close

Enter

Log in using OpenID

ADANA SANAY‹ ODASI Gazetesi

embedDownload
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹ ODASI
Gazetesi
ADANA SANAY‹ ODASI YAYINI
YIL: 16
SAYI: 317
16 fiUBAT 2015
Türk Eximbank’tan ihracata destek
¥ Türk Eximbank taraf›ndan uluslar aras› ticaret finansman›
programlar› ile ihracatç›lara ve ihracata dönük üretim yapan
firmalara hizmet sunuldu¤u bildirildi. Türkiye’deki tek resmi
destekli ihracat kredi kuruluflu olan Türk Eximbank taraf›ndan ihracatç›lar, ihracata yönelik üretim yapan imalatç›lar ve
yurt d›fl›nda faaliyet gösteren müteahhit ve giriflimcileri k›sa,
orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi, sigorta ve garanti programlar› ile destek verdi¤i bildirildi.
∂ 5’TE
Çomu: Adana’ya liman yap›lmal›
¥ Adana Sanayi Odas› Meclis Baflkan› Hüseyin Nuri Çomu, 2023’te 500 milyar
dolar ihracat hedefi için limanlar›n da 3
kat daha fazla çal›flmas› gerekti¤ini belirterek, mevcut limanlar›n ihtiyaçlara cevap
vermede yetersiz kalaca¤›n›, bu nedenle
konteyner tafl›mac›l›¤› için Adana’ya liman yap›lmas› gerekti¤ini söyledi.
¥ Türkiye’nin 2023 hedeflerini yakalamas›nda Adana’n›n rolünü de¤erlendiren
ADASO Meclis Baflkan› ve Sunar Grup
CEO’su Hüseyin Nuri Çomu, Türkiye’nin
uzun soluklu ve gerçekleflebilir somut
hedeflerini içerdi¤ini, ticari hayatlar› boyunca ilk kez karfl›laflt›klar› hedefler olmas› nedeniyle kendilerini heyecanland›rd›¤›n› ve sevindirdi¤ini belirtti.
∂ 7’DE
ADASO Baflkan› K›vanç, “‹ktidar ve muhalefet, ifl dünyas›yla birlikte omuz omuza
vererek sorunlar çözümlenmeli ve üretimin önündeki engeller kald›r›lmal›” dedi
‹skenderun, Do¤u Akdeniz’in en önemli
konteyner limanlar›ndan biri olacak
¥ Adana Sanayi Odas›’n› ziya- ¥ Do¤u Akdeniz’in en önemli konret eden LimakPort ‹skenteyner limanlar›ndan biri olmay›
derun Genel Müdürü Cem
hedeflediklerini belirten Aysel, ‹sAysel, Meclis Baflkan› Hükenderun Liman›’nda toplam 250
seyin Nuri Çomu ve Yönemilyon dolar tutar›ndaki inflaat,
tim Kurulu Baflkan› Zeki K›makine ve ekipman yat›r›m›n›n
vanç’a, ‹skenderun Limayüzde 80’inin tamamland›¤›n› ve
n›’nda yap›lan yat›r›mlar ve
mevcut kapasitenin 1 milyon TEU’ya
çal›flmalarla ilgili bilgi verdi.
ulaflt›¤›n› bildirdi.
∂ 7’DE
‹fl dünyas›n›n ‘Sorunlar› ve
Beklentileri’ gündeme geldi
¥ Adana Sanayi Odas›, Adana Ti- ¥ ADASO Baflkan› Zeki K›vanç, üretimin
caret Odas›, Adana Ticaret Borönündeki engellerin kald›r›lmas› ve gesas› ve Adana Organize Sanayi
lece¤in do¤ru flekilde planlanmas›n›n
Bölgesi ev sahipli¤inde, Cumhusadece Adana için de¤il ülke için de
riyet Halk Partisi ‹fl Dünyas› Diyaçok büyük önem tafl›d›¤›n› belirterek, üllog ve Dayan›flma Birimi faaliyetkenin kalk›nmas›, üretim, istihdam ve ihleri kapsam›nda düzenlenen “‹fl
racat›n artmas› için sanayicisi, tüccar›,
Dünyas›n›n Sorunlar› ve Beklentiiktidar› ve muhalefetiyle topyekün, hep
leri” konulu toplant› ADASO Sabirlikte omuz omuza verip sorunlar›n çölonu’nda gerçeklefltirildi.
zülmesi gerekti¤ini söyledi.
∂ 12’DE
KOSGEB’in KOB‹ Proje Destek Program›’na ça¤r›
¥ Küçük ve Orta Büyüklükteki ‹flletmelerin (KOB‹) daha
uzun ömürlü olabilmesi ve ekonomideki etkinliklerinin
att›r›labilmesi amaçlanan “KOSGEB
KOB‹ Proje Destek
Program›” ça¤r›s›
yay›nland›. ∂ 2’DE
‹fiKUR hizmetleri
ADASO’da tan›t›ld›
¥ Çal›flma ve ‹fl Kurumu
taraf›ndan istihdama
yönelik verilen hizmetlerin iflverenlere
duyurulmas› amac›yla düzenlenen bilgilendirme toplant›s›
düzenlendi. ∂ 6’DA
Adana mobilyas›n›n ‘‹SMOB’ ç›karmas›
¥ Adana mobilya sektörü ¥ ‹SMOB Fuar›’na y›llard›r ürünleri ile kat›lan Ya¤temsilcileri, binden fazla
mur, Panello, Güldiker, Bindebir, Erikçiler ve Hemarkan›n koleksiyonlar›vin firmalar›na bu y›l Y›ld›z, Alyana, Dimax, Cann›n sergilendi¤i ve 100
Tan, Evcim, Batmaz, B›ld›rc›n,Tunç, Adova, Sabinin üzerinde ziyaretçirus, Baflak, Ça¤, Edina ve Yonca da eklendi. Ülnin kat›ld›¤› 9. ‹stanbul
ke ve dünya genelinde önem kazanan fuara kaMobilya Fuar›’na ürünt›lan firmalar, Adana mobilyas›n›n en iyi örnekleri ile damga vurdu.
lerini sergiledi ve büyük be¤eni toplad›. ∂ 6’DA
HABER
16 fiUBAT 2015
ISSN 1302 - 1656
2
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
‹fl Hukukunda
Fazla Çal›flma (3)
Yusuf AKYÜZ
ADASO Çal›flma Müflaviri
[email protected]
Fazla çal›flma ve fazla sürelerle çal›flma yapt›rmak için
iflçinin yaz›l› onay›n›n al›nmas› gerekir. (FÇY. 9. Md.) Fazla
çal›flma ihtiyac› olan iflverenler bu onay› her y›lbafl›nda iflçilerden yaz›l› al›n›r ve iflçi özlük dosyas›nda saklan›r. Zorunlu nedenlerle veya ola¤anüstü durumlarda yap›lan fazla
çal›flma ve fazla sürelerle çal›flma için bu onay aranmaz.
Fazla çal›flma onay› Toplu ‹fl Sözleflmesiyle önceden al›nabilir. Fazla çal›flma onay› veren iflçinin bu borcu mutlak
de¤ildir. Kural olarak, fazla çal›flmaya onay veren iflçinin
fazla çal›flma yükümlülü¤ü do¤ar. ‹flçi bu yükümlülü¤üne
ayk›r› davran›rsa, ‹fl Kanunu’nun 25/II (h) f›kras› uyar›nca
iflverenin ‹fl Sözleflmesi’ni geçerli nedenle feshinin mümkün oldu¤u. ‹flçinin hiçbir hakl› nedeni bulunmaks›z›n fazla
çal›flmaya onay vermemesinin iflçinin sadakat borcuna ayk›r›l›k teflkil etti¤i kanaatindeyiz (YG. 9. HD. 2014/3840 E,
2014/15607 K, 15.05.2014 T.)
Sa¤l›k Kurallar› Bak›m›ndan Günde Ancak 7,5 saat veya
Daha Az Çal›fl›lmas› Gereken ‹fller Hakk›nda Yönetmenli¤in 4. maddesi hükümlerine göre günde 7,5 saat çal›flmas›n› gerektiren ifllerde çal›flan iflçilerin 7,5 saati aflan çal›flma süreleri ile 7,5 saatten az çal›fl›lmas› gereken ifller bak›m›ndan Yönetmenli¤in 5. maddesinde sözü edilen günlük
çal›flma sürelerini aflan çal›flmalar do¤rudan fazla çal›flma
niteli¤indedir. Sözü edilen çal›flmalarda haftal›k 45 saat
olan yasal sürenin afl›lmam›fl olmas›n›n önemi yoktur.
(YHGK. 28.03.2012 gün, 2012/9-2 E, 2012/250 K.)
Fazla çal›flma ücreti genifl anlamda ücret niteli¤inde
olup, 4857 Say›l› ‹fl Kanunu’nun 34. maddesi gere¤ince,
gününde ödenmemesi halinde bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verildi¤i. Fazla çal›flma ücreti alaca¤› do¤du¤u tarihten itibaren befl y›ll›k zaman afl›m›na tabi oldu¤u.
Afla¤›da say›lan ifllerde fazla çal›flma yapt›r›lamaz:
a) Sa¤l›k kurallar› bak›m›ndan günde 7,5 saat, daha az
çal›fl›lmas› gereken ifllerde,
b) Gece say›lan gün döneminde yürütülen ifllerde fazla
çal›flma yap›lamaz.
c) Bu Kanunun 42. ve 43. maddelerinde say›lan hâller d›fl›nda yer alt›nda maden ifllerinde çal›flan iflçilere fazla çal›flma yapt›r›lamaz. Yer alt›nda maden ifllerinde çal›flan
iflçilere, bu kanunun 42. ve 43. maddelerinde say›lan hâllerde haftal›k 36 saati aflan her bir saat fazla çal›flma için
verilecek ücret, normal çal›flma ücretinin saat bafl›na düflen miktar›n›n %100 az olmamak üzere artt›r›lmas› suretiyle ödenir. Fazla çal›flma ve fazla sürelerle çal›flmalar›n
ne flekilde uygulanaca¤› ç›kar›lacak yönetmelikte gösterilir. (Ek f›kra: 10.09.2014-6552/4 md.)
Afla¤›da say›lan iflçilere fazla çal›flma yapt›r›lmaz:
a) 18 yafl›n› doldurmam›fl iflçiler fazla çal›flma yapt›r›lamaz,
b) ‹fl Sözleflmesi, Toplu ‹fl Sözleflmesiyle önceden veya
sonradan fazla çal›flmay› kabul etmifl olsalar bile sa¤l›klar›n›n elvermedi¤ini hekim raporu ile belgeleyen iflçiler,
c) Çocuk ve genç iflçiler fazla çal›flma yapt›r›lmas› mümkün de¤ildir,
d) Gebe ve yeni do¤um yapm›fl ve çocuk emziren iflçiler,
e) K›smi süreli ‹fl Sözleflmesi ile çal›flt›r›lan iflçiler,
ZORUNLU NEDENLERLE FAZLA ÇALIfiMA:
Gerek bir ar›za s›ras›nda, gerek bir ar›zan›n mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için
hemen yap›lmas› gerekli acele ifllerde yahut zorlay›c› sebeplerin ortaya ç›kmas›nda, iflyerinin normal çal›flmas›n›
sa¤layacak dereceyi aflmamak koflulu ile iflçilerin hepsi
veya bir k›sm›na fazla çal›flma yapt›r›labilir. Bu durumda
fazla çal›flma yapan iflçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur. fiu kadar ki, zorunlu sebeplerle yap›lan
fazla çal›flmalar için 41. maddenin birinci, ikinci ve üçüncü
f›kralar› hükümleri uygulan›r.
OLA⁄ANÜSTÜ HALLERDE FAZLA ÇALIfiMA:
Seferberlik s›ras›nda ve bu süreyi aflmamak flart›yla yurt
savunmas›n›n gereklerini karfl›layan iflyerlerinde fazla çal›flmaya lüzum görülürse ifllerin çeflidine ve ihtiyac›n derecesine göre Bakanlar Kurulu günlük çal›flma süresini, iflçinin en çok çal›flma gücüne ç›karabilir. Bu suretle fazla çal›flt›r›lan iflçiler için verilecek ücret hakk›nda 41. maddenin
birinci, ikinci ve üçüncü f›kralar› hükümleri uygulan›r.
ADASO’dan Jandarma Bölge
Komutan› fiahin’e ziyaret
Adana Sanayi Odas› Meclis Baflkan›
Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu
Baflkan› Zeki K›vanç, yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte Adana Jandarma
Bölge Komutan› Tu¤general Aytekin
fiahin’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Kamu kurum ve kurulufllar› ile
meslek örgütleri ve sivil toplum
kurulufllar›n›n iflbirli¤inin öneminin
vurguland›¤› ziyarette, ADASO Baflkan
Yard›mc›s› Erdo¤an fiire, Yönetim
Kurulu üyeleri Ahmet Özkök ve Salih
Sütcü ile Genel Sekreter Bora
Kocaman da haz›r bulundu.
Tu¤general fiahin, ziyaretten duydu¤u
memnuniyeti dile getirdi.
Baflvurular 20 Mart 2015 tarihine kadar kabul edilecek
KOSGEB’in KOB‹ Proje
Destek Program›’na ça¤r›
Küçük ve Orta
Büyüklükteki ‹flletmelerin
(KOB‹) daha uzun ömürlü
olabilmesi ve ekonomideki
etkinliklerinin att›r›labilmesi
amaçlanan “KOSGEB KOB‹
Proje Destek Program›”
ça¤r›s› yay›nland›.
“KOB‹’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Gelifltirmek” ve
“KOB‹’lerin Markaya Yönlendirilmesi”ni sa¤lamak
amac›ndaki ça¤r›ya yönelik
proje sunmak isteyen KOB‹’lerin, KOSGEB Adana
129 farkl› ürüne ek vergi geldi
Bakanlar Kurulu'nun 2015/7241 say›l› ‹thalat Rejimine Ek Karar› ile 129 farkl› ürüne ilave gümrük
vergisi konuldu.
6.2.2015 tarih 29259 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren karar uyar›nca, 6 fiubat
2015 tarihinden itibaren, 82 No’lu Gümrük Tarife ‹statistik Pozisyonunda, (GT‹P) “Adi metallerden
aletler, b›çakç› eflyas› ve sofra tak›mlar›; bunlar›n
aksam ve parçalar›ndan” bafll›¤› alt›nda yer alan
129 farkl› üründe 25 puanl›k ilave gümrük vergisi
al›nmaya baflland›.
