close

Enter

Log in using OpenID

04.09.2014 tarihli meclis kararı

embedDownload
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/127
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 1 –Gündemin birinci maddesi “10.01.2014 tarih ve 1/5 sayılı Meclis Kararımız ile
Eylül ayı, Meclisin tatil ayı olarak belirlenmiştir; Ancak Meclisce görüşülecek konuların yoğunluğu
nedeniyle Meclis toplantısının yapılması konusunda Meclisce görüşülerek gerekli kararın alınması“
hakkındaydı.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
10.01.2014 tarih ve 1/5 sayılı Meclis Kararımız ile Eylül ayı, Meclisin tatil ayı olarak
belirlenmiştir; Ancak Meclisce görüşülecek konuların yoğunluğu nedeniyle Meclis toplantısının
yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/129
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 3 –Gündemin üçüncü maddesi “Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi“
hakkındaydı.
A) İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tetkik edilmek üzere Komisyonumuza havale edilen, konu imar paftaları üzerinde incelenmiş olup
Komisyonlarımızın görüşü aşağıda belirtilerek mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.27/08/2014
1-Belediye Meclisimizin 05.08.2014 Tarih ve 124 sayılı kararı ile komisyonlarımıza havale edilen,
“Tevfik Fatih CANDEMİR’in” 27.06.2014 tarih ve 2014/D-4406-9520 sayılı dilekçesi ile “Güney Grubu AG+YG
Elektrik Tesisi İşleri” olarak adlandırılan Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. adına yapılacak trafo yerleri yapım işi ile
ilgili olarak Şehir Plancısı Arife DİNÇER’e hazırlattırılan Torbalı Merkezde 8 adet trafo yerini gösteren 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri incelenmiştir. 01.08.2014 Tarih ve 495 sayılı İlçe Sağlık
Müdürlüğünün yazısında Tepeköy Mahallesi 538 Ada 21 numaralı parsel üzerinde 3 Nolu Aile Sağlık Merkezi
mevcut olup 5 Aile Hekiminin görev yaptığı belirtilerek mevcut binanın yetersiz kalması nedeniyle belirtilen
alana ek bina yapılması planlanmakta olması nedeni ile anılan alana Trafo konulması uygun bulunmamıştır.
538 Ada 21 numaralı parselde bulunan TR-170 numaralı Trafo yeri dışında Torbalı merkezde park alanı olarak
terk edilmiş alanlarda 7 adet trafo yerini gösteren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin, 5393
sayılı yasanın 18.maddesinin (c) bendi gereğince uygun olacağına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Belediye Meclisimizin 05.08.2014 Tarih ve 124 sayılı kararı ile komisyonlarımıza havale edilen,
“Tevfik Fatih CANDEMİR’in” 27.06.2014 tarih ve 2014/D-4406-9520 sayılı dilekçesi ile “Güney Grubu AG+YG
Elektrik Tesisi İşleri” olarak adlandırılan Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. adına yapılacak trafo yerleri yapım işi ile
ilgili olarak Şehir Plancısı Arife DİNÇER’e hazırlattırılan Torbalı Merkezde 8 adet trafo yerini gösteren 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri incelenmiştir. 01.08.2014 Tarih ve 495 sayılı İlçe Sağlık
Müdürlüğünün yazısında Tepeköy Mahallesi 538 Ada 21 numaralı parsel üzerinde 3 Nolu Aile Sağlık Merkezi
mevcut olup 5 Aile Hekiminin görev yaptığı belirtilerek mevcut binanın yetersiz kalması nedeniyle belirtilen
alana ek bina yapılması planlanmakta olması nedeni ile anılan alana Trafo konulması uygun bulunmamıştır.
538 Ada 21 numaralı parselde bulunan TR-170 numaralı Trafo yeri dışında Torbalı merkezde park alanı
olarak terk edilmiş alanlarda 7 adet trafo yerini gösteren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliklerinin, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin (c) bendi gereğince uygun olacağına mevcudun oybirliği
ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/130
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 3 –Gündemin üçüncü maddesi “Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi“
hakkındaydı.
B) BÜTÇE VE KESİN HESAP KOMİSYONU RAPORU
2015 Yılında uygulanacak ve 11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı maktu vergi ve harçların miktar ile tutarların uygulanması (İlan ve
Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı ve İşyeri Açma İzin
Harcı)” kanununda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri
arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar dikkate alınmak suretiyle, belediyelerin dört gruba veya
daha az gruba ayrılarak harç tarifelerinin belirlenmesi için 05/08/2014 tarih ve 12/126 sayılı Meclis
Kararı ile Belediye Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonunun havale edilen Belediyemiz harç tarifelerine
ait aşağıda yazılan tarife miktarları komisyonumuzun oybirliği ile tespit edilmiş olup, komisyon
teklifimizin görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederiz. Denilmektedir.
BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNE İLİŞKİN TABLO
: İZMİR
İL ADI
BELEDİYE ADI
: TORBALI
A.İLAN VE REKLAM VERGİSİ
Kanuni Tarife
İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer
1
1.Dükkan ,ticari ve sinai müessese
ve serbest meslek erbabınca çeşitli
yerlere asılan ve takılan her çeşit
Grup/ Verginin Tutarı (TL)
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
1
2
3
4
1.BULVAR VE
MEYDAN
20
100
60
50
40
20
2.CADDE
20
100
50
40
30
20
levha , yazı ve resim gibi sabit bütün
ilan ve reklamların beher
3.SOKAK
metrekaresinden yıllık olarak
20
100
40
30
25
20
8
40
40
40
40
10
8
40
40
40
40
10
1.BULVAR VE
MEYDAN
2
10
10
10
10
2
2.CADDE
2
10
10
10
10
2
3.SOKAK
2
10
10
10
10
2
1.LED EKRANLI İLAN
VE REKLAM
30
150
80
70
60
50
2.DİĞER IŞIKLI VE
PROJEKSİYONLU
İLAN VE
REKLAMDAN
30
150
70
60
50
40
1.TOPLU TAŞIMA
2
2.Motorlu taşıt araçlarının içine veya ARAÇLARI
dışına konulan ilan ve reklamların
beher metrekaresinden yıllık olarak 2.DİĞERLERİ
3
3.Cadde , sokak ve yaya
kaldırımları üzerine girilen binaların
cephe ve yanlarına asılan bez veya
sair maddeler vasıtasıyla yapılan
geçici mahiyetteki ilan ve
reklamların metrekaresinden
haftalık olarak
4
4.Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve
reklamlardan her metrekare için
yıllık olarak
5
5.İlan ve reklam amacıyla dağıtılan
broşür katalog duvar ve cep
takvimleri biblolar veya benzeri her
biri için
1.BÜTÜN YERLERDE
0,01
0,25
0,1
0,1
0,1
0,1
6
6.Mahiyeti ne olursa olsun
yapıştırılacak çeşitli afişler ve
benzerlerinin beherinin
metrekaresinden
1.BÜTÜN YERLERDE
0,02
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
B. EĞLENCE VERGİSİ ( Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerleri )
Kanuni Tarife
Eğlence Vergisinin Türü ve Alanı
1
2
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
1
2
3
4
50 m²'ye kadar
5
100
10
9
8
8
51 m²'ye-150 m² kadar
5
100
20
15
10
10
5
100
30
20
15
15
5
100
40
25
20
20
4 yıldızlı otelde
5
100
50
40
40
40
5 yıldızlı otelde
5
100
80
60
60
25 m²'ye kadar
5
100
5
5
5
26 m²-50 m² arası
5
100
5
5
5
51 m²-100 m² arası
5
100
5
5
5
101 m²-200 m² arası
5
100
5
5
5
201 m² den yukarı
5
100
5
5
5
60
5
5
5
5
5
1.Bar , pavyon , gazino , gece
151 m²'ye-300 m²
kulübü , taverna , diskotek , kabare , kadar
dansing gibi eğlence yerlerinde
301 m² ' den yukarı
çalışılan her gün için
1.Bilardo ve masa futbolu salonları
gibi eğlence yerlerinde çalışılan her
gün için
Grup/ Verginin Tutarı (TL)
C. İŞGAL HARCI
İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer
1
2
3
1.52 maddenin ( 1 ) ve ( 2 ) numaralı bentlerinde yazılı
işgallerde beher metrekare için günde
1.Satışı yapılan
küçükbaş hayvan
2.52 maddenin ( 1 ) numaralı
başına
bendinde yazılı hayvan satıcılarının
2.Satışı yapılan
işgallerinde
büyükbaş hayvan
başına
1.Her taşıttan
beher saat için
3.52 maddenin ( 3 ) numaralı
2.Parkmetre
bendinde yazılı işgallerde
çalıştırılan
yerlerde beher
saat içn
Kanuni Tarife
En Az En Çok
(TL)
(TL)
Grup/ Verginin Tutarı (TL)
1
2
3
4
0,5
2,5
1,7
1,7
1,7
1
0,5
2,5
2
2
2
1
1
5
5
5
2
2
0,25
1,25
1
1
0,5
0,5
0,5
2,5
2
2
1
1
Ç.TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Harcı
25 m² ye kadar
1
1.Her türlü işyeri için yıllık olarak
Kanuni Tarife
En Az En Çok
(TL)
(TL)
20
800
Grup/ Verginin Tutarı (TL)
1
2
3
4
20
30
40
50
100
60
50
40
25 m²-100 m² arası
20
800
100
80
60
101 m²-250 m² arası
20
800
150
120
100
251 m²-500 m² arası
20
800
350
250
170
500 m² den yukarı
20
800
600
500
350
D. İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI
İşyeri Açma İzin Harcı
1.25 m² ye kadar
1
1.Her tür işyeri için beher m² sinden
Kanuni Tarife
En Az En Çok
(TL)
(TL)
0,1
1
Grup/ Verginin Tutarı (TL)
1
2
3
4
1
1
1
0,5
2.25 m²-100 m² arası
0,1
1
1
1
1
0,5
3.101 m²-250 m² arası
0,1
1
1
1
1
0,5
4.251 m²-500 m² arası
0,1
1
1
1
1
0,5
5.500 m² den yukarı
0,1
1
1
1
1
0,5
TORBALI BELEDİYESİ BAZI MATBU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNE İLİŞKİN TABLO
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
İLÇE
NO
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
3
1
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
126
SOKAK
3
2
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
128
SOKAK
3
3
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
176
SOKAK
3
4
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8500
SOKAK
3
5
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8501
SOKAK
3
6
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8502
SOKAK
3
7
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8504
SOKAK
3
8
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8505
SOKAK
3
9
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8506
SOKAK
3
10
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8507
SOKAK
3
11
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8508
SOKAK
3
12
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8509
SOKAK
3
13
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8510
SOKAK
3
14
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8511
SOKAK
3
15
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8512
SOKAK
3
16
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8513
SOKAK
3
17
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8514
SOKAK
3
18
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8515
SOKAK
3
19
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8516
SOKAK
3
20
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8517
SOKAK
3
21
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8519
SOKAK
3
22
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8520
SOKAK
3
4
23
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8521
SOKAK
3
24
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8522
SOKAK
3
25
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8523
SOKAK
3
26
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8524
SOKAK
3
27
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8525
SOKAK
3
28
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8526
SOKAK
3
29
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8527
SOKAK
3
30
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
8528
SOKAK
3
31
TORBALI
SUBAŞI
19 MAYIS
OSMAN DİRİK
CADDE
32
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
201
SOKAK
3
33
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
207
SOKAK
3
34
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
208
SOKAK
3
35
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
210
SOKAK
3
36
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
210/1
SOKAK
3
37
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
212
SOKAK
3
38
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
212/1
SOKAK
3
39
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
216
SOKAK
3
40
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
218
SOKAK
3
41
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
224
SOKAK
3
42
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
230
SOKAK
2
43
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
231
SOKAK
2
44
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
231/1
SOKAK
2
45
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
250
SOKAK
3
46
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
251
SOKAK
3
47
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
301
SOKAK
1
48
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
302
SOKAK
1
49
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
303
SOKAK
1
2
50
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
303/1
SOKAK
3
51
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
304
SOKAK
52
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
304/1
SOKAK
53
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
304/2
SOKAK
2
54
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
306
SOKAK
2
55
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
308
SOKAK
56
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
311
SOKAK
57
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
321
SOKAK
58
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
322
SOKAK
2
59
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
323
SOKAK
2
60
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
325
SOKAK
61
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
327
SOKAK
3
62
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
329
SOKAK
3
63
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
339
SOKAK
3
64
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
370
SOKAK
65
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9100
SOKAK
3
66
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9202
SOKAK
3
67
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9204
SOKAK
3
68
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9207
SOKAK
3
69
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9208
SOKAK
3
70
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9209
SOKAK
3
71
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9211
SOKAK
72
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9212
SOKAK
3
73
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9213
SOKAK
3
74
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9213/1
SOKAK
75
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9215
SOKAK
76
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9216
SOKAK
2
1
3
2
3
1
1
1
2
3
2
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
3
77
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9217
SOKAK
1
78
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9218
SOKAK
3
79
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9222
SOKAK
3
80
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9223
SOKAK
3
81
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9224
SOKAK
82
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9226
SOKAK
83
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9228
SOKAK
2
84
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9229
SOKAK
2
85
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9230
SOKAK
3
86
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9231
SOKAK
3
87
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9232
SOKAK
3
88
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9233
SOKAK
3
89
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9234
SOKAK
3
90
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9235
SOKAK
3
91
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9236
SOKAK
3
92
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9237
SOKAK
3
93
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
9310
SOKAK
3
94
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
ABDİ İPEKÇİ
SOKAK
3
95
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
AÇELYA
SOKAK
3
96
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
AKASYA
SOKAK
3
97
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
AKDENİZ
SOKAK
3
98
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
ATATÜRK
CADDE
99
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
ATMACA
SOKAK
100
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
BALKAN
CADDE
101
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
BAŞMİMAR
SİNAN
CADDE
2
3
1
3
1
2
4
102
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
BATIBETON
CADDE
1
103
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
BAYRAKTAR
SOKAK
1
104
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
BEGONYA
SOKAK
3
105
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
BESTEKAR BARIŞ
MANÇO
SOKAK
3
106
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
BÜLBÜL
SOKAK
3
107
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
CAN
SOKAK
3
108
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
DEMİRCİTEPE
KÜME
EVLER
3
109
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
DENİZ
SOKAK
3
110
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
DERE
SOKAK
3
111
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
DOĞAN
SOKAK
3
112
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
FATMA TONKUŞ
CADDE
113
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
FIRAT
SOKAK
114
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
GAZİ
CADDE
1
115
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
GÜMAKSAN
SOKAK
1
116
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
GÜVERCİN
SOKAK
3
117
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
HASAN TAHSİN
SOKAK
3
118
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
IHLAMUR
SOKAK
3
119
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
İSKELE
CADDE
1
120
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
İZMİR AYDIN
CADDE
1
121
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
KANARYA
SOKAK
122
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
KARABAĞ
SOKAK
123
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
KARADENİZ
SOKAK
124
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
KARAKAYA
SOKAK
125
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
KARTAL
SOKAK
3
126
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
KEKLİK
SOKAK
3
127
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
KİRAZ
SOKAK
3
128
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
KIRLANGIÇ
SOKAK
3
1
3
3
1
3
1
129
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
KUMRU
SOKAK
3
130
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
KUŞÇU
CADDE
131
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
LALE
SOKAK
132
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
MAREŞAL FEVZİ
ÇAKMAK
CADDE
133
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
MARMARA
SOKAK
3
134
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
MARTI
SOKAK
3
135
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
MEVLANA
SOKAK
3
136
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
MORSALKIM
SOKAK
3
137
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
NAMIK KEMAL
CADDE
2
138
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
NAZİF ALPYÖRÜK CADDE
2
139
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
NİLÜFER
SOKAK
140
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
ORHAN
ALPYÖRÜK
CADDE
141
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
PINAR
SOKAK
142
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
PİZZA PİZZA
SOKAK
143
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
ŞAHİN
SOKAK
3
144
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
SARDUNYA
SOKAK
3
145
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
SARMAŞIK
SOKAK
3
146
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
SAZYOLU
CADDE
147
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
SERÇE
SOKAK
148
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
SİMGE
CADDE
149
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
ŞİRİN
SOKAK
3
150
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
SÜLÜN
SOKAK
3
151
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
TEBA
SOKAK
152
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
TURNA
SOKAK
153
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
UĞUR MUMCU
CADDE
154
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
URFALI
SOKAK
1
3
2
3
1
3
1
1
3
1
1
3
2
3
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
155
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
VATAN
CADDE
156
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
VİŞNE
SOKAK
157
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
YALI
CADDE
2
158
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
YAVUZ SELİM
CADDE
2
159
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
YAZIBAŞI İZMİR
CADDE
160
TORBALI
YAZIBAŞI
29 EKİM
ZEKİ MÜREN
SOKAK
161
TORBALI
ORMANKÖY
AHMETLİ
15.
CADDE
4
162
TORBALI
ORMANKÖY
AHMETLİ
6100
SOKAK
4
163
TORBALI
ORMANKÖY
AHMETLİ
6101
SOKAK
4
164
TORBALI
ORMANKÖY
AHMETLİ
6102
SOKAK
4
165
TORBALI
ORMANKÖY
AHMETLİ
6103
SOKAK
4
166
TORBALI
ORMANKÖY
AHMETLİ
6104
SOKAK
4
167
TORBALI
ORMANKÖY
AHMETLİ
6104/1
SOKAK
4
168
TORBALI
ORMANKÖY
AHMETLİ
6105
SOKAK
4
169
TORBALI
ORMANKÖY
AHMETLİ
6106
SOKAK
4
170
TORBALI
ORMANKÖY
AHMETLİ
6107
SOKAK
4
171
TORBALI
ORMANKÖY
AHMETLİ
6108
SOKAK
4
172
TORBALI
ORMANKÖY
AHMETLİ
6109
SOKAK
4
173
TORBALI
ORMANKÖY
AHMETLİ
6110
SOKAK
4
174
TORBALI
ORMANKÖY
AHMETLİ
6111
SOKAK
4
175
TORBALI
ORMANKÖY
AHMETLİ
6112
SOKAK
4
176
TORBALI
ORMANKÖY
AHMETLİ
9.
