close

Enter

Log in using OpenID

Ceza Davaları Takip Sureci (Muhakemat Mudurlugu)

embedDownload
1.Sürecin Genel Özellikleri
1.1 Bağlı Olduğu Süreç Grubu (SG) Kodu ve Adı
1.2 Bağlı Olduğu Ana Sürecin (AS) Kodu ve Adı
1.3 Sürecin (S) Kodu ve Adı
1.4 Sürecin Kapsamı
1.5 Sürecin Amacı
Muhakemat Süreç Grubu
Dava Takibi Ana Süreci
Ceza Davaları Takip Süreci
Açılan Kamu Davası ile İlgili Tebligatların veya
İdarelerce Yapılan Suç Duyurularına İlişkin
Takipsizlik Kararlarına ait Bilgi ve Belgelerin yada
İdare (Maliye Hazinesi) Aleyhine Açılan Davaya
(Haksız Tutuklamadan Doğan Tazminat Davaları)
İlişkin Dava Dilekçesinin Gelmesi ile Başlar; İşlemi
Biten Dosyaların Saklıya Alınması ile Süreç Biter.
Dava Takibinin Sağlanması
Süreç Modeli
Süreç Modelleme Rehberi
2. Diğer Süreç Özellikleri
2 Süreç Kaynakları
Sürecin insan kaynaklarını gir.
Sürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir.
Sürecin yazılım kaynaklarını gir.
3 Girdi, Çıktı ve Adımlar
Süreci başlatan olayları tanımla.
Sürecin girdilerini tanımla.
Sürecin çıktılarını tanımla.
Sürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla.
Sürecin talimat ve prosedürlerini gir.
Sürecin formlarını gir.
Süreç aktivitelerini gir.
Süreç İletişim Tablosu
İletişim Akış Diyagramı
5 Sürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler
Sürecin iyileştirilmesi için öneri gir.
6 Formu Dolduranlar
####
Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Ankara Defterdarl ı ğı
Muhakemat Müdürlü ğü
Ceza Davalar
ı Takip Süreci
Yapılan Suç Duyurularına
İlişkin Bilgi ve Belgelerin
Gelmesi
Kamu Davası ile İlgili
Tebligatın Gelmesi
Yapılan Suç
Duyurularına
İlişkin Bilgi ve
Gelen Evrak
Süreci
Tebligat/ Bilgi ve
Belge
Tebligat/Bilgi ve Belgenin
Avukata Havale Edilmesi
METOP
Dava Dosyası ve
Ekleri
İdarelerce Yapılan Suç
Duyurularına İlişkin Olarak
Cumhuriyet Savcılığınca
Soruşturma/ Kovuşturma
Yapılması
Açılmış Kamu
Davaları
Dava
Dilekçesi
Dava Takip
Talep Yazısı
Duruşma
Davetiyesi
Tebligat
Gelen Evrak
Gelen Evrak
Açılan Kamu Davasının Takip
Talebine İlişkin Yazı, Bilgi ve
Belgelerin,Tebligatın, Duruşma
Davetiyesinin Avukata Havale
Edilmesi
Suç
Duyurusuna
İlişkin Yazı
Avukat Tarafından Yazı ve
Eklerinin, Belgelerin,
İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Soruşturma Kovuşturma
Aşamasına İlişkin
Bilgi/Belgenin Avukata
Havale Edilmesi
2
1
Sayfa 1
Hazırlayan:
Onaylayan:
Ankara Defterdarl ı ğı
Muhakemat Müdürlü ğü
Ceza Davalar
ı Takip Süreci
1
Davaya Müdahillik Konusunda
İdaresine Görüşünün Sorulması
İdare Aleyhine Açılan
Davanın Takibi
Görüş Yazısının Avukat Tarafından
Hazırlanması
Cevap Dilekçesinin
Hazırlanması
Davaya Müdahillik Konusunda Görüş
Yazısının Muhakemat Müdürü
Tarafından İmzalanması
Davaya Müdahillik
Konusunda Görüş
Yazısı
Cevaba
Cevap
Dilekçesi
Cevap Dilekçesinin
