close

Enter

Log in using OpenID

bilimsel program - akademikgeriatri2015.org

embedDownload
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
SAAT
SALON A
Ön Oturum-1
Nutrisyon – Koordinatör: Dr. Meltem
Halil
Oturum Başkanı: Dr. Meltem Halil
-Yaşlıda malnütrisyonu nasıl
tanıyalım?
14:00-15:15 Dr. Berrin Karadağ
-Beslenme destek tedavisinde temel
prensipler
Dr. Sevgi Aras
-Beslenme destek tedavisi alan
hastanın izlemi ve komplikasyonlar
Dr. Ergün Bozoğlu
SALON B
Ön Oturum-2
Birinci Basamakta Bilişsel işlevleri
Değerlendirme – Koordinatör: Dr.
Işın Baral Kulaksızoğlu
Oturum Başkanı: Dr. Işın Baral
Kulaksızoğlu
-Yatak başı değerlendirme
Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu
-Geriatrik psikiyatrik belirtiler ve
hastalıklar
Dr. Sibel Çakır
15:15-15:40
Ön oturum-1
Nutrisyon
Oturum Başkanı: Dr. Alper Döventaş
-Birinci Basamakta Beslenme
Uygulamaları
Dr. Tuncer Kılıç
15:40-17:00
-Olgularla enteral beslenme desteği
(ONS ve Tüple Besleme)
Dr. Murat Varlı
-Olgularla parenteral beslenme
desteği
Dr. Zekeriya Ülger
SALON C
Ön Oturum-3A
Yaşlanma: Teoriden pratiğe bir
bakış – Koordinatör:
Dr. Mehmet Akif Karan
Oturum Başkanı: Dr. Deniz Suna
Erdinçler
-Yaşlanma teorileri?
Dr. Ahmet Yalçın
-Deneysel çalışmalar-yaşlanma
modelleri
Dr. Teslime Atlı
-Yaşlıda koruyucu hekimlik
uygulamaları
Dr. Okcan Basat
ARA
Ön oturum-2
Birinci Basamakta Bilişsel İşlevleri
Değerlendirme
Oturum Başkanı: Dr. Burcu Balam
Yavuz
-MMSE ve MOCA
Dr. Özlem Erden Aki
-GDS, Cornell ve HAD
Uzm. Psk. Deniz Büyükgök
17:00-17:30
ARA
17:30-18:00
AÇILIŞ TÖRENİ
Panel 1
Devlet-Yaşlı-Geriatrist Üçgeni
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Akif Karan, Dr. Zafer Çukurova
-Yaşlı bakım politikaları
18:00-19:00 Dr. Eyüp Gümüş
-Yaşlılara devletin sosyal desteği
Dr. Aylin Çiftçi
Geriatri uzmanı ve SUT: Yapılabilenler ve Eksikler
Dr. Mustafa Cankurtaran
GECE OTURUMLARI 1 (Sunum Teknikleri)
Oturum Başkanı: Dr. Tufan Tükek
21:30-22:30
-PPT uygulamaları
Dr. Savaş Öztürk
Ön oturum-3B
Kırılganlık Oturumu
Oturum Başkanı: Dr. Hüseyin
Doruk
- Fiziksel Kırılganlık–Farklı
ölçeklere genel bir bakış
Dr. Fatih Tufan
- Kognitif Kırılganlık
Dr. Meltem Halil
-Sosyal Kırılganlık
Dr. Sevnaz Şahin
17 NİSAN 2015 CUMA
SAAT
SALON A
SALON B
Panel 2
Yaşlıda diyabet
Oturum Başkanı: Dr. Servet Arıoğul, Dr.
Tufan Tükek
-Yaşlıda İnsulin kullanımı ve Yeni İnsulinler
08:30-09:45
Dr. Ekrem Algün
-OAD seçimi – Gündemdeki Yeni OAD’ler
Dr. Sibel Akın
-Diyabet tedavisinde yaşlıya özgü sorunlar
Dr. İlker Taşçı
09:45-10:10
SALON C
Panel 3
Geriatristin pratiği
Oturum Başkanı: Dr. Tanju Beğer
-I’m a geriatrician
Dr. Graziano Onder
-Yeni kılavuzlar geriatri pratiğini nasıl
etkiledi?
