close

Enter

Log in using OpenID

(ATAMA \335\336LEMLER\335 S\334REC\335.xlsx)

embedDownload
1.Sürecin Genel Özellikleri
1.1 Bağlı Olduğu Süreç Grubu (SG) Kodu ve Adı
1.2 Bağlı Olduğu Ana Sürecin (AS) Kodu ve Adı
1.3 Sürecin (S) Kodu ve Adı
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Atama İşlemleri Süreci
1.4 Sürecin Kapsamı
Atama talep dilekçesi veya muvafakat yazısının
gelmesi ile başlar Atama Onayının çıkartılması veya
red yazısının yazılması ile sona erer.
1.5 Sürecin Amacı
Atanma taleplerinin değerlendirilmesi ve atama
işleminin veya talebinin sonuçlandırılması
Süreç Modeli
Süreç Modelleme Rehberi
2. Diğer Süreç Özellikleri
2 Süreç Kaynakları
Sürecin insan kaynaklarını gir.
Sürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir.
Sürecin yazılım kaynaklarını gir.
3 Girdi, Çıktı ve Adımlar
Süreci başlatan olayları tanımla.
Sürecin girdilerini tanımla.
Sürecin çıktılarını tanımla.
Sürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla.
Sürecin talimat ve prosedürlerini gir.
Sürecin formlarını gir.
Süreç aktivitelerini gir.
Süreç İletişim Tablosu
İletişim Akış Diyagramı
5 Sürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler
Sürecin iyileştirilmesi için öneri gir.
6 Formu Dolduranlar
Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Kırıkkale Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Atama İşlemleri Süreci
Atama İşlemleri
Atamaya
Esas
Yazı
Kurumlar Arası
Naklen Atama
Kurum İçi
Naklen Atama
Açıktan
Atama
5
Bakanlıktan Atamaya
Esas Yazının Gelmesi
İller Arası
Naklen Atama
İl İçi Naklen
Atama
Gelen
Evrak
Süreci
Atamaya Esas Belgelerin
Memur Adayından
İstenmesine Ait Yazının
Defterdar Tarafından
İmzalanması
Giden
Evrak
Süreci
Atama
Evrakla
rı
Naklen Atanma
Talep
Dilekçesinin
Gelmesi
Dilekçe
Memur Adayı
Tarafından İstenilen
Belgelerin Getirilmesi
Gelen
Evrak
süreci
1
Hazırlayan: Emine YILMAZ
Atama Servis Görevlisi
Yazı
Naklen Atanma
Talep
Dilekçesinin
Gelmesi
Gelen
Evrak
Süreci
Gelen
Evrak
Süreci
Atanma Talebinin
Değerlendirilmesi
Atamanın Uygun
Görülmesi
PEROP Sistemi
Üzerinden Atama
Onayının Çıkartılması
PEROP
ve Vali Tarafından
Onaylanması
Onaylayan: Sema VADİ
Yönetici
Dilekçe
4
Atamanın Uygun
Görülmemesi
3
Onay
2
Kırıkkale Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Atama İşlemleri Süreci
Atama Esas Belgelerin
Kurulan Komisyon
Tarafından İncelenmesi
1
Yapılan İnceleme
Sonucu Şartları
Taşımaması Sonucu
Atamasının Uygun
Görülmemesi
Yapılan İnceleme Sonucu
Şartları Taşıması Sonucu
Atamasının Uygun
Görülmesi
PEROP
Atama Onayının PEROP
Sistemi Üzerinden
Hazırlanarak Vali
tarafından Onaylanması
Atama Onayının Atamanın
Yapıldığı Birime Gönderilmesi/
Kişiye Bilgi Verilmesi Yazısının
Defterdar Tarafından İmzalanması
Atama
Onayı
Memur Adayına Atanma
Şartlarını Taşımaması
Nedeniyle Atamasının
Yapılamadığını Bildiren
Yazının Defterdar
Tarafından İmzalanması
Yazı
Giden
Evrak
Süreci
Giden
Evrak
Süreci
Yazı
İlgili Birimden Kişinin
Başlama Yazısının
Gelmesi
Atamaların Sonucunu
Bildirir Yazının
Bakanlığa Yazılması ve
Defterdar Tarafından
