close

Enter

Log in using OpenID

Arbiogaz Genel Katalog

embedDownload
Çevre teknolojilerinde
güvenilir orta€ınız
Vizyon
Vizyonumuz, do€anın korunmasına yardımcı olmak ve çevre bilinci
uyandırmaktır.
Misyon
Misyonumuz, çevre projelerinde üstün kaliteli, güvenilir ve uygun maliyetli
çözümlerle kamu ve özel sektör kurumlarına de€er katmak ve çevre
sektöründe küresel bir marka olmaktır.
Temel De€erler
• Teknolojik Liderlik
• Kalite
• Müflteri Memnuniyeti
• Sosyal Sorumluluk
• Çalıflanlarımız - en güçlü potansiyelimiz
Çevre teknolojilerinde
güvenilir orta€ınız
Lider çevre teknolojileri flirketi
1985'te ‹stanbul'da kurulan Arbiogaz, çevre teknolojileri sektöründe
çalıflmakta olup, kamu ve özel sektör müflterilerine evsel ve endüstriyel
atık su arıtma, atık su geri kazanımı, içme suyu arıtma ve desalinasyon,
katı atık iflleme ve arıtma ve biyogaz kullanımıyla yenilenebilir enerji üretimi
alanlarında anahtar teslim tesis çözümleri sunmaktadır.
400'den fazla referans projesiyle Arbiogaz kendisini rakiplerinden deneyimiyle
ayırmaktadır ve 10'dan fazla ülkedeki baflarılı tesisleri sayesinde çevre
teknolojileri sektöründe Türkiye'de oldu€u kadar dünyada da önemli bir
role sahiptir.
Önceli€imiz müflteri memnuniyetidir
Arbiogaz müflteri odaklı yaklaflımıyla, yüksek kalite anlayıflıyla, müflteriye
özel tasarımlarıyla ve çalıflma verimlili€ini düflürmeden yürüttü€ü ekonomik
mühendislik uygulamalarıyla tanınmaktadır. Yeni çevre yatırımlarıyla tekrar
tekrar Arbiogaz'ı seçen müflterilerimiz, Arbiogaz'ın müflteri memnuniyetine
verdi€i önemi ve müflteri sadakatini ispatlamaktadır.
Çevre konusunda faaliyetlerindeki çeflitlilik
Arbiogaz'ın en önem verdi€i konulardan biri çeflitli çevre sorunları için özel
çözümler sunabilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Atık su geri kazanımı,
organik atıklardan enerji üretimi, çamur susuzlafltırma ve çamur kurutma
dahil olmak üzere pek çok çevre konusunda müflterilerinin ihtiyaçlarına
yanıt verebilmektedir.
Grubun imalat firmasıyla birlikte yarattı€ı sinerji
Bir grup flirketi olan Astim, 1980'den beri çevre tesisleri için üstün kaliteli
ekipman tasarımı ve imalatında uzmanlaflmıfl ve imalat sektöründe önemli
bir rol edinmifltir. Astim, Arbiogaz'a ve çevre teknolojileri endüstrisinin
di€er tanınmıfl flirketlerine dünyanın çeflitli yerlerindeki projeleri için hizmet
sunmaktadır. Arbiogaz'ın ve Astim'in Kalite Yönerim Sistemleri ISO
9001:2000 sertifikalıdır.
Sürekli geliflimle sürdürülebilir büyüme
Bugün Arbiogaz'ın ve Astim'in, alanlarında uzman 75 kadarı mühendis
olmak üzere 200'den fazla çalıflanı vardır. ‹ki flirket de gün geçtikçe
iyilefltirilen çevre yönetmelikleri, artan çevre bilinci ve sanayideki büyüme
sayesinde yüksek büyüme oranlarını sürdürmektedir.
Hizmetler
ANAHTAR TESL‹M YAPIM
PROJELER‹
MÜHEND‹SL‹K ve PROJE YÖNET‹M‹
Uygun mühendislik çözümünün seçiminde, bu
seçime göre tesis tasarımının yapılması ve
tasarımın uygulamasının planlanıp
gerçeklefltirilmesinde proje deneyimi büyük
önem taflımaktadır.
Arbiogaz kendisini rakiplerinden büyük bütçeli
projeleri zaman ve bütçe sınırlarına uygun
biçimde planlama ve yönetme deneyimi ve
kabiliyetiyle ayırmaktadır. Baflarılı mühendislik
ekibi, projeleri tasarlarken ve uygularken iflletme
kolaylı€ına, verimlili€ine, kaliteye ve tesis
emniyetine büyük önem vermektedir.
‹NfiAAT ‹fiLER‹
‹nflaat ifli projeleri maliyet açısından en etkili
yöntemlerle tasarlanır ve uygulanır. fiantiyeler,
deneyimli inflaat mühendisli€i kadrosu
tarafından en iyi biçimde, ifl güvenli€ine büyük
önem vermek suretiyle yönetilir.