AB üyesi ülkeler, EFTA ülkeleri, Serbest Ticaret
Anlaflmas› bulunan 14 ülke ile Güney Kore ve Morityus’dan gerçeklefltirilen ithalat ek vergi kapsam›
d›fl›nda b›rak›ld›.
‹lave Gümrük Vergisi al›nacak ürünlerin tam listesi ve Bakanlar Kurulu Karar›na “http://www.adaso.org.tr/adaso/duyurular/2/1?ID=6960&B=bakanlar-kurulu-nun-2015-7241-sayili-ithalat-rejimineek-krari-hk” web adresinde ulafl›labilir.
Hizmet Merkezi Müdürlü¤ü’ne baflvurmalar› gerekiyor.
KOSGEB Adana Hizmet Merkezi Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lacak ön de¤erlendirme sonucu, programlardan faydalanmaya hak kazanan projelerle
ilgili nihai karar KOSGEB
Ankara Hizmet Merkezi Müdürlü¤ü’nce aç›klanacak.
PROJE BÜTÇES‹ EN
FAZLA 300 B‹N L‹RA
KOSGEB’in; KOB‹’lerin
yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini gelifltirmek
ve markaya faaliyetlerine yönelmelerini sa¤lamay› amaçlayan program için Türkiye genelinde 100 milyon lira bütçe
ayr›ld›. Proje kapsam›nda
maksimum 300 bin liral›k bütçe haz›rlanabilecek. Destek
oran› ise 150 bin lira ve yüzde
50 ile s›n›rland›r›ld›.
Proje baflvurusu için son baflvuru tarihi 20 Mart 2015 olarak belirlendi. Detayl› bilgi
için KOSGEB Adana Hizmet
Merkezi Müdürlü¤ü’nün 0322
428 91 29 nolu telefonuna veya www.kosgeb.org.tr adresine
baflvurulmas› gerekiyor.
HABER
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
16 fiUBAT 2015
3
Toplant›n›n ard›ndan Vali Mustafa Büyük ve kurul
üyeleri, TEMSA çal›flanlar›yla ö¤len yeme¤inde
bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.
‹stihdam ve Mesleki E¤itim Kurulu
2015 start›n› TEMSA’da verdi
ADANA
SANAY‹ ODASI
ISSN 1302 - 1656
Adana ‹l ‹stihdam ve Mesleki
E¤itim Kurulu'nun 2015 y›l›n›n ilk
toplant›s›, Vali Mustafa Büyük’ün
baflkanl›¤›nda ve TEMSA'n›n ev
sahipli¤inde gerçeklefltirildi.
Adana Sanayi Odas› Yönetim
Kurulu Baflkan› Zeki K›vanç’›n da
aralar›nda bulundu¤u kurul
üyelerinin kat›l›m›yla yap›lan
toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan Vali
Mustafa Büyük, toplant›n›n
Adana’n›n en önemli sanayi
kurulufllar›ndan birisi olan
TEMSA’n›n ev sahipli¤inde
gerçeklefltirdiklerini söyledi.
‹l ‹stihdam Kurulu
toplant›lar›nda daha öncede
gündeme iliflkin konular›n
görüflüldü¤ünü vurgulayan Vali
Büyük; “Adana için istihdam ve
mesleki e¤itim konular› hayati bir
öneme arz ediyor. Kurulda bu
konular› görüflerek,
vatandafllar›m›z› mesleki
e¤itimden, istihdama do¤ru
yönlendirme kararl›l›¤›m›z› bir kez
daha gerçeklefltirmifl olaca¤›z.
2015’in ilk toplant›m›z›n hay›rl› ve
u¤urlu olmas›n› temenni
ediyorum” dedi.
TEMSA GENEL MÜDÜRÜ
D‹NÇER ÇEL‹K: MEKATRON‹K
MÜHEND‹S‹NE ‹HT‹YAÇ VAR
TEMSA Global Genel Müdürü
Dinçer Çelik ise, toplant›da bir
sunum yaparak, TEMSA hakk›nda
çeflitli bilgiler verdi. Otomotiv
sektöründe art›k elektronik
aksamlar kullan›lmas› nedeniyle
makine mühendislerinin yetersiz
kald›¤›n› belirten TEMSA Global
Genel Müdürü Çelik, sektörde çok
miktarda mekatronik mühendisine
ihtiyaç oldu¤una de¤indi.
‹stihdama yönelik bilgiler de
aktaran TEMSA Global Genel
Müdürü Çelik, fabrikalar›nda
çal›flan personeli özellikle Adana
Zeki KIVANÇ
ADASO YÖNET‹M KURULU BAfiKANI
e¤itimler verdiklerini dile getirdi.
TEMSA Global Genel Müdürü
Çelik, sunumunun ard›ndan
toplant›ya kat›lan kamu kurumu ve
sivil toplum kurulufllar›n›n
sorular›n› yan›tlad›.
Adana Makina ‹malat Sanayi
Ur-Ge Destek Projesi’nde ilk ad›m
Adana Sanayi Odas›
koordinatörlü¤ünde
yürütülen “Adana
Makina ‹malat Sanayi
Uluslararas›
Rekabetin
Gelifltirilmesi (UrGe) Destek Projesi”
kapsam›nda olufluma
kat›lan firma
temsilcileri ilk
toplant›da bir araya
gelerek yol haritas›n›
belirledi.
ADASO Salonu’nda yap›lan
toplant›ya, Adana Sanayi Odas›
Genel Sekreteri Bora Kocaman ve
17. Grup Makine ‹malat ve Taahhüt
Sanayi Meslek Komitesi Baflkan›
R›fk› Bayram ile projede yer alan
Devingen Yönetim, Doruk Fabrika
Makinalar›, Adotek
Otomomasyon,Polyar Çelik Yap›,
Polyar Makina, Özka Kaynak
H›ndavat, Mazlum Mangtay Boru,
Özkankar Baskül, Ormas Ortatepeler
YAYIN KOORD‹NATÖRÜ
Salih SÜTCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi
Gazetesi
‹MT‹YAZ SAH‹B‹
ve Tarsus’tan seçtiklerini anlatt›.
Bölgedeki yat›r›mdan bölge
insan›n›n yararlanmas› gerekti¤ine
dikkat çeken TEMSA Global
Genel Müdürü Çelik, flirket
içerisinde personele yo¤un
YAYIN KURULU
F›rat KARALI
Baflkan Yard›mc›s›
‹mam Gazali HIRADA⁄I
Sayman Üye
SORUMLU YAZI‹fiLER‹ MÜDÜRÜ
Bora KOCAMAN
Genel Sekreter
Otomotiv, Base Kald›rma ve ‹letme,
Germaksan Makina, Bulancak
Tar›msal Mekanizasyon, Sarmaksan
Makina, Emre Makina, Kaykaç
Makina, Arslan Piston Gömlek,
Bomak Makina, Akal›n Makina,
Çukurova Silo, Özalpsan Makina ve
KSG Makina sanayi firmalar›n›n
temsilcileri kat›ld›.
Toplant›da, projenin yol haritas›
belirlendi. Buna gore,projenin ilk
aflamas›nda kat›l›mc› firmalar›n
YÖNET‹M YER‹:
Adana Sanayi Odas›
Turhan Cemal Beriker Bulvar› No: 156
Seyhan/ADANA
Tel: (90 - 0 322) 436 63 63 Pbx
Fax: (90 - 0 322) 436 16 36
‹nternet: www.adaso.org.tr.
e-mail: [email protected]
e¤itim ve dan›flmanl›k ihtiyaçlar›n›n
belirlenmesi ve yaklafl›k 1,5-2 ayl›k
sürede tamamlanmas› öngörüldü.
Yurtd›fl› pazar araflt›rma çal›flmalar›
sonucu belirlenen ülkelere heyet ve
al›m heyetleri gibi ziyaretlerin gerçeklefltirilece¤i proje kapsam›nda,
sürece kat›lan firmalar›n bakanl›k taraf›ndan verilen Bireysel Dan›flmanl›k hizmetine baflvurarak, ihracat› gelifltirmeye dönük faaliyetlerine hibe
deste¤i alabilece¤i vurguland›.
BASKI:
Çukurova Ofset Tel: 351 55 61
• ‹mzal› yaz›larda belirtilen
görüfller sadece yazarlar›na aittir.
• Yay›nlanan yaz›lar ve
foto¤raflar ancak kaynak
gösterilerek al›nt› yap›labilir.
ADANA SANAY‹ ODASI
GAZETES‹ ADASO üyelerine
ücretsiz gönderilir.
Y›ll›k abone ücreti: 300 TL’dir.
15 günde bir yay›nlan›r.
Bu gazete bas›n meslek
ilkelerine uyar.
28- Ba¤›fl ve Yard›mlar.
Gelir Vergisi Kanunun 89 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddeleri
uyar›nca (‹lgili Kanun maddeleri afla¤›dad›r) Genel Bütçeye dahil daireler, ‹l
özel ‹dareleri, Belediye, Köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flar, Kamu yarar›na dernekler,
Bilimsel araflt›rma yapan kurum ve kurulufllara yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar,
kurum kazanc›ndan % 5’ini aflmamak
kayd› ile, kazançtan indirilebilmektedir. Kurumun mali kar›n›n %5’ni geçen
tutar›n Kanunen kabul edilmeyen gider olarak Mali kara ilave edilmesi gerekmektedir. Kurumun Mali kar› yoksa, ba¤›fl ve yard›mlar›n kazançtan indirimi söz konusu olam›yaca¤› için, bu
ba¤›fl ve yard›mlar kanunen kabul
edilmeyen gider olarak beyannameye
yans›t›lmas› gerekmektedir.
Genel Bütçeye dahil daireler, ‹l
özel ‹dareleri, Belediye, Köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flar, Kamu yarar›na dernekler,
Bilimsel araflt›rma yapan kurum ve kurulufllar›na ba¤›fllanan okul, sa¤l›k tesisi ve yüz yatak (kalk›nmada öncelikli
yörelerde elli yatak) kapasitesin-den
az olmamak üzere ö¤renci yurdu inflaas› ile dolay›s›yla yap›lan harcamalar
veya bu tesislerin inflaas› için bu kurulufllara yap›lan her türlü ba¤›fl ve yard›mlar ile, 6322 Say›l› kanunla de¤iflik
Gelir vergisi Kanunu 89/5 ve Kurumlar
vergisi kanunu 10/ç bendi uyar›nca,
mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yapt›r›lacak ibadethaneler ve Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› denetiminde yayg›n din e¤itimi verilen
tesislerin inflas› dolay›s›yla yap›lan
harcamalar veya mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için
yap›lan her türlü nakdi ve ayni ba¤›fl
ve yard›mlar›n tamam› ile, yine kanunda belirtilen sosyal ve kültürel içerikli
giderlerin tamam›, kurum kazanc›ndan
indirilecektir. Kurumun Mali kar› yoksa, bu ba¤›fl ve yard›m›n kazançtan
indirimi söz konusu olam›yacakt›r.
(Kanunun ilgili maddeleri ektedir)
29- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler.
Vergi kanunlar›na göre, mali kardan
indirimi kabul edilmeyen giderlerin
kontrol edilerek, atlama veya yanl›fl
kay›tlar sonucu kanunen kabul edilen
gider olarak yaz›lm›fl olanlar varsa,
bunlar›nda tesbit edilerek, toplam kanunen kabul edilmeyen giderlerin tesbit edilerek, mali kar›n do¤ru beyan›
temin edilmelidir. Bilindi¤i gibi kanunen kabul edilmeyen giderlere ait, katma de¤er vergileride indirim konusu
yap›lmay›p, katma de¤er vergisininde
kanunen kabul edilmeyen gider olarak
dikkate al›nmas› gerekir.
30- Sosyal Sigortalar Kurumu’na
vadelerinde ödenmeyen sigorta
primleri.
5510 Say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun 88. maddesinin 8. f›kras› uyar›nca, ödenmeyen sigorta primlerinin,
Gelir ve Kurumlar vergisi yönünden gider yaz›lam›yaca¤› belirtildi¤inden, kanuni vadesinde nakden veya mahsuben ödenmemifl olan ve gider hesaplar›na gider olarak intikal ettirilen sigorta primlerininde kanunen kabul
edilmeyen gider olarak dikkate al›nmas› gerekmektedir.
31- Kredi kart› ile yap›lan sat›fllar›n kontrolü.
Geçici Vergi dönemleri sonu itibariyle kredi kart› ile yap›lan sat›fl tutarlar›n›n, katma de¤er vergisi beyannamesinde belirtilen tutarlarla uyumlu olup
olmad›¤›n›n kontrol edilmesi.
32- Y›llara yayg›n inflaat ve onar›m iflleri.
Y›llara Yayg›n inflaaat ve onar›m iflleri ile ifltigal edenler, yukar›da yap›lanlara ek olarak afla¤›da belirtilen ifllemleride yapmas› gerekmektedir.
HABER
2014 Takvim Y›l› Sonunda ve
Geçici Vergi Döneminde
Vergi Mevzuat›na Göre Yap›lmas›
Gereken De¤erleme ‹fllemleri (4)
Mevlüt GÖKTÜRK
a- 31.12.2014 tarihi itibariyle yap›lan
ve biten ifllerin tesbit ve de¤erlendirilmesinin do¤rulu¤unu temin ve atlama
ihtimalini ortadan kald›rabilmek için,
afla¤›da belirtilen tablonun tanzim
edilmesinde yarar vard›r.
‹flin Ad› - ‹hale sözleflmesinin
olup, olmad›¤› - ‹fle bafllama tarihi ‹flin bitti¤i tarih - Geçici kabul
tarihi - ‹flin 31.12.2014 tarihi itibariyle bitip, bitmedi¤i - ‹flin sonraki
döneme devir edip, etmedi¤i :
b- Amortismanlar›n her ifle do¤ru
ve kanuna uygun olarak da¤›t›m›n› temin için, her iflte kullan›lan sabit k›ymetin ad›, kullan›ld›¤› süreyi belirtir
flantiye fleflerinin imzas›n› tafl›yan yaz›
al›nmas›. ‹lgili yaz› ekinde afla¤›daki
bilgilerinde temin edilmesi amortismanlar›n Gelir vergisi kanununun 42,
43 maddelerine uygun ve do¤ru kay›t
yap›lmas›n› temin edecektir.