Mahkemeye
Sunulması
Giden Evrak
Davaya Katılmaktan
Vazgeçme Talebi Uygun
Davaya Katılmaktan
Vazgeçme Talebi Uygun
Değil
3
Katılma Dilekçesinin Verilmesi
Katılma
Dilekçesi
Duruşma Takibi/Bilirkişi Raporuna
Karşı Beyanda Bulunma/vb
İtirazların Yapılması
Karar Kesinleşinceye Kadar Bütün
Hukuki İşlemlerin Yapılması
4
Hazırlayan:
Onaylayan:
Sayfa 2
Ankara Defterdarl ı ğı
Muhakemat Müdürlü ğü
Ceza Davalar
ı Takip Süreci
2
Soruşturma Evresi
Kovuşturma Evresi
8
Savcılık Kaleminden
Soruşturma Dosyanın
Takibinin Yapılması
İlgili İdareden
Takipsizlik
Kararına İtiraza
İlişkin Yazı/Kamu
Davasının
Katılma Dilekçesinin
Avukat Tarafından
Gelen Evrak
Takipsizlik Kararının
Avukata Havale
Edilmesi
Katılma Dilekçesinin
Mahkemeye Sunulması
Savcılıktan
Takipsizlik
Kararı/Duruşma
Duruşmanın Takibi/
Bilirkişi Raporlarına
Beyanda Bulunulması/
Ara Kararlara İtiraz
Edilmesi
Takipsizlik Kararının Avukat
Tarafından İncelenmesi ve
Değerlendirilmesi
Takipsizlik
Kararına İtirazdan
Vazgeçme Teklifi
Mahkemelerden/
Savcılıklardan/İcra
Dairelerinden Gelen
Tebligatların İşlem
Süreci
Takipsizlik
Kararına İtiraz
5
Takipsizlik Kararına
İtirazdan Vazgeçme
Teklifi Yazısının
Muhakemat Müdürü
Tarafından
İmzalanması
Takipsizlik
Kararına
İtirazdan
Vazgeçme
Katılma
Tarafından İmzalanması
Katılma
Dilekçesi
İtiraz
Dilekçesinin
Muhakemat
Müdürü
İtiraz
Dilekçesi
Tarafından
Kararın Avukata
Teslim Edilmesi
Kararın Kesinleşmesine
Kadar Olan Bütün
Hukuki İşlemlerin
Yapılması
İmzalanması
6
4
7
Sayfa 3
Hazırlayan:
Onaylayan:
K. DURNA
M. TOKMAK
Ankara Defterdarl ı ğı
Muhakemat Müdürlü ğü
Ceza Davalar
ı Takip Süreci
6
7
Giden Evrak
Mahkemelerden/
Savcılıklardan/İcra
Dairelerinden Gelen
Gelen Evrak
İtiraza
Tebligatların İşlem Süreci
İlişkin
Vazgeçme Teklifine
İlişkin Cevap Yazısının
Avukata Havalesi
Mahkeme
Kararı
İtiraza İlişkin Kararın
Avukata Teslim
Edilmesi
Zimmet
Defteri
Takipten
Vazgeçme
Uygun Değil
Takipten
Vazgeçme
Uygun
5
İtiraza İlişkin Kararın
İncelenmesi ve
Değerlendirilmesi
İtirazın Reddine Dair
Karar İle Kararın
Kesinleşmesi
3
Duruşma
Davetiyesi
Bilgi Yazısının
Muhakemat Müdürü
Tarafından
İdaresine
Bilgi Yazısı
İmzalanması
İtirazın Kabulüne
Dair Karar
Duruşma
Davetiyesinin
Avukata Teslim
Edilmesi
8
Giden Evrak
Dosya Saklıya
Alındı
Sayfa 4
Hazırlayan:
Onaylayan:
K. DURNA
M. TOKMAK
Muhakemat Süreç Grubu
Dava Takibi Ana Süreci
Ceza Davalar
ı Takip Süreci
SG
AS
S
2.1.Sürecinİnsan Kaynaklar
ı
(Unvanlar ve paralel insan kayna
ğı sayısı)
No
1
2
3
4
Görev Adı
Muhakemat Müdürü
Müdür Yardımıcısı
Hazine Avukat
ı
Takip Memuru
Kaynak Miktarı
1
1
21
1
Muhakemat Süreç Grubu
Dava Takibi Ana Süreci
Ceza Davalar
ı Takip Süreci
SG
AS
S
2.2.Sürecin Ekipman ve Donan
ım Kaynakları
(Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve ıcı,
bilgisayar,
tarayıcı,yaz
telefon, projeksiyon cihazı vb.)
