. Teşekkür ederim. 44’ ü
okuyoruz Bayram Bey.
GÜNDEMİN 40. MADDESİ
KARAR NO: 289
ÖZÜ: Muratpaşa; 025B-12D-2C nolu imar
paftasında Güzeloba Mahallesi, Kemerağzı
Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgesi kapsamında yer alan 6140 ada 1 parselde
ada sınırının mülkiyet sınırına çekilmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğinin kabulüne ve
onanmak üzere
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 40. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014
gün ve 91 sayılı kararı ile uygun bulunan, 025B-12D-2C nolu imar paftasında Güzeloba
Mahallesi, Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında yer
alan 6140 ada 1 parselde ada sınırının mülkiyet sınırına çekilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, Komisyon
Raporu ekte sunulmuştur. Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.”
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2072 sayılı
yazısı.
TX
f'
• V -a
^
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
O
ı
m.
T
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
AN T A L Y A
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 91 sayılı kararı ile uygun bulunan,
025B-12D-2C nolu imar paftasında Giizeloba Mahallesi, Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm
Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında yer alan 6140 ada 1 parselde ada sınırının mülkiyet
sınırına çekilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş uygun olduğuna ve onanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
gönderilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak,
Meclisin takdirine sunulmuştur.21.05.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAY AZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom.Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesiİmza
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Komisyondan geldiği- şekliyle
oyluyorum. Evet bu maddeler komisyondan geldiği şekliyle geçmiştir teşekkür ederim.
GÜNDEMİN 41. MADDESİ
KARAR NO: 290
-
ÖZÜ: Muratpaşa; 20K-3C, 19K-2B nolu imar
paftalarında yer alan Sinan Mahallesi 46 ada 1 ve
8223 ada 8 parsellerdeki yapıların Korunması
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak
belirlenmesi ve koruma alanı sınırlarının
işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliğinin kabulüne ve onanmak
üzere Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kuruluna gönderilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Gündemin 41. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014
gün ve 92 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-3C, 19K-2B nolu imar paftalarında yer alan
Sinan Mahallesi 46 ada 1 ve 8223 ada 8 parsellerdeki yapıların Korunması Gerekli Taşınmaz
Kültür Varlığı olarak belirlenmesi ve koruma alanı sınırlarının işlenmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, Komisyon
Raporu ekte sunulmuştur.
0 V
^
81
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
i? C
O
55'O
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
X
©°®i
o o i
EXP02016
ANTALYA
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2073 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 92 sayılı kararı ile uygun bulunan,
20K-3C, 19K-2B nolu imar paftalarında yer alan Sinan Mahallesi 46 ada 1 ve 8223 ada 8
parsellerdeki yapıların Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak belirlenmesi ve
koruma alanı sınırlarının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğuna ve onanmak üzere Antalya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon
Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.
Can KASAPOĞLU
__İm a r Kom.Bşk._
İmza
Bahadır YANTAÇ
_____İmar Kom.Üyesi.
İmza
Kerim BAŞICAPTAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
____ İ m z a -------------------------------- İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
-—s—
İmar Kom.Üyesi
İm za
............ ..........
Ali Baki SARICA
İmar Kom.Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
........... İm z a ~
lm za
GÜNDEMİN 42. MADDESİ
KARAR NO: 291
ÖZÜ: Muratpaşa, 20L-IVc, 20L-IIId nolu imar
paftalarında yer alan Kızıltoprak Mahallesi 2528
ada 16 parseldeki ticaret alanının yapı nizamının
_____________________ ___ değiştirilerek kütle inşaat durumu verilmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliğinin, İlçe Belediye Meclisinin kararı
bulunmadığından ve ilçe belediye meclisince
değerlendirilmesi
gerektiğinden
işleme
alınmamasına oybirliği ile karar verildi.
“Muratpaşa; 20L-IVc, 20L-IIId nolu imar
paftalarında yer alan Kızıltoprak Mahallesi 2528 ada 16 parseldeki ticaret alanının yapı
nizamının değiştirilerek kütle inşaat durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, Komisyon Raporu ekte
sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2074 sayılı yazısı.
G ü n d e m in 42. m a d d e s in d e y e r a la n ;
^
7
82
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
f< 3 t\
\
Expo2016
ANTALVA
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Muratpaşa, 20L-IVc, 20L-IIId nolu imar paftalarında yer alan Kızıltoprak Mahallesi
2528 ada 16 parseldeki ticaret alanının yapı nizamının değiştirilerek kütle inşaat durumu
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, İlçe Belediye Meclisinin kararı bulunmadığından 1/1000 ölçekli uygulama imar
plan değişikliğinin ilçe belediye meclisince değerlendirilmesi gerektiğinden önerge işleme
alınamamıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.21.05.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom.Üyesi
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
imza
İm za
İmar Kom.Üyesi
İmza
GÜNDEMİN 43. MADDESİ
KARAR NO: 292
ÖZÜ:-Muratpaşa, 20L-IVc, 20L-IIId nolu imar
paftalarında yer alan Kızıltoprak Mahallesi 2529
ada 7 parseldeki ticaret planının yapı nizamının
değiştirilerek kütle inşaat durumu verilmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliğinin İlçe Belediye Meclisinin kararı
bulunmadığından ve ilçe belediye meclisince
değerlendirilmesi
gerektiğinden
işleme
alınmamasına oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 43. maddesinde yer alan; “Muratpaşa; 20L-IVc, 20L-IIId nolu imar
paftalarında yer alan Kızıltoprak Mahallesi 2529 ada 7 parseldeki ticaret alanının yapı
nizamının değiştirilerek kütle inşaat durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup. Komisyon Raporu ekte
sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2075 sayılı yazısı.
( P
'
83
np r '
..
..
ü"'o.
.
.
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/A*c4-.*\
#;o*-. • X 1
ı ®\»/ » I
%
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
n
'
EXP020ie
AN TALYA
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Muratpaşa, 20L-IVc, 20L-IIId nolu imar paftalarında yer alan Kızıltoprak Mahallesi
2529 ada 7 parseldeki ticaret planının yapı nizamının değiştirilerek kütle inşaat durumu
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, İlçe Belediye Meclisinin kararı bulunmadığından 1/1000 ölçekli uygulama imar
plan değişikliğinin ilçe belediye meclisince değerlendirilmesi gerektiğinden önerge işleme
alınamamıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 21.05.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali IRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom.Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
imza
GÜNDEMİN 44. MADDESİ
KARAR NO: 293---------_________
________
- --------ÖZÜ: Muratpaşa; 20K-IIC nolu imar paftasında
yer alan Etiler (Yüksekalan) Mahallesi 12666
ada 19 parsele Antalya 1. İdare Mahkemesinin E:
1997/365, K: 1998/970, Danıştay 6. Dairesinin
-------E: 1999/2325, K:2000/4157, Antalya 2. İdare
Mahkemesinin E:2009/90İ, K :2010/324 sayılı
kararları doğrultusunda yeni yapılanma durumu
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde
yapılan itirazların REDDİNE oybirliği ile karar
verildi.
Gündemin 44. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.02.2014
gün ve 59 sayılı kararı ile reddedilen, 20K-IIc nolu imar paftasında yer alan Etiler
(Yüksekalan) Mahallesi 12666 ada 19 parsele Antalya 1. İdare Mahkemesinin E: 1997/365,
K: 1998/970, Danıştay 6. Dairesinin E: 1999/2325, K:2000/4157, Antalya 2. İdare
Mahkemesinin E:2009/901, K :2010/324 sayılı kararları doğrultusunda yeni yapılanma
durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi
içerisinde yapılan itirazlar, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında
görüşülerek İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiş olup, İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı Raporu ve Komisyon Raporu ekte sunulmuştur.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/î^
.Ö© o a
a
l ° \©v -
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli îmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2076 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.02.2014 giin ve 59 sayılı kararı ile reddedilen, 20KIIC nolu imar paftasında yer alan Etiler Mahallesi 12666 ada 19 parsele Antalya 1. İdare
Mahkemesinin E: 1997/365,-K: 1998/970, Danıştay 6. Dairesinin E: 1999/2325, K:2000/4157.
Antalya 2. İdare Mahkemesinin E:2009/901, K:2010/324 sayılı kararları doğrultusunda yeni
yapılanma durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı
süresi içerisinde yapılan itirazlar Komisyonumuzca incelenmiş, itirazların uygun olmadığı
görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak. Meclisin takdirine sunulmuştur.
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
Yaşar TABUR—
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
Kadir ALKIŞ
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
imza
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU:
Belediye
Mahalle
Pafta
Ada/Parsel
: Muratpaşa Belediyesi
: Etiler (Yüksekalan)
: 20K-IIc
: 12666 ada 19 parsel
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 59 sayılı kararı ile reddedilen,
20K-IIc nolu imar paftasında yer alan Etiler Mahallesi 12666 ada 19 parsele Antalya-! . İdare
Mahkemesinin E: 1997/365, K: 1998/970, Danıştay 6. Dairesinin E: 1999/2325,
K:2000/4157, Antalya 2. idare Mahkemesinin E:2009/901, K:2010/324 sayılı kararları
doğrultusunda yeni yapılanma durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar
Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisinin
11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18.03.2014 tarihinde 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların uygun olmadığına dair raporu
bulunmaktadır.
T
/- 1
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\ * V /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
Söz konusu parselle ilgili olarak imar uygulamasına esas encümen kararına ve dayanağı
1/1000 ölçekli uygulama imar planına açılan dava ile 1996 yılında yapılan plan değişikliği
Antalya 1. İdare Mahkemesinin E: 1997/365, K: 1998/970 sayılı kararı ile iptal edilmiş, iptal
kararından sonra 2006 yılında yapılan plan değişikliği aynı imar adasında bulunan parseller
arasında farklı yapılaşma şartlan uygulandığı gerekçesiyle Antalya 2. İdare Mahkemesinin
E:2009/901, K:2010/324 sayılı kararı ile yine iptal edilmiştir, iptallerden sonra hazırlanan 1/1000
ölçekli uygulama imar j>lanı değişikliği Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.08.2013 gün ve 237
sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2013 tarih 307
sayılı kararlan ile de “adada bulunan 2000 m2’den küçük alanlar ifraz edilemez” notunun
kaldırılması kaydıyla değiştirilerek onanmıştır.
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde 3 adet vatandaş
tarafından 12666 ada 19 (eski 3) parselin bölündüğü gerekçesiyle itiraz edilmiştir.
Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliğine yapılan
itirazların görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.27.05.2014
Berrin YILMAZHAN
Şehir Plancısı
İmza
A.Lale DARICI
Hüsamettin ELMAS
Planlama Şube Md.V.
İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.V.
________
İmza
İmza
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Evet arkadaşlar, Bahattin Bey?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım Komisyon
raporu
uygundur.
.................
........................................... ........................
Meclis l .-Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Songül Hanım?----------------------------------Üye Songül BAŞKAYA______
_ :Komisyon raporuna katılıyoruz Başkanım.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V.Ahmet BÜYÜKAKÇA:Evet komisyon raporunu oyluyorum
arkadaşlar, buyurun. Evet 45’e geçelim. Kabul edilmiştir;GÜNDEMİN 45. MADDESİ
KARAR NO: 294
__________
ÖZÜ: Muratpaşa; 20K-IC nolu imar paftasında yer
alan 1003 ada 16 parseldeki çocuk bahçesi alanı
içerisinde maxh=4.50 m. ile Giritli Evi yeri
ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar
verildi.
Gündemin 45. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.12.2013 gün
ve 375 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-Ic nolu imar paftasında yer alan Üçgen Mahallesi
1003 ada 16 parseldeki çocuk bahçesi alanı içerisinde maxh=4.50 m. ile Giritli Evi yeri
ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye
Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
havale edilmiş olup, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Raporu ve Komisyon Raporu ekte
sunulmuştur.
0
86
J
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|||
3.
.
\*\°/°/
A
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2077 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.12.2013 gün ve 375 sayılı kararı ile uygun bulunan,
20K-IC nolu imar paftasında yer alan 1003 ada 16 parseldeki çocuk bahçesi alanı içerisinde
maxh=4.50 m. ile Giritli Evi yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.28.012014
Turgay GENÇ
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Bşk.
İmar Kom.Üyesi
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
. İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
imza
Kadir ALKIŞ
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAM YÜREK
İmar Kom.Üyesi
imza
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU
Belediye
Mahalle
Pafta
Ada/Parsel
: Muratpaşa Belediyesi
: Üçgen
: 20K-İC
: 1003 ada 16
ZZ
...
parsel
Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.12.2013 gün ve 375 sayılı kararı ile uygun bulunan,
20K-Ic nolu imar paftasında yer alan Üçgen Mahallesi 1003 ada 16 parseldeki çocuk bahçesi
alanı içerisinde maxh=4.50 m. ile Giritli Evi yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uyguiama
imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2014 tarihli toplantısında
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.01.2014 tarihinde 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliğinin uygun bulunduğuna dair raporu bulunmaktadır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
Söz konusu parsel yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında çocuk
bahçesi alanı olarak planlıdır.
Çocuk bahçesi kullanımındaki 1003 ada 16 parsel içerisinde Giritli Evi yeri ayrılması
amacıyla maxh=4.50 m. lik yapının 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi için
değişiklik talep edilmektedir.
Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin
görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.
Berrin YILMAZHAN
Şehir Plancısı
İmza
A.Lale DARICI
Planlama Şube Md.V.
İmza
Hüsamettin ELMAS
İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.V.
İmza
•L .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
!î^ i - B
- =
\*W ° /
A
EXP02016
ANTALYA
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Başkanım okunmuş kabul etmeyi
öneriyorum.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA: Peki bunu o zaman okunmuş kabul oyu
olarak kabul edelim. Ondan sonra komisyon raporu.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: Gruplarımız da uygunsa.
Meclis 1. Başkan V.
Ahmet BÜYÜKAKÇA: Ne diyorsunuz? Bunu. Bunu
okunmuştur olarak kabul ediyoruz. Öyle mi Songül Hanım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: MHP Grubumuz da uygun görürse.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA: Şimdi de komisyon raporlarını
oyluyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: Şimdi okunmuş olarak oylayacağız.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA: İşte bunu ona sayalım dedik ya.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: Evet.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA: Peki o zaman okunmuş sayılmasını
oylayalım o zaman.
Üye Selçuk SENİRLİ
: Dairenin görüşü var de mi Bayram Bey?
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN : Evet 45. Maddeyiz de mi efendim? Tabi
tabi var Dairenin görüşü. Okunmuş olarak kabul edeceğiz, daha sonra oylayacağız. Evet.
Kabul edecekseniz, okuyayım yoksa.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: Okunmuş kabul edildi zaten oylandı.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Oylandı.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Ama Dairenin görüşünü de bilmek
istiyoruz biz... Hayır son nokta,, son paragraf.________
_________________
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:.Evet son paragrafi okuyun o zaman.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Önünüzde olduğu için.....
( Komisyon Raporunun son paragrafı okundu.)
Meclis 1. Başkan V.
Ahmet BÜYÜKAKÇA:Yazı okundu. O zaman rapor
istikametinde oylayacağız. Evet Bahattin Bey. Tekrar görüşünüzü alalım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon raporu uygundur Sayın
başkanım.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Songül hanım?
Üye Songül BAŞKAYA :Komisyon raporuna katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA: Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Uygundur Başkanım.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Evet Komisyon raporunu oyluyorum
arkadaşlar. Evet 45. madde de kabul edilmiştir. 46.ya geçiyoruz.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
o° • s
.0/ 0 /
’y
exp02016
ANTALYA
GÜNDEMİN 46. MADDESİ
KARAR NO: 295
ÖZÜ: Muratpaşa; 20K-Ia nolu imar paftasında
yer alan 1388 ada 12, 13, 14, 15, 16, 26
parsellerdeki enerji nakil hattının kaldırılarak
pazaryeri ve otopark alanına “yeraltı bodrumda
sosyal tesis ve otopark yapılabilir” plan notunun
eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
- imar Planı değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu
ile karar verildi.