‹flin Ad› - Kullan›lan makinan›n
cinsi - Kullan›lmaya baflalama tarihi
- Kullan›lmaya son verme tarihi Kullan›ld›¤› gün say›s›
c- 31.12.2014 tarihi itibariyle yap›lan
ifllerle ilgili olarak, genel giderler ve finansman giderlerinin da¤›t›m anahtar›n›n do¤ru tesbiti için, 31.12.2014 tarihi itibariyle y›llara yayg›n olmayan
sair ifllerin gelirleri ile y›llara yayg›n ifllerin maliyetlerinin afla¤›daki tablo halinde ç›kart›lmas›.
‹flin Ad› - 31.12.2014 tarihi
itibariyle sair ifller gelirler - 31.12.2014 tarihi
itibariyle y›llara yayg›n ifllerin giderleri:
Bilindi¤i gibi, müflterek genel giderler, finansman giderleri ile y›l içerisinde hiçbir iflte direkt olarak kullan›lmayan veya kullan›lmayan sürelere ait amortismanlar›n, biten veya
devam eden ifller ile sair ifllere da¤›t›m
usul ve esaslar›, yani bu giderlerin da¤›t›m› afla¤›daki flekilde yap›lacakt›r.
- Y›l içinde birden fazla inflaat ve
onarma iflinin birlikte yap›lmas› halinde, her y›la ait müflterek genel giderler
bu ifllere ait harcamalar›n (enflasyon
düzeltmesi yap›lan dönemlerde düzeltilmifl tutarlar›n›n) tutarlar›n›n birbirine
olan nispeti dahilinde;
- Y›l içinde tek veya birden fazla inflaat ve onarma iflinin, baflka ifllerle
birlikte yap›lmas› halinde, her y›la ait
müflterek genel giderler, inflaat ve
onarma ifllerine ait harcamalar ile, di¤er ifllere ait sat›fl ve has›lat tutarlar›n›n (enflasyon düzeltmesi yap›lan dönemlerde bunlar›n düzeltilmifl tutarlar›n›n) birbirine olan nispeti dahilinde;
d- ‹haleli ifller ile sair inflaat ifllerinde, proje veya ihale sözleflmesi veyahut istihkak raporla-r›ndaki ana imalatlara ait malzemelerin (Demir, çimento, kereste v.s. gibi) miktarlar› ile, kay›tlardaki malzeme miktar›n›n tablolar
halinde ç›kart›lmas› ve mukayesesi
(‹flin bafllad›¤› tarihten30.09.2014 tarihine kadarki süre için.)
e- 31.12.2014 Tarihinde biten ifllere
ait, istihkaklardan kesilen stopaj gelir
vergilerinin her ifl için liste halinde ç›kart›lmas›.
f- Y›llara yayg›n iflin bu y›l bitmesi halinde, bu iflin bu y›l ve önceki y›llardaki
gelirleri (350 hesapta bekleyen istihkaklar›) ile, bu y›l ve önceki y›llardaki giderleri (170 hesapta bekleyen giderler)
Gelir (600 Hs.) ve Gider (622 Hs) hesa-
Yeminli Mali Müflavir
b›na intikal ettirilecektir. Y›llara yayg›n
iflin bu y›l bitmemesi halinde, y›l içindeki gelirler 350 Nolu Bilanço hesab›na,
y›l içerisindeki giderlerde 170 Nolu Bilanço hesab›na intikal ettirilecektir.
33- Kasa hesab›nda yüksek tutarda nakit bulunmas›.
Kasa hesab›nda ticari teamüllere uygun düflmeyecek derecede yüksek tutarlar›n uzun süre kasada kalmas›,
Transfer fiyatland›rmas› yolu ile ortaklara kâr da¤›t›m› yap›ld›¤› iddias› ile vergi
ve ceza tarhiyat› yap›labilir. Bu bak›mdan kasan›n fiili durumda tutulmas›nda
azami dikkatin gösterilmesinde yarar
vard›r. (NOT: 11.09.2014 tarih ve Mükerrer 29116 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan ve ayn› gün yürürlü¤e giren
6552 say›l› “‹fl Kanunu ‹le Baz› Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
De¤ifliklik Yap›lmas› ‹le Baz› Alacaklar›n
Yeniden Yap›land›r›lmas›na Dair” Kanunun 74. maddesinde, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 31.12.2013 tarihli
bilançolar›nda, gerçekte olmad›¤› halde
kay›tlarda görülen kasa ile ortaklardan
alacak olmad›¤› halde kay›tlarda alacak
olarak görülen Ortaklardan alacaklar
hesab›n›n düzeltilmesi ile ilgili düzenleme yap›lm›flt›r.)
34- ‹liflkili kifli veya firmalarla olan
mal ve hizmet al›m sat›m›nda uygulanan fiyatlar›n emsal sat›fl veya al›fllara uygun olmas›.
Örtülü kazanç da¤›t›m› veya
Transfer fiyatland›rmas› konusunda, iliflkili kifli veya firmalarla olan mal ve hizmet al›m
sat›m›nda uygulanan fiyatlar›n emsal sat›fl veya al›fllara uygun olmas›
ve ileride olabilecek bir
vergi incelemesinde sa¤lam
donelere dayand›r›lmal›d›r. Aksi halde Transfer fiyatland›rmas› yolu ile iliflkili kiflilere kar da¤›t›m› yap›ld›¤› iddias›
ile vergi ve ceza tarhiyat› yap›labilir.
35- Çal›nan ve kaybolan mallara
ait Katma De¤er Vergileri.
Çal›nan, yanan ve kaybolan mallar›n
katma de¤er vergileri indirime tabi tutulama-maktad›r. (Maliye Bakanl›¤›nca
mücbir sebeb ilan edilen yang›nlarda
yanan mallar›n katma de¤er vergisi
hariç)
36- Ortaklar›n borcuna iflletilen
faizlerin katma de¤er vergisi.
Ortaklar›n borcuna iflletilen faizler
için katma de¤er vergili fatura tanzim
edilecektir.
(NOT: 11.09.2014 tarih ve Mükerrer
29116 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan ve ayn› gün yürürlü¤e giren 6552
say›l› “‹fl Kanunu ‹le Baz› Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde
De¤ifliklik Yap›lmas› ‹le Baz› Alacaklar›n Yeniden Yap›land›r›lmas›na Dair”
Kanunun 74. maddesinde, Kurumlar
Vergisi mükelleflerinin 31.12.2013 tarihli bilançolar›nda, gerçekte olmad›¤›
halde kay›tlarda görülen kasa ile ortaklardan alacak olmad›¤› halde kay›tlarda alacak olarak görülen Ortaklardan alacaklar hesab›n›n düzeltilmesi
ile ilgili düzenleme yap›lm›flt›r.)
37- Kanunen kabul edilmeyen giderlerin katma de¤er vergisi.
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin
katma de¤er vergileri indirime tabi tutulmamalar› gerekmektedir.
38- Ücret mahiyetindeki ayni yard›mlar›n katma de¤er vergisi.
Ücret mahiyetindeki ayni yard›mla-
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
r›n katma de¤er vergileri indirime tabi
tutulmadan personellerin ücretleri ile
birlefltirilerek ücret olarak vergilendirilmesi gerekir.
39- Yurtiçi dövizli sat›fllarla ilgili
kur farklar›n›n katma de¤er vergisi.
Yurtiçi dövizli sat›fllarla ilgili olarak
meydana gelen kur farklar› için, Katma
De¤er vergisi Genel Uygulama Tebli¤inin, 2.1.4.2. Matrahta De¤ifliklik bölümündeki aç›klamalar uyar›nca, sat›fl
faturas›ndaki katma de¤er vergisi oran› dikkate al›narak katma de¤er vergisi tahakkuk ettirilmesi gerekir.
40- Binek otolar›na ait katma de¤er vergisinin indirimi.
Binek otolar›na (Jeepler dahil) ait
katma de¤er vergileri indirime tabi tutulmadan maliyete/gidere at›lmas› gerekmektedir. (Faaliyetleri binek otomobillerinin kiralanmas› ve iflletmesini
yapanlar hariç)
41- ‹thal edilen mallarda maliyet
bedelinin tesbiti.
‹thal edilen mallarda, iflletme deposuna girinceye kadarki al›ma ait tüm
giderlerin (Sigorta, tafl›ma, vergi, banka, kur fark›, gümrük masraflar› vs)
mal›n maliyetlerine eklenmesi gerekir.
42- Verilen ve Al›nan Avanslar›n
kontrol edilerek, mutabakat›n sa¤lanmas›.
Geçici vergi/Dönem sonu itibariyle,
159 ve 340 nolu hesaplar›n kontrol edilerek bu avanslar içinde faturalar› gelen
ve düzenlenmifl olanlar›ndan mahsuplar› yap›lmayanlar mevcut ise hesaplar›n birbirlerine mahsuplar›n›n yap›larak
hesaplar›n tasfiye edilmeleri gerekir.
43- Gelecek aylar ve y›llara ait giderlerin kontrolü.
Geçici vergi/dönem sonu itibariyle,
180 ve 280 nolu hesaplar›n tetkik edilerek bu hesaplar içindeki 2014/4.Geçici Vergi dönemine ait giderlerin ilgili
masraf hesab›na aktar›lmalar› gerekmekte olup, 280 nolu hesaptaki masraflar›n 2015 ve daha sonraki y›llara
ait giderler olmas› gerekir.
44- Devreden Katma De¤er Vergisinin verilen Beyanname ve Defter
kay›tlar›n›n birbiri ile uyumlu olup,
olmad›¤›n›n kontrolü.
190 nolu hesapta bulunan Devreden
Katma De¤er Vergisi ile 360 nolu hesapta bulunan Ödenecek Katma De¤er Vergilerinin, Aral›k/2014 ay› Katma
De¤er Vergisi Beyannamesi ile karfl›laflt›r›lmalar›n›n yap›larak Beyanname
ile uyumlu olup olmad›¤›n›n tetkik
edilmesi.
45- Vergi ve Sigorta prim borçlar›n›n defter kay›tlar› ile uyumlu olup,
olmad›¤›n›n kontrolü.
360 ve 361 nolu hesaplarda bulunan
borçlar ile ilgili olarak, verilen beyannameler ve bildirgeler ile karfl›laflt›r›lmalar›n›n yap›larak, Beyannameler ve
Bildirgeler ile uyumlu olup olmad›¤›n›n
tetkik edilmeleri gerekir.
46- Yap›lmakta olan yat›r›mlar›n
kontrolü.
258 nolu hesaptaki yap›lmakta olan
yat›r›mlardan 2014 Y›l› sonu ve 4. Geçici Vergi dönem sonu itibariyle bitenler mevcut ise, bu iktisadi k›ymetlerin
ilgili aktif hesaplara aktar›mlar›n›n yap›larak, amortisman tahakkuklar› unutulmamal›d›r.
47- Ba ve Bs formlar›n›n do¤ru
bilgilerle verilip, verilmedi¤inin
kontrolü.
Özel usulsüzlük cezas› ile karfl› karfl›ya kal›nmamas› için, Ba ve Bs formlar›n›n kanuni süresinde verilmesi. Ba
ve BS formlar› al›fl ve sat›fl faturalar›n›n ilgili olduklar› aylarda do¤ru bilgileri içerecek flekilde internet ortam›nda
verilmesine azami derecede dikkat
gösterilmesi.
48- Mali Tablolar›n, Hesap Plan›
Uygulama Tebli¤i do¤rultusunda,
Mizan ile uyumlu olarak tanzim
edilmesi.
ISSN 1302 - 1656
4
16 fiUBAT 2015
HABER
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
Türk Eximbank’tan
ihracatç›lara destek
16 fiUBAT 2015
‹fi SA⁄LI⁄I VE
GÜVENL‹⁄‹
ÇALIfiANLARIN
E⁄‹T‹M‹ (1)
Hüseyin BENG‹SU
ADASO ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Müflaviri
Türk Eximbank taraf›ndan uluslar
aras› ticaret finansman› programlar›
ile ihracatç›lara ve ihracata dönük
üretim yapan firmalara hizmet
sunuldu¤u bildirildi.
Türkiye’deki tek resmi destekli ihracat kredi kuruluflu olan Türk
Eximbank taraf›ndan ihracatç›lar,
ihracata yönelik üretim yapan imalatç›lar ve yurt d›fl›nda faaliyet gösteren müteahhit ve giriflimcileri k›sa,
orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri
nakdi kredi, sigorta ve garanti programlar› ile destek verdi¤i bildirildi.
Ayr›ca, 2014 y›l› içerisinde uluslararas› ticaretin finansman›na yönelik
olarak al›c› kredisi niteli¤inde üç yeni kredi ürünü gelifltirilerek uygulamaya konuldu¤u belirtildi.
Konuyla ilgili olarak TOBB arac›l›¤›yla gönderilen yaz›da, Türk
Eximbank’›n ihracata yönelik yeni
destek programlar› flöyle:
Yurtiçi Bankalar
Arac›l›¤›yla Kulland›r›lacak
Ticaretin Finansman›na
Yönelik Al›c› Kredileri:
Yurt içinde yerleflik bankalar›n,
yurt d›fl›nda faaliyet gösteren flube,
ifltirak banka ve muhabir bankalar›
arac›l›¤›yla Türkiye’den mal ithal etmek isteyen yurt d›fl›nda yerleflik ithalatç›lara al›c› kredisi kulland›r›lmaktad›r. Kredinin vadesi minimum
6 ay olup, tüketim mallar› finansman›nda azami 2 y›l, yat›r›m mallar› finansman›nda ise azami 7 y›l vadeli
kredi kulland›r›lmaktad›r.
Geçti¤imiz y›l içerisinde T.C. Ziraat
Bankas› A.fi., Türkiye Halk Bankas›
A.fi., Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. ve Arap
Türk Bankas› A.fi. programa dahil olmufltur. Kredi program› kapsam›nda
ilk kulland›r›m 2014 y›l› Aral›k ay›
içerisinde gerçeklefltirilmifl olup, Tür-
ÜYELER‹M‹Z‹N
D‹KKAT‹NE
kiye’den ifl makineleri ithal eden Rusya’da yerleflik bir firmaya T.C. Ziraat
Bankas›’n›n Rusya ifltiraki Ziraat
Bank Moscow CJSC arac›l›¤›yla 5 y›l
vadeli finansman imkan› sa¤lanm›flt›r.