No
1
2
3
4
Ekipman Adı
Bilgisayar
Yazıcı
Telefon
Faks
Kaynak Miktarı
22
5
22
1
SG
AS
S
Muhakemat Süreç Grubu
Dava Takibi Ana Süreci
Ceza Davalar
ı Takip Süreci
2.4.Sürecin Yaz
ılım Kaynakları
(Her türlü yaz
ılım)
No
Yazılım Adı
1 METOP
SG
AS
S
Muhakemat Süreç Grubu
Dava Takibi Ana Süreci
Ceza Davalar
ı Takip Süreci
3.1.Süreci Başlatan Olaylar
No
Olay Tanımı
1 Kamu Davas
ı ile İlgili Tebligat
ın Gelmesi
2 Yapılan Suç Duyurularına
İlişkin Bilgi ve Belgelerin Gelmesi
SG
AS
S
Muhakemat Süreç Grubu
Dava Takibi Ana Süreci
Ceza Davalar
ı Takip Süreci
3.2.Sürecin Girdileri
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
Girdi Adı
Tebligat/Bilgi Belge
Takipten veya Temyizden VazgeçmeısıYaz
Bilgi Yaz
ısı
Kamu Davas
ının Takibi Talebineİlişkin Yazı
Takipsizlik Karar
ı/Duruşma Davetiyesi
ına İtiraza İlişkin Yazı/Kamu Davasının Takibine
İlgili İdareden Takipsizlik Karar
İlişkin Yazı
İtiraza İlişkin Mahkeme Kararı
Duruşma Davetiyesi
Mahkeme Karar
ı
Dava Dosyas
ı Ekleri
İddianame
Müdahale Dilekçesi
ısı
İdarenin Yaz
Bilirkişi Raporu
İnceleme Raporu
SG
AS
S
Muhakemat Süreç Grubu
Dava Takibi Ana Süreci
Ceza Davalar
ı Takip Süreci
3.3.Sürecin Ç
ıktıları
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Çıktı Adı
Katılma Dilekçesi
Davaya Cevap Dilekçesi
Takipsizlik Karar
ına İtiraz Dilekçesi
Dava süresince Mahkemeye Verilen Beyanlar
Temyiz Dilekçesi
Bilgi Yaz
ısı
Mahkemeye Karşı Yapılan Beyanİtiraz
ve Dilekçeleri
Vazgeçme Talebi
SG
AS
S
Muhakemat Süreç Grubu
Dava Takibi Ana Süreci
Ceza Davalar
ı Takip Süreci
3.4.Sürecinİlişkili Olduğu Mevzuat
No
İlgili Mevzuat
1 659 Say
ılı Kanun Hükmünde Kararname
2 178 Say
ılı Kanun Hükmünde Kararname
İlgili Madde No
5, 11
9
SG
AS
S
Muhakemat Süreç Grubu
Dava Takibi Ana Süreci
Ceza Davalar
ı Takip Süreci
3.5.Süreçte Kullan
ılan Yazılı Talimat/Prosedür
No
Talimat/Prosedür
1 ... Defterdarlığı Birim Yönergesi
SG
AS
S
Muhakemat Süreç Grubu
Dava Takibi Ana Süreci
Ceza Davalar
ı Takip Süreci
3.6.Süreçte Kullan
ılan Form
No
-
Form Adı
-
SG
AS
Muhakemat Süreç Grubu
Anasayfa
Dava Takibi Ana Süreci
S
Ceza Davalar
ı Takip Süreci
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
Tekrar Sıklı ğı GerçekleştirenOnaylayan
Danışılan
Aktarılan
Kullanılan
Kullanılan Yazılım –
(Bilgi
Doküman
Ekran
Verilen)
(Talimat,
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
Sorumlu Kişinin
Tedarikçi
Almış Olması
Marifetiyle?
Gereken Eğitim(ler)
Prosedür,
1-Ceza Hukuku
1-Ceza Hukuku
Tebligat/ Aç
ılan Kamu
Bilgisi 2-Hukuki
2-Hukuki Süreç
Davasının Takip Talebine
ılan Suç Duyurularına
İlişkin Tebligat/Yap
İlişkin Bilgi
Süreç Bilgisi 3-
Form)
Yazı, Bilgi ve Belgelerin,
ve Belgeler Müdürün görevlendirdi
ği Müdür
Duruşma Davetiyesinin
Yardımcısı tarafından Hazine Avukatına
İşlemleri
Hukuki Evrakİşlem 3-Hukuki Evrak
4-Resmi Yaz
ışma
İşlem Prosedürleri
4-Yazılı İletişim
Hayır
Avukat taraf
ından ilgili mevzuat ve içtihatlar
1-Ceza Hukuku
1-Ceza Hukuku
çerçevesinde aç
ılan kamu davasına ve suç
Bilgisi 2-Hukuki
2-Hukuki Süreç
Avukat Taraf
ından Yazı ve
duyurularına ilişkin bilgi, belge ve dava
Süreç Bilgisi 3-
Eklerinin, Belgelerin,
dilekçeleri (Haks
ız Yakalama ve Tutuklamaya
1 Avukata Havale Edilmesi
İncelenmesi ve
2 Değerlendirilmesi
havale edilir.