CADDE
4
177
TORBALI
ORMANKÖY
AHMETLİ
GAZİ ATATÜRK
MEYDAN
4
178
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1002
SOKAK
2
179
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1003
SOKAK
2
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
3
4
2
3
1
3
180
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1004
SOKAK
2
181
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1005
SOKAK
2
182
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1006
SOKAK
2
183
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1007
SOKAK
2
184
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1008
SOKAK
2
185
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1009
SOKAK
2
186
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1010
SOKAK
2
187
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1011
SOKAK
2
188
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1012
SOKAK
2
189
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1013
SOKAK
2
190
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1014
SOKAK
2
191
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1015
SOKAK
2
192
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1016
SOKAK
2
193
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1018
SOKAK
2
194
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1019
SOKAK
2
195
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1020
SOKAK
2
196
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1021
SOKAK
2
197
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1022
SOKAK
2
198
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1023
SOKAK
2
199
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1025
SOKAK
2
200
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1026
SOKAK
2
201
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1027
SOKAK
2
202
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1028
SOKAK
2
203
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1029
SOKAK
2
204
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1030
SOKAK
2
205
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1031
SOKAK
2
206
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1032
SOKAK
2
207
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1033
SOKAK
2
208
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1034
SOKAK
2
209
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1035
SOKAK
2
210
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1036
SOKAK
2
211
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1037
SOKAK
2
212
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1038
SOKAK
2
213
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1039
SOKAK
2
214
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1040
SOKAK
2
215
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1041
SOKAK
2
216
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1042
SOKAK
2
217
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1043
SOKAK
2
218
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1044
SOKAK
2
219
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1045
SOKAK
2
220
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1046
SOKAK
2
221
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1047
SOKAK
2
222
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1048
SOKAK
2
223
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1049
SOKAK
2
224
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1050
SOKAK
2
225
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1051
SOKAK
2
226
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1053
SOKAK
2
227
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1055
SOKAK
2
228
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
1057
SOKAK
2
229
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
5199
SOKAK
2
230
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
AYDIN
CADDE
1
231
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
CEMALİ TUNCER
BULVAR
1
232
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
FEVZİ PAŞA
CADDE
1
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
233
TORBALI
MERKEZ
ALPKENT
234
TORBALI
ORMANKÖY
235
TORBALI
236
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
3
4
NACİ TUNCEL
CADDE
1
ARSLANLAR
6130
SOKAK
4
ORMANKÖY
ARSLANLAR
6130/1
SOKAK
4
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
ACAR
SOKAK
4
237
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
AĞA
SOKAK
4
238
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
AKGÖL ORMAN
MEVKİİ
KÜME
EVLER
4
239
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
ARSLANLAR
SOKAK
4
240
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
ATALANI
KÜME
EVLER
4
241
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
ATİK
SOKAK
4
242
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
BAYINDIR
ASFALTI
CADDE
4
243
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
BAYRAM İSA
SOKAK
4
244
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
BECER
SOKAK
4
245
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
BODOR
SOKAK
4
246
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
ÇEVİK
SOKAK
4
247
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
DEĞİRMENALTI
SOKAK
4
248
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
EFE
CADDE
4
249
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
EKOTEN
CADDE
4
250
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
HARMANLAR
CADDE
4
251
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
İSTASYON
CADDE
4
252
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
KAHVEALTI
SOKAK
4
253
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
KAYA
SOKAK
4
254
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
KEMAL ALAN
SOKAK
4
255
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
KEMAL ATATÜRK CADDE
4
256
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
ÖZKAN
SOKAK
4
257
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
ŞEHİT ATİLLA
SUNAR
CADDE
4
ŞEHİT ATİLLA
SUNAR
1.ÇIKMAZI
ŞEHİT ATİLLA
SUNAR
2.ÇIKMAZI
258
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
SOKAK
4
259
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
SOKAK
4
260
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
ŞEKER
SOKAK
4
261
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
TORBALI ASFALTI CADDE
4
262
TORBALI
ORMANKÖY
ARSLANLAR
TRAFO
CADDE
4
263
TORBALI
SUBAŞI
ATALAN
601
SOKAK
4
264
TORBALI
SUBAŞI
ATALAN
602
SOKAK
4
265
TORBALI
SUBAŞI
ATALAN
603
SOKAK
4
266
TORBALI
SUBAŞI
ATALAN
604
SOKAK
4
267
TORBALI
SUBAŞI
ATALAN
605
SOKAK
4
268
TORBALI
SUBAŞI
ATALAN
606
SOKAK
4
269
TORBALI
SUBAŞI
ATALAN
607
SOKAK
4
270
TORBALI
SUBAŞI
ATALAN
608
SOKAK
4
271
TORBALI
SUBAŞI
ATALAN
609
SOKAK
4
272
TORBALI
SUBAŞI
ATALAN
610
SOKAK
4
273
TORBALI
SUBAŞI
ATALAN
KURTULUŞ
CADDE
4
274
TORBALI
SUBAŞI
ATALAN
TİRE
CADDE
275
TORBALI
SUBAŞI
ATALAN
YUNUS EMRE
CADDE
276
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1501
SOKAK
2
277
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1502
SOKAK
2
278
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1503
SOKAK
2
279
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1504
SOKAK
2
280
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1505
SOKAK
2
281
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1506
SOKAK
2
282
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1507
SOKAK
2
283
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1508
SOKAK
2
3
4
284
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1509
SOKAK
2
285
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1510
SOKAK
2
286
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1511
SOKAK
2
287
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1512
SOKAK
2
288
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1513
SOKAK
2
289
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1514
SOKAK
2
290
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1515
SOKAK
2
291
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1516
SOKAK
2
292
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1517
SOKAK
2
293
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1520
SOKAK
2
294
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1521
SOKAK
2
295
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1522
SOKAK
2
296
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1523
SOKAK
2
297
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1524
SOKAK
2
298
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1525
SOKAK
2
299
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1526
SOKAK
2
300
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1527
SOKAK
2
301
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1528
SOKAK
2
302
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1529
SOKAK
2
303
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1530
SOKAK
2
304
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1531
SOKAK
2
305
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1532
SOKAK
2
306
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1533
SOKAK
2
307
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1533/1
SOKAK
2
308
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1534
SOKAK
2
309
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1535
SOKAK
2
310
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1536
SOKAK
2
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
311
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1537
SOKAK
2
312
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1538
SOKAK
2
313
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1539
SOKAK
2
314
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1540
SOKAK
2
315
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1541
SOKAK
2
316
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1542
SOKAK
2
317
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1543
SOKAK
2
318
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1544
SOKAK
2
319
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1545
SOKAK
2
320
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1546
SOKAK
2
321
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1547
SOKAK
2
322
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1548
SOKAK
2
323
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1549
SOKAK
2
324
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1550
SOKAK
2
325
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1551
SOKAK
2
326
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1552
SOKAK
2
327
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1553
SOKAK
2
328
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1554
SOKAK
2
329
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1555
SOKAK
2
330
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1556
SOKAK
2
331
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1557
SOKAK
2
332
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1558
SOKAK
2
333
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1559
SOKAK
2
334
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1560
SOKAK
2
335
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1561
SOKAK
2
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
3
4
336
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1562
SOKAK
2
337
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1563
SOKAK
2
338
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1564
SOKAK
2
339
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1565
SOKAK
2
340
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1566
SOKAK
2
341
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1567
SOKAK
2
342
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1568
SOKAK
2
343
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1569
SOKAK
2
344
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1570
SOKAK
2
345
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1571
SOKAK
2
346
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1572
SOKAK
2
347
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1573
SOKAK
2
348
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1574
SOKAK
2
349
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1575
SOKAK
2
350
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1576
SOKAK
2
351
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1577
SOKAK
2
352
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1578
SOKAK
2
353
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1579
SOKAK
2
354
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1580
SOKAK
2
355
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1581
SOKAK
2
356
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1582
SOKAK
2
357
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1583
SOKAK
2
358
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1584
SOKAK
2
359
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1585
SOKAK
2
360
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1586
SOKAK
2
361
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1587
SOKAK
2
362
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1588
SOKAK
2
363
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1589
SOKAK
2
364
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1590
SOKAK
2
365
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1591
SOKAK
2
366
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1592
SOKAK
2
367
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1593
SOKAK
2
368
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1594
SOKAK
2
369
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1595
SOKAK
2
370
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1596
SOKAK
2
371
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1597
SOKAK
2
372
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1598
SOKAK
2
373
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1599
SOKAK
2
374
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1600
SOKAK
2
375
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1601
SOKAK
2
376
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1602
SOKAK
2
377
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1603
SOKAK
2
378
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1604
SOKAK
2
379
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1605
SOKAK
2
380
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1606
SOKAK
2
381
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1607
SOKAK
2
382
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1608
SOKAK
2
383
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1609
SOKAK
2
384
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1611
SOKAK
2
385
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1612
SOKAK
2
386
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1613
SOKAK
2
387
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1614
SOKAK
2
388
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1615
SOKAK
2
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
389
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1617
SOKAK
2
390
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
1619
SOKAK
2
391
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
5
CADDE
2
392
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
6
CADDE
2
393
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
6001
SOKAK
2
394
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
7304
SOKAK
2
395
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
AYDIN
CADDE
396
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
BAHÇELİEVLER
CADDE
397
TORBALI
MERKEZ
ATATÜRK
BEKİR SAKARYA
CADDE
398
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
109
SOKAK
3
399
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
3
SOKAK
3
400
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
412
SOKAK
3
401
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
413
SOKAK
3
402
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
414
SOKAK
3
403
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
415
SOKAK
3
404
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
416
SOKAK
3
405
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
418 ÇIKMAZI
SOKAK
3
406
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
420
SOKAK
407
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
421
SOKAK
3
408
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
422
SOKAK
3
409
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
423
SOKAK
3
410
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
424
SOKAK
3
411
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
425
SOKAK
412
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
426
SOKAK
413
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
427
SOKAK
SEMT
SOKAK CADDE
ADI
Mahalle Adı
Türü
1
2
3
1
2
1
2
2
3
1
4
414
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
428
SOKAK
1
415
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
429
SOKAK
416
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
430
SOKAK
417
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
431
SOKAK
2
418
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
432
SOKAK
2
419
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
434
SOKAK
420
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
435
SOKAK
421
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
8102
SOKAK
3
422
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
9100
SOKAK
3
423
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
9102
SOKAK
3
424
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
9103
SOKAK
3
425
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
9104
SOKAK
3
426
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
9105
SOKAK
3
427
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
9106
SOKAK
3
428
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
9107
SOKAK
3
429
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
9108
SOKAK
3
430
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
9109
SOKAK
3
431
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
9110
SOKAK
3
432
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
9111
SOKAK
3
433
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
9112
SOKAK
3
434
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
ADALET
CADDE
3
435
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
BAĞIMSIZLIK
CADDE
1
436
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
BARBAROS
HAYREDDİN
SOKAK
1
437
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
CEYLAN
SOKAK
438
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
ÇİLEK
SOKAK
439
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
DİCLE
SOKAK
3
440
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
GÜLİSTAN
SOKAK
3
2
3
1
2
3
2
441
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
İZMİR AYDIN
CADDE
1
442
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
KARACA
SOKAK
3
443
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
KAVAKLIDERE
CADDE
3
444
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
KÜÇÜK
MENDERES
CADDE
3
445
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
ORHAN
ALPYÖRÜK
CADDE
446
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
ÖZGÜRLÜK
CADDE
447
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
SAKARYA
CADDE
448
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
SEYHAN
SOKAK
3
449
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
TEVFİK FİKRET
CADDE
3
450
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
YALI
CADDE
3
451
TORBALI
YAZIBAŞI
BAHÇELİEVLER
ZAFER
CADDE
452
TORBALI
ORMANKÖY
BOZKÖY
1.
CADDE
4
453
TORBALI
ORMANKÖY
BOZKÖY
6160
SOKAK
4
454
TORBALI
ORMANKÖY
BOZKÖY
6161
SOKAK
4
455
TORBALI
ORMANKÖY
BOZKÖY
6162
SOKAK
4
456
TORBALI
ORMANKÖY
BOZKÖY
6163
SOKAK
4
457
TORBALI
ORMANKÖY
BOZKÖY
6164
SOKAK
4
458
TORBALI
ORMANKÖY
BOZKÖY
6165
SOKAK
4
459
TORBALI
ORMANKÖY
BOZKÖY
6165/1
CADDE
4
460
TORBALI
ORMANKÖY
BOZKÖY
6165/2
SOKAK
4
461
TORBALI
ORMANKÖY
BOZKÖY
6166
SOKAK
4
462
TORBALI
ORMANKÖY
BOZKÖY
6167
SOKAK
4
463
TORBALI
ORMANKÖY
BOZKÖY
BOZKÖY KÖY
MEYDAN
4
464
TORBALI
SUBAŞI
BÜLBÜLDERE
801
SOKAK
4
465
TORBALI
SUBAŞI
BÜLBÜLDERE
802
SOKAK
4
466
TORBALI
SUBAŞI
BÜLBÜLDERE
803
SOKAK
4
1
3
1
2
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
467
TORBALI
SUBAŞI
BÜLBÜLDERE
804
SOKAK
4
468
TORBALI
SUBAŞI
BÜLBÜLDERE
805
SOKAK
4
469
TORBALI
SUBAŞI
BÜLBÜLDERE
806
SOKAK
4
470
TORBALI
SUBAŞI
BÜLBÜLDERE
807
SOKAK
4
471
TORBALI
SUBAŞI
BÜLBÜLDERE
809
SOKAK
4
472
TORBALI
SUBAŞI
BÜLBÜLDERE
811
SOKAK
4
473
TORBALI
SUBAŞI
BÜLBÜLDERE
813
SOKAK
4
474
TORBALI
SUBAŞI
BÜLBÜLDERE
815
SOKAK
4
475
TORBALI
SUBAŞI
BÜLBÜLDERE
817
SOKAK
4
476
TORBALI
SUBAŞI
BÜLBÜLDERE
819
SOKAK
4
477
TORBALI
SUBAŞI
BÜLBÜLDERE
821
SOKAK
4
478
TORBALI
SUBAŞI
BÜLBÜLDERE
823
SOKAK
4
479
TORBALI
SUBAŞI
BÜLBÜLDERE
825
SOKAK
4
480
TORBALI
SUBAŞI
BÜLBÜLDERE
827
SOKAK
4
481
TORBALI
SUBAŞI
BÜLBÜLDERE
YUNUS EMRE
CADDE
4
482
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
6180
SOKAK
4
483
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
6180/1
SOKAK
4
484
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
6180/2
SOKAK
4
485
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
6180/4
SOKAK
4
486
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
6180/5
SOKAK
4
487
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
BAHÇELİEVLER
SOKAK
4
488
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
BURHAN BEY
CADDE
4
489
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
ÇAKIRBEYLİ KÖY
MEYDAN
4
490
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
CAMİ
SOKAK
4
491
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
GAZİ
SOKAK
4
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
3
4
492
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
CADDE
4
493
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
GÖKÇE
SOKAK
4
494
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
GÖKTEPE
SOKAK
4
495
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
HAYITLI
SOKAK
4
496
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
İSTİKLAL
CADDE
4
497
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
KARA AYŞE
SOKAK
4
498
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
KORELİ
SOKAK
4
499
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
LALEZAR
SOKAK
4
500
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
MEHMET AKİF
CADDE
4
501
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
NERGİZ
SOKAK
4
502
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
OĞUZLAR
CADDE
4
503
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
OSMAN GAZİ
CADDE
4
504
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
PHİLSA
CADDE
4
505
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
YONCA
SOKAK
4
506
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAKIRBEYLİ
YUKARI ÇEŞME
SOKAK
4
507
TORBALI
ORMANKÖY
ÇAMLICA
ÇAMLICA YOLU
KÜME
EVLER
4
508
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2501
SOKAK
3
509
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2502
SOKAK
3
510
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2503
SOKAK
3
511
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2504
SOKAK
3
512
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2505
SOKAK
3
513
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2506
SOKAK
3
514
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2507
SOKAK
3
515
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2508
SOKAK
3
516
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2509
SOKAK
3
517
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2510
SOKAK
3
518
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2511
SOKAK
3
519
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2512
SOKAK
3
520
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2513
SOKAK
3
521
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2514
SOKAK
3
522
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2515
SOKAK
3
523
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2516
SOKAK
3
524
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2517
SOKAK
3
525
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2518
SOKAK
3
526
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2519
SOKAK
3
527
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2520
SOKAK
3
528
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2521
SOKAK
3
529
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2521/1
SOKAK
3
530
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2522
SOKAK
3
531
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2523
SOKAK
3
532
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2524
SOKAK
3
533
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2525
SOKAK
3
534
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2526
SOKAK
3
535
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2527
SOKAK
3
536
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2528
SOKAK
3
537
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2529
SOKAK
3
538
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2530
SOKAK
3
539
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2531
SOKAK
3
540
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2532
SOKAK
3
541
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2533
SOKAK
3
542
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2534
SOKAK
3
543
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2535
SOKAK
3
544
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2536
SOKAK
3
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
545
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2537
SOKAK
3
546
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2538
SOKAK
3
547
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2539
SOKAK
3
548
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2540
SOKAK
3
549
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2540/1
SOKAK
3
550
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2541
SOKAK
3
551
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2542
SOKAK
3
552
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2543
SOKAK
3
553
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2544
SOKAK
3
554
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2545
SOKAK
555
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2546
SOKAK
3
556
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2548
SOKAK
3
557
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2549
SOKAK
3
558
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2550
SOKAK
3
559
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2551
SOKAK
3
560
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2552
SOKAK
3
561
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2553
SOKAK
562
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2554
SOKAK
3
563
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2556
SOKAK
3
564
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2559
SOKAK
565
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2560
SOKAK
566
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2561
SOKAK
567
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2562
SOKAK
3
568
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2564
SOKAK
3
569
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2566
SOKAK
3
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
3
1
1
1
3
1
4
570
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2570
SOKAK
1
571
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2572
SOKAK
572
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2574
SOKAK
573
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2576
SOKAK
3
574
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2578
SOKAK
3
575
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2580
SOKAK
3
576
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2582
SOKAK
3
577
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2584
SOKAK
3
578
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2586
SOKAK
3
579
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2588
SOKAK
1
580
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2590
SOKAK
1
581
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2594
SOKAK
1
582
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
2595
SOKAK
1
583
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
AYDIN
CADDE
1
584
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
BOZKÖY
CADDE
585
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
EFES
CADDE
1
586
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
İZMİR-AYDIN
OTOYOLU
CADDE
1
587
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
ÖZGÖRKEY
CADDE
1
588
TORBALI
MERKEZ
ÇAPAK
PHİLSA
CADDE
1
589
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
12
CADDE
3
590
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
13/1
SOKAK
3
591
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
4
SOKAK
3
592
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
41/1
SOKAK
3
593
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
46/2
SOKAK
3
594
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
51/1
SOKAK
3
595
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7100
SOKAK
3
596
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7101
SOKAK
3
3
1
3
597
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7101/1
SOKAK
3
598
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7102
SOKAK
3
599
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7104
SOKAK
3
600
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7105
SOKAK
3
601
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7107
SOKAK
3
602
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7108
SOKAK
3
603
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7109
SOKAK
3
604
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7110
SOKAK
3
605
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7111
SOKAK
3
606
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7112
SOKAK
3
607
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7113
SOKAK
3
608
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7114
SOKAK
3
609
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7116
SOKAK
3
610
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7118
SOKAK
3
611
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7119
SOKAK
3
612
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7120
SOKAK
3
613
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7122
SOKAK
3
614
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7124
SOKAK
3
615
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7125
SOKAK
3
616
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7126
SOKAK
3
617
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7127
SOKAK
3
618
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7128
SOKAK
3
619
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7129
SOKAK
3
620
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7130
SOKAK
3
621
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7131
SOKAK
3
622
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7132
SOKAK
3
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
623
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7133
SOKAK
3
624
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7135
SOKAK
3
625
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7136
SOKAK
3
626
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7137
SOKAK
3
627
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7139
SOKAK
3
628
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7140
SOKAK
3
629
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7141
SOKAK
3
630
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
7141/1
SOKAK
3
631
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
81
SOKAK
3
632
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
95/1
SOKAK
3
633
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
AYDIN
CADDE
634
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI 1.KÜME KÜME
EVLERİ
EVLER
3
635
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI 2.KÜME KÜME
EVLERİ
EVLER
3
636
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI 3.KÜME KÜME
EVLERİ
EVLER
3
637
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
FEVZİ ÇAKMAK
CADDE
3
638
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA 1.
