close

Enter

Log in using OpenID

banka promosyonu ihale şartnamesi düzeltilme kararı

embedDownload
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ DÜZELTME KARARI
Sayı : 2015/2
Konu : Banka Promosyon İhalesi
06/01/2015
Banka Promosyonu İhale Numarası
1-Kurumun Adı
A) Adresi
: 2015/01
: Kafkas Üniversitesi
: Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük Hizmet
Binası KARS
: Tel : 0 474 225 11 71 Faks : 0 474 225 11 73
: [email protected]
: Maaş ve Diğer Ödemlerle ilgi Banka Promosyon İhalesi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi
2-İhale Konusu
3-İhale Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
5-Kurum Personelinin Bir Aylık Nakit Akışı
6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
8-Düzeltme Kararı Tarih ve Saati
9-Şartnamede Düzeltilen ve eklenen
: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
: 1.214
: 5.500.000,00 TL.
: K a f k a s Ü n i v e r s i t e s i Rektörlüğü Senato Salonu
: 14/01/2015 Çarşamba günü, saat 13:00
: 06/01/2015 Salı günü, saat 11:00
Maddeler: 1- Promosyon ihale şartnamesinin Promosyon
Anlaşmasından
Sonraki
Personel
Hareketleri
başlıklı 7’inci maddesin 7.1.bendi değiştirilmiş.
2- Promosyon ihale şartnamesinin Bankacılık İşlem ve
Hizmetlerine İlişkin Düzenlemeler başlıklı 8’inci maddesinin
8.4. bendi değiştirilmiştir.
Banka Promosyonu İhale Komisyonu tarafından 06/01/2015 Salı günü, saat 11.00’de yapılan toplantıda, Banka
Promosyon İhale şartnamesinin 7’inci maddesinin 7.1.bendi ile 8’inci maddesinin 8.4.bendinin aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmesini
ve yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ihale tarihinin 14.01.2015 Çarşamba günü saat 13:00 olarak
değiştirilmesini kararlaştırılmıştır.
7.1.Banka, promosyon ödemesi yapıldıktan sonra, kuruma açıktan ve naklen atanan personel, ücretsiz izinden dönen personel
ile askerlik dönüşü göreve başlayan her bir personele protokolün kalan süresi baz alınarak maaş aldığı ilgili birim tarafından 6
(altı) ayda bir bankaya gönderilecek onaylı listelere bağlı kalınarak bankaca kıst yevm usulü ile hesaplanan promosyon tutarı
listelerin bankaya gönderilmesini takip eden ay başında peşin olarak tek seferde ödeyecektir. Ancak naklen gelen personelden
daha önce çalışmış olduğu kurumda aynı dönemi kapsayan süre için promosyon almadığını belgelendirmeyen personele hiçbir
şekilde promosyon ödemesi yapılmayacaktır.
8.4. Banka, kurum tarafından gösterilecek en az 1 (bir) yere ATM cihazı kurmak zorundadır. Kurulacak ATM cihazı için
kurumdan herhangi bir ücret talep etmeyecektir. ATM cihazında, haftanın her günü ve her saatinde banka yeterli miktarda para
bulundurmakla yükümlü olup diğer günlerde ise para bitmesi(ay başından sonra enaz 20 TL. ve katlarını verebilme imkanı
sağlanmalı) ve arıza gibi durumlarda en kısa süre içerisinde müdahale ederek, mağduriyete sebebiyet vermeyecektir. ATM’nin
kurulacağı yere ait her türlü gider (kira, elektrik vb. giderler) bankaya aittir.
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU
BAŞKAN
Doç.Dr.Miktat KAYA
Sağ.Uy.ve rş.Has.Başhekimi
Harcama Yetkilisi
Ek:
1-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi
ÜYE
Özcan KARS
Strateji Gel.Dai.Bşk.
Kamu Çalışanı
ÜYE
Ergün BAŞKENT
Eğitimbir-Sen Sendikası
Üniversite Temsilcisi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
372 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content