close

Enter

Log in using OpenID

3 haziran 2014 - İzmir Barosu

embedDownload
Karar No
3098
3099
3100
3101
Konu
Baskan ve Yönetim
Kurulu üyelerinin
katildiklari toplanti,
ziyaret ve benzeri
konular hakkinda
Yönetim Kurulu'nu
bilgilendirmesi.
Karar
Yönetim Kurulu'na bilgilendirme
yapildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin
Yemin Töreni.
katilimiyla gerçeklestirildi.
Türkiye Barolar Birligi
Türkiye Barolar Birligi
Baskanliginin 29.05.2014 tarihli
Baskanliginin
15125 gelen evrak sayili, A. T.'nin
29.05.2014 tarihli 15125
staj listesinden silinmesi kararina
gelen evrak sayili, A.
yapilan itiraz üzerine Danistay 8.
T.'nin staj listesinden
silinmesi kararina yapilan Dairenin 2010/9718 E. 2014/233
itiraz üzerine Danistay 8. K. sayili bozma karari
Dairenin 2010/9718 E. dogrultusunda alinan 16.05.2014
gün 2014/2815 K. sayili itirazin
2014/233 K. sayili
kabulüne iliskin kararin bildirimine
bozma karari
iliskin yazisi okundu, bilgi alindi.
dogrultusunda alinan
16.05.2014 gün
2014/2815 K. sayili
Ilgili avukatin sicil dosyasina
itirazin kabulüne iliskin konulmak üzere Ruhsat ve Sicil
kararin bildirimine iliskin Islemleri Birimine tevdiine,
yazisi.
O.B.K.V
Mine Kette'nin Koeken Is Yönetimi
Iç ve Dis Tic.Ltd.Sti Genel
Koordinatör yazili kartvizit
örneginde yer alan bilgiler
dogrultusunda Ticaret Sicil'e yazi
yazilarak Koeken Is Yönetimi Iç ve
Dis Tic.Ltd.Sti'nde Mine KETTE'nin
Mine Kette'nin Koeken Is ortak ya da müdür olarak görev
Yönetimi Iç ve Dis
alip almadiginin bildirilmesinin
Tic.Ltd.Sti Genel
istenmesine, geregi için Ruhsat ve
Koordinatör yazili
Sicil Islemleri Birimine tevdiine,
kartviziti.
O.B.K.V
Menemen Cumhuriyet
Bassavciliginin 02.06.2014 tarihli
15345 gelen evrak sayili, Ceyda
COSKUN IPEKTEPE'nin ifade
tutanagi okundu.
3102
3103
3104
3105
Ilgi ifade tutanaginda yer alan
telefon numaralari ile baskanlik
Menemen Cumhuriyet divanina verilen dilekçede yer alan
Bassavciliginin
telefon numaralarida belirlenerek
02.06.2014 tarihli 15345 C.Bassavciligina sikayette
gelen evrak sayili, Ceyda bulunulmasina, geregi için Avukat
COSKUN IPEKTEPE'nin
Haklari Merkezine
ifade tutanagi.
gönderilmlesine, O.B.K.V
Afyonkarahisar Baro Baskanligi'nin
02.06.2014 tarihli 15306 gelen
evrak sayili, Kurgusal Durusma
Yarismasi 2014 Ege Bölgeleri
Barolarinin elemelerinin
Afyonkarahisar Baro
Afyonkarahisar Barosu ev
Baskanligi'nin
02.06.2014 tarihli 15306 sahipliginde 21-22 Haziran 2014
tarihinde Güral Termal Otel'de
gelen evrak sayili,
yapilacaginin bildirimine iliskin
Kurgusal Durusma
yazisi okundu.
Yarismasi 2014 Ege
Bölgeleri Barolarinin
elemelerinin
Afyonkarahisar Barosu Stajyer Avukat Komisyonundan
ev sahipliginde 21-22
sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Haziran 2014 tarihinde Özkan YÜCEL'in
Güral Termal Otel'de
görevlendirilmesine, organizasyon
yapilacaginin bildirimine konusunda Baskanlik Divanina
iliskin yazisi.
bilgi verilmesine, O.B.K.V
M.Yagiz ERIM'in 02.06.2014
tarihli 15289 gelen evrak sayili,
merhum Av.Cevat ERIM'in dilekçe
ekinde bulunan listedeki dosyalari
M.Yagiz ERIM'in
02.06.2014 tarihli 15289 için Av.Osman YAR'in
görevlendirilmesi talebini içerir
gelen evrak sayili,
yazisi okundu.
merhum Av.Cevat
ERIM'in dilekçe ekinde
bulunan listedeki
dosyalari için Av.Osman
YAR'in görevlendirilmesi
talebini içerir yazisi.
