close

Enter

Log in using OpenID

12.1930-31 de Bulgaristanın Harita İşlerine Bir Bakış

embedDownload
Yabanci memleketlerde haritac"lr,k:
1930 - 31 de Bulgaristanln harita
.
.birbakl~ [*]
i~lerine
Yazan: Mra.
Ahmet
1930 - 31 seneleri zarfmda Bulgar harita dairesi evvelce
tesbit edilen program dahilinde memleketin mesaha i§lerine devam etmi§tir.
1 Nisan 1931 de daire §U e§hastan miirekkepti:
Yiiksek e§has
Teknik e§has ve saire
Blliro e§hasl
23
129
8
Yekun
160
Bu zeman zarfmda yapIlan miihim ve kayde deger bir i§,
I. ve II. derece esas nirengi mesahasmm ikmali, yiiksek derecei
slhhatta nivelman te§kili ve nirengi §ebekesinin cihetlenmesidir.
Bu zeman zarfmda potesdam He sofya arasmda tafazulii
tul tayin olunmu§tur. Bunun ic;in Prusya jeodezi enstitiisii te§kWH ve i§lerin ikmali hususunda bulgarlara klymettar muavenetlerde bulunmu§lardlr. Tul tayini miitekabilen iki devreden
yapllmu~, Almanya cihetinde doktor (Miihlig) ve bulgaristanda
(Hristof) raslthk i§ini yapIlml§lardlr.
[*] Bulgaristamn 1919 dan sonraki mesahai sathiyesi: 103, a6 Km.·, nufusu
4,900,000.
Bizim memleketin mesahai sathiyesi: 762,739 Km.' olduguna gtlre biz mesahai
sathiye itibarile 7,4 ve nufus itibarile 3 misli fazlaYlz.
120
1 inci HaritaCllar mecmuasi
Bu miiddet zarfmda 1. derece §ebekesinin akalli murabbaat
usuliine gore muvazenesi yapllml§hr. Bu ~ebekenin cografl
kemiyah vaziyelerile §ebeke iizerinde kat'l lulleri tayin edilmi§tir.
Aym zemanda bulgaristanm kadastrosuna ve miistakbel
haritasma hizmet edecek irtisam"" ~ureti. kat'iyede teayyiin etmi§tir. En muvaflk sistem olarak (Gavs - Kriiger) 24° ve 27°
olmak Uzere iki msfmnehar dilimi almml§hr. Bir dilim orta
msfmnehardan itibaren saga ve sola 1/57 dereceye kadar temdit
edilmi§ ve iki dilim hududunda + 1/4 derecelik bir sahada
bulunan noktalarm kemiyah vaziyeleri muzaaf olarak he saplaiunl§hr.
. f
Noktalarm fasllalarl i<;in hath iistiiva' yerine . 41 derecelik
arz dairesi mebde kabul edilmi§ ve tertiplerde mebde ntsfmrieharmm garbmdakiler i<;in menfi ve§arkmdakiler igin miisbet
olarak almml§hr.
irtisam sathmm 1/10,000 nisbetinde kii<;Ultiilmesi, yani
m o = 1 - 0,0001 olmasl kabul olunmu§tur.
Aym zemanda yiiksek derecei slhhatli tflsviyenin miivazenesi ikmal e,dilmi~ ve bu ~ebekede bmUn noktalarm kat'l ra:klmlanistih.sal
olunmu§tur.
Bu suretle' 1/25,000
'mlkyasmda
,
,. . . . .
. .
.
haritamn topografyasma hazlrlamlml§ demektir. Bu meyanda
topografya ha,fitalarmm paftalarmm' eb'adl da, msfmnehar iizerinde"3' 45 ve arz dairesi iiezerinde 7; 30 ve takriben 71 Kill."
sathnida olarak tesbit edilmi§tir.
Kralhgm rhufassal hari:tasml yapmak maksadiletopografya
ve f~iogrametrl klsimlarmda hiiyilk gayretler sarfedilmi§ ve
edilmektedir. Yakm bir atide bu iki klslm, alet ve' e§hasl 13zime
He miicehhez olacak surette aletlerin bir klsml ikmal ooilmi§
ve e~has yeti~tirilmi~tjr.
<
,
•
,
}:
>"
"
'
'"
<
<
,
1930 - 31 de :Bulgarisiantn harita i~~leri
121
Bu devrede topografya klsml tarafmdan 3175 Km.211k ve
fotogrametri klsml tarafmdan 2580 hava fotogrametrisi tarafmdan 650 Km: lik sahanm haritasl almml§hl'.
2
Mesahanm miitemmim bir klsmllll te~kil eden· kartografya
klsmmm te§ekkiil ve tensiki i9in bu devrede 01duk9a biiyiik
gayret sarfolunmu§, bu klSlmlarm yapacagl i§ler i9in teknik
memurlar yerti§tirilmi§tir.
II. derece nirengi §ebekesinin muvazenesine ve buna miisteniden III. derece §ebekesinin ve yiiksek derecei slhhatli nivelman ~ebekesinin tevsiine gelince, bu i§ler dairenin ihtiya9
yergevesi'dahilinde yapllml§, yani mesaha i9in kabul edilen
umumi programa gore topografya ve fotogrametri i§lerinin
icap ettirdigi mmtakalarda yapIlml§hr.
Temamile fermi olan ve kati mesaha ile alakasl bulunan
arzi ve hikemi mesail ( inhirafl mlknatisi V. S.) i9in heniiz
bir §ey dii§iinlmemi§tir. Mamafih bu mesail heniiz tetkike
muhta9 olup yakm bir atide kat'i surette hal olunacakhr.
Bulgaristan harita dairesinin eyi ve devamh surette miinasebe~te bulundugu miiesseseler §unlardlr : Potesdamda Prusya Jeodezi enstitiisii, Berlinde harita dairesi, Beynelmilel Jeodozi ittihadl cemiyetinin Jeodozi klsml, italya asked cografiya enstiUisii, Viyana mesaha ve evzan dairesi, Stlthamptonda cografiya dairesi... l1a.
Bulgaristan iptidayl emirde civar kom§u hiiktimetlerinden
Yugoslavya He biiUin garp hudutlarmda nirengi §ebekesini
bagladlgl gibi muhtelif §osalar iizerinde nivelman §ebekelerile
de irtibat tesis eylemi§tir.
Roman:ya ile ne nirengi ve ne de nivelman noktai nazarmdan heniiz milnasebette bulunmaml§lardlr. Fakat Nivelman
122
1. inci haritaCllarmecrn.UIlSl
poligonlarl Dobruca hududu civarmda bulunduklarmdan rapt
siihuletle yapIlabilecektir.
Hulasa: BuJgar harita dairesinin mesaisi eyi devam etmektedir. Mamafih memleketin vaziyeti maliyesinin mii§kiilah mesaha i§leri iizerinde de tesir yapml§hr. Bulgarlarm itiraflarma gore harita programmm taf~iHHile tatbik ve tevessiiiine tahsisatm darhgl mani te§kil eylemektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
225 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content