close

Enter

Log in using OpenID

3. hafta - Akasya Koleji

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
4. SINIFLAR HAFTALIK DERS PLANI
3.HAFTA
29 Eylül-3 Ekim
KONU:
BİLMEK:
SOSYAL
BİLGİLER
FEN
BİLİMLERİ
Öğrenme Alanı:
KENDİMİ TANIYORUM
Üni te:BİREY VE TOPLUM
Konu:HAYAT SERÜVENİM
VE AİLEM
Öğrenme Alanı:
CANLILAR VE HAYAT
Üni te:VÜCUDUMUZ
BİLMECESİNİ
ÇÖZELİM
Konu:SOLUK ALIP
VERME
*Sol uk a lıp vermede
görevl i ya pı ve
orga nları bilir.
*Sol uk a lıp vermenin
vücudumuz i çin
gerekli olan oksijeni
dış orta mdan alıp
za ra rlı olan
ka rbondioksiti dış
orta ma vermeyi
s a ğladığını bilir.
*Duygu ve düşünceler
a ra sındaki fark eder.
ANLAMAK:
*Ba şkalarının duygu ve
düşüncelerini saygı ile
ka rşılar.
YAPMAK:
*Ya şa mına i lişkin belli
ba şl ı olayları kronolojik
s ıra ya koyar.
MATEMATİK
TÜRKÇE
Öğrenme Alanı:
GEOMETRİ
Üni te:AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ
Tema :BİREY VE
TOPLUM
Meti n:ÇOCUKLARIN
TÜRKÜSÜ
*Açıl a rı s ınıflandırır.
*Eş s esli kelimeleri
bi l ir. *Mecaz a nlamlı
kel imeleri bilir.
*Doğru s oluk almayı
ve önemini ta rtışır.
*Açıl a rı s tandart ölçme
a ra çlarıyla ölçerek;dar,dik,geniş
ve doğru a çı olarak belirler.
*Köşegeni belirler.
*Sol uk a lıp verme
s ıra sında havanın
i zl ediği yolu model
üzeri nde gösterir.
*Üçgen,kare ve dikdörtgeni
i s imlendirir.
*Üçgen,kare ve dikdörtgenin
kenarlarını isimlendirir.
*Meti nle ilgili s oruları
ceva plandırır.
*Meti ndeki anahtar
kel imelerle çalışmalar
ya pa r.
*Mektup ya zar.
*Şi i r ya zar.
*Görs ellerden
ha reketle cümleler
ya za r.
DERS SAATİ:
3 ders s a a ti
3 ders s a a ti
5 ders s a a ti
8 ders s a a ti
DERS KİTABI
SAYFA ARALIĞI:
18-19-20
27-28
18-19-20-21-22-23
19
ÇALIŞMA KİTAP
SAYFA ARALIĞI:
18-19
19-20-21
14-15-16
15-16-17-18-19-20-21
YARDIMCI KİTAP
SAYFA ARALIĞI:
22
16-17-18-19-20-21
2-3-4-5-6-7-14-15-16-17
68-79 s a yfa a ra l ığı
Ga zete
küpürleri,resimler,kronoji
örnekl eri
Geni ş ve şeffaf plastik
şi şe,tek delikli plasti k
tıka ç,Y borus u,küçük
ve büyük ba l onl a r,
ka yna k ki ta pl a r
-Sol uk a l ıp vermeyi
gös teren ba s i t bi r
model ya pma
-İs ta s yon tekni ği
Açıöl çer,gönye,cetvel,geometri
şeri tl eri ,geometri
ta hta s ı,l a s ti k,ma ka s , ka yna k
ki ta pl a r
Sözl ük,kaynak kitaplar
-Açıl a rın çeşi tl eri
-Di kdörtgen,kare ve dikdörtgeni
i s i ml endi rel i m
-Komşu ol ma ya n köşel eri
bi rl eşti rel i m
-Meti n değerlendirme
etki nl i kl eri
- Seçeceği bi r
türkünün hi ka yes i ni
s unma
KULLANILACAK
ARAÇ VE
GEREÇLER:
YAPILACAK
ETKİNLİK:
-Ha ya tımdaki önemli a nlar
- Kronol oji k s ıra l a ma
ça l ışma s ı
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME:
-Ça l ışma ka ğıtl a rı
-Çokta n s eçmel i tes t
-
4-A SINIF ÖĞRETMENİ
-Ça l ışma ka ğıtl a rı
-Ka vra m Ha ri ta s ı
-Çokta n seçmel i tes t
-Ça l ışma ka ğıtl a rı
-Çokta n s eçmel i tes t
-Gözl em yol uyl a öl çme
(probl em çözme ,a kıl yürütme
,i l i şki l endi rme ya pma
,ps i komotor beceri l er)
4- B SINIF ÖĞRETMENİ
AYŞE GÜRGEN
-Ça l ışma ka ğıtl a rı
-Form 25
-Form 10
OKUL MÜDÜRÜ
NEBİLE DOYAR
ŞİRİN AKLEN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
321 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content