Teknik Bilgi Föyü

Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 24.07.2014
Revizyon No : 003
weber.dry SS-5
Elastomerik reçine esasl› su yal›t›m malzemesi
n Referans standartlar›
n Tan›m›
Elastomerik akrilik reçine esasl›, kullan›ma haz›r, süper elastik
su yal›t›m malzemesi.
n Avantajlar›
• Süper elastik yap› ile s›cakl›k farklar›na dayan›m.
• Yar› ak›flkan k›vam ile kolay detay çözümleri.
• Metal yüzeylere uygulanabilme imkan›.
• Kullan›ma haz›r yap›.
• H›zl› ve kolay uygulama.
• Akrilik boya ile boyanabilme ve seramik ile kaplanabilme
özelli¤i.
•TS EN 14891 / Nisan 2008
• Dispersiyon esasl› s›v› halde uygulanan su geçirimsizlik
ürünü T‹P: DM
n Uyar›lar ve öneriler
• Kesinlikle tuzlu su kullan›lmamal›d›r.
• Kesinlikle yabanc› malzemeler ilave edilmemelidir.
• Uygulama yüzeylerindeki dilatasyon derzleri
weber.dry SS-5 ile kapat›lmamal›, bu noktalarda yal›t›m›n
devaml›l›¤› weber superflex dilatasyon yal›t›m bantlar›
ile sa¤lanmal›d›r.
. • Islak hacim uygulamalar›nda hareketli noktalar ile dikey
ve yatay köfleler weber köfle yal›t›m bantlar› ile
desteklenmelidir.
• Uygulama sonras›nda kullan›lan tüm aletler kurumadan
su ile y›kanmal›d›r.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Uygulama alan›
• Tüm yap›lar›n iç ve d›fl mekanlar›nda özellikle balkon,
banyo, tuvalet ve mutfak gibi ›slak hacimlerde seramik
alt›na, d›fl cephelerde boya ve kaplama alt›na su yal›t›m
malzemesi olarak kullan›l›r.
n Yüzey haz›rl›¤›
n Uygulama yüzeyleri
• Yüzey yap›flmay› engelleyici kal›p ya¤› vb. kal›nt›lardan ve
gevflek parçalardan ar›nd›r›lm›fl, temiz, düzgün ve sa¤lam
olmal›d›r.
• Yüzeydeki önemli bozukluk ve delikler weber.dry SS-5
uygulamas›ndan en az 24 saat önce weber.rep MA 200;
h›zl› uygulama veya sülfat dayan›m› istenen durumlarda
ise weber.rep HKS ile onar›lmal›d›r.
• Çimento bazl› flaplar, s›valar brüt beton ve levhalar
• Alç› bazl› yüzeyler (weber.prim saten uygulanm›fl)
• Metal yüzeyler (weber.prim EP 2K uygulanm›fl)
• Di¤er tüm uygulama yüzeyleri için bize dan›fl›n›z.
n Uygulama s›n›r›
• Negatif su bas›nc›na karfl› uygulanmaz.
• ‹çme suyu depolar›nda uygulanmaz.
n Uygulama flartlar›
• Ortam s›cakl›¤›: + 5 °C ile + 30 °C aras›.
• Çok nemli ve/veya çok s›cak havalarda uygulama
yapmaktan kaç›n›lmal›d›r.
• Donmufl, erimekte olan veya 24 saat içerisinde ya¤mur
veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.
n Uygulama özellikleri
• Mekanik mukavemet kazanma süresi: 7 gün
• Su geçirimsiz hale gelme süresi: 7 gün
• Son mukavemetine ulaflma süresi: 7 gün
• Dokunma süresi: 2 saat
• Katlar aras›nda bekleme süresi: 6 saat
• Tam kuruma süresi: 48 saat
• Uygulama kal›nl›¤›: 1-1,5 mm
n Uygulama
n Uygun son kat seçenekleri
• weber.dry SS-5 uygulanm›fl yüzeylere son kat olarak
akrilik esasl› boyalar, d›fl cephe kaplamalar› ve seramik
kaplamalar uygulan›r.
n Performans
• Yo¤unluk: 1,49 kg/dm3
• Yap›flma dayan›m› (TS EN 14891): ≥ 1,0 N/mm2
• Çatlak köprüleme (TS EN 14891): ≥ 2 mm (+20 °C)
• Kapiler su emme (TS EN 1062-3): ≤ 0,10 kg/(m2h0,5)
• Uzama (EN 527-1): ≥ % 140 (+23 °C)
• weber.dry SS-5 astar kat için % 40 oran›nda su ilave
edilerek homojen hale gelinceye kadar iyice kar›flt›r›lmal›
ve yüzeye uygulanmal›d›r.
• Astar kat›n kurumas›ndan sonra, weber.dry SS-5 posteki
rulo, f›rça veya püskürtme ile tüm yüzeye en az 2 kat
olarak uygulanmal›d›r.
• ‹nce çatlaklar, birleflim yerleri, köfle ve kenarlar birinci kat
uygulamas›ndan sonra polyester keçe ile desteklenmelidir.
• Birinci kat kuruduktan sonra ikinci kat birinciye dik
do¤rultuda uygulanmal›d›r.
• Katlar aras›nda en az 6 saat beklenmelidir.
1/2 weber.dry SS-5
Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 24.07.2014
Revizyon No : 003
n Tüketim
1,5 kg /m2 (1 mm uygulama kal›nl›¤› için).
n Ambalaj
Net 20 kg’l›k plastik kova.
n Renk
Beyaz, gri.
n Uygulama aletleri
F›rça, rulo, havas›z sprey
n Raf ömrü
Kuru ve serin ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 y›ld›r.
Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalajlar›n a¤z› s›k›ca
kapat›lmal›d›r.
Ambalajlar donmaktan korunmal›d›r.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›fl›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama flartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluflabilecek uygulama hatalar›ndan
Saint Gobain Weber Yap› Kim. San. ve Tic. A.fi. sorumlu de¤ildir.
Saint-Gobain Weber
Yap› Kimyasallar› San. ve Tic. A.fi.
Ans›zca köyü Ans›zca ‹ç K›s›m San. Sok. No: 284
35730 Kemalpafla • ‹zmir • Türkiye
Tel : +90 (232) 397 07 00
www.weber.com.tr
[email protected]
Çözüm hatt›: 444 6 990
2/2 weber.dry SS-5