close

Enter

Log in using OpenID

Gümrük Kanunu Soruları 2

embedDownload
1. 4458 sayılı Gümrük Kanununun Amacı Aşağıdakilerden Hangisidir?
a) İthal Vergilerini Belirlemek
b) İhracat İşlemlerini Düzenlemek
c) T.C. Gümrük Bölgesine Giren ve Çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını
belirlemek.
d) İşlemleri Basitleştirmek
e) Vergi tahsilatını artırmak
2. T.C. Gümrük Bölgesini aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?
a) Türkiye Siyasi sınırları Gümrük Bölgesidir
b) Türkiye toprakları gümrük bölgesidir
c) Denizlerden içeri 60km alan gümrük bölgesidir
d) T.C. gümrük bölgesi, T.C. topraklarını kapsar, Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük
bölgesine dahildir.
e) Hiçbiri
3. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma
girş rejimine tabi tutularak Türkiye gümrük bölgesine giren eşya ile üretiminde yerli girdiler olup olmadğına
bakmaksızın kanunun 18. Ve 19.madde hükümlerine göre Türk menşeli sayılan eşya aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
Yolcu beraberinde gelen eşya
Serbest dolaşımda bulunan eşya
ATA karneli eşya
Muaf eşya
Tasfiye edilen eşya
4. Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai
kullanımını ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumunu düzenleyen gümrük mevzuatı ile diğer
mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için gümrük idareleri tarafından yürütülen; eşyanın muayenesi,
beyanname verileri veya belgelerin varlığının veya gerçekliğinin doğrulanması, işletmelerin hesap ve diğer
kayıtlarının incelenmesi, taşıma araçlarının kontrolü, resmi araştırmalar ve benzeri uygulamalar yapılması
gibi özel işlemlerin yerine getirilmesine ne denir?
a)
b)
c)
d)
e)
Gümrük kontrolü
Gümrük gözetimi
Basitleştirilmiş işlem
Tahakkuk
Özet beyan verilmesi
5. Aşağıdakilerden hangisi “eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması”
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
İmhası
Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı
Bir serbest bölgeye girmesi
Özet beyan verilmesi
6. Eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya gümrükçe uygun görülen herhangi bir yere
getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapılan bildirime ne
denir?
a)
b)
c)
d)
e)
Özet beyan verilmesi
Geçici depolama
Eşyanın Gümrüğe sunulması
Beyanname verilmesi
Hiçbiri
HAZIRLAYAN ATİLLA ŞAHİN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
7. Gerçek kişinin doğrudan temsil yoluyla iş takibi, aşağıdaki hangi hallerde mümkündür?
a) Kara, deniz ve havayolu işletmelerinin temsilcileri tarafından bu işletmelerin gümrük işlemleri,
b) Özel hukuk tüzel kişilerinin kendilerini temsile yetkili personeli tarafından bu tüzel kişilerin gümrük
işlemleri,
c) Geçerli bir vekaletnameye haiz olmak suretiyle ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya ile özel
kullanıma mahsus taşıt araçlarının gümrük işlemleri,
d) Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen veya gönderilen eşyaların gümrük işlemleri,
e) Kamu tüzel kişilerinin gümrük işlemlerini,
8. Bağlayıcı tarife veya menşe bilgisi kim tarafından verilir?
a)
b)
c)
d)
e)
Gümrük müdürü veya kimyager
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya yetkilendirdiği Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Risk Yönetimi Kontrol Genel Müdürlüğü
Ekonomi Bakanlığı
Hepsi
9. Bağlayıcı tarife bilgisi ve bağlayıcı menşe bilgisi veriliş tarihinden itibaren kaç yıl geçerlidir?
a)
b)
c)
d)
e)
Bağlayıcı tarife bilgisi 2 yıl menşe bilgisi 3 yıl
Bağlayıcı tarife bilgisi 3 yıl menşe bilgisi 3 yıl
Bağlayıcı tarife bilgisi 4 yıl menşe bilgisi 3 yıl
Bağlayıcı tarife bilgisi 5 yıl menşe bilgisi 3 yıl
Bağlayıcı tarife bilgisi 6 yıl menşe bilgisi 3 yıl
10. Gümrük mevzuatının öngördüğü uygulamaların hangi
basitleştirileceğine ilişkin usul ve esaslar neyle belirlenir?
a)
b)
c)
d)
e)
hallerde
ve
hangi
koşullar
altında
Kanunla
Kararname ile
Yönetmelikle
Tüzükle
Tebliğ ile
11. Gümrük mevzuatının diğer şekillerde tanıdığı basitleştirilmiş uygulamalardan yararlanmasına engel
olmamak kaydıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilecek Bölge Müdürlüklerince yükümlülerin
başvurusu üzerine, gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan yararlanmak isteyenler
için düzenlenmesi öngörülen yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası/basitleştirilmiş uygulamalardan
yararlanabilmesi aşağıdaki hangi koşulların sağlanmasına bağlıdır?
I- Güvenilirlik koşulu
II- Ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu,
III- Mali yeterlilik koşulu,
IV- Güvenilirlik koşulu ve A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesine sahip olma koşulu,
V- Emniyet ve güvenlik standardı koşulu.
a)
b)
c)
d)
e)
Yalnızca IV
I, II ve III
IV ve V
II, III ve IV
II, III ve V
12. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, sertifika için aranan koşulların artık karşılanmadığının tespit edilmesi
halinde, hangi idare tarafından kendisine bildirimde bulunulur ve bu bildirime rağmen verilen süre içinde
durumunu düzeltmezse ne kadar süre ile askıya alınır?
a)
b)
c)
d)
e)
Gümrük Müdürlüğü
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
HAZIRLAYAN ATİLLA ŞAHİN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
13. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusunda, aşağıdakilerden hangisi ticari kayıtların güvenilirliği ve
izlenebilir olması koşullarından değildir?
a) Türk menşeili olan ve olmayan eşya ayırımını gözeten bir lojistik sistemi,
b) Gümrük ve taşımaya ilişkin kayıtlarına gümrük idaresinin fiziki veya elektronik olarak ulaşabilmesi,
c) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve sonradan kontrolü kolaylaştıracak bir muhasebe
sistemi,
d) İşletmenin bilgi ve kayıtlarının arşivlenmesi ve bilgi kaybının önlenmesine yönelik yeterli ve uygun bir iş
planlaması,
e) Başvuru sahibinin son üç yıl için mali açıdan yeterliliğine ilişkin olumlu raporunun olması,
14. Gümrük idarelerince gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak ilgili kişiler adına verilen
kararlar, aşağıda yer alan hangi hallerin bir arada bulunması durumunda iptal edilir.
I- Kararın yanlış veya eksik bilgilere dayanılarak verilmesi halinde,
II- Dünya Ticaret Örgütü’nün uymakla yükümlü bulunduğumuz anlaşmaya ilişkin hükümlerde değişiklik olması
halinde,
III- Başvuru sahibinin bu eksikliği veya yanlışlığı bilmesi veya bilmesi gerektiği hallerde,
IV- Gümrük idaresince lehine karar verilen kişi adına vergi kaybına neden olan bir işlem nedeniyle idari para
cezası uygulaması halinde,
V- Kararın doğru veya tam bilgilere dayanılarak verilmesinin mümkün olmamasının tespiti halinde,
a)
b)
c)
d)
e)
Yalnızca I ve II
Yalnızca I ve V
Yalnızca II, III ve V
Yalnızca I, III ve V
Yalnızca II, IV ve V
15. Serbest dolaşımda olmayan eşyaya ait ambalajlar aşağıda belirtilen hangi hallerde girdikleri tarife
pozisyonuna göre ayrı beyan edilerek vergilendirilmesi zorunludur?