KÜME
EVLER
3
639
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
MENDERES
CADDE
3
640
TORBALI
ÇAYBAŞI
ÇAYBAŞI
ZİYA GÜLER
SOKAK
3
641
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2001
SOKAK
2
642
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2002
SOKAK
2
643
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2003
SOKAK
2
644
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2004
SOKAK
2
645
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2005
SOKAK
2
646
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2006
SOKAK
2
647
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2007
SOKAK
2
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
3
1
4
648
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2008
SOKAK
2
649
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2009
SOKAK
2
650
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2010
SOKAK
2
651
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2011
SOKAK
2
652
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2012
SOKAK
2
653
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2013
SOKAK
2
654
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2014
SOKAK
2
655
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2015
SOKAK
2
656
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2016
SOKAK
2
657
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2017
SOKAK
2
658
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2018
SOKAK
2
659
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2019
SOKAK
2
660
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2020
SOKAK
2
661
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2021
SOKAK
2
662
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2022
SOKAK
2
663
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2023
SOKAK
2
664
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2024
SOKAK
2
665
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2025
SOKAK
2
666
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2026
SOKAK
2
667
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2027
SOKAK
2
668
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2028
SOKAK
2
669
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2029
SOKAK
2
670
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2030
SOKAK
2
671
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2031
SOKAK
2
672
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2032
SOKAK
2
673
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2033
SOKAK
2
674
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2034
SOKAK
2
675
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
2035
SOKAK
2
676
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
3501
SOKAK
2
677
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
3502
SOKAK
2
678
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
3546
SOKAK
2
679
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
3548
SOKAK
2
680
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
3571
SOKAK
2
681
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
5062
SOKAK
2
682
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
5064
SOKAK
2
683
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
5097
SOKAK
2
684
TORBALI
MERKEZ
CUMHURİYET
HALUK ALPSÜ
BULVAR
685
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
23
SOKAK
4
686
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6180
SOKAK
4
687
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6180/3
SOKAK
4
688
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6181
SOKAK
4
689
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6181/1
SOKAK
4
690
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6202
SOKAK
4
691
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6203
SOKAK
4
692
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6204
SOKAK
4
693
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6205
SOKAK
4
694
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6206
SOKAK
4
695
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6207
SOKAK
4
696
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6208
SOKAK
4
697
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6208/1
SOKAK
4
698
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6209
SOKAK
4
699
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6210
SOKAK
4
700
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6211
SOKAK
4
1
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
SEMT
701
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6211/1
SOKAK
4
702
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6212
SOKAK
4
703
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6213
SOKAK
4
704
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6213/1
SOKAK
4
705
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6213/2
SOKAK
4
706
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6214
SOKAK
4
707
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6215
SOKAK
4
708
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6216
SOKAK
4
709
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6217
SOKAK
4
710
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
6218
SOKAK
4
711
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
DAĞKIZILCA KÖY
MEYDAN
4
712
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
ESENTEPE
KÜME
EVLER
4
713
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
GÜNVAR
SOKAK
4
714
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
KARAOT KÖY
YOLU
KÜME
EVLER
4
715
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
PHİLSA
CADDE
4
716
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
SEYİRTEPE
KÜME
EVLER
4
717
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
YUKARI ALAN
KÜMESİ
KÜME
EVLER
4
718
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞKIZILCA
YUKARI ALN
MEVKİİ
CADDE
4
719
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞTEKE
6230
SOKAK
4
720
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞTEKE
6231
SOKAK
4
721
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞTEKE
6232
SOKAK
4
722
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞTEKE
6233
SOKAK
4
723
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞTEKE
6234
SOKAK
4
724
TORBALI
ORMANKÖY
DAĞTEKE
DEDEPINARI
SOKAK
4
725
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
15
SOKAK
4
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
3
4
726
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
16
SOKAK
4
727
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
17
SOKAK
4
728
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
18
SOKAK
4
729
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
19
SOKAK
4
730
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
4005
SOKAK
4
731
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
6250
SOKAK
4
732
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
6251
SOKAK
4
733
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
6252
SOKAK
4
734
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
6253
SOKAK
4
735
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
6254
SOKAK
4
736
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
6255
SOKAK
4
737
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
6256
SOKAK
4
738
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
6257
SOKAK
4
739
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
6258
SOKAK
4
740
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
6259
SOKAK
4
741
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
6260
SOKAK
4
742
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
6261
SOKAK
4
743
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
6262
SOKAK
4
744
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
6263
SOKAK
4
745
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
6264
SOKAK
4
746
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
FATİH SULTAN
MEHMET
CADDE
4
747
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
FATMA DERESİ
KÜME
EVLER
4
748
TORBALI
ORMANKÖY
DEMİRCİ
İZMİR AYDIN
CADDE
4
749
TORBALI
ORMANKÖY
DÜVERLİK
DÜVERLİK YOLU
KÜME
EVLER
4
750
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
10
CADDE
3
751
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
11
CADDE
3
752
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
12
CADDE
3
753
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
3000
SOKAK
3
754
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
3005
SOKAK
3
755
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
3009
SOKAK
3
756
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
7203
SOKAK
3
757
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
7204
SOKAK
3
758
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
7205
SOKAK
3
759
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
7206
SOKAK
3
760
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
7208
SOKAK
3
761
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
7210
SOKAK
3
762
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
7211
SOKAK
3
763
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
7212
SOKAK
3
764
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
7213
SOKAK
3
765
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
BAYINDIR
ASFALTI
CADDE
3
766
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
EĞERCİ 1.KÜME
EVLERİ
KÜME
EVLER
3
767
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
EĞERCİ 2.KÜME
EVLERİ
KÜME
EVLER
3
768
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
EĞERCİ 3.KÜME
EVLERİ
KÜME
EVLER
3
769
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
EĞERCİ 4.KÜME
EVLERİ
KÜME
EVLER
3
770
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
EKOTEN
CADDE
3
771
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
KİLLİK
KÜME
EVLER
3
772
TORBALI
ÇAYBAŞI
EĞERCİ
ŞEHİTLER
1.KÜME EVLERİ
KÜME
EVLER
3
773
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3001
SOKAK
2
774
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3002
SOKAK
2
775
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3003
SOKAK
2
776
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3004
SOKAK
2
777
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3006
SOKAK
2
778
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3007
SOKAK
2
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
779
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3008
SOKAK
2
780
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3010
SOKAK
2
781
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3011
SOKAK
2
782
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3013
SOKAK
2
783
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3015
SOKAK
2
784
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3016
SOKAK
2
785
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3017
SOKAK
2
786
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3018
SOKAK
2
787
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3019
SOKAK
2
788
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3020
SOKAK
2
789
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3021
SOKAK
2
790
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3022
SOKAK
2
791
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3023
SOKAK
2
792
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3024
SOKAK
2
793
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3028
SOKAK
2
794
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3030
SOKAK
2
795
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3031
SOKAK
2
796
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3032
SOKAK
2
797
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3034
SOKAK
2
798
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3035
SOKAK
2
799
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3036
SOKAK
2
800
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3037
SOKAK
2
801
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3038
SOKAK
2
802
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3039
SOKAK
2
803
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3040
SOKAK
2
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
3
4
804
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3041
SOKAK
2
805
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3043
SOKAK
2
806
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3044
SOKAK
2
807
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3045
SOKAK
2
808
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3046
SOKAK
2
809
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3047
SOKAK
2
810
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3048
SOKAK
2
811
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3049
SOKAK
2
812
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3051
SOKAK
2
813
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3053
SOKAK
2
814
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3054
SOKAK
2
815
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3055
SOKAK
2
816
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3056
SOKAK
2
817
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3057
SOKAK
2
818
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3058
SOKAK
2
819
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3059
SOKAK
2
820
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3060
SOKAK
2
821
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3061
SOKAK
2
822
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3063
SOKAK
2
823
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3064
SOKAK
2
824
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3065
SOKAK
2
825
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3066
SOKAK
2
826
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3067
SOKAK
2
827
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3068
SOKAK
2
828
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3069
SOKAK
2
829
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3070
SOKAK
2
830
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3071
SOKAK
2
831
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3072
SOKAK
2
832
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3074
SOKAK
2
833
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3075
SOKAK
2
834
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3076
SOKAK
2
835
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3077
SOKAK
2
836
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3078
SOKAK
2
837
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3079
SOKAK
2
838
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3080
SOKAK
2
839
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3081
SOKAK
2
840
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3083
SOKAK
2
841
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3085
SOKAK
2
842
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3087
SOKAK
2
843
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3089
SOKAK
2
844
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3091
SOKAK
2
845
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3093
SOKAK
2
846
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3095
SOKAK
2
847
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3097
SOKAK
2
848
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3099
SOKAK
2
849
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3101
SOKAK
2
850
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3103
SOKAK
2
851
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3105
SOKAK
2
852
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3109
SOKAK
2
853
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3111
SOKAK
2
854
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3115
SOKAK
2
855
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
3117
SOKAK
2
856
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
ABDÜLBAKİ
AYGÜN
SOKAK
2
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
857
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
ABDÜLHAMİT
CADDE
858
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
AYDIN
CADDE
859
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
BAHÇIVAN
HÜSEYİN EKİCİ
SOKAK
2
860
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
CUMHURİYET
CADDE
2
861
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
HÜKÜMET
CADDE
862
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
İLKER DOĞAN
CADDE
863
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
KAZIM DİRİK
CADDE
1
864
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
KAZIM
KARABEKİR
CADDE
1
865
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
KIBRIS
CADDE
866
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
MİTHATPAŞA
CADDE
867
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
MUSTAFA
KORKMAZ
CADDE
2
868
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
NECATİ
DOĞANOĞLU
SOKAK
2
869
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
NECMETTİN
OĞUZ
CADDE
2
870
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
SADIK İLERİ
BULVAR
871
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
SERDAR GENÇ
CADDE
872
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
TORBALI
CADDE
1
873
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
UĞUR MUMCU
BULVAR
1
874
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
ÜZEYİR DALGIÇ
CADDE
2
875
TORBALI
MERKEZ
ERTUĞRUL
ZİYA İNCEOĞLU
CADDE
2
876
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
1
SOKAK
3
877
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
10
SOKAK
3
878
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
10/1
SOKAK
3
879
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
10/2
SOKAK
3
880
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
11
SOKAK
3
881
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
13
SOKAK
3
SEMT
SOKAK CADDE
ADI
Mahalle Adı
Türü
1
2
3
2
1
1
2
2
1
1
2
4
882
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
20
SOKAK
3
883
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
21
SOKAK
3
884
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
21/1
SOKAK
3
885
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
22
SOKAK
3
886
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
25
SOKAK
3
887
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
25/1
SOKAK
3
888
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
26
SOKAK
3
889
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
26/1
SOKAK
3
890
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
26/2
SOKAK
3
891
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
27
SOKAK
3
892
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
28
SOKAK
3
893
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
28/1
SOKAK
3
894
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
28/2
SOKAK
3
895
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
28/3
SOKAK
3
896
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
29
SOKAK
3
897
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
29 EKİM
CADDE
3
898
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
3
SOKAK
3
899
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
30
SOKAK
3
900
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
30/1
SOKAK
3
901
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
31
SOKAK
3
902
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
33
SOKAK
3
903
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
33/1
SOKAK
3
904
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
33/2
SOKAK
3
905
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
34
SOKAK
3
906
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
35
SOKAK
3
907
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
36
SOKAK
3
908
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
37
SOKAK
3
909
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
37/1
SOKAK
3
910
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
38
SOKAK
3
911
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
38/1
SOKAK
3
912
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
40
SOKAK
3
913
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
40/1
SOKAK
3
914
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
41
SOKAK
3
915
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
42
SOKAK
3
916
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
43
SOKAK
3
917
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
44
SOKAK
3
918
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
44/1
SOKAK
3
919
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
46
SOKAK
3
920
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
46/1
SOKAK
3
921
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
47
SOKAK
3
922
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
48
SOKAK
3
923
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
48/1
SOKAK
3
924
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
49
SOKAK
3
925
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
50
SOKAK
3
926
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
51
SOKAK
3
927
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
52
SOKAK
3
928
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
52/1
SOKAK
3
929
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
53
SOKAK
3
930
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
57
SOKAK
3
931
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
59
SOKAK
3
932
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
59/1
SOKAK
3
933
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
59/2
SOKAK
3
934
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8102
SOKAK
3
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
935
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8102/1
SOKAK
3
936
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8104
SOKAK
3
937
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8104/1
SOKAK
3
938
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8104/2
SOKAK
3
939
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8104/3
SOKAK
3
940
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8105
SOKAK
3
941
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8105/1
SOKAK
3
942
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8106
SOKAK
3
943
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8107
SOKAK
3
944
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8108
SOKAK
3
945
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8109
SOKAK
3
946
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8113
SOKAK
3
947
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8142
SOKAK
3
948
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8142/1
SOKAK
3
949
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8151
SOKAK
3
950
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8152
SOKAK
3
951
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8153
SOKAK
3
952
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8154
SOKAK
3
953
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8155
SOKAK
3
954
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8156
SOKAK
3
955
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
8157
SOKAK
3
956
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
89
SOKAK
3
957
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
BARIŞ MANÇO
CADDE
958
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
İHLAS
CADDE
959
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
İZMİR AYDIN
CADDE
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
3
1
3
1
4
960
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
KAVAKLIDERE
CADDE
3
961
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
KAZIM
CADDE
KARABEKİR PAŞA
3
962
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
KOYUNCUOĞLU
CADDE
3
963
TORBALI
AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK
MEHMET AKİF
ERSOY
CADDE
3
964
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
7213
SOKAK
3
965
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
AHU
SOKAK
3
966
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
AKAT
SOKAK
3
967
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
ANIT
SOKAK
3
968
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
ARDIÇ
SOKAK
3
969
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
ARITAŞ
SOKAK
3
970
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
AVCI
SOKAK
3
971
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
BAHÇELİEVLER
SOKAK
3
972
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
BARDAKÇI
SOKAK
3
973
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
BARIŞ
SOKAK
3
974
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
BAŞAK
SOKAK
3
975
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
BATTAL
SOKAK
3
976
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
BEŞİKOĞLU
SOKAK
3
977
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
BEYAZ KARANFİL
SOKAK
3
978
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
ÇAMLIK
SOKAK
3
979
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
ÇİMEN
SOKAK
3
980
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
ÇINAR
SOKAK
3
981
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
CÖMERT
SOKAK
3
982
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
DESTE
SOKAK
3
983
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
ENGİN
SOKAK
3
984
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
FATİH
CADDE
985
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
GAZOZCU
SOKAK
3
986
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
GELİŞİM
SOKAK
3
1
987
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
GİRİTLİ
SOKAK
3
988
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
GÖLHAYIT
SOKAK
3
989
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
GONCA GÜL
SOKAK
3
990
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
GÜLFİDAN
SOKAK
3
991
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
GÜMÜŞ
SOKAK
3
992
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
HASTANE
SOKAK
3
993
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
HÜDAVER KÖSE
SOKAK
3
994
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
İNCEOĞLU
SOKAK
3
995
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
KAMELYA
SOKAK
3
996
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
KARABİBER
SOKAK
3
997
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
KARDEŞ
SOKAK
3
998
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
KASIMPATI
SOKAK
3
999
TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
KAZIM
KARABEKİR
MEYDAN
3
1000 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
KESİKLİK
SOKAK
3
1001 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
KESTANECİ
FATMA
SOKAK
3
1002 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
KOCABIYIK
SOKAK
3
1003 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
KÖSEOĞLU
SOKAK
3
1004 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
KUBİLAY
SOKAK
3
1005 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
LEYLA
SOKAK
3
1006 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
MARTLIK
SOKAK
3
1007 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
MAVİ MENEKŞE
SOKAK
3
1008 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
MİMAR SİNAN
CADDE
3
1009 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
MUSTAFA
CADDE
KEMAL ATATÜRK
3
1010 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
OKUL
SOKAK
3
1011 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
ORTANCA
SOKAK
3
1012 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
OSMAN EFENDİ
SOKAK
3
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
SOKAK CADDE
ADI
İLÇE
SEMT
Mahalle Adı
Türü
1
2
3
1013 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
ŞAKAYIK
SOKAK
3
1014 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
SEDİR
SOKAK
3
1015 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
SEDİRÇAM
SOKAK
3
1016 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
SUBAKAN
SOKAK
3
1017 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
ŞÜKRÜ MEHMET SOKAK
3
1018 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
SÜLEYMAN BEY
SOKAK
3
1019 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
SULTAN KUYUSU CADDE
3
1020 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
TAŞTEPE
CADDE
1021 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
TEKİN
SOKAK
3
1022 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
VESKAR
SOKAK
3
1023 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
YAREN DEDE
SOKAK
3
1024 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
YASEMİN
SOKAK
3
1025 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
YEL DEĞİRMENİ
CADDE
3
1026 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
YILDIZ
SOKAK
3
1027 TORBALI
KARAKUYU
GAZİ MUSTAFA
KEMAL
ZÜMRÜT
SOKAK
3
1028 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
6700
SOKAK
3
1029 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
6701
SOKAK
3
1030 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
AYDINLAR
SOKAK
3
1031 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
AYFER DURGUT
CADDE
3
1032 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
BAĞCILAR
SOKAK
3
1033 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
BEYAZIT
CADDE
3
1034 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
FATİH II.
MEHMED
CADDE
3
1035 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
GAZİLER
SOKAK
3
1036 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
GÖL
SOKAK
3
1037 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
KIŞLALI
SOKAK
3
2
4
1038 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
MENDERES YOLU CADDE
3
1039 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
PAMUKÇU
OSMAN
SOKAK
3
1040 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
ŞAİR MEHMET
AKİF
SOKAK
3
1041 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
SANAYİ
DÜKKANLARI
KÜME
EVLER
3
1042 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
SEDAT YILMAZ
CADDE
3
1043 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
ŞEHİT ERDİNÇ
TEKİRLİ
CADDE
3
1044 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
SELANİK
SOKAK
3
1045 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
TEPE
SOKAK
3
1046 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
UĞUR MUMCU
SOKAK
3
1047 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
UMURBEY
SOKAK
3
1048 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
YAVUZ SELİM
SOKAK
3
1049 TORBALI
PANCAR
GAZİ PAŞA
ZEKİYE HANIM
SOKAK
3
1050 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
602
SOKAK
4
1051 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
701
SOKAK
4
1052 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
702
SOKAK
4
1053 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
703
SOKAK
4
1054 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
704
SOKAK
4
1055 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
705
SOKAK
4
1056 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
706
SOKAK
4
1057 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
707
SOKAK
4
1058 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
709
SOKAK
4
1059 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
710
SOKAK
4
1060 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
711
SOKAK
4
1061 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
712
SOKAK
4
1062 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
713
SOKAK
4
1063 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
714
SOKAK
4
1064 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
715
SOKAK
4
1065 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
716
SOKAK
4
1066 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
717
SOKAK
4
1067 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
718
SOKAK
4
1068 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
719
SOKAK
4
1069 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
720
SOKAK
4
1070 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
721
SOKAK
4
1071 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
722
SOKAK
4
1072 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
723
SOKAK
4
1073 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
725
SOKAK
4
1074 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
727
SOKAK
4
1075 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
728
SOKAK
4
1076 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
729
SOKAK
4
1077 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
BÜYÜK
MENDERES
CADDE
4
1078 TORBALI
SUBAŞI
GÖLLÜCE
GÖLLÜCE
KÜME
EVLER
4
1079 TORBALI
ORMANKÖY
HELVACI
6280
SOKAK
4
1080 TORBALI
ORMANKÖY
HELVACI
6281
SOKAK
4
1081 TORBALI
ORMANKÖY
HELVACI
6282
SOKAK
4
1082 TORBALI
ORMANKÖY
HELVACI
6283
SOKAK
4
1083 TORBALI
ORMANKÖY
HELVACI
6284
SOKAK
4
1084 TORBALI
ORMANKÖY
HELVACI
6285
SOKAK
4
1085 TORBALI
ORMANKÖY
HELVACI
6286
SOKAK
4
1086 TORBALI
ORMANKÖY
HELVACI
6287
SOKAK
4
1087 TORBALI
ORMANKÖY
HELVACI
6288
SOKAK
4
1088 TORBALI
ORMANKÖY
HELVACI
6289
SOKAK
4
1089 TORBALI
ORMANKÖY
HELVACI
6290
SOKAK
4
1090 TORBALI
ORMANKÖY
HELVACI
6291
SOKAK
4
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
İLÇE
SEMT
Türü
1
2
3
4
1091 TORBALI
ORMANKÖY
HELVACI
6292
SOKAK
4
1092 TORBALI
ORMANKÖY
HELVACI
6293
SOKAK
4
1093 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
100
SOKAK
3
1094 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
100/1
SOKAK
3
1095 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
100/2
SOKAK
3
1096 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
100/3
SOKAK
3
1097 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
100/4
SOKAK
3
1098 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
102
SOKAK
3
1099 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
102/1
SOKAK
3
1100 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
102/2
SOKAK
3
1101 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
102/3
SOKAK
3
1102 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
104
SOKAK
3
1103 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
104/1
SOKAK
3
1104 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
106
SOKAK
3
1105 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
107/1
SOKAK
3
1106 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
108
SOKAK
3
1107 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
109
SOKAK
3
1108 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
110
SOKAK
3
1109 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
110/1
SOKAK
3
1110 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
111
SOKAK
3
1111 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
112
SOKAK
3
1112 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
113
SOKAK
3
1113 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
114
SOKAK
3
1114 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
114/1
SOKAK
3
1115 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
115
SOKAK
3
1116 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
116
SOKAK
3
1117 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
117
SOKAK
3
1118 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
118
SOKAK
3
1119 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
119
SOKAK
3
1120 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
120
SOKAK
3
1121 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
121
SOKAK
3
1122 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
121/1
SOKAK
3
1123 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
122
SOKAK
3
1124 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
123
SOKAK
3
1125 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
124
SOKAK
3
1126 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
125
SOKAK
3
1127 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
125/1
SOKAK
3
1128 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
127
SOKAK
3
1129 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
129
SOKAK
3
1130 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
129/1
SOKAK
3
1131 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
130
SOKAK
3
1132 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
130/1
SOKAK
3
1133 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
130/2
SOKAK
3
1134 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
131
SOKAK
3
1135 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
132
SOKAK
3
1136 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
132/1
SOKAK
3
1137 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
132/2
SOKAK
3
1138 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
132/3
SOKAK
3
1139 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
133
SOKAK
3
1140 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
133/1
SOKAK
3
1141 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
134
SOKAK
3
1142 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
134/1
SOKAK
3
1143 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
134/2
SOKAK
3
1144 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
135
SOKAK
3
1145 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
136
SOKAK
3
1146 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
138
SOKAK
3
1147 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
138/1
SOKAK
3
1148 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
139
SOKAK
1149 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
140
SOKAK
3
1150 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
141
SOKAK
3
1151 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
141/2
SOKAK
3
1152 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
142
SOKAK
3
1153 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
142/1
SOKAK
3
1154 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
143
SOKAK
3
1155 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
144
SOKAK
3
1156 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
145
SOKAK
1157 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
146
SOKAK
1158 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
147
SOKAK
1159 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
147/1
SOKAK
3
1160 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
147/2
SOKAK
3
1161 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
147/3
SOKAK
3
1162 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
147/4
SOKAK
3
1163 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
148
SOKAK
3
1164 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
148/1
SOKAK
3
1165 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
149
SOKAK
3
1166 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
150
SOKAK
1167 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
151
SOKAK
1168 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
152
SOKAK
1
1
3
2
2
3
2
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
3
1169 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
152/1
SOKAK
3
1170 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
153
SOKAK
3
1171 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
154
SOKAK
1172 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
154/1
SOKAK
3
1173 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
155
SOKAK
3
1174 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
155/1
SOKAK
3
1175 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
156
SOKAK
1176 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
156/1
SOKAK
3
1177 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
157
SOKAK
3
1178 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
157/1
SOKAK
3
1179 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
158
SOKAK
2
1180 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
158/1
SOKAK
2
1181 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
159
SOKAK
1182 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
160
SOKAK
1183 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
161
SOKAK
3
1184 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
161/1
SOKAK
3
1185 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
162
SOKAK
1186 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
163
SOKAK
3
1187 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
163/1
SOKAK
3
1188 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
164
SOKAK
2
1189 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
166
SOKAK
2
1190 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
168
SOKAK
2
1191 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
170
SOKAK
2
1192 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
175/1
SOKAK
3
1193 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
179
SOKAK
3
2
1
3
2
2
4
1194 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
185
SOKAK
3
1195 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
185/1
SOKAK
3
1196 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
185/2
SOKAK
3
1197 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
185/3
SOKAK
3
1198 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
187
SOKAK
3
1199 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
187/1
SOKAK
1200 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
187/2
SOKAK
3
1201 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
187/3
SOKAK
3
1202 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
187/4
SOKAK
3
1203 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
187/5
SOKAK
3
1204 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
187/6
SOKAK
3
1205 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
189
SOKAK
1206 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
AHMET
ADAMAN
CADDE
1207 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
AHMET ÖZKAN
BULVAR
1
1208 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
FATİH SULTAN
CADDE
1
1209 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
FERİDUN YILMAZ CADDE
1210 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
HASAN ARIKAN
CADDE
1211 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
İZMİR AYDIN
CADDE
1212 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
KOCA MİMAR
SİNAN
CADDE
1213 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
TEVFİK FİKRET
CADDE
1214 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
YAVUZ SULTAN
SELİM
CADDE
1
1215 TORBALI
AYRANCILAR
İNÖNÜ
ZEKİ ÖZTAŞ
CADDE
1
1216 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
202
SOKAK
1
1217 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
203
SOKAK
1218 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
206
SOKAK
2
1219 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
217
SOKAK
2
1220 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
219
SOKAK
1
1
3
3
3
1
3
3
3
1
1221 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
221
SOKAK
2
1222 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
222
SOKAK
1223 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
226
SOKAK
1224 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
227
SOKAK
1225 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
228
SOKAK
1226 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
229
SOKAK
1
1227 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
232
SOKAK
1
1228 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
233
SOKAK
1229 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
234
SOKAK
1230 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
236
SOKAK
1231 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
237
SOKAK
3
1232 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
241
SOKAK
3
1233 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
243
SOKAK
3
1234 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
245
SOKAK
3
1235 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
305
SOKAK
3
1236 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
307
SOKAK
3
1237 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
309
SOKAK
3
1238 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
310
SOKAK
3
1239 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
312
SOKAK
3
1240 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
314
SOKAK
3
1241 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
315
SOKAK
3
1242 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
316
SOKAK
3
1243 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
317
SOKAK
3
1244 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
320
SOKAK
3
1245 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
324
SOKAK
3
1246 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
328
SOKAK
3
1
3
1
2
2
1
2
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
3
1247 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
330
SOKAK
3
1248 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
331
SOKAK
3
1249 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
332
SOKAK
3
1250 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
334
SOKAK
3
1251 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
336
SOKAK
3
1252 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
337
SOKAK
3
1253 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
338
SOKAK
3
1254 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
340
SOKAK
3
1255 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
342
SOKAK
3
1256 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
343
SOKAK
3
1257 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
344
SOKAK
3
1258 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
346
SOKAK
3
1259 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
348
SOKAK
3
1260 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
352
SOKAK
3
1261 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
354
SOKAK
3
1262 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
356
SOKAK
3
1263 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
358
SOKAK
3
1264 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
359
SOKAK
3
1265 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
361
SOKAK
3
1266 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
362
SOKAK
3
1267 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
365
SOKAK
3
1268 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
366
SOKAK
3
1269 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
369
SOKAK
3
1270 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
371
SOKAK
3
1271 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
375
SOKAK
3
4
1272 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
379
SOKAK
3
1273 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
8813
SOKAK
3
1274 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
8845
SOKAK
2
1275 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
8846
SOKAK
2
1276 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
8847
SOKAK
3
1277 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
II. İNÖNÜ
CADDE
3
1278 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
OSMAN DİRİK
CADDE
3
1279 TORBALI
SUBAŞI
İSMETPAŞA
SÜLEYMAN
BOZKURT
CADDE
3
1280 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
103
SOKAK
3
1281 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
2502
SOKAK
3
1282 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
9100
SOKAK
3
1283 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
9300
SOKAK
3
1284 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
9301
SOKAK
3
1285 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
9303
SOKAK
3
1286 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
9304
SOKAK
3
1287 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
9305
SOKAK
3
1288 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
9306
SOKAK
3
1289 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
9307
SOKAK
3
1290 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
9308
SOKAK
3
1291 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
9309
SOKAK
3
1292 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
9310
SOKAK
3
1293 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
9311
SOKAK
3
1294 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
9312
SOKAK
3
1295 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
9313
SOKAK
3
1296 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
9314
SOKAK
3
1297 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
9315
SOKAK
3
1298 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
9316
SOKAK
3
1299 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
BOZKÖY
CADDE
3
1300 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
CEMAL GÜRSEL
CADDE
3
1301 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
DADAŞ
SOKAK
3
1302 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
DEMİRCİTEPE
KÜME
EVLER
3
1303 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
FESLEĞEN
SOKAK
3
1304 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
FİLİZ
SOKAK
3
1305 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
HATİCE ÖĞÜT
SOKAK
3
1306 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
İNÖNÜ
CADDE
3
1307 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
KARATAŞ
KÜMESİ
KÜME
EVLER
3
1308 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
KARINCA
SOKAK
3
1309 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
KAZIM PAŞA
CADDE
3
1310 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
KIRMIZI
KARANFİL
SOKAK
3
1311 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
LEYLAK
SOKAK
3
1312 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
MAREŞAL FEVZİ
ÇAKMAK
CADDE
3
1313 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
MİMOZA
SOKAK
3
1314 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
MİNE
SOKAK
3
1315 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
MİTHATPAŞA
SOKAK
3
1316 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
MOR MENEKŞE
SOKAK
3
1317 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
MORGÜL
SOKAK
3
1318 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
NAMIK KEMAL
CADDE
3
1319 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
NAR
SOKAK
3
1320 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
NERGİS
SOKAK
3
1321 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
OĞUZ
SOKAK
3
1322 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
ORKİDE
SOKAK
3
1323 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
PAPATYA
SOKAK
3
1324 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
VATAN
CADDE
3
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
3
4
1325 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
YAVUZ SELİM
CADDE
3
1326 TORBALI
YAZIBAŞI
İSTİKLAL
ZAMBAK
SOKAK
3
1327 TORBALI
ORMANKÖY
KAPLANCIK
6300
SOKAK
4
1328 TORBALI
ORMANKÖY
KAPLANCIK
6301
SOKAK
4
1329 TORBALI
ORMANKÖY
KAPLANCIK
6302
SOKAK
4
1330 TORBALI
ORMANKÖY
KAPLANCIK
6303
SOKAK
4
1331 TORBALI
ORMANKÖY
KAPLANCIK
6304
SOKAK
4
1332 TORBALI
ORMANKÖY
KAPLANCIK
6305
SOKAK
4
1333 TORBALI
ORMANKÖY
KARAKIZLAR
KARAKIZLAR
SOKAK
4
1334 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
ARSLAN
SOKAK
3
1335 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
BALCILAR
SOKAK
3
1336 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
BARBAROS AY
CADDE
3
1337 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
ÇAĞLAR
SOKAK
3
1338 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
ÇAY
SOKAK
3
1339 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
DEĞİRMEN
SOKAK
3
1340 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
DEMİKÖY
SOKAK
3
1341 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
EFEOĞLU
SOKAK
3
1342 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
EMİROĞLU
SOKAK
3
1343 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
ENGİNAR
SOKAK
3
1344 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
ERGİN
SOKAK
3
1345 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
FATİH
CADDE
1346 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
GÜLDESTE
SOKAK
3
1347 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
HANIMELİ
SOKAK
3
1348 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
KARDELEN
SOKAK
3
1349 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
KAZIM
KARABEKİR
MEYDAN
3
1
1350 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
KIRÇİÇEĞİ
SOKAK
3
1351 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
KOCABIYIK
SOKAK
3
1352 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
KOCATAŞ
SOKAK
3
1353 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
KUMLUK
CADDE
3
1354 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
MANOLYA
SOKAK
3
1355 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
MERSİNKÜRÜ
SOKAK
3
1356 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
MUSTAFA
CADDE
KEMAL ATATÜRK
3
1357 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
OKUL
SOKAK
3
1358 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
REYHAN
SOKAK
3
1359 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
SEMERCİ
SOKAK
3
1360 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
SERA
SOKAK
3
1361 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
SITMA KUYUSU
SOKAK
3
1362 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
STADYUM
SOKAK
3
1363 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
SÜMBÜL
SOKAK
3
1364 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
TÜRKMEN
SOKAK
3
1365 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
UĞUR
SOKAK
3
1366 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
YUNUS EMRE
SOKAK
3
1367 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
ZERDALİ
SOKAK
3
1368 TORBALI
KARAKUYU
KARAKUYU
ZEYTİN
SOKAK
1369 TORBALI
ORMANKÖY
KARAOT
KARAOT KÖY
YOLU
KÜME
EVLER
1370 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
1501/1
SOKAK
3
1371 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
1505/1
SOKAK
3
1372 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
1518
SOKAK
3
1373 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
1519
SOKAK
3
1374 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
1619
SOKAK
3
1375 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
5
CADDE
3
1376 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
6
CADDE
3
1
4
1377 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
6008
SOKAK
3
1378 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7
CADDE
3
1379 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7300
SOKAK
3
1380 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7301
SOKAK
3
1381 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7302
SOKAK
3
1382 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7304
SOKAK
3
1383 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7305
SOKAK
3
1384 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7306
SOKAK
3
1385 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7307
SOKAK
3
1386 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7308
SOKAK
3
1387 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7309
SOKAK
3
1388 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7310
SOKAK
3
1389 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7311
SOKAK
3
1390 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7312
SOKAK
3
1391 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7313
SOKAK
3
1392 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7316
SOKAK
3
1393 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7317
SOKAK
3
1394 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7318
SOKAK
3
1395 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7319
SOKAK
3
1396 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7320
SOKAK
3
1397 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7321
SOKAK
3
1398 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7322
SOKAK
3
1399 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7323
SOKAK
3
1400 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7324
SOKAK
3
1401 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7325
SOKAK
3
1402 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7326
SOKAK
3
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
SEMT
SOKAK CADDE
ADI
Mahalle Adı
Türü
1
2
3
1403 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7327
SOKAK
3
1404 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7328
SOKAK
3
1405 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
7329
SOKAK
3
1406 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
BEKİR SAKARYA
CADDE
3
1407 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
EĞERCİ 1.KÜME
EVLERİ
KÜME
EVLER
3
1408 TORBALI
ÇAYBAŞI
KARŞIYAKA
KARŞIYAKA 1.