Dr. Alper Döventaş
ARA
Panel 4
Nefrogeriatri
Oturum Başkanı: Dr. Yalçın Kepekçi, Dr.
Aytaç Öncül
-Nefrogeriatri konsepti
10:10-11:10
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
-Renal Palyatif bakım
Dr. Savaş Öztürk
-Yaşlı Renal Hastada beslenme
Dr. Meltem Gürsu
Panel 5
Sözlü Bildiriler
Pratikte düşmeye yaklaşım
(1-6)
Oturum Başkanı: Dr. Özgür Yiğit, Dr. Ümit
Ateşkan
Oturum Başkanı:
-Değerlendirme
Dr. Deniz Suna
Dr. Sumru Savaş
Erdinçler, Dr.
-Yardımcı cihaz reçeteleme
Hüseyin Doruk
Dr. Nilay Dinçer
-Vertigo ve rehabilitasyonu
Dr. Ayşe Karan
11:10-11:30
ARA
11:30-12:30
SPONSOR DESTEKLİ OTURUM 1 (ABBOTT)
Allegro:” Malnütrisyonda arginin, glutamin, 3 hidroksi 3 metil bütirat kombinasyonu (Abound) Tedavisi”
çalışmasının sarkopeni ayağı verileri(
Oturum Başkanı: Dr. Tahsin Gökçem Özçağlı
Konuşmacı: Dr. Bülent Saka
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
Panel 6
Onkogeriatri
Oturum Başkanı: Dr. Sevgi Kalayoğlu-Beşışık,
Dr. İbrahim Tek
-Onkogeriatride değerlendirme ilkeleri
13:30-14:30 Dr. Fatma Karagöz Şen
-Yaşlılarda Hedefe Yönelik Tedavi Kullanımı
ve Yan Etki Yönetimi
Dr. Fatih Selçuk Biricik
-Kanser taraması
Dr. Sezai Vatansever
Konferans
Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Dr. Baki Kumbasar, Dr.
Gülistan Bahat-Öztürk
-Yaşlıda uygunsuz ilaç kullanımı
Dr. Graziano Onder
-Yaşlıda akılcı hipertansiyon tedavisi
Dr. Aytekin Oğuz
14:30-15:30
SPONSOR DESTEKLİ OTURUM 2 (NESTLE)
Geriatrik Hasta Popülasyonunda Yutma Bozuklukları
Oturum Başkanı: Dr. Gülistan Bahat
Konuşmacılar:
Dr. Gülistan Bahat
Dr. Müzeyyen Çiyiltepe
Dr. Murat İşçi
15:30-16:00
ARA
Sözlü Bildiriler
(7-12)
Oturum Başkanı:
Dr. Tanju Beğer,
Dr. Murat Varlı
Panel 7
İmmünizasyon
16:00-17:00 Oturum Başkanı: Dr. Selim Nalbant
-Yaşlıda aşılamalar
Dr. Serhat Ünal
Panel 8
Demans
Oturum Başkanı: Dr. Erkan Çoban
-Alzheimer hastalığı tanısında yenilikler
Dr. Burcu Balam Yavuz
-Demans tanı ve etyopatogenezinde
mikroRNA’lar ve rolü
Dr. Murat Emül
Panel 9
Yaşlıda sık rastlanan infeksiyonlar
Oturum Başkanı: Dr. Ergün Bozoğlu
-Sepsis
17:00-18:00
Dr. Ali Mert
-Üriner sistem infeksiyonları ve asemptomatik
bakterüri
Dr. Zeynel Abidin Öztürk
Panel 10
Yaşlıda Endokrin değişiklikler
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Akif Karan,
Dr. Ender Terzioğlu
-Hipofiz–yaşlı ve yaşlanma
Dr. Fahrettin Keleştimur
-Androjen eksikliği
Dr. Ateş Kadıoğlu
18:00-18:30
ARA
18:30-19:30
Yuvarlak Masa Toplantıları (interaktif vaka tartışmalı) (1-2-3-4)
18 NİSAN 2015 CUMARTESİ
SAAT
SALON A
SALON B
Panel 11
Yaşlılık nörolojisi
Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Cankurtaran,
Dr. Zeynep Dilek Aydın
-Demans tanısında nöroradyoloji
08:30-09:45 Dr. Yusuf Yeşil
-Parkinson Hastalığı ve Parkinsonizm tedavisi:
2015
Dr. Haşmet Hanağası
-Demans önlenebilir mi?
