close

Enter

Log in using OpenID

3. GRUP TEKNiK ŞARTNAMESi - Celal Bayar Üniversitesi

embedDownload
CELAL BAYAR ÜNivERSiTESi
'3.G(l.Uf>
HAFSA SULTAN HASTANESi
HORMON 3. GRUP TEKNiK ŞARTNAMESi
BUTKodu
Malzeme Adı
Talep Edilen
Test Sayısı
1. 900.130
25 OH Vitamin
2. 904.040
TSH reseptör bloke edici antikor
1200
3. 903.810
Takrolimus
1000
4. 900.930
Siklosporin
5. 903.170
Prokalsitonin
6. 907.101
Cyclic citrullinated
D
2000
A
1000
2100
peptide (Anti CCP)
1400
TOPLAM
8700
TEKNiK ÖZELLiKLER:
1. ihaleye konu olan kitleri çalışmak üzere saatlik test hızı en az 80 olan hormon
analizörü verilmelidir.
2. Testleri çalışmak üzere elektrokemiluminesans yöntemi ile çalışan tam otomatik
hormon analizörü verilecektir.
3. Cihazın kullandığı küvet ve pipet uçları kontaminasyonu
önlemek amacıyla tek
kullanımlık olmalıdır.
4. Cihazda numuneler için ön işlem gerekiyorsa kitler istenilen örnek miktarına yetecek
kadar ön işlem reaktifi, gerekebilecek
ependorf,
vorteks, mikrosantrifüj gibi cihazlar ve gerekli
gode gibi sarf malzemeleriyle
birlikte sağlanmalıdır.
5. Cihaz, tam otomatik Continous Random Access çalışmalı, numunelerin
yerleştirilmesinden
sonuçların alınmasına kadar bütün işlemleri tam otomatik olarak
yapmalıdır
6. Cihaz açıldıktan ilk sonucu verene kadarki süre belirtilmelidir.
7. Cihaza rutin çalışmayı kesmeksizin acil numune girişi yapılabilmelidir.
8. Cihazı n otomatik dilüsyon özelliği olmalıdır.
9. Reaktif ve numune problarında seviye ve pıhtı dedektörü bulunmalıdır.
10. Cihazın hastanemiz
us
sistemine uygun donanımı olmalıdır. Hastane
us
sistemine
bağlanması için gerekli olabilecek yazılım ve donanım ihaleyi kazanan firma
tarafından karşılanmalıdır.
11. Reaktifler barkodlu olmalı, reaktif barkodlarını cihaz otomatik okumandır.
12. Cihazın
reaktif
bölümü
soğutmalı
olmalıdır.
1
Cihaz stand-by
'otfsa.1.·d\O
LL\.~V'~~~ı;oF.~S
~qq,.1.
'o 'rJ n e~ di.!. 'O'S':)
,saı\..)\
).\nNO a~'3
'JO:'!OJd
konumunda
iken de
soğutma aktif olmalıdır. Kitler bozulmadan 3 hafta stabil kalmalıdır.
13. Cihazda kullanılacak
tüm sarf malzemeler
dilüsyon için gereken solüsyonlar,
( küvet, printer kağıdı, printer kartuşu,
yardımcı reaktifler) firma tarafından
ve kitlerle birlikte yeterli miktarda teslim edilecektir.
sarf malzemesi
gerekiyorsa
ücretsiz olarak
Bazı testler için ayrıca yardımcı
,bu sarf malzeme o test sayısı tamamlanıncaya
kadar
ücretsiz sağlanmalıdır.
14. Cihaz arızasından
veya çalışılan
kitlerin stabilite bozukluğundan
kaynaklanan
test
kayıpları yüklenici firma tarafından ücretsiz karşılanacaktır.
15. Reaktifler, kontroller ve kalibratörler cihazın orjinal malzemeleri olacaktır ve firma
tarafından karşılanacaktır.
16. Orjinal Reaktif ambalajının üzerindeki test sayısı geçerli test sayısı olarak kabul edilir.
17. Kitlerin ( kalibratörler
ve kontrol serumları dahil) miadı en az 6 ay olmalıdır. Kitlerin
miadıyla ilgili problem oluşmaması
uzmanlarının
uygun gördüğü
için, firma tarafından
miktar ve aralıklarla
kit teslimi laboratuar yetkili
olacaktır.
Kitler gerekirse
miyadı
dolmadan 3 ay önce firmaya iade edilip yeni miyadlılarla değiştirilebilmelidir.
18. Testlerin ölçüm süreleri 30 dakikadan uzun olmamalıdır.
19. Cihazlar 24 saat çalışmaya uygun olmalıdır.
20. Cihazların kendine ait OC programı olmalıdır. En az bir aylık kalite kontrol değerleri
saklanabilmelidir.
21. Kitlerin analizöre aplikasyonu ve kullanıcı eğitimi firma elemanları tarafından ücretsiz