KÜME
EVLER
3
1409 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
15
SOKAK
3
1410 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
2
SOKAK
3
1411 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
24
SOKAK
1412 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6
SOKAK
3
1413 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6700
SOKAK
3
1414 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6900
SOKAK
3
1415 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6901
SOKAK
3
1416 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6901/1
SOKAK
3
1417 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6902
SOKAK
3
1418 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6903
SOKAK
3
1419 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6904
SOKAK
3
1420 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6905
SOKAK
3
1421 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6906
SOKAK
3
1422 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6907
SOKAK
3
1423 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6907/1
SOKAK
2
1424 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6909
SOKAK
2
1425 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6909/1
SOKAK
2
1426 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6910
SOKAK
1
1427 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6911
SOKAK
1
2
4
1428 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6913
SOKAK
2
1429 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6914
SOKAK
2
1430 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6914/1
SOKAK
2
1431 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6915
SOKAK
3
1432 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6916
SOKAK
3
1433 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6918
SOKAK
3
1434 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6919
SOKAK
3
1435 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
6920
SOKAK
3
1436 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
ALPASLAN
SOKAK
3
1437 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
BAĞCILAR
SOKAK
3
1438 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
BAHÇELİ
SOKAK
3
1439 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
BARBAROS
SOKAK
3
1440 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
BEKİR SAYDAM
CADDE
1441 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
BEYAZIT
CADDE
3
1442 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
ÇİÇEKLİ
SOKAK
3
1443 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
COŞKUN
SOKAK
3
1444 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
CUMHURİYET
MEYDAN
3
1445 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
DİYARBAKIR
SOKAK
3
1446 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
ERTUĞRUL GAZİ
SOKAK
3
1447 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
EŞREF BİTLİS
CADDE
3
1448 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
FATİH II.
MEHMED
CADDE
3
1449 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
FULYA
SOKAK
3
1450 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
GAFFAR OKKAN
CADDE
3
1451 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
GÜL
SOKAK
3
1452 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
GÜRCAN BARIN
SOKAK
3
1453 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
GÜRGEN
SOKAK
3
1454 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
GÜRSEL
SOKAK
3
1
1455 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
HOCA AHMET
YESEVİ
SOKAK
3
1456 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
I. İNÖNÜ
CADDE
3
1457 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
İSTASYON
CADDE
3
1458 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
İZMİR-AYDIN
OTOYOLU
CADDE
3
1459 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
KARANFİL
SOKAK
3
1460 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
KAZIM
KARABEKİR
SOKAK
3
1461 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
KEMALLER
SOKAK
3
1462 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
KÖY KENARLARI
MEVKİİ
KÜME
EVLER
3
1463 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
KURUDERELİ
HASAN
CADDE
3
1464 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
MANÇO
SOKAK
3
1465 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
MENDERES YOLU CADDE
3
1466 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
MENEKŞE
SOKAK
3
1467 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
MUSTAFA
KEMAL
CADDE
3
1468 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
NERGİZ
SOKAK
3
1469 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
NİL
SOKAK
3
1470 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
OSMAN GAZİ
CADDE
3
1471 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
PALMİYE
SOKAK
3
1472 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
PAMUKÇU
OSMAN
SOKAK
3
1473 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
PARK
SOKAK
3
1474 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
ŞAHİNLER
SOKAK
3
1475 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
SAKARYA
SOKAK
3
1476 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
SEDAT YILMAZ
CADDE
3
1477 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
ŞEHİT ERDİNÇ
TEKİRLİ
CADDE
3
1478 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
UMURBEY
SOKAK
3
1479 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
YAVUZ SELİM
SOKAK
3
1480 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
YURDANUR
KIZAN
SOKAK
3
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
3
4
1481 TORBALI
PANCAR
KAZIM
KARABEKİR
ZAKKUM
SOKAK
1482 TORBALI
SUBAŞI
KIRBAŞ
501
SOKAK
4
1483 TORBALI
SUBAŞI
KIRBAŞ
502
SOKAK
4
1484 TORBALI
SUBAŞI
KIRBAŞ
503
SOKAK
4
1485 TORBALI
SUBAŞI
KIRBAŞ
504
SOKAK
4
1486 TORBALI
SUBAŞI
KIRBAŞ
505
SOKAK
4
1487 TORBALI
SUBAŞI
KIRBAŞ
506
SOKAK
4
1488 TORBALI
SUBAŞI
KIRBAŞ
508
SOKAK
4
1489 TORBALI
SUBAŞI
KIRBAŞ
510
SOKAK
4
1490 TORBALI
SUBAŞI
KIRBAŞ
512
SOKAK
4
1491 TORBALI
SUBAŞI
KIRBAŞ
86. YIL
CUMHURİYET
CADDE
4
1492 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
ALDAŞ
SOKAK
4
1493 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
ALPARSLAN
SOKAK
4
1494 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
AŞAĞI ÇEŞME
SOKAK
4
1495 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
ATA
CADDE
4
1496 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
AYDINLIK
SOKAK
4
1497 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
BALCI
SOKAK
4
1498 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
BARBAROS AY
CADDE
4
1499 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
BESTE
SOKAK
4
1500 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
ÇEŞMEALTI
SOKAK
4
1501 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
ÇINARALTI
SOKAK
4
1502 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
DEĞİRMENDERE
SOKAK
4
1503 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
DEPO
SOKAK
4
1504 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
DÖŞEMELİK
SOKAK
4
1505 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
DUTLU
SOKAK
4
3
1506 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
FETİH
SOKAK
4
1507 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
GAZİ
CADDE
4
1508 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
GELİNCİK
SOKAK
4
1509 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
GÜNDOĞDU
SOKAK
4
1510 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
IRMAK
SOKAK
4
1511 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
KARAKIZLAR
SOKAK
4
1512 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
KARDELEN
SOKAK
4
1513 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
KAYALIK
SOKAK
4
1514 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
KINALI
SOKAK
4
1515 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
KÜLLÜK
SOKAK
4
1516 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
KURTLAR
SOKAK
4
1517 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
MEVLANA
SOKAK
4
1518 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
MEZARLIK
SOKAK
4
1519 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
MOLLA
SOKAK
4
1520 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
NARLIK
SOKAK
4
1521 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
OKUL
SOKAK
4
1522 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
SONGÜL
SOKAK
4
1523 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
SOYKAN ÇIKMAZI SOKAK
4
1524 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
YAĞHANELER
SOKAK
4
1525 TORBALI
ORMANKÖY
KORUCUK
ZİNCİRLİ
SOKAK
4
1526 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
2586
SOKAK
3
1527 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
5001
SOKAK
3
1528 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
507
SOKAK
3
1529 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
5076/1
SOKAK
3
1530 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
509
SOKAK
3
1531 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
511
SOKAK
3
1532 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
513
SOKAK
3
1533 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
514 ÇIKMAZ
SOKAK
3
1534 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
515
SOKAK
3
1535 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
516
SOKAK
3
1536 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
551
SOKAK
3
1537 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
552 ÇIKMAZ
SOKAK
3
1538 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
553
SOKAK
3
1539 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
555 ÇIKMAZ
SOKAK
3
1540 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
557
SOKAK
3
1541 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
561
SOKAK
3
1542 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
562
SOKAK
3
1543 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
563
SOKAK
3
1544 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
563/1
SOKAK
3
1545 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
564
SOKAK
3
1546 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
566
SOKAK
3
1547 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
568 ÇIKMAZ
SOKAK
3
1548 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
9400
SOKAK
3
1549 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
9400/1
SOKAK
3
1550 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
9402
SOKAK
3
1551 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
9403
SOKAK
3
1552 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
9404
SOKAK
3
1553 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
9405
SOKAK
3
1554 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
9407
SOKAK
3
1555 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
9409
SOKAK
3
1556 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
9411
SOKAK
3
1557 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
9419
SOKAK
3
1558 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
9421
SOKAK
3
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
3
1559 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
9423
SOKAK
3
1560 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
9424
SOKAK
3
1561 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
9425
SOKAK
3
1562 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
9431
SOKAK
3
1563 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
9433
SOKAK
3
1564 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
9435
SOKAK
3
1565 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
ASMEK
SOKAK
3
1566 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
BAŞMİMAR
SİNAN
CADDE
3
1567 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
İZMİR-AYDIN
OTOYOLU
CADDE
3
1568 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
SEYRANTEPE
CADDE
3
1569 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
TAŞOCAĞI
KÜME
EVLER
3
1570 TORBALI
YAZIBAŞI
KUŞÇUBURUN
YAZIBAŞI İZMİR
CADDE
2
1571 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3501
SOKAK
2
1572 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3502
SOKAK
2
1573 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3503
SOKAK
2
1574 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3504
SOKAK
2
1575 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3505
SOKAK
2
1576 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3506
SOKAK
2
1577 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3507
SOKAK
2
1578 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3508
SOKAK
2
1579 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3509
SOKAK
2
1580 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3510
SOKAK
2
1581 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3511
SOKAK
2
1582 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3512
SOKAK
2
1583 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3513
SOKAK
2
4
1584 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3514
SOKAK
2
1585 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3515
SOKAK
2
1586 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3516
SOKAK
2
1587 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3517
SOKAK
2
1588 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3518
SOKAK
2
1589 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3519
SOKAK
2
1590 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3520
SOKAK
2
1591 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3521
SOKAK
2
1592 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3522
SOKAK
2
1593 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3523
SOKAK
2
1594 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3524
SOKAK
2
1595 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3525
SOKAK
2
1596 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3526
SOKAK
2
1597 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3527
SOKAK
2
1598 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3528
SOKAK
2
1599 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3529
SOKAK
2
1600 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3530
SOKAK
2
1601 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3531
SOKAK
2
1602 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3532
SOKAK
2
1603 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3533
SOKAK
2
1604 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3534
SOKAK
2
1605 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3535
SOKAK
2
1606 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3536
SOKAK
2
1607 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3538
SOKAK
2
1608 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3539
SOKAK
2
1609 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3540
SOKAK
2
1610 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3541
SOKAK
2
1611 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3542
SOKAK
2
1612 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3543
SOKAK
2
1613 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3544
SOKAK
2
1614 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3545
SOKAK
2
1615 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3546
SOKAK
2
1616 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3547
SOKAK
2
1617 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3548
SOKAK
2
1618 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3549
SOKAK
2
1619 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3550
SOKAK
2
1620 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3551
SOKAK
2
1621 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3552
SOKAK
2
1622 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3553
SOKAK
2
1623 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3554
SOKAK
2
1624 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3555
SOKAK
2
1625 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3556
SOKAK
2
1626 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3557
SOKAK
2
1627 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3558
SOKAK
2
1628 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3559
SOKAK
2
1629 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3560
SOKAK
2
1630 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3561
SOKAK
2
1631 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3563
SOKAK
2
1632 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3564
SOKAK
2
1633 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3565
SOKAK
2
1634 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3566
SOKAK
2
1635 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3567
SOKAK
2
1636 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3568
SOKAK
2
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
1637 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3569
SOKAK
2
1638 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3570
SOKAK
2
1639 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3571
SOKAK
2
1640 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3573
SOKAK
2
1641 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3574
SOKAK
2
1642 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3575
SOKAK
2
1643 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3576
SOKAK
2
1644 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3577
SOKAK
2
1645 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3578
SOKAK
2
1646 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3579
SOKAK
2
1647 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3580
SOKAK
2
1648 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3581
SOKAK
2
1649 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3582
SOKAK
2
1650 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3584
SOKAK
2
1651 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3585
SOKAK
2
1652 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3586
SOKAK
2
1653 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3587
SOKAK
2
1654 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3588
SOKAK
2
1655 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3589
SOKAK
2
1656 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3590
SOKAK
2
1657 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3591
SOKAK
2
1658 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3592
SOKAK
2
1659 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3593
SOKAK
2
1660 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3594
SOKAK
2
1661 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3595
SOKAK
2
3
4
1662 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3596
SOKAK
2
1663 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3597
SOKAK
2
1664 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3598
SOKAK
2
1665 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3599
SOKAK
2
1666 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3600
SOKAK
2
1667 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3601
SOKAK
2
1668 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3602
SOKAK
2
1669 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3603
SOKAK
2
1670 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3604
SOKAK
2
1671 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3605
SOKAK
2
1672 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3606
SOKAK
2
1673 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3607
SOKAK
2
1674 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3608
SOKAK
2
1675 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3609
SOKAK
2
1676 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3610
SOKAK
2
1677 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3611
SOKAK
2
1678 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3612
SOKAK
2
1679 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3613
SOKAK
2
1680 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3614
SOKAK
2
1681 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3615
SOKAK
2
1682 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3616
SOKAK
2
1683 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3617
SOKAK
2
1684 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3618
SOKAK
2
1685 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3619
SOKAK
2
1686 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3620
SOKAK
2
1687 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3621
SOKAK
2
1688 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3622
SOKAK
2
1689 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3623
SOKAK
2
1690 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3624
SOKAK
2
1691 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3625
SOKAK
2
1692 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3626
SOKAK
2
1693 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3627
SOKAK
2
1694 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3628
SOKAK
2
1695 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3629
SOKAK
2
1696 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3630
SOKAK
2
1697 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3631
SOKAK
2
1698 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3632
SOKAK
2
1699 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3633
SOKAK
2
1700 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3634
SOKAK
2
1701 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3635
SOKAK
2
1702 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3636
SOKAK
2
1703 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3637
SOKAK
2
1704 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3638
SOKAK
2
1705 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3639
SOKAK
2
1706 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3640
SOKAK
2
1707 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3641
SOKAK
2
1708 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3642
SOKAK
2
1709 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3643
SOKAK
2
1710 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3644
SOKAK
2
1711 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3645
SOKAK
2
1712 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3646
SOKAK
2
1713 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3647
SOKAK
2
1714 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3648
SOKAK
2
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
1715 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3649
SOKAK
2
1716 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3650
SOKAK
2
1717 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3651
SOKAK
2
1718 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3652
SOKAK
2
1719 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3653
SOKAK
2
1720 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3654
SOKAK
2
1721 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3655
SOKAK
2
1722 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3656
SOKAK
2
1723 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3657
SOKAK
2
1724 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3658
SOKAK
2
1725 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3659
SOKAK
2
1726 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3660
SOKAK
2
1727 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3661
SOKAK
2
1728 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3662
SOKAK
2
1729 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3663
SOKAK
2
1730 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3665
SOKAK
2
1731 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3666
SOKAK
2
1732 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3667
SOKAK
2
1733 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3668
SOKAK
2
1734 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3668/1
SOKAK
2
1735 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3669
SOKAK
2
1736 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3670
SOKAK
2
1737 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3671
SOKAK
2
1738 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3673
SOKAK
2
1739 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3675
SOKAK
2
3
4
1740 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3677
SOKAK
2
1741 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3679
SOKAK
2
1742 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3681
SOKAK
2
1743 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3683
SOKAK
2
1744 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3685
SOKAK
2
1745 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3687
SOKAK
2
1746 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3689
SOKAK
2
1747 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3691
SOKAK
2
1748 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3693
SOKAK
2
1749 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3695
SOKAK
2
1750 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3697
SOKAK
2
1751 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3699
SOKAK
2
1752 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3701
SOKAK
2
1753 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3703
SOKAK
2
1754 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3705
SOKAK
2
1755 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3707
SOKAK
2
1756 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
3708
SOKAK
2
1757 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
APTİ EREL
CADDE
2
1758 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
ATİLLA SUNAR
CADDE
2
1759 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
DOĞAN
BURSALIOĞLU
CADDE
1760 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
HALUK ALPSÜ
BULVAR
2
1761 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
İBRAHİM KESİCİ
CADDE
2
1762 TORBALI
MERKEZ
MURATBEY
SEYİT GEZİCİ
CADDE
2
1763 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
1007/1
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1764 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
1007/2
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1765 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
1007/3
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1766 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
1010/1
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1
1767 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
1011/1
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1768 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
1017
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1769 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
1017/1
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1770 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
1024
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1771 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
2
KEMAL ATATÜRK
CADDE
3
1772 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
4
KEMAL ATATÜRK
CADDE
3
1773 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
4566
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1774 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
7000
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1775 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
7002
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1776 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
7004
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1777 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
7006
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1778 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
7007
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1779 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
7008
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1780 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
7011
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1781 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
7012
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1782 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
7013
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1783 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
7014
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1784 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
7016
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1785 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
7017
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1786 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
7018
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1787 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
7019
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1788 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
7021
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1789 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
7022
KEMAL ATATÜRK
SOKAK
3
1790 TORBALI
ÇAYBAŞI
MUSTAFA
AYDIN
KEMAL ATATÜRK
CADDE
1791 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
101
SOKAK
3
1792 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
105
SOKAK
3
1
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
3
1793 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
105/1
SOKAK
3
1794 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
105/2
SOKAK
3
1795 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
54
SOKAK
3
1796 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
55
SOKAK
3
1797 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
56
SOKAK
3
1798 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
56/1
SOKAK
3
1799 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
56/2
SOKAK
3
1800 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
58
SOKAK
3
1801 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
58/1
SOKAK
3
1802 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
58/2
SOKAK
3
1803 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
60
SOKAK
3
1804 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
61
SOKAK
3
1805 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
62
SOKAK
3
1806 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
62/1
SOKAK
3
1807 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
63
SOKAK
3
1808 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
63/1
SOKAK
3
1809 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
63/2
SOKAK
3
1810 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
64
SOKAK
3
1811 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
64/1
SOKAK
3
1812 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
64/2
SOKAK
3
1813 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
6445
SOKAK
3
1814 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
6447
SOKAK
3
1815 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
65
SOKAK
3
1816 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
66
SOKAK
3
1817 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
67
SOKAK
3
4
1818 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
68
SOKAK
3
1819 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
69
SOKAK
3
1820 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
69/1
SOKAK
3
1821 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