Gündemin 46. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.12.2013
gün ve 377 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-Ia nolu imar paftasında yer alan Sedir
Mahallesi 1388 ada 12, 13, 14, 15, 16, 26 parsellerdeki enerji nakil hattının kaldırılarak
pazaryeri ve otopark alanına “yeraltı bodrumda sosyal tesis ve otopark yapılabilir” plan
notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir
Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığına havale edilmiş olup. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Raporu ve Komisyon
Raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2078 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.12.2013 gün ve 377 sayılı kararı ile uygun bulunan,
20K-Ia nolu imar paftasında yer alan 1388 ada 12, 13, 14, 15, 16, 26 parsellerdekLenerji nakil
hattının kaldırılarak pazaryeri ve otopark alanına “yeraltı bodrumda sosyal tesis ve otopark
yapıla'oilir”"plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 19.02.2014
Kadir ALKIŞ
Erdem ARMEN
İmar Kom.Bşk.
TurgayGENÇ
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
im za
İmza
İm za
İmza
Zeki ÇİVİK
Yaşar TABUR
Murtaza TAM YÜREK
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
im za
Deniz FİLİZ
İm za
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU
Belediye
Mahalle
Pafta
Ada/Parsel
: Muratpaşa Belediyesi
: Sedir
: 20K-Ia
: 1388 ada 12. 13, 14. 15, 16, 26 parseller
1 ,0
rp
b*fXt Urt
1®e=*o
=
—5
2o
© *oO»flO*
~
r
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
\
f
?
expo2oi6
ANTALYA
Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.12.2013 gün ve 377 sayılı karan ile uygun
bulunan, 20K-Ia nolu imar paftasında yer alan 1388 ada 12, 13, 14, 15, 16, 26 parsellerdeki
enerji nakil hattının kaldırılarak pazaryeri ve otopark alanına “yeraltı bodrumda sosyal tesis
ve otopark yapılabilir” plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan
değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 19.02.2014 tarihinde 1/1000 ölçekli Uygulama
imar Planı değişikliğinin uygun bulunduğuna dair raporu bulunmaktadır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
Söz konusu parsel yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı
olarak planlıdır.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile 1388 ada 12, 13, 14, 15
parsellerdeki pazaryeri alanının 16 ve 26 parselleri da kapsayacak şekilde büyütülmesi, enerji
nakil hattının kaldırılması ve “yeraltı bodrumda sosyal tesis ve otopark yapılabilir” plan
notunun eklenmesi talep edilmektedir.
Konuyla ilgili olarak alman UKOME Şube Müdürlüğünün 06.02.2014 gün ve 1791050 sayılı yazısında trafik güvenliği, düzeni ve ulaşılabilirlik açısından herhangi bir sakınca
olmadığı bildirilmiş, TEİAŞ Tesis ve Kontrol Müdürlüğünün 15.11.2013 gün ve 4364 sayılı
yazısında da enerji iletim hattına ait tesisin sökülmesinden dolayı taşınmazlardaki
kamulaştırma işlemlerinin terkini için yapılan çalışmalara başlandığı, ilgilileri ile mutabakat
sağlandığı belirtilerek, söz konusu parsellerin şerhlerinin terkinin yapılması istenmiştir.
Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği teklifinin
görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.27.05.2014________________________________________
Berrin YILMAZHAN
Şehir Plancısı
İmza
A.Lale DARICI
Planlama Şube Md.V.
İmza
Meclis T. Başkan V.
" Hüsamettin ELMAS
İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.V.
İmza
Ahmet BÜYÜKAKÇA:Evet arkadaşlar, grupların görüşünü
alalım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: Sayın başkanım. Bu komisyon raporuna
AK Parti Grubu olarak ret diyoruz.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Evet Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Başkanım.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA: Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
idarenin bağlayıcı görüşünü istiyoruz
Başkanım.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Ne yapacağız şimdi? Evet o zaman bütün
görüşleri oylayacağım.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım Bazı maddelerde ilgili
Daire görüş bildirmiş. Burada görüş bildirmemiş. Dairenin görüşünü istiyoruz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Dairenin görüşü var burada Sayın
Başkanım.
T
•
C
^ o#° Ç
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA: Ama var burada Dairenin görüşü.
Üye Selçuk SENİRLİ
: Ne diyor?
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA: Efendim? Belirsizlik mi var şeyde?
Belirsizlik diyorsunuz.
Üye Selçuk SENİRLİ
: O muallak bir ifadedir kendi
görüşünü... oradan daire kendi görüşünü bildirecek.
Üye Songül BAŞKAYA
: Teklifin görüşülerek karara bağlanması
denilmiş. Yani olumlu ya da olumsuz bir görüş bildirmiyor Daire Başkanlığının yazısı.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: Sayın Başkan oylayabiliriz.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA: Evet Arkadaşlar bu maddeyle ilgili...
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: Reddini...
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA: Reddini oylayacağım. Reddedilirse
zaten diğer konuların görüşülmesine gerek kalmayacaktır. Reddini oyluyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: AK Parti grubu olarak ret diyoruz. Yani
iki.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA
: Evet
Reddini
oyluyorum
Arkadaşlar ret diyen 2’ye kabul etmeyen diğerlerine basabilir. Yani bunlar muallak konular
biliyor musunuz, net olmadığı için değişik görüşler çıkabilir.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Efendim.
Biz komisyon raporunu
reddediyoruz... hayır hayırbiz komisyon raporunu söyledik özellikle. Komisyon raporunun
reddini... evet.
— ------------------- ----- —
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA: Efendim. Komisyon raporunun reddini
oyladık, evet.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: Komisyon raporuna ret dedik yani.
Meclis 1_Başkan V. Ahmet_ BÜYÜKAKÇA: Evet Arkadaşlar oyçokluğu ile
reddedilmiştin Diğer görüşleri oylanmasına gerek var mı arkadaşlar? Artık hepsi çıktı zaten
hepsi çıktı doğru. O zaman 47. Maddeye geçiyoruz.
GÜNDEMİN 47. MADDESİ
ÖZÜ: “Muratpaşa Belediyesi Plan ve
Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına
Yönetmeliğine ilişkin konunun Plan ve
Komisyonuna havalesine oyçokluğu ile
verildi.(Karar No:300)
Proje
Dair
Bütçe
karar
Gündemin 47. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün
ve 93 sayılı kararı ile uygun bulunan, Muratpaşa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Çalışma
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği,Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, komisyon
raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 2079 sayılı yazısı.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
? O
çs %
İ.O
.\0y
»oo.»/||
io 60®
EXP02016
A N T AL VA
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 93 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Muratpaşa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Komisyonumuzca incelenmiş, Büyükşehir Belediye Meclisince karar verilmesine yer
olmadığından Muratpaşa Belediyesine iadesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.21.05.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.Üyesi.
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Cenk Halil BAY AZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom.Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom.Üyesi
İmza
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Saym Başkanım Plan ve—Bütçe
Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Evet Arkadaşlar, Songül Hanım sizin
görüşünüz?
“ Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon
Başkanı
Muratpaşa
Belediyesi’ne iadesi demiş Muratpaşa Belediyesine iadesi-Uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ
: Komisyon kararma katılıyoruz.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Evet, komisyon kararını oyluyorum
Arkadaşlar, kabul edenler l ’e bassın.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: Sayın Başkanım tam anlaşılmadı. Şimdi
şöyle. Konunun Plan ve Bütçeye gönderilmesini biz önerdik AK PARTİ Grubu olarak.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA: Plan Bütçe.. Yani Plan ve Bütçe
Komisyonuna gönderilmesini evet.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: Tamam.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA:Onu oylayacağız zaten.
................ (Mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur)
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN : İmar Daire Başkanlığına.
Meclis 1. Başkan V. Ahmet BÜYÜKAKÇA: Öyle mi? Ya daha bu oylama yapmadık
ki arkadaşlar. Hangisini oylayacağımızı bile ortaya koymadık siz hemen oyladınız. Efendim?
Buyurun Sayın Başkanım gerçekten ya bu iş baya zor imiş yani dedi ve yerini Büyükşehir
Belediye Başkam Menderes TÜREL’e bıraktı.
92
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
v\jrV
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTAYA
BAŞKAN
:Kaçıncı maddedeyiz Arkadaşlar? O
Maşallah ilerlemişiz 47’deyiz. Şimdi yok oylanmadı daha. Karar ilan edilmeden meclis
başkanı tarafından oylama bitmez Değerli Arkadaşlar. 47. Maddeyi ben bir bakayım önce.
Evet. Plan Bütçeye sevk olması halinde sevk olması yönünde aykırı bir karar var öyle mi?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Biz AK parti grubu olarak Plan Bütçeye
gönderilmesini öneriyoruz.
BAŞKAN
:Biz ayrıca ne diyor, büyükşehir... bir de
komisyonun Muratpaşa Belediyesi’ne iadesi. Şimdi bir dakika Plan Bütçeyle İmarın ne
alakası var o zaman bir dakika hangi maddedeyiz?
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Yok efendim yanlış söylendi o İmar
Daire Başkanlığına denecekti Plan Bütçe dendi herhalde.
Üye Songül BAŞKAYA
:Başkamm zaten yönetmelikle ilgili
Mecliste karar olmasına yer olmadığı demiş komisyon.
BAŞKAN
:Arkadaşlar Bu şu, bu şu; dolayısıyla bu
İmar Komisyonumuzun yetkisinde değil. Konuyla ilgili bilgi arz edeyim. Dolayısıyla
grubumuz da diyor ki bu İmar Komisyonumuzun yetkisinde olmadığı için zaten bununla ilgili
İmar Komisyonu “bu benim yetkimde değildir” diye karar almış ve arkadaşlarımızın önerisi
bunun Plan Bütçe Komisyonunun yetkisinde olduğundan bahisle Plan Bütçe Komisyonuna
sevk edilmesi için. Plan Bütçeye göndereceğiz inceleyecekler onlar rapor...Tabi hayır hayır
bu Plan Bütçenin yetkisi dahilinde olan bir iş arkadaşlar, yanlışlıkla İmara gitmiş, İmar da
demiş ki bu benim işim değil, dolayısıyla arkadaşlarımız da bunu Plan Bütçeye sevk etmeye
yönelik bir öneride bulunuyorlar, doğrusu bunu Plan Bütçeye göndermek zaten dediğim gibi
buna İmar Komisyonunun karar verebileceği bir husus değil bu.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkamm tekrar izah edeyim. Söz
konusu alan konu Plan ve Bütçe Komisyonunu ilgilendiren bir konu değildir, Plan ve Proje
Müdürlüğünün Muratpaşa Belediyesinin çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelikle ilgili bir
karan görüşmüştür ve bu Konunun Büyükşehir Meclisince görüşülmesine gerek olmadığı
yönünde bir komisyon karar vermiş oy birliğiyle.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Yani. Sayın Başkamm biz aslında
Belediye burada Başkamm, Saym Başkamm.
BAŞKAN
:Değerli
Arkadaşlar
şimdi
Hukuk
Müşaviri arkadaşlarımızdan da görüş aldım. Arkadaşlar bu konu iman da içinde barındıran
planlamaya yönelik bir husus, yönetmelik. Dolayısıyla bakınız bizim Komisyonumuzun adı
sadece bütçe komisyonu değildir. Plan ve Bütçe Komisyonudur. Planlamaya yönelik bir
yönetmelik olduğu için belki de bunun Büyükşehir’e gelmesine de gerek yok. Bunu
bilemiyoruz. O yüzden uygun görürseniz Plan Bütçeye gönderelim, incelesinler,
arkadaşlarımız alsınlar gerekli tüm hukuki görüşleri, yeniden Meclisimize arz etsinler,
Komisyona göndermiş olalım bunu böylelikle Planlamaya yönelik olduğu için. O yüzden ben
Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususunu AK Parti Grubunun Komisyon karan
dışmda bir önerisi olarak, aykırı görüş olarak oylanmza arz ediyorum, bunu kabul edenler 1
nolu tuşa bassınlar, Plan Bütçe Komisyonuna gönderelim, arkadaşlarımız incelesin, bize
getirsinler. Arz ediyorum oylanmza. Kabul edenler 1 nolu tuşa basacak. Kabul edilmiştir.
Plan ve Bütçe Komisyonuna 47 nolu madde havale edilmiştir.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
|
Ex
mgö16
AN T A L Y A
Komisyondaki arkadaşlarımıza da buradan bir kere daha hatırlatmakta fayda
görüyorum. Arkadaşlar bu yönetmeliğin Büyükşehir Meclisine gelmesi gerekir veya
gerekmez açısından da bunu incelesin Plan Bütçe Komisyonumuz eğer bunun Büyükşehir
Meclisince karar verilmesi gereken bir husus olmaması halinde de o zaman Komisyon bu
ona göre değerlendirip kararım alsın. Arz ediyorum, Gündemin 48. Maddesi.
GÜNDEMİN 48. MADDESİ
KARAR NO: 296
ÖZÜ: Antalya îli, Büyükşehir Belediyesi
Bütünü 1/25000 ölçekli Nazım îmar Planına
gelen itirazlar doğrultusunda kısmi olarak revize
edilen 1/25.000 ölçekli Nazım îmar Planına askı
süresi içerisinde gelen 9 adet itirazın REDDİNE
ilişkin komisyon raporunun kabulüne oybirliği
ile karar verildi.
Gündemin 48. maddesinde yer alan; “Antalya Büyükşehir Belediyesi Bütünü
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına gelen itirazlar doğrultusunda kısmi olarak revize edilen
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde gelen 9 adet itiraz
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek yeniden
değerlendirilmesi için Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığına
gönderilmiş olup, Daire Başkanlığı raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz
ederim.” deyimli Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının
04.06.2014 tarih ve 804 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Büyükşehir Belediyesi Bütünü 1/25000
ölçekli Nazım İmar Planına gelen itirazlar doğrultusunda kısmi olarak revize edilen 1/25.000
ölçekli Nazım îmar Plamna askı süresi içerisinde gelen 9 adet itiraz Komisyonumuzca
incelenmiş, uygun olmadığı görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak,
Meclisin takdirine sunulmuştur.25.03.2014
TurgayGENÇ
Deniz FİLİZ
Kadir ALKIŞ
îmar Kom.Bşk.
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmza
İm za
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
im za
İm za
İm za
İmza
İmar Kom.Üyesi
İm
t .c .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/£ £ tN
I
»*
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
G \
w
« > °
o
K
£
/CJ
EXP02016
ANTALYA
DEPREM R İSK YÖNETİM İ VE KENTSEL İYİLEŞTİRM E DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İNCELEM ERAPORU
Antalya Büyükşehir Belediyesi Bütünü 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı 29.08.2013
tarih 496 sayılı Belediyemiz meclis kararı ile onaylanmıştır. Askı süresi içerisinde gelen itirazlar
sonucu plan kısmi olarak revize edilmiştir. Kısmi olarak revize edilen 1/25000 ölçekli Nazım İmar
Planı Revizyonu 13.01.2014 tarih 35 sayılı Büyükşehir Belediyemiz Meclis kararı ile
onaylanmıştır. Söz konusu revizyon askıya çıkartılmış ve 9 adet itiraz gelmiştir.
İtirazlar Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonun 25.03.2014 tarihinde itirazların uygun bulunmadığına
dair raporu bulunmaktadır.
Konu 08.05.2014 tarihli Belediyemiz Meclis gündemine alınmış 247 sayılı karar ile
yeniden değerlendirilmesi için Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığına
gönderilmiştir.
Açıklamalar doğrultusunda 9 adet itirazın görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.30.05.2014
Ebru KULUY YEDİGÖZ
Şehir Plancısı
imza
A.Ozlem ALPASLAN
Nazım Plan Şb. Md.V.
imza
Hüsamettin ELMAS
Dep.Risk Yön.ve Kent.İyi.Dai. Bşk.V.
imza
:Evet görüşleriniz?
BAŞKAN
uygundur
Sayın
:Komisyon
raporu
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Başkanım.
:Komisyon raporuna katılıyoruz Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Dairenin görüşüne katılıyoruz Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporu doğrultusunda 48.
BAŞKAN
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler? Madde kabul edilmiştir. Gündemin 49.
Maddesi.