İmzalanması
Gelen
Evrak
Süreci
PEROP
Atama Onayının PEROP
Sistemi Üzerinden
Onaylanması, Sicil
Defterinden Sicil Numarası
Verilmesi ve Memura İşlem
Dosyası Açılması
Hazırlayan: Emine YILMAZ
Atama Servis Görevlisi
Yazı
Evrakların Dosyaya
Kaldırılması ile
İșlem Tamamlandı
Onaylayan: Sema VADİ
Yönetici
Giden
Evrak
Süreci
Yazı
Kırıkkale Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Atama İşlemleri Süreci
2
3
Atama Onayının Yeni/Eski
Görev Yerine Bildirilmesine Ait
Yazının Hazırlanıp Defterdar
Tarafından İmzalanması
Yazı
Kişiye Atamanın Uygun
Görülmediğini Bildirir Yazının
Hazırlanıp Defterdar
Tarafından İmzalanması
Giden
Evrak
Süreci
Yazı
Giden
Evrak
Süreci
İlgili Müdürlüklerden
Ayrıılış/Başlayış
Yazılarının Gelmesi
Evrakların
Dosyaya
Kaldırılması ile
İşlem Tamamlandı
Gelen
Evrak
Süreci
PEROP
Atama Onay Tarihinin ve
Ayrılış/Başlayış Tarihlerinin
PEROP Sistemine İşlenerek
Atama İşleminin Onaylanması
Evrakların Dosyaya
Kaldırılması ile
İşlem Tamamlandı
Hazırlayan: Emine YILMAZ
Atama Servis Görevlisi
Onaylayan: Sema VADİ
Yönetici
Yazı
Kırıkkale Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Atama İşlemleri Süreci
Atamanın
Yapılıp/Yapılmayacağın
a Ait Değerlendirmenin
Yapılması
4
Atamanın Uygun
Görülmemesi
Atamanın Uygun
Görülmesi
Personelin Görev Yaptığı
Defterdarlıktan Muvafakat
İsteme Yazısının
Hazırlanması ve Vali
Yardımcısı Tarafından
İmzalanması
Kişiye Atanma Talebinin
Uygun Görülmediği
Yazısının Hazırlanması ve
Defterdar Tarafından
İmzalanması
Yazı
Giden
Evrak
Süreci
Giden
Evrak
Süreci
Yazı
Muvafakat İstem
Yazısına Cevabi
Yazının Gelmesi
Evrakların Dosyaya
Kaldırılması İle
İşlem Tamamlandı
Gelen
Evrak
Süreci
Muvafakat
Verilmemesi
Muvafakat
Verilmesi
6
Hazırlayan: Emine YILMAZ
Atama Servis Görevlisi
7
Onaylayan: Sema VADİ
Yönetici
Yazı
6
Kırıkkale Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Atama İşlemleri Süreci
Atanma Talebinde
Bulunan Kişiye
Muvafakatının
Verilmediğini Bildiren
Yazının Yazılması ve
Defterdar Tarafından
İmzalanması
Kadro Şubesinden
Uygun Kadronun
İstenilmesi
PEROP Sistemi
Üzerinden Atama
Onayının Hazırlanması
ve Vali Tarafından
Onaylanması
PEROP
Atama Onayının İlgili
Defterdarlığa Ayrılışı ve
Dosya Devri İçin, İlgili
Müdürlüğe Başlayışının
Bildirilmesi İçin Yazının
Yazılması ve Defterdar
Tarafından İmzalanması
7
Onay
Giden
Evrak
Süreci
Evrakların Dosyaya
Kaldırılması ile
İşlem Tamamlandı
Yazı
Giden
Evrak
Süreci
İlgili Defterdarlıktan
Cevabi Yazının
Gelmesi
Kişinin Atamayı
Kabul Etmesi
Yazı
İlgili Defterdarlıktan
Ayrılış Yazısı ile Birlikte
Özlük Dosyasının / İlgili
Müdürlükten Başlayış
Yazısının Gelmesi
Hazırlayan: Emine YILMAZ
Atama Servis Görevlisi
Kişinin Atamadan
Vazgeçmesi
Özlük
Dosyası
8
Onaylayan: Sema VADİ
Yönetici
9
Yazı
Kırıkkale Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Atama İşlemleri Süreci
9
8
Özlük Dosya Teslim
Yazının Hazırlanması ve
Defterdar Tarafından
İmzalanması
Kişinin Atamadan
Vazgeçtiğine Ait
Yazının Gelmesi
Yazı
Giden
Evrak
Süreci
PEROP
Gelen
Evrak
Süreci
Ayrılış / Başlayış Tarihlerinin
