close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 Yaz Öğretimi - Yrd.Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU

embedDownload
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ
SORULARI VE CEVAPLARI
YRD. DOÇ.DR. ALAETTİN İMAMOĞLU
DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ
1.2.4.Mukayyet Değeri
1.2.5.İtibari Değer
1.2.6.Rayiç Bedeli
1.2.7.Emsal Bedeli ve Ücreti
1.3.TİCARİ KÂR / MALİ KÂR
1.3.1.Kabul Edilen Giderler
1.3.2.Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
1.3.3.Kesin Mizan Kalanları
İKİNCİ BÖLÜM
2.HAZIR DEĞERLER
2.1.KASA HESABI
2.1.1.Kasa hesabının Borçlu Alacaklı Olduğu Durumlar
2.1.2.Kasa Envanteri
2.1.3.Kasa Sayım Noksanı
2.1.3.1.Bozuk Para Yetersizliği
2.1.3.2.Bozuk Para Yetersizliğinin Olağandan Fazla Olması
2.1.3.3.Personelin Sorumlu Olması
2.1.3.4.Mahkeme Kararı ile Alacağın Değersiz Olması
2.1.3.5.Hırsızlık Nedeni ile Kasa Noksanı Oluşması
2.1.4.Kasa Sayım Fazlalığı
2.1.4.1.Bozuk Para Fazlalığı
2.1.5.Yabancı Paralar
2.2.BANKALAR HESABI
2.2.1.Bankalar Hesabının Borçlandığı ve Alacaklandığı Durumlar
2.3.DİĞER HAZIR DEĞERLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3.MENKUL KIYMETLER
3.1.MENKUL KIYMETLER ENVANTERİ İLE İLGİLİ HESAPLAR
3.2.HİSSE SENEDİ SAYIM NOKSANI
3.3.HİSSE SENEDİ SAYIM FAZLALIĞI
3.4.HİSSE SENEDİ KÂR PAYI ALINMASI
3.5.TAHVİL FAİZİ ALINMASI
3.6.MENKUL KIYMET SATIŞI
3.7.MEBKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
4.TİCARİ ALACAKLAR
4.1.ALICILAR HESABI
4.1.1.Değerleme
4.1.2.Alıcılar Hesabının Borçlandığı ve Alacaklandığı Durumlar
4.2.ALACAK SENETLERİ
4.2.1.Değerleme
4.2.2.Alacak Senetlerinin Borçlandığı Alacaklandığı Durumlar
4.2.3.
4.2.4.Alacak Senedi Değerlemesi
4.2.5.Reeskont Hesaplaması
4.2.6.Reeskonta Tabi Tutulacak Alacak ve Borç Senetlerinin Özellikleri
4.2.7.Reeskont İşlemi Açısından Özellik Arz eden Alacak ve Borçlar
4.4.ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE DÖNÜŞMESİ
4.5.ALACAĞIN DEĞERSİZ HALE DÖNÜŞMESİ
4.6.ALACAKLARDA DÖNEMSEL AYIRIMLAR
4.7.ÖRNEK ÇÖZÜMLER
BEŞİNCİ BÖLÜM
5.STOKLAR
5.1.DEĞERLEME
5.2.SATIN ALINAN MALLARDA MALİYET BEDELİ HESAPLAMA
YÖNTEMLERİ
5.2.1.FİFO (İlk Giren İlk Çıkan) Yöntemi
5.2.2.Ortama Maliyet
5.2.3.Belirli Maliyet
5.2.4.FİFO (Son Giren İlk Çıkan) Yöntemi
5.3.VADE FARKI, KUR FARKI, FİNANSMAN GİDERİ
5.4.MALIN DEĞERİNİN DÜŞMESİ
5.5.HURDA VE DÖKÜNTÜLER
5.6.STOKLARDA FİRELER
5.6.1.Aralıklı Envanter Yönteminde Fireler
5.6.2.Devamlı Envanter Yönteminde Fireler
5.7.ÖRNEKLER
ALTINCI BÖLÜM
6.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
6.1.PEŞİN ÖDENEN VERGİ ve FONLAR
6.1.1.Şahıs İşletmeleri
6.1.2.Sermaye Şirketleri
YEDİNCİ BÖLÜM
7.DURAN VARLIKLAR
7.1.MADDİ DURAN VARLIKLAR
7.1.1.Değerleme
7.1.2.Amortisman Hesaplanması
7.1.2.1.Normal Amortisman
7.1.2.2.Hızlandırılmış Usulde Amortisman
7.1.2.3.Fevkalade Amortismanlar
7.1.3.Maddi Duran Varlıklarda Faiz Giderleri
7.1.4.Kur Farkları
7.1.5.M.D.V. Ömrünü Uzatan Yatırım
7.1.6.Binek Otolarda Kıst. Amortisman
7.1.7.Maddi Duran Varlığın Satılması
7.1.8.Yenileme Fonu
7.1.9.Hızlandırılmış Usulden Normal Usule Geçiş
7.2.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
7.3.DURAN VARLIKLARDA DÖNEMSEL AYIRIMLAR
7.4.ÖRNEKLER VE PROBLEMLER, ÇÖZÜMLERİ
SEKİZİNCİ BÖLÜM
8.PASİF HESAPLAR
8.1.BANKA KREDİLERİ
8.2.FİNANSAL KİRALAMA İLE İLGİLİ BORÇLAR
8.3.TAHVİLLİ BORÇLAR
8.4.BORÇ SENETLERİNDE REESKONT
8.5.YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
8.6.KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI
8.7.YABANCI KAYNAKLARDA DÖNEMSEL AYIRIMLAR
8.8.ÖRNEKLER VE ÇÖZÜMLERİ
DOKUZUNCU BÖLÜM
9.1.ÖZKAYNAK HESAPLARI
9.2.GELİR TABLOSU HESAPLARI
9.3.MALİYET HESAPLARI
9.3.1. 7A SEÇENEĞİ MALİYET HESAPLARI
9.3.2. 7B SEÇENEĞİ MALİYET HESAPLARI
9.3.3. 7A SEÇENEĞİ YANSITMA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
9.3.4. 7B SEÇENEĞİ YANSITMA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
ONUNCU BÖLÜM
10.1.ERTESİ YIL İŞLEMLERİ
ONBİRİNCİ BÖLÜM
11.1.GEÇİCİ MİZANDAN KESİN MİZANA GEÇİŞ
11.2.KAPANIŞ YEVMİYELERİNİN YAZILMASI
11.3.BİLANÇO DÜZENLENMESİ
11.4.GELİR TABLOSU
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ
1.1.ENVANTER
1.2.DEĞERLEME
1.2.1.Maliyet Bedeli
1.2.2.Borsa Rayici
1.2.3.Tasarruf Değeri
1.2.4.Mukayyet Değeri
1.2.5.İtibari Değer
1.2.6.Rayiç Bedeli
1.2.7.Emsal Bedeli ve Ücreti
1.3.TİCARİ KÂR / MALİ KÂR
Soru: AC Ltd.Şti’nin aşağıdaki bilgilere göre 690 kodlu hesabın borçlu ve alacaklı
taraflarına ilgili tutarları yerleştirerek, net kârı bulunuz, yasal yükümlülüklerini
hesaplayınız, muhasebeleştiriniz.
