close

Enter

Log in using OpenID

bilgi işlem daire başkanlığı network iş akış süreci

embedDownload
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
NETWORK İŞ AKIŞ SÜRECİ
Sorum lular
İş Akışı
Birim Sorumlusu
Teknik Personel
Netw ork İşlemleri
Birim Sorumlusu
Teknik Personel
Gelen ihtiy aç isteklerinin
değerlen dirilmesi
Birim Sorumlusu
Teknik Personel
İhtiy aca göre ilgili personelin
Görev lendirilmesi
Birim Sorumlusu
Teknik Personel
HAYIR
Faaliyet
Doküman/Kayıt
Üniv ersite içi network sistemi
Resmi Y azı v ey a iş
talep f ormu
Y azı v e eklerinin doğr u v e tam olup,
olmadığ ı
incele nir,
mev cut
sistem
ihtiy açları karşılay abilecek sev iy ede mi
İnceleme sonucu
y eni malzemeler
ihtiy aç v ar mı?
Birimimizde çalışan ilgi li personeller bu iş
İçin y etkin v e yetkili mi
Çal ışma usul v e
esasları
İlgili birim taraf ından gerekli mal zeme
alımın ın sağlanmas ı
Resmi Y azı
EVET
Birim Sorumlusu
Teknik Personel
Mal zeme temini
sonucu işlem
y apılabilir mi?
HAYIR
Görev li personel incelemelerde bul unur v e
istenen işi y apabilecek düzey de ise işlem
y apılır
değilse
birimin
d iğer
il gili
personellerin den y ardım ister.
EVET
İşlemin tamamlanıp kay ıt altına
alınması
HAZI RLAYAN
İşlemin tamamlandığı v e y apılan işler
birim üst sorumlusuna bildirili r. İşlemin
y apıldığın a dair gerekli ev raklar kay ıt
altına al ınır. Talepte bul unan birime il gili
y azı ile bildirilir.
ONAYLAYAN
Resmi Y azı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
125 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content