Poliçe / Akreditif
‹skonto Program›:
Sevk sonras› nitelikteki “Poliçe/Akreditif ‹skonto Program›” ile
ihracatç›lar›n vadeli sat›fl imkanlar›n›n artt›r›lmas› ve ülke riskinden
ar›nd›r›larak yeni ve hedef pazarlara
aç›lmalar›n›n teflvik edilmesi amaçlanmaktad›r. Program kapsam›nda Türk Eximbank Spesifik ‹hracat Kredi Sigortas› Sevk
Sonras› Risk
Program› kapsam›nda sat›fl sözleflmesi
baz›nda sigortalanan ihracat
ifllemlerine iliflkin, Türk ihracatç› firmalar taraf›ndan düzenlenen ve kabul kredili mal/vesaik mukabili ifllemlerde ithalatç› firma taraf›ndan,
kabul kredili akreditifli ifllemlerde
ise amir banka taraf›ndan kabul edilen poliçeler ile vadeli ihracat akreditifleri iskonto edilmektedir.
‹skonto tarihi itibariyle tüketim
mallar› için vadesine en fazla 24 ay
kalan, yat›r›m mallar› için ise vadesine en fazla 84 ay kalan poliçeler veya
akreditif alacaklar› iskonto edilmektedir. Kredi program› kapsam›nda
özellikle orta-uzun vadeli finansman
gerektiren katma de¤eri yüksek ileri
teknoloji ürünleri ve yat›r›m mallar›
ihracat›n›n finanse edilmesinin hedeflenmekte oldu¤u kredi program›ndan
orta ve uzun vadeli sat›fl yapan ve teminat sorunu nedeniyle kredi kullanmakta s›k›nt› yaflayan KOB‹’lerin
faydalanmas› beklenmektedir.
Bu kapsamda ilk ifllem 2014 y›l›
Aral›k ay› içerisinde gerçeklefltirilmifl
olup, Türkiye’nin önde gelen otobüs
üreticilerinden birinin Fransa’ya gerçeklefltirdi¤i 45 adet otobüs ihracat›na yönelik olarak al›c›n›n kabul etti¤i
kambiyo senedi niteli¤indeki poliçeler iskonto edilmek suretiyle 3 y›l vadeli finansman sa¤lanm›flt›r.
Yurtd›fl› Bankalar
Arac›l›¤›yla Al›c› Kredileri:
Bu kredi ile Türk Eximbank taraf›ndan detayl› bir finansal analiz sonucunda muteber kabul edilerek kredi limiti tahsis edilen yurtd›fl› bankalar
arac›l›¤›yla Türkiye’den mal ithal
etmek isteyen yurt d›fl›nda
yerleflik ithalatç›lara al›c›
kredisi kullan›lmaktad›r. Bu
çerçevede, 9 farkl› ülkede
yerleflik 17 bankaya toplam 771,1
milyon ABD Dolan kredi limiti tahsis edilmifltir. Ayr›ca, söz konusu bankalardan Gürcistan’da yerleflik Bank
of Georgia ve TBC Bank, Azerbaycan’da yerleflik International Bank of
Azerbaijan (IBA), Arnavutluk’ta yerleflik Banka Kombetare Tregtare
(BKT) ve Belarus’ta yerleflik Belinvestbank ile rotatif bazda iflleyecek
Ticaretin Finansman› Kredi Anlaflmalar› imzalanm›fl olup, di¤er bankalar
ile anlaflma imzalanmas›na iliflkin müzakereler devam etmektedir. Kredi anlaflmas› imzalanan bankalar›n kredi
baflvurusunda bulunmas› beklenmektedir. Kredilerin maksimum vadesi tüketim mallar›nda 2 y›l, sermaye mallar›nda ise 7 y›la kadard›r.
Söz konusu üç programa iliflkin ayr›nt›l› bilgi almak için Türk Eximbank
Uluslararas› Ticaretin Finansman› Müdürlü¤ü ile irtibata geçilebilece¤i veya
internet üzerinden http://www.eximbank.gov.tr/TR,827/uluslararasikrediler.html adresinin kullan›labilece¤i de belirtilmektedir.
ADASO’dan “Kapasite Raporu Suret Tasdiki”
ifllemlerini düflük ücretle yapt›rma imkan›
Bilindi¤i üzere 5174 say›l› TOBB
Kanunu ve 28.05.1975 tarih ve
15248 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 7/9914 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› gere¤ince, Odalar›n çal›flma alanlar› içerisinde bulunan tüm
sanayi iflletmeleri, üretim gücünü
gösteren kapasite raporu düzenlettirmek ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i’ne onaylatmak zorundad›rlar.
Ayr›ca, TOBB Oda Muamelat Yönetmeli¤inin 41.maddesine göre; ilimizde oldu¤u gibi Sanayi ve Ticaret
Odalar›n›n ayr› ayr› bulundu¤u illerde her iki Odaya kay›tl› firmalar için
kapasite raporlar› Sanayi Odalar›ndan al›nmak zorundad›r.
TOBB’nin 27.01.2012 tarih ve 274
say›l› karar› gere¤ince; 01.03.2012
tarihinden itibaren yenilenen kapasite raporu “As›l Suret” nüshalar›
Odam›zda saklanmakta, firmalara
ise “Asl› Gibidir” kafleli onaylanm›fl
suret verilmektedir.
6 sayfal›k bir kapasite raporunun
noterlerde suret tasdiki maliyeti yak-
lafl›k 150 - 250 TL aras›nda de¤iflirken Odam›zda ise sayfas› 10 TL’den
toplam 60 TL’na yap›lmaktad›r.
Bu nedenle sanayi ve ticari faaliyetlerinizde oldukça önemi olan kapasite raporu ve ticaret sicil gazeteleri suret tasdiklerinin Odam›zdan
daha az maliyetle yapt›r›lmas›, kapasite raporuna sahip olmayan veya geçerlilik süresi dolmufl rapora
sahip üyelerimizin ise yenileme ifllemleri için Odam›za baflvurmas›
gerekmektedir.
5
E¤itim; bireylere hayatta gerekli
olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik
bir flekilde verilmesidir. E¤itim, kiflinin do¤umundan ölümüne süregelen bir olgu oldu¤undan tan›m›n›n
yap›lmas› zor bir kavramd›r. E¤itim,
önceden saptanm›fl esaslara göre
insanlar›n davran›fllar›nda belli geliflmeler sa¤lamaya yarayan planl›
etkiler dizesidir. Genellikle resmi,
yani kurumsal, e¤itimle bir kullan›ld›¤›ndan ba¤lama göre e¤itim, ö¤renim gibi kavramlarla s›kça kar›flt›r›lmaktad›r.
E¤itimsiz olmaz. Ülkelerin, kurulufllar›n ve ailelerin en de¤erli varl›¤›
e¤itilmifl, nitelikli insanlard›r. Ülkelerin kalk›nabilirli¤i, kurulufllar›n rekabet edebilirli¤i, çal›flanlar›n ise istihdam edilebilirli¤i e¤itim ile do¤rudan ilgilidir. De¤iflim ile birlikte dönüflümü gerçeklefltirebilmek; ancak
bireysel yetenekleri geliflmifl, esnek,
üretken ve yarat›c› giriflimler ile zaman›nda uyum sa¤layabilen insan
sermayesi ile mümkündür.
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu
“‹flveren, çal›flanlar›n ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i e¤itimlerini almas›n›
sa¤lar.” hükmünü içermektedir.
Çal›flan iflinin özelli¤ine göre belli
al›flkanl›klar kazanmas› ve bunlar›
uygulamas› gerekir. Makine ve tesisat özellikleri konusunda e¤itim
al›nmadan çal›fl›lmaya bafllan›lmas›
halinde üretim hatalar› artar, kalite
bozulur ve çal›flan ifl kazas› yapmaya yatk›n hale gelir.
‹fl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i e¤itiminin
esaslar› kanunda ve kanuna göre
ç›kar›lan yönetmelikte yer almaktad›r. E¤itimlerin al›nmas›n›n sa¤lanmas›n› iflveren sa¤lar. Bu e¤itim
özellikle; ifle bafllamadan önce, çal›flma yeri veya ifl de¤iflikli¤inde, ifl
ekipman›n›n de¤iflmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanmas› hâlinde verilir. E¤itimler, de¤iflen ve ortaya ç›kan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerekti¤inde ve düzenli aral›klarla tekrarlan›r.
Çal›flan temsilcileri özel olarak
e¤itilir.
‹fl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i e¤itimleri
yan›nda tehlikeli ve çok tehlikeli s›n›fta yer alan ifllerde, yapaca¤› iflle
ilgili mesleki e¤itim ald›¤›n› belgeleyemeyenler çal›flt›r›lmayacakt›r.
‹fl kazas› geçiren veya meslek
hastal›¤›na yakalanan çal›flana ifle
bafllamadan önce, söz konusu kazan›n veya meslek hastal›¤›n›n sebepleri, korunma yollar› ve güvenli
çal›flma yöntemleri ile ilgili ilave e¤itim verilir. Ayr›ca, herhangi bir sebeple alt› aydan fazla süreyle iflten
uzak kalanlara, tekrar ifle bafllat›lmadan önce bilgi yenileme e¤itimi
verilir.
Kazas›z çal›flmalar dile¤i ile.
[email protected]
HABER
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
ISSN 1302 - 1656
6
16 fiUBAT 2015
Adana mobilyas›n›n ‘‹SMOB’ ç›karmas›
Adan mobilya sektörü
temsilcileri, binden fazla
markan›n koleksiyonlar›n›n
sergilendi¤i ve 100 binin
üzerinde ziyaretçinin kat›ld›¤›
9. ‹stanbul Mobilya Fuar›’na
ürünleri ile damga vurdu.
‹SMOB Fuar›’na y›llard›r
ürünleri ile kat›lan Ya¤mur,
Panello, Güldiker, Bindebir,
Erikçiler ve Hevin firmalar›na
SÖZLÜ’DEN DESTEK
Adana Büyükflehir Belediye
Baflkan› Hüseyin Sözlü de
‹stanbul’daki furda Adanal›
mobilyac›lar› yaln›z
b›rakmad›. Adana standlar›n›
tek tek dolaflan Baflkan Sözlü,
Adana Sanayi Odas› Yönetim
Kurulu Üyesi Ahmet
Güldiker, Adana Mobilyac›lar
Odas› Baflkan› Yalç›n Avc› ve
bu y›l Y›ld›z, Alyana, Dimax,
Can-Tan, Evcim,Batmaz,
B›ld›rc›n,Tunç, Adova, Sarus,
Baflak, Ça¤, Edina ve Yonca
da eklendi. Ülke ve dünya
genelinde önem kazanan
fuara kat›lan firmalar, Adana
mobilyas›n›n en iyi
örneklerini sergiledi ve büyük
be¤eni toplad›.
firma yetkililerinden bilgi
ald›, baflar›lar diledi.
GÜLD‹KER:
VER‹ML‹ GEÇT‹
‹SMOB Fuar›’na firmas›
Güldiker Mobilya ile kat›lan
Adana Sanayi Odas› Yönetim
Kurulu Üyesi Ahmet Güldiker, ‹stanbul’da düzenlenen
fuar› çok önemsediklerini belirterek, fuar›n çok verimli
geçti¤ini, önemli ifl ba¤lant›lar› gerçeklefltirildi¤ini söyledi. Güldiker, “Türkiye’nin en
büyük klasik mobilya üreticisi
konumundaki Adana mobilya
sektörünü en iyi flekilde
temsil etmenin mutlulu¤unu
yaflad›k” dedi.
Sektörün Adana için önemli
üretim ve istihdam alan› oldu¤unu ve 413 üretici firma ile
Türkiye’de 7. S›rada yer ald›¤›n› belirten Güldiker, Adana’dan bir y›lda 31 milyon dolar›n üzerinde mobilya ihracat›
yap›ld›¤›n›, ihracat›n yüzde
40’a yak›n bölümünün Irak’a,
yüzde 13’ünün Almanya’ya,
yüzde 11’inin Libya’ya gerçeklefltirildi¤ini bildirdi.
“TEKNOLOJ‹K ÜRET‹M
VE TASARIMI
ÖNEMS‹YORUZ”
‹hracat rakamlar›n› yeterli
görmediklerini vurgulayan
Güldiker, “‹limiz üreticilerinin üretim modellerini de¤ifltirmeleri, teknoloji a¤›rl›kl›
üretime geçmeleri oldukça
önemli görmekteyiz. Tasar›m
da önemli, d›fl pazarlara
aç›lmada önemli bir araç
olacakt›r. .Geçmiflten
getirdi¤i üretim kültürü ile
Adana mobilya sektörünün
geliflimine uygun f›rsatlar
sunmaktad›r” diye konufltu.
Adana Valisi Mustafa Büyük, “Bölgesel kalk›nmada önemli rolü yapmaya çal›fl›yor” dedi
ÇKA’n›n “2015 Y›l› Mali Destek Program›” tan›t›ld›
Çukurova Kalk›nma Ajans›'n›n (ÇKA)
2015 Y›l› Mali Destek Program› aç›l›fl
toplant›s›, Ajans Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri, kamu ve sivil toplum
kuruluflu temsilcileri ile davetlilerin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.
Program›n aç›l›fl›nda konuflan Adana
Valisi ve Çukurova Kalk›nma Ajans› Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Büyük,
ÇKA’n›n bölgesel kalk›nmada önemli bir
rolü ifa etmeye çal›flt›¤›n› söyledi. Vali
Büyük, “Ajanslar son dönemde gündemimize giren, önemli katk›larda bulunan kurumlar haline geliyor. Bat›daki örnekleriyle k›yasland›¤›nda mutlaka daha k›ymetli
konuma yükselecekler. Çal›flmalar› sadece
mali destek program› fleklinde görmek de
yanl›fl. Ayn› zamanda taflrada nitelikli iflgücü çal›flt›rma gibi bir fonksiyonu icra
ediyorlar. AB fonlar›ndan proje al›m›nda
biraz da yetersizli¤imiz konusunda öze-
lefltiride bulundu¤umuz konularda ajanslar ayn› zamanda proje haz›rlayan ve uygulayan kurumlard›r” diye konufltu.
Çukurova Kalk›nma Ajans› Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, bugüne kadar 2
bölge plan› haz›rlad›klar›n› dile getirdi.