Dr. Aslı Çurgunlu
09:45-10:10
SALON C
Panel 12
Palyatif bakım
Oturum Başkanı: Dr. Aylin Çiftçi, Dr. Mehmet
Akif Karan
-Palyatif Bakım ve Tedavi: Tanım ve kapsamı
Dr. Hilal Özkaya
-Palyatif Bakımda İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Darülaceze Uygulamaları
Dr. Esat Karışık
-Palyat İzmir
Dr. Nehire Tüten Yüksekoğlu
ARA
Panel 13
Yaşlıda tiroid hastalıkları
Oturum Başkanı: Dr. Ekrem Algün, Dr.
Fahrettin Keleştimur
10:10-11:10
-Tiroid nodülleri
Dr. Özlem Soyluk Seçukbiricik
Hipotroidi- hipertiroidi
Dr. Dilek Gogas Yavuz
Panel 14
Yaşlıda özel psikiyatrik sorunlar
Oturum Başkanı: Dr. Aslı Çurgunlu, TBA
-Depresyon ve anksiyeteyi tanımak
Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu
-Yaşlıda karar verme yetisi
Dr. Eylem Şahin Cankurtaran
11:10-11:30
ARA
11:30-12:30
SPONSOR DESTEKLİ OTURUM 3 (LUNDBECK)
Alzheimer hastalığı ve tedavisi 2015
Başkan: Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu
Konuşmacı: Dr. Haşmet Hanağası
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
Sözlü
Bildiriler (1318)
Oturum
Başkanı: Dr.
Teslime Atlı,
Dr. Selim
Nalbant
Panel 15
Malnütrisyon ve nütrisyon destek tedavisi
uygulamaları
Oturum Başkanı: Dr. Bülent Saka, Dr. Yaşar
Küçükardalı
13:30-14:30 -Disfaji
Dr. Fzt. Numan Demir
-PEN uygulaması
Dr. Ferda Kahveci
-Olgularla PEG
Dr. Bülent Saka
Panel 16
Evde bakım
Oturum Başkanı: Dr. Murat Girginer, Dr.
Mustafa Cankurtaran
-Aile hekimi gözüyle evde bakım
Dr. Pemra Ünalan
-Geriatrist gözüyle evde bakım
Dr. Mustafa Cankurtaran
14:30-15:30
SPONSOR DESTEKLİ OTURUM 4 (PFIZER)
“Yaşlı AF’liyi inmeden güvenle korumak”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serkan Topaloğlu
Konuşmacı: Prof. Dr. Dursun Aras
15:30-16:00
ARA
Panel 17
Atrial Fibrilasyon ve Yeni oral
antikoagülanlar
Oturum Başkan: Dr. Dursun Aras
-Yaşlıda atrial fibrilasyona yaklaşım nasıl
16:00-17:00 olmalıdır? Dr. Özcan Özeke
-Atrial fibrilasyonda antikoagülan tedavi ve
yaklaşımlar
Dr. Serkan Topaloğlu
-YOAK’lar: Pratikte önemli noktalar
Dr. Dursun Aras
Panel 18
Yaşlıda üç özel sorun
Oturum Başkanı: Dr. Pemra Ünalan, Dr. Berrin
Karadağ
-Yaşlıda ağrı yönetimi
Dr. Sema Basat
-Yaşlı osteoporozu
Dr. Veli Yazısız
-Yaşlıda travma
Dr. Tolga Taymaz
Panel 19
Yaşlıda bazı gastrointestinal sorunlar
Oturum Başkanı: Dr. Selim Nalbant, Dr.
