Teknik Bilgi Föyü

Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 24.01.2014
Revizyon No : 002
weber.dress son kat s›va
Çimento esasl› son kat haz›r s›va
n Tan›m›
n Uyar›lar ve öneriler
‹ç ve d›fl mekanlarda kaba s›va üzerine, el ile, duvar ve tavan
yüzeylerde uygulanabilen çimento esasl› son kat haz›r s›va.
n Avantajlar›
•El ile uygulamalar için homojen kar›fl›m
•Kolay ve h›zl› uygulama
•Perdah s›va uygulamas›nda yüksek performans
•Harç içerisine kesinlikle yabanc› malzemeler ilave
edilmemelidir.
•Uygulama sonras›nda kullan›lan tüm aletler kurumadan
su ile y›kanmal›d›r.
•Uygulamadan sonraki 7 gün içerisinde ortam koflullar›na
ba¤l› olarak, yüzeyler belli aral›klarla sulanmal›d›r.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Yüzey haz›rl›¤›
n Uygulama alan›
•Çimento esasl› kaba s›va yüzeylerde perdah s›vas› olarak
iç ve d›fl mekanlarda duvar ve tavan yüzeylerde uygulan›r
Di¤er tüm uygulama yüzeyleri için bize dan›fl›n›z
n Uygulama s›n›r›
•Metal, tahta, ahflap üstü yüzeyler üzerine direkt s›va
uygulamas› yap›lmamal›d›r.
•Alç› yüzeylerde uygulanmaz.
•Boya, haz›r renkli s›va, serpme s›va veya d›fl cephe kaplamas›,
uygulanm›fl yüzeyler üzerine uygulanmaz.
•Gazbeton üzerine uygulanmaz.
•Sa¤lam olmayan ve 3 mm’den daha kal›n s›va bozuklu¤u
olan yüzeylerde uygulanmaz.
n Uygulama özellikleri
•Astar kat sonras›nda beklenilmesi gereken süre: 30 dakika
•Uygulama kal›nl›¤›:3-7 mm
•Katlar aras›nda beklenilmesi gereken süre: Min.1 gün
n Performans
•Kuru birim a¤›rl›k: kg/m3 1250±100
•Bas›nç Dayan›m›: (CSIV) ≥ 6N/mm2
•Ba¤ Dayan›m›: ≥ 0,5N/mm2
•K›lcal (kapiler) su emme: W1
•Su buhar› geçirgenli¤i: ≤ 20 μ
•Yang›na Tepki S›n›f› : A1
•Uygulama yüzeyi temiz olmal›, toz ve ya¤lardan ar›nd›r›lm›fl,
sa¤lam ve nemli olmal›d›r.
•Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri mutlaka
yap›lmal›d›r. 3 mm’den derin çatlak ve kusurlar
weber.rep HKS veya weber.rep MA 200 ile en az 24
saat önce onar›lmal›d›r.
•Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok
s›cak ve rüzgarl› havalarda suya doyurulmal›d›r.
n Uygulama flartlar›
•Ortam s›cakl›¤› +5°C ile +35°C
•Kuvvetli rüzgar ve günefl alt›nda uygulama yapmaktan
kaç›n›lmal›d›r.
•Donmufl, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.
n Uygulama
•50 kg’l›k bir torba weber.dress son kat s›va’ya
9-10 lt su ilave edilerek , s›va kar›flt›rma makinas›nda
kar›flt›r›larak haz›rlan›r. Haz›rlanan harç çelik mala yard›m›yla
yüzeye uygulan›r. Uygulama kal›nl›¤› tek katta 3 mm ile
7 mm aras›nda olmal›d›r.
•Yeterince sertleflince s›va yüzeyi trifillenir ve nemli bir sünger
ile yüzey bitirilir.
n Tüketim
1 mm s›va kal›nl›¤› için yaklafl›k 1,25 kg/m2.
Bu de¤erler laboratuar deneyleri sonucu elde edilmifl olup,
bitmifl uygulamalar›n 28 gün sonraki performans› için
geçerlidir. fiantiye ortam› farkl›l›¤›ndan ötürü de¤erler
de¤iflebilir.
1/2 weber.dress son kat s›va
Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 24.01.2014
Revizyon No : 002
n Ambalaj
50 kg’luk kraft torbalarda, shrinkli, paletli olarak haz›rlan›r.
n Uygulama aletleri
El mikseri, çelik mala, perdah malas›, mastar.
n Raf ömrü
Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren
1 y›ld›r.
Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalajlar›n a¤z› s›k›ca
kapat›lmal›d›r.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›fl›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama flartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluflabilecek uygulama hatalar›ndan
Saint Gobain Weber Yap› Kim. San. ve Tic. A.fi. sorumlu de¤ildir.
Saint-Gobain Weber
Yap› Kimyasallar› San. ve Tic. A.fi.
Ans›zca köyü Ans›zca ‹ç K›s›m San. Sok. No: 284
35730 Kemalpafla • ‹zmir • Türkiye
Tel : +90 (232) 397 07 00
www.weber.com.tr
[email protected]
Çözüm hatt›: 444 6 990
2/2 weber.dress son kat s›va