close

Enter

Log in using OpenID

ÇÜTF Mezuniyet Komitesi Yönergesi

embedDownload
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Komitesi Yönergesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç:
Madde 1- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Komitesi (ÇÜTFMK)’nin amacı,
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn doktorlarının mezuniyet sürecinde gerekli her
türlü faaliyeti planlamak, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde
bulunmalarını sağlamak, dönem VI öğrencileri arasında iletişim ve işbirliğini artırmaktır.
Kapsam:
Madde 2- Bu Yönerge Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Komitesi
(ÇÜTFMK)’nin amacını, görevlerini, oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını, üyelerin görev
dağılımını, çalışma gruplarını ve bu grupların çalışma düzenini kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönerge Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
dayanak alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar:
Madde 4.
Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: Çukurova Üniversitesi’ni,
b) Fakülte: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni,
c) Dekan: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı’nı,
d) Fakülte Kurulu: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu’nu,
e) Fakülte Yönetim Kurulu : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu’nu
f) Başkoordinatör: Lisans eğitiminden sorumlu Dekan Yardımcısı’nı,
g) Dönem VI Koordinatörü: Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi uyarınca
eğitim ve öğretimin Dönem VI’da düzenli bir şekilde yürütülmesinin planlanması ve
koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,
h) Dönem VI Koordinatör Yardımcısı: Dönem VI Koordinatörü Yardımcısı öğretim
üyesini,
ı) İntörn Doktor: Çukurova Tıp Fakültesi’nde, ilk beş yılını tamamlamış, altıncı sınıfa
geçtiği belgelenmiş, tıbbi bilgi ve becerilerini, iletişim becerilerini ve mesleksel değerleri
kullanarak klinik sorunlara çözüm getirme becerisini geliştiren ve bu öğrenme sürecini
öğretim elemanlarının gözetiminde gerçekleştiren “hekim adayı”nı,
i) Öğrenci İşleri Şefliği : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci işleri şefliği’ni
j) İntörn Staj Sorumlusu: İntörn doktorların anabilim dalındaki stajları sırasında, hedeflenen
bilgi, tutum, davranış ve becerileri kazanmalarını sağlamak ve değerlendirmek üzere ilgili
anabilim dalı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi’ni,
k) ÇÜTFMK; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Komitesi’ni ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
ÇÜTFMK’ün oluşumu, üyeler, görev süreleri ve seçimler:
Madde 5- ÇÜTFMK’i en az dokuz (9) üyeden oluşur. Bu kurulda yer alacak üyelerde
aşağıdaki şartlar aranır.
a) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kayıtlı Dönem VI öğrencisi olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç
işlememiş olması,
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.
Madde 6- Madde 11′de belirtilen toplantılara katılım koşullarını ve Madde 8’de tanımlanan
görevleri yerine getiremeyen üyenin üyeliği sona erdirilir. Üyelikten kendi isteğiyle ayrılmak
isteyenler, bu isteklerini bir dilekçe ile Dönem VI Koordinatörü Dönem VI koordinatörünün
bulunmadığı durumlarda Dönem VI Koordinatör yardımcısına bildirir.
Madde 7- Seçim sürecine ilişkin hükümler aşağıdaki gibidir:
a) Seçimler Temmuz ayının 2. Haftası içerisinde gerçekleştirilir.
b) Seçim duyurusu, Dekanlık tarafından İntörn Doktorlara panolar, ağ sayfası(ları)
aracılığıyla en az bir (1) hafta öncesinde yapılır.
c) İsteyen her öğrenci seçimlerden bir önceki haftanın son iş günü mesai bitimine kadar
adaylık başvurularını yazılı olarak Dönem VI Koordinatörüne ulaştırır.
d) Dönem VI intörn doktor temsilcisi komisyonun doğal üyesidir.
e) Seçimin geçerli olabilmesi için o dönemdeki İntörn doktor sayısının 2/3’ünün seçime
katılması gerekir.
f) Salt çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda seçim bir (1) Hafta sonra yenilenir.
g) Seçim sonuçları fakülte duyuru panoları, yayın organları ve interet sayfası üzerinden
duyurulur.
g) Seçime ilişkin bu yönergede yer almayan diğer kural ve hükümler, ÇÜTFMK’ün önerisiyle
ve Dekanlığın onayıyla düzenlenir.
ÇÜTFMK’ün görevleri:
Madde 8- ÇÜTFMK madde 1′de tanımlanan amaç doğrultusunda görev tanımı aşağıdaki
gibidir:
a) Mezuniyet ile ilgili süreçlerde, intörn doktorları temsil etmek,
b) Mezuniyet ile ilgili intörn doktor görüş, öneri ve isteklerini derlemek, analiz etmek ve
çözüm önerileri ile ilgili ÇÜTFMK’de görüş bildirmek ve çözümün paydaşı olmak
c) Mezuniyet ile ilgili intörn doktorları bilgilendirmek ve ilgili etkinliklerde aktif rol almasını
sağlamak
d) Dönem VI’da yapılacak bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarında fakültede
gerçekleşen etkinlikleri duyurmak, gerektiğinde organize etmek ve intrörn doktorların bu tip
aktivitelere aktif katılımını sağlamak,
