close

Enter

Log in using OpenID

Derse yazılım ve kayıt yenilemeler, 09

embedDownload
ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAHAR YARIYILI
KAYIT YENİLEME KILAVUZU
1- Derse yazılım ve kayıt yenilemeler, 09-13 Şubat 2015 tarihleri arasında Üniversitemiz web sayfasında yer alan
Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak yapılabilecektir. İnternet üzerinden yaptığınız
derse yazılımlarınızın çıktısını alarak danışmanınıza onaylatınız.
2- Yeni kayıt olan öğrenciler de (birinci sınıf öğrencileri) birinci maddede tarif edildiği gibi derse yazılım yapacaklardır.
3- Derse yazılım ve kayıt yenileme yapacak birinci öğretim öğrencilerden normal öğretim süresini dolduran ( önlisans
öğrencilerinden hazırlık sınıfı hariç 2. Yılını(4. Yarıyılını) dolduran, lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfı hariç 4.
Yılını(8.yarıyılını) dolduran, tezsiz yüksek lisansta 3.yarıyılını dolduran, tezli yüksek lisansta 2.yılını(4.yarıyılını
dolduran ve doktorada 4.yılını(8.yarıyılını) dolduran) öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri ve uzaktan öğretim
öğrencileri katkı payı/öğrenim ücretlerini yatıracaklardır.
4- Birinci öğretim öğrencilerinden hazırlık sınıfı hariç normal öğretim süresini doldurmayanlar katkı payı
yatırmayacaklardır.
5- Normal öğretimde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler normal öğretim öğrenim ücretini, ikinci öğretimde öğrenim
gören yabancı uyruklu öğrenciler ikinci öğretim öğrenim ücretini yatıracaklardır.
6- Zamanında derse yazılım ve kayıt yenileme yapamayanlar akademik takvimde belirtilen süre içerisinde mazeretlerini
belgelendirmeleri kaydı ile bağlı bulundukları akademik birime müracaat etmeleri gerekir. Bağlı bulunduğu akademik
birimin yönetim kurulunca mazereti kabul edilenler yine akademik takvimde belirtilen süre içerisinde derse yazılım ve
kayıt yenileme yapabilirler.
7- Süresi içinde derse yazılım yapmayan, katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim
kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Askerlikle
ilgili işlemlerde durum askerlik şubesine bildirilir ve bu dönemler için öğrenci belgesi verilmez.
8- Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde önlisans için toplam 120, lisans için toplam 240, orta öğretim alan
öğretmenliği için toplam 300, tezli yüksek lisans için toplam 120, tezsiz yüksek lisans için toplam 90, doktora için
toplam 120 kredi esas alınır. Bir dönem için 30 kredi esas alınır.
9- Başarısız olan veya dikey geçişle kayıt yaptıran önlisans ve lisans öğrencisi, en alt dönem derslerinden başlamak şartı
ile bulunduğu dönemin derslerine kayıt olur, kayıt olacağı derslerin toplamı 45 krediyi aşamaz.
10Lisans öğrencisi, bulunduğu döneme kadar tüm derslerini almış-başarmış olmak ve 3.00 veya üzerinde genel
not ortalamasına sahip olmak şartıyla bir üst sınıfın derslerine kayıt olabilir, ancak kayıt olacağı derslerin kredi
toplamı 45 krediyi aşamaz.
11Önlisans ve Lisans öğrencilerinden, son iki döneminde kayıt olacağı derslerle alması gereken tüm derslerini
tamamlayıp mezun olabilecekler, ilgili yönetim kurulu kararıyla her bir dönem 45 krediye ilaveten 1 dersten fazla
alamaz. Lisansüstü eğitim öğrencileri bulunduğu döneme ait gerekli 30 krediyi aldıktan sonra alttan kalan kredilerini
tamamlamak üzere üç derse kadar alabilir.
12Öğrenci, bir yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu ders için muafiyet talebinde bulunabilir. Muafiyet
talebini içeren dilekçe, muafiyete esas olacak belgelerle birlikte kayıt işlemi süresi içerisinde ilgili birime verilir.
Muafiyet talebi; dersin içeriği, kredisi ve başarı notu dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
13Ders kaydı danışmanın onayı ile tamamlanır. Ders kayıt onay raporunu ve katkı payı/öğrenim ücretinin
yatırıldığına dair dekontun/makbuzun kayıt süresi içinde bağlı bulunduğunuz akademik birime teslim edilmesi
gerekir.
14Teorik ve uygulamalı bir dersin en az % 70’ine devam zorunludur. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, o
dersin dönem sonu ve bütünleme sınavlarına giremez.
Hazırlık sınıfı öğrencileri için Akademik Takvimi tıklayınız.