I- Ambalaj maddesinin vergi oranı, içindeki eşyanın gümrük vergi oranından düşük veya eşit ise,
II- Ambalaj maddesinin bilinen veya alışılagelen maddelerden olmaması veya gereğinden farklı bir şekilde
yapılmış olması,
III- Ait oldukları eşyanın faturasındaki kıymetlerinin ayrı gösterilmesi ve aynı zamanda bağımsız bir ticari eşya
niteliğinde olması,
IV- Ait olduğu eşya için üretilmiş kab, kutu, kılıf, mahvaza gibi mutad ambalaj maddelerinden olması,
V- İthalat vergilerinden kaçınma amacıyla ambalaj olarak getirilmesi
a)
b)
c)
d)
e)
I, II ve IV
II, III ve IV
II, III ve V
III, IV ve V
I ve III
16. Yolcu beraberinde getirilen ve gümrüğe sunulan eşya gümrük ambarlarında ne kadar süre ile kalabilir?
a)
b)
c)
d)
e)
20 gün
10 gün
15 gün
1 ay
3 ay
17. Sahte markalı veya taklit mallarla mücadele kapsamında gümrük idaresince resen durdurulan gümrük
işlemi ile ilgili kaç gün içerisinde dava açılır veya mahkemeden tedbir niteliğinde bir karar getirilmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)
1 hafta
10 gün
15 gün
1 ay
3 ay
HAZIRLAYAN ATİLLA ŞAHİN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
18. A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi için aranan genel koşullara göre aşağıdaki özel tüzel
kişilerden hangisinden imalatçı olma şartı aranır?
a)
b)
c)
d)
e)
Dış ticaret sermaye şirketi,
Grup ithalatçısı, grup ihracatçısı firmalar
Bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri,
Ar-Ge merkezi belgesine haiz kişiler
Yukarıdakiler hariç olanlar
19. Onaylanmış kişi statü belgesine istinaden basitleştirilmiş işlemler kapsamında eksik belge ve bilgi ile
beyanda bulunulmak suretiyle indirimli veya sıfır oranında ithalat vergisi uygulamasından yararlanılması
halinde, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması konusunda yeterli kanıtların ibrazı halinde, eksik bilgi ve
belgelerin ne kadar sürede tamamlanması ve gümrük idaresince ne kadar azami ek süre verilebilir?
a)
b)
c)
d)
e)
Bir ay içinde tamamlanır ve azami bir ay ek süre verilebilir
İki ay içinde tamamlanır ve azami iki ay ek süre verilebilir
Üç ay içinde tamamlanır, bir ay ek süre verilebilir
Bir ay içinde tamamlanır, üç ay ek süre verilebilir
Üç ay içinde tamamlanır, üç ay ek süre verilebilir.
20. Eşyanın serbest dolaşıma girişini basitleştirilmiş usule göre gerçekleştirenler, bir ay içinde
gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tamamlayıcı beyanın ne kadar süre içinde verilesi gerekir?
a) Takip eden ay sonuna kadar
b) Takip eden ayın ilk haftası içinde
c) Takip eden ayın ilk üç iş günü içerisinde
d) İki ay içerisine
e) Takip eden ayın yirmi altısına kadar
21. ihracat rejiminde, aşağıdaki eşyalardan hangisine basitleştirilmiş işlemler kapsamında beyanname
yerine idari veya ticari belge tescil ettirmek suretiyle işlem talepleri gümrük idarelerince kabul edilmez?
a) Aynı gümrük idaresinde sürekli ve periyodik olarak ihracı yapılan basılı kitap ve diğer yayınlar,
b) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkacak kara taşıtlarına verilen yağ ve yakıtlar,
c) Yurt dışı seferli deniz ve hava taşıtlarına verilecek yağ ve yakıtlar,
d) Yurt dışı seferli Gemilere verilecek kumanyalar
e) Yurt dışı sefer sayılı uçaklara verilecek kumanyalar
22. Aşağıdaki eşyalardan hangisi serbest dolaşıma girişte sözle beyana tabi değildir?
a) Mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşya,
b) Yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine taşıyan gerçek kişiye ait olan ve alındığı tarihte üç yaşından
büyük olmayan kullanılmış motorlu özel nakil vasıtası,
c) Değeri 430 Euro yu geçmeyen yolcu beraberindeki hediyelik eşya,
d) Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya,
e) işyeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye malları ve diğer malzemeler
23. Aşağıdaki eşyalardan hangisi ihracatta sözlü beyana tabi değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
hayvanları
Konsinye ihracat
Yolcu ve turistlerin beraberindeki kişisel eşya,
Bilim adamı, sanatçı ve işçilerinin mesleklerini icra için beraberlerinde götürdükleri alet ve takımları,
Nakil vasıtası hizmetlilerinin beraberlerinde götürdükleri kişisel eşyaları,
Kara sınırı bölgesindeki köy ve kasabalarda yaşayanların sınırın öbür tarafına götürdükleri eşya ve
24. Gümrük kanunu gereğince aşağıdakilerden hangisi gümrük beyanı şekillerinden biri olarak yapılamaz?
a) Yazılı beyan
b) Sözlü beyan
c) Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyan
d) Özet beyan
e) Eşya sahibinin eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutmak istediğini ifade ettiği
her hangi bir tasarruf yoluyla beyan
HAZIRLAYAN ATİLLA ŞAHİN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
25. Eşyanın ithalinde ilgili kurumlarca yapılan kontrol sonucunda ithaline izin verilmemesi halinde,
yükümlünün talebi üzerine gümrük idaresince aşağıdakilerden hangisine izin verilmez?
a)
b)
c)
d)
Mahrecine iade,
Üçüncü bir ülkeye transitine,
İhraç kaydıyla satışına
İnsan, hayvan ve bitki sağlığı ve çevre için tehlike oluşturan eşyanın gümrüğe terk talebi veya imha
talebine,
e) (d) şıkkındaki eşyanın yurt dışı edilmesine,
26. Aşağıda fasıl veya tarife pozisyonları belirtilen ve dökme olarak ithali yapılacak eşyalardan hangisi
laboratuvar tahliline tabi olması zorunlu değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
27.01 ila 27.05 ve 27.16 pozisyonları hariç 27’inci fasıldaki eşyalar
72.08 tarife pozisyonundaki eşya
28 ve 29’ uncu fasıldaki eşyalar
32.08, 34.03 tarife pozisyonundaki eşya
39.01 ila 39.15 tarife pozisyonundaki eşya
27. Gümrük laboratuvar tahlili için alınacak numunelerin miktarı, etiketlenmesi ve mühürlenmesiyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Numuneler eşyayı temsil edecek miktarda ve en az iki tahlile yetecek miktarda alınır.
b) Orijinal ambalajda olanlar ile kıymeti az olanlar hariç, petrol ürünleri ve alkollerde 1 litre, diğer sıvı
numuneler en az ½ litre, toz örnekler en az 250 gram alınır.
c) Kapalı kaplar ve şişeler içine konan numunelerin ağızları numuneyi alan gümrük müşaviri veya firma
temsilcisi tarafından kapatılarak eritilmiş mum tatbik edilir.
d) Gümrük idareleri aldıkları numuneler için herhangi bir bedel ödemezler.
e) Alınan numune kabı üzerine Gümrük Yönetmeliği Ek-26 da yer alan örneğe uygun etiket kabın üzerine
yapıştırılır ve sabit kalemle yazılır.