yapılmalıdır.
TEKNiK SARTNAME GENEL HÜKÜMLERi:
22. Satıcı firma, teklifi ile birlikte cihazların tıbbi ve teknik özelliklerinin
görülebileceği
orjinal dokümanları veya fotokopisini vermelidir.
23. ihaleyi alan firma cihazın teslimi sırasında bir adet Türkçe kullanım kılavuzunu
verecektir ..
24. ihaleyi alan firma bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep etmeyecektir.
Cihazların hastane içindeki başka yere nakli ücretsiz olarak sağlanacaktır.
25. Arıza bildiriminden sonra en geç 4 saat içinde cihaza müdahale edilecek ve en geç
24 saat içerisinde bütün fonksiyonlarıyla
çalıştırılacaktır.
Aksi takdirde arıza süresince
çalışılamayan testler sözleşmede belirtilen hükümlere göre, firma tarafından en fazla
7(yedi) gün süre ile sınırlı olarak, ünitenin uygun göreceği bir laboratuarda
yaptırılacaktır.
7(yedi) gün sonunda hala arıza giderilemedi ise, firma üniteye aynı işi
görecek bir cihaz kurmakla yükümlüdür.
26. Teklif veren firmalar söz konusu cihaz için teknik servis imkanlarını ve teknik alt yapı
durumunu belirteceklerdir.
(Teknik personel sayısı, eğitim b Igeleri, maaş bordrosu v.b.)
2
Prof .Dr. Ece ONUR
C.B.Ü. Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya A.D.
LJip.Tes.No. 5982 -49111
27. Firma cihazını, kit ve sarf malzemelerinin
çalışır vaziyette faalolarak
tutacak ve her türlü bakım, onarım ve yedek parça
ihtiyacını ücretsiz olarak karşılayacaktır.
Uluslararası Standartlara
kullanıldığı süre zarfında cihazı 24 saat
Cihazın ve cihazla kullanılacak kitlerin
uygunluk belgesi ibraz edilecektir.
28. Firma tarafından temin edilecek kontroller ve kalibratörler orjinal kitlerle uyumlu olmalı
ve kontrol serumları normal ve yüksek olmak üzere en az iki seviye olmalıdır.
KABUL VE MUA YENE:
29. Cihazın kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin
uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin
kontrol ve sayımı yapılacaktır.
30. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına
ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz
olarak sağlayacaktır.
EGiTiM:
31. ihaleyi alan firma, cihazı n kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile
kalibrasyonuna
ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği
sayıda elemana ücretsiz eğitim verecektir.
TEKLiFLERiN HAZıRLANMASı
VE DEGERLENDiRiLMESi:
32. Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki
sıraya göre cevap vereceklerdir.
marka
Bu cevaplar"
model
Uygunluk Belgesi"
yetkili kişi tarafından
.
cihazı teklifimizin Şartnameye
başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve
imzalanmış olmalıdır. Teknik Şartnamede istenilen özelliklerin
hangi dokümanda görülebileceği
belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname
maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orjinal dokümanları
her hangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme
ile karşılaştırıldığında
dışı bırakılacaktır.
33. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri
sağlamayan firma teklifleri ret edilecektir.
34. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri
geçerlidir.
(\
Prof. Dr. Ece ONUR
fi
L.ı
Prof. Dr. FatmJ~A~ELi
Tıbbi Biyokimya AD
Prot .Dr. Ece ONUR
C.B.Ü. Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya A.D ı..
uip.Tes.No. 59829~~Ht
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 023 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content