close

Enter

Log in using OpenID

"genç güncel sanat proje yarışması" şartnamesi

embedDownload
KÜLTÜR VE TU RİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL M Ü D Ü RLÜ ĞÜ
ESER TESLİMİ
• Jüri de ğe rle nd irm e si so n u cu n d a ödül, m an siy o n veya se rgile m e alan eserler se rgile nm e ye hazır şekild e top la m a m erkezine
"GENÇ GÜNCEL SANAT PROJE YARIŞMASI" ŞARTNAMESİ
elden teslim edilecektir. Kişi eseri kendisi teslim e d e m e d iği takdirde eserinin bir başkası tarafınd an teslim edileceğini
bildiren bir dilekçe yazacaktır. Dilekçenin ekind e teslim edecek şa h sın kim lik fo tokopisi d e yer alm alıdır. Ka rgo ve posta ile
AMAÇ
gönd e rile nle r k ab ul edilm eyecektir.
Kültür ve Turizm B ak an lığ ı'n ca "G e n ç Güncel San at Proje Y arışm a sı" düzenlenecektir. Yarışm a nın am acı; g ü n ü m ü z sa n atının
• Yarışm acılar, eserlerinin k u ru lu m und a kullanılacak araç ve gereçleri kendileri te m in edeceklerdir.
başlıca d inam ikleri olan fotoğraf, video, yerleştirm e, yeni m edya, resim , çizim , obje vb. üretim leri, ülkem izdeki günce l sanatı
• San atçısı tarafın d an k urulm ası gereken eserler, se rgi tarihind e n 5 g ü n önce top la m a m erkezi ile iletişim sa ğla n a ra k eser sahibi
ve sanatçıları desteklem ek, yaratıcı ge n ç sanatçıları keşfetm ek, yenilikçi üretim leri arttırm a k ve b u eserlerin g e n iş kitlelerce
tarafından kurulm alıdır. (D e m o nte eserlerin B ak an lık ilgililerince kurulabilm esi için eserlerin an laşılab ilir bir fotoğrafı ya da
izlenm e sini sağlam aktır.
projesi eklenecektir. A ksi ha ld e K ültür ve Turizm B akanlığı so ru m lu lu k yüklenem ez.)
TEMA
"B irlik te Yaşa m a Kültürü".
SERGİLEME
Genç Güncel San at Proje Yarışm a sı'nın d aim i se rgisi 2 0 1 5 y ılı M a y ıs v e y a H a z ir a n a y ı içerisinde A n kara'd a açılacaktır. B akan lık
GENEL AÇIKLAMALAR
gerekli g ö rd ü ğ ü takdirde, 2 0 1 5 yılı içerisinde b elirlediği farklı illerde d e ödül, m an siy o n ve se rgile m e ala n eserler ara sın d an
• Yarışm a, Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınları d ışınd a ülke m iz üniversitelerinin güzel sa n atla r fakültelerinde lisans
oluştu rulacak bir seçki ile gezici se rgiler düzenleyebilecektir.
lisansüstü (yükse k lisans veya doktora) d üzeyde eğitim göre n tü m T.C. vatand a şı öğrencilerine açıktır.
• San atçılar yarışm aya sadece bireysel olara k katılabilir.
ÖDÜLLER
• Yarışm a; video, fotoğraf, yerleştirm e, yeni m edya, k arışık teknik, grafik, resim , seram ik, b askı ve heykel g ib i görsel sa natın tüm
Y arışm a kap sam ınd a;
b içim lerin den oluşabilir.
• Yarışm aya eser verecek olan sanatçılar kend i an latım biçim lerin e u y g u n h e r tü rlü tekn ik ve m alzem eyi kullanm akta
serbesttirler.
• Her sanatçı yarışm aya d ah a önce h e rh a ngi bir yarışm ad a ö d ül a lm a m ış ya da se rg ile n m e m iş (sosyal m edya, y o utub e v.b d ahil)
• Başarı Ö dülü (1 0 adet) 7.5 0 0 .-TL + Başarı B elgesi
• M a n siy o n Ö dülü (1 0 ad e t) 2 .5 0 0 .-TL + B aşarı Belgesi
• Yarışm a sonuçları, B a k an lığ ım ız resm i vveb sitesi w w w .kulturturizm .go v.tr ve w w w .guzelsanatlar.gov.tr adreslerinden
duyurulacaktır.
v e so n 2 yıl içerisinde ü retilm iş bir (1) a d e t eseri ile katılabilir.
