close

Enter

Log in using OpenID

açıklamalar - Adana Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
AÇIKLAMALAR
1) İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planında tarafınıza gönderilen Taslak Formatta
belirtilen “İÇİNDEKİLER” bölümüne uygun bir yapının olması beklenmektedir.
2) Taslak Formatta Hazırlık Süreci ve Durum Analizi için aşağıda DURUM ANALİZİ
AÇIKLAMASI gönderilmiştir. İlçeniz Stratejik planının Hazırlık Süreci ve Durum Analizi
bölümü
bu
açıklamalara
uygun
olarak
hazırlanmalıdır.
Stratejik
planların
yayınlanmasında Durum Analizinin özetinin verildiği unutulmamalıdır.
3) İl MEM Taslak Stratejik Planının Geleceğe Yönelim bölümü bakanlık görüşüne
gönderildiği için kısmi bir değişiklik olabilir. Ancak bu değişikliğin çok kısıtlı olacağı
düşünülmektedir. (Performans Göstergeleri ve Tedbirlerde ekleme-çıkarma olabilir)
4) İlçeniz planının Geleceğe Yönelim bölümünde;
a. Erişim, Kalite ve Kapasite Temalarına uygunluk olmalıdır.
b. 3 Amaç ve 8 Hedefli yapıya uygun olmalıdır. Ancak ilçeniz için çok önemli
görülmesi, temel yapıya aykırılık teşkil etmemesi ve ayrı bir hedef olarak ele
alınması çok zorunlu görülen bir başlık olması durumunda yeni hedef
eklenebilir.
c. Gösterge ve Tedbirlerin tümünün incelenmesi ve ilçe planına alınabileceklerin
alınması gerekir. Ancak alınamayan gösterge ve tedbirler nedeniyle hedefin
ölçülememe sorunu olması durumunda alınmayan gösterge ve tedbirin
yerine o konuyla ilgili yeni tedbir ve gösterge eklemesi yapılmalıdır.
5) Maliyetlendirme ve izleme değerlendirme bölümlerinin genel tablosu Bakanlık
taslağında
yer
aldığı
şekliyle
tarafınıza
gönderilmiştir.
Ayrıntılı
tablolar
gönderilmemiştir. İzleme değerlendirme için oluşturulan model ve yöntem;
maliyetlendirme için ise genel gelir ve giderlere yer verilmelidir.
İlçeniz Stratejik planının en geç 25.02.2015 tarihine kadar hazırlanması zorunludur.
Bu tarihe kadar, Bakanlıkça yapılması muhtemel kısmi değişikliklerin belirtileceği İl MEM SP
taslağı güncellenerek, web sayfasından yayınlanacaktır.
DURUM ANALİZİ AÇIKLAMASI
Durum Analizi ayrı bir kitap olarak ayrıntılı olarak yayınlanacaktır. Burada özeti sunulacaktır.
Durum Analizi bölümü kısa giriş yazısı. Genel kapsamı ve amacı belirtir şekilde.
A.
TARİHİ GELİŞİM
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve ilçe eğitim tarihine ilişkin kısa bir tarihi gelişimi bilgisi verilecektir.
(Yaklaşık 1-2 sayfa.)
B.
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
İlçe Millî eğitim Müdürlüğü temel faaliyet alanlarına ve misyonuna götürecek şekilde ilgili
mevzuat kısaca belirtilecektir. (652 sayılı KHK ve İl ve ilçe MEM Yönetmeliği baz alınmalı,- yaklaşık 1 -2
sayfa)
C.
FAALİYET ALANLARI ilçe ÜRÜN ve HİZMETLER
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü şubeleri ve okul ve kurumların temel görev alanları ile ürettikleri
ürün ve hizmetleri belirtir şekilde özet bilgi verilecektir. (yaklaşık 1-2 Sayfa)
D.
PAYDAŞ ANALİZİ
Paydaşların Belirlenmesi, Önceliklendirilmesi, Görüş alınması, Görüşlerin Değerlendirilmesi
gibi bölümleri de belirtir şekilde KATİLIMCİLIK ilkesinin uygulanmasına vurgu yapacak şekilde ele
alınmalı; Ancak sonuçlardan ziyade yöntemin belirtilmesidir. Paydaş listeleri bilgi olarak verilecekse
Plan ekinde yer verilmelidir. (yaklaşık 6-7 Sayfa)
Alınan görüşlerin sonuçlarını içeren değerlendirmelere Kurum içi ve Dışı Analiz bölümünde yer
verilmelidir.
E.
KURUM İÇİ ve DIŞI ANALİZ
Kurum içi Analiz, Kurum Dışı Analiz, GZFT analizi, Sorun/Gelişim Alanları olmak üzere 4 bölüm
olacaktır.
1. Kurum içi analizde;
- Teşkilat ve Organizasyon yapısı şekilsel olarak da verilecektir.
- Çalıştaylar, anketler vb. yöntemlerle alınan paydaş görüşlerinin sonuçları verilecektir,
- Çalışanlara ilişkin bilgiler, talep ve beklentileri (paydaş ve üst başlık ilçe uyumlu) ;
- Eğitim temel istatistiklerine yer verilecektir (Stratejik hedefler ve Göstergelerle uyumlu,
erişim-kalite-kapasite)
- Geleceğe yönelim bölümünde yer verilen hedef ve göstergelere ilişkin geniş bir mevcut
durum bilgisi de bu kısımda verilecektir. (Ancak tematik olarak ERİŞİM, KALİTE ve KAPASİTE
bölümlerine uygun bir yapıda verilmelidir.)
2. Kurum Dışı Analizde;
Üst Politika belgeleri (Kalkınma P, Hükümet P., diğer kamu kurum ve kuruluşlarının SP’leri,
PESTLE Analizi doğrultusunda tespitler; Dış Paydaş Analizi Tespitleri
3. GZFT;
Çalıştay, anket, birim görüşmesi vb ile geniş katılımlı bir GZFT çalışması yapıldığı belirtilip, bu
çalışmalar sonucunda önceliklendirilen GZFT nin çıkarıldığı belirtilmelidir (2-3 Cümle).
4. SORUN/GELİŞİM ALANLARI;
Sorun/gelişim Alanları bölümü “Neredeyiz?” ve “Nereye Ulaşmak İstiyoruz?” sorularının ve
dolayısıyla mevcut Durum Analizi ile Geleceğe Bakış bölümlerinin ortasında yer almakta ve bağlantıyı
kurmaktadır. Dolayısıyla bu durumun bir iki cümle ile bölüm girişinde belirtilmesinde yarar
bulunmaktadır.
GZFT Başlıklarından ve Geleceğe yönelim bölümü yapısı-hedefleri-göstergeleri-stratejileri
(tedbirleri) düşünülerek hazırlanmalıdır,
Sorun/gelişim Alanlarından SP Temel Yapısının Kurgulanacağı belirtilip kurguya yer verilmelidir.
İlçeniz Stratejik planının en geç 25.02.2015 tarihine kadar hazırlanması zorunludur.
Bu tarihe kadar, Bakanlıkça yapılması muhtemel kısmi değişikliklerin belirtileceği İl MEM SP
taslağı güncellenerek, web sayfasından yayınlanacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
249 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content