GÜNDEMİN 49. MADDESİ
KARAR NO: 297
ÖZÜ: Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Doğuyaka,
Topçular.Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova,
Yeşilova, Kırcami ve Alan Mahallelerinin tamamı
ile Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir kısmını
kapsayan bölgede yapılan 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planına askı süresi içerisinde gelen 37 adet
itirazın; 4 adedinin plan onama sınırı dışında
olması, 33 adedinin ise plan ana kararlarını bozucu
nitelikte olması ve/veya 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı ile Parselasyon Planı konusu olması
nedenleri ile itirazların REDDİNE ilişkin
komisyon raporu oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
I T * /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
AN T A L Y A
Gündemin 49. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Doğuyaka,
Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova,Kırcami, ve Alan mahallerinin
tamamı ile Fener ve Çağlayan mahallerinin bir kısmını içeren alanda hazırlanmış olan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içinde gelen 37 adet itiraz Büyükşehir Belediye
Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek yeniden değerlendirilmesi için
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığına gönderilmiş olup, Daire
Başkanlığı raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz
ederim.” deyimli Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının
04.06.2014 tarih ve 805 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Doğuyaka, Topçular,
Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami ve Alan Mahallelerinin tamamı ile
Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir kısmım kapsayan bölgede yapılan 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planına askı süresi içerisinde gelen 37 adet itiraz Komisyonumuzca incelenmiş olup,
-4 adedinin plan onama sının dışında olması,
-33 adedinin ise plan ana kararlarım bozucu nitelikte olması ve/veya 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı ile Parselasyon Plam konusu olması nedenleri ile Komisyonumuzca
uygun bulunmamış olup, Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.25.03.2014
Turgay GENÇ
Deniz FİLİZ
Kadir ALKIŞErdem ARMEN
İmar Kom.Bşk.
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmar Kom.Üyesi
İmza
ZekiÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
imza
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmza
DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖRÜŞÜ
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi; Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk,
Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Alan Mahallelerinin tamamı . ile Fener ve Çağlayan
Mahallelerinin bir kısmım içeren alanda hazırlanmış olan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Plam
13.01.2014 tarih 36 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanmıştır. Askı süresi
içinde gelen 37 adet itiraz 11.03.2014 tarihli Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonun, 37 adet itirazın 4 adedinin plan onama sımn dışmda
olması, 33 adedinin ise plan ana kararlanın bozucu nitelikte olması ve/veya 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı konusu olması nedeni ile itirazların uygun bulunmadığına dair
25.03.2014 tarihli raporu bulunmaktadır.
t .c .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
" t
EXP02016
AN T A L Y A
Konu 08.05.2014 tarihli Belediyemiz Meclis gündemine alınmış 248 sayılı karar ile
yeniden değerlendirilmesi için Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire
Başkanlığına gönderilmiştir.
Açıklamalar doğrultusunda 37 adet itirazın görüşülerek karara bağlanması hususunu ;
Bilgilerinize arz ederim.30.05.2014
Ceyda PALANCI SERTBAŞ A.Özlem ALPASLAN
Şehir Plancısı
Nazım Plan Şb. Md.V.
İmza
İmza
Hüsamettin ELMAS
Dep.Risk Yön.ve Kent.İyi.Dai. Bşk.V.
İmza
BAŞKAN
:Evet Değerli Arkadaşlar. Konumuz
malum Kırcami. Antalya’nın uzunca zamandır gündemini işgal eden ve kamuoyunda sürekli
tartışılan Kırcami planları. Kırcami Planlan 30 senedir Antalya gündeminde Antalya
Büyükşehir Meclisinde, Muratpaşa Belediye Meclisi gündeminde hep konuşulur ama bir
türlü neticeye kavuşmazdı ve gerçekten sonuç itibariyle Kırcamiyle ilgili orada halkımızın da
oradaki bu konuya ilgi duyan bunun için kurulmuş demeklerin de görüşleri doğrultusunda
artık nihayete erdirilmesi gerekmektedir. O açıdan bizim seçimlerden önce aslmda 5000’lik
planlara yapılan itirazların da Büyükşehir Meclisinden bir an önce bugün yaptığımız gibi
geçirilerek bu planın kesinleştirilmesi yönünde bir takım davetlerimiz olmuştu ama Meclis
gündeminden, yoğunluğundandır veya o dönemin tercihidir. O konuları tartışma mevzuu
yapmak istemiyorum ama seçimden önce bu itirazları kabul ederek, 5000’lik planın
kesinleşmesi gerçekleşmemiştir, bu bir tespittir, eleştirmek için söylemiyorum. Bugünün
gündemi haline gelmiştir ve bugünün gündemi haline gelerek, Meclisimizin gündemine de
bugün gelmiştir. Tabi ki biz Kırcami planlarım inceledik. Kırcami planlarını incelediğimizde
aslmda üzerinde özellikle kat yüksekliğine yönelik bazı düzeltmeler yapılması kanaatlerimiz
söz konusu oldu. Özellikle ticaret alanın etrafından bir yarım çemberle yeşil alan olarak
ayrılan bölgenin etrafındaki yapılaşmanın yüksek katlı binalar değil, tabana yayılarak yatay
mimariyle yapılması yönünde bir kanaatimiz söz konusuydu. Ancak bunu yapmamız demek
Değerli Arkadaşlar, bu planın sıfırdan, yeniden ele alınması demekti. Bu uzun zamandır artık
maalesef ciddi zaman kaybına vesile olan bu çalışmaya adeta yeniden başlamak demekti ki bu
konuda açıkçası böyle bir tercih içerisinde bulunmadık ve bizim o yeşil bant dediğimiz ticari
alanın etrafındaki o yarım çemberin içerisine Düden suyunu da alıp Kırcami’nin içerisinden
geçmişte olduğu gibi nehirlerin arasından geçen bir gezi alanı ve etrafındaki yapılaşmayı buna
yönelik en azından o su bandı çerçevesinde bir düşük yoğunluk demiyorum, yoğunluğu aym
tutmak suretiyle düşük katlı bir mimariyle bunu gerçekleştirmek ister idik. Ancak tabi
dediğim gibi bunu tercih etmedik. Çünkü bunun tercih edilmesi yeni bir plan yapılması
gereğini ortaya çıkartırdı ki bu yeni bir süreç başlangıcıydı. Artık Kırcami’nin oyalanmaya
ihtiyacı yoktur. Zaman kaybına artık Kırcaminin de artık tahammül gösterilemez haldedir. O
yüzden biz zaten seçimlerden önce bugün görüştüğümüz bu itirazların bir önceki dönem
Belediye Meclisimizce görüşülerek kesinleştirilmesi hususunda defalarca davette bulunduk.
Ama maalesef o dönemde gerçekleşmedi. Dediğim gibi tartışmak için söylemiyorum. Belki
de bize nasip oldu kesinleştirmek.
T
/r-i
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|
W 'J
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
exp 02016
ANTALYA
Bunun da şerefini mutluluğunu duymak belki de bizim açımızdan bir başka mutluluk
vesilesi oldu. Bugün gerçekten mutlu sona gelmiş durumdayız. Büyükşehir Belediyesini
ilgilendiren Kırcami planlarıyla ilgili 25.000’lik ve 5000’lik planlar hususunda Büyükşehir
Belediyesinin az sonra alacağımız İnşallah hayırlı bir karar olacaktır, karar ile yerine
getirilmesi gereken planlamaya yönelik hiçbir husus kalmayacaktır. 5000’lik planları da
kesinleştireceğiz. Tabi ki bundan sonra özellikle yargı aşamasında bir sıkıntı yaşanmaması da
en büyük temennimizdir. Artık Antalya’mn böylesine önemli kanayan bir yarasıyla ilgili sivil
toplum örgütlerimizin de Kırcami’de hala yargı yoluna gitmek suretiyle bu süreci tıkamaması
en büyük arzumuzdur. Buradan bu konudaki tüm sivil toplum örgütlerine de artık bu sorunu
tıkamak değil, bu sorunun önünün açılması, çözümlendirilmesi noktasında bir destek vermesi
talebinde ve davetinde bulunuyorum.
Değerli Arkadaşlar dediğim gibi uzunca bir süreç, inşallah bu Mecliste çok önemli,
tarihi kararlar alacağız. Belki de bugün bu tarihi kararlardan bir tanesini de az sonra
oylayacağımız 49. Maddede Kırcami diye bilinen Muratpaşa Doğuyaka, Topçular,
Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami ve Alan Mahallelerimizi ilgilendiren
1500 hektarlık alanla ilgili almış olacağız. Bunun mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız,
iktidarıyla, muhalefetiyle yaşayacağız. Ve artık İnşallah Antalya’mn kanayan bir yarasım
çözmüş bir Meclis olmanın da onurunu hep birlikte paylaşacağız. Ben bu düşünceleri
oylamaya geçmeden önce özellikle arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Alacağımız kararın
şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabi bundan sonra meselenin 1000’lik plan
boyutu vardır ki bu tamamıyla Muratpaşa Belediye Meclisimizin ve Başkanlığımızın
yetkisindedir. Sayın Başkammızm burada olsaydı aslında çok mutlu olurdum.
Bu konudaki basındaki beyanlarım büyük bir memnuniyetle okuyorum. Kendisi de bu
sorunun artık çözümlenmesi hususunda her türlü hassasiyeti ve gayreti göstereceğine yönelik
beyanlarda bulunuyor. Bu beyanlar da beni şahsen bu soruna artık senelerdir çözüm
bulamamış olmanın verdiği üzüntü içerisinde beni fevkalade memnun ediyor. O yüzden
bundan sonra İnşallah Kırcami’nin plan süreci 1000’lik plan aşamasında da Muratpaşa
Belediyemizde neticelenir ve Antalya’mn şu tarihi sorununu artık tarihin tozlu yapraklan
içerisine bırakır, yolumuza devam ederiz. Ben alacağımız karann şimdiden hayırlı ve uğurlu
olmasım temenni ediyorum, sözü grup sözcülerine bırakıyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
-Evet Saym Başkanım çok teşekkür
ederiz. Çok önemli kangren olmuş bir bölgenin bugün hayırlısıyla bir adım atılacak ve çok
önemli aşamasının geçmesini yaşayacağız. AK Parti Grubu olarak biz buna memnuniyetle
evet diyeceğiz tabi buradan Muratpaşa da inşallah 1000’lik planlanm yapmak suretiyle
halkımızın o nihai memnuniyetine kavuşmasını arzuluyoruz. Bu bağlamda AK Parti Grubu
olarak Kırcamililere hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ve komisyon raporuna uygun diyoruz.
BAŞKAN
: Songül Hanım buyurun.
Üye Songül BAŞKAYA
:Saym Başkanım az evvel sizin de
anlattığınız üzere kentin 25 yıllık kanayan bir yarası. 89’lu yıllardan başlarsak 25 yıllık,
Meclisleri meşgul eden ve daha öncesine de gidebileceğimiz bir konu. Ama bakıldığında
süreci tıkayan noktalarda tekrar dönmeyelim öyle veya böyle birileri süreci tıkadı ve
bugünlere geldik. Bugün önemli bir karara imza atıyoruz ve söylediğiniz üzere bundan sonrası
artık Muratpaşa Belediyesi’nin 1000’lik plan çalışmalarıyla ilgili.
98
T . /"t
L.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
I
ı
\° w v
exp 02016
Onu da daha önce Başkanımız toplantıya çıkmak için ayrıldığı için ben aktarmak
istiyorum. Mahalle toplantılarında da çeşitli platformlarda da konuyu kamuoyuyla paylaştı,
Muratpaşa Belediyesinde 1/1000’lik plan çalışmaları devam etmektedir. İnşallah çok kısa bir
süre sonra biz de konuyu Meclisimizce görüşerek karara bağlar ve kentin önemli bir
sorununa hep beraber çözüm üretmiş oluruz. Komisyon raporuna katılıyoruz Başkamm.
BAŞKAN
: Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Selçuk
Bey buyurun.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Saym Başkamm şimdi bu raporları
baktığımızda Şehircilik ve İmar Daire Başkanlığının yeni bir görüşünü istiyoruz, bir de
Kırcami’deki emsalin ne olduğunu, en çok konuşulan mevzu emsal, emsalin ne olduğunu...
BAŞKAN
: Arkadaşlar tabi şimdi KOB, DOP
meselesi 1000’İik planda daha çok detay plam olarak ortaya çıkacaktır, ancak kabaca
bakabiliyoruz bugün üst ölçekli plan olduğu için. Kabaca baktığımızda bunu emsalinin aşağı
yukarı yani tartışmaya açık bir konu ben yani rakam telaffuz etmeyeyim ama oradaki halkın
beklentilerini nispeten de olsa karşılayabilecek bir rakam olduğunu, yani tam olarak
diyorsanız, tam olarak diyorsa o 1000’lik planda netleşir Selçuk Bey. O yüzden bugün kabaca
bir rakamı telaffuz edip de burada yeni bir tartışma mevzuu, bu kadar güzel mutlu bir anda
açmak istemiyorum. Benim bu konuda geçmişteki söylediklerimin arkasmdayım. Yani emsale
yönelik aslında söylediklerim eğer 1000’lik planda bununla ilgili gereken yaklaşımlar
gösterilmezse o zaman oradaki halkın beklentilerine istenilen düzeyde bir cevap verebilmek
gene mümkün olmayabilir. Ama ben bu konuda Başkanımızm beyanlarından büyük mutluluk
duyduğumu ifade ettim. Bunun artık bu noktada, Halkımızın da beklentisi doğrultusunda
çözülmesine yönelik Başkanımızm da zaten görüşleri var. Onun için bu emsal meselesini artık
bugün daha henüz kesinleşmemiş bir plan üstündeyken kabaca bir rakam ifade edip tartışma
mevzuu etmeyi ben şahsen doğru bulmuyorum ama orada daha önce bakınız onu söyleyeyim
o zaman, Değerli Arkadaşlar bizim bir önce yaptığımız bir plan vardı, o oradaki Halkın
beklentilerine de cevap veren bir plandı. Oradaki nüfus projeksiyonumuz 180 - 190.000 idi.
Ancak daha soma ilk ortaya Büyükşehir Meclisinde geçen dönem çıkarılan planda nüfus
projeksiyonu 80 - 90.000 idi. 80 - 90.000’lik bir nüfus projeksiyonu yüzde 40’lık emsalleri
tarif eder ki bu hiç birimizin kabulü değildi. Biz o zaman basında ve çok ciddi bununla ilgili
itirazlarımızı sürdürdük. Ve daha soma bu plan 130.000 nüfus projeksiyonuna revize edildi
daha önceki dönem Büyükşehir Belediyesince. Aslmda dediğim gibi bizim plana dönülecek
olsaydı nüfus projeksiyonunun istenilen tam anlamında bir emsale kavuşması için 180.000’ler
civarında planlanması gerekiyordu. Ancak burada ticari alan dağılımının da ona göre
yapılarak konut emsalinin de farklı bir şekilde hesaplanması işin tekniği gereğidir. O yüzden
bugün halkın her şeye rağmen gelinen noktada bu 130.000’lik nüfus 90.000’den 130.000’e
bizim itirazlarımızla çıktı. 130.000’lik bu nüfus projeksiyonuna göre beklediği emsalde
nispeten karşılanmıştır. 1000’lik planda da çok fazla bu konu sıkıntılı bir sürece
girmeyeceğini düşünerek bu konuda zaten ben bölge halkıyla da görüşüyorum oradaki
demeklerle de görüşüyorum, bu noktada bir sıkıntı olmayacağım düşünüyorum, bilgi olarak
arz ediyorum.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
: Başkamm?
BAŞKAN
: Buyurunuz Reşat Bey.
99
T .c.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
X-6Î>-,
f
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXnİ i6
ANTALYA
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Saym Başkan, Değerli Meclis Üyesi
Arkadaşlarım. Bugün burada Sayın Başkanımızın da belirttiği gibi Antalya’nın, Antalya Kent
Merkezinin en önemli planlamalarından bir tanesini Allah’ın izniyle gerçekleştiriyoruz. Tabi
ki bölge halkına, Antalya’mıza planlama sürecindeki eksikliklerde, zaman içerisinde
giderilmesi şartıyla ivedilikle çok büyük yarar sağlayacağım, Antalya’nın önünü açacağım,
Antalya’yı özellikle Lara ve Kepez Bandı üzerinde trafik akışı da dikkate alınırsa son derece
rahatlatacak bir planlama gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyim. Bir önceki dönemde
Büyükşehir Belediyesi’nin son görev aylarında bu planın şu günkü itirazlarının görüşülmesi
ile ilgili maddeler geldiğinde bizim görüşümüzün, şahsi görüşüm de o noktada idi. Çok fazla
aceleye getirilmeden bir sonraki yönetim dönemine bırakılacak şekilde, bazı eksiklikleri de
görerek olayı popülize de etmeden, olay üzerinden çok fazla bir siyasi beklenti içerisine
girmeden makulü yakalamak noktasında bir sonraki döneme bırakılması noktasında
görüşlerimi ifade etmiştim. Hatta son Büyükşehir Belediye Meclisinde bu konunun
geçirilmesini, akabinde alelacele bir 1000’lik planın da Büyükşehir Belediye Meclisinde, İlçe
Belediye Meclisinde görüşüldükten sonra görüşülmesi ile ilgili görüşler geldiğinde
görüşümüz de bunun aceleye getirilecek bir konu olmadığını, küçük bir parsel planlaması,
bölgesel planlama olmadığım, bir alan planlaması olduğunu, bir kent planlaması olduğunu
belirtmiştik. Allah nasip etti bizlere bu Büyükşehir Belediyesi Meclisine böyle bir karan
almak, bu her Belediye Meclisine nasip olacak bir olay da değildir. Tabi ki hiçbir plan dört
dörtlük olmaz. Mutlaka bu yaşanarak bazı eksikliklerin de giderilmesi gerekeceği aşikardır.
