close

Enter

Log in using OpenID

BAYCOFLEX-DD6026 - ab

embedDownload
AB-SCHOMBURG YAPI KĠMYASALLARI A.ġ.
19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok.
Hamdiye Yazgan ĠĢ Merk. No.4/8
34736 KOZYATAĞI - ĠSTANBUL
Tel
: +90-216-302 71 31/-32
Fax
: +90-216-302 70 01
e-mail : [email protected]
Web : www.ab-schomburg.com.tr
Web : www.schomburg.com
BAYCOFLEX-DD6026
Teknik Bilgi Föyü
(Eski adı: INDUFLEX-VK6026)
Poliüretan Esaslı, Tek Bileşenli, UV Dayanımlı, Elastomerik Derz Dolgu Mastiği
Tanım:
BAYCOFLEX-DD6026 tek bileĢenli, poliüretan esaslı,
nem geçirimsiz, UV ıĢınlarına ve atmosferdeki kimyasal
maddeler nedeniyle oluĢan bozulmalara karĢı yüksek
dayanıma sahip, kartuĢ tabancası ile uygulanan,
elastomerik derz dolgu mastiğidir.
Kullanım Alanları:







Tüm yapı derzleri,
Prekast beton elemanlarda,
Dilatasyon derzlerinde,
Su altında kalacak derzlerde ve sulama yapılarında,
Pencere kenarlarında,
Merdiven basamaklarında,
Farklı yapı elemanlarının aralarında (beton, ahĢap,
mermer, alüminyum, çelik, seramik, alçıpan, vb.).
Özellikler/Avantajlar:















Tek bileĢenlidir, kullanıma hazırdır.
Kolay ve hızlı uygulanır.
Beton, taĢ, metal, ahĢap ve diğer inĢaat malzemeleri
ile mükemmel aderans sağlar.
Sarkma yapmaz, 25 mm. geniĢliğe kadar olan düĢey
derzler için uygundur.
DüĢey ve yatay uygulamalar için uygundur.
Yüksek elastikiyete sahiptir. -40ºC soğukta dahi
elastikiyetini kaybetmez.
Solvent ve PVC içermez.
GeniĢ bir uygulama ısısı aralığına (+5ºC-40ºC)
sahiptir.
Kürünü aldıktan sonra toksik değildir. Ġçme suyu
tanklarında kullanılabilir.
Kimyasal, UV ve aĢınma dayanımı değerleri
yüksektir.
Mikro organizma oluĢumuna karĢı dayanımı
yüksektir.
BAYCOFLEX-DD6026, astar gerektirmeden birçok
yüzeye uygulanabilir.
Uygun boyalar ile boyanabilir.
Su geçirmez, tüm koĢullar için uygundur.
AĢağıdaki standartlara uygundur;
1. ISO-11600-F-25LM
2. DIN-18540-F
3. ASTM C920
4. U.S. FED. SPECIFICATION TT-S-00230C-2-A
Teknik Özellikler:
Esası:
Renk:
Yoğunluk:
Shore-A Sertliği:
Modül değeri:
Hareket uyum
faktörü (astarlı):
Servis sıcaklığı:
Uygulama sıcaklığı:
Betona aderans kuvveti:
Dokunabilme süresi:
Kürlenme değeri:
Kopmada uzama:
Çekme dayanımı
(%100 uzama):
Esneklik:
QUV aĢınma testi:
Isı dayanımı:
Toksisite:
Kimyasal dayanım:
Hidroliz (%8 KOH):
Hidroliz (H2O):
HCL (pH=2)
poliüretan
gri, beyaz
1,35 g/cm³ (20ºC)
(ISO 2811/DIN 53217/
ASTM D1475)
25 (ISO R868/DIN 53505/
ASTM D 2240)
düĢük
%50
-40ºC ila +90ºC, 120ºC (Ģok)
+5ºC ila 40ºC
>32 N (ASTM D 1640)
2 saat (25ºC, %55 bağıl nem)
2-3 mm/gün
>%900 (DIN 52455/
ASTM D 412)
2,5-3 N/mm² (DIN 52455/
ASTM D412)
>%80 (DIN 52458)
2000 saat sonra yeterli
(ASTM G53), 4 saat UV,
60ºC-UVB lambaları-ve 4 saat
COND. testi (50ºC)
100 gün sonra yeterli, 80ºC
(EOTA TR011)
kürünü aldıktan sonra yok
15 gün sonra 50ºC’de
elastomerik değiĢim yok
30 gün sonra 60-100ºC’de
elastomerik değiĢim yok
10 gün sonra oda sıcaklığında
elastomerik değiĢim yok
Ambalaj:
600 cc sosis ve 310 cc kartuĢ.
Depolama:
+5 ila +20ºC arası kuru ortamda açılmamıĢ orijinal
ambalajlarında 12 ay boyunca saklanabilir.
Yüzey Hazırlığı:
Uygulama yapılacak yüzeyler sıva, gevĢek beton
parçaları, boya, yağ, kir gibi aderansı engelleyici
maddelerden arındırılacaktır. Kırık/zarar görmüĢ derz
kenarları
ASOCRET-105,
ASOCRET-130
veya
ASOCRET-BT25/K tamir harçlarından uygun olan ile
tamir edilir, ardından yüzeye BAYCOFLEX-PR230 astar
uygulaması yapılır. Uygulama yapılmadan önce beton
içindeki nem oranının %4’den az ve negatif su basıncı
olmadığına dikkat edilmelidir. Derzler üzerinde
yürünecekse köĢeler mutlaka yuvarlatılmalı ve dolgunun
yüzeyin 1mm altında kalması sağlanmalıdır.
Uygulama Yöntemi:
KartuĢ Tabancası ile Uygulama:
 Ortam sıcaklığı +5 ila +40ºC arasında olmalıdır.
 Uygulamadan itibaren bir hafta içinde don
bekleniyorsa, BAYCOFLEX-DD6026 uygulanmaz.
Soğuk havalarda uygulamadan önce, malzeme en
az 24 saat boyunca 20ºC’de tutulmalıdır.
Uygulamadan sonra bir hafta boyunca don
olmaması gerekmektedir.
 Yüzey sıcaklığı +8 ila +30ºC arasında olmalıdır.
 BAYCOFLEX-DD6026 arkasında her zaman derz
mastiği kullanınız.
 Dolgu macunun dıĢarı bulaĢmasını engellemek için
maske bandı kullanılmalıdır. Macun uygulandıktan
sonra bantlar kaldırılmalıdır.
 GeniĢlik: derinlik oranı her zaman 2:1 olmalı ve
derinlik 10 mm’den az olmamalıdır.
 Uygun
ağız
ölçüsünde
silindirik
tabanca
kullanılmalıdır.
 BAYCOFLEX-DD6026 sosis ambalajını tabancaya
yerleĢtirilmeli, baĢlığı ağza yerleĢtirmeden önce ucu
kesilmelidir.
 BAYCOFLEX-DD6026 sabit ve sıkı bir Ģekilde derz
dolana kadar içine derz içine sıkılmalıdır. Derzde
boĢluk kalmamasına ve/veya macunun dıĢarı
taĢmamasına dikkat edilmelidir.
 Fazla macun alınmalı ve macunun üstü
düzeltilmelidir.
 Düzeltme iĢlemi uygulamadan hemen sonra
yapılmalıdır.
 Malzeme kürünü tam alana değin nem ve kirden
korunmalıdır.
Sarfiyat:
Derz boyutu
(mm)
Doldurulan
metraj* (metre)
5x5
10 x 6
12 x 10
15 x 10
20 x 10
25 x 15
30 x 15
40 x 20
24,00
10,00
5,00
4,00
3,00
1,60
1,33
0,75
* BAYCOFLEX-DD6026 600cc sosis ile doldurulacak
derz metrajı
Astar:
BAYCOFLEX-PR230 astar genellikle dolgu macunun
%5 ila %10’u kadar oranda derz geniĢliğine,
gözenekliliğine ve yüzeydeki diğer unsurlara bağlı
olarak uygulanır.
Alet Temizliği:
Kullanımdan sonra aletler önce kağıt havlu ile daha
sonra solvent ile temizlenmelidir.
Önemli Uyarılar:







Hareket uyum faktörünün karĢılayamayacağı
hareketlilikte
olması
beklenen
derzlerde
BAYCOFLEX-DD6026 kullanılmaz.
Zayıf yüzeyler için uygun değildir.
Yağlı, kirli, bitümlü yüzeyler için uygun değildir.
AĢırı
aĢınmaya
maruz
kalacak
derzlerde
kullanılamaz.
BAYCOFLEX-PR230 astarı uygulanmadan gözenekli
ve nemli yüzeylerde kullanılamaz.
Üzeri genellikle boyanabilir, ancak uygunluk testi
yapılmalıdır.
Uzun süre UV ıĢınlarına maruz kaldığında sararma
meydana gelebilir, ancak diğer özelliklerini
kaybetmez.
Bu teknik föydeki bilgiler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermekte olup, her an üretici firma tarafından yenilenebileceğinden tüketici tarafından güncel
niteliğinin teyit edilmesi tavsiye edilir.
22/01/2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
143 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content