close

Enter

Log in using OpenID

7. hafta - Akasya Koleji

embedDownload
ÖZEL AKASYA İLKOKULU
2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
4. SINIFLAR HAFTALIK DERS PLANI
7.hafta
27-31 Ekim
KONU:
BİLMEK:
ANLAMAK:
YAPMAK:
SOSYAL BİLGİLER
FEN BİLİMLERİ
MATEMATİK
TÜRKÇE
Öğrenme Alanı:
KÜLTÜR VE MİRAS
Üni te:GEÇMİŞİMİ
ÖĞRENİYORUM
Konu:MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ
*Ai l esindeki ve çevresindeki
mi l li kültürü ya nsıtan öğeleri
fa rk eder.
Üni te:MADDEYİ
TANIYALIM
Konu:ÇEVREMİZDE
SAYISIZ MADDE VARDIR
Öğrenme
Al a nı:GEOMETRİ
Üni te:SİMETRİ
ÖRÜNTÜ VE
SÜSLEMELER
*Düzl emsel şekillerdeki
s i metri doğrularını
bel irler .
Tema :ATATÜRK
Konu:BÖYLE OKURDU
*Uygun
ka resel,dikdörtgensel
ve üçgensel bölgeleri
kul lanarak ve boşluk
ka l mayacak şekilde
döşeyerek s üsleme
ya pa r.
*Okuduğunu anlar.(5N
1K)
*Görs ellerden
ha reketle cümleler ve
meti nler ya zar.
* Düzl emsel şekillerdeki
s i metri doğrularını
çi zer.
*İml a kurallarını
uygul ar.
*Gra fi k ve ta blo i le
veri l enleri yorumlar.
*Nokta lama i şaretlerini
doğru ve yeri nde
kul lanır.
8 ders s a a ti
*Sözl ü tarih yöntemi
kul lanarak ve nesnelere
da ya narak aile tarihi
ol uşturur.
*Kül tür öğelerinin geçmişten
bugüne değişerek taşındığına
i l işkin ya kın çevresinden
ka nıtlar gösterir.
*Ma ddeleri beş duyu
orga nı ile fark edilen
özel likleri i le niteler.
*Ma dde,cisim,malzeme,
eşya ,alet vb. ka vramlarını
bi l ir.
*Ma ddelerin özellikleri ile
gündelik hayatta kullanım
a l anları arasında ilişki
kura r.
*Ata türk’ün bilim ve
a kıl cılığa verdiği önemi
fa rk eder.
*Va rl ıkların
s ınıflandırılmasında
bel irsizlik olabileceğinin
fa rkına va rır.
*Anl a şmazlık halinde
bi l imin önemini kavrar.
*Mıkna tıslar ta rafından
çeki len ve çekilmeye
ma ddeleri ayırt eder.
*Ma ddeleri beş duyu
orga nı ile fark edilen
özel liklerine göre
s ınıflandırır.
*Ata türk’ün bilim ile
s orunlara nasıl
ya kl aştığını a çıklar.
*Ma ddeleri s uda yüzmes uda batma ,ıslanma-kuru
ka l ma,su çekmeçekmeme özelliklerine
göre s ınıflandırır.
*Gra fi k ve ta blo
ol uşturmayı bilir.
*Eş s esli kelimeleri bilir.
DERS SAATİ:
3 ders s a a ti
4 ders s a a ti
5 ders s a a ti
DERS KİTABI
SAYFA ARALIĞI:
30-31-32-33-34-35
45-46-47-48-49-50-51-5253-54-55
32-33-34-35-36-37
ÇALIŞMA KİTAP
SAYFA ARALIĞI:
24-25-26-27
36-37-38-39-40
21-22-23-24-25
31-32-33-34-35
YARDIMCI KİTAP
SAYFA ARALIĞI:
34-35-36-37-38-39
40-41-42-43-44-45
28-46 s a yfa a ra l ığı
38-39-40-41-42-43-44
26-27
KULLANILACAK
ARAÇ VE
GEREÇLER:
YAPILACAK
ETKİNLİK
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Ders ki ta bı,ça l ışma
ki ta bı,kül türel öğel er
-Soy Ağa cımız
-Röporta j
-Çokta n s eçmel i tes tl er
-Ça l ışma ka ğıtl a rı
4-A SINIF ÖĞRETMENİ
AYŞE GÜRGEN
Kes e ka ğıtl a rı,fa rkl ı
renkl erde
ka rtonlar,taş,mantar,tıpa,
ka ğıt,ma deni
pa ra ,misket,cam,kap,su,b
üyükl ükler ve kal ınl ıkl a rı
a ynı ol a n temi zl i k
bezi ,kağıt mendil,pl a s ti k
poşet,pa mukl u
kuma ş,fotokopi
ka ğıdı,s uca m
ba rda k,kurşun
ka l em,s i l gi ,pl a s ti k
ça ta l ,meta l a ta ş,meta l
ça y ka şığı,ma deni
pa ra ,mıkna tıs
Bütün Ma ddel er Suda
Yüzer
Suyu Çekenl er
Mıkna tıs Her Ma ddeyi
Çeker mi ?
Ka re şekl i nde
ka ğıt,cetvel ,ka l em
,ma ka s ,el i şi ka ğıtl a rı
Ders ki ta bı,ka yna k
ki ta pl a r,ki ta p
Si metri Doğrus unu
Bel i rl eyel i m
Geometri k Süs l eme
Meti n değerl endi rme
etki nl i kl eri
-Ka vra m Ha ri ta s ı
-Boşl uk Dol durma
-Çokta n Seçmel i Tes tl er
-Çokta n Seçmeli Testler
-Ça l ışma Ka ğıtl a rı
-Ça l ışma Ka ğıtl a rı
4-B SINIF ÖĞRETMENİ
OKUL MÜDÜRÜ
NEBİLE DOYAR
ŞİRİN AKLEN
NOT:Haftanın iki günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tatil olduğu için konu eksikleri ve tekrar çalışmaları
yapılmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
258 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content