close

Enter

Log in using OpenID

afyonkarahısar valılıgı nııudurlugune

embedDownload
T.C.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
ll Miln EgitimMidirligi
09/02/2015
Sayr : 97 1679701121 I 1378855
Konu: Seqmeli Dersler.
(119C Milli EЁ itim
LIGNA
KAYNIIAKAⅣ 〔
Midiirliこ ■)
…・………NIIUDURLUGUNE
Ilgi :MEB Temel EЁ
itim GenelMidiilrliLt'niin 16/02/2015 tarihli ve 1320756 saylll
yazlsl.
O“aokul ve imam hatlp o■ aokullarlnda 2015-2016
ё
rctim
Ё
ylllnda olQltlllacak olan
rctmCn ve ё
Se9meli derslcrin se91mi ilc ё
ttrenCilCrimizin dcrs kitabl ihtiya91arinin
Ё
rcncilCr
kar,1lanmasl amaclyla ilgi yazl ckindc gё nderilcn se9mcli ders dilck9clerinin ё
Ё
taraflndan doldunllarak,cn gc9 20 subat 2015 tarihine kadar okul lniidirliiklerine teslim
cdillllesi vc okul lllidiirlikleri taranndan c_。 kui modiilinc iplcnmesi gcrcktiLinc dairilgi yazl
cktc gё nderillniptir.
Bllgilcrinizi, scOmcli dcrslcrin sc01lni ip ve iplcllllerindc cktc gOnderilen ilgi yazl
renCilerimizin mattdur。 lmamalarl i9in hcrhangi bir
dOttrultuslmda harckct cdilmcsi vc ё
こ
aksakllこ a meydan verilmemesi hususunda;gcreLini bnemle rica ederim.
Mcun YALcIN
Vali a.
H MiHi EЁ itim Midil‐
ii
EKLER:
―Ilgi Yazl(2 sayね
)
DAGITIⅣ I:
…17
119c Kaymakamllこ lna
―Mcrkez ve Merkeze Ba量 1l Rcsmi/Ozel T面 Ilkokul,Ortaokul ve lmam Hatip Ortaokulu
Miidiirliiklcrinc
―Midiil・ littimiZ
WCb Sayfaslna
NOT: Ortaokul ve lmam Hatip Ortaokullarinln her slninllililriI」
doldurulacak olan dilek9eler yazlmlza
eklenmemis
m岨 し
■
▼u
1lit,I(1、
U・ uP, ・
・
・
・
・5・
・
・
・P olup;
・
・
・ん4 じ
WebSayfaslndln・ lellliledilecektili・
Attonkarttisar 1l Milli Eζ dm Midtl‖
i言 i
Ayl■
Elcktronik AЁ :aサ on mcb gov tr
E― postai
[email protected] gOV tr
Bu evrak gtivenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http:/ievraksorgu.meb.gov.tr adresinden
nt11l bilgi19ini Hiseyin ADAK V H K i
Tcl:(0272)2137603177
Fax:(0272)2137605
95b5-f52b-31a0-b4ff-bc86
toau ile teyit edilebilir
.
ToC.
MIILLI EGIT1lⅦ BAKANLIGI
Temel Egitim Genel Midirligi
06/02/2015
Sayl :43769797/10.06/1320756
Konu:Se9mcli Derslcr
(1l Milll
VALILIGINE
)
Eこ ijm Midurli量 ■
Ilgil a)Talim vc Teめ iyc Kullllu Bttkanllこ lnl.28/05/2013 tttihli vc 22 saylh Kurul Kararl
cki llkё
rctilll
Ё
Kurtlllllarl(1lkOkul ve Ortaokul)Haftallk Dcrs ciZClgcsi,
b)04/09/2014tarihlive86saylllTalimveTerbiycICunllu KararlekilmamHatip
Oltaokulu Ha■ allk Dcrs ciZClgCsi,
c)Destek Hizmetlcri Genel MidurliЁ inin 12/01/2015 tarihli vc 76198665/115/
305476 say111(Gcnelgc No:2015/1)Genelgcsi.
Balcanllこ
lmlZa ba量 1l orta01mllar vc imam hatip ortaokullarinda ilgi(a)ve(b)
CiZelgelcr uygulannlakta olup, bu cizclgCICrdc zorulllu derslerin yanlnda sc9mCli dCrslere dc
ycr vcrillnistir
llgi(C)Gcnclgc dottmltllsunda; 2015-2016 cЁ itim ёttrCtim y111 19in ёЁrCtmcn vc
ёЁrCnCilCrimizin dcrs kitabl ihtiya91arl,02-27 subat 2015 tarihicri araslnda a91lacak``Kitap
Sc9ilnヽ lodiilii''nc okul rnidiirliiklcrincc girilcccktir.