Satışlar: 40.000
Faiz Gelirleri: 3.000 SMM: 28.000
Genel Yönetim Giderleri: 6.000
Finansman Giderleri: 2.000
Vergi Cezası: 1.000
Gelecek Aylara ait Giderler: 12.000
Cevap:
SMM
G.Y. G
FİNANS
CEZA
28.000
6.000
2.000
1.000
37.000
690 D.K/Z
40.000 SATIŞLAR
3.000 FAİZ GEL.
43.000
NET KÂR:6000
-----------------------------/----------------------------690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
6 000
691 DÖNEM KARI VE DİĞER YASAL YÜKÜM K. (-)
7000X0,2
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-----------------------------/----------------------------691 DÖNEM KARI VE DİĞER YASAL YÜKÜM K. (-)
1 400
4 600
1 400
370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM K.
1 400
-----------------------------/----------------------------692 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
590 DÖNEM NET KARI
-----------------------------/-----------------------------
4 600
4 600
Soru :
Genel Yönetim Giderleri: 5000, Satılan Malın Maliyeti: 25000, Satışlar: 40000, Kabul
Edilmeyen Giderler: 3000, 690 Dönem Kâr/Zarar hesabında yerine yerleştiriniz. Ticari
Kârı ve Mali Kârı belirleyiniz. Vergi Oranı %20 kabulü ile, vergisini hesaplayınız.
Cevap:
690 Dönem Kârı/Zararı
G.Y. GİD.
SMM
K.ED.GİD.
5000
25000
3000
33000
SATIŞLAR
40000
40000
TİCARİ KÂR: 7000
MALİ KÂR: 10000
Soru: ABC İşletmesi ile ilgili bilgiler şöyledir. Genel Yönetim Giderleri: 5000 TL,
Yurtiçi Satışlar: 50.000 TL, SMM:35.000 TL, Vergi Cezası: 3000 TL, İstenen: 690
Dönem Kâr Zarar Hesabını defteri kebirinde ilgili yerine yerleştiriniz, Ticari kâr ve
mali kârı bulunuz. Ödenecek vergiyi hesaplayınız.(Vergi Oranı %20)
Cevap:
690 Dönem Kârı/Zararı
G.Y. GİD.
SMM
VERGİ CEZA
5000
35000
3000
43000
SATIŞLAR
50000
50000
Ticari Kâr: 7000
Mali Kâr: 7000+3000=10.000 x 0,20=2000 Vergi
Soru: Ticari kar ile mali kar arasında fark var mıdır? Rakamsal örnek veriniz.
Ticari Kâr 690’ın alacak kalanıdır.
SMM
690 D.K/Z
10.000 26.000 SATIŞ
G.Y. GİD.
K.E. GİD.
5000
1000
16 000
Ticari Kâr: 10.000
Mali Kâr: 11.000
1.3.1.Kabul Edilen Giderler
1.3.2.Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
1.3.3.Kesin Mizan Kalanları
2.HAZIR DEĞERLER
2.1.KASA HESABI
2.1.1.Kasa hesabının Borçlu Alacaklı Olduğu Durumlar
2.1.2.Kasa Envanteri
2.1.3.Kasa Sayım Noksanı
2.1.3.1.Bozuk Para Yetersizliği
2.1.3.2.Bozuk Para Yetersizliğinin Olağandan Fazla Olması
2.1.3.3.Personelin Sorumlu Olması
2.1.3.4.Mahkeme Kararı ile Alacağın Değersiz Olması
2.1.3.5.Hırsızlık Nedeni ile Kasa Noksanı Oluşması
2.1.4.Kasa Sayım Fazlalığı
2.1.4.1.Bozuk Para Fazlalığı
2.1.5.Yabancı Paralar
2.2.BANKALAR HESABI
2.2.1.Bankalar Hesabının Borçlandığı ve Alacaklandığı Durumlar
2.3.DİĞER HAZIR DEĞERLER
3.MENKUL KIYMETLER
3.1.MENKUL KIYMETLER ENVANTERİ İLE İLGİLİ HESAPLAR
3.2.HİSSE SENEDİ SAYIM NOKSANI
3.3.HİSSE SENEDİ SAYIM FAZLALIĞI
3.4.HİSSE SENEDİ KÂR PAYI ALINMASI
3.5.TAHVİL FAİZİ ALINMASI
3.6.MENKUL KIYMET SATIŞI
3.7.MEBKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
4.TİCARİ ALACAKLAR
4.1.ALICILAR HESABI
4.1.1.Değerleme
4.1.2.Alıcılar Hesabının Borçlandığı ve Alacaklandığı Durumlar
4.2.ALACAK SENETLERİ
4.2.1.Değerleme
4.2.2.Alacak Senetlerinin Borçlandığı Alacaklandığı Durumlar
4.2.3.
4.2.4.Alacak Senedi Değerlemesi
4.2.5.REESKONT HESAPLANMASI
4.2.6.Reeskonta Tabi Tutulacak Alacak ve Borç Senetlerinin Özellikleri
4.2.7.Reeskont İşlemi Açısından Özellik Arz eden Alacak ve Borçlar
4.4.ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE DÖNÜŞMESİ
4.5.ALACAĞIN DEĞERSİZ HALE DÖNÜŞMESİ
4.6.ALACAKLARDA DÖNEMSEL AYIRIMLAR
4.7.ÖRNEK ÇÖZÜMLER
5.STOKLAR
5.1.DEĞERLEME
5.2.SATIN ALINAN MALLARDA MALİYET BEDELİ HESAPLAMA
YÖNTEMLERİ
5.2.1.FİFO (İlk Giren İlk Çıkan) Yöntemi
Soru: ABC İşletmesinin mal alım-satım bilgileri aşağıdadır:
Faaliyet Konusu
Fındık Alım Satımı
D.BAŞI
:
1000 kg x 5 TL: 5000
3.4.2013
:
10000 kg x 6 TL: 60.000
30.9.2013
:
20000 kg x 7 TL: 140.000
205.000
Satışlar: 190.000 TL. (26000 kg)
İstenen: FİFO’ya (İlk giren ilk çıkar) yöntemine göre Dönem sonu, SMM, brüt kârı
hesaplayınız.
