close

Enter

Log in using OpenID

Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancılık İzin Belgesi Sınavı Bitki

embedDownload
Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancılık İzin Belgesi Sınavı
Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ve Depolanması Hakkındaki
Yönetmelik Kapsamında 2013 yılı “Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı Ġzin Belgesi Sınavı
iptal nedeniyle 8 Mart 2014 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞĠTEK) arasında imzalanan protokol çerçevesinde Bitki Koruma
Ürünleri Bayi veya Toptancı Ġzin Belgesi almak isteyenlerin Ziraat Mühendisi veya Eczacı veya
Kimya Mühendisi veya Ziraat Teknisyeni veya Bitki Sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olan
teknikerler olması ve sınav ücreti olan 45 TL.’nin YEĞĠTEK Döner sermaye iĢletmesi hesaplarına
yatırması gerekmektedir. Sınava müracaatlar arasında özür durumu olan kiĢilerin gerekli özür durum
belgelerini alarak sınavda belirtmeleri, ayrıca tüm adayların, yanlarında fotoğraflı sınav giriĢ belgesi
ve özel kimlik belgelerinden birisinin olması zorunludur.
Sınav takvimi ve sınav uygulaması hakkında daha geniĢ bilgi için;
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİVEYA TOPTANCILIK İZİN BELGESİ 2013YILI
SINAVTAKVİMİ VE UYGULAMASI
Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması Ġle Depolanması Hakkındaki
Yönetmeliğin 6. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre, bitki koruma ürünleri bayilik veya toptancı
izin belgesi talebinde bulunacaklara 2013yılında uygulanacak sınav Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü(YEĞĠTEK) arasında imzalanan protokol çerçevesinde 8 Mart 2014
Cumartesi Günü saat:10.00’da Ankara’da yapılması kararlaĢtırılmıĢtır.
Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı Ġzin Belgesi almak için sınava girecek olan ziraat
mühendisi veya eczacı veya kimya mühendisi veya ziraat teknisyeni veya bitki sağlığı ile ilgili dersleri
alarak mezun olmuĢ teknikerlerin 31 Ocak 2014 tarihine kadar Ġl Müdürlüğümüze aĢağıdaki belgelerle
müracaat etmeleri gerekmektedir:
-Diploma veya mezuniyet belgesinin kurumca onaylı sureti
-Transkript (Sadece Teknikerler için bitki sağlığı ile ilgili dersi aldığını gösteren)
-T.C. Kimlik Numarası
-2 adet vesikalık fotoğraf
Buna göre sırasıyla sınav uygulama takvimi ve uygulaması Ģu Ģekilde olacaktır.
1-Sınava girecek adaylar için sınav uygulama duyurusu 03.02.2014 tarihinde
www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.
2-Sınava girecek adaylar sınav ücreti olan 45(KIRKBEŞ) TL’yi Milli Eğitim Bakanlığı
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermaye iĢletmesinin T.C.Ziraat Bankası
BaĢkent/ANKARA ġubesi,Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez ġubesi ve Türkiye Halk Bankası
Küçükesat ġubesinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile T.C.kimlik
numaralarını belirterek 03.02.2014- 14.02.2014 tarihleri arasında yatırarak yine bu tarihler arasında da
www.meb.gov.tr adresinden baĢvurularını kendileri yapacaktır.
10 Kasım 2013 tarihinde yapılacak iken ertelenen sınav için ücret yatıran adayların sınav
ücretlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iade edilecektir.
BaĢvurularını tam ve eksiksiz yapan adaylar için, baĢvurusunun kabul edildiğine dair
YEĞĠTEK tarafından sms yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.
3-Adayların sınava girecekleri yerler,sınavın yapılacağı bina ve salonları belirten sınav giriĢ
belgesinin, 24.02.2014-07.03.2014 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek,bu
tarihler arasında da aynı adresten sınav giriĢ belgesinin çıktısı alınarak 24.02.2014-07.03.2014 tarihleri
arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğüne baĢvurarak sınav giriĢ belgelerine fotoğraf
yapıĢtırıp onaylatacaklardır.
4-Adaylar sınava fotoğraflı sınav giriĢ belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi ile
gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriĢ belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olamayan adaylar sınava
alınmayacaklardır.
5-Sınav Soru ve cevap anahtarı 13.03.2014 tarihinden sonra www.meb.gov.tr ve
www.tarim.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.
6-Adaylar sınav sonuçlarını 14.04.2014 tarihinden sonra www.meb.gov.tr internet adresinden
öğrenebileceklerdir.
7-Adaylar, Sınav soruları ve sınav uygulamasına iliĢkin itirazların,soru ve cevap anahtarının
www.meb.gov.tr internet adresinde yayımından en geç 3(üç) iĢgünü içerisinde;sınav sonuçlarına
iliĢkin itirazların ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren 10(on) gün içerisinde GKGM’ne
yapılacaktır. GKGM’ne bu itirazları YEĞĠTEK’e gönderecektir.
8-Adaylar, itiraz baĢvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesinin T.C.Ziraat Bankası ġubesi BaĢkent/ANKARA,Türkiye Vakıflar
Bankası Ankara Merkez ġubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat ġubelerinden herhangi
birine“Kurumsal Tahsilat Programı “aracılığı ile 10TL(On Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti
yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletiĢim adreslerinin açıkça yazılı olduğu
dilekçe ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
Sınav takvimi ve uygulaması hakkında yukarıda belirtilen talimattaki hükümlere uymayan
adayların, Sınav baĢvurularının kabul edilmesi, sınava alınması veya sınav sonuçlarının
değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
226 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content