Basklsl,ihalesi vc dattltlml uzun bir zaman dilimi gerelctiren ders kitaplar1/6Ё rctim
rctmCn ve ё
ё
renCile」 mize 2015-2016 eこ itim ё
Ё
こ
ttrCtim ylll basinda
sunulabilmcsi amaclyla vc okullardaki ё
Lretl・ len .orm kadrolarlna yё nelik yapllacak
ginccllcme cal15malarl da dikkatc alindl量 lnda SC9mCli derslc」 n sc9imiylc ilgili is vc
rcunlり 1lnln ittnci dё nelllin bttinda yapllnlasinln uygun
ヽlCmlC」 n2014-2015c」 jm ё
Ё
materyallerinin
olacaこ l dcLCrlcndirilmcktcdir.
Bu baこ lamda;
・2014-2015 cЁ itim ё
rctinl
Ё
rCnCilCrimiz
ё
こ
ylllnda ilkOku1 4 11c ortaoku1 5,6 vc 7.slnlflarda okuyan
ilgi,istck vc yctcncklcrini dikkatc alarak 2015-2016cこ itim ё
ttrCtim ylllnda
okumak istcdiklcri
l■ idtrliこ
sc9111cli dcrslcri
Ek'dc ycr alan
dilck9c
ёlllcklcrinc
gbrc okul
inC 20 subat 2015 tarihinc kadar tcslilll cdcccklcrdir
OOkul n■ iid廿 littinc yazll1 01arak bcyan edilen ders se9imlcri 20 Fubat 2015 tarihinc
kadar e― okul sistclninc okul yё nctilnlcri taraflndan iplenecektir.
Atatirk BIv o6648 Klzllay/ANKARA
Elckt10nik Ag:― w nlcb gov tl
c‐ posほ t鯉 印 [email protected] gOV tr
Bu evrak gr-ivenli elektronik imza ile imzalanmrptrr http://cvraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Ayrlntlll bilgi i9in:scnay KOSE
Tcl:(0312)4131608
Faks:(0312)4254049
fccl-f7e4-3d67-87de-43ce
kodu ile teyit cdilebilir
・ 2015-2016cこ
itim
ёttretim ylllnda ortaoku1 5,6,7vc 8.sinlflarda okuyacak
arinda
ёこrcncilCr
okuyacak olan
haftada toplam 6 saat,imarn hatip ortaokullarinln 5, 6 vc 7. slnl■
ёЁrenCiler haftada toplall1 2 saat, imalll hatip ortaokullarlnln 8.slnlflarinda okuyacak olan
OЁ renCiler
isc hatada toplanl l saat sc9meli dCrs sc9CCCklerdir.
02015-2016 cttitim
ёЁ
rCtim ylllnda ortaolcul vc imam hatip ortaokulu 5,6,7 vc 8.
mckleri ekte yer
rcnCiler i9in ayrl ayrl hazlllanall dilek9e ё
slnl■ arinda okllyacak ё
Ё
mcLini kullanarak dcrs scOimlerini
almalctadlr.0量 rCnciler, kcndilcriyle ilgili dilek9c ё
yapabileceklerdir.
OSe9meli derslerin hangilcrinin olduЁ u, kac kez vc ka9 saat SC9ilcbileccLi gibi
iindc yer alan hususlar dikkatc
konularda llgi(a)VC (b)CiZClgclicrin a91klamalar bё lil■■
rctrnenlcri rchberlik cdccck, okul
rcnCilCri vc velileri i9in sl■ lf ё
ahnarak ilkoku1 4.slnif ё
Ё
こ
inudirliiklcri sc91neli dCrslerin alnacl, tanltinll ve sc9ilnine yё nelik yapllacak islcrlller
konusunda ё
ttrcnCi
VC Vclilcrc yё nclik bilgilcndirmc yapacaklardir.
rcnCinin
・Okullarda cn az 10 ё
こ
aynl dcrsi scOmcsi dtllumunda ilgili sc9mcli dcrs
okutulabilcccktir.