Baskanlikça görevlendirmenin
yapilmasina, gereginin Yönetim
Kurulu Sekreteryasinca yerine
getirilmesine, O.B.K.V
Danistay 8. Daire'nin 02.06.2014
tarihli 15257 gelen evrak sayili,
Danistay 8. Daire'nin
2011/4826 E. 2014/3017 K. sayili
02.06.2014 tarihli 15258
Av.Cumhur MEYDAN'in istemin
gelen evrak sayili,
reddine iliskin kararin bildirimi
2011/4826 E.
okundu.
2014/3017 K. sayili
davaci Av.C. M. 'nin
istemin reddine iliskin
Geregi için Hukuk Isleri Birimine
kararin bildirimi.
tevdiine, O.B.K.V
3106
3107
Danistay 8. Daire'nin 02.06.2014
tarihli 15257 gelen evrak sayili,
Danistay 8. Daire'nin
2011/5784 E. 2014/3016 K. sayili
02.06.2014 tarihli 15257
davaci Av.R. S.'nin istemin reddine
gelen evrak sayili,
iliskin kararin bildirimi okundu.
2011/5784 E.
2014/3016 K. sayili Av.R.
S.'nin istemin reddine
Geregi için Hukuk Isleri Birimine
iliskin kararin bildirimi. tevdiine, O.B.K.V
Türkiye Barolar Birligi
Baskanliginin
30.05.2014 tarihli 15177
gelen evrak sayili,
2013/54 duyuru nolu,
ölüm yardimi hakkindaki
duyurusuna iliskin yazisi.
CMK YÜRÜTME KURULU
ÖNERISI:
Türkiye Barolar Birligi
Baskanliginin 30.05.2014 tarihli
15177 gelen evrak sayili, 2013/54
duyuru nolu, ölüm yardimi
hakkindaki duyurusuna iliskin
yazisi okundu, bilgi alindi.
CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERISI:
1-CMK servisi tarafindan
2013704439 atama
numarasiyla
görevlendirilen avukatin
sorusturma sirasinda
baska bir avukatin
görevlendirilmis olmasi
nedeniyle görevi iade
zorunluluguna iliskin
yönerge hükmü
geregince uyarilmasi,
1-CMK servisi tarafindan
2013704439 atama numarasiyla
görevlendirilen avukatin
sorusturma sirasinda baska bir
avukatin görevlendirilmis olmasi
nedeniyle görevi iade
zorunluluguna iliskin yönerge
hükmü geregince uyarilmasi,
2-Izmir 2. Agir Ceza
Mahkemesinin
2012/245 E. sayili
dosyasinin takip
etmemesi hususunda
uyarilmasi,
2-Izmir 2. Agir Ceza Mahkemesinin
2012/245 E. sayili dosyasinin takip
etmemesi hususunda uyarilmasi,
3-Izmir 1.Çocuk Agir
Ceza Mahkemesinin
2013/1233 E. sayili
dosyasini takip etmemesi
hususunda uyarilmasi,
3-Izmir 1.Çocuk Agir Ceza
Mahkemesinin 2013/1233 E. sayili
dosyasini takip etmemesi
hususunda uyarilmasi,
4-02.04.2014 tarihli
görevlendirme sirasinda
daha önce aldigi bir
görevlendirme
kapsaminda ifade oldugu
için ikinci gelen görevi
reddetmesi nedeniyle
olusan red puaninin
silinmesi talebinde hakli
bir sebebe
dayanmadigindan
uyarilmasi,
4-02.04.2014 tarihli
görevlendirme sirasinda daha
önce aldigi bir görevlendirme
kapsaminda ifade oldugu için ikinci
gelen görevi reddetmesi nedeniyle
olusan red puaninin silinmesi
talebinde hakli bir sebebe
dayanmadigindan uyarilmasi,
konularinin
konularinin degerlendirilmesi
degerlendirilmesi talebi. talebi okundu.
KARAR
1- CMK Yönergesinin 13.
maddesinin 1.fikrasinin (f) bendi
geregince uyarilmasina, kararin
geregi için CMK servisine
gönderilmesine.