Fakat planlama süreci artık bu noktaya gelmiş siz de söylediniz Bu planlama sürecinin
tamamlanması, hukuki açıdan tamamlanması fakat hemen akabinde de 1000’lik uygulamanın
önünü açabilecek şekilde ve özellikle vatandaşlarımızın beklentisini karşılayacak oranda,
kritik psikolojik sının aşmayacak ölçüde bir kesinti oranında yakalayabilmek açısından bir
5000’lik plan revizyonlanmn da buna eklenmesi aşikar olacaktır diye düşünüyorum.
Muratpaşa Belediyesi’nin hazırlıkları var Sayın Başkanım. Yani 1/1000 hazırlıklan var,
eskizleri var, bunlardan sizin de mutlaka bilginiz vardır, özellikle dağıtım ortaklık ve Kamu
ortaklık paylarından kesintileri minimize edebilmek açısından özellikle sizin de belirtmiş
olduğunuz bazı yeşil alanlann planlama sımn içerisine ilave edilmesiyle vatandaşlanmızm
beklentisini de ve kentin beklentisini de maksimum noktaya çıkarabilecek bir 5000’liğe dayalı
1000’lik yapılması da makul olacaktır diye düşünüyorum. Kırcami bugün 130.000 veya
150.000 bandında bir nüfus projeksiyonunu banndıracak bir alan, buradaki yeşil alan
miktanmn Avrupa normlanna yakın olmasa bile o normlarda bir yeşil alan miktarım kente
sunacak olması tabi ki şehrin vertical veya horizental yatay planlanması noktasındaki tercihini
tamamen kenti planlayan iradenin de burada arzusuyla şekillenecektir ama bizim buradaki
düşüncemiz vatandaşımızın arazisinden maksimum ölçüde gelir elde etmesi, Kamunun da
bundan belirli ölçüde faydalanması ve Antalya’mn kuzey ve güney bağlantı yollanmn bir an
önce açılarak Antalya trafiğinin de rahatlatılması noktasındadır. Bu bakımdan Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisimizi zat-ı alinizin Başkanlığında kutluyorum. Hayırlı uğurlu
olsun temennisinde bulunuyorum. Çok önemli bir karara da imza attığımız için mutlu
olduğumu da ifade etmek istiyorum.
BAŞKAN
: Çok teşekkür ediyorum ben de. Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
:.............
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
fo n °A
„
.
V 'f p i
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
BAŞKAN
:Komisyon raporuna katılıyorsunuz. Değerli Arkadaşlar
komisyondan geldiği şekliyle Kırcami’de yapılan itirazların reddini kabul etmiş olacağız,
dolayısıyla komisyon raporu doğrultusunda gündemimizin 49. Maddesini oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler lütfen 1 nolu tuşa basarak işaret buyursun. Evet açalım isimli olarak
oylamayı arkadaşlar, görmek isteyenler var. 1 kişi, Sayın îrfan YILMAZ ret, diğer bütün
arkadaşlarımızın kabul oylarıyla Kırcami planlan kabul edilmiştir oy çokluğuyla Hayırlı
olsun. Efendim? Bir dakika îrfan Bey yanlış basmış olabilir diyorlar, hayır değil, yanlış
basmadığım söylüyor, evet îrfan Bey’in ret diğer bütün arkadaşlarımızın kabul oylanyla
Kırcami planları Antalya’mıza Kırcami’ye hayırlı ve uğurlu olsun. Gündemimizin 50.
maddesi.
GÜNDEMİN 50. MADDESİ
o :
ÖZÜ: Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Güzeloba
mahallesi 8490 ada 9 parselin de yer aldığı
bölgeye ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım îmar Planı
değişikliğine
ilişkin
konunun
yeniden
değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile karar
verildi.(Karar No:300)
Gündemin 50. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Muratpaşa îlçesi, Güzeloba
mahallesi 8490 ada 9 parselin de yer aldığı bölgeye ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plam
değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek
yeniden değerlendirilmesi için Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire
Başkanlığına gönderilmiş olup Daire Başkanlığı raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz
ederim.” deyimli Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının
04.06.2014 tarih ve 806 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek îmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi
8490 ada 9 parselin de yer aldığı Düden Çayı doğusunda 1/5000 N.İ.P.’de Tercihli Konut
Alanı olarak planlı olan bölgenin Karma Kullanım Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin
hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım îmar Plam Değişikliği Komisyonumuzca uygun bulunmuş
olup, Komisyon Raporu imza aitma alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.25.03.2014
TurgayGENÇ
Kadir ALKIŞ
Erdem ARMEN
îmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
Murtaza TAM YÜREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
İmar Kom.Bşk.
Deniz FİLİZ
İmza
101
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
« . ©=
\ V */
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
AN T A L Y A
DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME
RAPORU
Belediye
Mahalle
Pafta
Ada/Parsel
: Muratpaşa Belediyesi
: Güzeloba
: 025B4
: 8490 ada 9 parsel
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi; Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk,
Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Alan Mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan
Mahallelerinin bir kısmmı içeren alanda hazırlanmış olan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı
13.01.2014 tarih 36 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile,onaylanmıştır. Askı süresi
içinde gelen 37 adet itiraz 11.03.2014 tarihli Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonun, 37 adet itirazın 4 adedinin plan onama sınırı dışında
olması, 33 adedinin ise plan ana kararlarım bozucu nitelikte olması ve/veya 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı konusu olması nedeni ile itirazların uygun bulunmadığına dair
25.03.2014 tarihli raporu bulunmaktadır.
Konu 08.05.2014 tarihli Belediyemiz Meclis gündemine alınmış 248 sayılı karar ile
yeniden değerlendirilmesi için Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire
Başkanlığına gönderilmiştir.
Açıklamalar doğrultusunda 37 adet itirazın görüşülerek karara bağlanması hususunu ;
Bilgilerinize arz ederim.30.05.2014
Merve AKAR
Şehir Plancısı
İmza
A.Özlem ALPASLAN
Nazım Plan Şb. Md.V.
imza
Hüsamettin ELMAS
Dep.Risk Yön.ve Kent.İyi.Dai. Bşk.V.
İmza
BAŞKAN
:Evet Değerli Arkadaşlar, zannediyorum
bununla ilgili dün grup da da değerlendirildi. Komisyon raporunun dışında bir kanaati var
grubumuzun onu arkadaşlarımız açıklayacaklar. Buyurunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Saym Başkamm, komisyon raporuna ret
diyoruz. Gerekçemiz de orada turizm ile meskenlerin iç içe olmasından dolayı, yani hem
gelen turistlerin orada rahatsız olması hem de orada meskende oturan insanların orada rahatsız
olmasından dolayı o bölgeden böyle bir sıkıntı söz konusu oldu. Bundan dolayı AK Parti
Grubu olarak ret...
BAŞKAN
:Evet komisyon kararına uymuyorsunuz.
Değerli arkadaşlar burada tabi bu bir çok ilçemizde Kemer’de Alanya’da bir çok yerde burası
da turizm alanı sayılabilir. Bir tarafta karma kullanım alanı dediğimizde, otel hemen yanında
konut. Bir bakıyorsunuz bir başka tesis, hemen anında konut. Bu sıkıntı bu karma kullanım
alanına yönelik her yerde yaşanıyor. Burada böyle bir fonksiyon getirdiğimizde gerçekten
bundan fayda gören kimse olmuyor. Evinde uyku uyumak isteyen otelden gelen seslerden
rahatsız oluyor, oteldeki tesis işletmecisi tabi ki ticari faaliyetini sürdürmek istiyor, o kendi
açısından bakıyor. Bu burada bir karma kullanım alanı getiriliyor ki, bunun acısını bir çok
yerde yaşıyoruz, sıkıntısını yaşıyoruz.
y
>02
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
cKiuıUr*.
:•.;&«
f .?®.«.®•
EXP02016
ANTALYA
O
yüzden burada bir önceki komisyon kararının dışında arkadaşlarımızın bir kanaati
var onu özelikle ben de açma gereği hissettim. Buyurunuz Reşat Bey.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkamm, şöyle bir metot
izleyebilir miyiz? Şimdi son yıllarda Antalya Kent Merkezi’nde özellikle Muratpaşa’da
turizm anlamında, otelcilik anlamında çok ciddi anlamda sektörü rahatsız eden bir konu var
yatırım noktasında. Artık Antalya’mn belli bölgeleri otelcilik anlamında turizm anlamında
doydu. Şimdi buradaki parsel sahipleri ve mülk sahipleri de yavaş yavaş mülklerinin otel
işletmeciliği anlamında bir gelir getirmeyeceği noktasında hareket ederek, parsellerini konut
noktasında o bölgelerde kullanmak istiyorlar. Bunu daire başkanlığımıza göndersek bu konu
ile ilgili sosyolojik de bir araştırma yapmak suretiyle, daire başkanlığımız araştırsa, eğer
hakikaten o bölgenin bütünün de bu tip bir vatandaş talebi varsa; otelden konuta yani
turizmden konuta dönme noktasında ve de dağıtım ortaklık payı da şeyler de bunu
karşılıyorsa...
BAŞKAN
:Zaten Reşat Bey, bu planda okuduğum
kadarıyla, incelediğim kadarıyla yani rapora baktığımda tercihli konut alanıymış biz buraya
karma kullanım getiriyoruz. Yani burası zaten konut alanıymış. Ama karma kullanım
dediğinizde evin yamna oteli de sokmuş oluyoruz. Dolayısıyla zaten eski haline döndürmüş
olacağız reddettiğimizde, meseleyi çözmüş olacağız. Arkadaşlarımız bunu incelediler
komisyonda. Sizin arkadaşlarınız da, CHP’li îmar Komisyonundaki arkadaşlarınızda
incelediler. Dolayısıyla zaten tercihli konut alanıymış, biz komisyon raporunu reddedersek
burası tercihli konut alanı olarak kalacak planda. Onu özellikle bilgi olarak arz ediyorum.
Selçuk Bey.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Turizm çaplı imar parselleri deyince yine
otel yapacak.
BAŞKAN
:Yapamaz burası tercihli konut alanı
nazım planda.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Saym Başkamm, tamam doğrudur ama
buradaki bu 5 binlik nazım imar plam talebinin...........(anlaşılamadı)zannediyorum
vatandaşımız otel değil konut yapmak istiyor.
BAŞKAN
:Hayır vatandaş konut değil aksine biz
şimdi burada bunu uygun görürsek turistik tesis yapılmasının önünü açıyoruz. Karma
kullanım getiriliyor. Biz tercihli konut alanı olarak bırakacağız reddedersek imar
komisyonunu. Şöyle yapalım mı? Biz komisyon kararım reddedelim, tercihli konut kalsın,
ileride vatandaşlarımızın benzeri talepleri olursa yeniden zaten gündemimiz açık,
tartışabiliriz.
:Yani grup kararma uyacağız herhalde
Üye Mustafa Reşat OKTAY
zannediyorum.
: Takdir sizin tabi ki. Evet
BAŞKAN
:Saym Başkamm.
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Üye Songül BAŞKAYA
Başkamm.
: Başkamm afedersiniz.
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ
:Katılıyoruz
Başkamm
komisyon
Üye Selçuk SENİRLİ
raporuna.
:Plan açıklama raporuna göre hâlihazırda
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ
turistik tesis alanı olarak planlı gözüküyor.
T
if-I
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
I•*>' s
%
■=3
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
•i
T/
EXP02016
ANTALYA
BAŞKAN
:Bir dakika o zaman rapor mu yanlış?
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ
:Planlama kararlarına bakarsamz hali
hazırda...
BAŞKAN
:Düden Çayı doğusunda 1/5000 nazım
imar planında tercihli konut alanı olarak planlı olan bölgenin karma kullanım alanı olarak
düzenlenmesine ilişkin diyor.
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ
:Başkanım bir tutarsızlık var plan
açıklama raporuna bakarsamz devamında.
BAŞKAN
:0 zaman biz Reşat Bey’in teklifine
dönelim isterseniz. Yani bunu, nereden geldi bu bize îmar Komisyonundan geldi.
Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ
:Halihazırda turizm alanı olarak planlı bir
yerin bu plan değişikliği ile karma kullanım alanı yani.......
BAŞKAN
:Arkadaşlar bunu biz isterseniz Deprem
Risk Daire Başkanlığına gönderebiliriz çünkü, Deprem Riskten gelmiş îmar Daire
Başkanlığına gönderebiliriz. Bir bakalım halkın da
... ( Mikrofonsuz konuşmalar mevcut)
BAŞKAN
:Haklısmız.
... ( Mikrofonsuz konuşmalar mevcut)
BAŞKAN
:Haklısmız ben de dün sizin gibi aym
kanaati paylaştım arkadaşlarımla, haklısınız evet. O zaman biz bunu İDB’ye İmar Daire
Başkanlığına havale edelim arkadaşlar bir daha çalışsınlar.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: Uygundur Başkamın.
BAŞKAN
:Bölgenin talebini de değerlendirmek
suretiyle. Değerli Arkadaşlar o zaman 50. Maddeyi İmar Daire Başkanlığına havalesi
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Lütfen 1 nolu tuşa bassınlar. Evet
böylelikle bir dakika îmar Daire Başkanlığına havale edilmiştir. 51. maddeyiz.
GÜNDEMİN 51. MADDESİ
KARAR NO: 298
ÖZÜ: Muratpaşa İlçesi Gençlik Mahallesinde
1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında sehven
yeşil alan olarak gösterilmiş olan ve 1260 ada
20,28,29
nolu parsellerin de içerisinde
bulunduğu alanın onaylı 1/5000 ölçekli N.İ.P.’na
uygun olarak “Merkez Potansiyel Gelişme ve
Dönüşüm Alanları", “Turistik Tesis Alanı” ve
"Kamu Kurum Alanlan"na dönüştürülmesine
yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım îmar
Plam değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar
verildi.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
/•*&£%
f £?.*!•X*
\ ° '|" /
EXP02016
AN T A L Y A
Gündemin 51. maddesinde yer alan; “ 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında sehven
yeşil alan olarak gösterilmiş olan Muratpaşa İlçesi, 1260 ada 20, 28 ve 29 nolu parsellerin de
yer aldığı bölgeye ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye
Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek yeniden değerlendirilmesi için
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığına gönderilmiş olup, Daire
Başkanlığı raporu ekte sunulmuştur. Konunun karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye
Meclisine havalesini arz ederim.” deyimli Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme
Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 807 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Gençlik Mahallesinde
1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında sehven yeşil alan olarak gösterilmiş olan ve 1260 ada
20,28,29 nolu parsellerin de içerisinde bulunduğu alanın onaylı 1/5000 ölçekli N.İ.P.’na
uygun olarak “Merkez Potansiyel Gelişme ve Dönüşüm Alanları", “Turistik Tesis Alanı” ve
“Kamu Kurum Alanlarına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar
Plam Değişikliği Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunuhmıştur.25.03.2014
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
Kadir ALKIŞ
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
Deniz FİLİZ
DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME
RAPORU.
Belediye
Mahalle
Pafta
Ada/Parsel
: Muratpaşa Belediyesi
: Güzeloba
: 025A2
: 1260 ada 20, 28, 29 parseller
Antalya ili, Muratpaşa İlçesi, Gençlik Mahallesi'nde 1/25.000 ölçekli Nazım İmar
Plam'nda sehven yeşil alan olarak gösterilmiş olan 1260 ada 20-28-29 parsellerin bulunduğu
alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na uygun olarak "Merkez Potansiyel Gelişme ve
Dönüşüm Alanı", "Turistik Tesis Alanı" ve "Kamu Kurum Alam"na dönüştürülmesine ilişkin
hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Plam Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye
Meclisi'nin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na
havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 25.03.2014 tarihinde plan değişikliğini uygun
bulunduğuna dair raporu bulunmaktadır.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
f s®*«T*A ]
E
1LYiA
6
Ax
Nm
TA
Konu 08.05.2014 tarihli Belediyemiz Meclis gündemine alınmış olup 250 sayılı karar
ile yeniden değerlendirilmek üzere Deprem Risk Yönetimi ye Kentsel İyileştirme Dairesi
Başkanlığı'na gönderilmiştir.