OIlgili alanda
rCtincn
ё
Ё
yokluttu gerek9csiyle okul yё netilnlcrincc
renCiler
ё
Ё
ve veliler
belli derslere yё nlendirilmcyeccktir.
retlncn bulunmadlこ l derSICrin se9ilmcsi halindc
・Okulda ilgili alanda yctcrli saylda ё
Ё
ё
ncelikle dittcr Okullardan maas/ck dcrs karslllЁ l gё revlcndirmeler yoluyla bttretmCn temin
cdilccck,bunun da mimkin olmadlЁ l hallerdc icrctli bttrctmcn tcmin cdilmck surctiylc bu
dcrslcr a91lacak ve oklltulacaktlr.
Konuyla ilgili
gё riilcbilccck
rCnci
ё
こ
ve vclilc● lllizin bilgilendi百
1mcd,dilek9c ё
rlncklc百 nin okullarda
rCncilcrillllizin
ё
Ё
cttitim
ё
ttrCtim ylll
ycrlcrdc bulundurulrllasl, 20 subat 2015 tarihinc kadar
SC9mCli dCrs scciminc iliFkin tim i,vc iplcmlcrin yapllarak 2015-2016
19in ilgi(c)Gcnclgc doЁ l■ litllsunda kitap ihtiya91arlnln bcliricnmcsi amaclyla gcrckli
tcdbirlcrin ValiliЁ iniZCC allnmasl hususunda bilgilcrinizi vc gcrcttini riCa cdcrim
Yusuf TEKiN
Bakan a.
Miistepar
EK: Dilekqe brnekleri (8 sayfa)
DAGITIM
Gcrcこ i
Bilgi
B Planl
A Planl
Atattlrk Blv 06648 Klzllay/ANKARA
Elektronik A言 :www nlcb gov tr
c―
postai tcgm ogrctillunate,[email protected] gOV tr
Bu evrak gr.ivenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Ayrintlh bilgi l,ini scnay KOSE
Tcl:(0312)4131608
Faks:(0312)4254049
fcc0-f7e4-3d67 -87 de-43ce kodu ile teyit edilebilir
ivnu
zoL5-zoL6 rGiriu 6Gneriu Ylt-t
nRrip oRTAoKULU s. slNtFTA oKUyAcAK OGnrrucilrn igirrr
sreurli
oens oilergr 6nrurGi
ILKOKULU MUDURLUGUNE
Velisi bulunduttum Okulunuz.…
./.…
………………………………………………………・iSim‖
…
………………………………………………T・ C.Kimllk No′ lu
ёttrencinin 2015-2016 ettitim ёЁretim yllinda asaЁ lda
.Sln11.…
rtilen toplamda 2 saat‖ k secmeli dersleri almas:n:istiyorum.
be‖
Gerettini bilgilerinize arz ederim.
renCi:
OЁ
Veli:
Ad:Soyadl:
Adl Soyadl:
丁arih ve lmzai
丁arih ve lmza:
iMAM HATIP ORTAOKULLARliciN HAFTALiK SEcMELi DERS SEciM TABLOSU
Haftahk
Srra
Dersin Adr
No
Saati
SeEmeli Kur'an-r Kerim (4)
Okuma Becerileri (1)
2/(1
3
Yazarlrk ve Yazma Becerileri (4)
2/(1
4
Ya§ avan
D‖ ler ve Lehceler(AdlЁ ece)(4)
2/(1
Ya5ayan Diller ve Lehqeler (Abazaca)(4)
2/(1
Yagayan Diller ve Lehgeler (Kurmancca){4)
2/(1
7
Ya5ayan Diller ve Lehgeler (Zazaca)(4)
Yagayan Diller ve Lehgeler (Lazca) (a)
2/(1
Yagayan Diller ve Lehgeler (Giirci.ice) (4)
Yabancr Dil Almanca)(4)
2/(1
Yabancr Dil Ara pca)(4)
Yabancr Dil Fra nsrzca )(4)
Yabancr Dil ng‖ izce)(4)
2/(1
Yabancr Dil Diger)(4)
Bilim Uygulamalarr (4)
2/(1
9
10
11
12
13
14
15
Spor ve Fiziki Etkinlikler(4)
20
21
Zek6 Oyunlarr (2)
be‖
●
rt‖
2/(1
つ乙
19
・ Secmeli dersierin ortaoku:0首
2/(1
つ4
18
Drama (2)
2/(1
2/(1
Matematik Uygulamala rr (4)
Gorsel Sanatlar (Resim, Gelenekselsanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (2)
Muzik(4)
17
2/(1
う乙
16
つ4
5
6
8
Segilecek
Ders ve Saati
つ乙
1
2
Ders
2/(1
2/(1
renimi suresince kac kez alinabi!ecetti derSin adin:n vaninda parantez icinde
mi,tir.