2-CMK Uygulama Yönergesinin
13.maddesinin 1.fikrasinin (h)
bendi geregince uyarilmasina,
kararin geregi için CMK servisine
gönderilmesine.
3-CMK Uygulama Yönergesinin
13.maddesinin 1.fikrasinin (h)
bendi geregince uyarilmasina,
kararin geregi için CMK servisine
gönderilmesine.
3108
4-Uyarilma önerisinin reddi ile red
puaninin silinmesi talebinin de
reddine, geregi için CMK Servisine
tevdiine, O.B.K.V
Av. Ercan AVCI'nin 29.05.2014
tarihli 15091 gelen evrak sayili,
Av. Ercan AVCI'nin
29.05.2014 tarihli 15091 Tüketici Hakem Heyetlerine yaptigi
basvurularda birçok sorunla
gelen evrak sayili,
karsilastiginin ve bu sorunlarin
Tüketici Hakem
çözümüne iliskin adimlar atilmasi
Heyetlerine yaptigi
hakkindaki dilekçesi okundu.
basvurularda birçok
sorunla karsilastiginin ve
3109
sorunla karsilastiginin ve
bu sorunlarin çözümüne Geregi için Avukat Haklari
iliskin adimlar atilmasi
Merkezine gönderilmesine,
hakkindaki dilekçesi.
O.B.K.V
Türkiye Barolar Birligi Baskani
Av.Metin FEYZIOGLU'nun online
icra takip sistemi programinin
Türkiye Barolar Birligi
duyurulmasi talebini içerir yazisi
Baskani Av.Metin
FEYZIOGLU'nun online okundu.
3110
icra takip sistemi
programinin
duyurulmasi talebini
içerir yazisi.
3111
Bahar URUN'un
27.05.2014 tarihli 14794
gelen evrak sayili,
Av.C.G. hakkindaki
yakinmasini içerir
dilekçesi.
Özel Hukuk iliskisinden
kaynaklanmakla meslek kurallari
açisindan yapilacak bir islem
olmadigina, geregi için Yazi Isleri
Birimine tevdiine, O.B.K.V
ADLI YARDIM BÜROSU
ÖNERISI:
ADLI YARDIM BÜROSU ÖNERISI:
Av.Ercan Avci'nin
22.05.2014 gün 14455
gelen evrak sayili, nafaka
icrasi icra vekalet ücreti
sorunu hakkindaki yazisi.
Av.Ercan Avci'nin 22.05.2014 gün
14455 gelen evrak sayili, nafaka
icrasi icra vekalet ücreti sorunu
hakkindaki yazisi okundu.
3112
Geregi için Avukat Haklari
Merkezine gönderilmesine,
O.B.K.V
YAYIN KURULU ÖNERISI: YAYIN KURULU ÖNERISI:
30 Haziran 2014
Pazartesi günü Dergi
Danisma Kurulu üyeleri
ile toplanti ve yemek
düzenlenmesi
hususunun
degerlendirilmesi talebi
içerir yazisi.
3113
Web sitesinde duyurulmasina,
geregi için Bilgi Islem Birimine
tevdiine, O.B.K.V
Bahar URUN'un 27.05.2014 tarihli
14794 gelen evrak sayili, Av.C. G.
hakkindaki yakinmasini içerir
dilekçesi okundu.
30 Haziran 2014 Pazartesi günü
Dergi Danisma Kurulu üyeleri ile
toplanti ve yemek düzenlenmesi
hususunun degerlendirilmesi
talebi içerir yazisi okundu.
Önerinin kabulüne, O.B.K.V
3114
Nevin YESILYURT'un 28.05.2014
tarihli 14942 gelen evrak sayili,
merhum Av.Ahmet YESILYURT'un
Nevin YESILYURT'un
28.05.2014 tarihli 14942 devam eden dosyalari için
Av.F.B.A.'nin görevlendirilmesi
gelen evrak sayili,
talebine iliskin yazisi okundu.
merhum Av.Ahmet
YESILYURT'un devam
eden dosyalari için
Baskanlikça görevlendirmenin
Av.F.B. A.'nin
yapilmasina, geregi için Yönetim
görevlendirilmesi
Kurulu Sekreteryasina tevdiine,
talebine iliskin yazisi.
