close

Enter

Log in using OpenID

23 Mart 2015 KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

embedDownload
KİT VE KİT KARŞILIĞI
CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK
BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğüne Bağlı Halk Sağlığı Laboratuarında Kullanılmak Üzere 24 Aylık
Hemoglobin Varyant Kiti Karşılığı Geçici Olarak Analizör Temini Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2015/31852
1-İdarenin
a) Adresi
: ZAFER MAH. KENT. SOK. NO:1 SÜLEYMANPAŞA/
TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası
: 2822582400 - 2822582488
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 904.710 HEMOGLOBİN VARYANT ANALİZİ
HPLC REAKTİFİ 30.000 TEST
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne Bağlı Halk Sağlığı Laboratuarı'dır.
c) Teslim tarihi
: Kullanılacak olan kit ve sarf malzemeleri en az 4 hafta, en
fazla 3 aylık ihtiyacı karşılayacak miktarlarda, üreticinin
önerdiği koşullarda (soğuk zincir, vb.) depo stoku olarak
kurumda bulundurulacaktır. Bunu sağlamak amacıyla, ilgili
Biyokimya Uzmanı veya Laboratuar Sorumlusu reaktif
verimliliğini de hesaba katarak hazırladığı sipariş listesini
faksla firmanın belirlediği yetkili kişiye bildirecektir. Siparişi
yapılan reaktifle birlikte reaktifin kullanımında gerekli diğer
tüm sarf malzemesi, kalibratör, kontrol materyalleri de bu
tarihten itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde eksiksiz
olarak laboratuara teslim edilmiş olmalıdır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü/Satınalma Birimi /
Zafer Mah. Kent Sok. No:1 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati
: 14.04.2015 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
. Yüklenici sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen direktifler kapsamındaki almış olduğu ürün
ismini, birim fiyatını,markasını, UBB Barkot no.sunu ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı no.su,
bayii ise bayii kodunu ve bir ürüne ait farklı öelliklerin olması durumunda da (ebat, genişlik, uzunluk vs.) bu ürünlere ait UBB Barkot no.sunuda açıklamakısmına ekleyerek http://213.139.228./CO/
İhaleBildirimYazilimi/defaut.aspx
den hazırlamış olduğu dosyayı dijital ortamda (cd, usb, vb.) veya basılı olarak idareye sunmalıdır.
. İstekli ve teklif edilen malın ve cihazın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı
olduklarına dair belgeler teklif ekinde sunulacaktır.
. İstekliler tarafından teknik şartnamenin madde sırasına göre her maddesini birebir cevalayan
şartnameye uygunluk belgesi teklif ekinde sunulacaktır.
. Tedarik edilecek malların katologları; cihazlar, sarflar, reaktifler ve kitlerle ilgili teknik
dökümanların orjinali ve Türkçe olarak teklif ekinde sunulacaktır.
.Teklif edilen kit ve cihaz için distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen yetki belgesi teklif
ekinde sunulacaktır.
. Cihaz kullanım kılavuzları Türkçe ve orijinal olarak)
. Bakım prosedürleri ve kontrol listesi
. Çalışacak test/testler için numune tipleri, iterferans etkileri, çalışma ve stabilite sürelerini, kalibrasyon sıklığı (her bir parametrenin ölçüm sınırı belirtilmiş olarak.)
. Kit/kitler için kimyasal madde güvenlik formları (Türkçe ve orijinal olarak)
. Sistemin gerektirdiği atık dezenfeksiyon ve nötralizasyon prosedürü.
. Kitleri her biri için firma tarafından tanımlanmış referans aralıkları listesi basılı ve bilgisayar
ortamında verilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler ve teklif edilen kit ve cihaza ilişkin İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı
olduklarına dair belgeler teklif ekinde sunulacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
. Tedarik edilecek malların katologları; cihaz, sarflar, reaktifler ve kitlerle ilgili teknik dökümanlar
Türkçe olarak teklif ekinde sunulacaktır.
. Teknik Şartnamedeki sıraya göre birebir cevaplayan şartnameye uygunluk belgesi teklif ekinde
sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
*İhale konusu alımla nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren kamu ve /veya özel sektördeki her türlü kit karşılığı cihaz kullanımı uygulaması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin
tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tekirdağ Halk
Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Halk Bankası Tekirdağ
Şubesi TR91 0001 2009 3040 0005 0001 12 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı
satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks
numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır.
İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının
posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da
dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın
postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü/Satınalma Birimi / Zafer
Mah. Kent Sok. No:1 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın TDĞ- 46608
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
www.bik.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
217 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content