close

Enter

Log in using OpenID

Birim fiyat teklif cetveli 2014-132445

embedDownload
BTDB7-14-IH-44682
BĐRĐM FĐYAT TEKLĐF CETVELĐ
Đhale kayıt numarası :2014/132445
Sıra
No
1.
2.
3.
A1
Mal Kaleminin Adı ve Kısa Birimi
Açıklaması
1 inci Kısım
HDCAM-SR formatında kayıt
yapan HDCAM-SR, HDCAM ve
DĐGĐTAL BETACAM kasetleri
okuyabilen kayıt cihazı.
HDCAM/Digital Betacam process
board
Rack Mount Bracket
Miktarı
Adet
16
Adet
16
Adet
16
B2
Teklif Edilen Birim
Fiyat (Para birimi
belirtilerek)
Tutarı (Para birimi
belirtilerek)
1. Kısmın Toplam
Tutarı
1.
2.
2 inci Kısım
HDCAM-SR kasetleri okuyabilen
okuma cihazı.
Rack Mount Bracket
Adet
3
Adet
3
2. Kısmın Toplam
Tutarı
1.
2.
3 üncü Kısım
HDCAM kasetleri okuyabilen
okuma cihazı.
Rack Mount Bracket
Adet
3
Adet
3
3. Kısmın Toplam
Tutarı
1.
2.
4 üncü Kısım
HD ve SD XDCAM Sayısal Format
Resim Kayıt ve Okuma Cihazı.
Rack Mount Bracket
Adet
42
Adet
42
6. Kısmın Toplam
Tutarı
1.
5 inci Kısım
XDCAM profesyonel disk sürücü
cihazı.
Adet
8
7. Kısmın Toplam
Tutarı
1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci Kısımların Toplam Tutarı (K.D.V Hariç) 3
* Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.
* Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.
* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece
ayrı ayrı düzenlenecektir.
Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve Đmza 4
1
Bu sütun Đdarece hazırlanacaktır.
Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.
3
Đstekliler teklif verdiği kısım veya kısımların numaralarını belirtmek suretiyle teklif verilen kısım veya kısımların toplam tutarlarını
yazacaklardır. Teklif verilmeyen kısım veya kısımlara cetvelde yer verilmeyecektir.
4
Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki
verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
60 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content