28. Gümrük kimyahane tahlilinden arta kalan numuneler tahlil sonuçlarının ilgilisine bildirilmesinden ne
kadar zaman sonra alınmadığı takdirde gümrüğe terk edilmiş sayılır?
a)
b)
c)
d)
e)
15 gün
1 ay
2 ay
45 gün
90 gün
29. Gümrük antrepolarında bulunan eşya için serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin beyanname verilmesi
halinde, gümrük işlemlerinin beyanname tescil tarihinden ne kadar süre içinde bitirilmesi gerekir?
a)
b)
c)
d)
e)
20 gün
45 gün
30 gün
2 ay
15 gün
30. Eşyanın serbest dolaşıma girişinde aşağıdakilerden hangisi basitleştirilmiş beyan işlemi kapsamında
değildir?
a) Yaygın basitleştirilmiş usul tebliği kapsamında taşıt üstü işleme tabi tutulması
b) Usul ve esasları ile cins ve miktarları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen eşya için idari ve ticari
belge ile beyan,
c) Gümrük Yönetmeliğinde belirlenmiş olan ve özelliği olan eşyanın teslimi,
d) Sözlü beyana tabi eşyanın beyanı,
e) Onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında eksik belge veya bilgi ile beyan
HAZIRLAYAN ATİLLA ŞAHİN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
31. Aşağıdaki belgelerden hangisi Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamında veya Genelleştirilmiş Tercihler
Sistemi kapsamında tercihli tarifeden yaralanmayı sağlayan menşe ispat belgesi değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
EUR.1 Dolaşım Sertifikası
EUR.1 fatura beyanı
EUR-MED Dolaşım Sertifikası
A.TR Dolaşım Sertifikası
Form A belgesi
32. Transit rejimi beyanında asıl sorumlu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Transit beyannamesi asıl sorumlu tarafından imzalanır
b) Asıl sorumlu yalnızca beyanda yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olup, taşınan eşya ile ilgili bir
gümrük yükümlülüğü doğması halinde budan yalnızca taşıyıcı sorumludur.
c) Asıl sorumlu, öngörülen süre sınırı içinde varış gümrüğüne gerekli belgeleriyle birlikte eşyayı tam ve
sağlam olarak sunmak zorundadır.
d) Eşya ile ilgili bir gümrük yükümlülüğü doğması halinde gümrük vergilerini ödemekle yükümlüdür.
e) Talep halinde verilen süre içerisinde kontrolle yetkili gümrük idaresine geçerli belge ve bilgileri sunmak
zorundadır.
33. İhracat gümrük idaresinde ihracat beyannamesine ilişkin işlemleri tamamlanan eşyanın çıkış gümrük
idaresine sevki aşağıdaki hangi belge ile sevk işlemi gerçekleştirilir?
a)
b)
c)
d)
e)
Transit refakat belgesi
Transit beyannamesi
Özet beyan
Çıkış beyannamesi
Bireysel teminat fişi
34. Transit rejiminde, bireysel teminatın hesaplanması ve bireysel teminat türleriyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi geçerli değildir?
a) Bireysel teminat, tercihli tarife uygulaması ve tarife kotaları dikkate alınmaksızın, aynı tür eşyanın
serbest dolaşıma girmesi halinde uygulanacak olan ithalat vergilerinin en yüksek oranı esas alınmak
suretiyle hesaplanır.
b) Bireysel teminat olarak tedavülde olan Türk Lirası, Merkez bankasınca belirlenmiş kurlar üzerinden
döviz, hazine tahvil ve bonoları kabul edilebilir.
c) Bireysel teminat olarak Türkiye’de yerleşik bankalarca verilmiş teminat mektupları kabul edilir.
d) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ancak AB Gümrük Bölgesinde yerleşik bankalarca verilen teminat
mektupları bireysel teminat olarak kabul edilir.
e) Türkiye de yerleşik ve teminat idaresince onaylı olup, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren kefil
kuruluşlarca düzenlenen bireysel teminat fişi kabul edilir.
35. Transit rejiminde, izin makamınca asıl sorumlu veya alıcının başvurusu üzerine izin verilen
basitleştirmelerden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
Bireysel teminat
Kapsamlı teminat
Özel tip mühür kullanımı
İzinli gönderici
İzinli alıcı
36. Transit rejiminde, asıl sorumlu tarafından kapsamlı teminat kullanma izni başvurusu yapılması halinde,
hesaplanacak referans tutarın belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
a) Asıl sorumlu tarafından en az bir hafta içerisinde gerçekleştirilecek transit işlemi adedi ve her transit
işlemi kapsamında taşınacak eşyanın ağırlığı ve kıymeti,
b) Asıl sorumlunun en az bir hafta süresince transit rejimine tabi tutacağı eşya ile ilgili olarak tahakkuk
edebilecek gümrük vergilerinin toplam tutarına eşit olarak belirlenir.
c) Referans tutarı asıl sorumlu en az bir aylık transit taşımaya ilişkin gerçekleştirilen eşyaların cins, miktar
ve kıymetlerine göre hesaplayacağı gümrük vergileri tutarında belirler ve teminat idaresince bu miktar
dikkate alınır.
HAZIRLAYAN ATİLLA ŞAHİN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
d) Teminat idaresi asıl sorumlunun sunduğu en az bir hafta süresince gerçekleştirdiği transit eşya ile aynı
eşyanın serbest dolaşıma girmesi halinde uygulanacak olan ithalat vergilerinin en yüksek oranında
belirler.
e) Teminat idaresi, asıl sorumla sunulan ve en az bir haftalık sürede gerçekleştirilecek transit eşya
yanında transit süresindeki değişimleri ve transit işlemlerinin dönemsel dalgalanmalarını dikkate alarak
belirler.
37. Transit rejiminde izinli gönderici statüsü verilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru
değildir?
a) Bu basitleştirmeden yalnızca kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme iznine sahip olanlar
yararlanabilir
b) İzinli gönderici başvurusunda; haftalık sevkiyat adedi, kullanılacak taşımacılık şekli, eşyanın tabi
tutulduğu önceki gümrük rejimleri, faaliyetini gösterir ticaret sicil gazetesi suretini sunar.
c) İzin makamı örneğe uygun özel metal bir mühür ile izinli göndericiye yetki verebilir ve bu mührün
korunmasını sağlar.
d) İzinli gönderici, eşyanın serbest bırakılmasından önce transit beyanını veri işleme sistemini kullanarak
hareket gümrük idaresine sunar
e) İzinli gönderici, özel mührün herhangi bir kişi tarafından kötüye kullanılmasından doğacak gümrük
vergileri yükümlülüğüne tabi değildir.