Proje destekleri d›fl›nda bölge plan› kapsam›nda gelifltirdikleri tedbirlere iflaret
eden Altunsu, bugüne kadar 220 yat›r›mc›ya bilgilendirme ve dan›flmanl›k hizmeti, 100’e yak›n ifl ve yat›r›m tan›t›m
organizasyonu, mali destek programlar›
ile teflvikler konusunda 36 civar›nda etkinlik düzenlendi¤ini bildirdi.
Mersin Büyükflehir Belediye Baflkan› Burhanettin Kocamaz, Seyhan Kaymakam› Ahmet Okur, Adana Sanayi Odas› Baflkan› Zeki
K›vanç ve di¤er kurum temsilcilerinin kat›ld›¤› toplant›n›n sonunda, ÇKA Proje Birim
Baflkan› Türker Döleko¤lu 2015 Y›l› Mali
Destek Program› hakk›nda sunum yapt›.
‹fiKUR hizmetleri tan›t›ld›
Çal›flma ve ‹fl Kurumu taraf›ndan istihdama yönelik verilen
hizmetlerin iflverenlere duyurulmas› amac›yla düzenlenen bilgilendirme toplant›s› düzenlendi.
Adana Sanayi Odas› Salonu’nda, ‹flkur ‹l Müdür Yard›mc›lar› Fatih Burhan ve Nursel
Akbulut, firmalar›n insan kaynaklar› yöneticileri ve çal›flanlar›n›n kat›l›m›yla yap›lan toplant›da, ‹fl ve Meslek Dan›flmanlar› Ergin Koluman ile Özkan Y›lmaz taraf›ndan kurum hizmetlerine yönelik sunum gerçeklefltirildi.
Toplant›da, iflgücü yetifltirme
kurslar›, ifl ve meslek dan›flmanl›¤›
hizmetleri, teflvikler, iflverenlerin
çal›flma hayat›yla ile ilgili mevzuat
kapsam›nda ‹fiKUR’a olan
sorumluluklar›, iflsizlik sigortas›,
ücret garanti fonu, k›sa çal›flma
ödene¤i, ifl kayb› tazminat›
konular›nda ayr›nt›l› bilgiler verildi.
Çal›flma ve ‹fl Kurumu taraf›ndan
istihdam›n korunmas› ve art›r›lmas›
amac›yla son y›llarda hizmetlerini
art›rd›¤› ve iflverenler için daha kullan›labilir hale getirildi¤i vurgulanan
toplant›da,
hizmetlerin
iflverenlerin,
çal›flanlar›n
ve ifl arayanlar›n ihtiyaçlar›n› daha
kaliteli bir
flekilde karfl›lamak
amac›yla bir
tak›m yenilikler eklenerek
güncellendi¤i
kaydedildi.
HABER
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
16 fiUBAT 2015
7
Çomu: Adana’ya konteyner liman› flart
Adana Sanayi Odas› Meclis Baflkan› Hüseyin
Nuri Çomu, 2023’te 500 milyar dolar ihracat hedefi için limanlar›n da 3 kat daha fazla çal›flmas›
gerekti¤ini belirterek, mevcut limanlar›n ihtiyaçlara cevap vermede yetersiz kalaca¤›n›, bu
nedenle konteyner tafl›mac›l›¤› için Adana’ya liman yap›lmas› gerekti¤ini söyledi.
Türkiye’nin 2023 hedeflerini yakalamas›nda Adana’n›n rolünü de¤erlendiren
Adana Sanayi Odas› Meclis Baflkan› ve
Sunar Grup CEO’su Hüseyin Nuri Çomu,
Türkiye’nin uzun soluklu ve gerçekleflebilir somut hedeflerini içerdi¤ini, ticari hayatlar› boyunca ilk kez karfl›laflt›klar›
hedefler olmas› nedeniyle kendilerini heyecanland›rd›¤›n› ve sevindirdi¤ini belirtti.
“L‹MANLAR 3 KAT FAZLA ÇALIfiMALI”
“Yeni Türkiye” için 2023 hedeflerine odaklanmak
gerekti¤ini vurgulayan Çomu, “Ülkemizin 2023 stratejisinde birçok konu bafll›¤› oldu¤u gibi 500 milyar
dolar ihracat hedefi de bulunuyor. Difllinin
dönmesi için çarklar›n da buna uygun hareket
etmesi gerekiyor. 500 milyar dolarl›k ihracat
hedefi, mevcut limanlar›n 3 kat daha fazla
çal›flmas› gereklili¤ini ortaya koyuyor” dedi.
Günümüzde ihracat›n olmazsa olmaz›n›n
konteyner tafl›mac›l›¤› oldu¤unu ifade eden
Çomu, bölgedeki limanlar›n gelifltirilmesine
yönelik yat›r›mlar ve çal›flmalar
gerçeklefltirildi¤ini, bunu memnuniyetle
karfl›lad›klar›n› ancak 2023 hedefleri noktas›nda
taleplerin karfl›lanmas›na yetmeyece¤ini vurgulad›.
“YEN‹ L‹MAN GÜNDEME ALINMALI”
2023 vizyonunu gerçeklefltirmek için hangi hamlelerin yap›lmas› gerekti¤inin bugünden konuflulmas› gerekti¤ini belirten Çomu, flöyle konufltu:
“2023 hedeflerimizi gerçeklefltirmede Çukurova
ve Do¤u Akdeniz’in üzerine düflen görevi yerine
getirebilmesi için bölgemizde yeni bir limana
ihtiyaç var. Bir liman›n inflaat süresini ve tam
kapasite hizmete eriflebilme süresini göz önünde
bulundurunca, yeni liman inflaat›n›n gündeme
bugünden al›nmas› gerekti¤i oldukça aç›kt›r.
Ülke genelindeki mevcut limanlar›n kapasiteleri
de incelenerek yeni limanlarla ilgili çal›flmalar
yürütülmelidir. Bizim Adana için Liman
talebimiz, 2023 hedeflerinde Çukurova ve Do¤u
Akdeniz’e düflen görevi üstlenmek amaçl›d›r.”
‹skenderun, Do¤u Akdeniz’in en önemli
konteyner limanlar›ndan biri olacak
Adana Sanayi Odas›’n› ziyaret eden LimakPort ‹skenderun Genel Müdürü Cem
Aysel, Meclis Baflkan› Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan› Zeki K›vanç’a, ‹skenderun Liman›’nda yap›lan
yat›r›mlar ve çal›flmalarla ilgili bilgi verdi.
Limak Yat›r›m taraf›ndan liman›n iflletme hakk›n›n 36 y›l süreyle devral›nd›¤›n›
hat›rlatan Genel Müdür Aysel, ‹skenderun
Liman›’nda toplam 250 milyon dolar
tutar›ndaki inflaat, makine ve ekipman
yat›r›m›n›n yüzde 80’inin tamamland›¤›n› ve mevcut kapasitenin 1 milyon
TEU’ya ulaflt›¤›n› bildirdi. Yat›r›m›n
ikinci aflamas›nda y›ll›k kapasitenin1.3
milyon, üçüncü aflamas›nda ise 3 milyon TEU’ya ulaflmas›n›n planland›¤›n›
vurgulayan Aysel, “Do¤u Akdeniz’in
en önemli konteyner limanlar›ndan biri olmas›n› hedeflemekteyiz” dedi.
ADASO Meclis Baflkan› Hüseyin
Nuri Çomu, d›fl ticarette limanlar›n ve
denizyoluyla yap›lan tafl›mac›l›¤›n
önemine vurgu yapt›. Son günlerde Mersin
Liman›’nda bölge ihracatç›lar› ve ithalatç›lar›n›n önemli sorunlar yaflad›¤›n› belirten
Çomu, “Yaklafl›k 20 günü bulan beklemeler meydana geliyor. Bu da ihracatç› ve ithalatç› firmalar için büyük s›k›nt› yarat›yor.
Limanlar›n gelifltirilmesine ve modernleflmesine yönelik yap›lan yat›r›mlar oldu¤unu memnuniyetle görüyoruz. 2023 y›l› ihracat hedeflerine uygun flekilde limanlar›n
kapasitesinin flimdiden düzenlenmesi ve
gerekirse yeni limanlar›n flimdiden programlanmas› gerekmektedir” dedi.
L‹MAKPORT ‹SKENDERUN,
ÖNEML‹ VE AVANTAJLI
L‹MAN HAL‹NE GELD‹
Ticari Direktör Gündüz Ar›soy’un da haz›r bulundu¤u ziyarette ‹skenderun Liman›
ve yap›lan yat›r›mlarla ilgili bilgi veren LimakPort ‹skenderun Genel Müdürü Cem
Aysel, ‹skenderun’un, Mersin’den fi›rnak’a,
Malatya’dan Kilis’e kadar genifl bir bölgenin sanayicileri ve ihracatç›lar› için önemli
ve avantajl› liman haline geldi¤ini söyledi.
Baflta Kuzey Irak olmak üzere Orta Do¤u
ve transit ticareti için büyük önem arz etti¤ini, organize sanayi bölgelerine ve transit
ticarette önemli bir pazar olan Kuzey Irak
bölgesine demiryolu ile ulafl›m sa¤land›¤›-
n› vurgulayan Aysel, mevcut intermodal
tafl›mac›l›k ve depolama modülünün, müflteriye özel ulafl›m çözümleri sunarak, ürünlerin istenen tafl›ma modellerinde sevk edilmesine imkan verdi¤ini kaydetti.
Özellikle tekstil ve plastik hammaddelerini içeren konteynerler için yap›lan 3.600
m2 konteyner iç dolum-boflalt›m tesisi
mevcut oldu¤unu ifade eden Genel Müdür
Cem Aysel, ayr›ca toplamda 40 bin metrekare olan maden depolama sahas›n›n;
krom, bak›r, demir ve mermer gibi maden
ürünlerinin konteynerize edilmesi için haz›rland›¤›n› ifade etti. Aysel, maden cevheri ihracatlar›n›n demiryolu ile limana
sevk edilmesinin, ihracatç›lar aç›s›ndan
nakliye maliyetlerinde önemli avantaj yaratt›¤›n›, konvansiyonel ve konteynerize
yüklerin ihracat›n›n limandan gerçeklefltirilmekte oldu¤unu bildirdi.
L‹MAKPORT ‹SKENDERUN’DA
SUNULAN H‹ZMETLER
LimakPort ‹skenderun Genel Müdürü
Cem Aysel, ‹skenderun Liman›’nda sunulan hizmetlerle ilgili flu bilgileri verdi:
Modern Liman Ekipmanlar› – STS ve
RTG Vinçler ile Konteyner Hizmetleri: 4 adet STS (Ship To Shore) ve 14 adet
RTG (Rubber Tyred Gantry) vinç hizmete
al›nm›flt›r. Yüksekli¤i 72 metreyi bulan
STS vinçler ile r›ht›mdan 20 s›ra konteynere eriflim sa¤lanabilmektedir. Arka sahada istiflemede kullan›lacak olan elektrikli RTG vinçler ise gürültü ve çevre kirlili¤ine geçit vermeyen yap›s› ile limanc›l›k hizmetlerinde en modern, en h›zl› ve
çevre dostu uygulamalara olanak sa¤lamaktad›r. Ayr›ca modern teknolojiye sahip mobil X-Ray cihaz› ile konteyner muayene ifllemi gerçeklefltirilmektedir.
LimakPort’ta 334 adet reefer plug mevcuttur. So¤utmal› konteynerler ile so¤utmal› t›rlar aras›nda g›da yükü aktar›m›n›n
uygun koflullarda yap›labilmesi için 1000
m2 alanda, 10 t›r yükünün ayn› anda ifl-
1.855 metre uzunlu¤unda mend
irek
limana tam koruma sa¤l›yor
Liman Sahas› 1.000.000 m2
R›ht›m Say›s› 8 adet
Konteyner R›ht›m Derinli¤i
Genel Kargo R›ht›m Uzunl 15,5 metre
Konteyner R›ht›m Uzunlu¤u¤u 732 metre
STS (Super Post Panamax)u 920 metre
4 adet (20 s›ra)
E-RTG 14 adet (6+1)
Mobil Vinç 3 adet
Forklift 25 adet
Reach Stacker 5 adet
Empty Handler 3 adet
Reefer Plug 334 adet
Konteyner Kapasitesi 1.300.
Dökme Yük Kapasitesi 2.0 000 TEU/y›l
00.000 ton/y›l
Genel Kargo Kapasitesi 600
Ro-Ro Kapasitesi 120.000 .000 ton/y›l
Ro-Pax Kapasitesi 30.000 araç/y›l
t›r/y›l
lem görebilece¤i VETCOM sertifikal› so¤uk hava aktar›m tesisi faaliyettedir. Ayr›ca so¤utmal› konteynerler için
özel stok alanlar› mevcuttur. Bu özelli¤i
ile LimakPort, turunçgiller a¤›rl›kl› olmak
üzere, yafl sebze ve meyve ihracat› yapan
firmalar›n öncelikli tercihidir.
Proje Kargo: Limanda gerçekleflen
operasyonlarda liman vinçleriyle 180 tona
kadar, gemi vinçleriyle ise 600 tona kadar
her türlü proje yükü elleçlenebilmektedir.Ayr›ca, talebe ba¤l› olarak yüklerin
montaj ve de-montaj› yap›lmaktad›r.
Dökme Yük/Genel Yük: Modern ekipmanlar ile 70.000 DWT’luk dökme yük
gemilerine kadar hizmet verilmektedir.
Limanda, gübre, m›s›r, bu¤day, kepek,
soya fasulyesi vb. tah›l ürünleri olan dökme yükler ile boru, rulo saç, demir, paletli, bigbag’li, slingbag’li vb. genel yükler
elleçlenmektedir.
Ro-Ro/Ro-Pax Seferleri ile LimakPort
Üzerinden Kolay Ulafl›m: Ro-Ro hizmetinde y›ll›k 120.000 binek araç kapasitesi
ile transit araç ticaretinde güvenilir bir liman özelli¤ine sahiptir. M›s›r’›n aktarma
limanlar› ve Hayfa Liman›’na her hafta düzenli sefer yapan Ro-Pax gemileri, nakliyeci firmalara maliyet avantaj› sa¤lamaktad›r.
Bu yolla t›rlar›n, güvenli ve ekonomik bir
flekilde Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkelere ulaflmas› mümkün olmaktad›r.