丁abloda ver a:an``sec‖ ecek ders ve saati″ bOltimune ses‖ en dersi9in X:,areti konulacak ve dersin l veya
2 saat seci!ecetti‖ gili sutunda be‖ rt‖ ecektir.
2ots-zoLl eGirinn 66neriu vlt-l
iunu nnrip
oRTAoKULU 6. slNtFTA oKUyAcAK 6Gnerucilen ieirv segrueil orns
oilrrer
6nrueGi
ORttAOKULU MUDURLUGUNE
Vellsi bulunduЁ um
Okulunuz… ./… …Slnfl.… …………………………………………………T・ C・ Kimlik No′ lu
・ iSim‖ ёЁrencinin 2015-2016 ettitim ёЁreum yll:nda a§ a言 lda
………………………………………………………
be‖
rtilen toplamda 2 saat‖ k secmeli dersleri almas:nl istiyorum.
Gerettini bilgilerinize arz ederim.
Veli:
AdrSoyadr:
Tarih ve imza:
0言 renCi:
Adl Soyad::
丁arih ve lmza:
iMAM HATiP 00RTAOKULLARliciN HAFTAL:K SEcMELi DERS SEciM TABLOSU
Haftahk
Srra
Dersin Adr
No
Ders
Saati
う乙
4
Yasayan D‖ ler ve Lehceler(AdlЁ ece)(4)
5
Ya5ayan Diller ve LehEeler (Abazaca)(4)
6
7
Ya5ayan Diller ve Lehgeler (Kurmancca)(4)
Ya5ayan Diller ve Leheeler (Zazaca\(A\
8
Yagayan Diller ve Lehqeler (Lazca)
9
10
Yasavan Diller ve Lehceler {GUrctice) (4)
Yabancr Di (Almanca)(4)
12
Yabancr Di (Arape a)(a)
Yabancr Dil (Fransrzca)(4)
2/(1)
13
Yabancr Di (ingilizce)(a)
2/(1)
14
15
16
17
18
19
20
Yabancr Di (Diler)(4)
Bilim Uygulamalarr (4)
2Al)
Matematik Uygulamalarr (4)
2/
2
1)
1)
つ4
)
う乙
(
2/ 1)
う4
2/
1)
1)
1)
2バ 1)
2/
1)
2Al)
つ4
2バ 1)
Gorsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (2)
1)
つ4
つ乙
21
う乙
3
Seqmeli Kur'an-r Kerim (4)
Okuma Becerileri (1)
Yazarlrk ve Yazma Becerileri (4)
1
Segilecek
Ders ve Saati
Mlzlk(4)
Spor ve Fiziki Etkinlikler (4)
2/(1)
2/
Drama (2)
zeka oyunlarl(2)
1)
2/(1)
Halk KOlturu(1)
22
2/ 1)
23
Hukuk ve Adalet(1)
2/ 1)
Secme‖
derslerin
ortaoku:0首
renimi
Suresince
kac
ke2
alinab‖
ecetti
derSin
adinin
vaninda
parantez icinde
・
be‖ rt‖ mistir.
o
Tab:oda ver a!an″ Sec‖ ecek ders ve saati″ bOlumune sec‖ en dersicin x i,areti konulacak ve dersin l veva
2 saat se9‖ ece曽 i‖ g‖ i Stitunda be‖
rt‖
ecektir.
zoLs-2ot6 rGiriru 6Gneriu vtt-l
innnu nnrip oRTAoKULU 7. slNrFTA oKUyAcAK 66nerucilen ieiru seerueli orns oilerge 6nrurGi
ORTAOKULU MUDURLUGUNE
Velisi bulunduЁ um
Okulunuz… /… …Sln11.… …………………………………………………T.C.Kimlik No′ lu
・
………………………………………
…………Ⅲ
…… iSimli ёЁrencinin 2015-2016 eЁ itim ёЁretim ylllnda asaЁ lda
be‖ rtilen
toplamda 2 saatlik secmeli dersleri almasln:istiyorum.