Celaleddin Demircan
-Kabızlık
17:00-18:00
Dr. Hakan Yavuzer
-Gaita inkontinansı
Dr. Özdal Ersoy
-NSAİİ-ASA ve GIS
Dr. Çetin Karaca
Teoriden Pratiğe
Makale okuma tekniği
Dr. Dilek Gogas Yavuz
18:00-18:30
KAPANIŞ
18:30-19:30
Yuvarlak Masa Toplantıları (interaktif vaka tartışmalı) (5-6-7-8)
Sözlü
Bildiriler (1924)
Oturum
Başkanı: Dr.
Aslı Çurgunlu,
Dr. Meltem
Halil
YUVARLAK MASA – 1 Vaka tartışmaları
Yaşlıda düşme ve ilgili vakalar: KBB, vertigo, vb. sorunlar
1. Özgür Yiğit (Başkan)
2. Ayşe Karan
3. Teslime Atlı
4. AslıÇurgunlu
5. Gülistan Bahat-Öztürk
6. Nilay Dinçer
7. Fatih Tufan
8. Banu Özulu
9. Fatih Sümer
10. Zehra Kara
11. Ali Yavuz Karahan
12. Rabia Koç
YUVARLAK MASA – 2 Vaka tartışmaları
Üriner sistem sorunları olan yaşlılar
1. Ahmet Müslümanoğlu (Başkan)
2. Hüseyin Doruk
3. Rümeyza Kazancıoğlu
4. Ümit Ateşkan
5. Savaş Öztürk
6. Sibel Akın
7. Hasan Öztin
8. Pınar Tosun
9. Yıldıray Topçu
YUVARLAK MASA – 3 Vaka tartışmaları
Kalp hastalıkları, hipertansiyon
1. Aytaç Öncül (Başkan)
2. Tufan Tükek
3. Dursun Aras
4. İlker Taşçı
5. Alper Döventaş
6. Zeynel Abidin Öztürk
7. Hakan Yavuzer
8. Sevilay Muratlı
9. Muhammet Cemal Kızılarslanoğlu
10. Mustafa Boz
YUVARLAK MASA – 4 Vaka tartışmaları
3D: Demans, depresyon, deliryum
1. Işın Baral Kulaksızoğlu (Başkan)
2. Sibel Çakır,
3. Ergün Bozoğlu
4. Burcu Balam Yavuz
5. Aslı Tufan
6. Volkan Atmış
7. Mehmet Yürüyen
8. Güneş Arık
9. Sadık Gümüş
10. Tolunay Demirdamar
YUVARLAK MASA – 5 Vaka tartışmaları
Romatolojik sorunlar
1. Selim Nalbant (Başkan)
2. Sema Basat
3. Veli Yazısız
4. Berrin Karadağ
5. Mehmet Emin Kuyumcu
6. Esat Çınar
7. Hacer Doğan Varan
8. Ahmet Öztürk
YUVARLAK MASA – 6 Vaka tartışmaları
İnfeksiyon hastalıkları
1. Ali Mert (Başkan)
2. Deniz Suna Erdinçler
3. Murat Varlı
4. Sumru Savaş
5. Özlem Karaaslan Cengiz
6. Birkan İlhan
7. Özgür Kara
8. Ümit Çintosun
9. Murat Yalçın
10. Ali Sait Turgut
11. Ahmet Tevfik Engin
YUVARLAK MASA – 7 Vaka tartışmaları
Hematolojik sorunlar
1. Sevgi Kalayoğlu-Beşışık
2. Sezai Vatansever
3. Bülent Saka
4. Zekeriya Ülger
5. Sevnaz Şahin
6. Kamile Sılay
7. Ahmet Yalçın
8. Mustafa Kemal Kılıç
9. Filiz Demirdağ
YUVARLAK MASA – 8 Vaka tartışmaları
Bakımevi, huzurevi, evde bakım sorunları
1. Aylin Çiftçi (Başkan)
2. Mustafa Cankurtaran
3. Meltem Halil
4. Pemra Ünalan
5. Sevgi Aras
6. Yusuf Yeşil
7. Hilal Özkaya
8. Esat Karışık
9. NurullahYücel
10. Senem Aslan Tangürek
11. Nil Tekin
12. Vildan Kandemir
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
503 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content