CFS ve Depolama: ‹thal ve transit olarak konteyner içinde gelen yükler için limanda depolanma imkan› mevcuttur. Depolanan bu yükler, limandan hem demiryolu hem de karayolu ile müflteri tesislerine sevk edilebilmektedir. ‹ntermodal tafl›mac›l›¤a uygun dizayn edilmifl kapal› depolar, liman kullan›c›lar›na ekonomik alternatifler sunmaktad›r.
Demiryolu Vagon Yükleme/Boflaltma: Liman hinterland›ndaki sanayi kurulufllar›, dünyan›n çeflitli yerlerinden ithal
ettikleri hammaddelerini en ekonomik flekilde demiryolu ile fabrikalar›na ulaflt›rmakta ve ürünlerini yine demiryolu ile liman içine kadar sevk ederek ihracatlar›n›
gerçeklefltirmektedir. Hali haz›rda, birçok
sanayi bölgesine limandan demiryolu ile
konteyner tafl›mac›l›¤› yap›lmaktad›r.
K›lavuzluk ve Römorkaj: LimakPort
‹skenderun kendi tesisi beraberinde, körfezdeki birçok tesise k›lavuzluk ve römorkaj hizmeti verme yetkisine sahiptir. Yetki
alan›ndaki tüm limanlara 4 adet römorkör
ile 7/24 hizmet verilmektedir.
At›k Al›m›: LimakPort ‹skenderun’da
Do¤u Akdeniz ve Türkiye’nin en büyük
at›k al›m tesisi infla edilmifltir. Söz konusu
tesiste flamand›ralarda ve aç›kta bulunan
gemilere at›k al›m hizmeti verilmektedir.
FUAR
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
ISSN 1302 - 1656
8
16 fiUBAT 2015
fiUBAT 2015 YURT ‹Ç‹ FUAR TAKV‹M‹
BAfiLAMA
B‹T‹fi
FUARIN ADI
KONUSU
Konya Tohum 2015 4.Tohum
Tohum Teknolojileri ve
18/02/2015 21/02/2015 Teknolojileri ve Ekipmanlar›
Tohumculuk ve Ekipmanlar›
Fuar›
18/02/2015 21/02/2015
Konya 4.Sulama Teknolojileri
ve Bitki Besleme Fuar›
Fidanc›l›k, Bitki Besleme, Bahçe
Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama,
Gübreleme, ve Ekipmanlar›
Konya Hayvanc›l›k 2015
Hayvanc›l›k, Ekipmanlar›,
3.Hayvanc›l›k, Hayvansal Üretim
18/02/2015 21/02/2015
Hayvansal Üretim Teknolojileri,
Teknolojileri, Yem Endüstrisi
Yem Endüstrisi, Tavukçuluk
Fuar›
Besicilik, Besi Yemleri, Sa¤l›k ve
KET 2015 K›rm›z› Et Üretimi,
Hijyen, Ekipmanlar ve Aletler, G›da
18/02/2015 21/02/2015 Tekonolojileri ve Donan›mlar›
Güvenl¤i ve Kontrol, Lojistik,
Fuar›
Saraçl›k, Sakadat
BAfiLICA ÜRÜN H‹ZMET GRUPLARI
TÜRÜ
YER
fiEH‹R
DÜZENLEY‹C‹
Tohum Teknolojileri ve Tohumculuk ve
Ekipmanlar›
KTO Tüyap Konya
‹htisas Fuar› Uluslararas› Fuar
Merkezi
Konya
Tüyap Konya
Fuarc›l›k A.fi.
Fidanc›l›k, Bitki Besleme, Bahçe Bitkileri,
Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme, ve
Ekipmanlar›
KTO Tüyap Konya
‹htisas Fuar› Uluslararas› Fuar
Merkezi
Konya
Tüyap Konya
Fuarc›l›k A.fi.
Hayvanc›l›k, Ekipmanlar›, Hayvansal Üretim
Teknolojileri, Yem Endüstrisi, Tavukçuluk
(Tavukçuluk Kümes Hayvanlar› Ekipmanlar›
Özel Bölümü)
KTO Tüyap Konya
‹htisas Fuar› Uluslararas› Fuar
Merkezi
Konya
Tüyap Konya
Fuarc›l›k A.fi.
Besicilik, Besi Yemleri, Sa¤l›k ve Hijyen,
Ekipmanlar ve Aletler, G›da Güvenl¤i ve
Kontrol, Lojistik, Saraçl›k, Sakadat
KTO Tüyap Konya
‹htisas Fuar› Uluslararas› Fuar
Merkezi
Konya
Tüyap Konya
Fuarc›l›k A.fi.
Alldesign 4.Yarat›c› Endüstriler
19/02/2015 21/02/2015 ve Geliflen Teknolojiler Fuar› &
Tasar›m Konferanslar›
Yarat›c› Endüstriler, Endüstriyel
Tasar›m, Grafik Sanatlar, Nano
Teknolojiler, Mobilya Tasar›m›,
Geliflen Teknolojiler, ‹ç
Dekorasyon Ürünleri
Yarat›c› Endüstri Ürünleri, Endüstriyel
Tasar›m Ürünleri, Grafik Sanatlar, Sinema
Endüstrisi, Grafik Reklam Endüstrisi, Obje
Üreticileri, Mobilya Tasar›mlar›,
Nanoteknoloji, Robotik
Lütfi K›rdar
‹htisas Fuar› Uluslararas› Kongre ‹stanbul ALL Fuarc›l›k A.fi.
ve Sergi Saray›
19/02/2015 21/02/2015 BETON ‹STANBUL 2015
7. Haz›r Beton, Çimento, Agrega,
‹nflaat Teknolojileri ve Ekipmanlar›
Fuar›
Haz›r Beton Ekipman ve Tesisleri, Çimento,
Agrega Üreticileri, Çekiciler, Kaz›c›lar,
Transmikserler, Pompalar, ‹skele, Kal›p,
Dolgu Malzemeleri, Kimyasallar, Test
Makineleri
‹stanbul Fuar
‹htisas Fuar› Merkezi
Yeflilköy
Penye, Tekstil ve Teknolojileri
Penye, Tekstil ve Teknolojileri
‹htisas Fuar›
Evlilik ve Dü¤ün Haz›rl›klar›
Gelinlik Ve Moda Evleri, Organizasyon
Firmalar›, Dü¤ün Salonlar›, Ev Tekstili,
Mobilya, Beyaz Eflya, Güzellik Salonlar›,
Foto¤raf Sütüdyolar›, Nikah fiekeri
Cam Piramit
‹htisas Fuar› Sabanc› Kongre ve
Fuar Merkezi
Detay Fuarc›l›k
Antalya Org. Ve Tan›t›m
Hizmet. Ltd.fiti
19/02/2015 22/02/2015 Medikal Tedarik Zinciri Kongresi T›bbi Cihazlar, Sarf Malzemeleri,
ve Fuar›
‹laçlar, Lojistik
T›bbi Cihaz, Ameliyathane, Yo¤un Bak›m,
Donan›m, Biliflim, Sarf Malzemeleri, ‹laç,
Lojistik, Acil, Ambulans ve Afet Hizmetleri
Susesi Luxury
‹htisas Fuar› Resort Kongre
Merkezi
FC Fuarc›l›k
Antalya Organizasyon
Ltd. fiti.
Adana ‹nflaat 2015 9.‹nflaat
Teknolojileri,
‹fl ve ‹nflaat
19/02/2015 22/02/2015
Makineleri, Altyap›, Müteahhitlik
Hizmetleri Fuar›
Yap› Malzemeleri, ‹fl ve ‹nflaat Makineleri,
Altyap›, Müteahhitlik Hizmetleri
Tüyap Adana
‹htisas Fuar› Uluslararas› Fuar
ve Kongre Merkezi
Adana
Tüyap Adana
Fuarc›l›k A.fi.
Yap› , Yap› Yenileme, Tadilat, Dekorasyon,
Tüyap Adana
Zemin ve Duvar Kaplamalar›, Mutfak-Banyo‹htisas Fuar› Uluslararas› Fuar
Vitrifiye Ürünleri, SPA, Sauna ve Hamam
ve Kongre Merkezi
Ekipmanlar›
Adana
Tüyap Adana
Fuarc›l›k A.fi.
19/02/2015 22/02/2015
PENTEX 4.Penye, Tekstil ve
Teknolojileri Fuar›
19/02/2015 22/02/2015 Biz Evleniyoruz - Evlilik ve
Dü¤ün Haz›rl›klar› Fuar›
Adana Yap›da Yenilikler,
19/02/2015 22/02/2015 Dekorasyon, Tadilat, Yenileme
ve Teknolojileri Fuar›
Yap› Malzemeleri, ‹fl ve ‹nflaat
Makineleri, Altyap›, Müteahhitlik
Hizmetleri (Gayr›menkul Özel
Bölümü)
Yap›, Yap› Yenileme, Tadilat,
Dekorasyon, Zemin ve Duvar
Kaplamalar›, Mutfak-BanyoVitrifiye Ürünleri, SPA, Sauna ve
Hamam Ekipmanlar›
OFM Ortado¤u
Fuar Merkezi
‹stanbul Kalite Fuarc›l›k
Ltd. fiti
Akort Tan›t›m
G.Antep Organizasyon ve
Fuarc›l›k Ltd. fiti.
IHS ADANA 2015 8.Is›tma,
So¤utma, Havaland›rma,
19/02/2015 22/02/2015
Do¤algaz Teknolojisi, Tesisat
ve Yal›t›m Fuar›
Is›tma, So¤utma, Havaland›rma,
Do¤algaz Teknolojisi, Tesisat ve
Yal›t›m (Günefl Enerjisi Özel
Bölümü)
Is›tma, So¤utma, Havaland›rma, Do¤algaz
Teknolojisi, Tesisat ve Yal›t›m (Günefl
Enerjisi Özel Bölümü)
Tüyap Adana
‹htisas Fuar› Uluslararas› Fuar
ve Kongre Merkezi
Adana
Tüyap Adana
Fuarc›l›k A.fi.
Adana Kent 2015 7.Belediye
19/02/2015 22/02/2015 ‹htiyaçlar› Kent Mobilyalar›, Park
Bahçe Düzenlemeleri ve Spor
Tesisleri Fuar›
Belediye ‹htiyaçlar›, Kent
Mobilyalar›, Park Bahçe
Düzenlemeleri (Çevre Teknolojileri
Özel Bölümü)
Belediye ‹htiyaçlar›, Kent Mobilyalar›, Park
Bahçe Düzenlemeleri (Çevre Teknolojileri
Özel Bölümü)
Tüyap Adana
‹htisas Fuar› Uluslararas› Fuar
ve Kongre Merkezi
Adana
Tüyap Adana
Fuarc›l›k A.fi.
20/02/2015 01/03/2015 Kitap Fuar›
Kitap ve Süreli Yay›nlar
Yeni Ç›kan Kitaplar, Yay›nevleri, K›rtasiye,
Okul Kitaplar›, Yazarlar
‹htisas Fuar›
Ankara
Eylül Fuar Org.
Sergi Ltd.fiti
24/02/2015 26/02/2015 DISCOP ‹STANBUL
Televizyon ‹çerik, Dijital ‹çerik ve
Telif Haklar›
UNICERA 27.Uluslararas›
Seramik, Banyo, Mutfak Fuar›
24/02/2015 28/02/2015
(Ceramictech ve Dekoreks Özel
Bölümü)
Zemin ve Duvar Kaplamalar›,
Banyo ve Mutfak Ürünleri,
Aksesuaralar›, Seramik ‹flleme
Teknolojileri,
25/02/2015 28/02/2015 Anfafl Bevex- Uluslararas›
‹çecek ‹htisas Fuar›
‹çecek Ürünleri, Ambalaj ve
Ekipmanlar›
Anfafl Food Product 25/02/2015 28/02/2015 22.Uluslararas› G›da ‹htisas
Fuar›
Yiyecek Ürünleri, Ambalaj ve
Ekipmanlar›
MODEKO 2015 26.‹zmir
Mobilya Fuar›
ACE OF M.I.C.E. Kongre,
26/02/2015 28/02/2015
Toplant› ve Etkinlik Fuar›
Bal›kesir Tar›m Fuar› 2015
26/02/2015 01/03/2015 Bal›kesir Tar›m Hayvanc›l›k ve
G›da Fuar›
25/02/2015 01/03/2015
Mobilya, Dekorasyon, Ev ve Büro
Mobilyalar›
Kongre, Toplant› ve Etkinlik
Tar›m Hayvanc›l›k ve G›da
Televizyon ‹çerik, Filmler, Televizyon
Gösterileri için Formatlar›, Televizyon ve Film
‹htisas Fuar›
Podüksiyon Hizmetleri, Telif Haklar›, Ürün
Lisanslar›
Seramik, Granit, Mermer, Mozaik, Vitrifiye,
Armatürler, Küvet, Duflkabin, Hidromasaj,
Uluslararas›
Banyo ve Mutfak Mobilya ve Aksesuarlar›,
‹htisas Fuar›
Ankastre Cihazlar, Seramik ‹flleme
Makineleri, Tamamlay›c› Ürünler
Alkollü ve Alkolsüz ‹çecekler, Çay Kahve,
Enerji ‹çecekleri, Konsantre ‹çecekler, ‹çecek
Ambalajlar›, Kokteyl Soslar›, Sektör Dergileri,
fiarap Firmalar›, Sat›fl Firmalar›
ATO Kongre ve
Sergi Saray›
Globus Fuar
Lütfi K›rdar
Kongre Yönetimi
Uluslararas› Kongre ‹stanbul
ve Tan›t›m Hizm.
ve Sergi Saray›
Ltd. fiti.
Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi
Uluslararas› Antalya Fuar
‹htisas Fuar› Merkezi
Et, Süt, Pastac›l›k ve Su Ürünleri,
Dondurulmufl G›da, Ya¤lar, Do¤al Ürünler, Uluslararas› Antalya Fuar
‹htisas Fuar› Merkezi
Kuruyemifl, Baharatlar, G›da Ambalaj
Ekipmanlar›.
Ev-Ofis-Mutfak-Banyo-Bahçe Mobilyas› Ve
Uluslararas› ‹zmir
‹htisas Fuar›
Dekorasyon Ürünleri
Fuar Alan›
‹stanbul Kongre
Kongre, Toplant› ve Etkinlik
‹htisas Fuar›
Merkezi
Tar›m, Tar›m Teknolojileri, Hayvanc›l›k,
Bal›kesir Kepsut
Bal›kç›l›k, Zeytin ‹flleme Teknolojileri, Süt
‹htisas Fuar›
Fuar Alan›
Endüstrisi
Tüyap Tüm
‹stanbul Fuarc›l›k Yap›m
A.fi.