Cevap:
DÖNEM SONU 5000 x 7 TL = 35000
DÖNEM BAŞI +ALIŞLAR = SMM + DÖNEM SONU
205.000 = SMM + 35.000
SMM = 170.000
SATIŞ – SMM = BRÜT KÂR 190.000 - 170.000 = BRÜT KÂR
BRÜT KÂR=20.000
Soru: ABC İşletmesinin mal alım satımı bilgileri aşağıdadır:
DÖNEM BAŞI
20.2 ALIŞ
25.6 ALIŞ
31.8 ALIŞ
SATIŞLAR
= 30 ad.x400=
= 50 ad.x410=
= 20 ad.x415=
= 25 ad.x420=
= 45.000 TL (100 Adet)
İstenen:
a) FİFO (İlk giren, ilk çıkar) yöntemine göre D.Sonu, SMM ve Brüt kârı
belirleyiniz. (Fire olmadığını varsayımı ile)
b) 5 adet fire olsa idi D.Sonu, SMM, brüt kâr kaç TL olurdu.
Cevap:
a)
ADET
D.B
GİR
30 100 ÇIK
95 25 D.S
DÖNEM SONU: 25 Ad. X 420 = 10.500
DÖNEM BAŞI + ALIŞLAR= SMM + Dönem Sonu
51.300 = SMM + 10.500
SMM = 40.800
SATIŞLAR – SMM = BRÜT KÂR
45.000 - 40.800 = BÜRÜT KÂR
BRÜT KÂR = 4200
b) 5 FİRE DÖNEM SONU 20 ADET
20 ADET. X 420 = 8400 DÖNEM SONU
DÖNEM BAŞI + ALIŞLAR = SMM + DÖNEM SONU
51.300 = SMM + 8400
SMM = 42.900
SATIŞLAR – SMM = BRÜT KÂR
45.000 - 42.900 = BRÜT KÂR
BRÜT KÂR = 2100
Soru: ABC İşletmesi bilgileri:
D.Başı
:20 adet x 1000 TL
10.2 Alış :50 adet x 1100 TL
30.8 Alış :50 adet x 1200 TL
SATIŞLAR : ( 100 adet x 1300 TL)
10 adet fire var.
Toplam
= 20.000
= 55.000
= 60.000
=130.000
İstenen: FİFO’ya göre SMM, Brüt Kâr, Dönem sonu mal belirleyiniz.
Cevap:
D.Başı+Alışlar=SMM+D.sonu
135.000=SMM+12000
135000-12000=SMM
SMM=123000
SATIŞLAR-SMM=BRÜT KÂR
130000-123000=BRÜT KÂR
BRÜT KÂR=7000
Soru:
ABC İşletmesi bilgileri:
DÖNEM BAŞI
10.2 ALIŞ
30.8 ALIŞ
SATIŞLAR
5 adet fire var.
Toplam
:20 adet x 1000 TL
:50 adet x 1100 TL
:50 adet x 1200 TL
: ( 100 adet x 1300 TL)
= 20.000
= 55.000
= 60.000
=130.000
FİFO’ya göre SMM, Brüt Kâr, Dönem sonu mal belirleyiniz.
Cevap:
DÖNEM BAŞI + ALIŞLAR = SMM + DÖNEM SONU
135.000 = SMM + 18000
135000 – 18000 = SMM
SMM = 117000
SATIŞLAR – SMM = BRÜT KÂR
130000 – 117000 = BRÜT KÂR
BRÜT KÂR=13000
Soru: D.BAŞI MAL:
ALIŞLAR(30,4)
ALIŞLAR(31,7)
880 KG
80 KG X 50 TL
300 KG X 55 TL
500 KG X 60 TL
= 4000
= 16500
= 30000
50500
SATIŞLAR: 39680 (620KG X 64 TL)
İstenen: FİFO’ya göre Dönem Sonu, SMM, Brüt Kârı hesaplayınız.
Cevap:
D.SONU: 880 KG – 620 KG = 260 KG
260 X 60 TL = 15600
D.BAŞI + ALIŞLAR = SMM + DÖNEM SONU
50500 = SMM + 15600
50500 - 15600 = SMM
34900 = SMM
SATIŞLAR – SMM = BRÜT KÂR
39680 – 34900 = BRÜT KÂR
4780 = BRÜT KÂR
Soru: ABE Malı ile ilgili bilgiler aşağıdadır.
DÖNEM BAŞI: 10 Adet x 1000 TL = 10.000 TL
(50 adet)
20.2.2012 ALIŞ: 40 Adet x 1100 TL = 44.000 TL
adetx1200 TL=24.000 TL
Satış Bilgileri 70.000 TL
31.08.2012
alış
20
İstenen: FİFO (İlk giren ilk çıkar) yöntemine göre dönem sonu mal, SMM, Brüt kârı
hesaplayınız.
Cevap:
DÖNEM SONU = 20 Adet x 1200 TL = 24.000
DÖNEM BAŞI + ALIŞLAR = SMM + DÖNEM SONU
78000 = SMM + 24000
78000 – 24000 = SMM
54000 = SMM
SATIŞLAR – SMM = BRÜT KÂR
70000 – 54000 = BRÜT KÂR
16000 = BRÜT KÂR
Soru :
DÖNEM BAŞI
: 30 adet X 250 TL
30.04.ALIŞ
: 80 adet X 260 TL
1.12.ALIŞ
: 20 adet X 275 TL
SATIŞLAR : 28000 (100 adet)
İstenen: FİFO’ya göre; SMM, Brüt Kârı belirleyiniz.
