weber.Floor YS 6

Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 02.07.2014
Revizyon No : 004
weber.floor YS 6
Çimento esasl›, kuvars agregal› yüzey sertlefltirici
n Uygulama flartlar›
n Tan›m›
Endüstriyel zeminlerde yüzey mukavemetini ve afl›nma
direncini yükselten çimento, özel seçilmifl agrega, kuvars,
pigment ve özel katk› esasl› yüzey sertlefltirme harc›.
n Avantajlar›
•Düzgün ve homojen yüzey elde edebilme imkan›.
•Mekanik yüklere karfl› afl›nmay› önleme.
•Darbelere karfl› direnç artt›rma.
•Yüzey tozumas›n› geciktirme.
•Tafl›y›c› betona kolay uygulama.
•4 farkl› renk seçene¤i.
•Ortam s›cakl›¤›: +5 °C ile +30 °C aras›.
•Çok nemli ve/veya çok s›cak havalarda, kuvvetli rüzgar
veya günefl alt›nda uygulama yapmaktan kaç›n›lmal›d›r.
•Donmufl, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.
n Uygulama
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Uygulama alan›
•Yüksek oranda mekanik afl›nma dayan›m› aranan ve tozuma
yapmamas› istenilen tüm zemin kaplamalar› üzerine
uygulan›r.
n Uygulama yüzeyleri
•‹ç ve d›fl mekanlarda;
- Depolar,
- Atölyeler,
- Otopark alanlar›,
- Servis istasyonlar›,
- Endüstriyel bina zeminleri,
- Oto y›kama alanlar›,
- Konutlar,
- ‹flyerleri,
•Di¤er tüm uygulama yüzeyleri için bize dan›fl›n›z.
•Tafl›y›c› beton üzerinde gezilebilir duruma gelinceye kadar
beklenmelidir. Uygun zaman betonun üzerine ç›k›ld›¤›nda,
0,5-1,5 cm derinli¤inde ayak izi kalacak kadar sertleflmifl
olmas›d›r.
•Ano geniflli¤i ve tüketim miktarlar›na göre
weber.floor YS 6 torbalar› anolar›n kenarlar›na dizilmelidir.
•weber.floor YS 6 bütün yüzeye serpme metodu ile da¤›t›l›r.
Malzeme yüzeye öbekler halinde b›rak›lmamal› mümkün
oldu¤u kadar homojen da¤›l›m sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca ürün
içindeki agregalar›n ayr›flmamas› için uzak mesafelere
serpme yap›lmamal›d›r. Bu ifllem elle veya özel serpme
ekipmanlar› ile yap›labilir.
•Serpilen malzemenin betonun suyunu çekerek renk
de¤ifltirmesi beklenmelidir.
•Homojen flekilde serpilen ve suyu çekerek rengi de¤iflen
weber.floor YS 6 tepsi perdah› ile s›k›flt›r›larak beton ile
bütünleflmesi sa¤lan›r.
•Daha sonra b›çak perdah›na geçilir ve istenilen parlakl›k
elde edilene kadar bu ifllem sürdürülür.
n Tüketim
5 kg/m2.
n Performans
•Afl›nma mukavemeti: <3,2 cm /50 cm (TS 699;DIN 25108).
•TS EN 13501-1: 2007’ye göre yang›n tepkime s›n›f› A1.
3
2
n Referans standartlar›
• TS EN 1504-2.
n Ambalaj
Net 25 kg’l›k torbada,
(Palette 64 adet, 1600 kg).
n Palet ölçüsü
107 x 107 cm.
n Uyar›lar ve öneriler
•Uygulama sonras› yüzeyin suyunu istenenden çabuk
kaybetmemesi için kür malzemesi weber kür A
uygulanabilir. Kür malzemesi uygulanmayan durumlarda
yüzey üzerine hafif flekilde su püskürtülür ve üzerine folyo
veya telis bezi örtülür.
n Renk
Gri, k›rm›z›, yeflil, antrasit.
n Uygulama aletleri
Serpme ekipmanlar›, perdah tepsisi, perdah b›ça¤›, helikopter.
n Raf ömrü
n Yüzey haz›rl›¤›
•weber.floor YS 4 uygulanacak alan›n tafl›y›c› betonu en
az C25 veya 350 doz s›n›f›nda olmal›d›r.
•Uygulama yap›lacak taze betonun yüzeyi çelik mala veya
tepsi perdah› ile perdahlanmamal›, tahta mala ile düzeltilmifl
olmal›d›r.
Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren
1 y›ld›r. Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalajlar›n a¤z› s›k›ca
kapat›lmal›d›r.
‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›fl›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama flartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluflabilecek uygulama hatalar›ndan
Saint Gobain Weber Yap› Kim. San. ve Tic. A.fi. sorumlu de¤ildir.
Saint-Gobain Weber
Yap› Kimyasallar› San. ve Tic. A.fi.
Ans›zca köyü Ans›zca ‹ç K›s›m San. Sok. No: 284
35730 Kemalpafla • ‹zmir • Türkiye
1/1 weber.floor YS 6
Tel : +90 (232) 397 07 00
www.weber.com.tr
[email protected]
Çözüm hatt›: 444 6 990