close

Enter

Log in using OpenID

pansiyona kayıt - Milli Eğitim Bakanlığı

embedDownload
T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
Şanlıurfa Fen Lisesi Müdürlüğü
ŞANLIURFA FEN LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
PANSİYON KAYIT KILAVUZU
2014-ŞFL
Şanlıurfa Fen Lisesi Müdürlüğü
Atatürk Orman Yolu KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA
Okul Tel
0 414 347 71 92
Okul Fax
0 414 347 73 12
E-posta
[email protected]
Web adresi
www.sfl.meb.k12.tr
Sayın Veli,
Sizi ve öğrencimizi okulumuza kayıt hakkı kazanmasından dolayı kutluyoruz. Bu başarı sizlerin ilgi
ve gayretleri ile öğrencimizin bilgi ve becerisinin birleşimi sonucu olmuştur. Bu ilgi ve gayretlerinizin
okulumuzda daha çok artacağına inanıyoruz. Bu nedenle okul kurallarına uyulmasının veli- idare- öğretmen
görüşmelerinin
sık sık yapılmasının yararlı, çocuğunuzun başarısı açısından da gerekli olduğu
düşüncesindeyiz. Genellikle yatılı okumayan öğrencilerin ilk defa yatılı bir okul ortamında bulunması
onlara daha fazla rehberlik- Veli- öğretmen- İdare diyalogunun yapılmasını gerektirmektedir.
Unutmayınız ki biz burada bir aileyiz size de ailemize hoş geldiniz diyoruz.
Nihat GÜRKAN
Okul Müdürü
2014-2015
ŞANLIURFA FEN LİSESİ PANSİYONUNA
KAYIT KABUL EVRAKLARI
1. Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına dair resmi sağlık
kuruluşlarından alınacak rapor. (Heyet raporu değil)
2. Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Dilekçe: Okula hitaben yazılmış çocuğunu parasız veya paralı yatılı okutmak istediğine dair
veli dilekçesi (Okuldan verilecek)
4. Ailenin maddi durumunu gösterir beyanname (ek1) (2014 verilerine göre ailede kişi
başına düşen miktar 6.150 (altı bin yüz elli) TL’yi geçmeyecek. Ailenin Maddi Durumunu
Gösteren Belgeler
a.2013 yılı maaş bordrosu (kendisi ve çalışıyorsa eşi)
b.Serbest meslek sahibi ise maliyeden alınan vergi levhası belgesi
c.Çiftçi ise il-ilçe tarım kredi müdürlüğünden çiftçi kayıt sistemine göre gelir beyanı evrağı
5. Önceden bursluluk durumu varsa durumunu gösterir belge(Geldiği okuldan alınacak.)
Yeni burslu ise kazandığına dair belge.
Not: İstenilen belgeler öğrenci okula kaydını yaptırdığı tarihten itibaren en geç 10 Eylül
2014’e kadar Pansiyon Müdür Yardımcısına bizzat öğrenci velisi tarafından teslim
edilecektir.
Pansiyon Taksit Yazısı
T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
Şanlıurfa Fen Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 59470403.200/
Konu: Öğrenci Taksitleri
…../…./2014
Velisi bulunduğunuz ........................................................................nın paralı yatılı taksitlerini 11/08/1982 tarih
ve 2698 sayılı kanuna göre hazırlanan ve 2152 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan yönetmeliğe göre göndermeniz
veya bizzat okula gelerek ödemeniz gerekmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayınlanan yönetmeliğin mali hükümlerine ilişkin 3. bölümünün 22.
maddesi şöyledir.
“ Paralı yatılı öğrencilerden ücretler, ilk taksit öğrencinin pansiyona kayıt olduğu gün, 2, 3, ve 4. taksitler
ise Kasım, Ocak ve Mart aylarının ilk on günü içerisinde olmak üzere dört taksitte alınır.Taksitini zamanında
ödemeyen öğrencinin paralı yatılı öğrencilikle ilişiği kesilir.”
Kayıt esnasında okulumuz idaresinden alacağınız PARASIZ YATILI VE BURSLU OLARAK ÖĞRENİM
GÖRMEK İSTEYENLER İÇİN ÖĞRENCİNİN AİLE VE GEÇİM DURUMUNU GÖSTERİR
BEYANNAME’yi okulumuz idaresine teslim etmelisiniz. Bu belgeler incelendiğinde ailenin 2013 yılı
gelirinin aile fertlerine düşen yıllık gelir miktarı 6150,00 TL ‘den fazla ise öğrenciniz PARALI YATILI
olarak öğrenimine devam edecektir.