Müdür
Her Seferinde Yardımcısı
Muhakemat
Müdürü
Bilgisi
X
X
X
X
İşlemleri
Hukuki Evrakİşlem 3-Hukuki Evrak
İlişkin Tazminat Davaları)
İncelenir ve gerekli
değerlendirimeler yap
ılır.
Her Seferinde Hazine Avukat
ı X
Avukat taraf
ından yapılan inceleme
Bilgisi
4-Resmi Yaz
ışma
1-Ceza Hukuku
İşlem Prosedürleri
4-Yazılı İletişim
Hayır
1-Ceza Hukuku
neticesinde aç
ılan Kamu Davasının takip
Bilgisi 2-Hukuki
2-Hukuki Süreç
edilip edilmeyece
ına
ği ya da takipsizlik karar
Süreç Bilgisi 3-
X
X
X
X
İşlemleri
Hukuki Evrakİşlem 3-Hukuki Evrak
Davaya Müdahillik Konusundaitiraz edilip edilmeyece
ği hususunda ilgili
İdaresine Görüş Sorulmasına idarenin/BAHUM'un görüş alınmak üzere yazı
Her Seferinde Hazine Avukat
ı X
3 İlişkin Yazının Hazırlanması hazırlanır.
Açılan kamu davasının takibi ya da
Bilgisi
X
X
X
X
4-Resmi Yaz
ışma
İşlem Prosedürleri
4-Yazılı İletişim
Hayır
1-Ceza Hukuku
1-Ceza Hukuku
Bilgisi 2-Hukuki
2-Hukuki Süreç
Cumhuriyet Savc
ılığınca verilen takipsizlik
kararına itiraz edilip edilmeyece
ği hususunda
İdaresinden görüş alınmak üzere Hazine
Avukatı tarafından hazırlanan yazı, Ceza
İdaresine Görüş Sorulmasına Davalarının Takibineİlişkin Bölümden
ımcısının parafından
İlişkin Yazının Muhakemat sorumlu Müdür Yard
Müdürü Tarafından
ı
4 İmzalanmas
Süreç Bilgisi 3-
İşlemleri
Hukuki Evrakİşlem 3-Hukuki Evrak
sonra Muhakemat Müdürü taraf
ından
imzalan
ır.
Muhakemat
Her Seferinde Hazine Avukat
ı Müdürü
Bilgisi
X
X
X
X
ın takip edilmesine
İdaresinden gelen davan
ilişkin cevap yazısı ğ
do
rultusunda avukat
Bilgisi 2-Hukuki
2-Hukuki Süreç
İşlemleri
Hukuki Evrakİşlem 3-Hukuki Evrak
Bilgisi
Her Seferinde Hazine Avukat
ı X
X
X
X
X
ılan
İdare Aleyhine Aç
Davalarda (Haks
ız Tutuklama
4-Resmi Yaz
ışma
1-Ceza Hukuku
İşlem Prosedürleri
4-Yazılı İletişim
Hayır
1-Ceza Hukuku
Bilgisi 2-Hukuki
2-Hukuki Süreç
Süreç Bilgisi 3-
İşlemleri
Hukuki Evrakİşlem 3-Hukuki Evrak
Dolayısıyla Açılan Tazminat İdare aleyhine (haks
ız tutuklama dolayasıyla
Davaları) Cevap Dilekçesinin açılan tazminat davaları) açılan ceza davasında
6 Hazırlanması
İşlem Prosedürleri
4-Yazılı İletişim
Hayır
1-Ceza Hukuku
Süreç Bilgisi 3-
İdarenin Görüşü
Doğrultusunda Mahkemeye tarafından davaya müdahallik için
ılma dilekçesi verilir.