GereЁ ini bilgilettnize arz ederim.
renCi:
OЁ
Veli:
Adi Soyadl:
丁arih ve lmza:
Ad:Soyad::
Tarih ve lmza:
iMAM HATiP ORTAOKULLAR!iciN HAFTALIK SEcMEL!DERS SEcIM TABLOSU
Haftahk
Srra
No
Saati
1
SeCmeli Kur'an-r Kerim (4)
2/(1)
2
Yazarlrk ve Yazma Becerileri (4)
2バ 1)
3
Yasayan D‖ ler ve Lehceler(ハ o「 Ё
ece)(4)
2/(1)
4
Yagayan Diller ve Lehgeler (Abazaca)(4)
2/(1)
Yagayan Diller ve
6
YaSayan Diller ve
7
Ya5ayan Diller ve
8
Yagayan Diller ve
9
iletigim ve Sunum Becerileri (1)
2バ 1)
10
Yabancr Di (Almanca)(4)
Yabancr Di (Arapca)(4)
2バ 1)
12
Yabancr Di (Fra nsrzca )(4)
Yabancr Di (lngilizCe)(4)
2■ 1)
2バ 1)
2/(1)
2バ 1)
2/(1)
2バ 1)
Yabancr Di (Ditter)(4)
2バ 1)
15
Bilim Uygulamalarr (4)
2バ 1)
16
Matematik Uygulamalarr (4)
Qevre ve Bilim (1)
2/(1)
Bili§ lm
2バ 1)
17
18
19
20
Segilecek
Ders ve Saati
2Al)
Lehgeler (Kurmancca)(4)
Lehgeler (Zazaca\(4\
Lehgeler (Lazca)(4)
Lehgeler (Gijrcrlce)(4)
5
13
14
2バ 1)
Teknolojileri ve Yaz:llm(2)
GorselSanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (2)
MOzik(4)
Spor ve Fiziki Etkinlikler (4)
2バ 1)
22
23
Zek6 Oyunlarr (2)
2バ 1)
Halk Kulturu(1)
2/(1)
24
25
26
Medya OkuryazarllЁ I(1)
2バ 1)
Hukuk ve Adalet(1)
2/(1)
DO§ unme
2Al)
う乙
o
Ders
Dersin Adr
EЁ itimi(2)
2バ 1)
2バ 1)
Secme‖ ders:erin ortaokul ёttrenimi suresince kac ke2 a!:nab‖ ecetti derSin ad:nin van:nda parantez 19inde
be‖ rt‖ nll,tir.
・
Tabloda ver alan″ Sec‖ ecek ders ve saatr′
2 saat ses‖ ecetti‖
g‖
i Stitunda be‖
rt‖
bё llmtine
ecektir.
sec‖ en dersicin X:sareti konu:acak ve dersin l veva
zoLs-zoLl eGiriu 66nerivr
innnu
nlrip
vt t-t
oRTAoKULU 8. srNrFTA oKUyAcAK 6Gnrrucilrn ieiru srgnneli oens
oilergr
6nrueGi
ORttAOKULU MUDURLUGUNE
Velisi bulunduЁ um Okulunuz.…
…Slnin.¨ …………………………………………………T・ C・ Kimlik No′ lu
………………………………………………………
・ iSim‖ ёЁrencinin 2015-2016e首 碇im ёttretim y!linda asaЁ lda
./…
belirtilen toplamda l saat‖ k secme‖ dersi almas:nlistiyorum.
GereЁ ini bilgllerinize arz ederim.
Veli:
AdrSoyadr:
Tarih ve imza:
OЁ renCi:
Ad:Soyadl:
Tarih ve lmza:
!MAM HA丁 :P ORTAOKULLARHciN HAFTALiK SEcMEL:DERS SEclM TABLOSU
Haftahk
Srra
Dersin Adr
No
Saati
1
11
Segmeli Kur'an-r Kerim (4)
Okuma Becerileri(1)
Yazarlrk ve Yazma Becerileri (4)
Yagayan Diller ve Lehgeler Adl言 ece)(4)
Yagayan Diller ve Lehgeler Abazaca)(4)
Yagayan Diller ve Lehgeler Klr■ │‐ ncCa)(4).
