close

Enter

Log in using OpenID

decora parlak teknik bülten

embedDownload
Creative Effect Özel Efektli Boya ve Pastalar
Decora Parlak
TANIM: Alligator Decora Transparent Boya iç ve d›fl cephe uygulamalar› için gelifltirilmifl yüksek kalitede son kat
transparent dispersiyon boyad›r. Pürüzlü yüzeyler, düz yüzeyler, Alligator Magic Quarz ve Alligator Magic Flat gibi cam
elyaf sistemler ile mükemmel bütünlük sa¤lar.
ÖZELL‹KLER:
• D›fl ortam koflullar›na karfl› dayan›kl›d›r.
• Silinebilir.
• Nefes al›r.
• Yüksek yap›flma mukavemetine sahiptir.
• Su ile inceltilir.
UYGULAMA: Ya¤, kir ve tozdan ar›nd›r›lm›fl uygulama yüzeyi arzu edilen desene göre, iç cephede Alligator ‹ç Cephe
Geçifl Astar› veya Alligator Kaplama Astar›, d›fl cephede ise Alligator Silikonlu D›fl Cephe Astar› veya Alligator Kaplama
Astar› ile kaplan›r. Bu uygulama, elde edilmek istenilen yüzey desenine göre çapraz f›rça darbeleri veya rulo ile yap›labilir.
Astar kat üzerine Alligator Decora Transparent Boya en az iki kat olarak çapraz f›rça darbeleri ile uygulan›r. Ortalama 35 dakika içerisinde Alligator Arte Desen Aparat› yard›m›yla boya, yüzeye iyice da¤›t›l›r. Katlar aras›nda ortalama 12 saat
beklenmelidir. So¤uk ve nemli havalarda bu süre daha uzun tutulmal›d›r. Alligator Magic Flat ve Magic Quarz cam elyaf
uygulamalar›nda ise malzeme yüzeye f›rça ile uygulanarak Alligator Arte Desen Aparat› ile homojen da¤›l›m sa¤lan›r.
Alligator Decora Parlak, yüzeye uyguland›¤›nda, saydam dokusu, uygulama tekni¤i, uygulanan kat say›s›, alt zemin rengi
ve türü gibi nedenlerle Alligator Renk Kartelas›’nda yer alan renk tonu ile örtüflmeyebilir. Bu durumu önlemek için numune
çal›flmas› yap›lmas›
tavsiye edilir.
RENKLEND‹RME: Alligator Renk Makinesi ile renklendirilir.
‹NCELTME: Hacimce maksimum % 20 su ile inceltilebilir.
SARF‹YAT: Magic Flat için ortalama sarfiyat: 100 ml/m2
Magic Quarz için ortalama sarfiyat 170 ml/m2
Di¤er uygulamalar için sarfiyat: Her kat için 90-100 ml/m2
Kesin sarfiyat için kontrollü numune yap›lmal›d›r.
AMBALAJ: 0.75 L, 2.5 L
DEPOLAMA: A¤z› aç›lmam›fl ambalaj›nda, serin yerde, direkt günefl ›fl›¤›ndan ve dondan korunarak 2 y›l saklanabilir.
AKS‹O BOYA SANAY‹ VE RENK TASARIM A.fi.
Güzeller Mevkii, ‹nönü Mahallesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 41400 Gebze / KOCAEL‹
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content