5 Katılma Dilekçesinin Verilmesimahkemesine kat
4-Resmi Yaz
ışma
1-Ceza Hukuku
Bilgisi
avukat taraf
ından cevap dilekçesi hazırlanır.Her Seferinde Hazine Avukat
ı X
Hazırlayan:
Onaylayan:
K. DURNA
M.TOKMAK
X
X
X
X
4-Resmi Yaz
ışma
İşlem Prosedürleri
4-Yazılı İletişim
Hayır
SG
AS
Muhakemat Süreç Grubu
Anasayfa
Dava Takibi Ana Süreci
S
Ceza Davalar
ı Takip Süreci
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
Tekrar Sıklı ğı GerçekleştirenOnaylayan
Danışılan
Aktarılan
Kullanılan
Kullanılan Yazılım –
(Bilgi
Doküman
Ekran
Verilen)
(Talimat,
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
Sorumlu Kişinin
Tedarikçi
Almış Olması
Marifetiyle?
Gereken Eğitim(ler)
1-Ceza Hukuku
1-Ceza Hukuku
Bilgisi 2-Hukuki
2-Hukuki Süreç
Prosedür,
Form)
Süreç Bilgisi 3-
İşlemleri
Hukuki Evrakİşlem 3-Hukuki Evrak
Avukat taraf
ından hazırlanan cevap dilekçesi
Cevap Dilekçesinin
ı
7 Mahkemeye Sunulmas
Duruşma Takibi/Bilirkişi
Raporuna Karşı Beyanda
Bulunma/vbİtirazların
8 Yapılması
mahkemesine sunulmak üzere takip
Bilgisi
4-Resmi Yaz
ışma
1-Ceza Hukuku
İşlem Prosedürleri
4-Yazılı İletişim
Hayır
1-Ceza Hukuku
düzenlenen bilirkişi raporuna beyan veya
Bilgisi 2-Hukuki
2-Hukuki Süreç
itirazda bulunma ile karşı tarafın beyanlarına
Süreç Bilgisi 3-
memuruna zimmet karşılı
Her Seferinde Hazine Avukat
ı X
ğı verilir.
Açılan davaya ilişkin olarak duruşmanın takibi,
karşı beyanda bulunma Avukat tarafından Her Seferinde Hazine Avukat
ı X
X
X
X
X
X
X
X
X
İşlemleri
Hukuki Evrakİşlem 3-Hukuki Evrak
1-Ceza Hukuku
1-Ceza Hukuku
Bilgisi 2-Hukuki
Avukat taraf
ından, idarenin müdahil oldu
ğu
Süreç Bilgisi 3-
İşlemleri
Hukuki Evrakİşlem 3-Hukuki Evrak
Karar Kesinleşinceye Kadar veya idare aleyhine ılan
aç davaların
Bütün Hukukiİşlemlerin
9 Yapılması
Soruşturma/ Kovuşturma
Hayır
2-Hukuki Süreç
kesinleşmesine kadar ki tüm hukuki işlemler
4-Resmi Yaz
ışma
İşlem Prosedürleri
4-Yazılı İletişim
Hayır
ılan suç duyurularına ilişkin
İdarelerce yap
olarak Cumhuriyet Savc
ılığınca yapılan
1-Ceza Hukuku
1-Ceza Hukuku
Bilgisi 2-Hukuki
2-Hukuki Süreç
soruşturma/kovuşturma aşamasına ilişkin bilgi
Süreç Bilgisi 3-
takip edilir.
Bilgisi
Her Seferinde Hazine Avukat
ı X
X
X
X
X
İşlemleri
Hukuki Evrakİşlem 3-Hukuki Evrak
ve belgeler Muhakemat Müdürü ından
taraf
Aşamasına
ımcısınca Hazine
Müdür
İlişkin Bilgi/Belgeninyetkilendirilen Müdür Yard
Avukatına havale edilir.
Her Seferinde Yardımcısı
10 Avukata Havale Edilmesi
Muhakemat
Müdürü
Bilgisi
X
X
X
X
4-Resmi Yaz
ışma
1-Ceza Hukuku
İşlem Prosedürleri
4-Yazılı İletişim
Hayır
1-Ceza Hukuku
Bilgisi 2-Hukuki
2-Hukuki Süreç
Süreç Bilgisi 3-
İşlemleri
Hukuki Evrakİşlem 3-Hukuki Evrak
Savcılık Kaleminden
ından
İlgili havale do
ğrultusunda avukat taraf
Soruşturma Dosyanın Takibinin
Savcılık Kaleminden soruşturma dosyasının
11 Yapılması
Bilgisi
hangi aşamada oldu
ı X
ğuna ilişkin takip yapılır. Her Seferinde Hazine Avukat
X
X
X
X
ı ğı suç duyurusuna ilişkin
İdarenin yapt
Cumhuriyet Savc
ılığınca yapılan soruşturma
Takipsizlik Karar
ının Avukata sonucunda verilen takipsizlik karar
ı Müdür
12 Havale Edilmesi
Tarafındanİncelenmesi ve
karşı itiraz edilip edilmeyece
ği hususu
13 Değerlendirilmesi
değerlendirilir.
