close

Enter

Log in using OpenID

(VEKALET \335\336LEMLER\335 S\334REC\335.xlsx)

embedDownload
1.Sürecin Genel Özellikleri
1.1 Bağlı Olduğu Süreç Grubu (SG) Kodu ve Adı
1.2 Bağlı Olduğu Ana Sürecin (AS) Kodu ve Adı
1.3 Sürecin (S) Kodu ve Adı
1.4 Sürecin Kapsamı
1.5 Sürecin Amacı
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Vekalet İşlemleri Süreci
Birimlerden Vekalet alınması ile ilgili yazının gelmesi ile
başlar, vekaletin bitmesi ile sona erer.
Ayni ve Nakdi ve mali sorumluluğu bulunan görevlerde
çalışan ların görevlerine geçici veya sürekli olarak
ayrılması halinde yerine personel görevlendirilmesi
Süreç Modeli
Süreç Modelleme Rehberi
2. Diğer Süreç Özellikleri
2 Süreç Kaynakları
Sürecin insan kaynaklarını gir.
Sürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir.
Sürecin yazılım kaynaklarını gir.
3 Girdi, Çıktı ve Adımlar
Süreci başlatan olayları tanımla.
Sürecin girdilerini tanımla.
Sürecin çıktılarını tanımla.
Sürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla.
Sürecin talimat ve prosedürlerini gir.
Sürecin formlarını gir.
Süreç aktivitelerini gir.
Süreç İletişim Tablosu
İletişim Akış Diyagramı
5 Sürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler
Sürecin iyileştirilmesi için öneri gir.
6 Formu Dolduranlar
Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Kırıkkale Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Vekalet İşlemleri Süreci
Vekalet
İşlemleri
Yazı
Yıl İçinde Alınan
Vekalet Onaylarının
Yıl Sonunda Bakanlığa
Gönderilmesi
Birimlerden
Vekalet İle İlgili
Yazının Gelmesi
Gelen
Evrak
Süreci
PEROP
Vekalet Onayının
Düzenlenerek Vali/Vali
Yardımcısı Tarafından
Onaylanması
Onay
Vekalet Onayının İlgili
Birime Gönderilmesi
Yazısının Defterdar
Tarafından İmzalanması
Yazı
Yıl İçinde Alınan Vekalet
Onaylarının Yıl Sonunda
Bakanlığa Gönderilme
Yazısının Defterdar
Tarafından İmzalanması
Giden
Evrak
Süreci
Evrakın Dosyaya
Kaldırılması İle İşlem
Tamamlandı
Giden
Evrak
Süreci
Birimlerden Vekalete
Başlayış/Ayrılış
Yazısının Gelmesi
Yazı
Gelen
Evrak
Süreci
1
Behiye HAZIR
Sema VADİ
Atama Servis Görevlisi
Yönetici
Yazı Eki
Ve
Onaylar
Kırıkkale Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Vekalet İşlemleri Süreci
1
Ay İçerisinde Alınan Vekalet
Onaylarını Gösterir Çizelgenin
Bakanlığa Gönderilme
Yazısının Defterdar Tarafından
İmzalanması
Yazı Ve
Eki
Çizelge
Giden
Evrak
Süreci
Evrakın Dosyaya
Kaldırılması İle İşlem
Tamamlandı
Behiye HAZIR
Sema VADİ
Atama Servis Görevlisi
Yönetici
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Vekalet İşlemleri Süreci
SG
AS
S
2.1.Sürecin İnsan Kaynakları
(Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Görev Adı
Atama Servisi Görevlisi
Servis Sorumlusu
Yönetici Yardımcısı
Yönetici
Defterdar Yardımcısı
Defterdar
Vali Yardımcısı
Vali
Kaynak Miktarı
4
1
1
1
1
1
1
1
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Vekalet İşlemleri Süreci
SG
AS
S
2.2.Sürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları
(Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yaz ıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.)
No
1
2
3
4
5
Ekipman Adı
Bilgisayar
Telefon
Yazıcı
Fax
Fotokopi
Kaynak Miktarı
4
1
3
1
1
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Vekalet İşlemleri Süreci
2.4.Sürecin Yazılım Kaynakları
(Her türlü yazılım)
No
Yazılım Adı
1 PEROP
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Vekalet İşlemleri Süreci
3.1.Süreci Bașlatan Olaylar
No
Olay Tanımı
1 Birimlerden Vekalet Alınması İle İlgili Yazının Gelmesi
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Vekalet İşlemleri Süreci
3.2.Sürecin Girdileri
No
Girdi Adı
1 Birimlerden Vekalet İle İlgili Gelen Yazı
2 Birimlerden Gelen Vekalete Başlayış/Ayrılış Yazısı
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Vekalet İşlemleri Süreci
3.3.Sürecin Çıktıları
No
1
2
3
3.1
4
4.1
Çıktı Adı
Vekalet Onayı
Vekalet Onay İlgili Birime Gönderilme Yazısı
Ay İçinde Alınan Vekalet Çizelgenin Bakanlığa Gönderilme Yazısı
Vekaleten Veya Tedviren Görevlendirilen Personele İlișkin Çizelge
Yıl İçine Alınan Vekalet Onaylarının Bakanlığa Gönderilme Yazısı
Vekalet Onayları
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Vekalet İşlemleri Süreci
3.4.Sürecin İlișkili Olduğu Mevzuat
No
İlgili Mevzuat
1 657 Sayılı Kanun
2 Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Genelgesi