• Yapıtların d ah a önce se rg ile n d iğ in in ve/veya h e rha n gi bir yarışm aya katılm ış o ld u ğ u n u n tespiti h a lind e ilgili yapıtın adaylığı
derhal iptal edilecektir. B u h u su su n öd ül kazanıld ıktan so n ra tespiti h a lind e a d a y k azand ığı öd ülü iade ile m ü kel lef olacaktır.
ESER TOPLAMA MERKEZİ:
An k a ra R esim v e Heykel M ü ze si M ü d ü rlü ğ ü O pera - A nka ra Tel: 0 3 1 2 3 1 0 2 0 9 4
• Eserlerin e n uzu n kenarı, g e n işliği veya y ük se k liği 2 m 'yi, vid e o eserlerinde ise süre 5 d akikayı g eçm eyecek şekild e olm alıdır.
• Eser- projeye ilişkin görseller, C D / D V D 'ye kayıtlı olarak dijital ortam d a gönderilecektir. CD/DVD, e serin farklı açılardan en fazla
SEÇİCİ KURUL
10 dijital fo to ğra fınd a n oluşturulm alıdır, eserin özellikleri g e rektirdiği takdirde 3 dakikalık eseri tanıtan bir vid e o da
Y arışm a nın Seçici Kurulu aşağ ıd a isim leri belirtilen üyelerden oluşur:
eklenebilir. B aşvurulard a orijinal eser kabul edilm em ektedir.
- B akanlıkT em silcileri
• B aşv u ru lan yap ıtların ye r ald ığ ı C D / DVD'lerin yan ın d a Şa rtn a m e n in ekind e b u lu n an Form 1 ve Form 2 e ksiksiz d oldurulacak,
v ar ise g e çm iş d ö n e m ça lışm alarını içeren p ortfolyo eklenecektir.
• Yarışm acılar; ödül, m ansiyon veya se rg ile n m e ye d e ğ e r b u lu n an eserlerin A n ka ra'd a se rg ile n m e sin d e n sonra, B akan lık
- Prof. C an an A k tu ğ ATALAY
- Prof. Dr. Em ine Y ıldız DO Y R AN
- Prof. Refa E M R A L İ
tarafından u y g u n g örü le n farklı illerde d e söz konu su eserler ara sın d an olu şturu lacak bir seçkinin se rg ile nm e sini kabul etm iş
- Prof. Dr. Bilal K U ŞP IN A R
sayılırlar.
- Prof. Dr.T anselTÜ R KD O G A N
• B ak an lık gerekli g ö rd ü ğ ü takdirde, yarışm a takvim i üzerin de d e ğ işiklik yapabilir veya yarışm ayı iptal edebilir.
• Seçici Kurul üyelerinin isim leri soya d ı alfabetik sırasına göre yazılm ıştır.
• Seçici Kurul toplantısı için en a z yedi ü ye nin katılım ı gereklidir.
BAŞVURU
• D e ğ e rlen dirm e toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul üyesi b u lu n m a m a sı ha lind e yeterli sa yıda yed ek ü ye çağrılabilir.
• Şartn am e d e ki koşulları taşıyan ad ayların istenen tü m e vrak ve görse l dosyasını eksiksiz olarak, ücretleri yarışm acılar
tarafından ö d e n m e k suretiyle p osta/kargo yoluyla 03.04.2015 tarihi m esai bitim ine kadar Kültür ve Turizm B akan lığı Güzel
TELİF HAKKI
San atlar G enel M ü d ü rlü ğ ü R o m a M e y d a n ı H ip odrom Caddesi 0 6 3 3 0 H ip o dro m A nkara a d re sine g önd e rm e le ri gerekm ektedir.