Girilerek Atama Onayının
PEROP Sistemi Üzerinden
Onaylanması
Memura Sicil Numarası
Verilmesi ve Özlük
Dosyası Açılması
Evrakların Dosyaya
Kaldırılması ile İşlem
Tamamlandı
Atama Onayının
İptal Edilmesi
Onayının Vali
Tarafından
İmzalanması
İptal Onayının Kişiye Tebliğ
Edilmesine ve Atama
Evraklarının İadesine Ait
Yazının Defterdar Tarafından
İmzalanması
Atama Onayının
PEROP Üzerinden
İptalinin yapılması
Giden
Evrak
Süreci
Evrakların Dosyaya
Kaldırılması ile İşlem
Tamamlandı
Hazırlayan: Emine YILMAZ
Atama Servis Görevlisi
Yazı
Onaylayan: Sema VADİ
Yönetici
Onay
Yazı
PEROP
Kırıkkale Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Atama İşlemleri Süreci
Naklen Atanma
Talep Dilekçesi ve
Eklerinin Gelmesi
5
Dilekçe ve
Ekleri
Gelen
Evrak
Süreci
Atanma Talebinin ve
Şartların Uygunluğunun
Değerlendirilmesi
Atanma
Şartlarını
Taşıması
Yazı ve
Ekleri
Atanma
Şartlarını
Taşımaması
Talep Dilekçesi ve Eklerinin
İlgili Kurumdan Muvafakatının
İstenmesine Esas Olmak
Üzere Bakanlığa Gönderilmesi
Yazısının Defterdar Tarafından
İmzalanması
Kişiye Atanma Şartlarını
Taşımaması Nedeniyle Red
Yazısının Defterdar
Tarafından İmzalanması
Giden
Evrak
Süreci
Giden
Evrak
Süreci
Bakanlıktan Muvafakat
Talebinin Sonucu İle İlgili
Gelen Yazı
Gelen
Evrak
Süreci
Hazırlayan: Emine YILMAZ
Atama Servis Görevlisi
Evrakların Dosyaya
Kaldırılması ile
İşlem Tamamlandı
10
Onaylayan: Sema VADİ
Yönetici
Yazı
Kırıkkale Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Atama İşlemleri Süreci
10
Muvafakat
Verilmemesi
Muvafakat
Verilmesi
Kadro Şubesinden Uygun
Kadronun İstenilmesi
PEROP
Kişiye Muvafakatının
Verilmediğine Ait Bilgi
Yazısının Defterdar
Tarafından İmzalanması
PEROP Sistemi
Üzerinden Atama
Onayının Hazırlanması
ve Vali Tarafından
Onaylanması
Onay
Atama Onayının İlgili Kuruma
Kişiye Tebliğ ile Dosya Devri İçin
ve Atamanın Yapıldığı Birime
Başlayışının Bildirilmesi Yazısının
Defterdar Tarafından
İmzalanması
Yazı
Yazı
Giden
Evrak
Süreci
Evrakların Dosyaya
Kaldırılması ile
İşlem Tamamlandı
Giden
Evrak
Süreci
Cevabi Yazıların
Gelmesi
Yazı
ve
Dosya
Kişinin Eski
Kurumdan Gelen
Yazı
Hazırlayan: Emine YILMAZ
Atama Servis Görevlisi
11
Kişinin Atandığı
Birimden Gelen
Yazı
Yazı
12
Onaylayan: Sema VADİ
Yönetici
Kırıkkale Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Atama İşlemleri Süreci
11
Kişinin Eski
Kurumundan
Yazının ve
Dosyanın Gelmesi
Yazı
ve
Dosya
12
İlgili Birimden
Başlayış Yazısının
Gelmesi ve Sicil
Defterinden Sicil
Numarası Verilmesi
Gelen
Evrak
Süreci
Dosya Teslim Alma
Yazısının Defterdar
Tarafından
İmzalanması
Gelen
Evrak
Süreci
Yazı
Giden
Evrak
Süreci
PEROP
Evrakların Dosyaya
Kaldırılması ile
İşlem Tamamlandı
PEROP Sistemi
Üzerinden İşlemin
Onaylanması ve
Özlük Dosyası
Açılması
Evrakların Dosyaya
Kaldırılması ile
İşlem Tamamlandı
Hazırlayan: Emine YILMAZ
Atama Servis Görevlisi
Onaylayan: Sema VADİ
Yönetici
Yazı
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Atama İşlemleri Süreci
SG
AS
S
2.1.Sürecin İnsan Kaynakları
(Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Görev Adı