Paralı yatılı öğrencilerin 2014-2015 öğretim yılının ilk iki taksiti 512.5 TL’dir.. Son iki taksiti 2014 mali yılının
bütçesine göre belirlenecektir. Paralı yatılı öğrencilerin pansiyon taksitleri Şanlıurfa Muhasebe Müdürlüğü’nün
okulumuzdaki sayman mutemedine teslim edilerek gerekli makbuz alınacaktır. Paralı Yatılı öğrencilerimizin pansiyon
taksitleri ödeme planı aşağıya çıkarılmış olup, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Nihat GÜRKAN
Okul Müdürü
Paralı Yatılı Öğrencilerin Pansiyon Taksitlerini Ödeme Planı
TAKSİT TARİH
1.TAKSİT
2.TAKSİT
3.TAKSİT
4.TAKSİT
MİKTAR
İlk kayıtta
1-10 KASIM 2014
1-10 OCAK 2015
1-10 MART 2015
:
:
:
:
512.5 TL
512.5 TL
2014 Mali Yılı Bütçesine Göre Belirlenecek
2014 Mali Yılı Bütçesine Göre Belirlenecek
NOT: Belirlenen tarihlerde taksitini ödemeyen paralı yatılı öğrencinin pansiyonla ilişiği kesilir.
8-EK:1
PARASIZ YATILI VEYA BURSLU OLARAK ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİ
AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTERİR BEYANNAME
Adı Soyadı
Öğrenciye yakınlık derecesi
İşi ve işyeri
Ö
Ğ
R
E
N
C
İ
Aylık geliri
(Serbest meslek sahibi ise; vergi dairesinin adı, adresi
ve hesap numarası ile resmi makamlardan;vergi
dairesi, kurum saymanlığı ve diğer yetkili kurumlardan
alınacak
maaş bordrosu gibi belgeler eklenecektir.)
(Kamuda
çalışıyor
ise;
resmi
makamlardan,
kurum saymanlığı ve diğer yetkili kurumlardan
alınacak maaş bordrosu örneği)
V
E
L
İ
S
İ
N
İ
N
Eşi çalışıyor ise işi ve aylık
kazancı
(Resmi makamlardan; Vergi dairesi, kurum saymanlığı ve
diğer yetkili kurumlardan alınacak maaş bordrosu gibi
belgeler eklenecektir)
Ailenin diğer gelirleri
Ailenin yıllık gelir toplamı ( NET)
Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin sayısı
ve yakınlık dereceleri. (Fertler açık olarak yazılacak,
aile nüfus kayıt örneği, tedavi yardım beyannamesi ile
sağlık karnesi veya mahkeme kararı örneğieklenecektir.)
Aile net yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık
tutarı (Ailenin net yıllık toplam geliri, ailedeki fert sayısına
bölünerek hesaplanacaktır.)
Aile maddi durumumum yukarıdaki beyannamede belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum Şanlıurfa Fen
Lisesi …… sınıfı öğrencilerinden .......................................................... oğlu/kızı…...... .... nolu ...................................................’ın
2013 / 2014 yılı devlet parasız yatılılığa kabulünü arz ederim.(*)
....... /…./2013
Velisinin Adı Soyadı
İmzası
Başvuran öğrencinin :
Adı - Soyadı :
Adresi :
ONAYLAYAN
Adı-Soyadı İmza ve Mühür (**)
EKLER:
1. Yetkili kurumlardan alınacak maaş bordrosu veya vergi dairelerinden alınacak vergiye esas vergi matrahını gösterir
belge.
2. Aile nüfus kayıt örneği
3. Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu kendi anne-babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi
veya mahkeme kararı örneği, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği ve
kontenjanla ilgili belgeler,
(*) Bu belge; başvuru, kayıt-kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır. (5, 19 ve 39. maddeler)
(**) Onay kısmı; velinin görev yaptığı kurum, muhtarlık veya diğer resmi kurumlarca onaylanacaktır.