70
SOKAK
3
1822 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
71
SOKAK
3
1823 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
72
SOKAK
3
1824 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
73
SOKAK
3
1825 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
73/1
SOKAK
3
1826 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
74
SOKAK
3
1827 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
75
SOKAK
3
1828 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
75/1
SOKAK
3
1829 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
76
SOKAK
3
1830 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
77
SOKAK
3
1831 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
79
SOKAK
3
1832 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
79/1
SOKAK
3
1833 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
79/2
SOKAK
3
1834 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
80
SOKAK
3
1835 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
80/1
SOKAK
3
1836 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
80/2
SOKAK
3
1837 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
80/3
SOKAK
3
1838 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
82
SOKAK
3
1839 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
82/1
SOKAK
3
1840 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
82/2
SOKAK
3
1841 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
82/3
SOKAK
3
1842 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
82/4
SOKAK
3
1843 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
83
SOKAK
3
1844 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
84
SOKAK
3
1845 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
85
SOKAK
3
1846 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
86
SOKAK
3
1847 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
86/1
SOKAK
3
1848 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
87
SOKAK
3
1849 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
88
SOKAK
3
1850 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
90
SOKAK
3
1851 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
90/1
SOKAK
3
1852 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
90/2
SOKAK
3
1853 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
90/3
SOKAK
3
1854 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
91
SOKAK
3
1855 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
91/1
SOKAK
3
1856 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
92
SOKAK
3
1857 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
93
SOKAK
3
1858 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
93/1
SOKAK
3
1859 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
94
SOKAK
3
1860 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
95
SOKAK
3
1861 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
96
SOKAK
3
1862 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
97
SOKAK
3
1863 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
99
SOKAK
3
1864 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
99/1
SOKAK
3
1865 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
BARIŞ MANÇO
CADDE
1866 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
DEĞİRMEN
CADDE
1867 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
İZMİR AYDIN
CADDE
1868 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
KOCATEPE
CADDE
3
1869 TORBALI
AYRANCILAR
MUSTAFA
KEMAL PAŞA
ŞEVKET KIVILCIM CADDE
3
1870 TORBALI
SUBAŞI
NAİME
401
SOKAK
1
3
1
4
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
3
4
1871 TORBALI
SUBAŞI
NAİME
402
SOKAK
4
1872 TORBALI
SUBAŞI
NAİME
403
SOKAK
4
1873 TORBALI
SUBAŞI
NAİME
404
SOKAK
4
1874 TORBALI
SUBAŞI
NAİME
405
SOKAK
4
1875 TORBALI
SUBAŞI
NAİME
406
SOKAK
4
1876 TORBALI
SUBAŞI
NAİME
407
SOKAK
4
1877 TORBALI
SUBAŞI
NAİME
408
SOKAK
4
1878 TORBALI
SUBAŞI
NAİME
409
SOKAK
4
1879 TORBALI
SUBAŞI
NAİME
410
SOKAK
4
1880 TORBALI
SUBAŞI
NAİME
411
SOKAK
4
1881 TORBALI
SUBAŞI
NAİME
6391
SOKAK
4
1882 TORBALI
SUBAŞI
NAİME
9011
SOKAK
4
1883 TORBALI
SUBAŞI
NAİME
9012
SOKAK
4
1884 TORBALI
SUBAŞI
NAİME
MİMAR
KEMALLEDDİN
CADDE
4
1885 TORBALI
SUBAŞI
NAİME
NAİME
KÜME
EVLER
4
1886 TORBALI
ORMANKÖY
ORMANKÖY
6330
SOKAK
4
1887 TORBALI
ORMANKÖY
ORMANKÖY
6330/1
SOKAK
4
1888 TORBALI
ORMANKÖY
ORMANKÖY
6331
SOKAK
4
1889 TORBALI
ORMANKÖY
ORMANKÖY
6332
SOKAK
4
1890 TORBALI
ORMANKÖY
ORMANKÖY
6333
SOKAK
4
1891 TORBALI
ORMANKÖY
ORMANKÖY
6334
SOKAK
4
1892 TORBALI
ORMANKÖY
ORMANKÖY
6335
SOKAK
4
1893 TORBALI
ORMANKÖY
ORMANKÖY
6336
SOKAK
4
1894 TORBALI
ORMANKÖY
ORMANKÖY
6337
SOKAK
4
1895 TORBALI
ORMANKÖY
ORMANKÖY
6338
SOKAK
4
1896 TORBALI
ORMANKÖY
ORMANKÖY
6338/1
SOKAK
1897 TORBALI
KARAKUYU
ORTAKÖY
2517
SOKAK
1898 TORBALI
KARAKUYU
ORTAKÖY
2521
SOKAK
1899 TORBALI
KARAKUYU
ORTAKÖY
ASLANLAR
SOKAK
1900 TORBALI
KARAKUYU
ORTAKÖY
AYDOĞAN
SOKAK
1901 TORBALI
KARAKUYU
ORTAKÖY
BİGE ÖZGENER
CADDE
1902 TORBALI
KARAKUYU
ORTAKÖY
BOYABAT
SOKAK
1903 TORBALI
KARAKUYU
ORTAKÖY
CAMİ
SOKAK
1904 TORBALI
KARAKUYU
ORTAKÖY
ÇİÇEK
SOKAK
1905 TORBALI
KARAKUYU
ORTAKÖY
FATİH
CADDE
1906 TORBALI
KARAKUYU
ORTAKÖY
HAYBER
SOKAK
1907 TORBALI
KARAKUYU
ORTAKÖY
MERSİNKÜRÜ
SOKAK
1908 TORBALI
KARAKUYU
ORTAKÖY
PAŞA
SOKAK
1909 TORBALI
KARAKUYU
ORTAKÖY
PHİLSA
CADDE
1910 TORBALI
KARAKUYU
ORTAKÖY
ÜZÜM
SOKAK
1911 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4001
SOKAK
1912 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4002
SOKAK
1913 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4003
SOKAK
1914 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4004
SOKAK
1915 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4005
SOKAK
1916 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4006
SOKAK
1917 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4007
SOKAK
1918 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4008
SOKAK
1919 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4009
SOKAK
1920 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4010
SOKAK
1921 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4011
SOKAK
1922 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4012
SOKAK
4
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1923 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4013
SOKAK
1924 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4014
SOKAK
1925 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4015
SOKAK
1926 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4016
SOKAK
1927 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4017
SOKAK
1928 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4018
SOKAK
1929 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4019
SOKAK
1930 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4020
SOKAK
1931 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4021
SOKAK
1932 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4022
SOKAK
1933 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4023
SOKAK
1934 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4024
SOKAK
1935 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4025
SOKAK
1936 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4026
SOKAK
1937 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4027
SOKAK
1938 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4028
SOKAK
1939 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4029
SOKAK
1940 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4030
SOKAK
1941 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4031
SOKAK
1942 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4032
SOKAK
1943 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4033
SOKAK
1944 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4034
SOKAK
1945 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4035
SOKAK
1946 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4036
SOKAK
1947 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4037
SOKAK
1948 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4038
SOKAK
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1949 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4039
SOKAK
1950 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4040
SOKAK
1951 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4041
SOKAK
1952 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4042
SOKAK
1953 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4043
SOKAK
1954 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4044
SOKAK
1955 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4045
SOKAK
1956 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4046
SOKAK
1957 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4047
SOKAK
1958 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4048
SOKAK
1959 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4049
SOKAK
1960 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4050
SOKAK
1961 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4051
SOKAK
1962 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4052
SOKAK
1963 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4053
SOKAK
1964 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4054
SOKAK
1965 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4055
SOKAK
1966 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4056
SOKAK
1967 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4057
SOKAK
1968 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
4058
SOKAK
1969 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
5097
SOKAK
1970 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
BAYRAK
CADDE
CADDE
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1971 TORBALI
MERKEZ
ÖZBEY
İZMİR-AYDIN
OTOYOLU
1972 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
2000
SOKAK
3
1973 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
2000/1
SOKAK
3
3
4
1974 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
2002/1
SOKAK
3
1975 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
2003/1
SOKAK
3
1976 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
2007/1
SOKAK
3
1977 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
2007/2
SOKAK
3
1978 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
2009/1
SOKAK
3
1979 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
2010/1
SOKAK
3
1980 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
2011/1
SOKAK
3
1981 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
2013/1
SOKAK
3
1982 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
202
SOKAK
3
1983 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7402
SOKAK
3
1984 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7403
SOKAK
3
1985 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7405
SOKAK
3
1986 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7407
SOKAK
3
1987 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7408
SOKAK
3
1988 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7409
SOKAK
3
1989 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7410
SOKAK
3
1990 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7412
SOKAK
3
1991 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7413
SOKAK
3
1992 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7415
SOKAK
3
1993 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7417
SOKAK
3
1994 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7419
SOKAK
3
1995 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7420
SOKAK
3
1996 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7422
SOKAK
3
1997 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7423
SOKAK
3
1998 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7424
SOKAK
3
1999 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7425
SOKAK
3
2000 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7426
SOKAK
3
2001 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7427
SOKAK
3
2002 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7428
SOKAK
3
2003 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7429
SOKAK
3
2004 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7430
SOKAK
3
2005 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7431
SOKAK
3
2006 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7432
SOKAK
3
2007 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
7433
SOKAK
3
2008 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
8
CADDE
2009 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
8528
SOKAK
3
2010 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
OSMAN DİRİK
CADDE
3
2011 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
PAMUKYAZI 1.
KÜME
EVLER
3
2012 TORBALI
ÇAYBAŞI
PAMUKYAZI
PAMUKYAZI 2.
KÜME
EVLER
3
2013 TORBALI
ORMANKÖY
SAĞLIK
6350
SOKAK
4
2014 TORBALI
ORMANKÖY
SAĞLIK
6351
SOKAK
4
2015 TORBALI
ORMANKÖY
SAĞLIK
6352
SOKAK
4
2016 TORBALI
ORMANKÖY
SAĞLIK
6353
SOKAK
4
2017 TORBALI
ORMANKÖY
SAĞLIK
6354
SOKAK
4
2018 TORBALI
ORMANKÖY
SAĞLIK
6355
SOKAK
4
2019 TORBALI
ORMANKÖY
SAİPLER
BOZKÖY
CADDE
4
2020 TORBALI
ORMANKÖY
SAİPLER
PHİLSA
CADDE
4
2021 TORBALI
ORMANKÖY
SAİPLER
SAİPLER
KÜME
EVLER
4
2022 TORBALI
ORMANKÖY
SAİPLER
SAİPLER 1
SOKAK
4
2023 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
2500
SOKAK
3
2024 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
2500/1
SOKAK
3
2025 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
2515/1
SOKAK
3
2026 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
7502
SOKAK
3
2
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
SEMT
SOKAK CADDE
ADI
Mahalle Adı
Türü
1
2
3
4
2027 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
7503
SOKAK
3
2028 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
7504
SOKAK
3
2029 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
7505
SOKAK
3
2030 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
7506
SOKAK
3
2031 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
7507
SOKAK
3
2032 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
7508
SOKAK
3
2033 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
7509
SOKAK
3
2034 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
7510
SOKAK
3
2035 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
7511
SOKAK
3
2036 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
7512
SOKAK
3
2037 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
7513
SOKAK
3
2038 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
7514
SOKAK
3
2039 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
7515
SOKAK
3
2040 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
7516
SOKAK
3
2041 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
7518
SOKAK
3
2042 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
7519
SOKAK
3
2043 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
7520
SOKAK
3
2044 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
7521
CADDE
3
2045 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
ŞEHİTLER
1.KÜME EVLERİ
KÜME
EVLER
3
2046 TORBALI
ÇAYBAŞI
ŞEHİTLER
TORBALI ASFALTI CADDE
2047 TORBALI
ORMANKÖY
TAŞKESİK
1
SOKAK
4
2048 TORBALI
ORMANKÖY
TAŞKESİK
6130
SOKAK
4
2049 TORBALI
ORMANKÖY
TAŞKESİK
6370
SOKAK
4
2050 TORBALI
ORMANKÖY
TAŞKESİK
6371
SOKAK
4
2051 TORBALI
ORMANKÖY
TAŞKESİK
6372
SOKAK
4
3
2052 TORBALI
ORMANKÖY
TAŞKESİK
6373
SOKAK
4
2053 TORBALI
ORMANKÖY
TAŞKESİK
6374
SOKAK
4
2054 TORBALI
ORMANKÖY
TAŞKESİK
6375
CADDE
4
2055 TORBALI
ORMANKÖY
TAŞKESİK
6376
SOKAK
4
2056 TORBALI
ORMANKÖY
TAŞKESİK
6376/1
SOKAK
4
2057 TORBALI
ORMANKÖY
TAŞKESİK
6377
SOKAK
4
2058 TORBALI
ORMANKÖY
TAŞKESİK
BAYINDIR
ASFALTI
CADDE
4
2059 TORBALI
ORMANKÖY
TAŞKESİK
DEMİRYOLU
SOKAK
4
2060 TORBALI
ORMANKÖY
TAŞKESİK
ERES
SOKAK
4
2061 TORBALI
ORMANKÖY
TAŞKESİK
GAR
SOKAK
4
2062 TORBALI
ORMANKÖY
TAŞKESİK
NENEOĞLU
KÜME
EVLER
4
2063 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
3035
SOKAK
2
2064 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4501
SOKAK
2
2065 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4503
SOKAK
2
2066 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4504
SOKAK
2
2067 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4507
SOKAK
2
2068 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4508
SOKAK
2
2069 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4509
SOKAK
2
2070 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4512
SOKAK
2
2071 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4513
SOKAK
2
2072 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4514
SOKAK
2
2073 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4516
SOKAK
2
2074 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4517
SOKAK
2
2075 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4518
SOKAK
2
2076 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4519
SOKAK
2
2077 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4520
SOKAK
2
2078 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4521
SOKAK
2
2079 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4523
SOKAK
2
2080 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4524
SOKAK
2
2081 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4525
SOKAK
2
2082 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4526
SOKAK
2
2083 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4527
SOKAK
2
2084 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4528
SOKAK
2
2085 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4529
SOKAK
2
2086 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4530
SOKAK
2
2087 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4531
SOKAK
2
2088 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4532
SOKAK
2
2089 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4533
SOKAK
2
2090 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4534
SOKAK
2
2091 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4535
SOKAK
2
2092 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4536
SOKAK
2
2093 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4537
SOKAK
2
2094 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4538
SOKAK
2
2095 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4539
SOKAK
2
2096 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4540
SOKAK
2
2097 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4541
SOKAK
2
2098 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4542
SOKAK
2
2099 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4543
SOKAK
2
2100 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4545
SOKAK
2
2101 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4546
SOKAK
2
2102 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4547
SOKAK
2
2103 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4548
SOKAK
2
2104 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4549
SOKAK
2
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
2105 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4550
SOKAK
2
2106 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4551
SOKAK
2
2107 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4552
SOKAK
2
2108 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4553
SOKAK
2
2109 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4555
SOKAK
2
2110 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4556
SOKAK
2
2111 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4557
SOKAK
2
2112 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4558
SOKAK
2
2113 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4559
SOKAK
2
2114 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4560
SOKAK
2
2115 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4561
SOKAK
2
2116 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4562
SOKAK
2
2117 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4563
SOKAK
2
2118 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4564
SOKAK
2
2119 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4566
SOKAK
2
2120 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4567
SOKAK
2
2121 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4568
SOKAK
2
2122 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4570
SOKAK
2
2123 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4571
SOKAK
2
2124 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4573
SOKAK
2
2125 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4575
SOKAK
2
2126 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4577
SOKAK
2
2127 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4579
SOKAK
2
2128 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4581
SOKAK
2
2129 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
4583
SOKAK
2
3
4
2130 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
AĞALAR
CADDE
1
2131 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
ATATÜRK
MEYDAN
1
2132 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
AYDIN
CADDE
1
2133 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
BARIŞ MANÇO
SOKAK
2
2134 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
ERDİNÇ TEKİRLİ
CADDE
2
2135 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
GÜMÜŞPALA
CADDE
2
2136 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
HÜKÜMET
CADDE
2137 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
HÜRRİYET
CADDE
2
2138 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
HÜSEYİN YENER
CADDE
2
2139 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
İSMETPAŞA
CADDE
1
2140 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
KAZIM DİRİK
CADDE
1
2141 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
KAZIM
KARABEKİR
CADDE
2142 TORBALI
MERKEZ
TEPEKÖY
SERDAR GENÇ
CADDE
2143 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
1002
SOKAK
2
2144 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
1021
SOKAK
2
2145 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
1045
SOKAK
2
2146 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
2001
SOKAK
2
2147 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5001
SOKAK
2
2148 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5003
SOKAK
2
2149 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5003/1
SOKAK
2
2150 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5004
SOKAK
2
2151 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5005
SOKAK
2
2152 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5006
SOKAK
2
2153 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5007
SOKAK
2
2154 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5008
SOKAK
2
2155 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5009
SOKAK
2
2156 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5010
SOKAK
2
1
2
1
2157 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5011
SOKAK
2
2158 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5012
SOKAK
2
2159 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5013
SOKAK
2
2160 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5014
SOKAK
2
2161 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5015
SOKAK
2
2162 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5016
SOKAK
2
2163 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5017
SOKAK
2
2164 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5018
SOKAK
2
2165 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5019
SOKAK
2
2166 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5020
SOKAK
2
2167 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5021
SOKAK
2
2168 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5023
SOKAK
2
2169 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5024
SOKAK
2
2170 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5025
SOKAK
2
2171 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5026
SOKAK
2
2172 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5027
SOKAK
2
2173 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5028
SOKAK
2
2174 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5029
SOKAK
2
2175 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5030
SOKAK
2
2176 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5031
SOKAK
2
2177 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5032
SOKAK
2
2178 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5033
SOKAK
2
2179 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5034
SOKAK
2
2180 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5035
SOKAK
2
2181 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5036
SOKAK
2
2182 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5037
SOKAK
2
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
2183 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5038
SOKAK
2
2184 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5039
SOKAK
2
2185 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5041
SOKAK
2
2186 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5042
SOKAK
2
2187 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5043
SOKAK
2
2188 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5045
SOKAK
2
2189 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5046
SOKAK
2
2190 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5047
SOKAK
2
2191 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5048
SOKAK
2
2192 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5049
SOKAK
2
2193 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5050
SOKAK
2
2194 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5051
SOKAK
2
2195 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5052
SOKAK
2
2196 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5053
SOKAK
2
2197 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5054
SOKAK
2
2198 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5055
SOKAK
2
2199 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5057
SOKAK
2
2200 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5058
SOKAK
2
2201 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5059
SOKAK
2
2202 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5060
SOKAK
2
2203 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5061
SOKAK
2
2204 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5062
SOKAK
2
2205 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5063
SOKAK
2
2206 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5064
SOKAK
2
2207 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5065
SOKAK
2
3
4
2208 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5066
SOKAK
2
2209 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5067
SOKAK
2
2210 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5068
SOKAK
2
2211 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5069
SOKAK
2
2212 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5070
SOKAK
2
2213 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5071
SOKAK
2
2214 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5072
SOKAK
2
2215 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5073
SOKAK
2
2216 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5074
SOKAK
2
2217 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5075
SOKAK
2
2218 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5076
SOKAK
2
2219 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5076/1
SOKAK
2
2220 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5077
SOKAK
2
2221 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5078
SOKAK
2
2222 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5079
SOKAK
2
2223 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5080
SOKAK
2
2224 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5081
SOKAK
2
2225 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5082
SOKAK
2
2226 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5083
SOKAK
2
2227 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5084
SOKAK
2
2228 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5086
SOKAK
2
2229 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5087
SOKAK
2
2230 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5088
SOKAK
2
2231 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5089
SOKAK
2
2232 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5090
SOKAK
2
2233 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5091
SOKAK
2
2234 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5092
SOKAK
2
2235 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5093
SOKAK
2
2236 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5094
SOKAK
2
2237 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5095
SOKAK
2
2238 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5096
SOKAK
2
2239 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5096/1
SOKAK
2
2240 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5097
SOKAK
2
2241 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5098
SOKAK
2
2242 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5099
SOKAK
2
2243 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5100
SOKAK
2
2244 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5101
SOKAK
2
2245 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5102
SOKAK
2
2246 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5103
SOKAK
2
2247 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5104
SOKAK
2
2248 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5105
SOKAK
2
2249 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5106
SOKAK
2
2250 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5107
SOKAK
2
2251 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5108
SOKAK
2
2252 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5109
SOKAK
2
2253 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5110
SOKAK
2
2254 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5111
SOKAK
2
2255 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5112
SOKAK
2
2256 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5113
SOKAK
2
2257 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5114
SOKAK
2
2258 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5115
SOKAK
2
2259 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5116
SOKAK
2
2260 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5117
SOKAK
2
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
2261 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5118
SOKAK
2
2262 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5119
SOKAK
2
2263 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5120
SOKAK
2
2264 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5121
SOKAK
2
2265 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5122
SOKAK
2
2266 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5123
SOKAK
2
2267 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5124
SOKAK
2
2268 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5125
SOKAK
2
2269 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5126
SOKAK
2
2270 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5127
SOKAK
2
2271 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5128
SOKAK
2
2272 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5129
SOKAK
2
2273 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5131
SOKAK
2
2274 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5133
SOKAK
2
2275 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5134
SOKAK
2
2276 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5135
SOKAK
2