Atama Servisi Görevlisi
Atama Servisi Sorumlusu
Yönetici Yardımcısı
Yönetici
Defterdar Yardımcısı
Defterdar
Vali Yardımcısı
Vali
Kaynak Miktarı
4
1
1
1
1
1
1
1
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Atama İşlemleri Süreci
SG
AS
S
2.2.Sürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları
(Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yaz ıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.)
No
1
2
3
4
5
Ekipman Adı
Bilgisayar
Yazıcı
Fax
Telefon
Fotokopi
Kaynak Miktarı
4
3
1
1
1
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Atama İşlemleri Süreci
2.4.Sürecin Yazılım Kaynakları
(Her türlü yazılım)
No
Yazılım Adı
1 PEROP
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Atama İşlemleri Süreci
3.1.Süreci Bașlatan Olaylar
No
Olay Tanımı
1 Dilekçe
2 Bakanlıktan Gelen Yazı
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Atama İşlemleri Süreci
3.2.Sürecin Girdileri
No
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
4
5
6
6.1
6.2
7
8
9
9.1
9.2
Girdi Adı
Atamaya esas Bakanlıktan gelen yazı
Atama evrakları
Malbildirimi
Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyan
Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan
Öğrenim belgesi
6 adet fotoğraf
İlgili birimden gelen başlama yazısı
İlgili birimlerden gelen ayrılış yazısı
Naklen atanma talep dilekçesi
İlgili Defterdarlıktan gelen ayrılış yazısı
Dizi pusulası
İşlem dosyası
Muvafakat istem yazısına gelen cevabi yazı
Kişinin atanmadan vazgeçtiğine ait yazı
Kurumdan gelen dosya ve devir yazısı
Dizi pusulası
İşlem dosyası
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Atama İşlemleri Süreci
3.3.Sürecin Çıktıları
No
1
2
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
Çıktı Adı
Atamaya esas belgelerin istem yazısı
Atama Onayı
Atama onayı gönderme yazısı
Kişiye atamasının uygun görülmediği yazısı
Muvafakat istem yazısı
Özlük dosyası teslim alma yazısı
Dizi pusulası
Atama iptal onayı
Atama İptal onayının tebliğ yazısı
Kişiye muvafakatının verilmediği yazısı
Atanma şartlarını taşımadığı yazısı
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Atama İşlemleri Süreci
3.4.Sürecin İlișkili Olduğu Mevzuat
No
İlgili Mevzuat
1 657 Sayılı Kanun
2 Yönetmeliği
3 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
İlgili Madde No
36-43/B-45--54-67-76-154
40
-
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Atama İşlemleri Süreci
3.5.Süreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür
No
Talimat/Prosedür
1 Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Atama İşlemleri Süreci
3.6.Süreçte Kullanılan Form
No
Form Adı
1 Atama Onayı
2 Dizi Pusulası
SG
AS
Personel Süreç Grubu
Anasayfa
Atama İşlemleri Ana Süreci
Atama İşlemleri Süreci
S
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
Tekrar Sıklığı GerçekleștirenOnaylayan
Danıșılan
Aktarılan
Kullanılan
(Bilgi Verilen) Doküman
Kullanılan Yazılım –
Ekran
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
(Talimat,
Sorumlu Kişinin
Almış Olması
Gereken Eğitim(ler)
Tedarikçi
Marifetiyle?