Cevap: Dönem Sonu: 20 X 275 =5500
10 X 260 =2600
8100
D.BAŞI + ALIŞLAR = SMM + DÖNEM SONU
33800 = SMM + 8100
25700 = SMM
SATIŞLAR – SMM = BRÜT KÂR
28000 – 25700 = BRÜT KÂR
2300 = BRÜT KÂR
5.2.2.Ortalama Maliyet
Soru: ABC İşletmesinin mal alım satımı bilgileri aşağıdadır:
D.BAŞI
=30 ad.x400=
20.2 Alış
=50 ad.x410=
25.6 Al.
=20 ad.x415=
31.8 Al.
=25 ad.x420=
SATIŞLAR
=45.000 TL (100 Adet)
İstenen:
a) ORTALAMA MALİYET yöntemine göre D.sonu, SMM ve brüt kârı belirleyiniz. (Fire
olmadığı varsayımı ile)
b) 5 adet fire olsa idi Dönem sonu, SMM, Bürüt Kâr kaç TL olurdu.
Cevap:
a)
51 300: 410 40 (Birim Fiyat)
125
410 40 x 25 ADET = 10 260 DÖNEM SONU
DÖNEM BAŞI + ALIŞLAR = SMM + DÖNEM SONU
51 300 = SMM + 10 260
SMM = 41 040
SATIŞLAR – SMM = BRÜT KAR
45.000 – 41 040 = BRÜT KAR
BRÜT KAR = 3 960
b) 5 Fire DÖNEM SONU = 20 Ad.
410 40 x 20 ADET = 8208 DÖNEM SONU
DÖNEM BAŞI + ALIŞLAR = SMM + BRÜT KAR
51.300 = SMM + 8 208
SMM=43 092
SATIŞLAR – SMM = BRÜT KAR
45 000 – 43 092 = BRÜT KAR
BRÜT KAR = 1908
Soru: ABE Malı ile ilgili bilgiler aşağıdadır.
D.Başı:
10 adet x 1000 TL= 10 000 TL
20.2.2012 Alış:40 adetx1100 TL=44.000 TL
TL=24.000 TL
Satış Bilgileri 70.000 TL (50 adet)
31.08.2012 alış 20 adetx1200
Yukarıdaki soruyu 5 adet fire (kayıp) olduğu varsayımı ile Ortalama Maliyet yöntemine
göre dönem sonu mal, SMM, Brüt kârı hesaplayınız.
Cevap:
DÖNEM SONU: 15 adet x 1114,29= 16714
DÖNEM BAŞI +ALIŞLAR = SMM + DÖNEM SONU
78 000 = SMM + DÖNEM SONU
78 000 – 16 714 = SMM
61286=SMM
SATIŞLAR – SMM = BRÜT KAR
70 000 – 61 286 = BRÜT KAR
BRÜT KKAR = 8 714
5.2.3.Belirli Maliyet
5.2.4.LİFO (Son Giren İlk Çıkan) Yöntemi
5.3.VADE FARKI, KUR FARKI, FİNANSMAN GİDERİ
5.4.MALIN DEĞERİNİN DÜŞMESİ
5.5.HURDA VE DÖKÜNTÜLER
5.6.STOKLARDA FİRELER
5.6.1.Aralıklı Envanter Yönteminde Fireler
a) Firesiz Durum:
ADET
______________
10
90
100
20 (110-90=20)
______ _____
110
110
==== ====
DÖNEM BAŞI MAL + ALIŞLAR = S.M.M + DÖNEM SONU MAL
100.000+1.000.000=S.M.M+200.000
S.M.M =900.000
SATIŞLAR - S.M.M. = BRÜT KAR
1.080.000 - 900.000 = 180.000
------------------------------------\-------------------------621 S.M.M
900.000
153 TİC MALLAR
900.000
------------------------------------\-------------------------
b) Fire Olması Durumu :
ADET
_____________________
DB 10
90 Satış
Alış 100
5 Fire
DÖNEM BAŞI +ALIŞLAR = S M M +DÖNEM SONU
100.000+1.000.000 = S M M +150.000
a) Firesiz Durum:
ADET
______________
10
90
100
20 (110-90=20)
______ _____
110
110
==== ====
DÖNEM BAŞI MAL + ALIŞLAR = S.M.M + DÖNEM SONU MAL.
100.000+1.000.000=S.M.M+200.000
S.M.M =900.000
SATIŞLAR - S.M.M. = BRÜT KAR
1.080.000-900.000=180.000
------------------------------------\-------------------------621 S.M.M
900 000
153 TİC MALLAR
900 000
------------------------------------\-------------------------
b) Fire Olması Durumu :
ADET
_____________________
DB 10
90 Satış
DÖNEM BAŞI + ALIŞLAR = S M M +DÖNEM SONU
Alış 100
5 Fire
100.000 + 1 000 000 = S M M + 150 000
15 D. Sonu
S M M = 950 000 ( Maliyet artmış )
_____________________
110
110
------------------------------------------\--------------------------621 S M M
950 000
153 TİC MALLAR
950 000
-----------------------------\-----------------------SATIŞLAR – S M M = BRÜT KAR
1 080 000 –950 000 = 130 000 15 DÖNEM SONU
S M M = 950 000 ( Maliyet artmış )
_____________________
110
110
------------------------------------------\--------------------------621 S M M
950 000
153 TİCARİ MALLAR
950 000
-----------------------------\-----------------------SATIŞLAR – S M M = Brüt kar
1.080.000 – 950.000 = 130.000
5.6.2.Devamlı Envanter Yönteminde Fireler
5.7.ÖRNEKLER
6.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
6.1.PEŞİN ÖDENEN VERGİ ve FONLAR
6.1.1.Şahıs İşletmeleri
6.1.2.Sermaye Şirketleri
7.DURAN VARLIKLAR
7.1.MADDİ DURAN VARLIKLAR
7.1.MADDİ DURAN VARLIKLAR
7.2.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Soru: Maddi Duran Varlıkların hesaplanması ve kaydedilmesi ile Maddi Olmayan
Duran Varlıkların hesaplanması ve kaydedilmesi arasında farklar ve benzerlikler var
mıdır? Yevmiye maddeleri ile açıklayınız.
Cevap: MDV’da oranlar değişir.%20 veya %40 gibi. Normal veya hızlandırılmış olabilir.
-----------------------------/----------------------------730 G. ÜRETİM GİD.
X
257 BİRİKMİŞ AMORT. X
-----------------------------/----------------------------760 PAZ. GİD.
X
257 BİRİKMİŞ AMORT.
X
-----------------------------/----------------------------770 G.Y. GİD.
X
257 BİRİKMİŞ AMORT. X
MODV Oran %20
-----------------------------/-----------------------------
750 ARGE
X
268 BİRİKMİŞ AMORT. X
-----------------------------/----------------------------770 G.Y. GİD.
