close

Enter

Log in using OpenID

BAYCOPUR-1K (Eski adı: ASOPUR-1K) - ab

embedDownload
AB-SCHOMBURG YAPI KĠMYASALLARI A.ġ.
19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok.
Hamdiye Yazgan ĠĢ Merk. No.4/8
34736 KOZYATAĞI - ĠSTANBUL
Tel
: +90-216-302 71 31/-32
Fax
: +90-216-302 70 01
e-mail : [email protected]
Web : www.ab-schomburg.com.tr
Web : www.schomburg.com
BAYCOPUR-1K
Teknik Bilgi Föyü
(Eski adı: ASOPUR-1K)
Tek bileşenli - Su ile reaksiyona girdiğinde köpüren Poliüretan enjeksiyon reçinesi
Tanım:
BAYCOPUR-1K suya karĢı yüksek hassasiyet gösteren
ve hızlı reaksiyona girerek çatlak veya gözeneklerden
sızan suyu durdurmak amacıyla kullanılan tek bileĢenli
poliüretan enjeksiyon reçinesidir.
Özellikler/Avantajlar:
 BAYCOPUR-1K suyla teması durumunda köpürerek
büyük oranda geniĢler ve viskoelastik bir köpük
haline gelerek, yüksek hidrostatik basınca karĢı
sızdırmazlık sağlar.
 BAYCOPUR-1K asit ve alkalilere karĢı dayanıklıdır,
bitümlü malzemelere ve su geçirimsiz derz
bantlarına zarar vermez.
 Çok kuru yüzeylere uygulanması durumunda
hemen köpürmemekle birlikte havadaki nemle
yavaĢ yavaĢ sertleĢir.
Uygulama alanları:
 Beton, taĢ ve toprak yüzeylerde su sızdıran çatlak ve
derzlerde sızdırmazlığı sağlamak,
 Çatlaklar, derzler vb. den gelen su akıĢının
durdurulması,
 Zeminin sıkıĢtırılması,
 Zemin stabilizasyonu ve çakıllı zeminlerde ankraj,
 Kumlu zeminlerde ve çatlak kayalarda ön
enjeksiyon,
 Tünel betonları ve perdelerde su sızıntılarını kesmek
amacıyla kullanılır.
Teknik özellikler:
Esası:
Renk:
Poliüretan reçine
Katalizör
Poliüretan reçine - kahverengi
Katalizör - sarımtırak
Yoğunluk (+25°C):
Viskozite (+25°C):
Minimum
reaksiyon sıcaklığı:
Tavsiye edilen
uygulama sıcaklığı:
~ 1,150 ± 40 g/cm3
< 200 ± 75mPa·S
> +5°C
15°C ila 30°C
Reaksiyon süreleri *):
Köpürme baĢlangıcı:
+5°C de:
+10°C de:
+15°C de:
+20°C de:
yaklaĢık 100 sn.
yaklaĢık 60 sn.
yaklaĢık 25 sn.
yaklaĢık 10 sn.
Köpürme sonu:
+5°C de:
+10°C de:
+15°C de:
+20°C de:
yaklaĢık 4 dk. 50 sn.
yaklaĢık 3 dk. 40 sn.
yaklaĢık 2 dk. 30 sn.
yaklaĢık 50 sn.
Not: Reaksiyon süreleri %10 su ve %9 katalizör ilavesi
ile belirlenmiĢtir.
Köpürme faktörü (*)
+15°C ila +25°C de:
25 – 30
*) Serbest köpürme durumunda: Reaksiyon süreleri,
köpük miktarı ve su miktarına göre oluĢan köpük
özelliklerine, çatlak kenarlarındaki yüzey özelliklerine,
ASOPUR-1K basıncı dağılımına ve diğer faktörlere
bağlıdır.
Ambalaj:
BAYCOPUR-1K A-bileĢeni :
25 kg metal kutu
BAYCOPUR-1K B-bileĢeni(Katalizör):2,5 kg metal kutu
Malzemenin hazırlanması:
BAYCOPUR-1K %2-9 katalizör (B-BileĢeni) ile
karıĢtırılması durumunda havadaki nem veya su ile
reaksiyona girer. Bu nedenle açılmıĢ ambalajlarda
sıvının yüzeyinde bir film tabakası oluĢabilir, ancak bu
tabaka enjeksiyon iĢlemini etkilemez. ASOPUR-1K su
