close

Enter

Log in using OpenID

8. Sınıf deneme sınavı

embedDownload
Adı – Soyadı :
Sınıfı :
2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM
YILI
7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ
2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
CEVAPLARI
Numarası :
A.
Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru
ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
B.
Aşağıda boş bırakılan alanları uygun sözcüklerle doldurunuz.
1.
İlk yazı örnekleri Dicle ve Fırat, Mısır
ve Çin boylarında bulunmuştur.
1.
Coğrafi Keşifler sonucunda ticaretin gelişmesi
ile burjuva sınıfı zenginleşmiştir.
2.
2.
Biruni’nin “Kanun” isimli kitabı Avrupa’da XVII. yüzyıla kadar tıp eğitiminde
kullanılmıştır.
Martin Luther, Reform hareketlerine öncülük
eden din adamı olmuştur.
3.
Osmanlı Devleti’nde ilk matbaayı kuran kişiler
Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika’dır.
4.
Osmanlı Devleti’nde çiftçilere kredi sağlamak
amacıyla Mithat Paşa tarafından Ziraat Bankası açılmıştır.
5.
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla yerine Asakir-i Mansureyi Muhammediye denilen yeni
bir ordu hazırlanmıştır.
3.
4.
5.
D
Y
İpek ve Baharat ticaret yollarının Osmanlı’nın elinde olması Coğrafi Keşiflerin başlamasında etkili olmuştur.
D
Avrupa’da akla dayanan düşünce
sisteminin egemen olduğu döneme
Aydınlanma Çağı denir.
D
Orta Çağ karanlık döneminin Avrupa’da yaşanması, bilim, sanat, felsefe
ve siyasetteki gelişmelerin gecikmesine sebep olmuştur.
D
C.
Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
D.
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Rönesans döneminin nedenlerini kısaca
yazınız.
1.
1838’de Tıp Okulu’nun yeni binasının açılış
töreninde öğrencilere verdiği söylevde Osmanlı
Padişahı II. Mahmut şöyle diyordu: “Burada
Fransızca olarak tıp bilimi tahsili yapacaksınız.
Sizlere Fransızca okutmaktaki benim muradım,
Fransızca lisanını tahsil ettirmek değildir. Ancak Tıp bilimini öğrenip zamanla kendi dilimizi
almaktır. Hocalarımızdan tıp bilimini öğrenmeye çalışın ve yavaş yavaş Türkçeye alıp dilimizde eğitim yapmaya çalışınız.”
–
–
–
–
–
Coğrafi Keşiflerle Avrupa’nın ekonomik refaha ulaşması
Mesen sınıfının bilim, sanat ve kültürel çalışmaları desteklemesi
Matbaa ile okuma – yazma oranının
artması
İstanbul’un fethiyle Bizanslı bilginlerin Avrupa’daki bilimsel çalışmalara
destek vermesi
Sorgulayan ve eleştiren özgür düşünce yapısının ortaya çıkması
Buna göre, II. Mahmut’un aşağıdaki amaçlardan hangisine ulaşmak istediği söylenemez?
A)
B)
C)
D)
2. Türk ve İslam devletlerinde yetişen
önemli İslam bilginlerini yazınız.
– Farabi
– İbni Sina
– Ali Kuşçu
– Harezmi
Türkçeyi bir eğitim dili hâline getirmeyi
Ülkede sağlık imkânlarını modernleştirmeyi
Fransız dilinin yayılmasını sağlamayı
Avrupa uygarlığından yararlanmayı
– Biruni
– Ömer Hayyam
– Uluğ Bey
YANIT: C
3. Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarını yazınız.
–
–
–
–
–
–
Seri üretim başladı.
Hammadde ve pazar arayışı ile sömürgecilik hareketleri hızlandı.
I. ve II. Dünya Savaşlarına sebep oldu.
İşçi sınıfı ortaya çıktı.
Sendikalar kuruldu.
Devletler arası rekabet arttı.
2.
Aşağıdakilerden hangisi 15. yüzyılda Avrupa’da başlayan Coğrafi Keşiflerin başlamasını kolaylaştıran nedenlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
Pusulanın geliştirilmesi
Akdeniz ticaretinin önemini kaybetmesi
Cesur gemicilerin yetişmesi
Okyanuslara dayanıklı büyük gemilerin yapılması
YANIT: B
4. Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerini yazınız.
İpek ve Baharat ticaret yolları eski önemini kaybetti ve bu yollar üzerindeki
halk fakirleşmeye başladı. Bu durum
Osmanlı’yı özellikle ekonomik açıdan
olumsuz etkilemiştir.
5. Günümüz bilim ve teknolojisine katkıda
bulunan ilk buluş ve icatların neler olduğunu yazınız.
– Tekerlek
– Matbaa
– Yazı
– Alfabe
– Barut
– Cam
– Mum
– Telefon
– Telgraf
– Teleskop
– Pusula
3.
Bu ferman ile padişah kendi yetkilerinin üstünde bir kanun kuvvetinin varlığını tanımış oldu.
Ayrıca bu ferman anayasalcılık fikrinin gelişmesini sağlamış, ülkedeki herkese eşitlik
imkânı sağlanmıştır.
Yukarıda sözü edilen ferman aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Sened-i İttifak
Tanzimat Fermanı
Islahat Fermanı
Kanun-i Esasi
YANIT: B
4.
İyonyalı bilim adamlarından;
5.
Tales ilk defa güneş tutulmasını
hesaplamıştır.
Pisagor Pi sayısını bulmuştur.
–
–
–
Katolik kilisesinin amacından uzaklaşması
İncil’in ulusal dillere çevrilmesi
Din adamlarına duyulan güvenin azalması
Yukarıda verilenler Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin başlamasında etkili olmuştur?
A) Reform
C) Sanayi Devrimi
B) Rönesans
D) Coğrafi Keşifler
YANIT: A
Hipokrat tıp biliminin babası ve
geliştiricisidir.
Yukarıdaki gelişmelere bakılarak İyonlarda
bilim – kültürün gelişmesinin nedeni olarak
aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A)
B)
C)
D)
Batı Anadolu’da kurulmaları
Tarımın temel geçim kaynakları olması
Özgür düşüncenin olması
Kiliseye karşı güvenin azalması
YANIT: C
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
189 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content