close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 9.Sınıf 1.Dönem 1.Soru Örnekleri

embedDownload
1-Canlıların ortak özellikleri arasında,
I. Solunum
II. Sindirim
III. Büyüme
IV. Boşaltım
verilenlerden hangileri yer alır?
A) I ve IV
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
2-Canlıların ortak özellikleri arasında,
I. Enzim kullanımı
II. Hücresel organizasyona sahip olma
III. Homeostasi (kararlı iç denge)
IV. Adaptasyon
verilenlerden hangileri yer alır?
A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
D) II, III ve IV
3-Bütün canlı hücreler için,
I. Büyüme
II. Etkiye karşı tepki
III. Beslenme
IV. Üreme organları
verilenlerden hangileri ortaktır?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
E) I, II ve IV
4-Aşağıdakilerden hangisi katabolik bir reaksiyona örnek
olarak verilebilir?
C) Solunum
A) Büyüme
B) Protein sentezi
D) Fotosentez
E) Nişasta üretimi
5-Suyun önemi ile ilgili olarak,
I. Fotosentez olayında organik besin yapımında kullanır.
II. Buharlaşma ısısı yüksek olduğundan terleme ile canlının serinlemesini sağlar.
III. İçerisinde çözünen maddelerin miktarına ve çeşidine göre
hücrelerin basınç ve asitlik dengesinde rol alır.
IV. Canlıda organik ve inorganik besinlerin taşınmasında görev alır.
verilenlerden hangileri söylenebilir?
A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
D) II, III ve IV
6-Suyun buharlaşması
I. Bu sayede göl ve havuzların sıcaklığı kararlı tutulur.
II. Bitkinin yaprak dokularının ısınması önlenir.
III. Tuz ve azotlu atıkların atılması sağlanır.
verilenlerden hangilerine neden olabilir?
B) I ve II
C) Yalnız III
A) Yalnız I
D) II ve III
E) I, II ve III
7-Dengeli beslenmede minerallerin de önemi büyüktür.
Kalsiyum minerali için;
I. Kanın pıhtılaşması sırasında görev alır.
II. Kanın osmotik basıncını dengelemede görev alır.
III. Kemik gelişiminde görev alır.
Hangilerinin söylenmesi doğru olur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E)
I,
II
ve
III
D) II ve III
8-Aşağıda verilenlerden hangisini bütün canlılar dışarıdan
hazır almak zorundadır?
A) ATP
B) Vitaminler
C) Protein
D) Madensel tuzlar
E) Koenzim
9-Tüm canlılar tarafından yapılan hücresel solunumun temel
amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Organik bileşikleri inorganik bileşiklere dönüştürmek
B) Doğadaki O2 ve CO2 döngüsünde görev almak
C) Metabolik faaliyetleri için gerekli olan ATP’yi üretmek
D) Besin maddelerinden alkol veya asit oluşturmak
E) Solunum organı ile O2 alıp CO2 vermek
10-Aşağıdaki canlılardan hangisi, karsısında verilen yapıyı
aktif hareket etmek için kullanmaz?
A) Amip- Yalancı ayak
B) Terliksi hayvan - Sil
C) Öglena - Kamçı
D) Ayçiçeği - Yaprak
E) Balina - Yüzgeç
11-Bir hücreli canlılar çevrelerinden gelen uyarılara karşı tepki
gösterirler.
Buna göre,
I. öglenanın ışığa doğru hareket etmesi,
II. paramesyumun soğuk sudan uzaklaşma hareketi,
III. amipin ortamdaki besine doğru yönelmesi
gibi hareket çeşitlerinden hangileri, çevresel uyaranlara
bağlı olarak gerçekleşir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
D) II ve III
12-Aşağıda verilenlerden hangisi, canlı varlıkları cansız varlıklardan ayıran özelliklerden biri değildir?
A) İnorganik ve organik moleküllerden oluşma
B) Yapım ve yıkım tepkimelerini gerçekleştirme
C) Çevresel uyaranlara yanıt verme
D) Besinleri parçalayarak enerji üretme
E) Çoğalarak neslini devam ettirme
13-Aşağıda verilenlerden hangisi, tüm canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Dokulardan oluşma
B) Solunum yapma
C) Atık maddeleri boşaltma
D) Besin tüketme
E) Uyarılara tepki verme
13-Bazı böcek türlerinin su üzerinde yürüyebilmesi, su moleküllerinin,
I. yüzey gerilimine sahip olması,
II. öz ısısının yüksek olması,
III. sıvı halden gaz hale geçebilmesi
özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
14-Aşağıda verilen moleküllerden hangisi inorganik yapılı
değildir?