sızdıran bölgelere genellikle enjeksiyon memeleri ve
el pompaları vasıtası ile enjekte edilir.
BAYCOPUR-1K suyla teması durumunda güçlü olarak
köpürür ve sertleĢir.
BAYCOPUR-1K enjekte edilen bölgede yeteri kadar su
yok ise - önceden veya sonradan - su enjekte edilmesi
reaksiyonu ve sertleĢmeyi destekleyecektir.
Uygulama Yöntemi:
Sağlık ve Güvenlik:
1. Uygulama yapılacak bölgede yaklaĢık 25 cm
aralıklarla enjeksiyon delikleri açılır.
2. Açılan delikler yağ içermeyen basınçlı hava ile
tozdan arındırılır.
3. Deliklere enjeksiyon pakerleri yerleĢtirilir.
4. BAYCOPUR-1K uygun enjeksiyon ekipmanı ile
enjekte edilmelidir. Dikey çatlaklar için: enjeksiyon
uygulamasına alttan baĢlanır. Yatay çatlaklar için:
enjeksiyon uygulamasına sol taraftan baĢlanır.
5. Gerekirse BAYCOPUR-1K tamamen
sertleĢtikten
sonra Pakerler sökülür ve delikler ASOCRET-RS ile
doldurularak kapatılır ve gerekli görüldüğü
durumlarda beton yüzey ile aynı seviyeye getirilir.
Kürünü almıĢ BAYCOPUR-1K fizyolojik olarak
zararsızdır.
Sıvı bileĢen zararlıdır; Sembol Xn.
Herhangi bir durumda ambalaj üzerindeki sağlık ve
güvenlik tavsiyelerine göre hareket edilmelidir.
Ekipmanın temizlenmesi ve bakımı:
Ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyü (MSDS)
ne bakınız.
Tüm ekipmanı kullanımdan hemen sonra uygun bir
malzeme ile iyice temizleyiniz. ĠĢ bitiminden sonra veya
uzun bir ara verilmesi durumunda enjeksiyon ekipmanı
mutlaka temizlenmelidir. Malzemenin ekipman ve
makine parçalarının içinde kuruyarak, tıkanmaya
neden olmamasına dikkat edilmelidir. Temizleme
solüsyonunun parlama noktası +21° C yi aĢmamalıdır.
Önemli not:
Uygun koruyucu ekipman giyilmelidir.
Uygulama alanı dıĢında kalan bölgeler BAYCOPUR-1K
nın etkilerinden korunmalıdır.
Bu teknik bilgi föyünde net bir Ģekilde açıklanmamıĢ
olan uygulamalar ile ilgili olarak teknik servis
departmanımıza baĢvurunuz.
Temizleme
iĢlemi
aĢağıda
belirtildiği
Ģekilde
yapılmalıdır:
 Enjeksiyon ünitesi içinde kalan malzemeyi dıĢarıya
pompalayınız.
 Üst bölmeyi solüsyon ile durulayarak temizleyiniz.
 Enjeksiyon pompasını, üst bölmeyi ve hortumları
solüsyonla 5 ila 10 dakikalık dolaĢımla temizleyiniz.
 Daha sonra temizlenen karıĢımı bir kaba
pompalayınız ve tekrar solüsyon ile durulayınız.
 Pompanın uzun sure kullanılmaması durumunda,
üst bölme ve hortumlar kızartma yağı ile
doldurulmalıdır.
 Enjeksiyon ünitesi tekrar kullanılmadan önce yağ
çıkartılmalıdır.
Bu teknik föydeki bilgiler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermekte olup, her an üretici firma tarafından yenilenebileceğinden tüketici
tarafından güncel niteliğin teyit edilmesi tavsiye edilir.
01/02/2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
201 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content