38. Transit rejimine tabi eşyayı ve transit refakat belgesini varış gümrük idaresine sunmaksızın tesislerinde
veya belirlenmiş başka bir yerde teslim alma izni verilen izinli alıcının yükümlülükleri için aşağıdakilerden
hangisi doğru değildir?
a) Ayniyat önlemlerine tam uyularak transit refakat belgesi ile eşyayı tam ve doğru olarak izin verilen izinli
alıcının tesisinde veya yerinde teslim edilmesi halinde asıl sorumlu yükümlülüklerini yerine getirmiş olur
ve transit rejimi sonlanmış kabul edilir.
b) Eşya, izinli alıcının tesisine geldiğinde varış gümrük idaresinin eşyayı kontrol süresini bekler.
c) Eşya, İzinli alıcının tesislerine gelince varış idaresinin kontrolüne gerek duymadan elektronik bildirimde
bulunabilir.
d) Eşya, izinli alıcının tesisine varınca, gümrük idaresi belirlenen sürede kontrol etmemesi halinde izinde
belirtilen şekilde tespit edilen noksanlık, fazlalık veya değişiklikler derhal varış gümrüğüne bildirilir.
e) Varış gümrük idaresi, beyannamenin ve transit refakat belgesinin ilgili alanlarına gerekli, kayıtları yapar
ve uygunluğun tespiti halindeelektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirir.
39. Onaylanmış kişi statüsü belgesinin geçerlilik süresi içerisinde doğan bir vergi borcu veya cezanın
süresi içerisinde ödenmediğinin tespiti halinde söz konusu statü belgesi ne kadar süre ile askıya alınır?
a) 1 ay süreyle
b) 15 gün süreyle
c) Gümrük vergisi veya ceza borcu ödenene kadar
d) Vergi ve ceza borcunun ödendiği ayın sonuna kadar
e) 3 ay
40. . Gerek üzerlerinde, gerek se iç veya dış ambalajlarında üretildiği ülke menşeili dışında bir ülke menşeili
izlenimi veren isim ve simgeler taşıyan eşyanın ithali hangi durumda mümkündür?
a) İthaline izin verilmez,
b) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ile,
c) Ekonomi Bakanlığının izni ile,
d) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün izni ile
e) Gümrük Müdürlüğünün izni ile
41. Sahte veya korsan eşyanın müsaderesine karar verilmesi halinde, eşyanın tasfiye hükümlerine tabi
tutulmasından önce ne şekilde işleme tabi tutulur.?
a) Üzerindeki işaretler değiştirilir
b) Ambalaj değişikliği yapılır,
c) Hiçbir işleme tabi tutulmaz
d) Eşyanın nitelikleri hiçbir surette eski haline gelmeyecek şekilde değiştirilir
e) İmha suretiyle tasfiye edilir.
HAZIRLAYAN ATİLLA ŞAHİN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
42. Gümrük mevzuatı ve dış ticaret mevzuatı hükümlerine göre, ticaret politikası önlemlerinin
uygulanmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Ticaret politikası önlemi, eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında uygulanması öngörülüyorsa, söz
konusu önlemler ekonomik etkili gümrük rejimine tabi tutulması sırasında veya bu rejime tabi olduğu
süre boyunca uygulanmaz.
b) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde ticaret politikası önlemlerinin uygulanması öngörülüyorsa,
söz konusu önlemler eşyanın ekonomik etkili gümrük rejimlerine tabi tutulmaları durumunda da
uygulanmaz.
c) Gümrük kontrolü altında işleme sonucunda elde edilen işlenmiş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimine
tabi tutulması halinde işlem görmüş ürüne ilişkin ticaret politikası önlemi uygulanır.
d) Serbest dolaşıma giriş rejiminde uygulanan ticaret politikası önlemleri, Gümrük Kanunu’nun 18 ve 19
‘uncu maddeler uyarınca Türk menşe statüsünü koruyan eşyanın, hariçte işlemeyi müteakip serbest
dolaşıma girişi veya yeniden ithali halinde uygulanmaz.
e) Ticaret politikası önlemleri, eşyanın ihracatında uygulanması öngörülmüşse, bu önlemler, gümrük
antrepo rejimine tabi tutulmuş serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepodan Türkiye Gümrük Bölgesi
dışına çıkarılması sırasında da uygulanır.
43. Aşağıda sayılan ekonomik etkili gümrük rejimlerinden hangisinde, izin hak sahibi, işletici veya işleme
faaliyetini yapan kişi tarafından ilgili rejime ilişkin kayıtların tutulması zorunlu değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
Antrepo rejiminde
Dahilde işleme rejiminde
Hariçte işleme rejiminde
Geçici ithalat rejiminde
Gümrük kontrolü altında işleme rejiminde
44. Geçici ithalat rejimi ile dahilde işleme rejiminde işlem görmüş ürün veya ithal eşyası için bir gümrük
yükümlülüğü doğması halinde, ithalat vergilerine ilave olarak Gümrük Kanunu’nun 207 inci maddesi
uyarınca belirlenen gecikme zammı oranında faiz tahsil edilmesi aşağıdaki hangi durumlarda uygulanmaz?
I-
IIIIIIVV-
Dahilde işleme rejimi kapsamında üçüncü bir ülkeden ithal edilen girdiler kullanılarak elde edilen işlem
görmüş ürünün ATR Dolaşım belgesi vize edilerek AB ülkelerine ihracı sırasında üçüncü ülke girdisinin
telafi edici vergisinin ödenmesinde,
Kısmi muafiyete tabi olarak geçici ithali yapılan eşyanın kati ithalinde, her ay için alınan %3 tutarında tahsil
edilen vergi dışında teminata bağlan tutara,
Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen değişmemiş veya işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma tabi
tutulmasında,
Teminatın nakit olarak alınması durumunda,
Dahilde işleme rejimimi kapsamında ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma tabi tutulası
durumunda.
a)
b)
c)
d)
e)
I, IV ve V
I, III ve IV
II, III ve V
II, IV ve V
I, III ve V
45. Antrepoya konulan eşyadan, Gümrük Kanunu’nun 97’inci maddesinde belirtilen kullanıcının sorumlu
olduğu antrepolarda, antrepo beyannamesini kullanıcının verdiği genel antrepo tipi hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
A tipi antrepo
B “
“
D “
“
E “ “
F “ “
HAZIRLAYAN ATİLLA ŞAHİN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
46. Aşağıdaki antrepolardan hangisi hariç diğerlerinin antrepo açma ve işletme izni, antrepo açma yatırım
izni ve antrepo devir izinlerini vermeye Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilidir?
a)
b)
c)
d)
e)
Özel antrepolar
F tipi antrepolar
Akaryakıt antrepoları
D tipi antrepolar
Genel antrepolar
47. Gümrük işlemleri bitirilmeden ve gümrüğün izni alınmadan kısmen veya tamamen antrepolardan
çıkarılan eşya için aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır?
a)
b)
c)
d)
e)
Gümrük vergileri tahsil edilir
Gümrük vergileri tahsil edilir ve bu vergilerin bir kat para cezası alınır
Gümrük vergileri tahsil edilir ve bu vergilerin iki kat para cezası alınır
Gümrük vergileri tahsil edilir ve bu vergilerin üç kat para cezası alınır
Antrepo işletme izni iptal edilir
48. Gümrük antrepolarında veya gümrükçe eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımlarda
kayıtlarına göre bir kısım eşyanın noksan çıkması halinde aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır?
a)
b)
c)
d)
e)
Noksan çıkan eşyanın ithalat veya ihracat vergileri alınır ve bu vergilerin üç katı ceza uygulanır.