X
268 BİRİKMİŞ AMORT.
X
7.1.1.Değerleme
7.1.2.AMORTİSMAN HESAPLANMASI
7.1.2.1.Normal Amortisman
7.1.2.2.Hızlandırılmış Usulde Amortisman
Soru:
a) İşletme 31.07.2012’de 8000+1400 KDV peşin makine almıştır.
b) İşletme 31.12.2012’de normal usul amortisman hesaplamıştır.
c) İşletme 31.12.2013’de normal usul hesaplamıştır. (Ekonomik ömür 8 yıldır.)
d) Hızlandırılmış usul amortisman hesaplamış olsaydı, 2012 ve 2013 yılının
amortisman tutarları kaç TL olurdu.
İstenen: Amortisman tutarlarını belirleyiniz. Makinenin üretim biriminde kullanacağı
kabulü ile yevmiye kaydını yapınız. (Bir yevmiye yeterlidir.)
Cevap: 1/8= 0,125
-----------------------------/----------------------------253 TESİS MAKİNE
191 İND. KDV
100 KASA
8 000
1 400
9 400
-----------------------------/----------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
1 000
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
1 000
-----------------------------/----------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
1 000
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
1 000
-----------------------------/----------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
0,25x8000=2000
8000-2000=6000
2 000
2 000
0,25x6000=1500
-----------------------------/----------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
1500
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
-----------------------------/-----------------------------
1 500
a) 10.000x0.40=4000
b) 10.000-4000=6000x0,40=2400
c) 10.000-6400=3600/3(Kalan yıl sayısı)=1200
7.1.2.3.Fevkalade Amortismanlar
7.1.3.Maddi Duran Varlıklarda Faiz Giderleri
Soru: İşletme 31.08.2008’de AB bankasından kredi çekerek 12 000 + 2 000 KDV makine
almıştır. Ödeme şartları aşağıdaki gibidir:
Tarih
31.10.08
31.12.08
28.02.09
30.04.09
Anapara
3 500
3 500
3 500
3 500
14 000
Faiz
700
600
500
400
2 200
Toplam
4 200
4 100
4 100
3 900
16 200
İstenen: Mdv alımını muhasebeleştiriniz. 31.10.2008’deki ödemesini muhasebeleştiriniz,
2009’daki gidere aktarma yevmiyesini yazınız.
Cevap:
-----------------------------/----------------------------253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR
13 300
-Al. Faiz: 12 000
-31.10.08:700
-31.12.08:600
191 İNDİRİLECEK KDV
2 000
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
900
-28.02.09:500
-30.04.09:400
900
300 BANKA KREDİLERİ
16 200
-----------------------------/----------------------------Soru: İşletme 30.06.2011 tarihinde üretim biriminde kullanılmak üzere 10000+1800
KDV ile bankadan kısa vadeli kredi çekerek makine almıştır. Yapılan sözleşme gereği,
kredi faizi tahakkuk tutarları ve anapara tutarı aşağıdaki gibidir.
30.09.2011 faiz 1200 TL + 30.12.2011 faiz 1400 TL + 30.03.2012 faiz 1600 TL + anapara
11800 = 16000 TL
İstenen: İlgili yevmiyeyi yazınız.
Cevap:
-----------------------------/----------------------------253 TESİS MAKİNE VE CİHAZ CİHAZLAR
Alım 10000
Faiz 1200
Faiz 1400
191 İNDİRİLECEK KDV
180 GELECEK A. AİT GİD.
12 600
1 800
1 600
300 BANKA KREDİLERİ
16000
-----------------------------/----------------------------Soru: İşletme 25.05.2013’de AC bankasından kısa vadeli kredi çekerek 30.000+5400 TL
tutarlı bir taşıt almıştır. Kredi faizi tahakkukları aşağıda gibidir.
25.08.2013
25.11.2013
25.02.2014
25.05.2014
=1.750
=1.250
=1.150
= 850
İstenen: 2013 ve 2014 yıllarına ait yevmiyeleri yazınız.
Cevap:
-----------------------------/----------------------------254 TAŞITLAR
Alış bedeli
30.000
25.8.faiz
1 750
25.11
1 250
191 İNDİRİLECEK KDV
5 400
180 GELECEK AYLARA AİT GİD.
2.000
25.2. 1.150
25.5.
850
300 BANKA KREDİLERİ
40.400
-----------------------------/----------------------------780
FİNANSMAN GİDERLERİ
180
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
-----------------------------/-----------------------------
Soru: İşletme 25.05.2013’de AC bankasından kısa vadeli kredi çekerek 30.000+5400 TL
tutarlı bir taşıt almıştır. Kredi faizi tahakkukları aşağıda gibidir.
25.08.2013
25.11.2013
25.02.2014
=1.750
=1.250
=1.150
İstenen: 2013 ve 2014 yıllarına ait yevmiyelerini yazınız.
Cevap
-----------------------------/----------------------------254 TAŞITLAR
33.000
Alış Bed. 30.000
Faiz
1.750
25.11
1.250
191 İNDİRİLECEK. KDV
5.400
180 GELECEK AYLARA AİT GİD.
1.150
300 BANKA KREDİLERİ
-----------------------------/----------------------------780 FİNANSMAN GİDERLERİ
39.550
------
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
------
-----------------------------/----------------------------
7.1.4.Kur Farkları
7.1.5.M.D. V. Ömrünü Uzatan Yatırım
7.1.6.Binek Otolarda Kıst. Amortisman
10 000 = Binek oto alış bedeli ( KDV dahil)
255 BİRİK. AMORT
333. =2 ay ( Bir ay + yarım süre)
2 000
Normal Usul =% 20
10 000 x 0.20 = 2 000 (yıllık / 12 aylık)
2 000 x 2/12 = 333 33 TL
Birinci yıl :
-----------------------------/----------------------------770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
333 33
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
333 33
-----------------------------/---------------------------Ertesi yıl:
2 000
2 000
3 667
-----------------------------/----------------------------770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
2 000
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
2 000
-----------------------------/----------------------------ÖRNEK:
Binek oto alış KDV si 191 kodlu hesapta gösterilmez, alış bedeline eklenir.
-----------------/----------------------------------254 TAŞITLAR HS.
11 500
Alış bedeli 10 000
Alış KDV 1 500
100 KASA
11 500
-----------------------------/----------------------------
Soru:
a) İşletme 20.08.2013’te 6000 TL tutarında bir demirbaşı peşin aldı.(Yönetim
biriminde kullanmak üzere)
b) 31.12.2013’te %20 normal usul amortisman hesapladı.
c) 21.12.2014’te %20 normal usul amortisman hesapladı.
d) 10.03 2015’te bir demirbaş peşin 3000+540 KDV TL’ye sattı.