AİLE DURUM BELGESİ (EK-1)’İN DOLDURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1-İlköğretimde Parasız Yatılı olarak öğrenim görenler EK-1 düzenlemeyecekler,sadece mezun olduğu
okuldan PARASIZ YATILI olduğunu belgelendiren resmi yazı alacaklardır.
2-Anne veya babası öğretmen olup ,görev yaptığı yerde çocuğunun devam edeceği lise tür ve düzeyinde
resmi okul (FEN LİSESİ) bulunmadığını resmi olarak belgelendirenler, Görev Yeri Belgesi ve
İkametgah Belgesi de verecek, EK-1 Aile Durum Belgesi düzenlemeyecektir.
3- EK-1 DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLECEKLER
a)Aylık maaşlı iseniz OCAK ve AĞUSTOS 2013 yılına ait Maaş Bordronuzu,(1 yıllık da olabilir)
b)Emekli olup 3’er aylık dilimlerde maaş alıyorsanız, OCAK-ŞUBAT-MART-2013 dönemlerinden
hangisinde iseniz, ilgili banka şubesinden alınan Maaş Durumunuza ait resmi yazıyı,
c) Kendiniz maaşlı olup, eşiniz çalışmıyorsa 2013 yılına ait TEDAVİ BEYANNAMENİZ ve
AYRINTILI MAAŞ BORDROSUNDA aile yardımı aldığı belgelendirilecek.
d) Serbest Meslek sahibi iseniz SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)n’dan emekli olmadığınıza dair resmi
yazıyı,
e) Eşiniz çalışmıyorsa SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), Maliye ve Tarım İl Müdürlüğü’nden eşinizin
kaydı olmadığına dair resmi yazıyı,
f) Eşiniz çalışıyor ise OCAK ve AĞUSTOS 2013 Maaş Bordrosunu,
g) Serbest Meslek sahibi iseniz VERGİ LEVHANIZIN FOTOKOPİSİNİ belgelerinize ekleyiniz ve aylık
gelirinizin tespitini Pansiyon Müdür Yardımcısına kontrol ettiriniz. Hem emekli hem de serbest meslek
sahibi iseniz ,emekliliğinizi aylık gelir kısmına, vergi levhasından gözükecek geliri ailenin diğer gelirleri
bölümüne işleyiniz. (Özel muayenesi olan Doktor vs. aynı işlemi yapacaktır.)
h) Köyde çiftçi iseniz aylık gelirinizi tespit edip EK-1 belgesini Tarım İl Müdürlüğüne onaylatınız.
ı) Nüfus kayıt Örneği Nüfus Müdürlüğünden alınacak,evli olmayıp, 18 yaşını geçmiş erkek çocuklar
öğrenci iseler ÖĞRENCİ BELGESİ belgelere eklenecektir, öğrenci değil iseler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
i) Yasal olarak bakmakla yükümlü olduğunuz kimselerin MAHKEME KARARLARINI ve TEDAVİ
YARDIM BEYANNAMENİZ eklenecektir.
j) EK-1 Aile Durum Belgesi mutlaka onaylatılacaktır.Çalışmayanlar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla
EK-1’i Mahalle Muhtarına, çiftçi geliri olanlar Tarım İl Müdürlüğüne ,ücretliler ve maaşlılar çalıştıkları
kuruma onaylatacaklardır.Bankadan emekli maaşı alanlar ilgili banka şubesine ,serbest meslek sahipleri
bağlı oldukları vergi dairesine onaylatıp mühürleteceklerdir.
k)Ailede kişi başına düşen yıllık gelir 6150 TL ’nin (2013 DPY KILAVUZ) üzerinde ise öğrenciniz
öğrenimine PARALI YATILI olarak devam edecek, ekteki plan dahilinde pansiyon taksitini yatıracaktır.
l) Paralı yatılı olarak öğrenim görmek isteyenler EK-1 ve ilgili belgeleri doldurmayacaklardır.
m) Ailenizin kira,Köy geliri gibi diğer gelirleri EK-1 de ilgili kısımlara işleyiniz.
n)Belgelerin tamamı resmi olup,özenle ve dikkatle belirtilen esaslara göre düzenleyiniz.
ÖNEMLİ NOT:Yanlış bilgi, ve onay çocuğunuzun PARALI / PARASIZ durumunu etkileyecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
873 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content