close

Enter

Log in using OpenID

Bilgisayar Donanımı

embedDownload
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Bilgisayar Donanımı-I
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Seviyesi
Dersin Ön KoĢulu
Dersin VeriliĢ ġekli
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
Kodu
YY
Teori
Uygulama
Y.Kredi
AKTS
BDO-2BL
2
2
2
3
5
Türkçe
Zorunlu
Ön lisans
Yüz Yüze
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin, bilgisayar sistemini meydana getiren temel
donanım bileĢenlerinin bakım, onarım ve iĢletmesini sağlayacak bilgi ve
becerilerin geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenim
Kazanımları









Dersin Ġçeriği
Derste donanım bileĢenlerinin teknik özellikleri, çalıĢma prensipleri,
montajı, testleri ve sistem kurulum iĢlemleri uygulamalı olarak
öğretilecektir.
Donanım bileĢenlerini tanır.
Donanım bileĢenlerinin çalıĢma prensibini kavrar.
Donanım bileĢenleri montajını yapar.
Donanım bileĢenlerine ait teknik özellikleri tespit eder.
Donanım konfigürasyonu belirler.
Donanım yükseltme iĢlemlerini yapar.
ĠĢletim sistemi kurulumu yapar.
Donanım bileĢenlerine ait sürücüleri yükler.
Programları yükler.
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
S.N.
ÖNLĠSANS PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ
1
Bilgisayar teknolojisi alanında temel bilgi ve becerilere sahip olabilirler ve
bilgisayar teknolojisi alanındaki temel kavramları kavrayabilirler,
2
Bilgisayar teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmıĢ problemlerin çözümü
için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir
biçimde yapabilirler; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el
ve/veya düĢünsel becerileri kullanabilirler,
3
Bilgisayar teknolojisi ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalıĢma
arkadaĢlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kiĢi ve gruplara açık bir biçimde
anlatabilirler ve takım çalıĢması yapabilirler,
X
4
Bilgisayar teknolojisi alanında bağımsız
öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterebilirler,
X
5
Bilgisayar teknolojisi ile ilgili çalıĢmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili
sorunları belirleyebilirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını
gösterebilirler,
1
olarak
öğrenmeyi
X
X
ve
X
6
Sorumluluğu altında çalıĢanların
değerlendirebilir ve denetleyebilirler,
7
Bilgisayar teknolojisi alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine
sahip olabilirler,
8
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, bilgisayar teknolojisi
mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilirler,
X
9
Bilgisayar teknolojisi ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler
ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olabilirler,
X
10
Bilgisayar teknolojisi ile ilgili konularda, iĢ güvenliği, iĢçi sağlığı ve çevre
koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilirler,
11
12
13
14
15
performanslarını
objektif
olarak
Bilgisayar teknolojisi sistemleri, sistem bileĢenlerini ya da süreci analiz
ederek, sistemi kullanabilir, kontrollerini, bakım ve onarımını yapabilirler
ve bu amaçla kullanılması gerekli olan makine teçhizat alet, avadanlık ve
cihazları kullanabilirler,
Türkçeyi sözlü ve yazılı etkin kullanabilir, öğrendikleri Türkçe ve yabancı
dil bilgisi ile alanı ile ilgili konularda düĢüncelerini ve sorunlara iliĢkin
çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kiĢilerle paylaĢabilirler,
YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki
geliĢmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptirler,
Bilgiye eriĢebilme ve bu amaçla kaynak araĢtırması yapabilme, veri
tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, toplanan verileri analiz
etme ve yorumlama becerisine sahiptirler,
Bilgisayar teknolojisi alanında çalıĢan personelle, çalıĢma arkadaĢlarıyla
ve iĢ nedeniyle iletiĢimde bulunduğu kiĢilerle sağlıklı ve etkili iletiĢim
kurabilirler.
HAFTALIK KONULAR VE DERS ÖNCESĠ HAZIRLIK
Hafta
Konular
1
Bilgisayar Kasaları ve Güç Kaynakları
2
Anakart
3
Merkezi ĠĢlem Birimi
4
Bellekler
5
Sabit Diskler
6
Sürücüler
7
GiriĢ Aygıtları, GeniĢleme Kartları
8
Yarıyıl ara sınavı
2
X
X
X
X
X
X
X
X
9
Yarıyıl ara sınavı
10
Ekranlar
11
Konfigürasyon Belirleme ve Bilgisayar Toplama
12
BIOS Ayarları
13
ĠĢletim Sistemi Yükleme
14
Donanım BileĢenlerinin Tanıtılması, Programların Yüklenmesi
15
Donanım BileĢenlerinin Tanıtılması, Programların Yüklenmesi
16-17
Yarıyıl sonu sınavı
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
1.
1.
Yardımcı
2.
Ders Kitabı
3.
Bilgisayar Donanımı (Ebubekir YAġAR)
Renkli ve Resimli Kolay PC (Mike MEYERS)
PC Donanım Bakım Kılavuzu (Scott MUELLER)
Bilgisayar Donanımı Ders Notu
DEĞERLENDĠRME
Yarıyıl ÇalıĢmaları
Adet
Puan
Ara Sınav
1
16
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
60
Temrin Notu
1
16
Yarıyıl Değerlendirme Notu
1
8
TOPLAM
100
AKTS/Ġġ YÜKÜ TABLOSU
Faaliyetler
Sayı
Süre (Saat)
Toplam ĠĢ Yükü
Ders saati
13
4
52
Sınıf dıĢı ders çalıĢması
12
3
36
Ödev
2
3
6
Ara sınav çalıĢması
3
3
9
Ara sınav
1
4
4
Yarıyıl sonu sınavı çalıĢması
3
3
9
Yarıyıl sonu sınavı
1
4
4
TOPLAM
120
AKTS
5
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
167 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content