Açıklamalar doğrultusunda 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Plam Değişikliği teklifinin
görüşülerek karara bağlanması hususunu ;
Bilgilerinize arz ederim.30.05.2014
Merve AKAR
Şehir Plancısı
İmza
A.Özlem ALPASLAN
Nazım Plan Şb. Md.V.
İmza
Hüsamettin ELMAS
Dep.Risk Yön.ve Kent.İyi.Dai. Bşk.V.
imza
BAŞKAN
:Evet gruplarımızın görüşleri?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyonun raporu uygundur Başkamm.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Başkamm.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN
:Değerli arkadaşlar, sehven yapılmış bir
düzeltme zaten söz konusu. 51. Maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oylanmza arz
ediyorum. Kabul edenler lütfen 1 nolu tuşla işaret buyursun. Evet 51. madde komisyon raporu
doğrultusunda kabul edilmiştir. 52. madde .
52. m a d d e s i
KARAR NO: 299
g ü n d e m in
ÖZÜ: Antalya İli, Döşemealtı İlçesi Kömürcüler
Köyü 8196 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 ve 19 nolu parsellerin de yer aldığı
bölgede yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planına askı süresi içerisinde gelen 16 adet
İTİRAZIN KABULÜNE oybirliği ile karar
verildi.
Gündemin 52. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Kömürcüler
Köyü 8196 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 nolu parsellerinde yer
aldığı bölgeye ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına gelen 16 adet itiraz
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek yeniden
değerlendirilmesi için Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığına
gönderilmiş olup, Daire Başkanlığı raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz
ederim.” deyimli Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının
04.06.2014 tarih ve 808 sayılı yazısı.
106
T
/~1
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
f .*
v f 0/
EXP02016
ANTALYA
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
11.03.2014
tarihli Büyükşehir Belediye Meclisinin toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Döşemealtı İlçesi Kömürcüler Köyü
8196 ada 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ve 19 nolu parsellerin de yer aldığı bölgede
yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde gelen 16 adet itiraz
Komisyonumuzca uygun bulunmamış olup, Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin
takdirine sunulmuştur.25.03.2014
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
Zeki ÇÎVÎK
îmar Kom.Üyesi
Kadir ALKIŞ
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
îmar Kom.Üyesi
İmza
imza
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
Deniz FİLİZ
DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME
RAPORU
Belediye
Mahalle
Pafta
Ada/Parsel
parseller.
Döşemealtı Belediyesi
Kömürcüler
8196 ada 4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 nolu
Antalya İli, Döşemealtı ilçesi, Kömürcüler Köyü, 8196 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 nolu parsellerinde yer aldığı alanda hazırlanmış olan 1/5.000
ölçekli Nazım İmar Plam 12.11.2013 tarih 656 sayılı Büyükşehir Belediye Meçlisi kararı ile
onaylanmıştır. Askı süresi içinde gelen 16 adet itiraz 11.03.2014 tarihli Büyükşehir Belediye
Meclisi toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonun, 16 adet itirazm uygun bulunmadığına dair
25.03.2014 tarihli raporu bulunmaktadır.
Konu 08.05.2014 tarihli Belediyemiz Meclis gündemine alınmış 251 sayılı karar ile
yeniden değerlendirilmesi için Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire
Başkanlığına gönderilmiştir.
Açıklamalar doğrultusunda 16 adet itirazm görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.
C eyda PA LA N C I SERTBAŞ
Şehir Plancısı
imza
A.Özlem ALPASLAN
Nazım Plan Şb. Md.V.
İmza
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR
BAŞKAN
aykırı bir öneride bulunuyorsunuz.
Hüsamettin ELMAS
Dep.Risk Yön.ve Kent.İyi.Dai. Bşk.V.
imza
:Teşekkür ediyorum evet buyurunuz.
:Komisyon raporunun reddine. Y ani....
:İtirazların kabulünü, komisyon raporuna
107
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXroioi6
ANTALYA
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Doğrudur sayın başkamm.
BAŞKAN
: itirazları kabul etmek istediğinizi ifade
ediyorsunuz. Evet Cumhuriyet Halk Partisi Grubu d a ...
Üye Songül BAŞKAYA
:Aynı şekilde başkamm
aslında burada
Deprem Risk M erkeziyle ilgili bir planlama ve ‘evet’ denilmesi gereken bir husus ancak yıllardır
bölgede bu alan üzerinde tarım yapan, bahçeleri olan, ekip biçen insanlar var, yaşayan, evleri olan,
onların da haklarını korumak anlamında bu merkezin başka bir yerde yapılmasını öneriyor ve
itirazların kabulünü talep ediyoruz başkamm.
BAŞKAN
: Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENIRLÎ
:İtirazlarm kabulüne,
BAŞKAN
:Evet değerli arkadaşlar,
52. madde de
yapılmış olan itirazların kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum. 1 nolu tuşa basıp kabul ederseniz,
itirazlar kabul edilmiş olacak ve bu plan değişikliği söz konusu olmayacak. Aksine, komisyon
kararının aksine, itirazların kabulünü oylarınıza arz ediyorum. 1 nolu tuşa basanlar itirazları kabul
etmiş olacaklar. Böylelikle itirazlar kabul edilmiştir. Ve bununla ilgili plan değişikliği talebi
reddolmuştur. Hayırlı uğurlu olsun Kömürcülere.
Değerli arkadaşlar gündemimizin bundan somaki maddeleri yeni maddeler. Plan Bütçe ve
im arla ilgili maddelerdir. 53. Maddeden itibaren 135 maddemiz var. 135 madde içerisinde 69. Madde
çıkartılmıştı ama daha som a birimden gelen... o yanlış çıkarılmış ama çıkartmış olduk.
...... ( mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur.)
BAŞKAN
: Ama onu onu sehven çıkartılmış Sayın Konyaaltı
Belediye Başkanımız da söylediği için artık bu konuda bir ısrara mahal bir durumun olmadığı
düşünüyorum. Çünkü o, 69 değil 26’nın geri çekilmesini talep etmişmiş, ama zaten biz onu ekleyerek
Konyaaltı Belediye Başkanımızm da bu konudaki sehven hatasını da düzeltmiş oluyoruz. Dolayısıyla
aradan 69, 69 çıkarılmış oluyor ama daha som a eklediğimiz maddeyle gündemde yerini alıyor.
Dolayısıyla arkadaşlar 69 yok arada. 53. M addeden sonra 135. M adde dahil tüm m addeler Bütçe ve
İmarla ilgilidir. İlgili komisyonlara havalesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 1
nolu tuşa basarak işaret buyursun. Değerli arkadaşlar diğer maddelerin hepsi ilgili komisyonlara
havale edilmiştir. .
(Gündemde Daire Başkanlığına ve Komisyonlara havale edilen konular toplu olarak
oylanmıştır.)
KARAR NO: 300
OZU:
Büyükşehir belediye Meclisinin
13.06.2014 tarihli Meclis toplantısında;
Gündemin 10, 15, 17, 18, 22, 26, 28, 31, 32,
34, 36 ve 50. maddelerinin yeniden
değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığına gönderilmesi kabul
edildi.Gündemin, 47. maddesinin Plan ve
Bütçe Komisyonuna havalesine oyçokluğu,
53, 54, 55, 56, 57, 108, 109, 110, 111, 112,
118, 125, 130 ve 131. maddelerinin Plan ve
Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile
karar verildi.Gündemin 58 ila 107, 113, 114,
115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
126, 127, 128, 129, 132, 133, 134 ve 135.
m addelerinin
İmar
ve
Bayındırlık
Kom isyonuna havalesine oybirliği ile karar
verildi.
T
•
r
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
\
#
-ı
\ sr / i
«T
••
Expü 2016
ANTALA
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli toplantısında görüşülen konularla ilgili
olarak;
Gündemin 10. maddesinde yer alan; “BAŞKANLIK MAKAMINA; Döşemealtı
Belediyesi sınırları içerisinde, N25D-22A nolu imar paftasında yer alan Antalya 1.İdare
Mahkemesinin 2012/562E. 2013/1194K. sayılı kararı gereği 83 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000
ölçekli Nazım imar Plam değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz Büyükşehir Belediye
Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiş olup, 18.03.2014 tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2023 sayılı teklif yazısının yeniden değerlendirilmek
üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu,
Gündemin 15. maddesinde yer alan; “Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-10a nolu
imar paftasında yer alan Varsak 9334 ada 6 parseldeki cami alanının 9335 ada 2 ve 3 nolu
parsellerle birleştirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Antalya 2.İdare
Mahkemesi'nin 2013/1370 E. 2014/27 K. sayılı kararı ile iptal edildiğinden mahkeme kararının
yerine getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı Büyükşehir Belediye
Meclisinin 11.02.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiş olup, 25.03.2014 tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2034 sayılı teklif yazısının yeniden değerlendirilmek
üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oybirliği,
Gündemin 17.maddesinde yer alan; “Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-09C
nolu imar paftasında yer alan Karşıyaka Mahallesi 5419 ada 18,30,31,32 parsellerin konut
alanından Akaryakıt ve LPG İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz, Büyükşehir Belediye Meclisinin
11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş
olup, 18.03.2014 tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.”İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2036 sayılı teklif yazısının yeniden değerlendirilmek
üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oybirliği,
Gündemin 18. maddesinde yer alan; “Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 60
sayılı kararı ile uygun bulunan, 025A-09C-2C nolu imar paftasında yer alan 5419 ada 18, 30, 31,
32 parsellerin konut alanından Akaryakıt ve LPG İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014
tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, komisyon
raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2037 sayılı teklif yazısının yeniden değerlendirilmek
üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oybirliği,
Gündemin 22. maddesinde yer alan; “Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 59
sayılı kararı ile uygun bulunan, 025A-05C-2D nolu imar paftasında yer alan Şelale Mahallesi
738 ada 11 parseldeki konut alanındaki mevcut yapıların kütle olarak işlenmesi ve h=ll kat
yükseklik verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye
Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiş olup, 25.03.2014 tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur.
109
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2046 sayılı teklif yazısının yeniden değerlendirilmek
üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oybirliği,
Gündemin 26. maddesinde yer alan; “Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve
24 sayılı kararı ile görüşülen, 8441ada 2 parsel, 4252 ada 1 parsel, 8859 ada 2 parsel, 9178 ada 2
parsel 8894 ada 1 parsel, 4029 ada 1 parsel, 9948 ada 10 parselin plan tadilatı ile kamusal alan
dışına çıkarılmasına ilişkin taleb Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında
görüşülerek imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, komisyon raporu ekte
sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2052 sayılı teklif yazısının yeniden değerlendirilmek
üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oybirliği,
Gündemin 28. maddesinde yer alan; “Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve
36 sayılı kararı ile uygun bulunan, Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 20m. altı ve 20m. üstü
yollara cephesi olan konut parsellerine ticaret kullanımı verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plam değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, 25.03.2014 tarihli komisyon
raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2055 sayılı teklif yazısının yeniden değerlendirilmek
üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oybirliği,
Gündemin 31. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20K, 20L,
21K, 21L nolu imar paftalarında yer alan 4438 ada 2, 3, 4 nolu, 4440 ada 5 nolu, 4463 ada 16, 17
nolu, 4464 ada 16, 17 nolu, 4490 ada 5, 6 nolu, 4491 ada 8, 9, 10, 11 nolu parseller ve yakın
çevresindeki ticaret alanının konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Plam değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisinin
11.02.2014 tarihli toplantısında görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş
olup, 04.03.2014 tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2059 sayılı teklif yazısının yeniden değerlendirilmek
üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oybirliği,
Gündemin 32. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 19K-19L
nolu imar paftalarında yer alan Sinan Mahallesi 872 ada 34 parselin Konut Alanından Turizm
Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği Büyükşehir
Belediye Meclisinin 13.01.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilmiş olup, 19.02.2014 tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2060 sayılı teklif yazısının yeniden değerlendirilmek
üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oybirliği,
Gündemin 34. maddesinde yer alan; “ Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.11.2013 gün ve
320 sayılı kararı ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine gönderilen, 19L-Ia nolu imar
paftasında yer alan 2788 ada 11,12 ve 13 nolu konut parsellerindeki A-4, TAKS=0.25,
KAKS=1.00 yapı nizamının, h=29.50 m ile yeni yapı nizamı verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2013 tarihli toplantısında
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, 03.12.2013 tarihli komisyon
raporu ekte sunulmuştur.
if-ı
T •v>.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
#\
(?&>£? \
V W °/
EXP02016
ANTALYA
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2064 sayılı teklif yazısının yeniden değerlendirilmek
üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oybirliği,
Gündemin 36. maddesinde yer alan; “ Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve
87 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20J-IIId nolu imar paftasında yer alan Bahçelievler Mahallesi
12882 ada 1 parselde E:0.80 yapılanma emsalli Adliye alanının inşaat alanının 50.000 m2 olarak
belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye
Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiş olup, komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2067 sayılı teklif yazısının yeniden değerlendirilmek
üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu,
Gündemin 47. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve
93 sayılı kararı ile uygun bulunan, Muratpaşa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Çalışma Usul
ve Esaslarına Dair Yönetmeliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, komisyon raporu ekte
sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2079 sayılı teklif yazısının Plan ve Bütçe Komisyonuna
havalesine oyçokluğu,
Gündemin 50. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Güzeloba mahallesi
8490 ada 9 parselin de yer aldığı bölgeye ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek yeniden
değerlendirilmesi için Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığına
gönderilmiş olup Daire Başkanlığı raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz
ederim.” Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve
806 sayılı teklif yazısının yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu,
Gündemin 53. maddesinde yer alan; “Bugün itibariyle 6360 Sayılı Ondört İlde
Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici Madde 1 (3) 1 inci maddesine göre
“tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları,
hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, Büyükşehir belediyesi,
bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir. Devir işlemi ilk mahalli idareler genel seçimi
itibarıyla uygulamaya konulur.” denmektedir.
Ancak kapanan belde ve ilçe, İl Özel İdaresi,Gatab,Matab v.b.birliklerin borç ve haklan ile
birlikte devredildiği, devredilmiş ise de komisyon raporlarında ilgili kuruluşların borçlarının tespit
edilemediği ve bildirilemediği bu nedenlerden dolayı;
Örneğin Alanya Belediyesinin 1993 yılında 96.000.000 Fransız Frangı olarak almış
olduğu Hazine İkrazlı kredinin uzlaşma taksiti olan 10.689.495,62 TL Asat’a devir olmuş olduğu
halde Nisan ayında gelen Maliye payımızdan idaremize hiçbir bildirim yapılmadan defaten
kesilmiştir.
Bunun yanında hesaplarımızda yüklenici icraları ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün
kamulaştırma alacaklarının son beş yılda ödenmemesi veya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından
tahsil edilmemesinden dolayı oluşan bir borç yükü mevcuttur. Ayrıca kamulaştırmasız el atmadan
kaynaklanan ilamlı borçlardan dolayı üst üste hacizler gelmiştir. Yargılaması devam eden davalar
da mevcuttur.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
t i.
,
V ° V ° /
expo2ö16
ANTALYA
Yine Alarko-Caf Ortak Girişiminin alacaklarına itiraz edilmesi sebebiyle icra inkar
tazminatı ile birlikte 46.000.000 TL alacağı ilamlı alacağa dönüşmüştür. Ayrıca bir çok yatırım
müteahhidinin alacaklarına itiraz edilmesinden dolayı icra inkar tazminatları oluşmuştur. SGK,
yargı-karar harçları ve emekli sandığı borçlarının zamanında yatırılamaması nedeniyle idaremiz
faiz ve borç yükü altında kalmış olup bu borçlar yapılandırılarak taksitlendirmeye gidilecektir.