Noksan çıkan eşyanın ithalat veya ihracat vergileri alınır ve bu vergilerin iki katı ceza uygulanır
Yalnızca noksan çıkan eşyaya ait ithalat veya ihracat vergileri alınır
Noksan çıkan eşya ile ilgili yalnızca vergileri karşılığı iki kat ceza uygulanır
Antrepo izni iptal edilir.
49. Gümrük kanununda belirtilen süreler hafta veya ay olarak belli edilmiş ise; süre hangi tarihte sona erer?
a)
b)
c)
d)
e)
Başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günden bir önceki günün mesai saati bitiminde sona erer
Başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde sona erer
Takip eden hafta veya ayın son günü mesai saati bitiminde sona erer
Başladığı haftanın veya ayın son günü mesai saati bitiminde sona erer
Hiçbiri
50. Dahilde işleme rejimi kapsamında ithali yapılan üçüncü ülke menşeli ürünlerden elde edilen işlem
görmüş ürünlerin tercihli tarife antlaşması yaptığımız bir ülkeye menşe ispat belgesi veya Avrupa
Topluluğu üyesi ülkelere serbest dolaşım belgesi ile ihracı halinde, işlem görmüş ürünün bünyesinde
kullanılan üçüncü ülke menşeli ürünün ithaline ilişkin gümrük yükümlülüğü ne zaman başlar?
a)
b)
c)
d)
e)
Dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde
Menşe ispat belgesi veya serbest dolaşım belgesinin tanzimi tarihinde
Menşe ispat belgesi veya serbest dolaşım belgesinin gümrük idaresince vize edildiği tarihte
Söz konusu eşyanın fiili ihracının gerçekleştiği tarihte
Söz konusu eşyanın ihracına ilişkin beyannamenin tescil edildiği tarihte
51. I- Eşyanın montajı kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,
II- Eşyanın işlenmesi,
III- Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi,
IV- İşleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi işlem görmüş ürünler içinde bulunmayan
ancak bu ürünlerin üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyaların
kullanılması.
Dahilde işleme rejimi genel hükümlerine göre yukarıdaki maddelerde belirtilen tanım aşağıdaki tanımlardan
hangisini ifade eder?
a)
b)
c)
d)
e)
Eşdeğer eşya
Verimlilik oranı
İşleme faaliyetleri
İşlem görmüş ürün
Asıl işlem görmüş ürün
HAZIRLAYAN ATİLLA ŞAHİN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
52. Şartlı muafiyete tabi dahilde işleme rejimine, işlem görmüş ürünlerin imalinde ithal eşyasının yerine
kullanılan ve sekiz-oniki ’li bazda aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda olan, aynı ticari kalite ve teknik
özellikte olan serbest dolaşımda eşyanın eşyaya ne denir?
a)
b)
c)
d)
e)
İthal eşyası
Serbest dolaşımda bulunan eşya
İkame ürün
Eşdeğer eşya
İşlem görmüş ürün
53. Geçici depolama yerine konulmadan antrepo rejimine tabi tutulacak eşya, taşıtın antrepoya gelişini
takip eden kaç gün içinde antrepo beyannamesinin tescil edilmesi gerekir ve gerekçeli talep üzerine bu
süre gümrük idaresince kaç gün uzatılabilir?
a)
b)
c)
d)
e)
Üç iş günü içerisinde; iki gün ilave süre verilir
Bir iş günü içerisinde; bir iş günü ilave süre verilebilir
İki iş günü içerisinde; bir iş günü ilave süre verilebilir
Bir hafta içerisinde; iki gün ilave süre verilebilir
Herhangi bir süre tahdidi yoktur.
54. Dahilde işleme rejimi kapsamında ithali yapılan eşyada rejim hükümlerine uyulmaması nedeniyle bir
yükümlülük doğması halinde bu yükümlülük ne zaman başlar?
a)
b)
c)
d)
e)
Rejim hükümlerine uyulmadığının gümrükçe tespiti tarihinde,
Rejim hükümlerine uyulmadığının gümrükçe bilgi edinildiği tarihte
Eşyanın rejime girişine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde
İhracat beyannamesinin tescili tarihinde
Gümrük idaresince belirlenecek bir tarihte
55. Aşağıda yazılı eşyalardan hangileri Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ile antrepolara konabilir?
I- Türkiye’ye girmesi standardizasyon kontrolüne tabi eşya
II- Gerek üzerlerinde gerekse iç veya dış ambalajlarında üretildiği ülkeden başka ülke menşeili olduğu izlenimi
veren eşya.
III- Türkiye’den transit geçecek eşya.
IV- Fikri veya sınai mülkiyet haklarının korunması mevzuatına göre marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım
hakları ile fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamına giren hak sahibinin haklarına tecavüz eder
mahiyetteki eşya.
V- Türkiye’ye girmesi veya transit geçişi yasak olan eşya.
a)
b)
c)
d)
e)
I, II ve V
II, III ve IV
I, III ve IV
II, IV ve V
Yalnızca II ve IV
56. Hariçte işleme rejimi kapsamında herhangi bir işleme faaliyetine tabi tutulmadan tekrar ithal edilen
geçici ihracat eşyası tanımından aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)
Önceden ithalat
İşleme faaliyeti
İşlem görmüş ürün
İkame ürün
Değişmemiş eşya
57. Hariçte işleme izni aşağıdaki hangi hallerde verilir?
I- Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik kişilere
II- İşlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucu elde edildiğinin tespiti mümkün olan hallerde
III- İhracı vergi iadesi gerektiren veya ihracı nedeni ile tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi karşısında bir mali
avantaj sağlanan hallerde
HAZIRLAYAN ATİLLA ŞAHİN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
IV- Talep edilen iznin Türkiye’deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarına ciddi bir zarar verecek durumda olmadığı
hallerde
a)
b)
c)
d)
e)
I
I ve II
I-II ve III
I ve IV
I-II ve IV
58. Gümrük idarelerinin gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ilgilinin lehine vermiş olduğu karar,
kararda öngörülen bir ya da birden fazla koşulun gerçekleşmemiş olması veya kararda öngörülen bir
yükümlülüğe ilgilinin uymaması durumunda verilen değiştirme veya iptal kararı hangi tarihte hüküm ifade
eder?
a) İptal veya değiştirme kararının verildiği tarihten itibaren
b) Gümrük idaresince ilgilinin lehine verilen kararda öngörülen koşulların gerçekleşemez olduğunu tespit ettiği
tarihten itibaren
c) İptal veya değiştirme kararı verileceği hususunda ilgiliye yapılan tebligat tarihinden itibaren
d) İptal veya değiştirme kararının bir üst makam tarafından onaylandığı tarihten itibaren
e) Verilen iptal veya değiştirme kararının ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren
59. Dahilde işleme izin belgesi/izni müracaatlarının değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterlerden hangisinin
dikkate alınması gerekmez?
a) İthal eşyasının işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,
b) Türkiye’de üretimi bulunmayan eşya olması,
c) Türkiye Gümrük Bölgesindeki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik
çıkarları ile Türk
malı imajının olumsuz etkilenmemesi,
d) İşleme faaliyetinin, katma değer yaratan ve kapasite kullanımını artıran bir faaliyet olması yanında,
işlem görmüş ürünün rekabet gücünü ve ihraç potansiyelini artıran koşullar yaratıyor olması,
e) Firmaların dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamındaki performansları,
60. Dahilde işleme izin belgesi/izni müracaatlarında, aşağıdaki eşyalardan hangileri dahilde işleme rejimi
kapsamında değerlendirmeye alınmaz?