Prosedür,
Form)
1 Bakanlık Yazısı
Bakanlıktan Atamaya Esas Yazının
Gelmesi
Atamaya Esas Belgelerin
2 İstenmesi
Atamaya Esas Belgelerin Memur
Adayından
İstenmesine Ait Yazının Defterdar
Tarafından İmzalanması
3 Memur Adayının Yazısı
Memur Adayının İstenilen Belgeleri
Getirmesi
Her Seferinde
Atama Servis
Görevlisi
-
-
Yönetici
Her Seferinde
Atama Servis
Görevlisi
Her Seferinde
Atama Servis
Görevlisi
-
Yönetici
Yönetici
Her Seferinde
Atama Servis
Görevlisi
-
Vali
Yönetici
Atama Onayının
5 Gönderilmesi
Atama onayının ilgili yerlere gönderilmesi
yazısının yazılması ve Defterdar tarafından
imzalanması
Her Seferinde
Atama Servis
Görevlisi
6 İlgili birimden gelen yazı
İlgili birimden kişinin başlama yazısının
gelmesi
Atama Servis
Görevlisi
Atama Onayının PEROP Sisteminden
Çıkartılması ve Vali Tarafından
4 Atama Onayının Çıkartılması İmzalanması
Her Seferinde
Atama İşleminin
7 Onaylanması
Atama Onayının PEROP sistemi üzerinden
onaylanması ve başlayıl yazının girilmesi Her Seferinde
Memur Aadayının atanma şartlarını
taşımaması durumunda atamasının
yapılamadığıba dair yazının hazırlanarak
8 Memur Adayına Yazılan Yazı Defterdar tarafından imzalanması
Her Seferinde
Atama Servis
Görevlisi
Atama Servis
Görevlisi
10 Değerlendirme Yapılması
Açıktan atamaların sonucunu bildiren
yazının Bakanlığa yazılması ve Defterdar
tarafından imzalanması
Diğer İllerden gelen atanma taleplerinin
Defterdar tarafından değerlendirilmesi
atamanın yapılıp yapılmayacağına karar
verilmesi
Her Seferinde
Atama Servis
Görevlisi
11 Muvafakat istenilmesi
Personelin görev yaptığı Defterdarlıktan
muvafakat isteme yazısının hazırlanması
ve Vali Yardımcısı tarafından imzalanması Her Seferinde
Atama Servis
Görevlisi
9 Bakanlığa yazı yazılması
Her Seferinde
Atama Servis
Görevlisi
Defterdar
Defterdar
-
Atama Serviz
Görevlisi
Defterdar
Defterdar
Defterdar
Yönetici
Yönetici
-
-
-
-
-
-
Atama Formu PEROP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yönetici
Vali Yardımcısı Yönetici
-
-
-
Defterdar
Defterdar
-
-
-
-
-
PEROP
-
-
-
-
Personel Mevzuatı
Bilgisi,Personel
Personel
Özlük İşlemleri
Mevzuatı,Personel
Bilgisi
Özlük İşlemleri
Hayır
Personel Mevzuatı
Bilgisi,Personel
Özlük İşlemleri
Bilgisi
Personel Mevzuatı
Bilgisi,Personel
Özlük İşlemleri
Bilgisi
Personel
Mevzuatı,Personel
Özlük İşlemleri
Hayır
Personel
Mevzuatı,Personel
Özlük İşlemleri
Hayır
Personel
Personel Mevzuatı Mevzuatı,Personel
Bilgisi,Personel
Özlük
Özlük İşlemleri
İşlemleri,PEROP
Bilgisi,PEROP
Eğitimi
Hayır
Personel
Personel Mevzuatı Mevzuatı,Personel
Bilgisi,Personel