Yukarıda kısmen özetlemeye çalıştığımız nedenlerden dolayı T.Vakıflar Bankası lOO.Yıl
Şubesi ve/veya Denizbank A.Ş. Akdeniz Ticari Merkez Şubesi ve/veya Türk Ekonomi Bankası
Aspendos Kurumsal Şubesinden kullanmış olduğumuz İşletme İhtiyaç Kredi taksitlerimizin taksit
tarihinden itibaren en az 3 en fazla 6 ay ertelenerek vadesinin en az 3 en fazla 6 ay daha
uzatılması yada taksitlerin en az 3 en fazla 6 ay boyunca ödenmemesi ve en az 3 veya en fazla
ö.ayın sonundan itibaren kalan taksit tutarlarına ilave edilebilmesi, ilgili bankalarla anlaşmaya
gidilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin konunun Büyükşehir
Belediye Meclisince görüşülmek üzere havalesini arz ederim.” Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2138 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 54. maddesinde yer alan; “ Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Mali Yılı
Bütçesine, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Aykome Şube Müdürlüğü’nün, Aykome Uygulama
Yönetmeliğinde yapılan revizyon neticesinde, belirlenmiş olan söz konusu ücretlerin 2014 yılı
gelir tarifesine eklenmesi hususunun;
Belediyemiz meclisinde görüşülmek üzere havalesini arz ederim.” Mali Hizmetler
Dairesi Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 2148 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 55. maddesinde yer alan; “Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Mali Yılı
Bütçesinde, Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü’nün Gelir Tarifesinde belirlenmiş
olan söz konusu ücretlerin 2014 yılı tarifesine eklenmesi hususunun;
Belediyemiz meclisinde görüşülmek üzere havalesini arz ederim.” Mali Hizmetler
Dairesi Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 2147 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 56. maddesinde yer alan; “ İlgi : Finike Belediye Başkanlığının 23.05.2014
tarih 1.6-1013 sayılı yazısı.
Finike Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.05.2014 tarih 1013 sayılı yazı eki Finike
Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih 24 sayılı 2014 yılı bütçesi revizyon Kararının 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. nci maddesi gereğince Belediye Meclisine havalesi
hususunu arz ederim.” Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 2152 sayılı teklif
yazısı,
Gündemin 57. maddesinde yer alan; “ Elmalı Belediyesinin 05.04.2014 tarihli meclis
toplantısında, gündemin 12. Maddesinde yer alan Hazır Beton Ücret Tarifesinin yeniden
belirlenmesi için karar alınmış olup, 05.04.2014 tarih ve 28 nolu meclis kararınca; konunun 5393
sayılı Belediye Kanunun 23. Maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 17. Maddesi
gereğince, Büyükşehir Belediye Meclis Gündemine alınması istenilmektedir.
Konunun, Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere havalesini arz ederim.” Mali
Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26.05.2014 gün ve 1913 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 58. maddesinde yer alan;“İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih 185 sayılı kararı
ile uygun bulunan, ancak Valilik Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince
Belediyemizin yetkisine geçen N25C-12D nolu imar paftasında yer alan; Aksu İlçesi,
Yeşilkaraman Mahallesi 234 ada 1 parselin Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu olarak
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
04.06.2014 gün ve 2080 sayılı teklif yazısı,
112
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
O
EXP02016
Gündemin 59. maddesinde yer alan; “Aksu Belediyesi sınırlan içerisinde, 220 nolu
imar paftasında yer alan; orman arazisinde kalan 149 nolu bölmenin sağlık tesisi alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım îmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” îmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2081 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 60. maddesinde yer alan; “Döşemealtı Belediye Meclisinin 07.04.2014 gün
ve 72 sayılı kararı ile reddedilen, N25D-23D-1A nolu imar paftasında yer alan; Yeniköy
tapulaması 2144 ada 2 parselin tescil sınırına çekilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
îmar Plam değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazm incelenerek, karara bağlanmak
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2082 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 61. maddesinde yer alan; “Döşemealtı Belediye Meclisinin 07.04.2014 gün
ve 73 sayılı kararı ile uygun bulunan, N25D-23D-1D,4A, N25D-22C-3B nolu imar
paftalarında yer alan, Yeniköy tapulaması 1980 ada 1 parselin akaryakıt bakım ve servis
istasyonu alanından alt merkez alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Plam değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine
havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2083
sayılı teklif yazısı.
Gündemin 62. maddesinde yer alan; “Döşemealtı Belediye Meclisinin 06.05.2014 gün
ve 90 sayılı kararı ile uygun bulunan, 29L-1J nolu imar paftasında yer alan, Dağbeli 1581,
1582 parsellerdeki konut alanının cami alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plam değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
04.06.2014 gün ve 2084 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 63. maddesinde yer alan; “Döşemealtı Belediye Meclisinin 06.05.2014 gün
ve 91 sayılı karan ile reddedilen, N25D-17C-2A,B,C,D nolu imar paftalarında yer alan;
Kömürcüler 8196 ada 1 ila 19 parseller, 8197 ada 58, 59, 99, 100 parsellerin Afet Eğitim
Yönetim ve Destek Merkezi Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini
arz ederim. ” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2085 sayılı teklif
yazısı.
Gündemin 64. maddesinde yer alan; “Döşemealtı Belediye Meclisinin 06.05.2014 gün
ve 92 sayılı karan ile uygun bulunan, 025A-03B-4A, 025A-03A-3B nolu imar paftalarında
yer alan, Yeşilbayır tapulaması 345 ada 1 parselin konut alamndan LPG akaryakıt bakım ve
servis istasyonu alamna dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama îmar Plam
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini
arz ederim. ” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2087 sayılı teklif
yazısı.
Gündemin 65. maddesinde yer alan; “Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 23J nolu
imar paftasında yer alan, Göçerler Mahallesi 490-491 ve 115-126 nolu bölmelerin orman
alamndan sağlık tesisi alamna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım îmar Plam
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini
arz ederim.” îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2089 sayılı teklif
yazısı.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
s.
Exp 02016
ANTALYA
Gündemin 66. maddesinde yer alan; “İl Genel Meclisinin 05.03.2014 tarih 153 sayılı
kararı ile uygun bulunan, ancak Valilik Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa
gereğince Belediyemizin yetkisine geçen 024b-24d-3d nolu imar paftasında yer alan; Konyaaltı
İlçesi, Yarbaşçandır Mahallesi 1144(21086/52) ve 2767(21086/53) parsellerdeki konut, yeşil alan
ve yol kullanımına yönelik imar planına altlık teşkil eden kadastral verilerde Kadastro Bölge
Müdürlüğünce yapılan 22/A düzenlenmesi nedeniyle oluşan değişiklik gereğince hazırlanan
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014
gün ve 2090 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 67. maddesinde yer alan; “Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 025A-18A
nolu imar paftasında yer alan Liman Mahallesi 8904 ada 10 parselin konutdışı kentsel çalışma
alanından özel eğitim tesisleri alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz
ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2115 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 68. maddesinde yer alan; “Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 19İ nolu
imar paftasında yer alan Arapsuyu Mahallesi 6238 ada 1 parsel, 6250 ada 1 parsel ile 6248 parsel
1, 2 parsellerin konut veya ticari alan olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
planı değişikliği yapılması talebinin mahkeme kararı gereği değerlendirilmesi konusunun
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2043 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 69. maddesinde yer alan; “İl Genel Meclisinin 05.03.2014 tarih 150 sayılı
kararı ile uygun bulunan, ancak Valilik Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa
gereğince Belediyemizin yetkisine geçen N25C-12D nolu imar paftasında yer alan;Korkuteli
Başpınar 9, 16, 42, 43, 1083, 2015 parsellerin konut amaçlı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine
havalesini arz ederim. ” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2091 sayılı
teklif yazısı.
Gündemin 70. maddesinde yer alan; “İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih 180 sayılı
kararı ile uygun bulunan, ancak Valilik Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa
gereğince Belediyemizin yetkisine geçen N24D-06C nolu imar paftasında yer alan;Korkuteli
İlçesi Varsak Yaylası Başpınar Köyü 24 ila 33 parsellerin konut amaçlı olarak planlanmasına
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. ” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014
gün ve 2092 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 71. maddesinde yer alan; “Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, 026B24B nolu imar paftasında yer alan;orman arazisinde kalan 283 nolu bölmenin sağlık tesisi alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. ”İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2093 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 72. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18M2C,18M-2D nolu imar paftalarında yer alan; 8481 ada 13 parseli kapsayan alanda 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar planı tadilatı yapılmasına ilişkin 12.12.2005 tarih ve 806 sayılı Büyükşehir
Belediye Meclis Kararının iptaline ilişkin Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2014/742 E. 2014/657
K. sayılı iptal kararı gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanması konusunun
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. ” İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2032 sayılı teklif yazısı.
114
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
I*
ı
expo 2G16
ANTALYA
Gündemin 73. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18N19N nolu imar paftalarında yer alan; Güzeloba. Mahallesi 13107 ada 6 parselin 2000 m2 lik
kısmının “Ticaret Alanı”ndan “Akaryakıt ve LPG İstasyonu”na dönüştürülmesine ilişkin
1/5000 ölçekli Nazım îmar Plam değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. ” imar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2095 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 74. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18L
nolu imar paftasında yer alan; Demircikara Mahallesi 1591 ada 5 ve 12 parsellerin Konut
Alanı’ndan Turizm Tesis Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini
arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2096 sayılı teklif
yazısı.
Gündemin 75. maddesinde yer alan; “ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’mn
27.05.2014 tarih ve 743-1657 sayılı yazısı doğrultusunda, Muratpaşa Belediyesi sınırlan
içerisinde 20K nolu imar paftasında yer alan; Belediyemiz Mülkiyetindeki, Sinan Mahallesi
12672 ada 3 parsel sayılı taşınmazın yeniden planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar
plam değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine
havalesini arz ederim. ” îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2098
sayılı teklif yazısı.
Gündemin 76. maddesinde yer alan; “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nm
27.05.2014 tarih ve 743-1657 sayılı yazısı doğrultusunda, Muratpaşa Belediyesi sınırlan
içerisinde 20K-3C nolu imar paftasında yer alan; Belediyemiz Mülkiyetindeki, Sinan
Mahallesi 12672 ada 3 parsel sayılı taşınmazın yeniden planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
04.06.2014 gün ve 2099 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 77. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2014
gün ve 167 sayılı kararı ile reddedilen, 18L-3B nolu imar paftasında yer alan;Demircikara
Mahallesi 1591 ada 12 parselin kıyı bandında yer alan;bir adet sabit iskelenin (güneşlenme
platformu) işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam değişikliğinin incelenerek,
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” îmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2100 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 78. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2014
gün ve 157 sayılı karan ile karar verilmesine gerek olmadığı kararı alman, 20L-4A nolu imar
paftasında yer alan; Kızıltoprak Mahallesi 4748 ada 8 parselin 0.00-2.50 m kotu arasının
ticaret olarak kullanılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”
îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2101 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 79. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2014
gün ve 158 sayılı karan ile 1/5000 nazım imar planı ölçeğinde değerlendirilmesi karan alman,
18M-2C, 18N-1D nolu imar paftalarında yer alan; Güzeloba Mahallesi 5471 ada 1 parselin
yapılanma emsalinin E:0.15'den E:0.25'e çıkanlmasma ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama îmar
Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine
havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2102
sayılı teklif yazısı.
115
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
"
\
| ‘ %•• •.î
EXmİ i6
ANTALYA
Gündemin 80. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2014
gün ve 164 sayılı kararı ile reddedilen, 20K-3A nolu imar paftasında yer alan;Kızılsaray
Mahallesi 3265 ada 4 parselde otel alanında "ticari amaçlı bağımsız bölümler oluşturulabilir"
plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama îmar Plam değişikliğinin incelenerek,
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” îmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2103 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 81. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2014 gün
ve 165 sayılı kararı ile reddedilen, 18M-1C nolu imar paftasında yer alan; Çağlayan Mahallesi
7273 ada 1 parselin Sosyal tesis alamndan Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alamna
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama îmar Planı değişikliğinin incelenerek,
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2104 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 82. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2014 gün
ve 166 sayılı kararı ile reddedilen, 18M-2D nolu imar paftasında yer alan; Çağlayan Mahallesi
7282 ada 4 parselin Kreş alanından Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2105 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 83. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2014
gün ve 156 sayılı kararı ile uygun bulunan, 18M-4B nolu imar paftasında yer
alan;Demircikara Mahallesi 7268 ada 9 parselin 0.00-2.50 kotu arasında ticaret kullanılmasına
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde itirazm
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2106 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 84. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2014 gün
ve 160 sayılı kararı ile uygun bulunan, 190-4A, 19N-3B nolu imar paftalarında yer
alan;Ermenek Mahallesi 10539 adada yapılanma koşullan belirtilmemiş olduğu, adaya çevre
yapılanma koşullarına uygun olarak A-2 0.30/0.60 yapılanma koşulları belirtilmesine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama imar plam değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2107 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 85. maddesinde yer alan; “ Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2014
gün ve 161 sayılı kararı ile uygun bulunan, 190-4A nolu imar paftasında yer alan; Ermenek
Mahallesi 10614 adada yapılanma koşullan belirtilmemiş olduğu, adaya çevre yapılanma
koşullarına uygun olarak A-2 0.30/0.60 yapılanma koşulları belirtilmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim ” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
04.06.2014 gün ve 2108 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 86. maddesinde yer alan; “ Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2014
gün ve 162 sayılı karan ile uygun bulunan, 19K-2C nolu imar paftasında yer alan; Zerdalilik
Mahallesi 7237 ada 12 parsel ve çevresinde Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin 19.02.2010
tarihli E:2008/1680, K:2010/154 sayılı kararının yerine getirilmesi gerekçesiyle 1/5000
ölçekli nazım imar plan uyannca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plam
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini
arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2109 sayılı teklif
yazısı.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
‘T
'
EXP02016
ANTALYA
Gündemin 87. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2014
gün ve 168 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-3A nolu imar paftasında yer alan; Kızılsaray
Mahallesi 3269 ada 1 parselde koruma alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama imar plam değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
04.06.2014 gün ve 2110 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 88. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2014 gün
ve 169 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-3D nolu imar paftasında yer alan; Kışla Mahallesi
Cumhuriyet caddesinde bulunan tescilli tarihi köprünün koruma alanı sınırının işlenmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2111 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 89. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2014 gün
ve 170 sayılı karan ile uygun bulunan, 20K-4C nolu imar paftasında yer alan; Deniz
Mahallesi Konyaaltı caddesinde bulunan tescilli tarihi köprünün koruma alanı sınırının
işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2112 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 90. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2014 gün
ve 171 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-3D nolu imar paftasında yer alan;Elmalı
Mahallesi 183 ada 71 parselde koruma alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
04.06.2014 gün ve 2113 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 91. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2014 gün
ve 172 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-3A nolu imar paftasında yer alan; Tahılpazarı
Mahallesi 8276 ada 6 parsel ve çevresinde koruma alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama imar plam değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 2114 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 92. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Döşemealtı İlçesinde Orman Bölge
Müdürlüğünce Eğitim Tesisi (Atlı Polis Gücü Eğitim Hizmetleri) yapılmak amacıyla İl
Emniyet Müdürlüğüne ön izni verilen Antalya Orman İşletme Müdürlüğü, Döşemealtı Şefliği,
477 nolu bölmesinde kalan yaklaşık 124.000 m2’lik alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım
İmar Planı değişikliğinin karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini
arz ederim.” Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının 04.06.2014
gün ve 809 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 93. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Manavgat İlçesinde Orman Bölge
Müdürlüğünce Sağlık Tesisi yapılmak amacıyla Sağlık İl Müdürlüğüne ön izni verilen
Manavgat İlçesi sınırlan içerisinde, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Şelale Şefliği, 283
nolu bölmesinde kalan yaklaşık 16.000m2Tik alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre
Düzeni Planı değişikliğinin görüşülerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye
Meclisine havalesini arz ederim.” Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi
Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 810 sayılı teklif yazısı,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
Gündemin 94. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Alanya İlçesi Mülga Mahmutlar
Belediye Başkanlığınca 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca onaylanmak üzere
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilen ve Bakanlıkça 644 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 7. maddesinin 3. fıkrası ile 6360 sayılı Kanun uyarınca 1/100.000 ölçekli AntalyaBurdur-Isparta Çevre Düzeni Planının amaç ilkeleri ve hedefleri kapsamında alt ölçekli planların
üst ölçekli planlara uyumluluğunun Belediyemizce değerlendirilmesi gerekliliği nedeniyle
Belediyemize iletilen Mahmutlar 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planının görüşülerek karara
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” Deprem Risk Yönetimi
ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 811 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 95. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Alanya İlçesi Demirtaş Mahallesinde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinin 3.