Bilgisi 2-Hukuki
2-Hukuki Süreç
İşlemleri
Hukuki Evrakİşlem 3-Hukuki Evrak
Müdür
Bilgisi
X
X
X
X
X
Kendisine havale edilen takipsizlik karar
ı
avukat taraf
ından incelenir ve ilgili karara
İşlem Prosedürleri
4-Yazılı İletişim
Hayır
1-Ceza Hukuku
Süreç Bilgisi 3-
Yardımcısı tarafından avukata havale edilir.Her Seferinde Yardımcısı
Takipsizlik Karar
ının Avukat
4-Resmi Yaz
ışma
1-Ceza Hukuku
4-Resmi Yaz
ışma
1-Ceza Hukuku
İşlem Prosedürleri
4-Yazılı İletişim
Hayır
1-Ceza Hukuku
Bilgisi 2-Hukuki
2-Hukuki Süreç
Süreç Bilgisi 3-
İşlemleri
Hukuki Evrakİşlem 3-Hukuki Evrak
Bilgisi
Her Seferinde Hazine Avukat
ı X
Hazırlayan:
Onaylayan:
K. DURNA
M.TOKMAK
X
X
X
X
4-Resmi Yaz
ışma
İşlem Prosedürleri
4-Yazılı İletişim
Hayır
SG
AS
Muhakemat Süreç Grubu
Anasayfa
Dava Takibi Ana Süreci
S
Ceza Davalar
ı Takip Süreci
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
Tekrar Sıklı ğı GerçekleştirenOnaylayan
Danışılan
Aktarılan
Kullanılan
Kullanılan Yazılım –
(Bilgi
Doküman
Ekran
Verilen)
(Talimat,
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
Sorumlu Kişinin
Tedarikçi
Almış Olması
Marifetiyle?
Gereken Eğitim(ler)
1-Ceza Hukuku
1-Ceza Hukuku
Bilgisi 2-Hukuki
2-Hukuki Süreç
Prosedür,
Eğer avukat taraf
ından ilgili takipsizlik
kararına karşı itiraz edilmesinde hazine
Takipsizlik Karar
ınaİtirazdan
yararının olmadığı değerlendiriliyorsa
Vazgeçme Teklifi Yaz
ısının
idaresinden itirazdan vazgeçme teklifısı
yaz
Form)
Süreç Bilgisi 3-
İşlemleri
Hukuki Evrakİşlem 3-Hukuki Evrak
Muhakemat Müdürü Taraf
ından hazırlanır ve sözkonusu yazı Muhakemat
ı
14 İmzalanmas
Müdürü tarafından imzalanır.
Muhakemat
Ara Sıra
Hazine Avukat
ı Müdürü
Bilgisi
X
X
X
X
4-Resmi Yaz
ışma
1-Ceza Hukuku
İşlem Prosedürleri
4-Yazılı İletişim
Hayır
1-Ceza Hukuku
Bilgisi 2-Hukuki
2-Hukuki Süreç
Süreç Bilgisi 3Vazgeçme Teklifine
İlişkin
Cevap Yaz
ısının Avukata
15 Havalesi
İdaresinden vazgeçme teklifine ilişkin gelen
cevap yaz
ısı kayıt altına alındıktan sonra ilgili
İşlemleri
Hukuki Evrakİşlem 3-Hukuki Evrak
4-Resmi Yaz
ışma
1-Ceza Hukuku
İşlem Prosedürleri
4-Yazılı İletişim
Hayır
1-Ceza Hukuku
Takipsizlik karar
ına yapılacak itiraza ilişkin
Bilgisi 2-Hukuki
2-Hukuki Süreç
olarak mahkemesine sunulmak üzere
Süreç Bilgisi 3-
avukata havale edilir.
Müdür
Her Seferinde Yardımcısı
Muhakemat
Müdürü
Bilgisi
X
X
X
X
İşlemleri
Hukuki Evrakİşlem 3-Hukuki Evrak
hazırlanan itiraz dilekçesi avukat tarafından
İtiraz Dilekçesinin Avukat
Tarafından Hazırlanması ve imzalan
ır ve mahkemesine sunulmak üzere
ı
16 İmzalanmas
takip memuruna zimmet karşılı
ğı verilir.
