close

Enter

Log in using OpenID

Analog Haberleşme

embedDownload
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Analog HaberleĢme
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Dili
Dersin Ön KoĢulu
Dersin VeriliĢ ġekli
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
Kodu
YY
Teori
Uygulama
Y.Kredi
AKTS
ANH-3EL
3
1
2
2
4
Ön lisans
Zorunlu
Türkçe
Yüz Yüze
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin, sinyallerin zaman ve frekans analizlerini, filtre
devrelerinin çalıĢma prensiplerini, lineer ve üstel modülasyon verici,
alıcı devrelerini kavramaları amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenim
Kazanımları
 Sinyallerin zaman ve frekans analizi (fourier analizi) prensibini bilir.
 Filtre çeĢitlerini bilir ve gerekli devre uygulamalarını yapar.
 Enerji ve güç spektral yoğunluğu prensibini bilir.
 Lineer modülasyon/demodülasyon prensibini bilir ve gerekli
uygulamaları yapar.
 SSB, DSB, VSB prensibini bilir ve gerekli uygulamaları yapar.
 Üstel modülasyon /demodülasyon prensibini bilir.
Dersin Ġçeriği
Ders, sinyallerin zaman ve frekans analizleri (fourier analizi), filtre
(süzgeç) prensipleri ve çeĢitleri, lineer modülasyon prensipleri ve
çeĢitleri, üstel modülasyon prensipleri ve çeĢitleri konularını
içermektedir.
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
S.N
ÖNLĠSANS PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ
1
Elektronik HaberleĢme alanında temel bilgi ve becerilere sahip olabilirler
ve Elektronik HaberleĢme alanındaki temel kavramları kavrayabilirler,
2
Elektronik HaberleĢme alanında tanımı iyi yapılmıĢ problemlerin çözümü
için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir
biçimde yapabilirler; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el
ve/veya düĢünsel becerileri kullanabilirler,
3
Elektronik HaberleĢme ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalıĢma
arkadaĢlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kiĢi ve gruplara açık bir biçimde
anlatabilirler ve takım çalıĢması yapabilirler,
4
Elektronik HaberleĢme alanında bağımsız
öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterebilirler,
5
Elektronik HaberleĢme ile ilgili çalıĢmalarda öngörülmeyen durumlarla
ilgili sorunları belirleyebilirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını
gösterebilirler,
1
olarak
öğrenmeyi
X
X
X
ve
X
X
6
Sorumluluğu altında çalıĢanların
değerlendirebilir ve denetleyebilirler,
performanslarını
objektif
olarak
7
Elektronik HaberleĢme alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil
bilgisine sahip olabilirler,
8
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, Elektronik HaberleĢme
mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilirler,
9
Elektronik HaberleĢme ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler
ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olabilirler,
X
10
Elektronik HaberleĢme ile ilgili konularda, iĢ güvenliği, iĢçi sağlığı ve
çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilirler,
X
11
Elektronik HaberleĢme sistemleri, sistem bileĢenlerini ya da süreci analiz
ederek, sistemi kullanabilir, kontrollerini, bakım ve onarımını yapabilirler
ve bu amaçla kullanılması gerekli olan makine teçhizat alet, avadanlık ve
cihazları kullanabilirler,
X
12
Öğrendikleri Türkçe ve yabancı dil bilgisi ile alanı ile ilgili konularda
düĢüncelerini ve sorunlara iliĢkin çözüm önerilerini uzman olan ve
olmayan kiĢilerle paylaĢabilirler,
13
YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki
geliĢmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptirler,
14
Bilgiye eriĢebilme ve bu amaçla kaynak araĢtırması yapabilme, veri
tabanları ve diğer ilgi kaynaklarını kullanabilme, toplanan verileri analiz
etme ve yorumlama becerisine sahiptirler,
15
Elektronik
haberleĢme
alanında
çalıĢan
personelle,
çalıĢma
arkadaĢlarıyla ve iĢ nedeniyle iletiĢimde bulunduğu kiĢilerle sağlıklı ve
etkili iletiĢim kurabilirler,
HAFTALIK KONULAR VE DERS ÖNCESĠ HAZIRLIK
Hafta
Konular
1
HaberleĢme Sistemlerinin Temel BileĢenleri
2
Sinyallerin Zaman ve Frekans Analizi (Fourier Analizi)
3
Sinyallerin Zaman ve Frekans Analizi (Fourier Analizi)
4
Sinyallerin Zaman ve Frekans Analizi (Fourier Analizi)
5
Filtreler
6
Enerji ve Güç Spektral Yoğunluğu, Lineer Sistemlerde Genlik ve Faz Distorsiyonu
7
Lineer Modülasyon / Demodülasyon, Vericiler
2
X
8
Yarıyıl ara sınavı.
9
Uygulamalı yarıyıl ara sınavı.
10
Lineer Modülasyonda Alıcılar
11
Lineer Modülasyonda Alıcılar
12
SSB, DSB, VSB
13
Üstel Modülasyon / Üstel Demodülasyon
14
Üstel Modülasyon / Üstel Demodülasyon
15
Üstel Modülasyonda Alıcılar
16-17
Yarıyıl sonu sınavı
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
1. Elektronik ĠletiĢim Teknikleri (WAYNE TOMASI,2002)
DEĞERLENDĠRME
Yarıyıl ÇalıĢmaları
Adet
Puan
Ara Sınav
1
16
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
60
Temrin Notu
1
16
Yarıyıl Değerlendirme Notu
1
8
TOPLAM
100
AKTS/Ġġ YÜKÜ TABLOSU
Faaliyetler
Sayı
Süre (Saat)
Toplam ĠĢ Yükü
Ders saati
13
3
39
Sınıf dıĢı ders çalıĢması
10
1
10
Ödev
10
2
20
Ara sınav çalıĢması
1
6
6
Ara sınav
1
2
2
Yarıyıl sonu sınavı çalıĢması
1
6
6
Yarıyıl sonu sınavı
1
2
2
TOPLAM
85
AKTS
4
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
165 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content