2277 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5136
SOKAK
2
2278 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5137
SOKAK
2
2279 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5139
SOKAK
2
2280 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5141
SOKAK
2
2281 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5143
SOKAK
2
2282 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5145
SOKAK
2
2283 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5147
SOKAK
2
2284 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5149
SOKAK
2
2285 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5151
SOKAK
2
3
4
2286 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5153
SOKAK
2
2287 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5155
SOKAK
2
2288 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5157
SOKAK
2
2289 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5159
SOKAK
2
2290 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5161
SOKAK
2
2291 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5163
SOKAK
2
2292 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5165
SOKAK
2
2293 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5167
SOKAK
2
2294 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5169
SOKAK
2
2295 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5171
SOKAK
2
2296 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5175
SOKAK
2
2297 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5177
SOKAK
2
2298 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5179
SOKAK
2
2299 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5181
SOKAK
2
2300 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5183
SOKAK
2
2301 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5185
SOKAK
2
2302 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5187
SOKAK
2
2303 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5189
SOKAK
2
2304 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5191
SOKAK
2
2305 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5193
SOKAK
2
2306 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5195
SOKAK
2
2307 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5197
SOKAK
2
2308 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
5199
SOKAK
2
2309 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
9 EYLÜL
CADDE
2
2310 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
AYDIN
CADDE
1
2311 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
FEVZİ PAŞA
CADDE
1
2312 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
HAYDAR ÇAM
SOKAK
2
2313 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
HÜSEYİN
KURTULDU
SOKAK
2
2314 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
İZMİR-AYDIN
OTOYOLU
CADDE
2
2315 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
METROPOLİS
BULVAR
2316 TORBALI
MERKEZ
TORBALI
NECDET
ORHUNÖZ
CADDE
2317 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
15
SOKAK
4
2318 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
202
SOKAK
4
2319 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
314
SOKAK
4
2320 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
6355
SOKAK
4
2321 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
6356
SOKAK
4
2322 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
6390
SOKAK
4
2323 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
6391
SOKAK
4
2324 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
6392
SOKAK
4
2325 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
6392/1
SOKAK
4
2326 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
6393
SOKAK
4
2327 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
6394
SOKAK
4
2328 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
6395
SOKAK
4
2329 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
6396
SOKAK
4
2330 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
6397
SOKAK
4
2331 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
6398
SOKAK
4
2332 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
6399
SOKAK
4
2333 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
6400
SOKAK
4
2334 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
6401
SOKAK
4
2335 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
6402
SOKAK
4
2336 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
6404
SOKAK
4
2337 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
8845
SOKAK
4
2338 TORBALI
ORMANKÖY
TULUM
TAŞLI TARLA
KÜME
EVLER
4
1
2
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
3
2339 TORBALI
AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY
180
SOKAK
3
2340 TORBALI
AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY
182
SOKAK
3
2341 TORBALI
AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY
184
SOKAK
3
2342 TORBALI
AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY
184/1
SOKAK
3
2343 TORBALI
AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY
184/2
SOKAK
3
2344 TORBALI
AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY
186
SOKAK
3
2345 TORBALI
AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY
188
SOKAK
3
2346 TORBALI
AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY
188/1
SOKAK
3
2347 TORBALI
AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY
188/2
SOKAK
3
2348 TORBALI
AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY
189
SOKAK
3
2349 TORBALI
AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY
190
SOKAK
3
2350 TORBALI
AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY
192
SOKAK
3
2351 TORBALI
AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY
194
SOKAK
3
2352 TORBALI
AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY
196
SOKAK
3
2353 TORBALI
AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY
209
SOKAK
3
2354 TORBALI
AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY
211
SOKAK
3
2355 TORBALI
AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY
213
SOKAK
3
2356 TORBALI
AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY
215
SOKAK
3
2357 TORBALI
AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY
İZMİR AYDIN
CADDE
2358 TORBALI
AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY
İZMİR-AYDIN
OTOYOLU
CADDE
3
2359 TORBALI
AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY
KÖY-TÜR
KÜME
EVLER
3
2360 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
1501
SOKAK
2
2361 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
1501/1
SOKAK
2
2362 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5506
SOKAK
2
2363 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5508
SOKAK
2
2
4
2364 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5512
SOKAK
2
2365 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5514
SOKAK
2
2366 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5516
SOKAK
2
2367 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5518
SOKAK
2
2368 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5520
SOKAK
2
2369 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5522
SOKAK
2
2370 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5524
SOKAK
2
2371 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5526
SOKAK
2
2372 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5527
SOKAK
2
2373 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5528
SOKAK
2
2374 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5529
SOKAK
2
2375 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5530
SOKAK
2
2376 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5531
SOKAK
2
2377 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5532
SOKAK
2
2378 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5533
SOKAK
2
2379 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5534
SOKAK
2
2380 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5535
SOKAK
2
2381 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5536
SOKAK
2
2382 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5537
SOKAK
2
2383 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5538
SOKAK
2
2384 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5539
SOKAK
2
2385 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5540
SOKAK
2
2386 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5541
SOKAK
2
2387 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5542
SOKAK
2
2388 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5543
SOKAK
2
2389 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5544
SOKAK
2
2390 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5545
SOKAK
2
2391 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5546
SOKAK
2
2392 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5547
SOKAK
2
2393 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5548
SOKAK
2
2394 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5549
SOKAK
2
2395 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5550
SOKAK
2
2396 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5551
SOKAK
2
2397 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5552
SOKAK
2
2398 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5553
SOKAK
2
2399 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5554
SOKAK
2
2400 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5555
SOKAK
2
2401 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5556
SOKAK
2
2402 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5557
SOKAK
2
2403 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5558
SOKAK
2
2404 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5559
SOKAK
2
2405 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5560
SOKAK
2
2406 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5561
SOKAK
2
2407 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5562
SOKAK
2
2408 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5563
SOKAK
2
2409 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5564
SOKAK
2
2410 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5565
SOKAK
2
2411 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5567
SOKAK
2
2412 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5568
SOKAK
2
2413 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5569
SOKAK
2
2414 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5570
SOKAK
2
2415 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5571
SOKAK
2
2416 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5572
SOKAK
2
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN LİSTESİ
SIRA
NO
İLÇE
SEMT
Mahalle Adı
SOKAK CADDE
ADI
Türü
1
2
2417 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5574
SOKAK
2
2418 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5575
SOKAK
2
2419 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5577
SOKAK
2
2420 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5578
SOKAK
2
2421 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5579
SOKAK
2
2422 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5580
SOKAK
2
2423 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5581
SOKAK
2
2424 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5582
SOKAK
2
2425 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5583
SOKAK
2
2426 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5584
SOKAK
2
2427 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5585
SOKAK
2
2428 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5586
SOKAK
2
2429 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5587
SOKAK
2
2430 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5588
SOKAK
2
2431 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5589
SOKAK
2
2432 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5590
SOKAK
2
2433 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5591
SOKAK
2
2434 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5592
SOKAK
2
2435 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5593
SOKAK
2
2436 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5594
SOKAK
2
2437 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5595
SOKAK
2
2438 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5596
SOKAK
2
2439 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5597
SOKAK
2
2440 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5598
SOKAK
2
2441 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5599
SOKAK
2
3
4
2442 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5600
SOKAK
2
2443 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5601
SOKAK
2
2444 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5602
SOKAK
2
2445 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5603
SOKAK
2
2446 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5604
SOKAK
2
2447 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5605
SOKAK
2
2448 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5606
SOKAK
2
2449 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5607
SOKAK
2
2450 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5608
SOKAK
2
2451 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5609
SOKAK
2
2452 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5610
SOKAK
2
2453 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5611
SOKAK
2
2454 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5612
SOKAK
2
2455 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5613
SOKAK
2
2456 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5614
SOKAK
2
2457 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5615
SOKAK
2
2458 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5616
SOKAK
2
2459 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5617
SOKAK
2
2460 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5618
SOKAK
2
2461 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5619
SOKAK
2
2462 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5620
SOKAK
2
2463 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5621
SOKAK
2
2464 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5622
SOKAK
2
2465 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5623
SOKAK
2
2466 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5624
SOKAK
2
2467 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5625
SOKAK
2
2468 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5626
SOKAK
2
2469 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5627
SOKAK
2
2470 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5628
SOKAK
2
2471 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5629
SOKAK
2
2472 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5630
SOKAK
2
2473 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5631
SOKAK
2
2474 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5632
SOKAK
2
2475 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5633
SOKAK
2
2476 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5634
SOKAK
2
2477 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5635
SOKAK
2
2478 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5636
SOKAK
2
2479 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5637
SOKAK
2
2480 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5638
SOKAK
2
2481 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5639
SOKAK
2
2482 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5640
SOKAK
2
2483 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5641
SOKAK
2
2484 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5642
SOKAK
2
2485 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5643
SOKAK
2
2486 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5644
SOKAK
2
2487 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5645
SOKAK
2
2488 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5646
SOKAK
2
2489 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5647
SOKAK
2
2490 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5648
SOKAK
2
2491 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5649
SOKAK
2
2492 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5651
SOKAK
2
2493 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5653
SOKAK
2
2494 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5655
SOKAK
2
2495 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5657
SOKAK
2
2496 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5659
SOKAK
2
2497 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5661
SOKAK
2
2498 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5663
SOKAK
2
2499 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5665
SOKAK
2
2500 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5667
SOKAK
2
2501 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5669
SOKAK
2
2502 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
5671
SOKAK
2
2503 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
AYDIN
CADDE
1
2504 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
BİGE ÖZGENER
CADDE
1
2505 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
CELAL UMUR
CADDE
1
2506 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
ÇİÇEK
SOKAK
2507 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
EKOTEN
CADDE
1
2508 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
PHİLSA
CADDE
1
2509 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
TURHAN TEZOL
CADDE
1
2510 TORBALI
MERKEZ
YEDİ EYLÜL
ÜMİT TUNÇAĞ
CADDE
1
2511 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
519
SOKAK
3
2512 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6001
SOKAK
3
2513 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6002
SOKAK
3
2514 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6003
SOKAK
3
2515 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6004
SOKAK
3
2516 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6005
SOKAK
3
2517 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6006
SOKAK
3
2518 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6007
SOKAK
3
2519 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6008
SOKAK
3
2520 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6009
SOKAK
3
2521 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6010
SOKAK
3
2522 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6011
SOKAK
3
2
2523 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6012
SOKAK
3
2524 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6013
SOKAK
3
2525 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6014
SOKAK
3
2526 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6015
SOKAK
3
2527 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6016
SOKAK
3
2528 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6017
SOKAK
3
2529 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6018
SOKAK
3
2530 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6019
SOKAK
3
2531 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6020
SOKAK
3
2532 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6022
SOKAK
3
2533 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6023
SOKAK
3
2534 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6025
SOKAK
3
2535 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6027
SOKAK
3
2536 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6029
SOKAK
3
2537 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6031
SOKAK
3
2538 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
6033
SOKAK
3
2539 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
AYDIN
CADDE
2540 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
BEKİR SAKARYA
CADDE
3
2541 TORBALI
MERKEZ
YEMİŞLİK
SEYMEN ALİ
SEKBAN
SOKAK
3
2542 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
1
CADDE
3
2543 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
518
SOKAK
3
2544 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
520
SOKAK
3
2545 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
524
SOKAK
3
2546 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
526
SOKAK
3
2547 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
528
SOKAK
3
2548 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
535
SOKAK
3
2549 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
536
SOKAK
3
1
2550 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
538
SOKAK
3
2551 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
540
SOKAK
3
2552 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
544
SOKAK
3
2553 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
547
SOKAK
3
2554 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
548
SOKAK
3
2555 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
554
SOKAK
3
2556 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
556
SOKAK
3
2557 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
558
SOKAK
3
2558 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
558/1
SOKAK
3
2559 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
559
SOKAK
3
2560 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
560
SOKAK
3
2561 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
565
SOKAK
3
2562 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
567
SOKAK
3
2563 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
572
SOKAK
3
2564 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
577
SOKAK
3
2565 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
579
SOKAK
3
2566 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
579/1
SOKAK
3
2567 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
581
SOKAK
3
2568 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
589
SOKAK
3
2569 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
7308
SOKAK
3
2570 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
7621
SOKAK
3
2571 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
AYDIN
CADDE
3
2572 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
ÇAYBAŞI 1.KÜME KÜME
EVLERİ
EVLER
3
2573 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
KARŞIYAKA 1.
KÜME
EVLER
3
2574 TORBALI
ÇAYBAŞI
YENİ MAHALLE
MENDERES
CADDE
3
2575 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
4042
SOKAK
4
2576 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
4059
SOKAK
4
2577 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
AĞALAR
SOKAK
4
2578 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
AKASYA
SOKAK
4
2579 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
AŞAĞI CAMİ
SOKAK
4
2580 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
BAYRAK
CADDE
4
2581 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
ÇAĞLAYAN
SOKAK
4
2582 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
ÇAM
SOKAK
4
2583 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
ÇAMLIK
CADDE
4
2584 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
DAR
SOKAK
4
2585 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
DEDECİK
SOKAK
4
2586 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
DEĞİRMENCİ
SOKAK
4
2587 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
FIRINCILAR
SOKAK
4
2588 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
GAZİ PAŞA
CADDE
4
2589 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
GAZİLER
CADDE
4
2590 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
GÜL
SOKAK
4
2591 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
HAVUZ
CADDE
4
2592 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
KABACA KIRI
KÜME
EVLER
4
2593 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
KARANFİL
SOKAK
4
2594 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
KORUCUK
SOKAK
4
2595 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
LALE
SOKAK
4
2596 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
MANOLYA
SOKAK
4
2597 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
MENEKŞE
SOKAK
4
2598 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
METROPOLİS
SOKAK
4
2599 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
NEHİR
SOKAK
4
2600 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
PINARLI KUYU
CADDE
4
2601 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
SANCAK
SOKAK
4
2602 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
SATOĞLU
SOKAK
4
2603 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
ŞEKER
SOKAK
4
2604 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
ŞELALE
SOKAK
4
2605 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
SEVGİ YOLU
SOKAK
4
2606 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
SİNEMA
SOKAK
4
2607 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
TEPE
SOKAK
4
2608 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
YEMİŞLİK
SOKAK
4
2609 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
YUKARI CAMİ
SOKAK
4
2610 TORBALI
ORMANKÖY
YENİKÖY
ZEYTİNLİK
SOKAK
4
2611 TORBALI
ORMANKÖY
YEŞİLKÖY
30
SOKAK
4
2612 TORBALI
ORMANKÖY
YEŞİLKÖY
6420
SOKAK
4
2613 TORBALI
ORMANKÖY
YEŞİLKÖY
6421
SOKAK
4
2614 TORBALI
ORMANKÖY
YEŞİLKÖY
6421/1
SOKAK
4
2615 TORBALI
ORMANKÖY
YEŞİLKÖY
6422
SOKAK
4
2616 TORBALI
ORMANKÖY
YEŞİLKÖY
6423
SOKAK
4
2617 TORBALI
ORMANKÖY
YEŞİLKÖY
6424
SOKAK
4
2618 TORBALI
ORMANKÖY
YEŞİLKÖY
6424/1
SOKAK
4
2619 TORBALI
ORMANKÖY
YEŞİLKÖY
6425
SOKAK
4
2620 TORBALI
ORMANKÖY
YEŞİLKÖY
6426
SOKAK
4
2621 TORBALI
ORMANKÖY
YEŞİLKÖY
6427
SOKAK
4
2622 TORBALI
ORMANKÖY
YEŞİLKÖY
6427/1
SOKAK
4
2623 TORBALI
ORMANKÖY
YEŞİLKÖY
6427/2
SOKAK
4
2624 TORBALI
ORMANKÖY
YEŞİLKÖY
6427/3
SOKAK
4
2625 TORBALI
ORMANKÖY
YEŞİLKÖY
6428
SOKAK
4
2626 TORBALI
ORMANKÖY
YEŞİLKÖY
ESKİ İZMİRAYDIN ASVALTI
CADDE
4
2627 TORBALI
ORMANKÖY
YEŞİLKÖY
FATİH SULTAN
MEHMET
CADDE
4
2628 TORBALI
ORMANKÖY
YEŞİLKÖY
İZMİR AYDIN
CADDE
4
2629 TORBALI
ORMANKÖY
YEŞİLKÖY
KUYU ÇUKURU
SOKAK
4
2630 TORBALI
ORMANKÖY
YEŞİLKÖY
MENDERES
CADDE
4
2631 TORBALI
ORMANKÖY
YOĞURTÇULAR
105/1
SOKAK
4
2632 TORBALI
ORMANKÖY
YOĞURTÇULAR
6440
SOKAK
4
2633 TORBALI
ORMANKÖY
YOĞURTÇULAR
6441
SOKAK
4
2634 TORBALI
ORMANKÖY
YOĞURTÇULAR
6442
SOKAK
4
2635 TORBALI
ORMANKÖY
YOĞURTÇULAR
6443
SOKAK
4
2636 TORBALI
ORMANKÖY
YOĞURTÇULAR
6444
SOKAK
4
2637 TORBALI
ORMANKÖY
YOĞURTÇULAR
6445
SOKAK
4
2638 TORBALI
ORMANKÖY
YOĞURTÇULAR
6446
SOKAK
4
2639 TORBALI
ORMANKÖY
YOĞURTÇULAR
6447
SOKAK
4
2640 TORBALI
ORMANKÖY
YOĞURTÇULAR
6448
SOKAK
4
2641 TORBALI
ORMANKÖY
YOĞURTÇULAR
6449
SOKAK
4
2642 TORBALI
ORMANKÖY
YOĞURTÇULAR
6450
SOKAK
4
2643 TORBALI
ORMANKÖY
YOĞURTÇULAR
6451
SOKAK
4
2644 TORBALI
ORMANKÖY
YOĞURTÇULAR
6451/1
SOKAK
4
2645 TORBALI
ORMANKÖY
YOĞURTÇULAR
6452
SOKAK
4
2646 TORBALI
ORMANKÖY
YOĞURTÇULAR
6453
SOKAK
4
2647 TORBALI
ORMANKÖY
YOĞURTÇULAR
6454
SOKAK
4
2648 TORBALI
ORMANKÖY
YOĞURTÇULAR
6455
SOKAK
4
2649 TORBALI
ORMANKÖY
YOĞURTÇULAR
6456
SOKAK
4
2650 TORBALI
ORMANKÖY
YOĞURTÇULAR
90/3
SOKAK
4
2651 TORBALI
ORMANKÖY
YOĞURTÇULAR
İZMİR AYDIN
CADDE
4
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
2015 Yılında uygulanacak ve 11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Bazı maktu vergi ve harçların miktar ile tutarların uygulanması (İlan ve Reklam Vergisi,
Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı ve İşyeri Açma İzin Harcı)” kanununda belirtilen
en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar
dikkate alınmak suretiyle, belediyelerin dört gruba veya daha az gruba ayrılarak harç tarifelerinin belirlenmesi
için 05/08/2014 tarih ve 12/126 sayılı Meclis Kararı ile Belediye Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonunun havale
edilen Belediyemiz harç tarifelerine ait yukarıda yazılan tarife miktarlarının komisyondan geldiği şekliyle
kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/131
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin
görüşülmesi“ hakkındaydı.
dördüncü
maddesi
“Başkanlıktan
gelen
Önergelerin
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 1- Başkanlığın bu husustaki 28.08.2014 tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş
yazısında;
Musal Motorlu Araç. Alım Satım Nakliye İnşaat Servis ve Sigorta Aracılık Hizmetleri Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi tarafından bağışlanan, 35 TPV 63 plaka nolu 1998 Model, Mıtsubıshı
Marka, Beyaz Mavi Renkli, 8DC9518873 Motor nolu, NLTMS715RW1090081 Şase Nolu Otobüs,
Belediye Meclisinin 06.11.2009 tarih ve 17/153 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
Ancak, Musal Motorlu Araç. Alım Satım Nakliye İnşaat Servis ve Sigorta Aracılık
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 25.08.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat
ederek aracın taraflarına iadesini talep etmektedirler.
Konunun Meclisce görüşülmesini rica ederim. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Musal Motorlu Araç. Alım Satım Nakliye İnşaat Servis ve Sigorta Aracılık Hizmetleri Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi tarafından bağışlanan, 35 TPV 63 plaka nolu 1998 Model, Mıtsubıshı
Marka, Beyaz Mavi Renkli, 8DC9518873 Motor nolu, NLTMS715RW1090081 Şase Nolu Otobüs,
Belediye Meclisinin 06.11.2009 tarih ve 17/153 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
Ancak, Musal Motorlu Araç. Alım Satım Nakliye İnşaat Servis ve Sigorta Aracılık
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 25.08.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat
ederek aracın taraflarına iadesini talep etmektedirler.
Konunun Hukuk Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/132
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin
görüşülmesi“ hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 2- Başkanlığın bu husustaki 12.08.2014 tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş
yazısında;
21.05.2014 tarih ve 8/82 sayılı Meclis Kararımız ile; İlçemiz, Torbalı Ertuğrul Mahallesi,
65 ada, 32 parselde bulunan 4825,50 m2 miktarındaki taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planında,
okul alanında kaldığından İzmir Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Torbalı İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne okul yapılmak üzere bedelsiz tahsis edilmesine karar verilmiştir.
11.08.2014 tarih ve 3320901 sayılı İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün
yazılarında, sözkonusu arsaya okul yapılması için mevzuat gereği arsanın Maliye Hazinesine
tahsisinin yapılması gerektiği belirtilmektedir.
İlçemiz, Torbalı Ertuğrul Mahallesi, 65 ada, 32 parselde bulunan 4825,50 m2
miktarındaki taşınmazın, okul yapılmak üzere bedelsiz olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.
Maddesinin (h) bendi ile yine 5393 Sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 5393 sayılı yasanın
75.maddesinin (d) bendi gereğince Maliye Hazinesine tahsisinin yapılması konusunda Meclisce
görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
21.05.2014 tarih ve 8/82 sayılı Meclis Kararımız ile; İlçemiz, Torbalı Ertuğrul Mahallesi,
65 ada, 32 parselde bulunan 4825,50 m2 miktarındaki taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planında,
okul alanında kaldığından İzmir Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Torbalı İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne okul yapılmak üzere bedelsiz tahsis edilmesine karar verilmiştir.
11.08.2014 tarih ve 3320901 sayılı İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün
yazılarında, sözkonusu arsaya okul yapılması için mevzuat gereği arsanın Maliye Hazinesine
tahsisinin yapılması gerektiği belirtilmektedir.
İlçemiz, Torbalı Ertuğrul Mahallesi, 65 ada, 32 parselde bulunan 4825,50 m2
miktarındaki taşınmazın, okul yapılmak üzere bedelsiz olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.