fıkrası ve 6360 sayılı Kanun uyarınca 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Çevre Düzeni
Planının amaç ilkeleri ve hedefleri kapsamında, alt ölçekli planların üst ölçekli planlara
uyumluluğunun Belediyemizce değerlendirilmesi gerekliliği nedeniyle Belediyemize iletilen 644
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makamının
22.04.2013 tarih ve 27051 sayılı Oluru ile onaylanan “Demirtaş 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni
Planına askı süreci içinde yapılan 7 adet itiraz ve askı süreci dışında yapılan 2 adet başvuru olmak
üzere toplam 9 adet itiraz/başvurunun karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine
havalesini arz ederim.” Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının
04.06.2014 gün ve 812 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 96. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Kaş ve Demre İlçesini kapsayan
yaklaşık 170.000 hektarlık alanda 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca mülga
Antalya İl Özel İdaresi tarafından onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilen
ve Bakanlıkça 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinin 3. fıkrası ile 6360 sayılı
Kanun uyarınca 15.04.2014 onay tarihli 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Çevre Düzeni
Planının, amaç ilkeleri ve hedefleri kapsamında alt ölçekli planların üst ölçekli planlara
uyumluluğunun Belediyemizce değerlendirilmesi gerekliliği nedeniyle Belediyemize iletilen
1/25.000 ölçekli Revizyon ve İlave Çevre Düzeni Planının karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi
Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 813 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 97. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Kepez İlçesi, Korkuteli KavşağıHavaalanı ulaşım bağlantısının Mazıdağı Bölgesi-Varsak bölgesi bağlantısı ve viyadüğüne ilişkin
1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye
Meclisine havalesini arz ederim.” Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi
Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 829 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 98. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Kepez İlçesi, Korkuteli KavşağıHavaalam ulaşım bağlantısının Mazıdağı Bölgesi-Varsak bölgesi bağlantısı ve viyadüğüne ilişkin
1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye
Meclisine havalesini arz ederim.” Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi
Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 831 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 99. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Kepez İlçesi, Korkuteli KavşağıHavaalanı ulaşım bağlantısının Mazıdağı Bölgesi-Varsak bölgesi bağlantısı ve viyadüğüne ilişkin
1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye
Meclisine havalesini arz ederim.” Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi
Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 830 sayılı teklif yazısı,
118
T
jf-i
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
| ; ®*.İ
expö 2016
AN T A L Y A
Gündemin 100. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Kepez İlçesi, Korkuteli KavşağıGöçerler bölgesinde ulaşım bağlantısına ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğinin karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 814
sayılı teklif yazısı,
Gündemin 101. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Kepez İlçesi, Korkuteli KavşağıGöçerler bölgesinde ulaşım bağlantısına ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğinin karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 815
sayılı teklif yazısı.
Gündemin 102. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Kepez İlçesi, Korkuteli KavşağıGöçerler bölgesinde ulaşım bağlantısına ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar
Plam değişikliğinin karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz
ederim.” Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün
ve 816 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 103. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Kepez ve Aksu İlçesi, Altmova
Bölgesinde yer alan;Muammer Aksoy Köprüsü ile Havaalanı kavşağı arasındaki ulaşım
bağlantısına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının karara bağlanmak üzere
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel
İyileştirme Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 819 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 104. maddesinde yer alan;“Antalya İli, Kepez ve Aksu İlçesi, Altmova
Bölgesinde yer alan;Muammer Aksoy Köprüsü ile Havaalanı kavşağı arasındaki ulaşım
bağlantısına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plammn karara bağlanmak
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” Deprem Risk Yönetimi ve
Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 820 sayılı teklif yazısı.
Gündemin 105. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Kepez İlçesi, Altmova Beşkonak
Köprüsü-Havaalanı Kavşağı ulaşım bağlantısına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Plammn karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 817
sayılı teklif yazısı,
Gündemin 106. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Kepez İlçesi, Altmova Beşkonak
Köprüsü-Havaalanı Kavşağı ulaşım bağlantısına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Plammn karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 818
sayılı teklif yazısı,
Gündemin 107. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Aksu İlçesi, Keşirler, Karaçalı,
Mandırlar, Kemerağzı Bölgesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/05/2008 tarih 283
karan ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plamna Antalya 1.İdare Mahkemesinin
2013/525E 2014/485K, 2013/489E 2014/476K, 2013/516E 2014/482K, 2013/518E
2014/478K, 2013/517E 2014/477K, 2013/514E 2014/472K, 2013/515E 2014/47İK,
2013/526E 2014/483K, 2013/513E 2014/51İK sayılı karan ile plam iptal edilen alanda 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı çalışmasının yapılması konusunun karara bağlanmak üzere
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel
İyileştirme Dairesi Başkanlığının 04.06.2014 gün ve 821 sayılı teklif yazısı,
LZ,
119
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
A
NTALYA
Gündemin 108. maddesinde yer alan; “BAŞKANLIK MAKAMINA; İlgi: Antepe A.Ş.
nin 12.06. 2014 tarih ve 137 sayılı yazısı ve ekli 12.06.2014 tarih ve 457 sayılı Yönetim
Kurulu Karan.
Belediyemizin hissedarı bulunduğu ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin ilgi yazı ve
ekli Yönetim Kurulu Karannda belirtilen; bir tanesi doğu ilçelerimize, bir tanesi batı
ilçelerimize hizmet verilmesi amacıyla iki adet asfalt üretim tesisi kurulması yatırımları için
şirket
sermayesinin
8.805.000,00.(sekizmilyonsekizyüzbeşbin)TL’den
5.195.000,00.(beşmilyonyüzdoksanbeşbin)TL. arttmlarak 14.000.000,00. (ondörtmilyon)
TL.’ye çıkarılması ve Belediyemizin söz konusu sermaye artışına katılıp katılmayacağının
bildirilmesi talep edilmektedir.
Sermaye artırımı talebinde bulunan söz konusu hissedarı bulunduğumuz ANTEPE
İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin sermaye artınmı yapabilmesi için, Belediyemizin bu artınm ile
ilgili
iştirakine
isabet
eden;
4.987.200,00.-TL
(dörtmilyondokuzyüzseksenyedibinikiyüztürklirası) ’dır.
Belediyemizin ortaklık oranım (%96) korumak sureti ile sermaye artırımına
katılabilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanununun, Meclisin görev ve yetkilerini düzenleyen
18.maddesinin (i) bendi gereği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin sermaye artışına karar
vermesi gerekmektedir.
Konunun Meclisimizce görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.” Kaynak
Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 13.06.2014 tarih ve 393 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 109. maddesinde yer alan; “BAŞKANLIK MAKAMINA; İlgi: ANET
A.Ş’nin 27.05.2014 tarih ve 91 sayılı yazısı ve ekli 27.05.2014 tarih ve 024 sayılı Yönetim
Kurulu Karan.
Belediyemizin hissedarı bulunduğu ANET Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketinin ilgi yazı ve ekli Yönetim Kurulu Kararında belirtilen nedenler ile yeni
modem bir mezbaha yapılması ve yapılacak mezbahanın finansmanında kullanılmak üzere
şirket
sermayesinin
5.600.000,00.(beşmilyonaltıyüzbin)TL’den
3.500.000,00.(üçmilyonbeşyüzbin) TL. arttırılarak 9.100.000,00.- (dokuzmilyonyüzbin) TL.’ye çıkarılması
ve Belediyemizin söz konusu sermaye artışına katılıp katılmayacağının bildirilmesi talep
edilmektedir.
Sermaye artırımı talebinde bulunan söz konusu hissedan bulunduğumuz ANET
Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin sermaye artırımı yapabilmesi için,
Belediyemizin bu artırım ile ilgili iştirakine isabet eden; 3.414.712,00.-TL.’dir.
(üçmilyondörtyüzondörtbinyediyüzoniki türklirası) Belediyemizin ortaklık oranını (
%97,5632) korumak sureti ile sermaye artınmma katılabilmesi için, 5393 sayılı Belediye
Kanununun, Meclisin görev ve yetkilerini düzenleyen 18.maddesinin (i) bendi gereği,
Büyükşehir Belediye Meclisinin sermaye artışına karar vermesi gerekmektedir.
Konunun Meclisimizce görüşülerek gerekli karann alınmasını arz ederim.” Kaynak
Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 13.06.2014 tarih ve 392 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 110. maddesinde yer alan; “BAŞKANLIK MAKAMINA; Fen İşleri
Dairesi Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, revize edilen
“AYKOME Uygulama Yönetmelik Taslağı” I.Hukuk Müşavirliğinin de görüşü alınarak,
karara. bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.” Mali
Hizmetler Dairesi Başkanlığının 11.06.2014 tarih ve 2305 sayılı teklif yazısı,
120
T
r*
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
• V .
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
/V .6 ? ©
t ı ’ »'İ'i'
V f 7
Expo2û16
ANTALA
Gündemin 111. maddesinde yer alan; “BAŞKANLIK MAKAMINA; Antalya Büyükşehir
Belediyesi Meclisinin 13.07.2009 tarih ve 282 sayılı kararı ile oluşturulan Kariyer Ofisi Özel
İstihdam Bürosu’nun 3 (üç) yıllık izin süresi Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 439 sayılı
kararı ile yenilenmiştir.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Kariyer Ofisi Özel istihdam
Bürosu’nu temsil ve ilzama yetkili olarak 13.09.2012 tarih ve 489 sayılı encümen kararı ile Genel
Sekreter Yardımcısı Cemal ÖCAL görevlendirilmiştir.
‘Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz sonucu oluşan istihdam sorununun ele alınması ve
değerlendirilmesi’ amacıyla oluşturulan Kariyer Ofisi Özel İstihdam Bürosu’na artık ihtiyaç
kalmamış olup; bu sebeple Kariyer Ofisi Özel İstihdam Bürosu’nun kapatılması, temsil ve ilzama
yetkili olarak görevlendirilen Cemal ÖCAL’m görevlendirmesinin sonlandırılması ve kapatılma
işlemlerinin ve açılış için Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği’nin 8. ve 9. maddeleri gereğince
Türkiye İş Kurumuna ödenen teminat mektubunun iade işlemlerinin takibini yapmak üzere Enver
KILINÇ’ın görevlendirilmesi hususlarında gerekli kararın meclisten alınmasını arz ederim.”
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 11.06.2014 gün tarih ve 1580 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 112. maddesinde yer alan; “BAŞKANLIK MAKAMINA; Antalya Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
işbirliği ile kurulan Antalya Bisiklet Sistemi (ANTBİS) ‘nin 5216 sayılı yasanın 26. Maddesi
çerçevesinde ANSET (Antalya Özel Sağlık Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketi)
tarafından işletilmesi hususunun görüşülmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz
ederim.” Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 13.06.2014 tarih ve 4313 sayılı
teklif yazısı,
Gündemin 113. maddesinde yer alan; “BAŞKANLIK MAKAMINA; 27.05.2014 tarihli îç
Denetim İnceleme Raporuna istinaden Özel Kalem Şube Müdürlüğü’nün 27.05.2014 tarih ve 307
sayılı yazısı doğrultusunda, Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Arapsuyu Mahallesi 12767
ada 1 parsele ilişkin hazırlanmış İç Denetim Raporunda yer alan;tespitler doğrultusunda konunun
incelenerek gereğinin yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz
ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2014 tarih ve 2226 sayılı teklif yazısı,
Gündemin 114. maddesinde yer alan; “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE;
“Kepez İlçesi Gaziler Mahallesi sınırlan içerisinde mülkiyeti hâzineye ait 25254 ada 459, 460,
461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 parseller ile 146 ada 1 parsel
ve 153 ada 1 parselin, Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı konusunun Belediye Meclis gündemine alınmak suretiyle
görüşülmesini arz ederiz.” Meclis Üyeleri Bahattin BAYRAKTAR, Haşan Ali IRBAN ve M.
İsmet UYSAL imzalı önerge,
Gündemin 115. maddesinde yer alan; “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE; “Kepez
İlçesi Atatürk Mahallesi 883 Ada 55 ve 56 Parselde bulunan Hüseyin AK İlköğretim alanının
yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmek üzere Meclis
gündemine alınması hususunu arz ederiz.” Meclis Üyeleri Bahattin BAYRAKTAR, Haşan Ali
İRBAN ve M. İsmet UYSAL imzalı önerge,
Gündemin 116. maddesinde yer alan; “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE; “Kepez
İlçesi Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti hâzineye ait 25254 ada 459, 460, 461, 462,
463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 parseller ile 146 ada 1 parsel ve 153
ada 1 parselin, Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı konusunun Belediye Meclis gündemine alınmak suretiyle görüşülmesini
arz ederiz.” Meclis Üyeleri Bahattin BAYRAKTAR, Haşan Ali İRBAN ve M. İsmet UYSAL
imzalı önerge,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
j
•EXP02016
X '
ANTALYA
Gündemin 117. maddesinde yer alan; BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE;
“10.04.2013 tarih ve 242 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuş olan, 20
metre üstü ve 20 metre altı yol kesitine cepheli imar adalarındaki konut alanlarında zemin ticaret
kullanımına ilişkin alınmış olan kararın; "20 metre altı ve üzeri yol kesitine cepheli imar
adalarında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilmek kaydıyla "Konut Alanlarında"
zorunlu yüksek zemin ticaret veya isteğe bağlı zemin ticaret plan kararı ilgili idaresince verilir.""
şeklinde değiştirilerek karara bağlanması konusunun Belediye Meclis gündemine alınmak
suretiyle görüşülmesini arz ederiz.” Meclis Üyeleri Bahattin BAYRAKTAR, Haşan Ali İRBAN
ve M. İsmet UYSAL imzalı önerge,
Gündemin 118. maddesinde yer alan; ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS
BEŞKANLIĞINA; Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih ve 62 sayılı karan ile kabul edilen ek
bütçenin Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11 maddesi gereğince Büyükşehir Belediye
Meclisinin 13.06.2014 tarihli haziran ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere gündeme
alınmasını arz ederim. 09.06.2014” Belediye Başkanı Halil KOCAER, Meclis Üyeleri Fırat
DEMİRCİ, Halil ARJKAN, Haşan Nusret BAYSAL ve Musa YÜCEL imzalı önerge,
Gündemin 119. maddesinde yer alan; “ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
MECLİS BAŞKANLIĞINA, Büyükşehir Belediye meclisinin onayına sunulmak üzere gönderilen
Gazipaşa Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 133 sayılı kararı ile kabul edilen Gazipaşa
Pazarcı Mahallesi 472 ada 41 nolu parselin yapılaşma koşulları ile ilgili imar planı değişikliğinin,
meclis gündemine alınarak görüşülmesini arz ve teklif ederiz.” Meclis Üyesi Dr. Adil ÇELİK
,Ahmet BÜYÜKAKÇA ve Kemal SARIYILDIRIM imzalı önerge,
Gündemin 120. maddesinde yer alan; “ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
MECLİS BAŞKANLIĞINA, Manavgat imar planı bütününde yol boyu ticaret kararının imar
paftalarına aktarılması sırasında sehven unutulan aradaki bir parselin (1219 ada 2 parsel) mevcut
plan kararının düzeltilerek, güzergah bütünlüğüne uyumunun sağlanması ve maddi hatanın
düzeltilmesi yönündeki plan değişikliği konusunun meclis gündeme alınması hususunda;
Gereğini saygılarımızla arz ederiz.” Meclis Üyesi Recep TOKGÖZ, M.Erkan ERSOY ve Cenk
BAYAZ imzalı önerge,
Gündemin 121. maddesinde yer alan; “ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
MECLİS BAŞKANLIĞINA, Aksu İlçesi Macun tapulaması 234 ada 2, 3, 4, 5, 6 parsellerin
sehven unutulduğu düşünülen “B-3” İbaresinin önceki yıllardaki planlarda olduğu şekliyle plana
işlenmesi, ayrıca 16.04.2014 tarih ve 2014/536 numaralı 2. İdare Mahkemesi kararında Macun
tapulaması 234 ada 7 ve 8 parsellerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı iptal edilmiş olup; 234
ada 7 parselin “B-3” konut altı ticari alan ve 8 parselin “A-3” Konut alanı olarak planlanmasına
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı 05.06.2014 tarihli Belediye Meclis karan ile
kabul edilmiştir. Konunun Belediyeniz Meclis Gündemine alınarak görüşülmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.” Aksu Belediye Başkanı Halil ŞAHİN ve Meclis
Üyesi İbrahim KÖSEOĞLU imzalı önerge,
Gündemin 122. maddesinde yer alan; “ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA (ÖNERGE); Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talebi üzerine Aksu
Öğretmen Lisesine ait Aksu İlçesi Macun tapulaması 246 ada 1 parselin Aksu Öğretmen Lisesi
Spor Sahası alanından Eğitin Alanına dönüştürülmesine ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı tadilatı Aksu Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih ve 82 sayılı kararı ile
uygun bulunmuş olup, Konunun Belediyeniz Meclis Gündemine alınarak görüşülmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.” Aksu Belediye Başkanı Halil ŞAHİN ve Meclis
Üyesi İbrahim KÖSEOĞLU imzalı önerge,
122
sf~1
T •t.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Ure
\
l * \ s / • /i
-
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
T
_
EXpo 2016
ANTALYA
Gündemin 123. maddesinde yer alan; “ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA (ÖNERGE) Aksu İlçesi Barbaros Mahallesi Eyilik mevkiinde,
22P-la ve 22P-lb numaralı imar paftalarına giren Macun tapulaması 308 ada 2 parsel, 274 ada
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 parsel, 273 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
parsellere ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plam tadilatı 05.06.2014
tarihli Belediye Meclis kararı ile karara bağlanmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesine
gönderilmektedir. Konunun Belediyeniz Meclis Gündemine alınarak görüşülmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.”Aksu Belediye Başkanı Halil ŞAHİN ve Meclis
Üyesi İbrahim KÖSEOĞLU imzalı önerge,
Gündemin 124. maddesinde yer alan; “ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA (ÖNERGE) Aksu İlçesi Pınarlar Devlet Ormanının 21.338
m2’lik kısmındaki Emniyet Ek Tahsis alanına Trafo alanı işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği 05.06.2014 tarih ve 80 sayılı Aksu Belediye Meclis kararı ile
kabul edilmiştir. Konunun Belediyeniz Meclis Gündemine alınarak görüşülmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.” Aksu Belediye Başkam Halil ŞAHİN ve Meclis
Üyesi İbrahim KÖSEOĞLU imzalı önerge,
Gündemin 125. maddesinde yer alan; “ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA Konu: Kemer Belediyesi Bütçe Aktarması konusunun
görüşülmesi talebi.