Ya5ayan Diller ve LehEeler zazacl〕 {4)
Ya5ayan Diller ve Lehgeler Lazca) (4)
Yagayan Diller ve Lehgeler Giircrice)(4)
lletigim ve Sunum Becerileri (1)
Yabancr Dil (Almanca)(4)
12
Yabano Dil Arapca)(4)
1
13
Yabancr Dil Fra nsrzca )(4)
Yabancr Dil ngilizce)(4)
Yabancr Dil Ditter)(4)
Bilim Uygulamalarr (4)
1
2
3
4
5
6
フ
8
9
10
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
o
Ders
Segilecek
Ders ve Saati
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Matematik Uygulamalarr (4)
Qevre ve Bilim (1)
Bili5im Teknolojileri ve Yazrhm (2)
Gorsel !anatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (2)
Mじ zik(4)
Spor ve Fiziki Etkinlikler
Zek6 Oyunlarr (2)
1
(
)
1
Medya OkuryazarllЁ I(1)
Dじ §
unme Ettitimi(2)
Secmeli dersierin ortaoku1 0首 renimi suresince ka,kez alinab‖ eceg:dersin ad:n:n van:nda parantez 19inde
be‖ rt‖ nll,tir.
● Tab:oda ver alan`′ Sec‖ ecek ders ve saati〃 bOlumune se9‖ en ders icin x:,areti konulacak ve dersin l veva
2 saat se,‖ ece首 i:lg‖ i Stitunda be‖
rt‖
ecektir.
zoLs-zo!6 eGiri
nn
66nrriru
Yl Ll
NDA
oRTAoKUL s. stNtFrA oKUyAcAK 66neruciun icin segrueli orRs
oilergr 6nrue6i
um Okulunuz… ./… …S:nln.… .… ……………………………………………丁.C Kimllk No′ lu
…
……………………………………………………… iSimli ёЁrencinin 2015-2016 egitim ogretim ylllnda asagida
∨elisi
bulunduЁ
rtilen toplamda 6 saathk secmen dersleri almas:n:istivorum.
be‖
Gerettini bilgilettnize arz ederim.
renCi:
OЁ
∨eli:
Adi Soyadl:
丁arih
Adl SOyad::
Ve lmza:
Tatth ve lmzal
ORTAOKULLAR iciN HAFTALiK SEcMELi DERS SEciM TABLOSU
Haftalrk
Srra
Ders
Dersin Adr
No
Saati
2
1
Kur'an-r Kerim (4)
2
Hz.
3
丁emel Din↑ Bilgiler(2)
2
4
2
5
Okuma Becerileri (1)
Yazarlrk ve Yazma Becerileri (4)
6
Ya§ ayan
D‖ ler ve Lehceler(Adi言 ece)(4)
2
7
Ya5ayan Diller ve Lehgeler (Abazaca)(4)
2
8
Ya5ayan Diller ve Lehgeler (Kurmancca)(4)
2
9
Yagayan Diller ve Lehgeler (Zazacal( \
Yagayan Diller ve Lehgeler (Lazca) (4)
2
Ya5ayan Diller ve LehEeler (Giirciice) (4)
2
Yabancr Di (Almanca)(4)
2
Yabancr Di (Arapca)(4)
Yabancr Di (Fra nsrzca )(4)
2
14
15
16
Yabancr Di
(lng‖ iZce)(4)
2
Yabancr Di
(DiЁ er)(4)
2
17
Bilim Uygulamalarr (4)
2
18
19
20
Matematik Uygulamalarr (4)
Gorsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.Xa)
Muzik(4)
2
2/(4)
Spor ve Fiziki Etkinlikler(4)
2/{4)
10
12
13
2
Muhammed'in Hayatr (4)
う乙
22
Drama (2)
23
zeka oyunlarl(4)
・ Secme‖ dersierin ortaoku1
Segilecek
Ders ve Saati
2
2
2
2/(4)
2
2
0言 renimi Suresince kac kez a::nabileceЁ
i dersin ad:n:n vaninda parante2icinde
be‖ rt‖ mistir.
・
O
Tab!oda ver alan″ Seci!ecek ders ve saati″
bё !timtine sec‖ en ders 19in X isareti konulacakt:r.
GOrsei sanat:ar′ rnlzik′ spor ve fizikl etkin!:kler ders:erinden birinin sec‖ mesi durumunda′ dersin 2 veya 4
saat sec‖ di言 i‖ g‖ iSutunda
be‖ rtilecektir.
zoL6-zot6 eGiriru OGnerinn vru
oRTAoKUL 6. srNrFTA oKUyAcAK OGnerucircn igilu segueil orRs
……… ……………………………… …………… ORTAOKULU
Velisi bulunduЁ um Okulunuz.…
oirerge 6nrur6i
MUDURLUGUNE
…Slnli.… …………………………………………………T・ C・ Kimllk No′ lu
・ iSim‖ ёttrencinin 2015-2016 egttim ogretim yll:nda a§ aglda
………………………………………………………
benrt‖ en
./…
toplamda 6 saatlik se,men dersleri almasln:istivorum.
