close

Enter

Log in using OpenID

AŞI ANTİSERUM ISI ve STOK TAKİP SİSTEMİ

embedDownload
AŞI ANTİSERUM ISI ve STOK TAKİP SİSTEMİ DANIŞMANLIK HİZMETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
A. ARKA PLAN
Türkiye genelinde ana depo, 81 il deposu, Toplum Sağlığı M erkezi, A ile Sağlığı
M erkezi, H astaneler vb. Sağlık B akanlığı tarafından aşı ve antiserum dağıtım ı yapılan ve
uygulanan m erkezlerde bulunan ve aşı ve antiserum ların saklandığı, depolandığı tüm
soğutuculu sistem lerde kablosuz sensor ve özel geliştirilm iş haberleşm e cihazları aracılığıyla
anlık ısı değerleri m erkezi veri tabanına iletilerek depolanacak, belirlenm iş lim it değerler
aşıldığında SM S, çağrı m erkezi aracılı telefon ile durum ilgili sorum luya bildirilecektir. İsısı
takip edilen aşı ve antiserum ların çevrim içi stok takibi ile yazılım içinde süreçlerin otom atize
edildiği bir sistem projesi bulunm aktadır.
İlgili birim ler;
1.
Birinci B asam ak Sağlık H izm etleri B aşkan Y ardım cılığı,
2.
Bulaşıcı H astalık K ontrol Program ları B aşkan Y ardım cılığı,
3.
Tüketici ve Ç alışan G üvenliği B aşkan Y ardım cılığı,
4.
D estek H izm etleri B aşkan Y ardım cılığı
B. HEDEFLER
İhale
edilen
projenin
iş
süreçlerinin
işleyişinin
kurum
uygunluğunun takip edilm esi, denetlenm esi ve çalışm a sonuçlarının
aralıklarda
adına teknik
idarenin ön gördüğü
periyodik olarak idareye raporlanm ası idarenin ön gördüğü
yürütm ek üzere danışm an istihdam
edilecektir.
Projede
istihdam
olarak
iş ve işlem lerini
edilecek danışm anın
kurulacak olan noktalardaki sistem lerin (sensor, Sıcaklık T akip C ihazı ve diğer) işin teknik
şartnam e ve sözleşm esini karşılayıp karşılam adığını İdareye aylık rapor edecektir. A yrıca veri
tabanı gibi sistem in kurulu olduğu bileşenlerin ve sistem in çalışm asında daha verim li olacağı
düşünülen analizlerin raporlam ası aylık olarak İdareye yapılacaktır.
C. İŞİN KAPSAMI
Bu danışm anlık hizm eti içerisinde, ilgili danışm andan talep edilen işler, aşağıda ayrı
ayrı ifade edilm iştir.
1. Bilgi İşlem m etotları kullanarak iş ihtiyaçlarının karşılanm asını sağlam ak
Sayfa | 1
2. K urum un daha kaliteli ürün ve hizm etler sunm asını sağlam ak ya da gelişen teknolojiler
ve trendler paralelinde veri analizi ve raporlam a ile ilgili süreçleri ve h izm e t kalitesini
geliştirm ek am acıyla veri analizi ve raporlam a alanında yenilikçi çözüm leri araştırm ak,
teknolojik altyapının oluşm ası için araştırm a geliştirm e faaliyetlerinde b u lu n m ak ve
stratejik iş hedeflerine ulaşm a konusunda idarecileri ve diğer çalışanları d esteklem ek.
3. Sistem in m evcut durum u, tasarlanan hali ve bu detaylı tasarım ve k u ru lu m süreci
içerisinde ihtiyaç duyulacak gelişm eleri takip etm ek ve kullanıcıların bu vizyona
adaptasyonunun sağlayacak m ühendislik bakış açısı kazandırm ak.
4. Y apılan çalışm alarla ilgili rapor ve doküm antasyon hazırlam ak.
5. K urum un ihtiyacına göre verilen görevlerde kurum çalışanları ile koordineli iş ve
işlem leri yürütm ek. İhtiyaç doğrultusunda idareye her türlü teknik desteği verm ek.
6. D anışm an; Sistem in tüm bileşenlerinin kontrollerini sözleşm e ve sözleşm e eklerine göre
( teknik şartnam eye uygunluğunu vs.) denetleyip raporlar.
7. Kabul m uayeneleri için gerekli olan teknik donanım , her türlü ölçü aleti ve takım
tem ininden sistem in kurucusu olan firm a sorum ludur ve bu cihazların uygunluğunun
teyidi danışm an tarafından sağlanacaktır.
8. Y azılım , A naliz D oküm anında belirlenm iş olan tüm özellikleri tam am landıktan sonra,
kabul, kontrol ve test çalışm alarına tabi tutulacaktır. Kabul ve kontrol idari şartnam e,
teknik
şartnam e,
sözleşm e
ve
sözleşm e
ekleri
ile ihale
yönetm eliği
hüküm leri
çerçevesinde yürütülecektir. Y apılan bu iş ve işlem lerin teknik uygunluğunun teyidi
danışm an tarafından sağlanacaktır.
9. Sistem in bütün bileşenlerinin kabul edilm esinin ardından, bütün bileşenlerin sorunsuz
olarak bir arada çalışm asıyla ilgili olarak kabul, kontrol ve test çalışm aları yapılacaktır.
Bu kontrol ve test çalışm alarında kullanılacak yöntem ler danışm anın tarafından önerilen
