close

Enter

Log in using OpenID

28244-28446

embedDownload
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
(4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez
Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam etmek ve
giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 gün ve
7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı
ÜNVANI
Hemşire
ADET
3
Hemşire
3
Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslarda değişiklik yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek
2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2012 yılında KPSS (B) grubu
sınavına katılanlardan puan sıralaması esas alınmak üzere,
İLAN EDİLECEK
ARANAN NİTELİKLER
Yüksekokulların (Lisans) Hemşirelik programlarından mezun olmak
En az 1 yıl hastane tecrübesi olmak ve belgelendirmek
Ortaöğretim mezunlarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak
En az 1 yıl hastane tecrübesi olmak ve belgelendirmek
I. ARANAN NİTELİKLER: Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü (lisans) mezun olmak, 2012 KPSS (B) grubu KPSSP3 ve
Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinin (A)
bendinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
II. GENEL ŞARTLAR:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha
fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı çıkanlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak.
f) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
h) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.
III. BA ŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) temin
edilecek başvuru formu (Üniversitemiz web sitesinden temin edilebilir) ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı
görülmek üzere) Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan
müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği
sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi
iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
1- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3- Öğrenim Belgesi (aslı veya onaylı sureti)
4- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (internet çıktısı)
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 2012 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla 4/B Sözleşme yapmaya hak
kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi
itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday
belirlenecektir. Asil olarak kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat
yapılmayacaktır. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri
1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
(Bas›n: 28244- www.bik.gov.tr)
Pamukkale Ü niversitesi İletişim Telefonları: 0 258 296 22 68, 22 67 ve 22 50
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ANKARA 6. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/19306 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara İl, Yenimahalle İlçe, 13369 Ada No, 7 Parsel No, Batıkent Kent Koop Mahalesi 1820 Cadde Emekevler 92
sitesi 13/C blok zemin altı 1 kat no 2 adresinde, antre koridor 4 oda salon mutfak banyo ebeveyn banyo ve 2 balkonlu ıslak zeminler seramik oda ve
salon laminat parkeli mesken
Adresi: Kentkoop mah 1820 cad Emekevler 92 sitesi 13/C blok zemin altı no 2
Yüzölçümü: 10.227 m2
Arsa Payı: 10/1060
Kıymeti: 280.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 24/06/2014 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü: 24/07/2014 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri: Ankara Adliyesi 1 Nolu Mezat salonu
2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara İl, Yenimahalle İlçe, 43239 Ada No, 2 Parsel No, Batıkent Kardelen (yuva) Mahallesi 2164 Cadde Akkent
sitesi 6. blok no 35 adresinde, antre koridor 4 oda salon mutfak banyo ebeveyn banyo ve 2 balkonlu ıslak zeminler seramik oda ve salon Iaminat
parkeli mesken
Adresi: Kardelen mah 2164 Cadde Akkent sitesi 6 Blok No 35 Batıkent
Yüzölçümü: 36.038 m2
Arsa Payı: 643/180190
Kıymeti: 290.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 24/06/2014 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü: 24/07/2014 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri: Ankara Adliyesi 1 Nolu Mezat salonu
3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara İl, Yenimahalle İlçe, 13369 Ada No, 7 Parsel No, Batıkent Kent Koop Mahalesi 1820 Cadde Emekevler 92
sitesi 13/C blok No 10 adresinde, antre koridor 4 oda salon mutfak banyo ebeveyn banyo ve 2 balkonlu ıslak zeminler seramik oda ve salon
Iaminat parkeli mesken
Adresi: Kentkoop mah 1820 cad Emekevler 92 sitesi 13/C blok no 2
Yüzölçümü: 10.227 m2
Arsa Payı: 10/1060
Kıymeti: 290.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 24/06/2014 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü: 24/07/2014 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri: Ankara Adliyesi 1 Nolu Mezat salonu
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın
tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı
belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp
daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/19306 Esas
sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 25/04/2014 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(Bas›n: 28446- www.bik.gov.tr)
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ANKARA 26. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/222 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: ANKARA ili YENİMAHALLE ilçesi BALLIKUYUMCU (Tapuda Balıkuyumcu) MAH.inde
62419 ADA, 5 PARSEL de kayıtlı 7.741,63 m2 yüzölçümlü arsanın (KDKÇA) Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olan 4.135,39
M2’LİK PAYI bir borçtan dolayı açık artırma usulü ile satılacaktır.
ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz Ankara Eskişehir yolu 35.km.sinden yola cephelidir. Anadolu Organize Sanayi alanına
yaklaşık 3,5 km mesafededir. Taşınmaza 2 km mesafede kooperatif konutları yer almaktadır. İmarlı arsa olup, imar
durumu KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI olarak tespit edilmiştir. Emsal E: 1,00 HMAX: SERBEST olarak tespit
edilmiştir. Halen boş konumda (25/12/2012 itibariyle ), topoğrafik yapısı itibariyle düz, eğimsiz yapıda olup, her türlü
inşaat yapımına uygundur. Ekonomik durumu iyi olanların tercih ettiği bölgeye yakın konumdadır. Yakınında her türlü alt
yapı hizmetleri mevcut olup, Belediye hizmetlerinin tümünden yararlanmaktadır. Borçlu hissesine düşen miktarın değeri:
1.075.201,40 TL.dir.
Adresi: Balllıkuyumcu Mah. Eskişehir Yolu 35.Km. 62419 Ada 5 Parsel Sayılı Yola Cepheli Arsa Yenimahalle/ANKARA
Yüzölçümü: 4.135,39 m2
Arsa Payı: 413539/774163
İmar Durumu: İmarlı
Kıymeti: 1.075.201,40 TL
KDV Oranı: MUAF
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 19/06/2014 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü: 14/07/2014 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri: ADLİYE 3 NO.LU MEZAT SALONU
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden,
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın
tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en
çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga
vergisi, (KDV MUAFİYETİ VARDIR) 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince
ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, iş bu ihalenin gazetede yayınlanan ilanı, adresine tebligat
yapılamayan ve adresleri bilinmeyenler ile tapu sicilinde adresleri olmayanlar ve tapuda kimlik bilgileri bulunmadığı için
adres kayıt sistemindeki adresleri tespit edilemeyen ilgililer için İİK. 127. MADDE GEREĞİNCE TEBLİĞ YERİNE KAİM
OLMAK ÜZERE TEBLİĞ VE İLAN OLUNUR.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2012/222 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 28/04/2014
TR 9500015 00158007290493109
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada
(Bas›n: 28456- www.bik.gov.tr)
kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
749 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content