GereЁ ini bilgilerinize arz ederim.
OЁ
renCi:
Veli:
Ad:Soyad::
Adi Soyadi:
Tarih ve lmza:
丁arih ve imza:
ORTAOKULLAR lcIN HAFTAL:K SEcMELI DERS SEclM TABLOSU
Haftalrk
Srra
Dersin Adr
No
Saati
1
Kur'an-r Kerim (4)
2
2
Hz. Muhammed'in Hayatr (4)
2
3
丁emel Din↑ Bilgiler(2)
2
4
2
5
Okuma Becerileri (L)
Yazarlrk ve Yazma Becerileri (4)
6
Ya,ayan Diller ve Lehceler(A01Ё ece)(4)
2
7
Yagayan Diller ve Lehgeler (Abazaca)(4)
2
8
Yasavan Diller ve Lehceler(KЧ F¨ anllo)(4)
2
9
Ya5ayan Diller ve Lehgeler (Zazaca)(4|
Yagayan Diller ve Lehgeler (Lazca) ( )
2
10
■■
12
13
14
15
16
2
Yagayan Diller ve Lehgeler (Gurciice) (a)
2
Yabancr Di (Almanca)(4)
Yabancr Di (Arapca)(4)
2
Yabancr Di (Fra nsrzca )(4)
Yabancr Di (lng‖ izce)(4)
2
Yabancr Di
2
2
(Diこ er)(4)
2
Bilim Uygulamalarr (4)
2
18
Matematik Uygulamalarr (4)
Gorsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.Xa)
Muzik(4)
Spor ve Fiziki Etkinlikler (4)
2
22
23
24
25
Segilecek
Ders ve Saati
2
17
19
20
・
Ders
2/(4)
2/(4)
2/(4)
Drama (2)
Zek6 Oyunlarr (4)
2
Halk Kulturo(1)
2
Hukuk ve Adalet (1)
2
2
Secmeli ders!erin Ortaoku1 0こ renimi suresince kac kez alinab‖
eceЁ i dersin ad:n:n vaninda parantez icinde
be‖ rt‖ nl:,tir.
● Tab!oda ver alan″ sec‖ ecek ders ve saati〃 bO!lmune sec‖ en dersicin X i,areti konulacaktir.
● GOrsei sanatlar′ muzik,spor ve fizik:etkinlik!er ders!erinden birinin sec‖
saat sec‖ di首 :‖ g‖ iSutunda
be‖ rt‖ ecektir.
mesi durumunda′ dersin 2 veya 4
2015-2016Eこ iT:M oё RETIM Y:L:
ORTAOKUL 7.SiN!FTA OKUYACAK Oこ RENCiLER iciN SEcMELi DERS DiLEKcE
……¨¨……………………¨……………………・
・
・ORTAOKULU
ёRNEこ
│
MUDURLUGUNE
∨elisi bulunduЁ um Okulunuz.… ./… …Sin:角 …………………………………………………丁.C.Kimlik No′ lu
………………………………………………………
・ iSimli ёЁrencinin 2015-2016 egttim ogretim ylllnda asaglda
.…
rtilen toplamda 6 saatlik secmeli dersleri almasinlistiyorum
be‖
GereЁ ini bilgilerinize arz ederim.
0言
renCi:
veli:
Adi Soyadi:
Tarih ve lmza:
Adl Soyadl:
Tarih ve lmza:
ORTAOKULLARiciN HAFTALiK SEcMELi DERS SEciM TABLOSU
Haftal:k
Srra
Ders
Dersin Adr
No
Saati
1
Kur'an-r Kerim (4)
2
2
Muhammed'in Hayatr (4)
Temel Dini Bilgiler (2)
Yazarlrk ve Yazma Becerileri (4)
Yagayan Diller ve Lehgeler Ad!Ё eCe)(4)
Yagayan Diller ve LehEeler AbaZaca)(4)
Yagayan Diller ve Lehgeler
rmalncca)14)
Yagayan Diller ve Lehgeler za′ lca)(4)
Yagayan Diller ve Lehgeler Lazca) (4)
Yagayan Diller ve Lehgeler Gurcuce)(4)
ileti5im ve Sunum Becerileri (1)
2
2
12
Yabancr Dil (Almanca)(4)
2
13
Yabancr Dil (Arapga)(a)
Yabancr Dil (Fransrzca)(4)
2
Yabancr Dil (ingilizce)(a)
2
Yabancl D‖ (Ditter)(4)
2
Bilim Uygulamalarr (4)
2
Matematik Uygula malarr (4)
Qevre ve Bilim (1-)
Biligim Teknolojileri ve Yazrhm (2)
2
Hz.