Cevap:
-----------------------------/----------------------------255
DEMİRBAŞLAR
191
İNDİRİLECEK KDV
6 000
----
100 KASA
-----------------------------/----------------------------770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
----
1 200
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
-----------------------------/----------------------------770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
257
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
1 200
1 200
1 200
-----------------------------/----------------------------100 KASA
3 540
257 BİRİKMİŞ AMORTİ.
2 400
255 DEMİRBAŞLAR
391 HESAPLANAN
689 D.OLAĞANDIŞI GİD.
600
-----------------------------/-----------------------------
6 000
540
7.1.7.Maddi Duran Varlığın Satılması
Soru:
a) İşletme 20.08.2013’te 6000 TL tutarında bir demirbaşı peşin almıştır. (Yönetim
biriminde kullanmak üzere)
b) Dönem sonu %20 normal usul amortisman hesapladı.
c) 31.12.2014’te %20 normal usul amortisman hesapladı.
d) 10.03.2015’te bir demirbaş peşin 5000+400 KDV TL’ye satıldı.
Cevap:
-----------------------------/----------------------------255 DEMİRBAŞLAR
6 000
191 İNDİRİLECEK KDV
…
100 KASA
…
-----------------------------/----------------------------770 GENEL YÖNETİM GİD.
1 200
257 BİRİKMİŞ AMORTİ.
1 200
-----------------------------/----------------------------770 GENEL YÖNETİM GİD.
1 200
257 BİRİKMİŞ AMORTİ.
-----------------------------/----------------------------100 KASA
5 400
257 BİRİKMİŞ AMORTİ.
2 400
255 DEMİRBAŞLAR
391 HESAPLANAN KDV.
679 DİĞER OLAĞAN. DIŞI GELİR
-----------------------------/-----------------------------
1200
6 000
400
1 400
İstenen: Amortisman tutarlarını belirleyiniz. Makinenin üretim biriminde kullanacağı
kabulü ile yevmiye kaydını yapınız.(Bir yevmiye yeterlidir.)
Cevap: Normal: 1/7= 0,1428
-----------------------------/----------------------------253 Tesis Makine
7000
191 İNDİRİLECEK KDV
100 Kasa
-----------------------------/-----------------------------
1 200
8 200
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
257 BİRİKMİŞ AMORTİ.
-----------------------------/-----------------------------
1 000
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
257 BİRİKMİŞ AMORTİ.
-----------------------------/-----------------------------
1 000
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
257 BİRİKMİŞ AMORTİ.
-----------------------------/-----------------------------
2 000
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
1 428
1 000
1 000
2 000
257 BİRİKMİŞ AMORTİ.
-----------------------------/----------------------------5000x0.2856=1428
1 428
Soru:
255 DEMİRBAŞLAR
15 000
257 BİRİKMİŞ A.
3 000
15 000 + %18 KDV ile peşin satıldı.
-----------------------------/----------------------------100 KASA
17 700
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
3 000
255 DEMİRBAŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
-----------------------------/----------------------------679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
3 000
690 DÖNEM KAR VE ZARARI
-----------------------------/-----------------------------
3 000
15 000
2 700
3 000
7.1.8.Yenileme Fonu
Soru:
253
257
4 000
800
Yenileme amacıyla 4 000 + % 18 KDV ile peşin satıldı.
Makinenin yerine 6 000 + % 18 KDV ile makine alınıyor.
Dönem sonunda normal usul amortisman hesaplayınız.
-----------------------------/----------------------------100 KASA
4 720
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
800
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
4 000
391 HESAPLANAN KDV
720
549 ÖZEL FONLAR
800
-----------------------------/----------------------------253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
6 000
1 080
100 KASA
7 080
-----------------------------/----------------------------770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
549 ÖZEL FONLAR
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
-----------------------------/----------------------------
400
800
1 200
7.1.9.Hızlandırılmış Usulden Normal Usule Geçiş
Soru :
255 Demirbaşlar
6000
Bu demirbaşın ekonomik ömrü 10 yıldır. 1 ve 2. Yıl hızlandırılmış usul, 3.yıl normal
usul amortisman hesaplanmıştır.
İstenen: Sadece amortisman tutarlarını hesaplayınız.
Cevap:
1.Yıl: 6000x%20 (Hızl)=1200
2.Yıl: 4800x%20 (Hızl)=960
3.Yıl: 6000-2160=3840/8=480 (Normal)
Soru: 254 Taşıtlar
10.000
257 Birikmiş Amortisman
4000
(1.Yıl)
2.Yıl hızlandırılmış usul (5 yıl ekonomik ömür), 3. yıl normal usul amortisman
hesaplamıştır.
(Yönetim Gideri)
4.Yıl peşin 5000+900 KDV satıldı.
Cevap:
-----------------------------/----------------------------770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
2 400
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
3.Yıl: 10.000-6400=3600/3=1200
-----------------------------/----------------------------770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
2 400
1 200
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
1 200
-----------------------------/----------------------------100 KASA
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
254 TAŞITLAR
391 HESAPLANAN KDV
679 DİĞER OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR
-----------------------------/-----------------------------
5900
7 600
10.000
900
260
7.2.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
7.3.DURAN VARLIKLARDA DÖNEMSEL AYIRIMLAR
7.4.ÖRNEKLER VE PROBLEMLER, ÇÖZÜMLERİ
SEKİZİNCİ BÖLÜM
8.PASİF HESAPLAR
8.1.BANKA KREDİLERİ
8.2.FİNANSAL KİRALAMA İLE İLGİLİ BORÇLAR
8.3.TAHVİLLİ BORÇLAR
8.4.BORÇ SENETLERİNDE REESKONT
Soru : 321 BORÇ SNTL.
7000
-Senet ödeme tarihi: 30.4.2014’tür. Iskonto oranı %20 dir.
Reeskont
Hesaplayınız, muhasebeleştiriniz. Ertesi yıl işlemlerini
yapınız.
F= A - Ax360
360+(mxt)
Cevap: = 7000 – 7000x360
360+(120x0,20)
= 7000 – 2.520,000
360+24
=7000 – 2.520,000
384
=7000-656,250
=437
-----------------------------/----------------------------322 B.SNTL. REESK.
437
657 REESK. FAİZ GELİR.
-----------------------------/----------------------------321 BORÇ SNTL.
7000
100 KASA
-----------------------------/----------------------------657 REESK. FAİZ GİD.
