close

Enter

Log in using OpenID

04.04.2014 Tarihli Hutbe : MÜSLÜMAN GÜVENİLİR İNSANDIR

embedDownload
İLİ
:BALIKESİR
TARİH : 04.04.2014
^
¿ ll ^\nlj
j
4-1İ&
^
^
^
J ju ıj
J/â
MÜSLÜMAN GÜVENİLİR İNSANDIR.
Değerli M ü’minler!
Hz.Peygam berim iz (s.a.v.)
bir gün
M ekke’lileri Safa tepesinin etrafında toplam ış ve;
“ Şu dağın eteğinden veya şu vadiden düşman
atlılarının size saldıracağını söylesem bana inanır
m ısınız”? diye sormuştu. M ekke’liler; hep bir
ağızdan; “Evet inanırız. Sende şimdiye
kadar
doğruluktan başka bir şey görm edik,.” demişlerdi.
Kardeşlerim!
G üvenilir olmak, Peygam berlik vasfıdır.
Hz. N uh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Lut ve Hz.
Şuayb (a.s.) kavimlerine; “ Şüphesiz ben size
gönderilm iş güvenilir bir peygam berim .” 1 diye
seslenmişlerdi. H z M uham m ed’ (s.a.v.)’in de en
önemli vasfı güvenilir olmasıydı. Peygam berlik
vazifesi verilm eden önce de “M uhamm ed-ül
Em in”
yani
güvenilir M uham m ed
olarak
bilinm ekte idi.
Hz Peygam ber (s.a.v.) M üslüm an’ı; “diğer
M üslüm anların elinden ve dilinden emin oldukları
kim sedir.”
diye tanımlar. Kaldı ki M üslüm an
sadece kendi yakınlarına değil, tanım adıklarına
bile güven telkin etmelidir. Güvenilir olm ak için
M üslüm an kimliğini taşım ak yeterli olmalıdır.
Peygam berlerin
yolunda
olanlar,
sözleri,
davranışları ve sosyal ilişkileri ile güvenilir olm ak
zorundadır. Güvenilir olm ak M üslüm anların en
önemli özelliği iken, günüm üzde en önemli sorunu
haline gelmiştir. B ir zam anlar tanıdık tanım adık
herkese
açık
olan
kapılarım ız
misafirlere
kapanmış, Tanrı m isafiridir denilerek çalınan
kapılar
açılmaz
olmuştur.
Zam an
zam an
kardeşlerin, komşuların, aynı m abette ibadet eden
M üslüm anların bile birbirine güvenem ediklerine
şahit olmaktayız. B ir gün Peygam ber Efendimiz:
“Vallahi İm an etmiş olamaz, vallahi İman etmiş
olamaz, vallahi İman etmiş olam az” dediğinde,
Ashab-ı Kiram; “İman etmiş olmayan kim dir Ya
Resulellah
?”
diye
sorduklarında,
Hz.
Peygam berimiz: “K om şusu kötülüklerinden
emin olm ayan kim sedir.”3 buyurdular.
Muhterem Kardeşlerim!
Güven duygusunu kaybetm iş olmak,
İslam toplum undan dışlanm ak demektir. Çünkü
Hz. Peygam ber Efendim iz (s.a.v.);
“Bizi
aldatan bizden değildir.” 4 buyurmaktadır.
B aşka bir Hadis-i Şeriflerinde “M ünafığın
alameti üçtür: Yalan konuşur, em anete ihanet
eder, sözünde durmaz. N am az kılsa da, oruç
tutsa da, kendisini M üslüm an sansa da o bir
m ünafıktır.” 5 buyurmaktadır.
Hz. Peygam ber (s.a.v.); “yalan konuşmayı
bırakm ayan,
yalanla
amel
etmekten
kaçınm ayan kim senin oruç tutup kendini aç ve
susuz bırakm asına A llah’ın ihtiyacı yoktur.”6
buyurarak güvenilir olm anın çok önemli
olduğuna vurgu yapmaktadır.
Muhterem Kardeşim!
Çevrem izdeki insanlara ne kadar güven
verdiğimizi ve ne kadar güvendiğimizi
düşünelim. D indarlık ölçüsünün çokça ibadet
etmekten ziyade çevrem izde güvenilirliğim izle
ilgili olduğunu bilelim. Firdevs cennetlerine
girip ebedi kalacak olanların; “ em anetlerine ve
verdikleri sözlere riâyet edenler”7 olduğunu
aklımızdan çıkarmayalım.
1 Şu’ara, 26/107
2 Tirmizi, İman, bab: 12,c. IV, s. 17, H. No: 2627
3 Müslim, Musakat,137
4 Müslim, iman, 164
5 Buharı, İman 24 c. 5 s.14
6 Buhari, Savm, 30/8.(n. 228.)
7 M ü’minun,23,8
Hazırlayan: Zeki ATA / Balya İlçe Müftüsü
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
36 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content