3
4
5
6
7
2
2
2
2
2
IKlu‐
8
9
10
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Gorsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, plastik Sanatlar vb.)
Muzik(4)
Segilecek
Ders ve Saati
2
2
2
2
2
(
)
2/(4)
2/(4)
Spor ve Fiziki Etkin‖ kler(4)
2/(4)
Zek6 Oyunlarr (4)
Halk KOlturu(1)
2
Medya OkuryazarllЁ :(1)
Hukuk ve Adalet (1)
2
Dusunme EЁ itimi(2)
2
2
2
o
Sesme‖ ders:erin ortaoku:0言 renimi Suresince kag kez a:inab‖ ecegi dersin adin:n van:nda parante2:,inde
O
Tab!oda ver alan″ Sec‖ ecek ders ve saati″ boltimune sec‖ en dersisin x l,areti konulacaktlr.
be‖
rt‖
nl:stir.
● G6rsel sanatlar′ muzik′ spor ve fiziki etkin‖ kler ders:erinden birinin sec‖
mesi durumunda′ dersin 2 veva 4
saat seci:di言 l
ilg‖
i Sutunda belirt‖ ecektir.
zoLs-20t6 rGiriu 66neriru
yrr-r
oRTAoKUL 8. srNrFTA oKUyAcAK OGnerucilen ieiru segrueU oens
……………… ………………………………………ORTAOKULU
oilrxge
6nrueGi
MUDURLUG∪ NE
…S:n11.¨ …………………………………………………丁.C.Kimllk
………………………………………………………・iSim‖ ёЁrencinin 2015-2016 egtim ogretim y!llnda a§
Velisi bulunduЁ um Okulunuz.…
./…
No′ lu
aglda
belirtilen toplamda 6 saat‖ k secmen dersleri almas:nl istiyorum.
GereЁ ini bilgilerinize arz ederim.
renCi:
OЁ
Veli:
AdI Soyadl:
丁arih ve lmza:
Adi Soyadl:
Tarih ve lmza:
ORTAOKULLARiciN HAFTALiK SEcMELi DERS SEciM TABLOSU
Haftahk
Srra
Dersin Adr
No
Saati
1
Kur'an-r Kerim (4)
2
2
Hz. Muhammed'in Hayatr (4)
2
3
Temel Din↑ Bilgiler(2)
2
4
Yazarlrk ve Yazma Becerileri (4)
Yasayan D‖ ler ve Lehceler(Ad:畳 ece)(4)
Ya5ayan Diller ve Lehgeler (Abazaca)(4)
2
2
8
Yagayan Diller ve Lehgeler (Kurmancca)(4)
Ya5ayan Diller ve Lehgeler (Zazaca)(4|
9
Yagayan Diller ve Lehgeler (Lazca) (a)
2
10
Yagayan Diller ve Lehgeler (Gi.irciice) (a)
iletigim ve Sunum Becerileri (1)
2
Yabancr Di (Almanca)(4)
Yabancr Di (Arapca)(4)
2
13
14
Yabancr Di
( Fra nsrzca )(4)
Yabancr Di (ingiliZCe)(4)
Yabancr Di (Ditter)(4)
Bilim Uygulamalarr (4)
2
Matematik Uygulamalarr (4)
Qevre ve Bilim (1)
Biligim Teknolojileri ve Yazrhm (2)
2
5
6
7
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
・
Ders
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Gorsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (a)
2/(4)
MOzik(4)
2/(4)
Spor ve Fiziki Etkinlikler (a)
Zek8 0yunlarl(4)
2/(4)
2
Medya OkuryazarllЁ :(1)
2
Du§ unme
2
EEitimi(2)
Segilecek
Ders ve Saati
Secmen dersierin ortaoku!0言 renimi Suresince kac kez alinab‖ ecetti dersin adin:n vaninda parantezic:nde
be‖ rtilmistir.
Tabloda ver a:an′ ′
Secilecek ders ve saati″ bollmtine sec‖ en dersicin X i,areti konulacaktir.
・
● GOrse:sanatlar′ muzik′ spOr ve fizikl etkin‖ k:er derslerinden birinin sec‖ mesi durumunda′ dersin 2 veva 4
saat sec‖
dittl ilg‖
iSutunda be‖ rt‖ ecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
680 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content