Maddesinin (h) bendi ile yine 5393 Sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 5393 sayılı yasanın
75.maddesinin (d) bendi gereğince Maliye Hazinesine tahsisinin yapılmasına mevcudun oybirliği ile
karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/133
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin
görüşülmesi“ hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 3- Başkanlığın havalesiyle meclise sunulan Park ve Bahçeler Müdürlüğünün
14.08.2014 tarih ve 2014/550 sayılı müzekkeresi okundu. Müzekkeresinde;
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden Belediyemizce kiralanan Efeoğlu
Tabiat Parkı ile ilgili Genel Müdürlükçe tespit edilen 2014 yılı giriş ücretleri tarifesi hususunun,
Meclisce görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden Belediyemizce kiralanan Efeoğlu
Tabiat Parkı ile ilgili Genel Müdürlükçe tespit edilen 2014 yılı giriş ücretleri tarifesi konusunun, Bütçe
ve Kesin Hesap Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/134
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin
görüşülmesi“ hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 4- Başkanlığın havalesiyle meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
25.08.2014 tarih ve 2014/12181 sayılı müzekkeresi okundu. Müzekkeresinde;
Türkiye Diyanet Vakfı Torbalı Şubesi’nin 27.05.2014 Tarih ve 3518-3 sayılı yazısına
istinaden; İlçemiz Tepeköy Mahallesi tapunun 3923.L.A pafta 163 Ada 1 numaralı parselde kayıtlı
42,00 m2 yüzölçümlü ve 163 Ada 2 numaralı parselde kayıtlı 430,00 m2 yüzölçümlü Belediyemiz
adına kayıtlı taşınmazların Diyanet İşleri Başkanlığı’na (Torbalı İlçe Müftülüğü’ne) dini tesis olarak
kullanılmak üzere tahsisinin yapılması hususunda 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin (e) bendi ve
5393 sayılı yasanın 75.maddesinin (d) bendi gereğince Meclisce görüşülerek gerekli kararın
alınmasını arz ederim. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Türkiye Diyanet Vakfı Torbalı Şubesi’nin 27.05.2014 Tarih ve 3518-3 sayılı yazısına
istinaden; İlçemiz Tepeköy Mahallesi tapunun 3923.L.A pafta 163 Ada 1 numaralı parselde kayıtlı
42,00 m2 yüzölçümlü ve 163 Ada 2 numaralı parselde kayıtlı 430,00 m2 yüzölçümlü Belediyemiz
adına kayıtlı taşınmazların Diyanet İşleri Başkanlığı’na (Torbalı İlçe Müftülüğü’ne) dini tesis olarak
kullanılmak üzere tahsisinin yapılmasına 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin (e) bendi ve 5393 sayılı
yasanın 75.maddesinin (d) bendi gereğince mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/135
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 5- Başkanlığın havalesiyle meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.08.2014
tarih ve 2014/11955 sayılı müzekkeresi okundu. Müzekkeresinde;
İlçemiz Ertuğrul Mahallesi 3923.E.a pafta 133 Ada 26 numaralı parselde Torbalı Ak-Dağ İnşaat
Taahüt San. Tic. Ltd. Şti ve Belediyemiz adına kayıtlı taşınmaz 629,24 m² olup ; Torbalı Ak-Dağ İnşaat Taahüt
San. Tic. Ltd. Şti’yeait 14400/15731 (576,00 m2) hisse ve Belediyemize ait 1331/15731 (53,24 m2) hisse
bulunmaktadır.
Söz konusu belediyemiz hissesini satın almak üzere Torbalı Ak-Dağ İnşaat Taahüt San. Tic. Ltd. Şti
31.07.2014 Tarih ve 2014/D-5062-10992 sayılı dilekçe ile Belediye Başkanlığımıza müraacat etmiştir.
Aşağıda miktarı ve özellikleri belirtilen müstakil yapılaşmaya elverişli olmayan hisseli taşınmazın
satılması hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Meclisce
görüşülerek gereken kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.
Mahalle
Pafta
Ada
ERTUĞRUL 3923E.a 133
Parsel
İmar durumu
Hisse Miktarı Toplam Alan
26 BİTİŞİK NİZAM 6 KATLI-ZEMİN TİCARET 53,24 m2
629,24 m2
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İlçemiz Ertuğrul Mahallesi 3923.E.a pafta 133 Ada 26 numaralı parselde Torbalı Ak-Dağ İnşaat
Taahüt San. Tic. Ltd. Şti ve Belediyemiz adına kayıtlı taşınmaz 629,24 m² olup ; Torbalı Ak-Dağ İnşaat Taahüt
San. Tic. Ltd. Şti’yeait 14400/15731 (576,00 m2) hisse ve Belediyemize ait 1331/15731 (53,24 m2) hisse
bulunmaktadır.
Söz konusu belediyemiz hissesini satın almak üzere Torbalı Ak-Dağ İnşaat Taahüt San. Tic. Ltd. Şti
31.07.2014 Tarih ve 2014/D-5062-10992 sayılı dilekçe ile Belediye Başkanlığımıza müraacat etmiştir.
Aşağıda miktarı ve özellikleri belirtilen müstakil yapılaşmaya elverişli olmayan hisseli taşınmazın
satılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince mevcudun oybirliği ile karar
verildi.
Mahalle
Pafta
Ada Parsel
İmar durumu
Hisse Miktarı Toplam Alan
ERTUĞRUL 3923E.a 133
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
26 BİTİŞİK NİZAM 6 KATLI-ZEMİN TİCARET 53,24 m2
Nurhan İNCE
KATİP
629,24 m2
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/136
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 6- Başkanlığın havalesiyle meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
21.08.2014 tarih ve 2014/12046 sayılı müzekkeresi okundu. Müzekkeresinde;
İlçemiz Tepeköy Mahallesi 28N.2B Pafta 798 ada 10 numaralı parselde Bayram ÇİÇEK ve
Belediyemiz adına kayıtlı taşınmaz 432,00 m² olup Bayram ÇİÇEK’e ait 11/36 (132,00 m2) hisse ve
Belediyemize ait 300/432 (300,00 m²) hisse bulunmaktadır.
Söz konusu Belediyemiz hissesini satın almak üzere Bayram ÇİÇEK 05.08.2014 Tarih ve
2014/D-5161-11259 sayılı dilekçe ile Belediye Başkanlığı’na müracaat ederek ilgili parselde Torbalı
Belediyesi adına kayıtlı bulunan 300/432 (300,00 m²) hisseyi satın almak üzere talepte bulunmuşlardır.
Aşağıda miktarı ve özellikleri belirtilen müstakil yapılaşmaya elverişli olmayan belediyemiz
adına kayıtlı 300/432 (300,00 m²) hissenin satılması hususunun, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.
maddesinin (e) bendi gereğince Meclisce görüşülerek gereken kararın alınmasını arz ederim.
Denilmektedir.
Mahalle
Pafta
Ada
TEPEKÖY
28N.2B 798
Parsel
Hisse Mik.
10
300,00 m2
İmar durumu
Toplam Alan
AYRIK NİZAM 3 KATLI (0.30/0.90) 432,00 m2
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İlçemiz Tepeköy Mahallesi 28N.2B Pafta 798 ada 10 numaralı parselde Bayram ÇİÇEK ve
Belediyemiz adına kayıtlı taşınmaz 432,00 m² olup Bayram ÇİÇEK’e ait 11/36 (132,00 m2) hisse ve
Belediyemize ait 300/432 (300,00 m²) hisse bulunmaktadır.
Söz konusu Belediyemiz hissesini satın almak üzere Bayram ÇİÇEK 05.08.2014 Tarih ve
2014/D-5161-11259 sayılı dilekçe ile Belediye Başkanlığı’na müracaat ederek ilgili parselde Torbalı
Belediyesi adına kayıtlı bulunan 300/432 (300,00 m²) hisseyi satın almak üzere talepte bulunmuşlardır.
Aşağıda miktarı ve özellikleri belirtilen müstakil yapılaşmaya elverişli olmayan belediyemiz
adına kayıtlı 300/432 (300,00 m²) hissenin satılması hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.
maddesinin (e) bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesi, mevcudun oybirliği ile karar
verildi.
Mahalle Pafta
Ada
Parsel
Hisse Mik.
İmar durumu
Toplam Alan
TEPEKÖY
28N.2B 798
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
10
300,00 m2
AYRIK NİZAM 3 KATLI (0.30/0.90) 432,00 m2
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/137
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 7-Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.08.2014
tarih ve 2014/12182 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı Emlak ve
Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nün 18.08.2014 Tarih ve 4259 sayılı yazısına istinaden, 5216 sayılı Kanunun Ek
Madde.2 ‘Birleşme katılma veya geçici 2.madde gereğince büyükşehir belediyesi sınırlarına giren belediyelerin
yürütmekte olduğu su, kanalizasyon, katı atık, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri,
mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere bina, tesis, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz
malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları büyükşehir belediyesine veya
bağlı kuruluşuna devredilir.’ denilmektedir.
İlçemiz Helvacı Mahallesi 135 Ada 1 numaralı parselde mülkiyeti Belediyemize ait 1.185,00 m2
yüzölçümle kayıtlı olan parselin İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce Atıksu Arıtma Tesisi
yapılması planlanmaktadır.
İlçemiz Helvacı Mahallesi 135 Ada 1 numaralı parselde mülkiyeti Belediyemize ait 1.185,00 m2
yüzölçümle kayıtlı olan parselin İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce Atıksu Arıtma Tesisi
yapılmak üzere İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına bedelsiz tahsis edilmesi hususunun
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (h) bendi ile yine 5393 Sayılı yasanın 18. maddesinin (e)
bendi ve 5393 sayılı yasanın 75.maddesinin (d) bendi gereğince Meclisce görüşülerek gerekli kararın
alınmasını arz ederim. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı Emlak ve
Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nün 18.08.2014 Tarih ve 4259 sayılı yazısına istinaden, 5216 sayılı Kanunun Ek
Madde.2 ‘Birleşme katılma veya geçici 2.madde gereğince büyükşehir belediyesi sınırlarına giren belediyelerin
yürütmekte olduğu su, kanalizasyon, katı atık, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri,
mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere bina, tesis, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz
malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları büyükşehir belediyesine veya
bağlı kuruluşuna devredilir.’ denilmektedir.
İlçemiz Helvacı Mahallesi 135 Ada 1 numaralı parselde mülkiyeti Belediyemize ait 1.185,00 m2
yüzölçümle kayıtlı olan parselin İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce Atıksu Arıtma Tesisi
yapılması planlanmaktadır.
İlçemiz Helvacı Mahallesi 135 Ada 1 numaralı parselde mülkiyeti Belediyemize ait 1.185,00 m2
yüzölçümle kayıtlı olan parselin İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce Atıksu Arıtma Tesisi
yapılmak üzere İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına bedelsiz tahsis edilmesine, 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (h) bendi ile yine 5393 Sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 5393
sayılı yasanın 75.maddesinin (d) bendi gereğince mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/138
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 8-Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
15.08.2014 tarih ve 2014/11954 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube
Müdürlüğü’nün 23.06.2014 Tarih ve 1181 sayılı yazısına istinaden, 6360 sayılı Bütün Şehir yasasının
yürürlüğe girmesi ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanları genişleyerek 9 merkez
ilçe Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz Ödemiş Tire ve bunlara bağlı köy
yerleşimleri İzmir Büyükşehir belediyesi sorumluluk sınırlarına dahil olmuştur. Yeni sınırlar dahilinde
olabilecek her türlü doğal afet yangın, deprem, sel baskını, gibi olaylarda yardım faaliyetlerini
yürütmek ve ekiplerin düzenli, sistemli, çalışmalarını sağlamak gerekmektedir. Bu nedenle Sayısal
Trunk Telsiz sistemine uyumlu bir telsiz sisteminin olması ve bütün iletişimin tek telsiz sistemi
çatısında toplanılması için ilave telsiz röle istasyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
İlçemiz Torbalı Mahallesi 66 ada 19 numaralı parselinde mülkiyeti Belediyemize ait
5.910,00 m2 yüzölçümle kayıtlı olan ve imar palanında Belediye Hizmet Alanı’nda kalan taşınmazda
ekli krokide koordinatları belirtilen 100 m2 lik alan üzerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce Sayısal
Trunk Telsiz Sistemi’ne uyumlu bir telsiz sistemi yapılması planlanmaktadır.
İlçemiz Torbalı Mahallesi 66 Ada 19 numaralı 5.910,00 m2 yüzölçümlü Belediyemiz
adına kayıtlı parselde ekli krokide koordinatları belirtilen 100 m2 lik alan içerisinde İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından Sayısal Trunk Telsiz Sistemi’ne uyumlu bir telsiz sistemi yapılmak üzere İzmir
Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz tahsis edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
15. Maddesinin (h) bendi ile yine 5393 Sayılı yasanın 18. Maddesini (e) bendi ve 5393 sayılı yasanın
75. Maddesinin (d) bendi gereğince Meclisçe görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.
Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube
Müdürlüğü’nün 23.06.2014 Tarih ve 1181 sayılı yazısına istinaden, 6360 sayılı Bütün Şehir yasasının
yürürlüğe girmesi ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanları genişleyerek 9 merkez
ilçe Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz Ödemiş Tire ve bunlara bağlı köy
yerleşimleri İzmir Büyükşehir belediyesi sorumluluk sınırlarına dahil olmuştur. Yeni sınırlar dahilinde
olabilecek her türlü doğal afet yangın, deprem, sel baskını, gibi olaylarda yardım faaliyetlerini
yürütmek ve ekiplerin düzenli, sistemli, çalışmalarını sağlamak gerekmektedir. Bu nedenle Sayısal
Trunk Telsiz sistemine uyumlu bir telsiz sisteminin olması ve bütün iletişimin tek telsiz sistemi
çatısında toplanılması için ilave telsiz röle istasyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
İlçemiz Torbalı Mahallesi 66 ada 19 numaralı parselinde mülkiyeti Belediyemize ait
5.910,00 m2 yüzölçümle kayıtlı olan ve imar palanında Belediye Hizmet Alanı’nda kalan taşınmazda
ekli krokide koordinatları belirtilen 100 m2 lik alan üzerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce Sayısal
Trunk Telsiz Sistemi’ne uyumlu bir telsiz sistemi yapılması planlanmaktadır.
İlçemiz Torbalı Mahallesi 66 Ada 19 numaralı 5.910,00 m2 yüzölçümlü Belediyemiz
adına kayıtlı parselde ekli krokide koordinatları belirtilen 100 m2 lik alan içerisinde İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından Sayısal Trunk Telsiz Sistemi’ne uyumlu bir telsiz sistemi yapılmak üzere İzmir
Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz tahsis edilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.
Maddesinin (h) bendi ile yine 5393 Sayılı yasanın 18. Maddesini (e) bendi ve 5393 sayılı yasanın 75.
Maddesinin (d) bendi gereğince mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/139
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 9-Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
21.08.2014 tarih ve 2014/10476 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile
onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Abbas ŞAHİN”
tarafından verilen 16.07.2014 tarih ve 2014/D-4820-10476 sayılı dilekçe ile askı süresi içerisinde
itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince
Meclis’ce görüşülerek gereken kararın alınmasını arz ederim.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile
onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Abbas ŞAHİN”
tarafından verilen 16.07.2014 tarih ve 2014/D-4820-10476 sayılı dilekçe ile askı süresi içerisinde
itirazda bulunulmuştur. Sözkonusu itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince
İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
5393 Sayılı Belediye Kanununun
27. Maddesi gereğince Önerge 9’un
görüşülmesine Başkanlık yapan
Meclis Başkanı
Kenan AKTAŞ
MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/140
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 10-Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
21.08.2014 tarih ve 2014/11956 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile
onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Toyam Gıda San.
Nak. Ve Tic. Ltd. Şti.” tarafından verilen 17.07.2014 tarih ve 2014/D-4851-10488 sayılı dilekçe ile
askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin
(c) bendi gereğince Meclis’ce görüşülerek gereken kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile
onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Toyam Gıda San.
Nak. Ve Tic. Ltd. Şti.” tarafından verilen 17.07.2014 tarih ve 2014/D-4851-10488 sayılı dilekçe ile
askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin
(c) bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
5393 Sayılı Belediye Kanununun
27. Maddesi gereğince Önerge 10’un
görüşülmesine Başkanlık yapan
Meclis Başkanı
Kenan AKTAŞ
MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/141
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 11-Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
21.08.2014 tarih ve 2014/11135 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile
onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Mehmet
ŞENMAN’ın Varisleri (Şengün ÖĞÜT, Müzeyyen ÇAKAR, Müfide İBİŞOĞLU, Mehriye BAŞYİĞİT,
Lebiye GÜNENÇ)” tarafından verilen 04.08.2014 tarih ve 2014/D-5123-11135 sayılı dilekçe ile askı
süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c)
bendi gereğince Meclis’ce görüşülerek gereken kararın alınmasını arz ederim.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile
onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Mehmet
ŞENMAN’ın Varisleri (Şengün ÖĞÜT, Müzeyyen ÇAKAR, Müfide İBİŞOĞLU, Mehriye BAŞYİĞİT,
Lebiye GÜNENÇ)” tarafından verilen 04.08.2014 tarih ve 2014/D-5123-11135 sayılı dilekçe ile askı
süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c)
bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
5393 Sayılı Belediye Kanununun
27. Maddesi gereğince Önerge 11’in
görüşülmesine Başkanlık yapan
Meclis Başkanı
Kenan AKTAŞ
MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/142
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 12-Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
21.08.2014 tarih ve 2014/11959 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile
onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Şemsioğlu
Mobilya Sanayi Ticaret Limited Şirketi vekili Atilla KAYA” tarafından verilen 06.08.2014 tarih ve
2014/D-5199-11268 sayılı dilekçe ile askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Söz konusu
itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince Meclis’ce görüşülerek gereken
kararın alınmasını arz ederim.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile
onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Şemsioğlu
Mobilya Sanayi Ticaret Limited Şirketi vekili Atilla KAYA” tarafından verilen 06.08.2014 tarih ve
2014/D-5199-11268 sayılı dilekçe ile askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Söz konusu
itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince İmar Komisyonuna havale
edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
5393 Sayılı Belediye Kanununun
27. Maddesi gereğince Önerge 12’nin
görüşülmesine Başkanlık yapan
Meclis Başkanı
Kenan AKTAŞ
MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/143
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 13-Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
21.08.2014 tarih ve 2014/11958 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile
onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Mehmet ŞAHİN”
tarafından verilen 07.08.2014 tarih ve 2014/D-5190-11300 sayılı dilekçe ile askı süresi içerisinde
itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince
Meclis’ce görüşülerek gereken kararın alınmasını arz ederim.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile
onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Mehmet ŞAHİN”
tarafından verilen 07.08.2014 tarih ve 2014/D-5190-11300 sayılı dilekçe ile askı süresi içerisinde
itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince
İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
5393 Sayılı Belediye Kanununun
27. Maddesi gereğince Önerge 13’ün
görüşülmesine Başkanlık yapan
Meclis Başkanı
Kenan AKTAŞ
MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/144
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 14-Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
21.08.2014 tarih ve 2014/11132 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile
onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Hadi
KAVUNCUOĞLU” tarafından verilen 07.08.2014 tarih ve 2014/D-5203-11332 sayılı dilekçe ile askı
süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c)
bendi gereğince Meclis’ce görüşülerek gereken kararın alınmasını arz ederim.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile
onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Hadi
KAVUNCUOĞLU” tarafından verilen 07.08.2014 tarih ve 2014/D-5203-11332 sayılı dilekçe ile askı
süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c)
bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
5393 Sayılı Belediye Kanununun
27. Maddesi gereğince Önerge 14’ün
görüşülmesine Başkanlık yapan
Meclis Başkanı
Kenan AKTAŞ
MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/145
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 15-Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
21.08.2014 tarih ve 2014/11330 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile
onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Fevzi BAYRAM”
tarafından verilen 06.08.2014 tarih ve 2014/D-5192-11330 sayılı dilekçe ile askı süresi içerisinde
itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince
Meclis’ce görüşülerek gereken kararın alınmasını arz ederim.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile
onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Fevzi BAYRAM”
tarafından verilen 06.08.2014 tarih ve 2014/D-5192-11330 sayılı dilekçe ile askı süresi içerisinde
itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince
İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
5393 Sayılı Belediye Kanununun
27. Maddesi gereğince Önerge 15’in
görüşülmesine Başkanlık yapan
Meclis Başkanı
Kenan AKTAŞ
MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/146
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 16-Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
21.08.2014 tarih ve 2014/11957 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile
onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Süleyman Yıldırım
Akaryakıt Ürün Mar. Rest. İşl. San. Tic. Ltd. Şti.” tarafından verilen 06.08.2014 tarih ve 2014/D5193-11306 sayılı dilekçe ile askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın, 5393
sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince Meclis’ce görüşülerek gereken kararın alınmasını
arz ederim.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile
onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Süleyman Yıldırım
Akaryakıt Ürün Mar. Rest. İşl. San. Tic. Ltd. Şti.” tarafından verilen 06.08.2014 tarih ve 2014/D5193-11306 sayılı dilekçe ile askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın, 5393
sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun
oybirliği ile karar verildi.
5393 Sayılı Belediye Kanununun
27. Maddesi gereğince Önerge 16’nın
görüşülmesine Başkanlık yapan
Meclis Başkanı
Kenan AKTAŞ
MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/147
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 17-Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
21.08.2014 tarih ve 2014/11960 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile
onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “İzmir Valiliği
Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı” tarafından verilen 08.08.2014 tarih ve 38637 sayılı yazı
ile askı süresi dışında itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın, 5393 sayılı yasanın 18.
maddesinin (c) bendi gereğince Meclis’ce görüşülerek gereken kararın alınmasını arz
ederim.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile
onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “İzmir Valiliği
Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı” tarafından verilen 08.08.2014 tarih ve 38637 sayılı yazı
ile askı süresi dışında itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın, 5393 sayılı yasanın 18.
maddesinin (c) bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar
verildi.