437
322 B.SNTL. REESK.
437
7000
437
8.5.YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
Soru: AC Ltd.Şti’nin aşağıdaki bilgilere göre 690 kodlu hesabın borçlu ve alacaklı
taraflarına ilgili tutarları yerleştirerek, net kârı bulunuz, yasal yükümlülüklerini
hesaplayınız, muhasebeleştiriniz.
Satışlar: 40.000
Faiz Gelirleri: 3.000 SMM: 30.000
G.Y.Gid.
:6.000
Finansman Giderleri: 2.000
Vergi Cezası: 1.000 Gel.Ayl.ait Gid. : 12.000
Cevap:
690 D.K/Z
SMM
30.000
40.000 SATIŞLAR
G.Y.G
6.000
3.000 FAİZ GEL.
FİNANS
2.000
43.000
CEZA
1.000
39.000
TİCARİ KÂR: 4000
MALİ KÂR: 5000X0,20
VERGİ:1000
-----------------------------/----------------------------690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
4 000
691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL Y. K.
5000X0,2
692 DÖNEM NET KAR ZARAR
-----------------------------/----------------------------691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL Y. K.
1 000
3 000
1 000
370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL Y. K
1 000
-----------------------------/----------------------------692 DÖNEM NET KAR ZARAR
3 000
590 DÖNEM NET KARI
3 000
-----------------------------/-----------------------------
Soru:
770 G.Y. Gid.
6000
621 SMM
44000
600 Yurtiçi Satışlar
60000
İstenen: Yasal yükümlülükleri kaydediniz. Vergi Oranı %20
Cevap:
-----------------------------/----------------------------690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL Y. K.
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-----------------------------/-----------------------------
10 000
2 000
8 000
691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL Y. K.
370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL Y. K.
-----------------------------/-----------------------------
2 000
692 DÖNEM NET KAR ZARAR
590 DÖNEM NET KARI
8 000
2 000
8 000
8.5.YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
8.6.KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI
8.7.YABANCI KAYNAKLARDA DÖNEMSEL AYIRIMLAR
8.8.ÖRNEKLER VE ÇÖZÜMLERİ
DOKUZUNCU BÖLÜM
9.1.ÖZKAYNAK HESAPLARI
9.2.GELİR TABLOSU HESAPLARI
1) ABD İşletmesi ile ilgili bilgiler aşağıdadır.
Yurtiçi Satışlar: 50.000 TL, SMM: 38.000 TL, Satıştan İadeler: 1000 TL, Pazarlama giderleri:
3000 TL, Faiz Gelirleri: 2000 TL, İstenen: Gelir tablosunu düzenleyiniz.
Cevap:
60 Satış Hasılatı
50.000
(-) 62 Satış Maliyeti (38.000)
64 D.O.Gel.
2000
(-) 61 SAT. İndirim (1000)
621
642 Faiz 2000
610 Satış İade
Brüt Kâr
11.000
Olağan Kâr 10.000
Net Satışlar
49.000
(-)63 Faaliyet Gid.
3000
Faaliyet Kârı
8000
9.3.3.YANSITMA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
1)
600 Y.İçi Satışlar
621 S.M. M
İstenen: Yansıtmaları yapınız. 6’lı hesapları
40.000
22.000
690’a aktarınız. Bu işletme şahıs
firmasıdır.
770 G.YÖN.G.
5.000
780 FİNANS.GİD.
3.000
Cevap:
-----------------------------/----------------------------632 G.YÖN. GİD.
5 000
660 KISA V.BORÇL. GİD
3 000
771 G.Y. GİD. YANS.
5 000
781 F.GİD. YANS.
3 000
-----------------------------/----------------------------771 G.Y. GİD. YANS.
5 000
781 F.GİD. YANS.
3 000
770 G.Y. GİD.
780 F.GİD. YANS.
-----------------------------/----------------------------690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
5 000
3 000
30 000
621 SMM
632 G.Y. GİD.
660 K.V.BORÇ GİD.
-----------------------------/----------------------------600 YURT İÇİ SATIŞ
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
22 000
5 000
3 000
40 000
40 000
-----------------------------/----------------------------690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
10 000
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZA
-----------------------------/----------------------------692 DÖNEM NET K/Z
590 DÖNEM NET KÂR
-----------------------------/-----------------------------
10 000
10 000
10000
Soru:
600 Y.İçi Satışlar
Finans.G.
30.000
621 SMM
20.000
770 G.Y. G
2000
780
1000
İstenen: AD İşletmesinin (Şahıs firmasıdır.) yansıtmaları yapınız. 6’lı hesapları
kapatınız.
Cevap:
-----------------------------/----------------------------632 GENEL YÖNETİM GİD.
660 KISAVADELİ BORÇ.
771 G.Y. GİD. YANS
781 F.GİD. YANS
-----------------------------/----------------------------771 G.Y. GİD. YANS.
781 F.GİD. YANS.
770 G.Y. GİD.
780 F.GİD. YANS.
-----------------------------/-----------------------------
2 000
1 000
2 000
1 000
2 000
1 000
2 000
1 000
600 Y.İ.SATIŞ
30 000
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
-----------------------------/-----------------------------
30 000
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
23 000
621 SMM
632 G.Y. GİD.
660 K.V.BORÇ GİD.
-----------------------------/-----------------------------
20 000
2 000
1 000
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
7 000
692 DÖNEM NET KAR VEYA ZARAR
-----------------------------/----------------------------692 DÖNEM NET KAR VEYA ZARAR
7 000
7 000
590 DÖNEM NET KÂR
-----------------------------/-----------------------------
7 000
Soru:
600 Y.İçi Satışlar
30.000
621 SMM
18.000
770 G.Y.G
2000
760 Paz..g.
1000
İstenen: AD İşletmesinin (Şahıs firmasıdır.) yansıtmaları yapınız. 6’lı hesapları kapatınız.
Cevap
-----------------------------/----------------------------631 PAZ. GİD.
632 G. Y. GİD.
1000
2000
761 PAZ. GİD.YANS.
771 G.Y. GİD. YANS
-----------------------------/----------------------------761 PAZ. GİD. YANS
771 G.Y. GİD. YANS.
760 PAZARLAMA GİD.
770 GENEL YÖNETİM GİD.
1 000
2 000
1 000
2 000
1 000
2 000
-----------------------------/----------------------------600 YURT İÇİ SATIŞLAR
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
30 000
30 000
----------------------------/----------------------------690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
21 000
621 SMM
631 PAZ. GİD
632 G.Y. GİD.
----------------------------/-----------------------------
18 000
1 000
2 000
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
9 000
692 D.NET K/Z
----------------------------/-----------------------------
9 000
692 DÖNEM NET K/Z
9 000
590 DÖNEM NET KÂR
9 000
Soru:
770 G.Y. Gid.
6000
621 SMM
44000
600 Yurtiçi Satışlar
60000
İstenen: Yansıtmaları yapınız, 690’a devrediniz.