Önlisans ve Lisans öğrencileri Akademik Takvim için tıklayınız.
Lisansüstü öğrencileri Akademik Takvim için tıklayınız.
2014-2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
AKADEMİK BİRİM
BİRİNCİ ÖĞRETİM
ÖĞRENCİLERİ İÇİN
KATKI PAYI
BİRİNCİ ÖĞRETİM
ÖĞRENCİLERİ İÇİN
KATKI PAYI
İKİNCİ ÖĞRETİM VE
UZAKTAN EĞİTİM
ÖĞRENCİLERİ İÇİN
ÖĞRENİM ÜCRETİ
İKİNCİ ÖĞRETİM VE
UZAKTAN EĞİTİM
ÖĞRENCİLERİ İÇİN
ÖĞRENİM ÜCRETİ
*1 AKTS’ye Düşen %50
Zamlı Öğrenim Ücreti
Miktarı
(Yabancı Uyruklu
Öğrenciler Dahil)
*1 AKTS’ye Düşen %50
Zamlı Öğrenim Ücreti
(Yabancı Uyruklu
Miktarı
(Yabancı Uyruklu
Öğrenciler Dahil)
(Yabancı Uyruklu
Öğrenciler Dahil)
Öğrenciler Dahil)
ORMAN FAKÜLTESİ
193,50 TL
9.68 TL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. 156,50 TL
7.82 TL
577,50 TL
28.88 TL
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
193,50 TL
9.68 TL
764,50 TL
38.22 TL
EĞİTİM FAKÜLTESİ
142,00 TL
7.10 TL
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
142,00 TL
7.10 TL
513,50 TL
25.67 TL
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
142,00 TL
7.10 TL
513,50 TL
25.67 TL
FEN FAKÜLTESİ
142,00 TL
7.10 TL
640,50 TL
32.02 TL
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜK.
95,00 TL
4.75 TL
577,50 TL
28.88 TL
MESLEK YÜKSEKOKULU
95,00 TL
4.75 TL
385,00 TL
19.24 TL
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
95,00 TL
4.75 TL
385,00 TL
19.24 TL
FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
129,00 TL
1500,00 TL
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
129,00 TL
1200,00 TL
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
129,00 TL
1250,00 TL
*1 AKTS’ye Düşen %50 Zamlı Öğrenim Ücreti Miktarı = Katkı Payı ya da Öğrenim Ücreti / Dönemin AKTS Miktarı(30) X 1.5
Önemli Not:
- Aşağıda yer alan 2547 sayılı kanuna göre öğrencilerimizin yatırması gereken nihai katkı payı/öğrenim ücreti ders
seçtikten sonra belli olacaktır. Bu yüzden bankaya gitmeden önce derse yazılım yapmayı unutmayınız. Nihai katkı
payı/öğrenim ücretinizi yatırdıktan sonra ancak danışmanınız kayıt onayı verebilecektir.
-
Lisansüstü öğrencileri sadece tabloda belirtilen öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödeyecektir.
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU
Kanun Numarası : 2547
Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri: (1)
Madde 46 – (Değişik: 13/2/2011-6111/172 md.)
c. Bu maddenin (ç) fıkrasında belirtilen durumlarda her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti
tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak
katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretim kurumunca
dönem başlarında hesaplanır. (2)
ç. (Değişik: 19/11/2014-6569/29 md.) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık önlisans
ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından (açıköğretim programları hariç) bu süreler sonunda mezun olamayan
öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre
hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı
payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise
diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı veya öğrenim ücreti
alınır.
Önemli Not:
- Öğrencilerimiz öğrenci numaralarını adını ve soyadını vererek, öğrenim ücretlerini Halk Bankası internet hesabına
veya Halk Bankası Şubelerine ya da Halk Bankası bankamatiklerine bizzat giderek yatıracaklar.
KAYIT YAPILACAK YERLER, TARİHLERİ VE TELEFON NUMARALARI
AKADEMİK BİRİM
ORMAN FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TELEFON NUMARASI
0378 223 50 69
0 378 223 53 73 - 72
0378 294 91 79
0 378 223 52 08-07
0 378 223 50 04
0.378 223 52 51
0 378 223 52 24
0378 223 52 54
0 378 22799 39 dahili 126
0 378 505 00 83 dahili164
0 378 223 54 25
0 378 223 54 36
0 378 223 54 96
KAYIT TARİHİ
09-13 Şubat 2015
09-13 Şubat 2015
09-13 Şubat 2015
09-13 Şubat 2015
09-13 Şubat 2015
09-13 Şubat 2015
09-13 Şubat 2015
09-13 Şubat 2015
09-13 Şubat 2015
09-13 Şubat 2015
09-13 Şubat 2015
09-13 Şubat 2015
09-13 Şubat 2015
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
403 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content