IIIIIIIVVa)
b)
c)
d)
e)
Süs hayvanları,
Canlı balıklar(orkinos balığı ve larva hariç)
Hurda demir,
Küçük ve büyükbaş hayvanlar,
Çevre kirliliğine neden olan eşyalar,
Yalnızca I, III ve IV
Yalnızca II, IV ve V
Yalnızca I ve V
Yalnızca I, II, IV ve V
Yalnızca IV ve V
61. Dahilde işleme izin belgesi süresi azami ne kadardır, ek süre talebi ne zaman hangi kuruma ne şekilde
yapılmalıdır?
a) Belge süresi azami 12 aydır, belge süresi içerisinde ek süre talebinin yazılı olarak Ekonomi
Bakanlığına yapılması gerekir.
b) Belge süresi azami 12 aydır, belge süresinin bitiminden itibaren üç ay içerisinde yazılı olarak
İhracatçılar Birliğine ek süre talebinde bulunulur.
c) Belge süresi azami 12 aydır, belge süresinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde elektronik olarak
Ekonomi Bakanlığına ek süre talebinde bulunulur.
d) Belge süresi azami 24 aydır, bu süre içinde İhracatçılar Birliğine elektronik olarak ek süre talebinde
bulunulur.
e) Belge süresi azami 24 aydır, belge süresini takiben üç ay içerisinde yazılı olarak Ekonomi Bakanlığına
ek süre talebinde bulunulur.
HAZIRLAYAN ATİLLA ŞAHİN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
62. Aşağıdaki eşyalardan hangisi gümrük idarelerince verilen dahilde işle izni kapsamında değildir?
a) Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri
çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçi,
b) İplik ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere dokunmuş mensucat üretimi,
c) Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi,
d) Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi,
e) Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için
hazırlanmasına yönelik işlemler,
63. Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında öngörülen işleme faaliyetleri sonucunda, asıl
işlem görmüş ürünlerle birlikte ikincil işlem görmüş ürünlerin elde edilmesi ve bu ikincil işlem görmüş
ürünlerin serbest dolaşıma sokulmak istenilmesi halinde, ithalat vergileri nasıl hesaplanır?
a) İthal eşyasının rejime giriş beyannamesinin tescil tarihindeki vergi oranı ve vergilendirme unsurlarına
göre hesaplanır.
b) İkincil işlem görmüş ürün için tescil edilen beyannamenin tescil tarihi esas alınmak suretiyle, ithal
eşyası için öngörülen vergi oranı ve vergileme unsurlarına göre hesaplanır.
c) Asıl işlem görmüş ürünün ihraç edilen kısmı oranında ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma
girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve vergilendirme unsurlarına göre hesaplanır.
d) İkincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki
vergilendirme unsurlarına göre hesaplanır.
e) Asıl işlem görmüş ürünün ihraç edilen kısmı oranındaki ikincil ürünün vergileri, ithal eşyasının rejime
giriş beyannamesinin tescil tarihindeki vergi unsurlarına göre hesaplanır.
64. Aşağıdakilerden hangisi geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşyadan değildir?
a) Türkiye’ye ithali yasak olan eşya
b) İthalat vergilerinden tam muafiyete tabi olarak geçici ithaline izin verilen eşyanın yenilenmesi, bakımı
veya tamiri için gerekli olan yedek parça, aksesuar ve ekipmanlar.
c) Tüketilebilir nitelikte olan eşya
d) Ayniyat tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya
e) Ülke ekonomisine zarar vereceği Bakanlıkça belirlenen eşya
65. Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşya değişmemiş durumda ve işleme
faaliyetlerinin ara aşamasında iken bu eşya için bir gümrük yükümlülüğü doğması halinde gümrük vergileri
ne şekilde hesaplanır?
a) Eşyanın rejime tabi tutulmadığının gümrük idaresince öğrenildiği tarihteki vergi oranı ve vergilendirme
unsurlarına göre.
b) Gümrük kontrolü altında işleme izni verildiği tarihteki veri oranı ve vergilendirme unsurlarına göre.
c) Bu eşya için tescil edilecek serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihindeki vergi unsurlarına
göre.
d) İthal eşyasının bu rejime girişine ilişkin beyannamenin tescil edildiği tarihteki vergi oranı ve
vergilendirme unsurlarına göre.
e) Eşyanın gümrük idaresine teslim edildiği tarihteki vergi oranı ve vergilendirme unsurlarına göre.
66. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin turistik amaçlı seyahatlerinde Türkiye’ye getirilen özel
kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal kefil kuruluş tarafından yalnızca Türkiye’de geçerli olacak
şekilde düzenlenen ve teminat hükmündeki belge aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
Geçici giriş belgesi
Geçiş karnesi
Triptik karnesi
Mülkiyet belgesi
Green kart
HAZIRLAYAN ATİLLA ŞAHİN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
67. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden Türkiye’de belirli süre görev yapmak veya öğrenim
görmek amacıyla gelenler ile Türkiye’de geçici oturma iznine haiz yabancıların ikametlerinin bulunduğu
yerde adlarına kayıt ve tescilli özel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal kefil kuruluş tarafından
düzenlene ve yalnız Türkiye’de geçerli olan teminat hükmündeki belge hangisidir?
a) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi
b) Triptik karnesi
c) Taşıt giriş-çıkış belgesi
d) Green kart
e) Geçici giri belgesi
68. Gümrük kontrolü altında işleme izni verilmesi için bulunması gereken koşullardan aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
a) İzin sadece T.C ‘ de yerleşik kişilere verilir.
b) T.C ‘ deki benzer eşyanın üreticilerin ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilememesi, işleme faaliyeti
yaratma veya devam ettirme yönündeki ekonomik amaçlara uyulması gerekir.
c) Rejimin uygulamasının, ithal eşyasının tabii olduğu menşe ve miktar kısıtlamaları kurallarının etkilerin
saptırmaması gerekir.
d) İthal eşyasının işlendikten sonra ihraç edilmesi gerekir.
e) Eşyanın işlenmesinden sonra tabii tutulduğu sıradaki niteliğine veya durumuna dönüştürülmesinin
ekonomik olarak mümkün olmaması gerekir
69. Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat vergilerini karşılayacak tutarda teminat
alınması asıl olmakla birlikte aşağıdaki yazılı olan hangi eşyada teminat aranmaz?
