close

Enter

Log in using OpenID

Çöp Süzüntü Suyu Arıtımı

embedDownload
Çöp Süzüntü Suyu Arıtımı
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Kömürcüoda ve Odayeri Katı Atık Depolama Sahaları
için Arbiogaz tarafından inflaa edilen 2 adet sızıntı suyu arıtma tesisi Türkiye'de bu
konuda örnek tesisler olmufltur.
Kentsel katı atık depolama sahalarından kaynaklanan sızıntı suları oldukça yüksek kirlilik konsantrasyonuna sahip
olup azot bileflikleri gibi yüksek miktarda organik ve inorganik kirleticiler içermektedir. Yeraltı ve yüzeysel suların
kirlenmesini önlemek için bu tip sızıntı sularının kabul edilebilir deflarj limitlerine göre arıtılması gerekmektedir.
Sızıntı Suyu Arıtımında Uygulanan Prosesler:
Fiziksel Arıtma
Kimyasal Arıtma
Hava ile Azot Sıyırma
Biyolojik Arıtma (Anaerobik ve Aerobik)
‹leri Arıtma (Membran Filtrasyonu)
Endüstriyel Atık Su Arıtma
Sütafl-Karacabey Süt ‹flleme Fabrikası Atık Su Arıtma Tesisi-Bursa, Türkiye
Kapasite: 3.500 m3/gün, KO‹ Yükü: 21.000 kg/gün
0611
Çanakkale Çöp Depolama Sahası Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, Çanakkale - Türkiye
Kapasite: 80 m3/gün, KO‹ Yükü: 918 kg/gün
‹stanbul Belediyesi Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, Kömürcüoda - ‹stanbul
(Kapasite: 30.000 kgKO‹/gün, 250.000 E.N.)
Endüstriyel Atık Su Arıtma
Endüstriyel atık suların arıtılabilmesi için
çeflitli endüstrilerin oluflturdukları kirlilikler
konusunda üstün teknik bilgi birikimi ve
deneyimine sahibi olmak gerekmektedir.
Çeflitli endüstri için 100'ü aflkın endüstriyel tesisin baflarılı
bir flekilde tamamlanması Arbiogaz'ın bu konudaki
tecrübesini göstermektedir. Arbiogaz mühendislik bilgisi
ile en uygun ve do€ru teknolojik çözümleri seçerek sanayi
müflterilerine düflük yatırım bedelleri ve iflletme maaliyetleri
sunabilmektedir.
do€rultusunda kanıtlanmıfl yeni ve ileri
prosesleri uygulamaktadır.
Çamur Arıtma
• Izgara ile eleme
• Çamur Stabilizasyonu ve Çamur Çürütme
• Kum & Ya€ Ayırımı
• Birincil Çöktürme
• Koagülasyon, Flokülasyon, Sedimentasyon
Biyolojik Arıtma
paralel olarak Arbiogaz, endüstrilerin
karakteristikleri ve ihtiyaçları
Ön Arıtma
• Çözünmüfl Hava Flotasyon (DAF) Sistemi
Çevre teknolojilerindeki geliflmelere
Çok çeflitli endüstriyel atık suda deneyim:
Tekstil • Ka€ıt ve ka€ıt hamuru • Süt ve Süt Ürünler •
Maya • fieker • Patates ve Mısır ‹flleme • Kimya • Petrokimya • Çikolata ve flekerleme • Alkollü ve Alkolsüz
‹çecekler • Bitkisel Ya€ • Bira • Metal • Otomotiv • Enerji
Biyolojik Arıtma Prosesleri
Arıtma Prosesleri
(Aerobik ve Anaerobik)
• Çamur Yo€unlafltırma (Graviteli Yo€unlafltırma,
Mekanik Yo€unlafltırma, Flotasyon Yo€unlafltırma)
• Çamur Susuzlafltırma
(Belt Pres, Filtre Pres, Santrifüj Dekantör)
• Aktif Çamur Sistemi
• Çamur Kurutma
• Genifl Havalandırma Sistemleri
‹leri Arıtma Prosesleri
• Membran Biyoreaktör (MBR)