İlgili Madde No
86
2012/3
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Vekalet İşlemleri Süreci
3.5.Süreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür
No
Talimat/Prosedür
1 Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama İşlemleri Ana Süreci
Vekalet İşlemleri Süreci
3.6.Süreçte Kullanılan Form
No
Form Adı
1 Vekaleten Veya Tedviren Görevlendirilen Personele İlișkin Çizelge
SG
AS
Personel Süreç Grubu
Anasayfa
Atama İşlemleri Ana Süreci
Vekalet İşlemleri Süreci
S
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
Tekrar Sıklığı GerçekleștirenOnaylayan
Danıșılan
Aktarılan
Kullanılan
(Bilgi Verilen) Doküman
Kullanılan Yazılım –
Ekran
(Talimat,
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
Sorumlu Kişinin
Almış Olması
Gereken Eğitim(ler)
Tedarikçi
Marifetiyle?
Prosedür,
1 Yazının Gelmesi
Birimlerden Vekalet Alınması İle İlgili
Yazının Gelmesi
Her Seferinde
-
2 Onay Alınması
Vekalet Onayının Düzenlenerek Vali/Vali
Yardımcısı Tarafından İmzalanması
3 Onayın Birimlere Yazılması
İlgili Birime Vekalet Onay Yazısının
Defterdar Tarafından İmzalanarak
Gönderilmesi
Her Seferinde
4 Yazının Gelmesi
Birimlerden Vekalete Başlayış/Ayrılış
Yazısının Gelmesi
Her Seferinde
5 Yazının Yazılması
Ay İçerisinde Alınan Vekalet Onaylarını
Gösterir Çizelgenin Ay sonunda Bakanlığa
Gönderilme Yazısının Defterdar
Tarafından İmzalanması
Her Seferinde
Servis
Sorumlusu
6 Yazının Yazılması
Yıl İçinde Alınan Vekalet Onaylarının Yıl
Sonunda Bakanlığa Gönderilme Yazısının
Defterdar Tarafından İmzalanması
Servis
Sorumlusu
Her Seferinde
Her Seferinde
Servis
Sorumlusu
Servis
Sorumlusu
-
Behiye HAZIR
Sema VADİ
Atama Servis Görevlisi
Yönetici
Vali/Vali
Yardımcısı
Defterdar
-
Defterdar
Defterdar
Form)
Servis
Sorumlusu
Yönetici
Yardımcısı,
Yönetici
Yönetici
Yönetici
Yardımcısı,
Yönetici
-
Servis
Sorumlusu
Yönetici
Yardımcısı,
Yönetici
-
Mevzuat Bilgisi ve
Uygulama
Mevzuat
Hayır
Mevzuat Bilgisi ve
Uygulama.PEROP
Kullanımı
Mevzuat,PEROP
Hayır
-
Mevzuat Bilgisi ve
Uygulama
Mevzuat
Hayır
-
-
Mevzuat Bilgisi ve
Uygulama
Mevzuat
Hayır
-
Yönetici
Yardımcısı,
Yönetici
-
-
Mevzuat Bilgisi ve
Uygulama
Mevzuat
Hayır
-
Yönetici
Yardımcısı,
Yönetici
-
-
Mevzuat Bilgisi ve
Uygulama
Mevzuat
Hayır
-
-
-
-
PEROP
SG
Personel Süreç Grubu
Anasayfa
Atama İşlemleri Ana Süreci
AS
Vekalet İşlemleri Süreci
S
3.8. İletișim İlișkileri
No
İletişim Akış
Diyagramını Düzenle
Görev Adı
İletișimde Bulunduğu Görev Adı
Özlük Servisi Sorumlusu
1 Özlük Servisi Görevlisi
2 Özlük Servisi Sorumlusu Yönetici Yardımcısı
İletișim Șekli
Yazılı
İletișim Yönü
Çift Yönlü
İletișim Sebebi
Bilgi Verme
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
3 Yönetici Yardımcısı
4 Yönetici
Yönetici
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
Defterdar Yardımcısı
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Alma
5 Defterdar Yardımcısı
Defterdar
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
6 Defterdar
Vali Yardımcısı
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Alma
7 Vali Yardımcısı
Vali
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Alma
8 Vali
Yok
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Verme
Vekalet İşlemleri Süreci İletişim Akış Diyagramı
Vali
Vali
Yardımcısı
Defterdar
Defterdar
Yardımcısı
Yönetici
Yönetici
Yardımcısı
Servis
Sorumlusu
Servis
Görevlisi
SG
Personel Süreç Grubu
Anasayfa
Atama İşlemleri Ana Süreci
AS
Vekalet İşlemleri Süreci
S
5.İyileștirme Önerileri
5.1
No
5.2
Mevcut Durumda
Sürecin
Gerçekleștirilmesinde
Yașanan Sorun, Hata
veya Olumsuzluk
-
-
5.3
5.4
5.5
5.6
İyileștirme Öneriniz
(Nasıl uygulanacağını detaylı olarak
açıklayanız.)
İyileștirme Alanı
İyileștirmenin
Önerinizin Sağlayacağı Gerçekleștirilebilmesi
Fayda
İçin Gerekli Kaynaklar
Önerinizin Tahmini
Maliyeti
-
Sürecin İșleyiși
-
-
-
5.7
SG
Personel Süreç Grubu
Anasayfa
Atama İşlemleri Ana Süreci
AS
Vekalet İşlemleri Süreci
S
6.Formu Dolduranlar
6.1
No
6.2
Formu Dolduranın İsmi
1 Behiye HAZIR
6.3
Formu Dolduranın
Telefonu
6.4
Formu Dolduranın E-mail
Adresi
6.5
6.6
Formu Dolduranın Birimi
Formu Dolduranın Görevi/Unvanı
318 224 26 30
[email protected]
Personel
Atama Servis Görevlisi/V.H.K.İ.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
152 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content