O.B.K.V
AVUKAT HAKLARI
AVUKAT HAKLARI MERKEZI
MERKEZI ÖNERISI:
ÖNERISI:
1-Av. O. T.'nin
29.05.2014 tarihli 15073
gelen evrak sayili, Kinik
Asliye Ceza Mahkemesi
Hakimi S. B.'in savunma
hakkini kisitlamasi ve
durusma esnasinda
müvekkil ve taniklar
huzurunda kendisine
yönelik olumsuz
davranislari nedeniyle
hakkinda gerekli islem
yapilmasi istemine iliskin
yazisinin
degerlendirilmesi talebi.
3115
1-Av. O. T.'nin 29.05.2014 tarihli
15073 gelen evrak sayili, Kinik
Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi S.
B.'in savunma hakkini kisitlamasi
ve durusma esnasinda müvekkil ve
taniklar huzurunda kendisine
yönelik olumsuz davranislari
nedeniyle hakkinda gerekli
sikayetlerin yapilmasi hususunun
degerlendirilmesi
Avukat Haklari Merkezi önerisinin
kabulüne, O.B.K.V
SEM YÜRÜTME KURULU SEM YÜRÜTME KURULU
ÖNERILERI;
ÖNERILERI;
1-Av.Ömür Erol
YAVUZ'un Staj Egitim
Merkezine egitmen
olarak atanmasi talebi.
1-Av.Ömür Erol YAVUZ'un Staj
Egitim Merkezine egitmen olarak
atanmasi talebi.
2-Stj.Av.A. G.'in staj
süresinin 1 ay süre ile
uzatilmasi talebi.
2-Stj.Av.A. G.'in staj süresinin 1 ay
süre ile uzatilmasi talebi.
3-Stj.Av.G. Ö.'nün Sulh
Hukuk Mahkemesi staji
sirasinda karsilastigi
uygulama.
3-Stj.Av.G. Ö.'nün Sulh Hukuk
Mahkemesi staji sirasinda
karsilastigi uygulama.
4-Staj Egitim Merkezi
Ilke Kararinin
degerlendirilmesi.
4-Staj Egitim Merkezi Ilke
Kararinin degerlendirilmesine
iliskin öneriler okundu.
KARAR
1- Av.Ömür Erol Yavuz'un egitmen
olarak atanmasina,
2-Stj. Av.A. G.'in staj süresinin 1
ay süre ile uzatilmasina,
3-Izmir 4.Sulh Hukuk Mahkemesi
yargiçlarindan S. K. ile görüsme
önerisinin gerekli
bulunmadigindan reddine,
4-SEM Yürütme Kurulunun Staj
Egitim Merkezi Ilke kararlarina
iliskin önerisinin kabulüne, Baro
bülteninde ve WEB sitesinde
yayinlanmasina O.B.K.V
3116
Av. T. M.'nin 03.06.2014 tarihli
15386 gelen evrak sayili, Izmir
15.Sulh Ceza Mahkemesi
Hakiminin yaklasik bir aydir
raporlu olmasi nedeniyle davalarin
karara çikmadigina ve daha önce
verilen kararlarin yazilmadigina
iliskin dilekçesi okundu.
3117
Av. T. M.'nin 03.06.2014
tarihli 15386 gelen evrak
sayili, Izmir 15.Sulh Ceza
Mahkemesi Hakimi
yaklasik bir aydir raporlu
olmasi hakkindaki
dilekçesi.
Genel Sekreterlikçe mahkeme
hakimi ve adli yargi adalate
komisyonu ile görüsme
yapilmasina, sonuca göre yeniden
degerlendirilmesine O.B.K.V
3118
Mülteci-Der Mütecilerle
Dayanisma Derneginin
03.06.2014 tarihli 15387
gelen evrak sayili, 20
Haziran 2014 tarihinde
Ankara'da gerçeklesecek
AB projesi kapanis
toplantisina davet yazisi.
Mülteci-Der Mütecilerle
Dayanisma Derneginin 03.06.2014
tarihli 15387 gelen evrak sayili, 20
Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
gerçeklesecek AB projesi kapanis
toplantisina davet yazisi okundu,
bilgi alindi.
3119
3120
3121
Izmir Narlidere Belediyesi
Baskanligi Özel Kalem
Izmir Narlidere
Müdürlügünün 03.06.2014 tarihli
Belediyesi Baskanligi
15388 gelen evrak sayili, Kent
Özel Kalem
Konseyinde görev alacak
Müdürlügünün
03.06.2014 tarihli 15388 temsilcinin belirlenmesi talebini
gelen evrak sayili, Kent içerir yazisi okundu.