MEKAN‹K ‹fiLER‹
Ekipman Tedari€i: Arbiogaz, projesini
tasarlarken uzun süreli iflletme ve düflük maliyetli
bakım gideri olan, yüksek kalite ve performansa
sahip mekanik ekipmanları seçer ve tedarik
eder. Bir grup flirketi olan Astim, Arbiogaz'ın
çevre projelerine özel mekanik ekipmanları
müflteriye özel olarak tasarlar ve imal eder.
Borulama ve Montaj ‹flleri: Uzman montaj
ekibiyle ve deneyimli flantiye mühendislerinin
gözetiminde Arbiogaz Türkiye'de ve yurtdıflında
tesislerinin borulama ve montaj ifllerini
zamanında ve sorunsuz biçimde
tamamlamaktadır.
ELEKTR‹K ‹fiLER‹
Tesislerin elektrik projelerinin tasarlanması
deneyimli elektrik ve otomasyon mühendisleri
tarafından yürütülür. ‹flletme kolaylı€ı için yüksek
teknolojili elektrik ekipmanları ve en geliflmifl
otomasyon sistemleri kullanılır.
TES‹S YÖNET‹M ve ‹fiLETME
PROJELER‹
Tesis yönetimi ve iflletmesi hem yapımı
gerçeklefltirilmifl projeler hem de
müflterilerimizin mevcut tesisleri için verilen bir
hizmettir. ‹nflaat, mekanik ve elektrik iflleri
tamamlanan tesislerin ilk çalıfltırılması ve mevcut
tesislerin iflletilmesi Arbiogaz'ın iflletme
konusunda uzman iflletme personeli tarafından
gerçeklefltirilir.
YAP-‹fiLET-DEVRET (Y‹D)
PROJELER‹
Y‹D projeleri Belediyelere ve Organize Sanayi
Bölgelerine çevre tesisleri infla etmek için
alternatif bir finansman yöntemi sunmaktadır.
Müflteriler, ihtiyaçları için özel olarak tasarlanan
bu gibi tesislerin infla edilmesinde, iflletilmesinde
ve yıllar boyunca sorunsuz çalıflmasında
Arbiogaz'a güvenmektedir. Y‹D fleklinde
yapılmıfl atık su arıtma tesisleri; çamur
susuzlafltırma ve çamur kurutma da dahil olmak
üzere çevre problemlerine tam kapsamlı
çözümler sunabilmektedir. Arbiogaz,
Türkiye'deki ilk atık su arıtma tesisi Y‹D projesini
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde hem
yatırımcı hem de müteahhidi olarak üstlenmifl
olmaktan gurur duymaktadır.
Yüksek arıtma verimlili€i ve
düflük iflletim maliyetinin
kusursuz birlikteli€i
Kentsel Atık Su Arıtma
Arbiogaz; yüksek arıtma verimlili€i, düflük iflletim maliyeti ve kolay
iflletimin kusursuz birlikteli€ini sunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle
Arbiogaz konvansiyonel proseslere ek olarak aerobik ve anaerobik
biyolojik arıtma proseslerini, membran bio-reaktör (MBR), azot ve fosfor
giderimi, multimedya filtrasyon ve membran filtrasyon gibi ileri teknoloji
arıtma proseslerini uygulamaktadır. Arbiogaz arıtma tesisi yan ürünleri
en aza indirmek için çamur susuzlafltırma ve çamur kurutma sistemlerini
de tasarlamakta ve infla etmektedir.
Dünya genelinde pek çok flehrin ve yerleflimin atık su arıtma tesisini
baflarıyla tamamlamıfl olan Arbiogaz, üstün bilgi ve deneyimiyle müflteri
ihtiyaçlarını ve çevre yönetmeliklerini en do€ru biçimde karflılayabilmektedir.
Çeflitli sanayilerden endüstriyel ve evsel atık sularının toplanıp beraber
arıtıldı€ı Organize Sanayi Bölgeleri'nin atık su arıtma tesisleri konusunda
üstün teknik bilgi ve yılların deneyimiyle Arbiogaz rakiplerine fark
atmaktadır.
Baflarılı yüzlerce projemiz, müflteri ihtiyaç ve
beklentilerinin karflılanmasındaki
kararlılı€ımızı ve baflarımızı göstermektedir.