Y arışm a so n u n d a se rgile n m e ye değe r görüle n ve öd ül alan eserlerin görselleri, b ü tü n telif haklarıyla Kültür ve Turizm B akanlığı
tarafınd an satın alın m ış gib i işlem görür. K ültür ve Turizm B akanlığı, öd ü l ya da se rgile n m e ye d e ğ e r b u lu n an eserlerin görsellerini,
BAŞVU RU DOSYASI N DA YER ALACAK EVRAKLAR
• Yarışm a ile ilgili he r türlü y azışm a ve/veya d o k ü m a n d a kullanılacak dil Türkçedir.
etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım m alzem elerind e 5 8 4 6 sayılı Fikir ve San at Eserleri
K a n u n u n ilgili m ad d e le rind e belirtilen şekilde; işlem e, çoğaltm a, yaym a, tem sil, işaret, se s veya görü n tü n a kline yarayan
• Form -1 (Sanatçı Ö zgeçm işi), Form 2 - (eserin ebat, üretim tarihi, kullanılan teknik, v.s g ib i te knik özellikleri) eksiksiz olarak
araçlarla u m u m a iletim h a kkın ın yan ı sıra se rgile m e k üzere ku lla n m a ve gösterm e, m e d yad a yayınlam a hakkı da d ahil olm ak
d old urulup ; ayrıca eser g örsellerinin yer aldığı bir CD/DVD ve sanatçının d iğ e r e serlerinden ö rnekler içeren bir p ortfolyo dosya
üzere tü m te lif haklarına he rh a n gi bir bedel öd e m e ksizin sa h ip olacaktır. A d a y b u hu su sa he rh a n gi bir itirazda b u lu nm aya cağ ını
şe klin d e verilen a drese gönderilecektir.
v e yasal yollara b aşvu rm a k h a kk ın d a n şim d id e n gayrikab ili rücu feragat ettiğini beyan, kabul v e taah h ü t eder.
• Sö z k on u su portfolyoda resim , heykel, fotoğraf, seram ik, karışık teknik, grafik, b askı v.b alanlarda katılanların eğe r var ise en
fazla 5 adet; v id eo-art, dijital sanat, işitsel sa nat gib i ça ğd a ş sa natın d iğ e r a lanlarında katılanların ise en fazla 2 ad e t önceki
ESERLERİN İADESİ
eserlerine ait yeterli b ilgi ve (fotoğraf, dia, CD/DVD, broşür, katalog vb.) belge b u lu n m a sı gerekm ektedir.
• Ödül, m an siy o n veya se rgile nm e ye d e ğ e r b u lu n an eserlerin iadeleri se rgi bitim ind e yapılacaktır. İad e işlem lerinin başlam a
• P ortfolyoda b u lu n an ça lışm aların d ah a önce se rgile n ip se rg ile n m e d iğ i veya öd ü l a lıp a lm a d ığ ı ayrıca belirtilm elidir.
• Şaye t b aşvuru lan eserlerde özel bir ku rgu /kuru lu m a gere k duyuluyorsa , dosyada, yapıtların m e kân içindeki yerleşim lerini
gösteren cepheden v e kuşbakışı çizim leri veya fotoğrafları ile eserlerin ağırlıkları, ölçüleri, k u ru lu m u n d a kullanılacak gereçler
v e d iğ e r tü m b ilgilerin d e yer alacağı bir m etin hazırlanm alıdır.
• Ü niversitelerden gü nce l (son 6 a y içerisinde) ö ğ renci b elgesi a lın m ış olm alıdır.
tarihi, B a k an lığ ım ız w e b sitesi w w w .kulturturizm .go v.tr ve w w w .guzelsanatlar.gov.tr ad reslerinden duyurulacaktır.
• Yarışm ad a ödül, m ansiyon v eya se rgile m e alan tü m ad a yla r iad e işlem lerinin b aşla d ığı tarihten itibaren, eserlerini o n b e ş (15)
g ü n içinde teslim alacaklarına d air taah h ü t içeren bir b elgeyi top la m a m erkezine ibraz e tm e k zorundadır.
• İade işlem lerinin b aşla d ığı tarihten itibaren o n b e ş (1 5) g ü n içinde, top la m a m erke zind e n geri a lın m a y an eserlerin kayb ın d a n
veya uğrayabileceği ha sard an Kültür ve Turizm B ak an lığ ı so ru m lu tutulam ayacaktır.