Konseyinde görev alacak
temsilcinin belirlenmesi Kent ve Çevre Komisyonuna
talebini içerir yazisi.
gönderilmesine, O.B.K.V
Manisa Barosu
Baskanliginin
03.06.2014 tarihli 15385
gelen evrak sayili,
13.05.2014 tarihinde
Soma'da meydana gelen Manisa Barosu Baskanliginin
maden faciasi
03.06.2014 tarihli 15385 gelen
sonrasinda sehit olan
evrak sayili, 13.05.2014 tarihinde
vatandaslarin ailelerini Soma'da meydana gelen maden
rahatsiz edecek ve
faciasi sonrasinda sehit olan
biktiracak sekilde meslek vatandaslarin ailelerini rahatsiz
ilke ve kurallarina aykiri edecek ve biktiracak sekilde
davranilmamasi
meslek ilke ve kurallarina aykiri
hususunda uyari mesaji davranilmamasi hususunda uyari
gönderilmesi talebini
mesaji gönderilmesi talebini içerir
içerir yazisi.
yazisi okundu, bilgi alindi.
Av.Nart ATIK'in 03.06.2014 tarihli
Av.Nart ATIK'in
03.06.2014 tarihli 15383 15383 gelen evrak sayili,
67.Cannes Film Festivali'nde jüri
gelen evrak sayili,
baskani Gilles Jacob'u yanagindan
67.Cannes Film
Festivali'nde jüri baskani öptügü için Iranli aktrist Leyla
Hatemi'ye verilen ceza hakkindaki
Gilles Jacob'u
yanagindan öptügü için dilekçesi okundu.
Iranli aktrist Leyla
Hatemi'ye verilen ceza
hakkindaki dilekçesi.
Kadin Haklari Komisyonuna
gönderilmesine, O.B.K.V
Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'in
03.06.2014 tarihli Muhabbet
TURAN hakkindaki kayit durumuna
iliskin durumun degerlendirilmesi
talebini içerir yazisi okundu.
3122
3123
Baro Müdürü Av.Utku
KILINÇ'in 03.06.2014
tarihli M.T. hakkindaki
kayit durumuna iliskin
durumun
degerlendirilmesi
talebini içerir yazisi.
Staj Listesi'ne yazilma
istemi
Mevcut sicil durumunu özetleyen
yazi cevabinin (Yazi Isleri
Müdürünce hazirlanan) ilgili
mahkemeye gönderilmesine,
geregi için Ruhsat ve Sicil Isleri
Birimine tevdiine, O.B.K.V
Staj Listesi'nin 10944 sayisina
yazilmasina O.B.K.V.
3127
Staj Listesi'ne yazilma
istemi
Staj Bitim Belgesi
verilmesi istemi
Staj Bitim Belgesi
verilmesi istemi
Staj Bitim Belgesi
verilmesi istemi
3133
H. Y.'nin 03.06.2014
tarihli 15439 sayili, 8
yasindaki kizinin ayni
apartmanda oturan 45
yaslarindaki kisi
tarafindan cinsel
istismara maruz
birakilmasi sonucu
gerekli basvurulari
yaptigini, bu konuda
baro olarak gerekli
girisimlerde bulunulmasi
talebi.
3134
tarihinde düzenlenecek
Halk Danslari Gecesine
Baro Ritim Toplulugunun
katilmasi talebi
hakkindaki yazisi.
3124
3125
3126
Staj Listesi'nin 10945 sayisina
yazilmasina O.B.K.V.
Staj Bitim Belgesi verilmesine
O.B.K.V.
Staj Bitim Belgesi verilmesine
O.B.K.V.
Staj Bitim Belgesi verilmesine
O.B.K.V.
Ivedilikle degerlendirilmek ve
gerekli basvurulari yapmak üzere
Kadin Haklari Komisyonu ile Çocuk
Haklari Komisyonuna
gönderilmesine, O.B.K.V
Izmir ileri teknoloji Enstitüsü Saglik
Kültür ve Spor Daire Baskanliginin
03.06.2014 tarihli 15462 sayili,
07.06.2014 tarihinde
Izmir ileri teknoloji
Enstitüsü Saglik Kültür ve düzenlenecek Halk Danslari
Spor Daire Baskanliginin Gecesine Baro Ritim Toplulugunun
03.06.2014 tarihli 15462 katilmasi talebi hakkindaki yazisi
okundu.
sayili, 07.06.2014
Kültür Sanat Komisyonundan
sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av.