5393 Sayılı Belediye Kanununun
27. Maddesi gereğince Önerge 17’nin
görüşülmesine Başkanlık yapan
Meclis Başkanı
Kenan AKTAŞ
MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/148
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 18-Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
25.08.2014 tarih ve 2014/12189 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İlçemiz, Yazıbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan “S.S. TARİŞ PAMUK TARIM SATIŞ
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ” adına kayıtlı 335 ada 3 numaralı parsel vekili Doğuş BALDAN’ın
13.08.2014 tarih ve 2014/D-5393-11589 sayılı dilekçesi ile “İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
10.02.2014 tarih ve 05.125 sayılı kararı ve 2863 sayılı Kanun gereği İzmir II Numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.06.2014 tarih ve 3944 sayılı kararı doğrultusunda
onaylanan 335 ada 2-3 numaralı parseller ve 380 ada 2-3-5 numaralı parsellere ait II. (İkinci)
Derece Arkeolojik Sit Alanı’na (Höyük Alanı’na) ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar
Planı’na uygun olarak hazırlanan, II. (İkinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı’na (Höyük Alanı’na) ilişkin
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” sunulmuştur.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2014 tarih ve 05.125 sayılı kararı ve 2863
sayılı Kanun gereği İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.06.2014 tarih
ve 3944 sayılı kararı doğrultusunda onaylanan 335 ada 2-3 numaralı parseller ve 380 ada 2-3-5
numaralı parsellere ait II. (İkinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı’na (Höyük Alanı’na) ilişkin 1/5000
ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlanan, II. (İkinci) Derece Arkeolojik
Sit Alanı’na (Höyük Alanı’na) ilişkin UİP-4607 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı
Uygulama İmar Planı’nın, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin (c) bendi gereğince Meclis’ce
görüşülerek gereken kararın alınmasını arz ederim.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İlçemiz, Yazıbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan “S.S. TARİŞ PAMUK TARIM SATIŞ
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ” adına kayıtlı 335 ada 3 numaralı parsel vekili Doğuş BALDAN’ın
13.08.2014 tarih ve 2014/D-5393-11589 sayılı dilekçesi ile “İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
10.02.2014 tarih ve 05.125 sayılı kararı ve 2863 sayılı Kanun gereği İzmir II Numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.06.2014 tarih ve 3944 sayılı kararı doğrultusunda
onaylanan 335 ada 2-3 numaralı parseller ve 380 ada 2-3-5 numaralı parsellere ait II. (İkinci)
Derece Arkeolojik Sit Alanı’na (Höyük Alanı’na) ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar
Planı’na uygun olarak hazırlanan, II. (İkinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı’na (Höyük Alanı’na) ilişkin
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” sunulmuştur.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2014 tarih ve 05.125 sayılı kararı ve 2863
sayılı Kanun gereği İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.06.2014 tarih
ve 3944 sayılı kararı doğrultusunda onaylanan 335 ada 2-3 numaralı parseller ve 380 ada 2-3-5
numaralı parsellere ait II. (İkinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı’na (Höyük Alanı’na) ilişkin 1/5000
ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlanan, II. (İkinci) Derece Arkeolojik
Sit Alanı’na (Höyük Alanı’na) ilişkin UİP-4607 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı
Uygulama İmar Planı’nın, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin (c) bendi gereğince İmar
Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/149
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 19-Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
28.08.2014 tarih ve 2014/12532 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İlçemiz, Ertuğrul Mahallesi 94-95-99-100-101-102-103-104-515 ve 516 numaralı adaları
kapsayan alanda; mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararlarında farklı yol büyüklükleri ve
farklı yapılaşma koşulları bulunmaktadır.
Söz konusu 94-95-99-100-101-102-103-104-515 ve 516 numaralı adaları kapsayan
alanda; mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararlarında bulunan farklı yol büyüklükleri ve
farklı yapılaşma koşullarının; planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı kavramları göz
önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi amacıyla Şehir Plancısı Uğur BAYRAK’a
hazırlattırılan UİP-4525,1 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin,
5393 sayılı yasanın 18.maddesinin (c) bendi gereğince Meclis’ce görüşülerek gereken kararın
alınmasını arz ederim.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İlçemiz, Ertuğrul Mahallesi 94-95-99-100-101-102-103-104-515 ve 516 numaralı adaları
kapsayan alanda; mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararlarında farklı yol büyüklükleri ve
farklı yapılaşma koşulları bulunmaktadır.
Söz konusu 94-95-99-100-101-102-103-104-515 ve 516 numaralı adaları kapsayan
alanda; mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararlarında bulunan farklı yol büyüklükleri ve
farklı yapılaşma koşullarının; planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı kavramları göz
önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi amacıyla Şehir Plancısı Uğur BAYRAK’a
hazırlattırılan UİP-4525,1 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin,
5393 sayılı yasanın 18.maddesinin (c) bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine
mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/150
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin
görüşülmesi“ hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 20-Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
29.08.2014 tarih ve 2014/12531 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İlçemiz, Ertuğrul Mahallesi 28-N-II-C pafta, 133 ada 5 ve 23 numaralı parseller, mevcut
imar planında “Konut Alanı ve Yeşil Alan” olarak markalanmıştır. Söz konusu parsellere yönelik,
parsel malikleri adına yetkili “Aytekin YILDIRIM” imzalı 30.09.2013 tarih ve 2013/D-4742-11667
sayılı dilekçe ile; 133 ada 5 ve 23 numaralı parsellerin arasında yer alan “Yeşil Alanın” geometrik
formunun düzgün olmaması nedeni ile hem “Yeşil Alanın” kullanımı hem de parsellerin
kullanımının önemli ölçüde kısıtlandığı belirtilerek mevcut imar planlarındaki teknik düzeltmenin
yapılması amacı ile, “Yeşil Alan” ve “Konut Alanı” olarak belirlenen alanların yüzölçümleri ve
yapılaşma şartları aynen korunarak, “Yeşil Alanın” geometrik formunun düzenlenmesine yönelik
Şehir Plancısı Uğur BAYRAK’a hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Belediye Meclisimizin 07.10.2013 tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-12/130 sayılı kararı ile kabul
edilmiştir.
Belediye Meclisimizin 07.10.2013 tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-12/130 sayılı kararı ile
kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde eksik evrak ve belge bulunması ve
belgelerinin tamamlanmaması ayrıca 133 ada 23 numaralı parselin sahibi “Saygın Asansör Makine
Mühendislik Ticaret Limited Şirketi’nin” 27.08.2014 tarih ve 2014/D-5832-12353 sayılı
dilekçesindeki talebi nedeniyle, Belediye Meclisimizin 07.10.2013 tarih ve M.35.3.TOR.0.10/1012/130 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin iptalinin,
5393 sayılı yasanın 18.maddesinin (c) bendi gereğince Meclis’ce görüşülerek gereken kararın
alınmasını arz ederim.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İlçemiz, Ertuğrul Mahallesi 28-N-II-C pafta, 133 ada 5 ve 23 numaralı parseller, mevcut
imar planında “Konut Alanı ve Yeşil Alan” olarak markalanmıştır. Söz konusu parsellere yönelik,
parsel malikleri adına yetkili “Aytekin YILDIRIM” imzalı 30.09.2013 tarih ve 2013/D-4742-11667
sayılı dilekçe ile; 133 ada 5 ve 23 numaralı parsellerin arasında yer alan “Yeşil Alanın” geometrik
formunun düzgün olmaması nedeni ile hem “Yeşil Alanın” kullanımı hem de parsellerin
kullanımının önemli ölçüde kısıtlandığı belirtilerek mevcut imar planlarındaki teknik düzeltmenin
yapılması amacı ile, “Yeşil Alan” ve “Konut Alanı” olarak belirlenen alanların yüzölçümleri ve
yapılaşma şartları aynen korunarak, “Yeşil Alanın” geometrik formunun düzenlenmesine yönelik
Şehir Plancısı Uğur BAYRAK’a hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Belediye Meclisimizin 07.10.2013 tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-12/130 sayılı kararı ile kabul
edilmiştir.
Belediye Meclisimizin 07.10.2013 tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-12/130 sayılı kararı ile
kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde eksik evrak ve belge bulunması ve
belgelerinin tamamlanmaması ayrıca 133 ada 23 numaralı parselin sahibi “Saygın Asansör Makine
Mühendislik Ticaret Limited Şirketi’nin” 27.08.2014 tarih ve 2014/D-5832-12353 sayılı
dilekçesindeki talebi nedeniyle, Belediye Meclisimizin 07.10.2013 tarih ve M.35.3.TOR.0.10/1012/130 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin iptaline,
5393 sayılı yasanın 18.maddesinin (c) bendi gereğince, Belediye Başkanı Adnan Yaşar GÖRMEZ,
AK Parti Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet Nuri Bulut, Sevil Duran, Nuh Aktaş, Özgür Erman
Çağlar, Göksel Dinçer, Nurhan İnce, Hüseyin Söyler, Hüseyin Karaman, Kenan Aktaş, Erdal
Türksever,Turgut Buluş, Bayram Memiş, Sedat Eren, Şenol Güler, Raziye Tek’in 16 kabul oyu ve
MHP Belediye Meclis Üyelerinden Yasemin Çimi, Tevfik Taner Aygüneş ve Hacı Mehmet Vurur’un
3 Kabul oyu olmak üzere toplam 19 kabul oyu ile, CHP Belediye Meclis Üyelerinden Sıla İlgi
Akkaş, Halil Kabasakal, İbrahim Özel, Sefer İpekli, Mithat Tekin, Yalçın Efe, Osman Sargın, Feti
Okuroğlu, Metin Şahin, Erdal Zeyrek, Mehmet Yıldız Sivrikaya’nın 11 Çekimser oyuna karşın
mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/151
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin
görüşülmesi“ hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 21-Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
01.09.2014 tarih ve 2014/12530 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İlçemiz, Ayrancılar Mahallesi, 214 ada 11 numaralı parselin sahibi “Necmiye BÜKER”
tarafından verilen 12.03.2014 tarih 2014/D-1762-3773 sayılı dilekçeye istinaden İzmir Büyükşehir
Belediyesi’ne görüş sorulmuş olup; İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
İmar İşleri Şube Müdürlüğü’nün 20.05.2014 tarih ve 37580 sayılı yazısında; “İzmir-Aydın yolundan
cephe alan parsellere 6 kat, diğer yollardan cephe alan parsellere 3 kat gabari koşulu getirilmiş
olduğu düşünülmekle birlikte, planda ada üzerinde ticaret taraması ile birlikte gösterilen hattın, yol
boyu ticaret sınırıyla beraber söz konusu adada farklı kat adetlerine haiz alanların sınırlarını
tanımlayan ifraz hattı yada kademe hattını mı belirlediği anlaşılamadığından, öncelikle imar
planlarında kademe hattı belirlenmesi gerektiği” belirtilmiştir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar İşleri Şube
Müdürlüğü’nün 20.05.2014 tarih ve 37580 sayılı yazısı kapsamında; söz konusu adanın kademe
hattı çizgisinin belirlenmesi hususunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasının,
5393 sayılı yasanın 18.maddesinin (c) bendi gereğince Meclis’ce görüşülerek gereken kararın
alınmasını arz ederim.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İlçemiz, Ayrancılar Mahallesi, 214 ada 11 numaralı parselin sahibi “Necmiye BÜKER”
tarafından verilen 12.03.2014 tarih 2014/D-1762-3773 sayılı dilekçeye istinaden İzmir Büyükşehir
Belediyesi’ne görüş sorulmuş olup; İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
İmar İşleri Şube Müdürlüğü’nün 20.05.2014 tarih ve 37580 sayılı yazısında; “İzmir-Aydın yolundan
cephe alan parsellere 6 kat, diğer yollardan cephe alan parsellere 3 kat gabari koşulu getirilmiş
olduğu düşünülmekle birlikte, planda ada üzerinde ticaret taraması ile birlikte gösterilen hattın, yol
boyu ticaret sınırıyla beraber söz konusu adada farklı kat adetlerine haiz alanların sınırlarını
tanımlayan ifraz hattı yada kademe hattını mı belirlediği anlaşılamadığından, öncelikle imar
planlarında kademe hattı belirlenmesi gerektiği” belirtilmiştir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar İşleri Şube
Müdürlüğü’nün 20.05.2014 tarih ve 37580 sayılı yazısı kapsamında; söz konusu adanın kademe
hattı çizgisinin belirlenmesi hususunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasının,
5393 sayılı yasanın 18.maddesinin (c) bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine
mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/152
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 22-Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
02.09.2014 tarih ve 2014/12667 sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkerelerinde;
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 02.09.2014 tarih ve 8.228.894 sayılı yazısında;
“İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2014 tarih ve 05.706 sayılı kararı ile onaylanan
İlçemiz, Ertuğrul Mahallesi mülkiyeti “Hazine’ye” ait olan 95 ada 195 numaralı parselin “Belediye
Hizmet Alanından” “Resmi Tesis Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” sunulmuştur.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2014 tarih ve 05.706 sayılı kararı ile
onaylanan 95 ada 195 numaralı parselin “Belediye Hizmet Alanından” “Resmi Tesis Alanına”
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak Şehir Plancısı
Emine POLAT tarafından hazırlanan UİP-4525,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Değişikliğinin, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin (c) bendi gereğince Meclis’ce görüşülerek
gereken kararın alınmasını arz ederim.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 02.09.2014 tarih ve 8.228.894 sayılı yazısında;
“İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2014 tarih ve 05.706 sayılı kararı ile onaylanan
İlçemiz, Ertuğrul Mahallesi mülkiyeti “Hazine’ye” ait olan 95 ada 195 numaralı parselin “Belediye
Hizmet Alanından” “Resmi Tesis Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” sunulmuştur.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2014 tarih ve 05.706 sayılı kararı ile onaylanan
95 ada 195 numaralı parselin “Belediye Hizmet Alanından” “Resmi Tesis Alanına” dönüştürülmesine
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak Şehir Plancısı Emine POLAT
tarafından hazırlanan UİP-4525,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliğinin, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin (c) bendi gereğince İmar Komisyonuna havale
edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/153
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 23-Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve
Temizlik İşleri Müdürlüğünün 01.09.2014 tarihli müzekkere yazısı okundu. Müzekkerelerinde;
Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü Fen İşleri
Müdürlüğü,Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Güvenlik faaliyetleri (Hizmet Satın Alınması yolu ile)
personel alımı ihalesi ile sürdürülmektedir.
Çalışılan bu usulle personel giderleri dışında kalan araç gereç, makine ekipman,
akaryakıt, tamir bakım vb. giderler belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.
Torbalı Belediyemizin faaliyet alanlarının büyümesi ve ayrıca 6360 sayılı Kanunla
mahalleye dönüştürülen 22 yeni yerleşim yerinin de bağlanmasıyla hizmet alanı daha da
genişlemiştir. Vatandaşımıza verilen hizmetin kalitesinin en üst düzeye çıkarılması, bu işlerde çalışan
işçilerin sosyal haklarının tam olarak verilebilmesi için sürenin 1 yıldan uzun süreli olarak hizmet
alımına gerek duyulmuştur. Bu nedenle 5393 Sayılı Belediye Kanunun ( Gelecek yıllara yaygın
hizmet yüklenmeleri
Madde 67- Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili
organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama,
kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat, bakım ve onarım işleri;
bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri;
fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım
ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç
okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal
tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın
sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir. ) 67. Maddesi hükmü ile 1
yıldan uzun süreli olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ilgili maddeleri gereği Hizmet Alımı şeklinde
ihale edilmesinin Meclisçe görüşülerek karar alınmasını arz ederiz. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü Fen İşleri
Müdürlüğü,Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Güvenlik faaliyetleri (Hizmet Satın Alınması yolu ile)
personel alımı ihalesi ile sürdürülmektedir.
Çalışılan bu usulle personel giderleri dışında kalan araç gereç, makine ekipman,
akaryakıt, tamir bakım vb. giderler belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.
Torbalı Belediyemizin faaliyet alanlarının büyümesi ve ayrıca 6360 sayılı Kanunla
mahalleye dönüştürülen 22 yeni yerleşim yerinin de bağlanmasıyla hizmet alanı daha da
genişlemiştir. Vatandaşımıza verilen hizmetin kalitesinin en üst düzeye çıkarılması, bu işlerde çalışan
işçilerin sosyal haklarının tam olarak verilebilmesi için sürenin 1 yıldan uzun süreli olarak hizmet
alımına gerek duyulmuştur. Bu nedenle 5393 Sayılı Belediye Kanunun ( Gelecek yıllara yaygın
hizmet yüklenmeleri
Madde 67- Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili
organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama,
kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat, bakım ve onarım işleri;
bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri;
fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım
ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç
okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal
tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın
sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir. ) 67. Maddesi hükmü ile 1
yıldan uzun süreli olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ilgili maddeleri gereği Hizmet Alımı şeklinde
ihale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar Görmez
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/154
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 24-Başkanlığın bu husustaki 01.09.2014 tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş
yazısında;
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 29.08.2014 tarih ve 10049923.756.01/7676 sayılı yazıları
ile ilçemizde İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu ve diğer okullarımızda eğitim- öğretim gören
kız öğrencilerimizin kalabileceği kız öğrenci yurduna ihtiyaç duyulduğunu, yapımı tamamlanan
Belediyemize ait huzurevi binasının kız öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere tahsisi talep
edilmektedir.
Sözkonusu Belediyemize ait huzurevi binasının kız öğrenci yurdu olarak kullanılmak ve
Milli Eğitimce 1 yıl içinde kız öğrenci yurdu olarak dizayn edilmek üzere 10 yıllığına tahsis edilmesi
konusunda, 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (e ) bendi ile 75. Maddesinin ( d ) bendi gereğince
Meclisce görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 29.08.2014 tarih ve 10049923.756.01/7676 sayılı yazıları
ile ilçemizde İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu ve diğer okullarımızda eğitim- öğretim gören
kız öğrencilerimizin kalabileceği kız öğrenci yurduna ihtiyaç duyulduğunu, yapımı tamamlanan
Belediyemize ait huzurevi binasının kız öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere tahsisi talep
edilmektedir.
Sözkonusu Belediyemize ait huzurevi binasının kız öğrenci yurdu olarak kullanılmak ve
Milli Eğitimce 1 yıl içinde kız öğrenci yurdu olarak dizayn edilmek üzere 10 yıllığına tahsis edilmesi,
5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin ( e ) bendi ile 75. Maddesinin ( d ) bendi gereğince, Belediye
Başkanı Adnan Yaşar Görmez, AK Parti Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet Nuri Bulut, Sevil Duran,
Nuh Aktaş, Özgür Erman Çağlar, Göksel Dinçer, Nurhan İnce, Hüseyin Söyler, Hüseyin Karaman,
Kenan Aktaş, Erdal Türksever, Turgut Buluş, Bayram Memiş, Sedat Eren, Şenol Güler, Raziye Tek, CHP
Belediye Meclis Üyelerinden Sıla İlgi Akkaş, Halil Kabasakal, İbrahim Özel, Sefer İpekli, Mithat Tekin,
Yalçın Efe, Osman Sargın, Feti Okuroğlu, Metin Şahin, Erdal Zeyrek, Mehmet Yıldız Sivrikaya ve MHP
Belediye Meclis Üyelerinden Yasemin Çimi, Tevfik Taner Aygüneş ve Hacı Mehmet Vurur’un 29 Red
oyu ile red edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar Görmez
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/155
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 25-Başkanlığın bu husustaki 01.09.2014 tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş
yazısında;
Yoğurtçular Mahalle Muhtarlığı’ nın 25.08.2014 tarih ve 2014/D-5889 sayılı dilekçeleri ile
yine, Yeşilköy Mahalle Muhtarlığı’ nın 25.08.2014 tarih ve 2014/D-5890 sayılı dilekçelerinde, 30 Mart
2014 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerde 6360 Sayılı Yasa ile Köy Muhtarlıklarının Mahalle Muhtarlığı
statüsüne dönüşmesi sırasında yapılan devir teslimdeki kasa alacaklarının taraflarına ödenmesini
talep etmektedirler; konunun meclisçe görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim.
Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Yoğurtçular Mahalle Muhtarlığı’ nın 25.08.2014 tarih ve 2014/D-5889 sayılı dilekçeleri ile
yine, Yeşilköy Mahalle Muhtarlığı’ nın 25.08.2014 tarih ve 2014/D-5890 sayılı dilekçelerinde, 30 Mart
2014 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerde 6360 Sayılı Yasa ile Köy Muhtarlıklarının Mahalle Muhtarlığı
statüsüne dönüşmesi sırasında yapılan devir teslimdeki kasa alacaklarının taraflarına ödenmesini
talep etmektedirler; konunun Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale
edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar Görmez
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Birleşim No :
1.
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/156
Oturum No :
1.
MADDE 4 –Gündemin dördüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
BAŞKANLIK ÖNERGELERİ
Önerge 26-Başkanlığın bu husustaki 02.09.2014 tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş
yazısında;
İlçemiz Torbalı’nın bölgelerinde yeraltı suyu İz-Element Kimyalarının Online izlenmesi ve
yaşayan su analiz laboratuarı adı altında, 9 Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksek Okulu ve İzmir
Kalkınma Ajansı (İZKA) ile 5393 Sayılı Yasanın 75. Maddesinin ( c ) bendi gereğince ortak hizmet
projesi gerçekleştirilmesi ve bu proje kapsamında, Belediyemizce Lojistik destek verilmesi ile
yapılacak protokol iş ve işlemleri için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun Meclisce
görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İlçemiz Torbalı’nın bölgelerinde yeraltı suyu İz-Element Kimyalarının Online izlenmesi ve
yaşayan su analiz laboratuarı adı altında, 9 Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksek Okulu ve İzmir
Kalkınma Ajansı (İZKA) ile 5393 Sayılı Yasanın 75. Maddesinin ( c ) bendi gereğince ortak hizmet
projesi gerçekleştirilmesine ve bu proje kapsamında, Belediyemizce Lojistik destek verilmesi ile
yapılacak protokol iş ve işlemleri için Belediye Başkanına yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile
karar verildi.
Adnan Yaşar Görmez
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
04.09.2014
Birleşim No :
1.
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-13/157
Oturum No :
1.
MADDE 5-Gündemin beşinci maddesi
görüşülmesi” hakkındaydı.
“Meclis Üyelerince verilecek önergelerin
Meclis Üyelerince verilen Önerge 2: Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grubu adına
Grup sözcüsü Özgür E. Çağlar imzalı 04.09.2014 tarihli önerge. Önerge de;
İlçemizde bulunan ve eğitim ve öğrenimini gören öğrencilerimizin kullanımına
sunulmak üzere (ilk-orta-lise) ve ailelerin sıkıntılarını çözebilmek adına Torbalı Belediyesi tarafından
bu sorunun giderilmesi için çalışma başlatılmasını talep ederiz. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grubu adına Grup sözcüsü Özgür E. Çağlar imzalı
04.09.2014 tarihli, İlçemizde bulunan ve eğitim ve öğrenimini gören öğrencilerimizin kullanımına
sunulmak üzere (ilk-orta-lise) ve ailelerin sıkıntılarını çözebilmek adına Torbalı Belediyesi tarafından
bu sorunun giderilmesi için çalışma başlatılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar Görmez
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
4 281 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content