Bilgisi
Her Seferinde Hazine Avukat
ı X
X
X
X
X
4-Resmi
ışma
1-Hukuki Yaz
Evrak
İşlem Prosedürleri
4-Yaz
ılı İletişim
Hayır
1-Hukuki
Evrak
İşlem Bilgisi
2-Hukuki Süreç
İşlem Prosedürleri
2-Hukuki Süreç
Bilgisi
İşlemleri
3-Analitik Düşünme3-Kavramsal
Yapılan itiraz üzerine talebi inceleyen
ğıra
ceza mahkemesinin verdi
ği karar tebligat
İtiraza İlişkin Kararın Avukata servisince zimmet karşılı
ğı ilgili avukata
verilir.
Her Seferinde Tebligat ServisiX
17 Teslim Edilmesi
Takipsizlik karar
ına itiraz üzerine mahkemece
İtiraza İlişkin Kararın
İncelenmesi ve
18 Değerlendirilmesi
4-Bilgi Paylaşımı
Düşünme
5-Bilgi Sistemi
Teknikleri
Kullanma
1-Ceza Hukuku
4-Takım Çalışması Hayır
1-Ceza Hukuku
verilen karar avukat taraf
ından incelenir. E
ğer
Bilgisi 2-Hukuki
2-Hukuki Süreç
itiraz reddedilmişse karar kesinleşir idaresine
Süreç Bilgisi 3-
X
X
X
METOP
İşlemleri
Hukuki Evrakİşlem 3-Hukuki Evrak
bilgisi verilir. Aksi taktirde itiraz
ın kabulü
üzerine Cumhuriyet Savc
ılığınca hazırlanan
iddianame uyar
ınca kamu davası açılır.
Bilgisi
Her Seferinde Hazine Avukat
ı X
X
X
X
X
4-Resmi Yaz
ışma
1-Hukuki Evrak
İşlem Bilgisi
2-Hukuki Süreç
Bilgisi
Duruşma Davetiyesinin
19 Avukata Teslim Edilmesi
İşlem Prosedürleri
4-Yaz
ılı İletişim
Hayır
1-Hukuki
Evrak
İşlem Prosedürleri
2-Hukuki Süreç
İşlemleri
3-Kavramsal
İtirazın kabulü üzerine açılan kamu davasına
ilişkin mahkemece gönderilen duruşma
3-Analitik DüşünmeDüşünme
4-Bilgi Paylaşımı
Teknikleri
davetiyesi tebligat servisince zimmet karşılı
ğı
5-Bilgi Sistemi
4-Takım Çalışması
Kullanma
5-Bilgi Sistemi
avukatına verilir.
Her Seferinde Tebligat ServisiX
Hazırlayan:
Onaylayan:
K. DURNA
M.TOKMAK
X
X
X
METOP
Hayır
SG
AS
Muhakemat Süreç Grubu
Anasayfa
Dava Takibi Ana Süreci
S
Ceza Davalar
ı Takip Süreci
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
Tekrar Sıklı ğı GerçekleştirenOnaylayan
Danışılan
Aktarılan
Kullanılan
Kullanılan Yazılım –
(Bilgi
Doküman
Ekran
Verilen)
(Talimat,
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
Sorumlu Kişinin
Tedarikçi
Almış Olması
Marifetiyle?
Gereken Eğitim(ler)
1-Ceza Hukuku
1-Ceza Hukuku
Bilgisi 2-Hukuki
2-Hukuki Süreç
Prosedür,
Açılan kamu davası uyarınca katılma talebinin
Form)
kabulü doğrultusunda davaya ilişkin işlemler
Duruşmanın Takibi/ Bilirkişi (duruşmanın takibi, bilirkişi raporlarına beyan
Raporlarına Beyanda
ve itirazda bulunulmas
ı, ara kararların
Bulunulmas
ı/ Ara Kararlara
gereklerinin yerine getirilmesi vb.) avukat
20 İtiraz Edilmesi
tarafından yerine getirilir.