• Dezenfeksiyon (Klorlama, UV, Ozonlama)
• Biyolojik Nütrient Giderim Prosesi (BNR)
• Media Filtrasyonu
• Membran Filtrasyonu
Anaerobik Arıtma Prosesleri
Anaerobik arıtma prosesi yüksek kirlilikteki endüstriyel
atık sular için uygun olup biyolojik arıtmanın ilk kademesi
olarak uygulanmaktadır. Bu sayede aerobik prosesin
dizayn kapasitesi düflmekte, tüm tesis için enerji ve alan
tasarrufu sa€lanmaktadır. Arbiogaz, Tam Karıflımlı
Anaerobik Reaktör, Anaerobik Filtre Reaktörü, Anaerobik
Kontakt Tip Reaktörü, Anaerobik Çamur Yataklı Reaktör
(Yukarı Akıfllı Çamur Yataklı (UASB), Geniflletilmifl
Granüler Çamur Yataklı gibi kanıtlanmıfl teknolojileri
30'un üzerinde tesisinde uygulamıfltır.
Aerobik Arıtma Prosesleri
Aerobik arıtma sistemleri müflterilerin ihtiyaçları ve
özellikleri do€rultusunda tek baflına veya anaerobic
arıtmayı takiben uygulanmaktadır. Arbiogaz,
konvansiyonel karbon giderimi ile birlikte
nitrifikasyon/denitrifikasyon ile azot giderimi ve biyolojik
fosfor gideriminin sa€landı€ı prosesleri baflarılı bir flekilde
uygulamaktadır.
‹mal Edilen ve Uygulanan Havalandırma Sistemleri:
• Yüzeysel Havalandırma Sistemleri
• Diffüzyon Havalandırma Sistemleri
• Jet Nozul Havalandırma Sistemleri
Cargill fieker Fabrikası Atık Su Arıtma Tesisi - Bursa, Türkiye
(Kapasite: 23.000kgKO‹/gün, 190.000 E.N.)
Modern Karton Hamur ve Ka€ıt Fabrikası Atık Su Arıtma TesisiÇorlu, Türkiye (Kapasite: 40.000 kgKO‹/gün, 330.000 E.N. )
Cadbury Schweppes Atık Su Arıtma Tesisi, ‹stanbul-Türkiye, DAF Ünitesi (Kapasite: 14.850kgKO‹/gün, 120.000 E.N.)
Besler G›da Bitkisel Ya€ Fabrikası Atık Su Arıtma Tesisi - Istanbul, Türkiye
(Kapasite: 12.000kgKO‹/gün, 100.000 E.N.)
MB fieker Fabrikası Atık Su Arıtma Tesisi, Aksaray - Türkiye
(Kapasite: 30.000 kgKO‹/gün, 250.000 E.N.)
Membran Bioreaktör (MBR) ve Ba€lı Büyüyen
Bioreaktörler
Arbiogaz, MBR ve Ba€lı Büyüyen Bioreaktör sistemlerini
kısıtlı alanların görüldü€ü durumlarda veya mevcut arıtma
tesisinin kapasite arttırımını minimum flekilde karflılanması
gerekti€i durumlarda uygulamaktadır.
SASA Sentetik Elyaf ve ‹plik Atık Su Arıtma Tesisi, Adana - Türkiye
(Kapasite: 26.000 kgKO‹/gün, 215.000 E.N.)
Pepsi Co Gıda - Frito Lay Atık Su Arıtma Tesisi, Tarsus - Türkiye
Kapasite: 900 m3/gün, KO‹ Yükü: 9.000 kg/gün
Yarpivo Atık Su Arıtma Tesisi, Bira Endüstrisi - Yaroslav, Rusya
(Kapasite: 36.000kgKO‹/gün, 300.000 E.N.)
Cadbury Schweppes Atık Su Arıtma Tesisi, Istanbul - Türkiye
Anaerobik Reaktör (Kapasite: 14.850 kgKO‹/gün, 125.000 E.N.)
Pepsi Co Gıda - Frito Lay Atık Su Arıtma Tesisi, ‹zmit - Türkiye, (Kapasite: 28.000kgKO‹/gün, 230.000 E.N.)
Ford Otosan Fabrikası Atık Su Arıtma Tesisi, Aksaray - Türkiye
Kapasite: 336 m3/gün, Proses: UF-Kimyasal Arıtma-Biyolojik ArıtmaÇamur Susuzlafltırma
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
333 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content