• Jüri tarafınd an eserlerin d eğerlend irilm esi dijital ortam d a yap ılacağı için eser-proje görsellerinin vid e o ve se s dosyaları,
çözün ürlüğü 3 0 0 d p i'd an küçük olm aya cak şekild e C D / D V D 'ye k ayd e d ilm iş olm alıdır.
• C D/DVD'lerde y e r ala n se s ve v id e o dosyaları; m ov, m p e g, m p 3, m p 4 form atlarına u y g u n olara k hazırlanm alıdır.
• CD/DVD içerisinde yer alan eserlerin u y g u n resim veya se s niteliği taşım ası zorunludur. B ozu k kayıt y ap ılm ış CD/DVD'ler,
katılım cının uyarılm ası gere km e ksizin yarışm a dışı bırakılır. Esere ait görse lin eseri e n iyi şekild e yan sıtm a sına özen
gösterilm elidir.
JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ:
• Jüri, d e ğe rle nd irm e yi 2015 yılı M ayıs ayın d a dijital o rtam d a yap arak öd üle v e se rgile nm e ye d e ğ e r g örü le n eserleri belirler;
DİĞER
• Katılım Form ları ve şa rtnam eler; ilgili fakültelerden, B a k an lığ ım ız w e b sitesi w w w .kultu rturizm .go v.tr ve w w w . guzelsanatlar.
gov.tr adresle rind e n tem in edilebilir.
• Kültür ve Turizm B akanlığı, sergiye teslim edilen eserlerin taşın m a ve se rgile nm e si sırasınd a gereken tedbirleri alır. B una
ra ğ m e n sö z kon u su eserlerle ilgili olarak d oğab ile ce k her türlü zarara ilişkin d e ğ e r tespiti y a p m a k üzere Kültür ve Turizm
Bakan lığı Güzel San atlar G enel M ü d ü rlü ğ ü 'n c e oluştu ru lacak k o m isy o n u n kararı geçerlidir.
• Y arışm aya katılan tü m sanatçılar, b u şa rtn a m e h üküm le rini kabul e tm iş sayılırlar.
• Şartn am e d e belirtilm eyen hususlard a veya tere d d üt h a lind e Kültür v e Turizm B a k an lığ ı'n ın kararları geçerlidir.
se rgiyi oluşturur.
• Jüri düze nle ne n "G e n ç Güncel San at Proje Y arışm a sı"n m d eğerlend irilm esi aşam asınd a; b aşvuruları tem aya u y g u n lu ğ u n yanı
sıra an la m , yaratıcılık, farklılık, sa natsal kaygı v e estetik b ü tü n lü k çerçevesinde ele alacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Kültür ve Turizm B ak an lığ ı Güzel San atla r Genel M ü d ü rlü ğ ü
• Yarışm aya katılan tasarım ların ö z g ü n olm ası tem el koşuldur.Tüm çalışm alar, kavram sal yaklaşım açısınd an değerlendirilecektir.
R o m a M e y d a n ı H ip odrom Caddesi 0 6 3 3 0 H ip odrom - A N K A R A
• Jüri, d e ğ e rle n d irm e a şa m a sın d a gerekli g ö rd ü ğ ü takdirde ad aylard an ek b ilgi veya eserin orijinalinin de ğe rle nd irm e n in
T e l: + 9 0 3 1 2 3 8 4 4 2 0 0 / 1 6 0 • F a x : + 9 0 3 1 2 3 8 4 2 2 07
yapılacağı m erkeze g e tirilm esini talep edebilecektir.
W e b : w w w .guzelsanatlar.gov.tr • E -p o sta : [email protected] kulturturizm .gov.tr
• Son u ç la r açıkland ıktan son ra sergiye dahil o lam a yan ad a yla r istedikleri takdirde b aşvuru d osyalarını bir a y içerisinde elden geri
alabilecektir. Bu süre içerisinde geri a lınm a yan dosya v e C D/D VD 'le r k om isyon tarafından im h a edilecektir.
KATILAN TÜM SANATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
54 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content