Anfafl Antalya
Antalya Fuarc›l›k ‹flletme
ve Yat›r›m A.fi.
Anfafl Antalya
Antalya Fuarc›l›k ‹flletme
ve Yat›r›m A.fi.
‹zmir
Efor Ege Fuarc›l›k
Org. Ltd. fiti.
Turizm Medya
‹stanbul GrubuFuarclk A.fi.
Atlas Uluslararas›
Bal›kesir Fuarc›l›k Reklam
Org. Ltd. fiti
Eurasia Motobike Expo 2015
Motosikletler, Bisikletler,
26/02/2015 01/03/2015 (Uluslararas› Motosiklet, Bisiklet Aksesuarlar, Tuning, Servisler ve
ve Aksesuarlar›) Fuar›
Bayiler
Motosikletler, Bisikletler, Motosiklet ve
Bisiklet Ekipman ve Aksesuarlar›, Tuning,
Servis ve Bayiler
Uluslararas› ‹stanbul Fuar
‹htisas Fuar› Merkezi Yeflilköy
ALOD‹F 2015 (3.Alanya Otel,
27/02/2015 01/03/2015 Restoran Donan›mlar› ‹ç ve D›fl Otel, Restoran Donan›mlar›, Yap›
Mekan Ürünleri, Yap› ve
ve Dekorasyon Malzemeleri
Dekorasyon Malzemeleri) Fuar›
Tekstil, Mobilya, Hal›, Parke, Park, Bahçe,
Peyzaj, PVC, Boya, Temizlik, Bilgisayar,
Asansör, Ayd›nlatma, Havuz Malzemeleri
‹htisas Fuar›
Alanya Park Fuar
Merkezi
Antalya AFT Fuarc›l›k Org.
ve Tan. Ltd. fiti
Yay›nc›l›k, E-Yay›nc›l›k ve
Teknolojileri
Yay›nc›l›k, E-Yay›nc›l›k ve Teknolojileri
‹htisas Fuar›
‹stanbul Fuar
Merkezi Yeflilköy
‹stanbul
Pozitif Fuarc›l›k
A.fi.
Uluslararas› Yüksek E¤itim
YüksekÖ¤retim Kurumlar›
‹htisas Fuar›
‹stanbul Kongre
Merkezi
‹stanbul
Boyut Fuarc›l›k
Hiz. Org. Ltd. fiti
27/02/2015 08/03/2015 CNR Kitap Fuar›
28/02/2015 28/02/2015
QS Dünya MBA ve Yüksek
Lisans Fuar›
‹stanbul
Dünya Fuar
Yap›m Ltd. fiti.
FUAR
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
16 fiUBAT 2015
Abdio¤ullar›’n›n yeni ürünü ‘Filback’
Almanya Fuar›’nda boy gösterdi
Almanya’n›n Hannover kentinde düzenlenen ve
dünya hal› sektörünün en gözde fuarlar› aras›nda yer
alan “Uluslararas› Domotex Hal› ve Zemin
Kaplamalar› Fuar›’na kat›lan Abdio¤ullar› A.fi,
geçen y›l üretime bafllad›¤› “ Filback” markal› hal›
taban› kumafl›n› tan›tt›.
Türkiye’nin en büyük sanayi kurulufllar› ve
ihracatç›lar› aras›nda yer alan ve Adana Hac›
Sabanc› Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduklar›
6’nc› fabrikada son teknoloji ürünü hal› taban›
kumafl›n› “Filback” markas›yla üreten Abdio¤ullar›
A.fi’ye ait stant ilgi çekti.
FUARA TÜRK‹YE’DEN YÜZÜN
ÜZER‹NDE F‹RMA KATILDI
Dünyan›n çeflitli ülkelerinden yüzlerce sektör temsilcisinin yan› s›ra Türkiye’den de 100’ün üzerinde
firman›n kat›ld›¤› fuarda, mütevazi bir stand ile görücüye ç›kan Filback, ürünlerini ve yeni teknolojilerini
tan›tt›. Dünyadaki al›c› ve sat›c› hal› firmalar›n› bir
araya getiren Domotex Hal› Fuar›'nda stant açan Abco; duvardan duvara hal›lar›n, banyo tekstili ürünlerinin ve suni çim hal›lar›n üreticilerinin önemli bir girdisi olan Filback hal› taban› kumafl›n› sergiledi.
YEN‹ PAZARLARA GÖZ KIRPTI
Yurt içi ve d›fl›ndaki mevcut müflterilerinin
yan› s›ra farkl› ülkelerden gelen yeni müflterilerine tan›t›m yapan Abdio¤ullar›, fuardaki
görüflmeleri ile yeni pazarlara göz k›rpt›.
Abdio¤ullar› A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi
Salih Sütcü, verimlilik ve üretim olarak hal›
taban› kumafl›nda Avrupa'n›n en son teknolojisini kulland›klar›n› belirtti. Sütcü, geçen y›l
yapt›klar› yat›r›mlarla piyasaya yeni girmelerine ra¤men iç piyasada müflterilerinin be¤enisini toplayan Filback’›n bu y›l ihracat çal›flmalar›n› daha h›zland›racaklar›n› ifade etti.
5.40 METREYE KADAR
ÜRET‹M MÜMKÜN
Yeni ürünleri Filback'in tüfte hal› üreticileri
için önemli bir ürün oldu¤unu vurgulayan Sütcü,
taban kumafl›n›n, hal›n›n kalitesine dokuma deseni,
mukavemeti ve boyutsal kararl›l›¤› ile do¤rudan etki
etti¤ini belirtti. Sütcü, kulland›klar› teknolojilerin
2.12 metre, 3.86 metre, 4.18 metre gibi standart
enlerin yan›nda 5.40 metreye kadar enlerde kumafl
üretimini mümkün k›ld›¤›n› ifade etti.
9
KULLANICIYA AVANTAJ SUNUYOR
Sütcü, "Filback do¤ru rulo uzunlu¤u, güçlü kenar›
ile kullan›c›ya temel avantajlar sunuyor. Tufting
s›ras›nda i¤ne sapt›rmay› önlemek için tek ve çift
fibrilizasyon alternatifi de sa¤l›yor. Optimal rulo
uzunlu¤u ve rulo çap› ile nakliyede de tüketiciye
üstünlük kazand›r›yor" dedi.
fiUBAT - MART 2015 YURT DIfiI FUAR TAKV‹M‹
FUAR ADI
TÜR
MAGIC 2015
M
44. TEXTILLEGPROM
M
POLAND INTERNATIONAL FASHION FAIRPTAKEXPO 2015
ACITF 2015
AALF ALL AFRICAN LEATHER FUARI
SIMA
M
M
M
M
CPM-COLLECTION PREMIERE MOSCOW
M
LINEAPELLE
M
BALKAN TEXTILE 2015
Y
EGYTEX 2015
M
CIBEX EAST AFRICA
M
SAUDI PRINT & PACK & PLAST & PETROCHEM
2015 (SAUDI PPPP 2015)
MIDDLE EAST ELECTRICITY
EQUIPAUTO ALGERIA
FOODEX JAPAN 2015
HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY
SHOW 2015
FAS - 1. TÜRK ‹HRAÇ ÜRÜNLER‹ FUARI
55. CAIRO FASHION & TEX
XIAMEN INTERNATIONAL STONE FAIR
INTERNATIONAL HOME AND HOUSEWARES
SHOW 2015
DUPHAT
THE BIG 5 SHOW SAUDI ARABIA
FEICON BATIMAT
JEC EUROPE
BUDMA, BUMASZ, GLASS AND CBS, KOMINKA
2015
MOSSHOES 2015
MOROCCO STYLE
MTKT INNOVATION 2015
MTKT INNOVATION 2015 & KIEV INTERNATIONAL
FURNITURE FORUM - KIFF 2015
MOTORTEC AUTOMECHANICA MADRID
PROWEIN 2015-ULUSLARARASI fiARAP VE
ALKOLLÜ ‹ÇECEKLER FUARI
BAfiLANGIÇ
B‹T‹fi
KONUSU
TAR‹H‹
TAR‹H‹
16 fiubat 2015 19 fiubat 2015 HAZIR G‹Y‹M, TEKST‹L, AKSESUAR, DER‹ VE AYAKKABI
TEKST‹L-KONFEKS‹YON ÜRÜNLER‹, MAK‹NELER‹ VE YAN SANAY‹, EV
17 fiubat 2015 20 fiubat 2015
TEKST‹L‹, AYAKKABI, SARAC‹YE, AYDINLATMA
HAZIR G‹Y‹M, DER‹, AYAKKABI, TEKST‹L VE KONFEKS‹YON YAN
18 fiubat 2015 20 fiubat 2015
SANAY‹, TEKST‹L MAK‹NALARI
19 fiubat 2015 25 fiubat 2015 GENEL T‹CARET
20 fiubat 2015 22 fiubat 2015 AYAKKABI DER‹ VE YAN SANAY‹LER‹
22 fiubat 2015 26 fiubat 2015 TARIM VE HAYVANCILIK
HAZIR G‹Y‹M, ÇOCUK G‹Y‹M, ‹Ç G‹Y‹M, DER‹ KONFEKS‹YON VE
24 fiubat 2015 27 fiubat 2015
AKSESUAR, AYAKKABI
25 fiubat 2015 27 fiubat 2015 DER‹ VE YAN SANAY‹‹
TEKST‹L, KUMAfi, DÖfiEMEL‹K KUMAfi, TEKST‹L MAK‹NELER‹ VE
26 fiubat 2015 28 fiubat 2015
KONFEKS‹YON YAN SANAY‹, HAZIR G‹Y‹M
KUMAfi, TEKST‹L VE KONFEKS‹YON, YAN SANAY‹LER‹, AKSESUARLARI
26 fiubat 2015 1 Mart 2015
VE EV TEKST‹L‹
‹NfiAAT YAPI MALZEMELER‹ ALT YAPI TES‹SLER‹ ÇEVRE
26 fiubat 2015 28 fiubat 2015
TEKNOLOJ‹LER‹
fiEH‹R
ÜLKE
ORGAN‹ZATÖR
LAS VEGAS
ABD
‹TK‹B
MOSKOVA
RUSYA FEDERASYONU
EXPOT‹M
LODZ
POLONYA
MER‹DYEN
ADD‹S ABABA
ADD‹S ABABA
PAR‹S
ET‹YOPYA
ET‹YOPYA
FRANSA
MER‹DYEN
MERKÜR
TG EKSPO
MOSKOVA
RUSYA FEDERASYONU
‹TK‹B
M‹LANO
‹TALYA
‹TK‹B
NOV‹ PAZAR
SIRB‹STAN
MER‹DYEN
KAH‹RE
MISIR
MERKÜR
NAIROB‹
KENYA
‹MM‹B
C‹DDE
S.ARAB‹STAN
SENEXPO
DUBA‹
CEZAY‹R
CHIBA
BAE
CEZAY‹R
JAPONYA
TG EKSPO
SENEXPO
E‹B
M
1 Mart 2015
3 Mart 2015
BASKI, AMBALAJ, PLAST‹K VE PETRO K‹MYASALLAR
M
M
M
2 Mart 2015
2 Mart 2015
3 Mart 2015
4 Mart 2015
5 Mart 2015
6 Mart 2015
ELEKTR‹K, ELEKTRON‹K, AYDINLATMA
OTOMOT‹V, OTOMOT‹V YAN SANAY‹
GIDA VE ‹ÇECEK
M
4 Mart 2015
8 Mart 2015
DE⁄ERL‹ MADEN VE MÜCEVHERAT
HONG KONG
Ç‹N
‹MM‹B
T
M
M
5 Mart 2015
5 Mart 2015
6 Mart 2015
8 Mart 2015
8 Mart 2015
9 Mart 2015
KAZABLANKA
KAH‹RE
XIAMEN
FAS
MISIR
Ç‹N
‹TO
PYRAMIDS
E‹B
M
7 Mart 2015
10 Mart 2015
fi‹KAGO
ABD
‹MM‹B
M
M
M
M
8 Mart 2015
9 Mart 2015
10 Mart 2015
10 Mart 2015
10 Mart 2015
12 Mart 2015
14 Mart 2015
12 Mart 2015
TÜRK ‹HRAÇ ÜRÜNLER‹
MODA, HAZIR G‹Y‹M, TEKST‹L VE AKSESUAR
DO⁄AL TAfi VE ‹fiLEME TEKNOLOJ‹LER‹, MAK‹NA VE EK‹PMAN
MUTFAK VE EV EfiYALARI, HED‹YEL‹K ÜRÜNLER VE KÜÇÜK EV
ALETLER‹
‹LAÇ VE YAN SANAY‹‹
YAPI VE YAPI MALZEMELER‹
YAPI VE YAPI TEKNOLOJ‹LER‹
KOMPOZ‹T MALZEMELER‹
DUBA‹
C‹DDE
SAO PAOLO
PAR‹S
BAE
S.ARAB‹STAN
BREZ‹LYA
FRANSA
AK‹B
EXPOT‹M
TÜYAP
‹TO
M
10 Mart 2015
13 Mart 2015 ‹NfiAAT, SPOR TES‹SLER‹ VE SPOR EK‹PMANLARI
POZNAN
POLONYA
SENEXPO
M
M
10 Mart 2015
10 Mart 2015
M
11 Mart 2015
13 Mart 2015 AYAKKABI. ÇANTA VE AKSESUARLARI
12 Mart 2015 TEKST‹L, HAZIR G‹Y‹M, AYAKKABI, KOZMET‹K, BUJ‹TER‹
MOB‹LYA, MOB‹LYA YAN SANAY‹, EV TEKST‹L‹, A⁄AÇ ‹fiLEME
14 Mart 2015
MAK‹NELER‹
M
11 Mart 2015
14 Mart 2015 MOB‹LYA, MOB‹LYA YAN SANAY‹, EV TEKST‹L‹, A⁄AÇ ‹fiLEME
M
11 Mart 2015
14 Mart 2015 OTOMOT‹V
M
15 Mart 2015
17 Mart 2015 fiARAP VE ALKOLLÜ ‹ÇECEKLER
MOSKOVA
RUSYA FEDERASYONU
KAZABLANKA
FAS
‹TK‹B
PYRAMIDS
K‹EV
UKRAYNA
MER‹DYEN
K‹EV
UKRAYNA
MER‹DYEN
MADR‹D
‹SPANYA
U‹B
DÜSSELDORF
ALMANYA
‹‹B
CAT EXPO FASHION CENTRAL ASIA
M
16 Mart 2015
MADE EXPO
CHIC - CHINA INTERNATIONAL CLOTHING AND
ACCESSORIES FAIR
CIFF 2015 CHINA INTERNATIONAL FURNITURE
FAIR
COSMOPROF
IFE LONDON 2015
M
18 Mart 2015
BAY VE BAYAN HAZIR G‹Y‹M, ÇOCUK G‹Y‹M, ‹Ç G‹Y‹M, DER‹
18 Mart 2015
KONFEKS‹YON, AKSESUAR, AYAKKABI
21 Mart 2015 YAPI VE ‹NfiAAT MALZEMELER‹
M
18 Mart 2015
20 Mart 2015 MODA, HAZIR G‹Y‹M
M
18 Mart 2015
22 Mart 2015 MOB‹LYA VE MOB‹LYA YAN SANAY‹
GUANGZHOU
Ç‹N
‹‹B
M
M
20 Mart 2015
22 Mart 2015
23 Mart 2015 KOZMET‹K
25 Mart 2015 GIDA
BOLOGNA
LONDRA
‹TALYA
‹NG‹LTERE
EUROPE JEWELLERY & GEM FAIR
M
22 Mart 2015
25 Mart 2015 KUYUMCULUK
FREIBURG
ALMANYA
‹MM‹B
SELTEN
UBM
ROTAFORTE
PLAST‹K HAMMADDE, PLAST‹K ÜRÜNLER, PLAST‹K ‹fiLEME
MAK‹NALARI, TEÇH‹ZATLARI VE TEKNOLOJ‹LER‹
GIDA TEKNOLOJ‹LER‹ VE AMBALAJ ENDÜSTR‹S‹
‹NfiAAT
DE⁄ERL‹ MADEN VE MÜCEVHERAT
NPE-THE INTRNATIONAL PLASTICS SHOWCASE
M
23 Mart 2015
27 Mart 2015
ANUGA FOODTEC 2015
INTERBUILD EXPO 2015
AMBERIF 2015
AMBIENTEXPO 2015-CONSTRUCT EXPOROMTHERM 2015
INTERZUM GUANGZHOU 2015
9.HOMEDECO
M
M
M
24 Mart 2015
25 Mart 2015
25 Mart 2015
27 Mart 2015
28 Mart 2015
28 Mart 2015
M
26 Mart 2015
29 Mart 2015 ‹Ç VE DIfi DEKORASYON MALZEMELER‹
M
Y
28 Mart 2015
29 Mart 2015
APLF HONG KONG ASYA PAS‹F‹K DER‹ FUARI
M
30 Mart 2015
1 Nisan 2015 MOB‹LYA
31 Mart 2015 EV TEKST‹L‹ VE ZÜCCAC‹YE
DER‹ VE HAMMADDELER‹, DER‹ MAK‹NALARI VE K‹MYASALLARI, DER‹
1 Nisan 2015
AYAKKABI
ALMATI
KAZAK‹STAN
‹TK‹B
M‹LANO
‹TALYA
LAD‹N
fiANGAY
Ç‹N
‹TK‹B
ORLANDO
ABD
‹MM‹B
KÖLN
K‹EV
GDANSK
ALMANYA
UKRAYNA
POLONYA
SENEXPO
SENEXPO
‹MM‹B
BÜKREfi
ROMANYA
SENEXPO
GUANGZHOU
ALMAT‹
Ç‹N
KAZAK‹STAN
SENEXPO
TÜRKEL
HONG KONG
Ç‹N
‹TK‹B
ISSN 1302 - 1656
ATIK BORSASI
10
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
Atmay›n, ihtiyac› olanlara sat›n
Sa¤l›¤›m›z› tehdit eden çevre sorunlar›n›n çözümünde
hemen hergün yeni yaklafl›mlar benimsenmektedir.
