close

Enter

Log in using OpenID

(KIRTAS\335YE TEM\335ZL\335K MALZEMES\335 ALIMI.xlsx)

embedDownload
1.Sürecin Genel Özellikleri
1.1 Bağlı Olduğu Süreç Grubu (SG) Kodu ve Adı
Personel Süreç Grubu
1.2 Bağlı Olduğu Ana Sürecin (AS) Kodu ve Adı
1.4 Sürecin Kapsamı
Mali İşlemler Ana Süreci
Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve
Ağırlama Gider Ödemeleri Süreci
Onay alınması Başlar Ödeme evrakının Muhasebe
Müdürlüğüne Teslimi ile sona erer
1.5 Sürecin Amacı
İhtiyaçların Giderilmesi
1.3 Sürecin (S) Kodu ve Adı
Süreç Modeli
Süreç Modelleme Rehberi
2. Diğer Süreç Özellikleri
2 Süreç Kaynakları
Sürecin insan kaynaklarını gir.
Sürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir.
Sürecin yazılım kaynaklarını gir.
3 Girdi, Çıktı ve Adımlar
Süreci başlatan olayları tanımla.
Sürecin girdilerini tanımla.
Sürecin çıktılarını tanımla.
Sürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla.
Sürecin talimat ve prosedürlerini gir.
Sürecin formlarını gir.
Süreç aktivitelerini gir.
Süreç İletişim Tablosu
İletişim Akış Diyagramı
5 Sürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler
Sürecin iyileştirilmesi için öneri gir.
6 Formu Dolduranlar
Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Bayburt Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Kırtasiye,Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil
Ağırlama Gider Ödemeleri Süreci
İhiyaç Listesinin
Belirlenmesi
Ödenek
Ödeneğin Olması Halinde
İhiyaç Listesinin belirlenmesi
4734 S.Kamu İhale Kanunu
Gereği 22/d Piyasa Araştırması
Doğrudan Temin Usulüne Göre
Onayın (Temsil Ağırlama Gideri İçin
Harcama Talimatının) Defterdar
Tarafından Onaylanması
Harcama
Yönetim
Sistemi
Malzemelerin Teslim
alınması ile Faturaların
Ödeme Emri Evrakı İle
Tahakkauk ettirilmesi
ve Defterdar
Tarafından
İmzalanması
Tutanak ile Birlikte
Muhasebe
Müdürlüğüne Teslim
edilmesi
Onay,Harcama
Talimatı,Piyasa
Fiyat Araştırma
Tutanağı,Muayene
ve Kabul Komisyon
Tutanağı ve Taşınır
İşlem Fişi
Ödeme
Emri
Tutanak
Ödeme Evrakının
Dosyasına
Kaldırılması ve İşlem
Tamamlandı
Murat ATAMER
VHKİ
Ersun URHAN
Personel Müdür V.
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri Süreci
2.1.Sürecin İnsan Kaynakları
(Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı)
No
Görev Adı
1 Servis Görevlisi
2 Personel Müdürü
3 Defterdar
Kaynak Miktarı
3
1
1
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri Süreci
2.2.Sürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları
(Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yaz ıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.)
No
Ekipman Adı
1 Bilgisayar
2 Yazıcı
3 Fotokopi
Kaynak Miktarı
1
1
1
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri Süreci
2.4.Sürecin Yazılım Kaynakları
(Her türlü yazılım)
No
Yazılım Adı
1 Harcama Yönetim Sismemi
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri Süreci
3.1.Süreci Bașlatan Olaylar
No
Olay Tanımı
1 Malzeme İhtiyacının ortaya çıkması
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri Süreci
3.2.Sürecin Girdileri
No
Girdi Adı
1 Ödenek
Anasayfa
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri Süreci
3.3.Sürecin Çıktıları
No
1
Çıktı Adı
Tutanak
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri Süreci
3.4.Sürecin İlișkili Olduğu Mevzuat
No
İlgili Mevzuat
1 4734 Sayılı Kanun
İlgili Madde No
22/d Maddesi
Anasayfa
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri Süreci