idare tarafından belirlenecek yöntem ve/veya yöntem ler ile yapılacaktır. K abul ve kontrol
idari şartnam e, teknik şartnam e, sözleşm e ve sözleşm e ekleri ile ihale yönetm eliği
hüküm leri çerçevesinde yürütülecektir. Y apılan bu iş ve işlem lerin teknik uygunluğunun
teyidi danışm an tarafından sağlanacaktır.
10. Y üklenici verdiği hizm etin nitelik ve kalite kontrolünü yine kendisi tarafından seçilecek
bağım sız bir danışm an firm aya kendisi yaptıracak (ekstem al kalite kontrolü) ve idareye
sunacaktır. (S istem in ve yazılım ın çalışm a verim liliğini ölçm e ve değerlendirm e). Söz
konusu ekstem al kalite kontrolü hizm et süresi içerisinde toplam iki (2) sefer olm ak üzere
İd are 'n in belirleyeceği zam anlarda yaptırılacaktır. Bu yapılacak testin zam anlam asının
Sayfa | 2
seçim i
ve
test
sonuçlarının
şartnam eye
uygunluğu
danışm an
tarafından
değerlendirilecektir.
D. DANIŞMANIN NİTELİKLERİ
1. E lektrom anyetik dalgalar
konusunda akadem ik çalışm alar yapm ış olm ak.
2. A lgılayıcılar konusunda akadem ik çalışm alar yapm ış olm ak.
3. K ablosuz sensor
ağlarda
veri iletim i, servis kalitesi ve veri güvenliği
üzerine
akadem ik çalışm alar yapm ış olm ak.
4. B io-telem etri uygulam aları kurulum u ve protokol tasarım ı konularında akadem ik
çalışm alar yapm ış olm ak.
5.
B enzer projelerde çalışm ış olm ak tercih sebebidir.
*Scıdece doktora veya yüksek lisans tez danışmanlığı, hakemli ulusal ve uluslararası
dergilerde makale akademik çalışma olarak değerlendirilir. İlgili konularda ders
vermek veya almak akademik çalışma olarak değerlendirilmez.
E. GİZLİLİK
1. D anışm an, ihale sürecinde ve projenin diğer aşam alarında yüksek gizlilik davranışı ve
taahhüdü içinde olacaktır, edindiği sır veya özel nitelikteki bilgileri, sonuçları, istatistik!
bilgileri, m üşteri bilgilerini, uzm anlık bilgilerini, aralarındaki sözleşm eleri ve her türlü
yazılı ve sözlü bilgi akışını üçüncü şahıslara açıklam am ayı ve gizliliği korum ayı taahhüt
edecektir.
2.
H izm etin ifası sebebiyle tanzim olunan her türlü belge, rapor, istatistik verisi, bilgisayar
kayıtlan vesaire m ateryalin. Y azılım kodlarının ve yerinin m ülkiyeti ve bunlar
üzerindeki saym a, çoğaltm a, işlem e ve um um a iletim şeklindeki her türlü fikri m ülkiyet
hakkı idareye aittir. D anışm an, bu bilgileri, istem esi halinde İdareye teslim edecek ve
kendi kopyasını bir daha ulaşılam ayacak şekilde im ha edecektir.
3.
D anışm an. İdare hakkında kendisine devir edilen işlerle ilgili her türlü bilgi, standart ve
uygulam a, yazılım , program , eğitim , doküm an, yazışm a ve üçüncü kişilerce yasal
yollarla elde edilm iş bilgiler dışındaki (gerek yazılı ve gerekse elektronik ortam da
sağlanm ış olsun) tüm bilgi ve m ateryalleri ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul edecek ve
bu bilgileri kısm en de olsa, İdarenin yazılı izni olm adan, üçüncü kişilere verm em eyi,
açıklam am ayı, kam uya duyurm am ayı, değiştirm em eyi, birbirlerinin yetkilendirdiği
kişilerin hizm etin ifası sırasında gerekli erişim lerini engellem em eyi ve bu şekilde
m eydana gelecek sair davranışlardan kaçınm ayı taahhüt edecektir. İfşa eden tarafın
kendisi, işçileri, acenteleri veya çalışanlarınca diğer tarafa ve çalışanlarına açıklanan her
Sayfa | 3
t
türlü fikir, buluş, iş, m e to t ilerlem e ve patent, te lif hakkı, m arka, ticari sır ya da diğer
yasal korum aya konu olan ya da olm ayan her türlü yenilik ve tarafların arasındaki ticari
ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı veya sözlü tüm ticari, m ali, teknik bilgiler, abonelik
ve konuşm a bilgileri bu m adde kapsam ında ticari sır ve gizli bilgidir. (“ G izli B ilgi”).
4.
Bu gizlilik yüküm lülükleri, bu danışm an ile yapılacak sözleşm enin sona erm esi veya
feshinden sonra da idarenin ön göreceği süreyle devam edecek ve geçerli olacaktır.
Bu teknik şartnam e O cak 2015 tarihinde hazırlanm ış olup 5 ana m adde ve 4 sayfadan
oluşm aktadır.
Sayfa | 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
120 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content