Endüstriyel Atık Su Arıtma
Sanayi kurulufllarındaki ortaya çıkan kirliliklerin
ve do€ru teknolojik çözümü seçerek ve
sanayiden sanayiye farklılık göstermesi sebebi
uygulayarak yatırım ve iflletme maliyetlerini en
ile endüstriyel atık sularının arıtılması yüksek
aza indirgemeyi hedeflemektedir.
derecede teknik bilgi ve sanayi deneyimi
gerektirmektedir. Çevre teknolojilerindeki
Arbiogaz; ka€ıt ve ka€ıt hamuru, tekstil, kimya,
geliflmelere paralel olarak Arbiogaz, sanayilerin
petro-kimya, maden, enerji, otomotiv gibi çok
ihtiyaçlarına ve atık suların özelliklerine göre
çeflitli endüstrinin atık suyunun arıtılmasında
ispatlanmıfl, yeni ve ileri arıtma prosesleri
tecrübe sahiptir. Arbiogaz, müflterilerinin
uygulamaktadır.
ihtiyaçlarına göre çeflitli teknolojileri uygular:
aerobik ve anaerobik sistemler, yüksek verimli
Uygun teknolojinin seçilip uygun biçimde
anaerobik çamur yataklı reaktör ve membran
uygulanması, arıtma tesislerinin iflletme
bio-reaktör (MBR) gibi ileri teknolojiler, azot ve
maliyetlerinin yanı sıra yatırım maliyetlerini de
fosfor giderimi, multimedya filtrasyon ve
düflürmektedir. Mühendislik bilgi birikimine
membran filtrasyon sistemleri.
güvenen Arbiogaz, müflterileri için en uygun
Endüstrilerin su ihtiyacı,
yüksek verimlili€e sahip su ve atık su geri
kazanım sistemleri ile karflılanmaktadır.
Su Arıtma
Su ve Atık Su Geri Kazanım Tesisleri
su arıtma tesisleri tasarlamakta ve üretmektedir.
Su kaynakları azaldıkça, özellikle üretim süreçleri
Konvansiyonel fiziksel ve kimyasal arıtma
için suya ihtiyaç duyan endüstriler, su kesintileri
ifllemlerine ek olarak, talep edilen su kalitesini
nedeniyle çalıflmalarını durdurma riski altında
elde etmek amacıyla multimedya filtrasyon ve
kalmaktadır. Bu nedenle son yıllarda su ve atık
membran filtrasyon sistemleri (mikrofiltrasyon,
su geri kazanımı son derece önemli bir konu
ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon) ve ters ozmoz
haline gelmifltir.
gibi ileri teknoloji arıtma prosesleri
kullanılmaktadır.
Arbiogaz, Endüstrilerin proses suyu problemleri
için verimli, uzun vadeli, düflük iflletim ve bakım
Paket Su Arıtma Tesisleri modüler olması ve
maliyetli çözümler sunmaktadır. ‹flleme suyunun
kolay iflletilebilir tasarımı nedeniyle küçük
arıtılması alanındaki çok sayıda referansı ile
konutsal alanlar, askeri üsler ve bazı endüstrilerce
Arbiogaz ön arıtma, mikrofilrasyon,
tercih edilmektedir.
ultrafiltrasyon, flartlandırma ve ters ozmoz
teknolojilerini uygulayarak birinci sınıf proses
Desalinasyon Tesisleri
suyu üreten su ve atık su geri kazanım tesisleri
Acı su ve deniz suyunun tuzsuzlafltırılması,
tasarlamakta ve infla etmektedir.
belediyeler ve üretim süreçleri için büyük
miktarda suya ihtiyaç duyan çelik, enerji, tekstil
‹çme Suyu Arıtma Tesisleri
gibi endüstrilere alternatif su kaynakları
Arbiogaz, talep edilen içme suyu kalitesine ve
sa€lamaktadır.
kapasitesine göre büyük ölçekli tesisler ve paket
Fosil yakıtına bir alternatif:
Yenilebilir enerji kayna€ı olarak
organik atıkların ifllenmesi
Katı Atık Arıtma
Arbiogaz, katı atık iflleme tesislerinde Türkiye'nin
lider firmalarından biridir. Arıtma tesisi çamurları,
evsel, tarım ve sanayi atıklarından toplanan
organik maddelerden anaerobik çürütme ifllemi
sonucu biyogaz üretilir. Arbiogaz, ka€ıt ve ka€ıt
hamuru, patates iflleme, flekerleme, biracılık,
fleker gibi endüstrilerin son derece kirli
endüstriyel atık sularından biyogaz elde eden
ve enerji kayna€ı olarak kullanan 30'dan fazla
projeyi baflarıyla tasarlamıfl ve infla etmifltir.
Organik atıkların anaerobik ortamda
çürütülmesi yalnızca atıklardan enerji elde
edilmesi için de€il, organik atıkların çürümesinin
do€aya bırakılmaması, çürümenin kontrollü
bir ortamda tamamlanması ile sera gazlarının
yayılmasının azaltılması bakımından da
önemlidir. Organik katı atık arıtma ifllemlerinin
iki ana ürünü vardır; bunların biri yüksek
derecede ısıl de€ere sahip bir enerji kayna€ı
olan Biyogaz, di€eri de tarımda kullanılabilecek
olan organik gübredir. Bu flekilde atıklar çevre
dostu ürünlere dönüfltürülürken ekonomik
de€er de elde edilir.