Sözlü beyana konu olan eşya,
Üzerlerinde ayniyatlarını tespite yarayacak silinmez ve çıkmaz işaretler taşıyan boş ambalaj maddeleri,
Üzerlerinde ayniyatlarını tespite yarayacak bilgileri taşıyan tıbbi cihazlar,
Mesleki teçhizat kapsamında bir organ nakli için bekleyen hastalara yardım sağlamak üzere doktorlara
gerekli olan cihaz ve aletler,
V- Hava, deniz ve demiryolu şirketlerine veya posta idarelerine ait olan ve bunlar tarafından uluslararası
trafikte kullanılmak üzere üzerleri ayırt edici biçimde işaretlenmiş malzeme.
IIIIIIIV-
a)
b)
c)
d)
e)
Yalnızca I, II ve III
Yalnızca II, III ve IV
Yalnızca III, IV ve V
Yalnızca I ve IV
I, II, IV ve V
70. Gümrük kontrolü altında işleme rejiminde eşyanın rejime girişine ilişkin beyanname nereye sunulur?
a)
b)
c)
d)
e)
İşleme faaliyetinin yapıldığı yere
Başmüdürlüğe
Herhangi bir gümrük idaresine
İhtisas gümrüklerine
İzin belgesinde belirtilen gümrük idaresine
71. İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithali yapılan taşıtlara verilecek geçici ithal süresiyle
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Öğrenim görmek amacıyla gelen bir öğrencinin yerleşim yerinde adına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus
kara taşıtına, öğrencinin bu amaçla Türkiye’de kalacağı süre kadar geçici ithal izni verilir.
b) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik emeklilerin kişisel kullanımına mahsus kara taşıtlarına 24 ay
geçici ithal izni verilir.
c) Belirli bir süre görevini yerine getirmek amacıyla gelen kişilerin, kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına,
görev süresi boyunca geçici ithal izni verilir.
d) Kişisel kullanıma mahsus hava taşıtlarına altı ay geçici ithal izni verilir.
e) Türkiye’de oturma iznine sahip Türkiye dışından emekli yabancıların kişisel kullanıma mahsus kara
taşıtlarına ikamet izinleri kadar geçici ithal izni verilir.
HAZIRLAYAN ATİLLA ŞAHİN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
72. Pedagojik materyal ve bilimsel malzemeye tam muafiyet suretiyle geçici ithal izni verilebilmesi için
aşağıdakilerden hangisi hariç gerekli koşullardandır?
Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bir kişiye ait olmalıdır.
Getiriliş amacına uygun miktarda olmalıdır.
Ticari amaçla getirilmiş olmalıdır.
Ticari amaç gütmemek üzere, öğretim, bilimsel araştırma veya mesleki eğitim amacıyla kurulan özel
veya kamu kurumları tarafından kuruluş amaçları doğrultusunda kendi sorumlulukları altında
kullanılmak için getirilen eşya olmalıdır.
e) Ticari amaç dışında kullanılmak amacıyla getirilmiş olmalıdır.
a)
b)
c)
d)
73.
Aşağıda yer alan özel nitelikteki eşyalardan hangisine tam muafiyete tabi olarak geçici ithal izni
verilmez?
a) Mülkiyeti Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiye ait olan ve bu kişi tarafından Türkiye Gümrük
Bölgesinde yerleşik bir kişiye tamamı ihraç edilecek ürünün imalatında kullanılmak üzere, bedelsiz
gönderilen alet ve araçlar.
b) Mülkiyeti Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan ve kullanımı sonucunda elde
edilen ürünün %25 inin Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi koşuluyla bu bölgede yerleşik
kişiye imalat işlemlerinde kullanılması için gönderilen ölçme, kontrol, test araçları, kalıp, çizim, taslak
ve benzeri eşya.
c) Test, deneme veya tanıtıma tabi tutmak gönderilen eşya,
d) Niteliği gereği eşyanın reklamının yapılması veya eşyanın belirgin özelliğinin tanıtılması amacıyla
gönderilen eşya,
e) Test veya denemeye tabi tutulmayı içeren satış sözleşmesine konu eşya.
74. İhracat rejimini aşağıdaki tanımlardan hangisi ile ifade edebiliriz?
a) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın T. C gümrük bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı
bir rejimdir
b) Türk menşeli bir eşyanın serbest dolaşıma sokulduğu bir rejimdir
c) Türkiye gümrük bölgesi dışına eşya çıkışına ait hükümlerin uygulandığı bir rejimdir
d) Serbest dolaşımda bulunan bir eşyanın ihraç amacıyla T. C gümrük bölgesi dışına çıkışına ait
hükümlerin uygulandığı bir rejimdir
e) Hepsi
75. Serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
Geçici çıkış
Hariçte işleme
İhracat
Geçici ithalat
Antrepo
76. Faaliyet ruhsatı alan serbest bölgede kiracı veya mülk sahibi olarak belirli bir işyeri bulunan gerçek ya
da tüzel kişiyi ifade eder tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
İşlemeci
Kullanıcı
Satıcı
Mümessil
Hiçbiri
77. Serbest bölgelerde eşyanın ambar bekleme süresi nedir?
a)
b)
c)
d)
e)
1 ay
2 ay
6 ay
Sınırsız
2 yıl
HAZIRLAYAN ATİLLA ŞAHİN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
78. Serbest bölgelerde mutat elleçleme işlemine tabi tutulan eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya
kullanıma tabi tutulması yönünden yapılan beyanda aşağıdaki formlardan hangisi kullanılır?
a)
b)
c)
d)
e)
Inf 5
Inf 7
Inf 2
Inf 8
Inf 9
79. Serbest bölgeden eşya çıkarılmasına ilişkin ayrıntılar ne zaman envanter kayıtlarına geçirilir?
a)
b)
c)
d)
e)
Derhal
24 saat
48 saat
96 saat
Kayıtlara girmesi gerekmez
80. Türkiye’de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye yetkili merci neresidir?
a)
b)
c)
d)
e)
Dış ticaret müsteşarlığı
Serbest bölge müdürlüğü
Hazine müsteşarlığı
Bakanlar kurulu
Gümrük müsteşarlığı
81. İthalat vergilerine tabi eşyada, gümrük yükümlülüğü ne zaman başlar?
a)
b)
c)
d)
e)
Eşyanın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili tarihinde,
Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişi tarihinde,
Eşaynın serbest dolaşıma girmesi halinde,
Eşyanın gümrüğe sunulduğu tarihte,
Eşyanın gümrüğün denetimindeki bir yere alındığı tarihte
82. Gümrük gözetimi altındaki ithalat vergilerine tabi eşyanın kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına
çıkarılması halinde aşağıdakilerden hangisi gümrük vergilerinden sorumlu tutulamaz?
a)
b)
c)
d)
e)
Eşyayı gümrük gözetiminden çıkaran kişiler,
Eşyanın gümrük gözetiminden çıkarıldığını bilen veya normal olarak bilmesi gereken kişiler,
Eşyayı elde eden veya bulunduranlardan, gümrük gözetiminden çıkarıldığını bilen veya bilmesi gerekenler,
Eşyayı gümrüğe sunan ve boşaltan kişiler.
Eşyanın tabi tutulmuş olduğu gümrük rejiminin kullanılmasından doğan yükümlülükleri yerine getirmesi
gereken kişiler.