Yeni ihdas edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ödenek aktarımı
konusu Kemer Belediyesi Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 63 sayılı kararı ile görüşülerek oy
çokluğu ile kabul edilmiştir.
Belediyemizce onaylanan bütçe aktarması Karan, 5393 sayılı Belediye Kanununun
23. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereği Kemer
Belediyesinin 10.06.2014 tarih ve 3681 sayılı yazısı ile 2’şer adet olarak Kemer
Kaymakamlığına gönderilmiş ve 10.06.2014 günü 991 evrak numarası ile teslim edilmiştir.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 36. Maddesi 3. bendine göre Kemer
Belediye Meclisi tarafından onaylanan bütçe aktarması Büyükşehir Belediye Meclisiniz
tarafından görüşülerek karara bağlanmasını arz ederiz.”
Kemer Belediye Başkam Mustafa GÜL, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Nurdan Aslı
BAYAR ULUKAPI ve Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet CAN imzalı önerge,
Gündemin 126. maddesinde yer alan; “ANTALYA BÜYÜKŞEHİR MECLİS
BAŞKANLIĞINA , Döşemealtı Belediyesi sınırlan içerisinde Yağca Tapulaması 433, 8707
ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
parseller, 1906 ada 1 parsel, 1907 ada 1 parsel, 8711 ada 1 parsellerde hazırlanarak
Döşemealtı Belediye meclisinin 02.01.2014 tarih ve 12 sayılı kararı, Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarih ve 109 sayılı karan değiştirilerek onaylanmış ve
10.03.2014 ile 10.04.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
Söz konusu imar planı değişikliğine askı ilan tarihleri arasında yapılan 1 adet itirazın red, 1
adet itirazın kabul edilerek planın yeniden düzenlemesine ilişkin hazırlanan plan değişikliği,
Döşemealtı Belediye meclisinin 02.06.2014 tarih ve 115 sayılı meclis karan ile kabul edilmiş
olup önerge ile meclis gündemine alınması hususunda;
Gereğinin yapılmasını arz ederim.” Meclis Üyesi Zafer YÖRÜK ve Sıtkı SOYDAL
imzalı önerge,
/f'1
T o'L>*
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
V V ’/
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
o
f
Q
A*s
exp 02016
ANTALYA
Gündemin 127.^ maddesinde yer alan; “ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.09.2013 tarihli ve 270 sayılı,
Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.01.2014 tarihli ve 64 sayılı kararlarına konu;
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde genişliği 20m ve üzeri yol kesitine cepheli konut
parsellerinde zemin katın ticaret olarak belirlenmesi ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama
imar plam değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2014
tarih ve 233 sayılı karan alınmış olup, söz konusu itirazların görüşülmek üzere meclis
gündemine alınmasını arz ederiz.” Meclis Üyesi Recep TOKGÖZ ve Songül BAŞKAYA
imzalı önerge,
Gündemin 128. maddesinde yer alan; “ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA; Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarihli ve 317 sayılı;
Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.01.2014 tarihli ve 65 sayılı kararlarına konu;
genişliği 20m nin altında yol kesitine cepheli konut parsellerinde (isteğe bağlı) zemin katın
ticaret olarak belirlenmesi ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine
yapılan itirazlara ilişkin Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarihli ve 234 sayılı kararı
alınmış olup, söz konusu itirazlann görüşülmek üzere meclis gündemine alınmasını arz
ederiz.” Meclis Üyesi Recep TOKGÖZ ve Songül BAŞKAYA imzalı önerge,
Gündemin 129. maddesinde yer alan; “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NE,
Kepez Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanmış olan,
Kepez İlçesi Kanal Mahallesi sınırları içerisinde 7088 ada 4-5-6 nolu parseller ile 7143 ada 48 nolu parsellerdeki plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan itiraza ilişkin
konunun Belediye Meclis gündemine alınmak suretiyle görüşülmesini arz ederiz.” Meclis
Üyeleri Ahmet BÜYÜKAKÇA, Yaşar SÖZEN, Edip Kemal BAHADIR ve Ruhi BEŞİKTAŞ
imzalı önerge,
Gündemin 130. maddesinde yer alan; “ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğe göre Döşemealtı
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birimi oluşturulduğundan 2014 Mali yılı içinde
faaliyette bulunabilmesi için bütçe oluştunılması gerekmektedir. Bu nedenle Belediyemiz
2014 Mali Yılı Bütçesi düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında yeni kurulan birimin bütçesi
Basm Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş olduğundan bu birimin
ödeneklerinden ve yedek ödenekten yeni kurulan birim için yeni kurumsal kod açılarak ekli
ödenek aktarma cetvelinde belirtildiği şekilde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 36.maddesine istinaden ödenek aktarması yapılması ile ilgili konunun 5216
sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi uyannca Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere
gündeme alınması hususunda;
Gereğini arz ederim.” Meclis Üyesi Zafer YÖRÜK ve Mustafa Reşat OKTAY
imzalı önerge,
Gündemin 13 L maddesinde yer alan; “ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA, Manavgat Belediyesinin 2014 Yılı Bütçesi 03.06.2014 tarih ve
44 sayılı Meclis kararı ile revize edilmiş olup, İlgili mevzuat kapsamında belediyenizin
13.06.2016 tarihli Meclis Gündemi’ne alınarak görüşülmesi hususunda;
Gereğini arz ederiz.” Meclis Üyesi Erşan ÖZDEN, Mustafa Erkan ERSOY ve Cenk
Halil BAYAZ imzalı önerge,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f
\
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
Gündemin 132. maddesinde yer alan; “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS
BAŞKANLIĞINA-ANTALYA, Konu: Manavgat İlçe Müftülüğü imar planı değişiklik talebi.
Manavgat İlçe Müftülüğünce ekte de sunulan talep yazısında; "Yukanpazarcı
Mahallesi 2030 Ada 1 Parselde bulunan mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait 449 m2 alana
sahip arsada içinde kuran kursu ve sosyal birimlerin de bulunduğu Müftülük Binası
yapılmasına ihtiyaç bulunduğu, üzerinde bulunan mevcut Kur'an Kursu binası, Müftülük ve
Kur'an Kursu binası olarak yapılmak üzere ruhsat almak için yıktırıldığı, mevcut kullanılan
Müftülük binasının ise depremde dayanıklılığının tespiti için yaptırılan performans analizinde
binanın depreme dayanıklı olmadığı" belirtilmiştir.
Manavgat Belediyesi sınırları içinde kalan, daha önce içerisinde Kur'an Kursu bulunan
söz konusu parselin bulunduğu alan onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar plamnda "ibadet yeri"
olarak işaretlenmiştir.
Bu kapsamda söz konusu parselde yapılması düşünülen kuran kursu ve sosyal birimlerin de
bulunduğu Müftülük Binası yapılabilmesi açısından 1/5000 ölçekli nazım imar planında
alamn büyüklüğü ve kentsel ihtiyaç ile talep de dikkate alınarak kullanım kararının "Resmiİdari Tesis Alanı" olarak değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Konunun aciliyeti de dikkate alınarak, bu doğrultuda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım
imar plam değişikliğinin 13/06/2014 Cuma günü yapılacak olan Büyükşehir Belediye Meclis
toplantısında gündeme alınması, görüşülmesi ve onaylanması hususunu saygılarımla arz
ederim.” Meclis Üyesi Mustafa Erkan ERSOY ve Erşan ÖZDEN imzalı önerge,
Gündemin 133. maddesinde yer alan; “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS
BAŞKANLIĞINA-ANTALYA, Elmalı Belediye Meclisinin 02/05/2014 tarih ve 37 sayılı
karan ile görüşülen; Yenimahalle 85 ada 19,20 ve 64 parselle ile 442 ada I parselde 85 ada 17
parsel nolu taşınmaz üzerinde inşaatı devam etmekte olan Elmalı Devlet Hastanesinin bağlantı
yolunun genişletilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plam değişikliğinin
meclis gündemine alınmasını arz ederim.” Meclis Üyesi Halit AKAR, Meclis Üyesi Halil
ÖZTURK ve Belediye Başkam Av. Ümit ÖZTEKİN imzalı önerge,
Gündemin 134. maddesinde yer alan; “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS
BAŞKANLIĞINA - ANTALYA, Antalya İli Elmalı İlçesi Yenimahalle mevkiinde 85 ada 19,
20, 21, 22, 30, 53, 64 nolu parseller ile 479 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nolıı parseller
için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının meclis gündemine alınmasını arz ederim,”
Meclis Üyesi Halit AKAR, Meclis Üyesi Halil ÖZTURK ve Belediye Başkam Av. Ümit
ÖZTEKİN imzalı önerge,
Gündemin 135. maddesinde yer alan; “BAŞKANLIK MAKAMINA; 27.05.2014
tarihli İç Denetim İnceleme Raporunda istinaden Özel Kalem Şube Müdürlüğü’nün
27.05.2014 tarihli ve 307 sayılı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 21.05.2014 tarihli 2013339
sayılı yazıları doğrultusunda, Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 025A-13B nolu imar
paftasında yer alan; Arapsuyu Mahallesi 6482 ada 1, 2 parsellerin yeniden planlanmasına
ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin incelenerek karara bağlanmak üzere
Meclis çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine
alınmak üzere havalesini arz ederim.” İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2014
tarih ve 2313 sayılı teklif yazısı,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Wv6İX
f
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
ANTALYA
^
EXP02016
BAŞKAN
: Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Ramazan Ayı
mübarek Ramazan Ayı geliyor. Temmuz Ayında, Ramazan-ı Şerif ile ilgili olarak senede bir
ay tatil, ara verme imkanımızı bu ay içerisinde değerlendirilmesi hususunu önerilerinize,
takdirlerinize sunuyorum. Öyle olursa Ağustos ayında bundan sonraki ilk meclisimizi
yapacağız. Herkes de Mübarek Ramazan Ayım ailesi ile dostlan ile rahatlıkla yaşamış
olabilir.
...........................
: Sayın başkamm..
BAŞKAN
: Geleceğim. Dolayısıyla Ramazan ayında
Meclisimiz olmayacağı için. 5 gün içerisinde devamı niteliğinde bir meclis yapmamız bir an
önce almamız gereken kararlar açısından da önem arz ediyor. Dolayısıyla pazartesi günü
benim Ankara’da Çevre Şehircilik Bakanlığında Manavgat ile ilgili bir imza törenin de
olmam gerektiği için Pazartesi Günü uygun görürseniz 14.30’da meclisimizi yapabiliriz. Eğer
itirazınız yoksa, çok da fazla bir madde olmaz. Pazartesi Günü 14.30’da yapabiliriz. Uygun
görürseniz bir sonraki meclisi de 7 Ağustos, ne güne geliyor arkadaşlar. Bakalım. İlçe
Meclislerimiz de 7 Ağustos’ta 2. Hafta oluyor çünkü bakalım ona Bayram Bey. Perşembe ve
2. Hafta. İlk çünkü hafta 1, 2’si 3’ü oluyor galiba.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Başkamm, komisyon raporları yetişir mi
Pazartesi.
BAŞKAN
:Çalışacağız yetişecek. Yalmz 2. Hafta
içerisinde yapmamız lazım. O hafta 8’inde 2. Hafta bitiyor onun için 7’si diyorum. Cuma da
8’i olduğu için değerli arkadaşlar, Cuma’ya denk gelmesi pek, arkadaşlarımızın zaman zaman
tercihi olmuyor. 8’inden sonraki hafta yapabiliyor muyuz Bayram Bey? 8’inden sonraki hafta
yapabiliyor muyuz? 8’inden sonraki hafta Ağustos. {Mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur.)
Takvime bakın. Ama 3. Haftaya geçiyoruz. Ama ilk hafta l ’i, 2’si, 3’ü. 8’inden sonra
yapamayız. Onun için eğer Cuma yapmayacaksak 7’sinde yapacağız. İlçe Meclisimiz,
Korkuteli’nde mi? Arkadaşlar sabaha alm. Ya da Cuma’ya alacağız 8’i yine. Yani 8’i
yapabiliyoruz da ben Cuma olmasın diye özellikle... Tamam arkadaşlar, o zaman 8’i Cuma,
Saat:10.30’da toplanmak üzere Meclisi kapatmadan önce pazartesi günü öncelikli olarak,
(kayda girmeyen bir soruya cevaben)yetiştiririz, yetiştiririz. Çalıştık mı yetişir.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Pazartesi saat: 14.00.
BAŞKAN
:Pazartesi saat:14.30’da Değerli arkadaşlar
meclisimizi toplanmak üzere devam meclisi olarak, tatili pazartesi oylayamıyor muyuz?
Devamı var ya Pazartesi. Öyle mi?
SÖZLÜ ÖNERGE
KARAR N0:301
ÖZÜ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun
20.
maddesi
gereğince
Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 2014 yılı
tatil döneminin Temmuz Ayı olarak
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Meclis Başkam Menderes TÜREL, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi
gereğince Meclisin 1 aylık tatil döneminin Temmuz Ayı olarak belirlenmesi hususunu sözlü
olarak meclise sundu.
T
r
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.06.2014)
Exroioi6
ANTALYA
BAŞKAN
: Peki o zaman değerli arkadaşlar, ek
mecliste tatil oylayamıyormuşuz. Temmuz Ayının tatil, demeyelim de ara ayı olarak, çünkü
Temmuz’ Ayı’nda da çalışacağız hepimiz. Meclis çalışmalarına ara verilmesi ve Ağustos
Ayı’nda toplanılması yeniden hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 1 nolu
tuşa bassın.
: (Mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur.)
...................................
BAŞKAN
:Efendim? Kapatıyorken olduğu için.
Kapanışı da ilan edeceğimiz için. Dolayısıyla oy birliğiyle de kabul edildi Edip Beyciğim. O
yüzden Temmuz Ayında ara vereceğiz. Pazartesi saat:14.30’da buluşmak üzere Meclisi
kapatıyorum. Toplantımız hayırlı uğurlu olsun hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür
ediyorum dedi ve Büyükşehir Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantısı Büyükşehir
Belediyesi Meclis Başkam Menderes TÜREL tarafından saat 17.55’de kapatıldı.
Menderes TÜREL
Büyükşehir Belediye Başkanı
Halil Ö
Divan
Muhammet URAL
127
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
5 930 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content