Anaerobik çürütme basit bir ifllem oldu€u
inancının tersine, aslında proses verimlili€i ve
iflletme emniyeti açısından teknolojik bilgi ve
deneyim gerektiren zorlu bir ifllemdir. Arbiogaz,
verimlili€ini en üst düzeye çıkarmak için bu
alandaki Arafltırma ve Gelifltirme faaliyetlerine
devam etmekte, Katı Atık ‹flleme ve Biyogaz
Tesislerinde büyük deneyime sahip HEC Haase
Environmental Consulting flirketi ile iflbirli€i
yapmaktadır.
Mekanik - Biyolojik Katı Atık ‹flleme
Tesisleri (MBT)
Bir MBT tesisi, prensip olarak belediye atıklarının
ifllenmesi ile ilgilenir. Süreç, organik maddelerin
karıflık belediye atıklarından ayrılması, belediye
atıklarının organik kısmının anaerobik ve aerobik
fermantasyonu ve kompostlanması gibi mekanik
ve biyolojik aflamalardan oluflur.
Biyogaz Tesisleri
Biyogaz tesislerinde hayvan gübresi (büyükbafl
hayvan, kümes hayvanı gübreleri), endüstriyel
organik katı atıklar (patates, mısır, meyve atıkları,
vb.), çeflitli tarım atıkları (yemler, otlar, vs.) ve
bunların çeflitli kombinasyonları anaerobik
çürütme prosesi sonucunda arıtılır. Bu ifllemin
sonucunda yüksek ısıl de€ere sahip biyogaz
üretilir. Üretilen Biyogaz elektrik üretilmesi için
yüksek ısıl de€ere sahip bir enerji kayna€ı olarak
kullanılabilir.
‹flimizin en keyif veren yanı; her yeni projenin
yeni bir mücadele olufludur.
Baca Gazı Arıtma
Arbiogaz, enerji santrallerinin baca gazlarını arıtmak amacı ile çok
sayıda Sülfür Giderimi (DeSOx) ve Azot Giderimi (DeNOx) tesisini
baflarıyla tasarlamıfl ve infla etmifltir.
Koku Giderme
Arbiogaz atık su arıtma ve katı atık iflleme tesislerinde koku giderilmesi
için biyolojik ve kimyasal koku giderme üniteleri (scrubber) ve biofiltreler tasarlamakta ve infla etmektedir.
Çöp Sızıntı Sularının Arıtılması
Belediyelerin düzenli çöp depolama alanlarından toplanan sızıntı
suları son derece kirli ve azot bileflikleri gibi yüksek organik ve
inorganik kirlilikleri barındıran atık sularıdır. Yeraltı ve yerüstü su
kaynaklarının kirlenmesini önlenmek amacıyla, bu atık suların
kabul edilebilir deflarj kriterlerine arıtılması gerekmektedir. Arbiogaz
tarafından ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ‹STAÇ Kömurcüoda ve
Odayeri Katı Atık Depolama Sahalarında infla edilen iki Çöp Sızıntı
Suyu Arıtma tesisi, Türkiye'de bu konuda örnek tesisler olmufltur.
Arafltırma ve Gelifltirme
Arbiogaz'ın kurumsal kültürü, çalıflanlarını sürekli ö€renme,
geliflme ve yeni teknolojileri uygulama konularında teflvik
etmektedir.
Arbiogaz Türkiye'deki akademik çevrelerle de yakından
irtibat halindedir. TÜB‹TAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik
Arafltırma Kurumu) ve ‹stanbul Teknik Üniversitesi gibi
bilim merkezleriyle katı atıkların ifllenmesi konularında
ortak projeler gelifltirmifl ve uygulamıfltır.
Büyük ölçekli atık tesislerini tasarlarken bu tesisler için
en uygun ve güvenilir çözümlerin ve en iyi çalıflma
flartlarının belirlenmesi amacıyla pilot testler ve laboratuar
çalıflmaları gerçeklefltirilir.
Grup fiirketi: Astim
Astim, ekipman tasarımı ve imalatı konularında,
tesisleriyle Astim, Arbiogaz'ın çevre projeleri
1980'den beridir elde etti€i bilgi ve tecrübesiyle
ve çevre teknolojileri sektörünün di€er büyük
Türkiye ve yurtdıflında en çok tanınan
flirketlerine ekipman tasarlamakta ve imal
firmalarından biri olmufltur. Gebze - Türkiye'deki
etmektedir.
8000 m 'lik kapalı ve 6000 m 'lik açık üretim
2
2
0611
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 057 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content