e) Mezuniyet yıllığı vb. gibi durumlar için dönem VI koordinatör ve başkoordinatörün bilgisi
olmak koşulu ile sponsor bulmak,
ÇÜTFMK üyelerinin görev dağılımı:
Madde 9: ÇÜTFMK, seçimlerden sonraki iki (2) hafta içerisinde yapacağı ilk toplantıda,
kendi içinde görev dağılımı yapar ve bir(1) yıl boyunca bu görev dağılımına göre
çalışır. ÇÜTFMK üyeleri bu görev dağılımı ile çalışma gruplarının sorumluluklarını alırlar.
ÇÜTFMK çalışma usul ve esasları:
Madde 10- ÇÜTFMK çalışma düzenine ilişkin genel hükümler aşağıdaki gibidir:
a) ÇÜTFMK, çalışmalarını yürütürken çalışma grupları oluşturur, kendisinin ve bu grupların
çalışma esaslarını belirler, Dönem VI koordinatör ve/veya yardımcısı ile başkoordinatöre
sunar.
b) Her bir ÇÜTFMK üyesinin sene boyunca sürdüreceği bir görevi bulunur.
c) Komite üyeleri, ÇÜTFMK ‘ün belirleyeceği ve Dekanlık tarafından kabul edilen esaslara
göre yapacakları çalışmalar ile ilgili, bir önceki ÇÜTFMK üyeleri ve gerekli görülen diğer
kişilerden eğitim alırlar.
d) ÇÜTFMK’ün koordinasyonundan ÇÜTFMK başkanı ve Dönem VI koordinatör/
Koordinatör yardımcısı sorumludur.
Madde 12- ÇÜTFMK toplantıları ve karar alınmasına ilişkin hükümler aşağıdaki gibidir:
a) ÇÜTFMK, her ay en az iki (2) toplantı yapar ve toplantı tutanaklarını başkoordinatöre
sunar. ÇÜTFMK olağan toplantı çağrısı gündemle birlikte ÇÜTFMK başkanı tarafından
ÇÜTFMK üyelerine en az bir hafta öncesinden elektronik posta, ağ sayfaları vb. ile
bildirilir. Gerekli durumlarda Başkoordinatör veya Dönem VI koordinatörü, ÇÜTFMK
üyelerini en az bir gün öncesinden e-posta ve telefon aracılığıyla olağanüstü toplantıya
çağırabilir.
b) ÇÜTFMK üyeleri, ÇÜTFMK toplantılarına bizzat katılmak durumundadırlar. Yerlerine
temsilci gönderemezler. Ancak üyelerin salt çoğunluğunun onayıyla komite dışından
kişiler toplantılara davet edilebilirler.
c) Mazeret bildirmeksizin birbiri ardına iki (2) toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer.
Üyeliği sona eren ÇÜTFMK üyesinin yerine komite uygun gördüğü takdirde yeniden
seçim yapılabilir.
c) ÇÜTFMK toplantıları üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile yapılır. Eğer salt çoğunluk
sağlanamaz ise, toplantı bir sonraki haftaya ertelenir, bu toplantıda yeter çoğunluk aranmaz.
Toplantıya Dönem VI koordinatörü başkanlık eder, onun katılamadığı durumlarda ise Dönem
VI koordinatör yardımcısı toplantıyı yürütür. Yönerge ile ilgili önerilerin belirlenmesi üye
saısının yarısından bir fazla oy ile ile alınır.
d) Olağan ÇÜTFMK toplantılarının dışındaki acil görüşme ve karar alınmasını gerektiren
durumlarda, elektronik posta ve internet sayfası gibi haberleşme ve oylama araçları
kullanılarak internet üzerinden toplantılar düzenlenebilir. Ancak, bu tür toplantılardaki
kararlar için de madde 10 (d) ve madde 11 (a)‘da belirtilen koşullar geçerlidir.
ÇÜTFMK Çalışma Grupları:
Madde 12- ÇÜTFMK, çalışmalarını altı (6) çalışma grubu üzerinden yürütür. Bu çalışma
grupları:
a. Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu
b. Yıllık Komitesi Çalışma Grubu
c. Kep Töreni Çalışma Grubu
Madde 13- ÇÜTFMK, gerekli gördüğü takdirde geçici çalışma grubu oluşturabilir. Yeni
oluşturulacak olan çalışma grubuna komite içerisinden bir sorumlu atanır.
ÇÜTFMK’ün sorumlulukları:
Madde 14- ÇÜTFMK, bütün çalışmalarında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Başkoordinatörüne karşı sorumludur. Her yarı dönem sonunda iki kez hazırladığı raporları
yazılı olarak Dekanlığa sunar
Madde 15- ÇÜTFMK, çalışmaları sırasında Dekanlık, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Dönem
Kurulları, Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu, Tören ve Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu,
öğrenci temsilcileri, öğrenci toplulukları ve diğer ilgili kişi ve kurullarla işbirliği yapar.
Madde 16- ÇÜTFMK, mezuniyet ile ilgili her konuda intörn doktor görüşlerini en iyi şekilde
yansıtabilmek için en geniş öğrenci katılımını sağlamaya çalışır.
Madde 17- ÇÜTF Dekanlığı; mezuniyet döneminde yapılması gereken her türlü eylemin
planlanması, yönetimi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde karar organıdır ve
intörn doktorların bu dönemi verimli şekilde geçirmesi, sosyal hayata katılımı, kültürel
gelişimi ve her türlü intörn doktorların sorunlarının iletilmesi ve çözümü konusunda
ÇÜTFMK öğrenci görüşlerinin iletildiği en üst makamdır.
Değişiklik:
Madde 18- ÇÜTFMK’nın bu yönergeye ilişkin, salt üye sayısının bir fazlası ile kabul edip
Başkordinatöre sunduğu değişiklik önerileri, Fakülte Yönetim Kurulu’nun da onayıyla
yürürlüğe girer.
Yürürlük:
Madde 19. Bu yönerge, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren
geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 21- Bu yönerge hükümlerini ÇÜTF Dekanı yürütür.
Madde 22- Bu yönerge hükümleri dışında yer alan tüm konularda düzenleme yapma ve karar
alma yetkisi ÇÜTF Dekanlığı sorumluluğundadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
134 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content