Özlük
Özlük İşlemleri
İşlemleri,PEROP
Bilgisi,PEROP
Eğitimi
Hayır
Personel Mevzuatı
Bilgisi,Personel
Personel
Özlük İşlemleri
Mevzuatı,Personel
Bilgisi
Özlük İşlemleri
Hayır
Personel Mevzuatı
Bilgisi,Personel
Özlük İşlemleri
Bilgisi,PEROP
Personel Mevzuatı
Bilgisi,Personel
Özlük İşlemleri
Bilgisi
Personel Mevzuatı
Bilgisi,Personel
Özlük İşlemleri
Bilgisi
Personel Mevzuatı
Bilgisi,Personel
Özlük İşlemleri
Bilgisi
Personel Mevzuatı
Bilgisi,Personel
Özlük İşlemleri
Bilgisi
Personel
Mevzuatı,Personel
Özlük
İşlemleri,PEROP
Eğitimi
Hayır
Personel
Mevzuatı,Personel
Özlük İşlemleri
Hayır
Personel
Mevzuatı,Personel
Özlük İşlemleri
Hayır
Personel
Mevzuatı,Personel
Özlük İşlemleri
Hayır
Personel
Mevzuatı,Personel
Özlük İşlemleri
Hayır
SG
AS
Personel Süreç Grubu
Anasayfa
Atama İşlemleri Ana Süreci
Atama İşlemleri Süreci
S
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
Tekrar Sıklığı GerçekleștirenOnaylayan
Danıșılan
Aktarılan
Kullanılan
(Bilgi Verilen) Doküman
Kullanılan Yazılım –
Ekran
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
(Talimat,
Sorumlu Kişinin
Almış Olması
Gereken Eğitim(ler)
Tedarikçi
Marifetiyle?
Prosedür,
Form)
12 Cevabi yazının gelmesi
Muvafakat istem yazısına ilgili
Defterdarlıktan cevabi yazının gelmesi
Her Seferinde
Atama Onayının İptal
15 edilmesi
Ataması uygun görülmeyen kişiye bunu
bildirir yazının yazılması ve Defterdar
tarafından imzalanması
Her Seferinde
Diğer Defterdarlık veya kurumdam atanan
personelin özlük dosyasının teslim alınma
yazısının yazılarak Defterdar tarafından
imzalanması
Her Seferinde
Atama işleminden vazgeçilmesi halinde
yapılan Atama onayının alınan başka bir
onay ile iptal edilmesi ve Vali tarafından
imzalanması
Her Seferinde
16 Kişiye yazılan yazı
İptal oanyının kişiye tebliğ edilmesine ait
yazının hazırlanarak Defterdar tarafından
imzalanması
13 Kişiye yazılan yazı
14 Özlük Dosyası Teslim alma
17 İptal Onayının İşlenmesi
Her Seferinde
Atama Onayının PEROP sistemi üzerinden
iptal işleminin yapılması
Her Seferinde
Atama Servis
Görevlisi
Atama Servis
Görevlisi
Atama Servis
Görevlisi
Atama Servis
Görevlisi
Atama Servis
Görevlisi
Atama Servis
Görevlisi
-
Defterdar
Defterdar
Vali
Defterdar
-
Hazırlayan: Emine YILMAZ
Onaylayan: Sema VAD İ
Atama Servisi Görevlisi
Yönetici
Yönetici
Yönetici
-
Yönetici
-
-
Defterdar
-
-
Defterdar
-
-
-
-
Dizi Pusulası
-
-
-
-
-
-
-
-
PEROP
Personel Mevzuatı
Bilgisi,Personel
Özlük İşlemleri
Bilgisi
Personel Mevzuatı
Bilgisi,Personel
Özlük İşlemleri
Bilgisi
Personel Mevzuatı
Bilgisi,Personel
Özlük İşlemleri
Bilgisi