83. İhracat eşyasında gümrük yükümlülüğü ne zaman başlar?
a) İhracata ilişkin çıkış beyannamesinin tescili tarihinde başlar.
b) İhraç eşyasının fiilen Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıktığı tarihte başlar.
c) İhraç eşyasınınmuayenesinin yapılıp beyannamesinin kapatıldığı tarihte başlar.
d) İhracat beyannamesinin birlik kaydının yapıldığı tarihte başlar.
Muayenenin yapılıp taşıta yüklemesinin tamamlandığı tarihte başlar
84. Tasfiyelik eşya hangi şekilde tasfiyeye tabi tutulmaz?
a)
b)
c)
d)
e)
İhale yolu ile satış suretiyle
Yeniden ihraç amacı ile satış sureti ile
Perakende satılmak suretiyle veya imha suretiyle
Kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis edilmek suretiyle
Gümrük idarelerin talimatları doğrultusunda ilgili şirketlere tahsis edilmek suretiyle
HAZIRLAYAN ATİLLA ŞAHİN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
85. İthali ve ihracı yasaklama veya kısıtlama kapsamında olan sahte paralar, narkotik, uyuşturucu ve uyarıcı
maddelerin kanuna aykırı bir şekilde girmesi halinde, bu tür eşya için gümrük yükümlülüğünün doğumuyla
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kanuna aykırı olarak giren bu tür maddeler için kaçakçılık ve ceza koyan kanun hükümlerine göre işlem
yapılacağından gümrük yükümlülüğü doğmaz.
b) Özel kanununa veya kaçakçılık kanununa göre gümrük vergilerinin ceza tespitine esas olması halinde
gümrük yükümlülüğü doğmuş sayılır.
c) Cezai kovuşturmanın gümrük yükümlülüğüne bağlı olduğu durumlarda gümrük yükümlülüğü doğmuş
sayılır.
d) İthali veya ihracı yasak olsa dahi kanuna aykırı olarak giren eşya için bu eşyalar için her durumda Türkiye
Gümrük Bölgesine girdiği tarihte gümrük yükümlülüğü doğar.
e) Sahte paralar, narkotik ve uyuşturucular için para cezası tespitinin gümrük yükümlülüğüne bağlı olması
halinde gümrük yükümlülüğü doğmuş sayılır.
86. Kanunen ödenmemeleri gereken gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına dair taleplerle
ilgili bu kanunda verilen süre hangi tarihten itibaren başlar?
a)
b)
c)
d)
e)
Beyannamenin tescil tarihinden
Vergilerin yükümlüye tebliğ tarihinden
Vergilerin ödendiği tarihten
Vergilerin ödendiği yılı takip eden yılın ilk günü
Vergilerin ödendiği yılı takip eden ayın ilk günü
87. Gümrük yükümlülüğü hangi tarihte başlar?
a)
b)
c)
d)
e)
Eşyanın türkiye gümrük bölgesine girdiği tarih
Gümrük vergilerinin ödendiği tarih
Eşyanın geçici depolama yeri veya antrepodan çekildiği tarih
Eşyaya ait gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarih
Eşyaya ait gümrük vergilerinin tebliği edildiği tarih
88. Gümrük antrepolarında yapılan sayımlarda kayıtlara göre noksan olduğunun anlaşılması halinde hangi
vergiler alınır ve alınacak para cezası ne kadardır?
a)
b)
c)
d)
e)
Gümrük vergisi alınır ve iki katı ceza uygulanır.
Noksan çıkan eşyanın gümrük vergileri alınır, ceza uygulanmaz.
İthalat ve ihracat vergileri alınır ve bu vergilerin üç katı para cezası alınır.
Yalnızca ithalat ve ihracat vergilerinin üç katı ceza uygulanır.
Vergileri alınır ve bu vergilerin iki katı ceza uygulanır.
89. Gümrük idarelerine verilen özet beyan veya özet beyan yerine kullanıln idari ve ticari belgelerine göre
noksan çıkan eşya için gümrük idaresince verilen süre içerisinde bu noksanlık kanıtlanamadığı taktirde,
para cezası öncelikle hangi tutara göre belirlenir?
a) Eşyanın girebileceği en yüksek tarifeye göre hesaplanan gümrük vergileri kadar para cezası alınır.
b) Noksan çıkan eşyanın tarife pozisyonuna göre tabi olduğu gümrük vergisi oranına göre hesaplanan
gümrük vergisi kadar para cezası alınır.
c) Noksan çıkan eşyanın tarife pozisyonuna göre tabi olduğu gümrük vergileri kadar para cezası alınır.
d) Noksan çıkan eşyanın ithalat vergileri alınır ve ithalat vergileri kadar ceza uygulanır.
e) Noksan çıkan eşyanın gümrük vergisi alır ve gümrük vergisi kadar para cezası uygulanır.
90. 4760 sayılı ÖTV Kanunu’na göre, bu kanuna ekli I sayılı listede yer alan petrol ürünlerinde vergiyi
doğuran olay ne zaman başlar?
a)
b)
c)
d)
e)
Bu malların ilk iktisabında,
İthali halinde,
İthalatçıları veya imalatçıları tarafından teslimi tarihinde,
Kayıt veya tescili tarihinde
Hiçbiri.
HAZIRLAYAN ATİLLA ŞAHİN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
90 AÇIKLAMA: ÖTV Kanunu’nun 1/a maddesinde; bu kanuna ekli I sayılı liste kapsamı malların, ithalatçıları veya
rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere vergiye tabi olacakları
hükme bağlanmıştır. Bu nedenla I sayılı liste kapsamı petrol türevlerinin ithalinde vergi tahsili yapılmamaktadır,
ancak, aynı kanunun 16/4 ncü madesi ve 1 seri Nolu ÖTV Tebliğine istinaden ithali anında, ileride doğacak vergi
alacağını temin ve garanti etmek için sadece teminat öngörülmüştür.
II sayılı liste kapsamındaki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında yükümlülük doğmakta; II sayılı
listede yer alıpta kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile III ve IV sayılı listede yer alanlarda ide bunların ithalinde veya
imal edenler tarafından teslimin vergi yükümlülüğü doğmaktadır.
1-C
35-A
69-E
2-D
36-C
70-E
3-B
37-E
71-B
4-A
38-C
72-C
5-E
39-C
73-B
6-C
40-A
74-D
7-C
41-D
75-C
8-B
42-B
76-B
9-E
43-D
77-D
10-C
44-A
78-D
11-B
45-B
79-C
12-B
46-C
80-D
13-E
47-D
81-A
14-D
48-A
82-D
15-C
49-B
83-B
16-E
50-E
84-E
17-B
51-C
85-D
18-E
52-D
86-B
19-D
53-C
87-D
20-C
54-C
88-C
21-B
55-D
89-B
22-E
56-E
90-C
23-A
57-E
24-D
58-E
25-D
59-B
26-B
60-D
27-C
61-C
28-B
62-B
29-C
63-C
HAZIRLAYAN ATİLLA ŞAHİN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
30-D
64-B
31-D
65-D
32-B
66-C
33-A
67-A
34-D
68-D
HAZIRLAYAN ATİLLA ŞAHİN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
54
File Size
438 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content