A) Su
B) Mineral
C) Tuz
D)Amonyak E) Vitamin
15-Aşağıda verilenlerden hangisi, tüm mineral çeşitleri için
ortaktır?
A) Dış ortamdan hazır olarak alınma
B) Kemik yapısında depolanma
C) Organik moleküllerin yapısına katılma
D) Kofaktör olarak görev yapma
E) Hormonların çalışmasında etkili olma
Aşağıda verilenlerden hangisi minerallerin özelliklerinden
birisi değildir?
A) Suda çözünme
B) Düzenleyici görev yapma
D) Vücutta depolanabilme
C) Yapıya katılma
E) Aktivasyon enerjisini düşürme
16-Aşağıda verilenlerden hangisi su moleküllerinin görevlerinden birisi değildir?
A) Moleküllerin taşınmasında rol oynama
B) Zararlı atık maddeleri seyreltme
C) Enerji verici olarak kullanılma
D) Besinlerin sindirimine yardımcı olma
E) Vücut ısısının düzenlenmesine yardımcı olma
17-Aşağıda verilenlerden hangisi minerallerin görev ve özelliklerinden birisi değildir?
A) Organik moleküllerin yapısına katılma
B) Doku ve organların onarılmasında rol oynama
C) Vücut sıvılarının ozmotik basıncını düzenleme
D) Enzimlerin çalışmasında etkili olma
E) Solunum tepkimelerinde ham madde olarak kullanılma
Kendi besinini kendisi üreten canlılara OTOTROF, kendi besinini kendisi üretmeyen canlılara HETEROTROF denir.
Hücrede oksijen kullanmadan besinlerdeki kimyasal bağ
enerjisinin ortaya çıkarılmasına OKSİJENSİZ SOLUNUM, denir.
Hücrede oksijen kullanarak besinlerdeki kimyasal bağ enerjisinin ortaya çıkarılmasına OKSİJENLİ SOLUNUM, denir.
Bir hücrede meydana gelen yapım ve yıkım olaylarının bütününe METABOLİZMA, denir.
Çok hücreli canlılarda doku hücrelerinin bölünmesi ve hücre
kütlesinin artmasına BÜYÜME, denir.
Genç bir bireyden ergin birey oluşuncaya kadar geçen sürece
GELİŞME, denir.
Metabolizma artıklarının hücreden uzaklaştırılmasına BOŞLALTIM, denir.
Canlıların nesillerini devam ettirebilmek için çoğalmalarına
ÜREME, denir.
Hücrelerin özelleşmesi ile meydana gelen yapılara DOKU, denir.
Kemiklerin yapısında bulunan en önemli mineral KALSİYUM
dur.
Atmosferdeki oksijenin kaynağı SU dur.
Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu veren bileşiklere ASİT denir.
D vitamini eksikliğinde RAŞİTİZM hastalığı ortaya çıkar.
ATP’nin yapısında bulunan beş karbonlu şeker RİBOZ dur.
Canlıların en küçük işlevsel yapı birimine HÜCRE denir.
Canlılarda meydana gelen yapım ve yıkım olaylarına METABOLİZMA denir.
Kendi besinlerini üretebilen canlılara OTOTROF denir.
Canlının kendine benzer yeni bireyler oluşturmasına ÜREME
denir.
Genç bireyden ergin birey oluşmasına GELİŞME denir.
Canlının metabolizma sonucu oluşan atıklarını vücut dışına
atmasına BOŞALTIM denir.
Benzer görevlere sahip hücrelerin oluşturduğu organizasyon
basamağına DOKU denir.
Besinden enerji üretilmesi olayına SOLUNUM denir.
Turnusol kâğıdını maviden kırmızıya çeviren bileşiklere ASİT
denir.
Turnusol kâğıdını kırmızıdan maviye çeviren bileşiklere BAZ
denir.
Suda hidroksit iyonu (OH- ) vererek iyonlaşan maddelere BAZ
denir
Asit ve bazların tepkimeye girmesi sonucunda su ile birlikte
oluşan bileşiklere TUZ denir
Bir çözeltideki hidrojen iyonu (H+) derişimini gösteren değere
pH denir.