Süreç Bilgisi 3-
İşlemleri
Hukuki Evrakİşlem 3-Hukuki Evrak
Bilgisi
Her Seferinde Hazine Avukat
ı X
X
X
X
X
4-Resmi Yaz
ışma
1-Hukuki
Evrak
İşlem Prosedürleri
4-Yazılı İletişim
Hayır
1-Hukuki
Evrak
İşlem Bilgisi
2-Hukuki Süreç
İşlem Prosedürleri
2-Hukuki Süreç
Bilgisi
Kararın Avukata Teslim
21 Edilmesi
Açılan kamu davası sonucunda mahkemece
İşlemleri
3-Analitik Düşünme3-Kavramsal
verilen ve müdürlü
ğe gönderilen karar,
4-Bilgi Paylaşımı
Düşünme
tebligat servisince ilgili avukat
ına zimmet
5-Bilgi Sistemi
Teknikleri
Kullanma
1-Ceza Hukuku
4-Tak
ım Hukuku
Çalışması Hayır
1-Ceza
Takipsizlik karar
ına itirazın kabulü
Bilgisi 2-Hukuki
2-Hukuki Süreç
neticesinde aç
ılan kamu davası sonucunda
Süreç Bilgisi 3-
karşılığı verilir.
Her Seferinde Tebligat ServisiX
X
X
X
METOP
İşlemleri
Hukuki Evrakİşlem 3-Hukuki Evrak
Kararın Kesinleşmesine Kadarverilen karar
ın kesinleşmesine ilişkin tüm
Olan Bütün Hukukiİşlemlerin hukuki işlemler (temyiz, temyize cevap vb.)
22 Yapılması
Bilgisi
4-Resmi Yaz
ışma
İşlem Prosedürleri
4-Yazılı İletişim
Hayır
kamu davalar
ında verilen kararların
1-Ceza Hukuku
1-Ceza Hukuku
kesinleşmesinden sonra idaresine bilgi
Bilgisi 2-Hukuki
2-Hukuki Süreç
verilmesi için haz
ırlanan yazı Muhakemat
Süreç Bilgisi 3-
ından yerine
getirilir.
ı X
darenintaraf
müdahil
oldu
idare aleyhineHer Seferinde Hazine Avukat
İavukat
ğu veya
açılan (Haksız tutuklama nedeniyle açılan
X
X
X
X
tazminat davas
ı) ya da idare adına takipsizlik
kararına yapılan itirazın kabulü üzerine açılan
Bilgi Yaz
ısının Muhakemat
Müdürü tarafından imzalanır.
İdaresine bilgi
Müdürü Tarafından
verilmesi aşamasından sonra işlemi biten
23 İmzalanmas
ı
dosya sakl
ıya kaldırılır.
İşlemleri
Hukuki Evrakİşlem 3-Hukuki Evrak
Muhakemat
Her Seferinde Hazine Avukat
ı Müdürü
Hazırlayan:
Onaylayan:
K. DURNA
M.TOKMAK
Bilgisi
X
X
X
X
4-Resmi Yaz
ışma
İşlem Prosedürleri
4-Yazılı İletişim
Hayır
SG
AS
S
Muhakemat Süreç Grubu
Anasayfa
Dava Takibi Ana Süreci
Ceza Davalar
ı Takip Süreci
3.8. İletişim İlişkileri
No
Görev Adı
İletişim Akış
Diyagramını Düzenle
1 Takip Memuru
İletişimde Bulunduğu Görev Adı
Hazine Avukat
ı
İletişim Şekli
Yazılı,Sözlü
İletişim Yönü
Çift Yönlü
İletişim Sebebi
Bilgi Verme, Onay Alma
ı
2 Hazine Avukat
Müdür Yardımcısı
Yazılı,Sözlü
Çift Yönlü
Bilgi Verme, Onay Alma
3 Müdür Yardımcısı
Muhakemat Müdürü
Yazılı,Sözlü
Çift Yönlü
Bilgi Verme, Onay Alma
Ceza Davalar
ı Takip Süreci İletişim Akış Diyagramı
Muhakemat Müdürü
Hazine Avukatı
Takip Memuru
Müdür Yardımcısı
Anasayfa
SG
Muhakemat Süreç Grubu
AS
Anasayfa
Dava Takibi Ana Süreci
S
Ceza Davalar
ı Takip Süreci
5.İyileştirme Önerileri
5.1
5.2
Mevcut Durumda
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Sürecin
Gerçekleştirilmesinde İyileştirme Öneriniz
Yaşanan Sorun, Hata (Nasıl uygulanaca
ğını detaylı olarak
İyileştirmenin
Önerinizin Sağlayacağı Gerçekleştirilebilmesi Önerinizin Tahmini
No
veya Olumsuzluk
açıklayanız.)
İyileştirme Alanı Fayda
İçin Gerekli Kaynaklar Maliyeti
x
x
x
Sürecinİşleyişi
x
x
x
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
311 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content