Personel Mevzuatı
Bilgisi,Personel
Özlük İşlemleri
Bilgisi
Personel Mevzuatı
Bilgisi,Personel
Özlük İşlemleri
Bilgisi
Personel Mevzuatı
Bilgisi,Personel
Özlük İşlemleri
Bilgisi,PEROP
Personel
Mevzuatı,Personel
Özlük İşlemleri
Hayır
Personel
Mevzuatı,Personel
Özlük İşlemleri
Hayır
Personel
Mevzuatı,Personel
Özlük İşlemleri
Hayır
Personel
Mevzuatı,Personel
Özlük İşlemleri
Hayır
Personel
Mevzuatı,Personel
Özlük İşlemleri
Hayır
Personel
Mevzuatı,Personel
Özlük
İşlemleri,PEROP
Eğitimi
Hayır
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Anasayfa
Atama İşlemleri Ana Süreci
Atama İşlemleri Süreci
3.8. İletișim İlișkileri
No
İletişim Akış
Diyagramını Düzenle
Görev Adı
İletișimde Bulunduğu Görev Adı
Kadro Servisi Sorumlusu
1 Kadro Servisi Görevlisi
2 Kadro Servisi Sorumlusu Yönetici Yardımcısı
İletișim Șekli
Yazılı
İletișim Yönü
Çift Yönlü
İletișim Sebebi
Bilgi Verme
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
3 Yönetici Yardımcısı
4 Yönetici
Yönetici
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
Defterdar Yardımcısı
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Alma
5 Defterdar Yardımcısı
6 Defterdar
Defterdar
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
Vali Yardımcısı
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Alma
7 Vali Yardımcısı
8 Vali
Vali
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Alma
Yok
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Verme
Atama İşlemleri Süreci İletişim Akış Diyagramı
Vali
Vali
Yardımcısı
Defterdar
Defterdar
Yardımcısı
Yönetici
Yönetici
Yardımcısı
Servis
Sorumlusu
Servis
Görevlisi
Anasayfa
SG
Personel Süreç Grubu
Anasayfa
Atama İşlemleri Ana Süreci
AS
Atama İşlemleri Süreci
S
5.İyileștirme Önerileri
5.1
No
5.2
Mevcut Durumda
Sürecin
Gerçekleștirilmesinde
Yașanan Sorun, Hata
veya Olumsuzluk
-
-
5.3
5.4
5.5
5.6
İyileștirme Öneriniz
(Nasıl uygulanacağını detaylı olarak
açıklayanız.)
İyileștirme Alanı
İyileștirmenin
Önerinizin Sağlayacağı Gerçekleștirilebilmesi
Fayda
İçin Gerekli Kaynaklar
Önerinizin Tahmini
Maliyeti
-
Sürecin İșleyiși
-
-
-
5.7
SG
Personel Süreç Grubu
Anasayfa
Atama İşlemleri Ana Süreci
AS
Atama İşlemleri Süreci
S
6.Formu Dolduranlar
6.1
No
6.2
Formu Dolduranın İsmi
1 Emine YILMAZ
6.3
Formu Dolduranın
Telefonu
6.4
Formu Dolduranın E-mail
Adresi
6.5
6.6
318 224 26 30
[email protected] Personel
Formu Dolduranın Birimi
Formu Dolduranın Görevi/Unvanı
Atama Servisi Görevlisi/V.H.K.İ.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
281 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content