Cevap:
-----------------------------/----------------------------632 GENEL YÖNETİM GİD.
6 000
771 GENELYÖNETİM GİD. YANS
-----------------------------/----------------------------771 G.Y. GİD. YANS.
6 000
6 000
770 GENEL YÇ
-----------------------------/----------------------------600 YURT İÇİ SATIŞLAR
6 000
60 000
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
60 000
-----------------------------/----------------------------690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
621 SMM
632 G.Y. Gid.
50 000
44 000
6 000
Soru: İşletmenin (şirket değil şahıs firması) 7A seçeneğine göre gider ve gelirleri ile ilgili
bilgiler aşağıdadır.
760 Paz. Gid.
621 SMM
600 Yurtiçi Sat
610
Sat.
İade
2000
12000
18000
1000
İstenen: Yansıtmaları yapınız,6…lı hesapları kapatınız, ilgili pasif hesaba devrediniz.
Gelir tablosu düzenleyiniz.
Cevap:
Gelir Tablosu
600 Y.İ. SATIŞ
(-)610 SATIŞ İ.
Net satış
18000
(1000)
17000
(-)621 SMM
Brüt kar
12000
5000
(-)631 PAZ. GİD
Faal Kar.
2000
3000
…
9.3.4. 7B SEÇENEĞİ YANSITMA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
ONUNCU BÖLÜM
10.1.ERTESİ YIL İŞLEMLERİ
Soru:
a) ABF İşletmesi 05.01.2012 tarihinde henüz harcamadığı elektrik gideri için
2000 TL SEDAŞ A.Ş.’ne ödeme yapmıştır.
b)31.01.2012 tarihinde işletmeye 300 Kw elektrik harcama bedeli olarak 150+25
KDV tutarlı fatura gelmiştir.
İstenen: Kendi işletmemiz ve SEDAŞ A.Ş. muhasebe birimine göre kaydediniz.
Cevap:
-----------------------------/----------------------------180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
2 000
100 KASA
-----------------------------/-----------------------------
2 000
770 GENEL YÖNETİM GİD.
191 İNDİRİLECEK KDV
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
-----------------------------/-----------------------------
150
25
100 KASA
2 000
175
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
-----------------------------/----------------------------380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
-----------------------------/-----------------------------
2 000
175
150
25
Soru:
AKTİF
121 ALACAK SNT.
30.05.2014
(-)122 AL. SNT. REES.
221 ALAC. SNTL.
30.05.2015: 3000
30.05.2016: 4000
180 GEL. AYL. AİT. GİDER.
Faiz gid. 2014 yılı
153 TİC.MALL.
BİLANÇO(31.12.2013)
2000
(500)
7000
750
30.000
İstenen: Ertesi yıl yazılacak yevmiyeleri yazınız, 2014 bilançosunu düzenleyiniz.
Cevap:
-----------------------------/----------------------------100 KASA
2 000
121 ALACAK SENETLERİ
-----------------------------/----------------------------122 ALACAK SNTL. REESK.
500
657 REESK. FAİZ GELİR
-----------------------------/----------------------------780 FİNANSMAN GİDERLERİ
180 GELECEK AYLARA AİT GİD.
-----------------------------/----------------------------621 SMM
2 000
500
750
750
30 000
153 TİC. MAL
-----------------------------/----------------------------121 ALACAK SENETLERİ
3 000
221 ALACAK SENETLERİ
-----------------------------/-----------------------------
30 000
3 000
Soru:
PASİF
300 BANK. KREDİ
7000
25.04.2014
321 BORÇ SNTL.
7500
30.05.2014
421 BORÇ SNTL.
8000
30.05.2015
370 D.KÂRI YASAL YÜK. KARŞILIĞI 4000
(-) D.KÂRI PEŞİN Ö.D.Y.Y
(1000)
590 D.NET KÂRI
12000
İstenen: Ertesi yıl işlemlerini kaydediniz.
Cevap: -----------------------------/----------------------------300 BANK. KREDİ
100 KASA
7 000
321 BORÇ SNTL.
100 KASA
-----------------------------/-----------------------------
7 500
421 BORÇ SNTLERİ
321 BORÇ SENETLERİ
-----------------------------/-----------------------------
8 000
370 D. K. ÖD. Y. Y.
371 P. ÖD. Y.Y
360 ÖD. VERGİ F. 3000
-----------------------------/-----------------------------
4 000
7 000
7 500
8 000
590 D.NET KÂRI
12000
570 GEÇMİŞ YIL K.
-----------------------------/-----------------------------
1 000
12 000
Soru:
BİLANÇO (31.12.2013)
PASİF
300 BANK. KREDİ
31.07.2014
400 B.KREDİL.
31.07.2015: 2000
31.07.2016: 3000
321 B.SNTL
15.04.2014
(-) 322 B.SNT. REESKONT
421 B.SNTL.
20.05.2018
500 SERMAYE
590 D.NET KÂRI
1.000
5.000
4.000
(500)
5.000
10.000
6.000
İstenen: 2014 yılında bu pasif hesaplarla ilgili yapılacak yevmiyeleri yazınız.
-----------------------------/----------------------------300 BANKA KREDİLERİ
100 KASA
-----------------------------/-----------------------------
1 000
321 BORÇ SENETLERİ
100 KASA
-----------------------------/-----------------------------
4 000
657 REESK. FAİZ. GİD.
322 BORÇ SNTL. REESK.
1 000
4 000
500
500
2015 borçları kısa vadeye dönüşür.
-----------------------------/----------------------------400 BANKA KREDİLERİ
2 000
300 BANKA KREDİLERİ
-----------------------------/----------------------------590 DÖNEM NET KARI
570 GEÇMİŞ YIL KARI
---------------------------/-----------------------------
2 000
6 000
6 000
ONBİRİNCİ BÖLÜM
11.1.GEÇİCİ MİZANDAN KESİN MİZANA GEÇİŞ
11.2.KAPANIŞ YEVMİYELERİNİN YAZILMASI
11.3.BİLANÇO DÜZENLENMESİ
-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
501 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content