close

Enter

Log in using OpenID

Bilgili Nesil

embedDownload
İL
: İSTANBUL
TARİH : 19.09.2014
‫هللا ال َّرحْ ٰم ِن ال َّر ٖح ِيم‬
‫س‬
ِ ‫ــــــــــــــــم‬
ْ ِ‫ب‬
ِ
ِ ‫قُل َهل يستَ ِوى الَّ ِذين ي ْعلَمو َن والَّ ِذين الَي ْعلَمو َن اََِّّنَا ي تَ َذ َّكر اُولُو ْااْلَلَْب‬
ِ‫ا‬
َ
َْ ْ ْ
ُ َ َ َ ُ ََ
ُ َ
ِ َّ ‫اهلل علَي ِه‬
ِْ ‫ات‬
‫اْلنْ َسا ُن انْ َقطَ َع ََُُْ ََ َملُُُ ِالَّ ِم ْن‬
َ َ‫َوق‬
ْ َ ِ ‫ال َرسول‬
َ ‫اذَا َم‬:‫السالَم‬
ِ ‫ِالَِّمن صدقَ ٍة جا ِري ٍة اَو َِ ْل ٍم ي ْت َفع بُِِ اَو ولَ ٍد‬:‫ثَالَثٍَة‬
َُُ‫صال ٍٍ يَ ْد َُو ل‬
َ َ ْ ُ َُ
ْ َ َ ََ ْ
GELECEĞE TUTULAN IŞIK: BİLGİLİ NESİL
Aziz Kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir
olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz
(s.a.s) şöyle buyuruyorlar: “İnsan ölünce üç şey
dışında ameli kesilir: Sadaka-i cariye (faydası
kesintisiz sürüp giden sadaka), kendisinden
faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı
evlat.”2
Kardeşlerim!
İnsanın uğrunda çaba göstereceği en
kıymetli gayelerden birisi bilgidir. Bilgi hem bizim
dinimizi anlamamıza vesile olur hem de hayatımıza
değer katar. Yaratıcımızın emirlerini anlamak bilgi
ile olur. Yaşantımıza mutluluk katmak da bilgi ile
olur. O sebeple ilim sahibi olmanın bizim dinimizde
değeri yüksektir. Rabbimizin vermiş olduğu bu
değer sayesinde Müslümanların öncelikli çabası
ilim olmuş; ilme ve ilim sahiplerine her çağ ve
coğrafyada saygı gösterilmiştir. Dünya hayatında
yüksek itibar görmeye sebep olan ilim, aynı
zamanda ilahi rızaya ve cennete ulaştıran en hayırlı
amellerdendir. Bunu Efendimiz (s.a.s) şu hadis-i
şerifleri ile beyan buyurmaktadır: “Kim ilim için
yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu
kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı
ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara
varıncaya kadar yer ve gök ehli âlim kişinin
bağışlanması için Allah’a yalvarır. Âlimin abide
(ibadet edene) üstünlüğü, (parlaklık, görünürlük
ve güzellik bakımından) ayın diğer yıldızlara olan
üstünlüğü
gibidir.
Kuşkusuz
âlimler
peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras
olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır;
onların bıraktıkları yegâne miras ilimdir.
Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış
olur.”3
Hadisi şerifte beyan buyrulan faziletler
yanında peygamberlerin bıraktığı yegâne miras
olarak ilmin zikredilmesi bize başka bir ufuk
açmalıdır. Çünkü Peygamberler insanları doğru
yola ileten Rabbimizin elçileridir.
Onların izinden giden bizlerin de bırakacağı en
kıymetli miras bilgi sahibi bir nesil bırakmak ve bu
uğurda gayret göstermek; malımızla bu istikamette çaba
sarf etmektir. İlmin ve âlimin çevresinde pervane
olmaktır. Zira Efendimiz (s.a.s) bize şöyle bir hedef
göstermektedir: “Ya bilen ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen
ol, dördüncüsü olma helak olursun”4
Kardeşlerim!
Bilgi sahibi olmak, hayatın zorlukları ve
zararları ile başa çıkmak için en önemli yoldur.
Yarınların sağlıklı geleceği bilgi sahibi nesillerle olur.
İnancımızı doğru yaşamamız için dini ilim; sağlıklı,
onurlu ve müreffeh bir gelecek için de bilgi ile
mücehhez bir nesil yetiştirmeliyiz. En hayırlı uğraş
budur. Gıpta edilecek, kendisine imrenilecek kimse ilim
sahipleridir. Bu fazileti Efendimiz (s.a.s) şöyle beyan
buyururlar: “Ancak iki kişiye gıpta edilir: Onlardan
biri, Allah’ın kendisine mal verdiği ve Hak yolunda o
malı harcamasına imkân tanınan kişi, diğeri de
Allah’ın kendisine hikmet verdiği ve onunla hüküm
veren ve onu başkalarına öğreten kişidir.”5
Kardeşlerim!
Okulların açıldığı bir zaman dilimindeyiz.
Çocuklarımızın bu eğitim ve öğretim dönemini
başarıyla geçirmeleri için onların gayretleri yanında
bizim teşvik edici tavır ve davranışlarımız da son
derece önemlidir. Kötü alışkanlıkların ve yanlış
arkadaşlıkların yaygınlaştığı bir ortamda onları bu
nevi zararlardan korumak, tehlikelere karşı uyarmak,
bu konuda okul yönetimi ile işbirliği içinde hareket
etmek önemlidir. Derslerini takip etmek, varsa
aksaklıkları tespit edip çözüm üretmek, zamanında ve
yerinde müdahale etmek, yetişme çağındaki
evlatlarımızın zarar görmemesini sağlayacaktır.
Onların geleceği için tercihte bulunurken hem dünya
hem de ahiret mutluluklarını dikkate almayı ihmal
etmeyelim.
Hutbemi Peygamberimizin (s.a.s) bir duası ile
bitiriyorum: “Allah’ım! Huşû duymayan kalpten,
kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve
fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu dört
şeyden sana sığınırım.”6
Kardeşlerim!
Kur’an Kurslarımızda öğrenci kayıtları 15
Eylül 2014 Pazartesi günü başlamış olup, kayıtlarımız
devam etmektedir. Kurslarımız 22 Eylülde eğitimöğretim faaliyetine başlayacaktır. Bu vesileyle gerek
Kur’an kurslarımızda gerekse örgün eğitim
kurumlarında başlayan eğitim ve öğretim yılının
hayırlı, verimli ve başarılı olmasını diliyorum.
Zümer, 39/9
Müslim, ‘Vasiyyet’ 14
3
Tirmizi, ‘İlim’ 19
4
Darimi, ‘Mukaddime’ 254
5
Buhari, ‘İlim’ 15
6
Tirmizi, ‘Deavat’ 68
1
2
Hazırlayan: İl İrşat Kurulu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
392 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content