Suya hidrojen iyonu (H+) vererek iyonlaşan maddelere ASİT
denir.
D
Solunumda amaç ATP üretmektir.
D
Boşaltım bütün canlılar için ortaktır.
D
Bütün türler için verimli oğul döller verebilme ortaktır.
Y
Dehidrasyon sentezi sadece ökaryotlar için ortaktır.
Y
Eşeyli üreme bütün türler için ortaktır.
D
Aktif taşıma bütün hücreler için ortaktır.
D
DNA sentezi her canlı için ortaktır.
D
Hücre içi hidroliz bütün hücreler için ortaktır.
D
Ototrof bütün canlılar için CO2 kullanma ortak özelliktir.
Aktif hareketle yer değiştirme bütün hayvanlar için ortak
Y
özelliktir.
D
Enzim kullanma bütün hücreler için ortaktır.
Y
Bütün canlılarda büyüme sınırsızdır.
Bütün canlılar mutasyona uğrayabilir.
Hücresel yapı bütün canlılar için ortaktır.
Canlılarda etkiye karşı tepki vardır.
Organik besinlerden enerji elde etme bütün canlılar için ortaktır.
Solunum reaksiyonlarında CO2 üretme bütün canlılar için ortaktır.
Bütün canlılar inorganik madde kullanır.
Her hücre ihtiyacı olan ATP’yi kendisi üretmek zorundadır.
Her canlının belirli bir yaşam süresi vardır.
Suyun buharlaşma özelliği sayesinde ısı düzenlemesi yapılır.
Suyun fotosentezdeki en önemli rolü klorofilin elektron açığını kapatmaktır.
Sulu çözeltilerde H+ vererek iyonlaşan maddelere asit, OH–
vererek iyonlaşan maddelere baz adı verilir.
Hemoglobin yapımında en önemli mineral kalsiyumdur.
Meyvelerin kendine özel kokularının oluşmasında en önemli
mineral potasyumdur.
Sinir sisteminde uyartıların iletilmesinde görevli en önemli
mineraller sodyum ve potasyumdur.
Klorofil molekülünün yapısında magnezyum minerali bulunur.
Kemik gelişiminde etkili mineral demirdir.
Bütün canlılar çok sayıda hücre bulundurur.
Bazı bir hücreli canlılar kendi besinlerini üretebilir.
Canlılık olaylarının tümü enerji dönüşümü ile gerçekleşir.
Bitkiler hareket edemez.
Solunum bir yapım olayıdır.
Hayvanlar hareket ederken enerji harcar.
Yalnızca bir hücreli canlılar boşaltım yapabilir.
Hücrede besinlerin kullanımı sonucu oluşan atıklar dışarı atılır.
Bütün canlılar aynı uyarana aynı şekilde tepki gösterir
Canlılar inorganik bileşikleri kendi vücutlarında sentezleyemediklerinden dışarıdan hazır olarak alırlar.
Mineraller kanın ozmotik basıncının ayarlanmasında, kas kasılmasında ve sinirlerde uyartı iletilmesinde önemli role sahiptir.
Hücrelerde çeşitli görevleri yapmak üzere özelleşmiş organeller bulunur.
Bir hücrelilerin tümü inorganik maddeleri kullanarak basit
organik bileşik sentezleyebilir.
Çok hücreli canlılarda büyüme, doku hücrelerinin bölünmesi ve hücre kütlesinin artışı ile olur.
Canlılar, nesillerini devam ettirebilmek ve bireysel yaşamlarını sürdürebilmek için ürerler.
Canlılar, besinin yapısındaki kimyasal enerjiyi hidroliz tepkimeleri ile açığa çıkarırlar.
Tatlı suda yaşayan paramesyumun hücresindeki fazla suyu
kontraktil kofulla dışarı atması bir boşaltım olayıdır.
Küstüm otunun dokununca yapraklarını kapaması, çevresel
uyarıya karşı gösterdiği bir tepkidir.
Canlı tüm hücrelerde protein sentezi gerçekleşir.
Çok hücreli organizmalarda anabolik tepkimeler katabolik
tepkimelerden fazla ise canlı yaşlıdır.
D
D
D
D
Y
D
D
D
D
D
D
Y
D
D
D
Y
Y
D
Y
Y
Y
D
Y
D
Y
D
D
D
Y
D
Y
Y
D
D
D
Y
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
131 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content