Türkan KARAKOÇ'un
görevlendirilmesine, O.B.K.V
Av. Sami ALPTEKIN'in 03.06.2014
tarih 15484 sayili, 19.03.2014
tarih ve 100 sayili yazimiz ile ilgili
yazisi okundu.
3135
3141
Av. S. A. tarafindan verilen dilekçe
ile 29.06.2005 tarihinde baro
kaydinin silinmesini talep ettigi
anlasilmakla, Av. S. A.'nin kaydinin
29.06.2005 tarihinden geçerli
olmak üzere silinmesine,
29.06.2005 tarihinden itibaren
tahakkuk eden baro aidatlarinin
Av. S. A.'nin 03.06.2014 tahsil edilmemesine, 29.06.2005
tarih 15484 sayili,
tarihinden önce tahakkuk etmis
19.03.2014 tarih ve 100 aidat borcu var ise takibine, geregi
sayili yazimiz ile ilgili
için Ruhsat ve Sicil Islemleri
yazisi.
Birimine, O.B.K.V
Izmir Barosu Halk Oyunlari
Toplulugu adina Av. Özlem
AÇIKEL'in 02.06.2014 tarihli
Izmir Barosu Halk
15362 sayili, halkoyunlari
Oyunlari Toplulugu adina
toplulugu ödemesi hakkindaki
Av. Özlem AÇIKEL'in
yazisi okundu.
02.06.2014 tarihli 15362
sayili, halkoyunlari
toplulugu ödemesi
Sarfina, geregi için Muhasebe
hakkindaki yazisi.
Servisine tevdiine, O.B.K.V
Av.M. Ç.'nin 22.04.2014 tarih ve
9/3 sayili Yönetim Kurulu karariyla
Izmir 9. Icra Hukuk Mahkemesi
kaleminde tutulan tutanak ile ilgili
yazili beyanda bulunulmasi
istemine iliskin yanit olarak verdigi
30.05.2014 tarihli 15141 gelen
evrak sayili, beyanlarini içerir
dilekçesi okundu.
Dilekçe içeriginde 03.04.2014
tarihinde davaci oldugu bir
dosyanin tensip tutanaginin
yapilmamis olmasi sebebiyle
dosyayi incelemek üzere mahkeme
kalemine gittigini, dosyanin akibeti
sordugunda kalem personeli bir
bayan memurun "icra dosyanin
geldigini ancak tensibinin henüz
yapilmadigini, baskada bir
bilgisinin bulunmadigini"
belirtmesi üzerine, o esnada diger
masada oturan ve adinin Mustafa
Bilir oldugunu sonradan ögrendigi
personelin kendisine hitaben
"ögleden sonra gelin" dedigini,
kisaca incelemek konusunda
talepte bulundugunu ve durusma
açilip açilmayacagina iliskin
bilgileri olup olmadigini
sordugunu, ayni memurun el kol
hareketleriyle yüzüne dahi
bakmadan " ben ne bileyim, git
hakime sor" seklinde beyanda
bulundugunu, kendisinin bu
cevabin adliye adabina uygun
olmadigini belirterek dosyanin
getirtilmesinde israr ettigini, bu
esnada hakimin odasinda
olmadigini, mübasirinde
bulunmadigini, bu konusmalar
sonrasinda kalem müdürünün
yanina gelerek "sen personelimle
böyle konusamazsin, çik hemen
disari" diyerek kendisini kalemden
kovmak istedigini, müdüre "böyle
bir hak ve yetkisinin bulunmadigini
"söylemesi üzerine, kalem
müdürünün tekrar yüksek sesle
"sana disari çik" demesi üzerine
olayi büyütmemek üzere
kalemden ayrildigini bildirdigi
anlasilmakla dosyada mevcut
03.04.2014 tarihli tutanak
incelendiginde; yakinilan avukatin
beyanlarina paralel açiklamalar
bulundugunu, yakinilan avukatin
sarf ettigi iddia edilen sözlerin
tutanakta dahi hakaret içeren
sözler olduguna dair bir iddianin
bulunmadigi, yakinilan avukatin
asgerif tavirlarinda söz edildigi
anlasilmistir. Tüm bu hususlarin
birlikte degerlendirilmesinden
3178
hakkindaki beyanlarini
içerir dilekçesi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
405 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content