3.5.Süreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür
No
Talimat/Prosedür
1 Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri Süreci
SG
AS
S
3.6.Süreçte Kullanılan Form
No
1
2
3
4
5
6
Form Adı
Onay
Harcama talimatı
Piyasa araştırma tutanağı
Muayene ve kabul komisyon tutanağı
Taşınır işlem fişi
Ödeme emri
SG
Personel Süreç Grubu
AS
Mali İşlemler Ana Süreci
S
Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri Süreci
Anasayfa
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
Tekrar Sıklığı GerçekleștirenOnaylayan
Danıșılan
Aktarılan
Kullanılan
(Bilgi Verilen) Doküman
Kullanılan Yazılım –
Ekran
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
(Talimat,
Sorumlu Kişinin
Almış Olması
Gereken Eğitim(ler)
Tedarikçi
Marifetiyle?
Prosedür,
Form)
1 Harcama onayının alınması
2 Ödeme emri hazırlanması
4734 S.Kamu İhale Kanunu Gereği 22/d
Piyasa Araştırması Doğrudan Temin
Usulüne Göre Onayın (Temsil Ağırlama
Gideri İçin Harcama Talimatının)
Defterdar Tarafından
Onaylanması
Malzemelerin teslim alınması sonrası
ödemeye esas olmak üzere ödeme
belgesinin hazırlanması ve ödeme
evrakının Defterdar tarafından
imzalanması
Servis
Görevlisi
Defterdar
Her Seferinde
Servis
Görevlisi
Her Seferinde
Personel
Müdürü
-
-
-
İhale Yönetimi
Defterdar
-
-
-
İhale Yönetimi
Sözleşme
Hazırlama ve
Yönetimi
Hayır
Sözleşme
Hazırlama ve
Yönetimi
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Murat ATAMER
VHKİ
Ersun URHAN
Personel Müdür V.
SG
Personel Süreç Grubu
AS
Mali İşlemler Ana Süreci
S
Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri Süreci
Anasayfa
3.8. İletișim İlișkileri
No
Görev Adı
Sosyal Yönetsel ve Mali
1 İşler Servis Görevlisi
2 Servis sorumlusu
İletişim Akış
Diyagramını Düzenle
İletișimde Bulunduğu Görev Adı
İletișim Șekli
İletișim Yönü
İletișim Sebebi
Servis sorumlusu
Yazılı
Çift Yönlü
Bilgi Verme
Yönetici Yardımcısı
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
3 Yönetici Yardımcısı
4 Yönetici
Yönetici
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
Defterdar Yardımcısı
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
5 Defterdar Yardımcı
Yok
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Verme
Kırtasiye,Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil
Ağırlama Gider Ödemeleri Süreci İletișim Akıș
Diyagramı
Defterdar
Yardımcısı
Yönetici
Yönetici
Yardımcısı
Servis Sorumlusu
Servis Görevlisi
Anasayfa
SG
Personel Süreç Grubu
AS
Anasayfa
Mali İșlemler Ana Süreci
S
Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve A ğırlama Gider Ödemeleri Süreci
5.İyileștirme Önerileri
5.1
No
5.2
Mevcut Durumda
Sürecin
Gerçekleștirilmesinde
Yașanan Sorun, Hata
veya Olumsuzluk
-
-
5.3
5.4
5.5
5.6
İyileștirme Öneriniz
(Nasıl uygulanacağını detaylı olarak
açıklayanız.)
İyileștirme Alanı
İyileștirmenin
Önerinizin Sağlayacağı Gerçekleștirilebilmesi
Fayda
İçin Gerekli Kaynaklar
Önerinizin Tahmini
Maliyeti
-
Sürecin İșleyiși
-
-
-
5.7
SG
Personel Süreç Grubu
AS
Anasayfa
Mali İșlemler Ana Süreci
S
Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri Süreci
6.Formu Dolduranlar
6.1
No
6.2
Formu Dolduranın İsmi
1 Yusuf ÖZAY
6.3
Formu Dolduranın
Telefonu
6.4
Formu Dolduranın E-mail
Adresi
3182242630 [email protected]
6.5
6.6
Formu Dolduranın Birimi
Formu Dolduranın Görevi/Unvanı
Personel
Sosyal Yön.ve Mali İșler Ser.Görevlisi/V.H.K.İ.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 141 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content