Son y›llarda çevre konusunda üzerinde en çok durulan›
ise sorunlar› kayna¤›nda çözümlemeye yönelik
sistemlerin gelifltirilmesidir. Üretim sürecinin sonunda
ortaya ç›kan kirlilikle mücadele yerine, hammaddenin
ve enerjinin etkin ve verimli kullan›lmas›, az at›k
üretilmesi ve özellikle de “at›klar›n geri kazan›lmas› ve
yeniden kullan›lmas›” önem kazanm›flt›r.
Sanayi kurulufllar› afla¤›da yay›nlad›¤›m›z, “At›k Geri
Dönüflflü
üm Borsas› Bilgi De¤erlendirme Formu”nu
doldurarak, gazetemize ulaflt›racaklar. De¤erlendirilen
formlar neticesinde ortaya ç›kan arz ve talepler bu
sayfada yeralacak.
Amaç, baz› üyelerimizin üretim at›klar›n›n
de¤erlendirilmesi, di¤er firmalar›m›z taraf›ndan
at›klar›n hammadde olarak yeniden kazand›r›lmas›
olacak. Böylece hem ekonomiye hem de çevreye
kazanç sa¤lanm›fl olacak. Bu amaca ulaflabilmek için,
üyelerimizin söz konusu formu doldurarak k›sa
zamanda gazetemize göndermeleri gerekiyor. ADASO
At›k Borsas› gizlilik ortam›nda ve flifrelendirilerek
ifllem gördü¤ünden, hem at›¤› arz, hem de talep eden
firmalar›n isimleri yay›nlanm›yor ve sakl› tutuluyor.
Borsa'da yer alan at›k
gruplar› ve kodlar›:
0100 K‹MYASALLAR
0200 TEKST‹L
0300 KA⁄IT/KARTON
0400 VAR‹L/B‹DON
0500 AHfiAP/TAHTA
0600 CAM
0700 METAL
0800 DER‹
0900 PLAST‹K
1000 ELKTR‹K-ELEKTRON‹K
1100 LAST‹K KAUÇUK
1200 YA⁄LAR
1300 B‹TK‹SEL - HAYN. MAD.
1400 B‹LEfi‹K MADDELER
1500 ‹NfiAAT VE HAFR‹YAT
1600 AKÜ VE P‹LLER
1700 D‹⁄ER
I. F‹RMA B‹LG‹LER‹:
Kurulufl / Firma Ünvan› :
Üretim Konusu :
Oda Sicil No :
Fabrika / Tesis Adresi :
Telefon / Faks :
Yetkili Kifli ve Ünvan› :
(‹rtibat kurulacak kifli)
Verdi¤imiz bilgilerin At›k Geri Dönüflüm Borsas›’nda bir kod alt›nda yay›nlanmas›n› istiyoruz.
Tarih :
‹mza :
I. ÜRET‹MDEN KAYNAKLANAN DE⁄ERLEND‹R‹LEB‹L‹R ATIKLAR:
1. Anons Türü:
Arz
Talep
2. At›k Cinsi (Madde Grubu):
3. At›¤›n Bulundu¤u ‹l/‹lçe:
4. At›k Miktar›:
5. Hangi S›kl›kta Olufltu¤u / Hangi
S›kl›kta Talep Edildi¤i:
6. At›¤›n Özellikleri Hakk›nda
Tan›mlay›c› Bilgiler:
7. Ambalaj fiekli Hakk›nda Bilgi:
8. Nakliye ‹mkan› Hakk›nda Bilgi:
9. Bültende Yay›nlanma Süresi
(Yay›nlanma süresi bildirilmedi¤i
takdirde en fazla 6 ay yay›nlan›r):
LÜTFEN BU SAYFAYI EKS‹KS‹Z DOLDURUP KESEREK KISA SÜREDE ODAMIZA ‹LET‹N‹Z.
At›k Borsas› taleplerinize yönelik görüfl ve önerileriniz için adres ve telefon numaralar›m›z:
Adana Sanayi Odas›: Turhan Cemal Beriker Bulvar› No: 156
Telefon: 0 (322) 436 63 63 (pbx) Faks: 0 (322) 436 16 36
e-mail: [email protected]
Ayr›ca At›k Borsas› talep ve arzlar›n›n yay›nland›¤› internet adresleri:
TOBB: http//www.tobb.org.tr
‹stanbul Sanayi Odas›: http//www.iso.org.tr
ARZLAR
TALEPLER
0600-A-01-2823
Cam yünü / toz ve k›rp›nt›. Y›lda 500 ton.
Torba halinde.
1500-A-01-510
Sönmüfl kireç, CaO oran› s›f›r, TÜB‹TAK
analiz raporlu, dökme, 100-200 ton,
sürekli. Nakliye al›c›ya ait (Kepçe-kamyon
dahil)
0900-A-01-2562
Ayl›k 2 ton plastik PVC (Folyo) art›¤›.
Farkl› renklerde (25 kg. çuvallarda). Nakliye
al›c›ya ait.
0900-A-01-3215
Ayl›k 10 ton yeflil a¤›rl›kl› olarak muhtelif
(LLDPE) balyalanm›fl halde plastik.
0100-A-01-779
Ayl›k 50 Kg. polietilen. Fabrikada teslim
(ücretli).
0100-A-16-474
750 lt. y›ll›k ücretsiz ETG (Etilen Glikol)
0500-A-34-469
300 kg. ambalajs›z, nakliye al›c›ya ait,
haftal›k ebatlama sonucu oluflan a¤aç ve
MDF parçalar›.
0900-A-35-462
10 ton, 3 ayl›k, plastik granül üretimi
s›ras›nda imalat hatas› fleklinde oluflan
plastik (ücretli).
0300-A-34-428
Ayda 5 ton üretimden ç›kan ka¤›t,karton ve
ambalaj
0200-A-01-1775
Ayda 1500 kg. yün iplik k›r›nt›s›. 4.5 metre
uzunluklarda yün ipler. 3 kat 6 numara,
boyal› çeflitli renklerde, 20-30 kg’l›k plastik
çuvallarda adresten teslim.
0100-A-34-427
Ayl›k 2 ton boya çamuru (kapal› varil)
0300-A-01-779
Ayl›k 250 Kg. karton. Fabrikada teslim
(ücretli).
0300-A-01-3090
Ayl›k 50 kilogram ka¤›t, karton koli.
Adresten teslim.
0400-A-01-1672
Ayda 50-60 adet boya sektöründe kullan›lm›fl temiz a¤z› çember kapakl› varil.
0400-A-01-3090
Ayl›k 30 adet plastik bidon. Adresten teslim.
0600-A-01-1902
K›r›k cam kavanozlar, nakliye al›c›ya ait.
0600-A-01-2731
45-60 günde 15 ton düz cam k›r›nt›lar›. Küçük parçalara ayr›lm›fl. Nakliye al›c›ya ait.
0700-A-01-0935
Haftada 5 ton, her an aç›k kasa ile
nakledilebilir döküm kumu.
0700-A-01-1540
Ayda 10 ton sabun kar›fl›ml› demir tozu ve
ayda 3 ton küçük parçalar halinde demir.
0100-A-38-422
Bir defal›k 1.300 kg kendi kutular›nda
paletli flekilde filtre alt› statik toz boya,
nakliye talep edene ait
0200-A-38-421
Haftal›k 20 ton naylon çuvallarda mobilya
döflemeleri için kullan›lan kumafl›n kesiminde ortaya ç›kan fire kumafl parçalar›,
nakliye talep edene ait
1700-A-16-418
Ayl›k 2 ton vulkanizasyonda metal ve
kauçu¤u birlefltirici özelli¤i olan yap›flt›r›c›
boya bulaflm›fl elyaf (ücretli), eldivenler,
nakliye al›c›ya ait.
0100-A-16-417
Ayda 1 ton metal malzeme temizlemede
kullan›lan solventler (f›r›n tiner, rapid tiner,
MEK), (ücretli) nakliye al›c›ya ait.
0900-A-01-1482
PE, PP çuval (Ambalaj plastik) ücretsiz.
0900-A-50-404
Günlük 1600 kg bask›s›z çanta poflet
imalat›ndan ç›kan plastik parçalar, Ambalaj
10 kg balya halinde, nakliye görüflülerek
0500-A-34-400
Ayl›k 3000 kg sunta talafl›, çuvallanm›fl
0500-A-34-399
Ayl›k 50 varil sunta talafl› çuvallanm›fl
0600-A-64-382
3 Ayl›k 7 ton cam, buzlu cam, ayna k›r›k
ve f›re parçalar›
0600-A-35-370
5 ton ayl›k özel dokumal› cam kumafl› firesi
1500-A-01-2746
Ayda 3 kamyon k›r›k mermer at›klar›.
Fabrika teslimi.
1700-A-01-3090
Ayl›k 300 adet metal teneke. Adresten
teslim.
1700-A-01-2746
Günlük 10 kamyon mermer tozu, mermer
parçalar› (Dökme). Nakliye al›c›ya ait.
0900-T-33-485
300 ton ayl›k her türlü fleffaf ambalaj
naylonu - Mavi beyaz bidon çapa¤›,
hurda polietilen malzemeler.
0200-T-16-475
Ayl›k 50 ton %100 üretim veya bobin
at›¤› iplik ve/veya kumafl hurdas›
(ücretli) preslenmifl balya halinde,
nakliye al›c›ya ait.
0700-T-34-453
Y›ll›k 5000 ton ambalajs›z nakliye
kendilerine ait her türlü metal.
1200-T-01-1948
Trafo ya¤›, Kompresör ya¤›, Hidrolik ya¤›, Is› transfer ya¤› vs... Ayl›k, s›n›rs›z
miktarda. Varilli veya tankerle. Nakliye
firmam›za aittir.
1200-T-06-431
Günlük 10.000 ton f›ç›l› at›k ya¤.
0100-T-01-1281
Ayda 30 ton kullan›lm›fl s›v› kostik al›n›r.
0200-T-01-1826
Ayda 20 ton pamuklu sentetik iplik ve
dokuma telefleri. Balya halinde al›n›r.
0300-T-01-2071
Oluklu mukavva, evrak ka¤›tlar›, gazete,
paketli ya da balyal› flekilde nakliyesi
miktara ba¤l› olarak firma taraf›ndan
yap›labilir.
0300-T-01-1414
Ayl›k 3.5 ton sürekli oluklu, a¤›rl›kl›
yabanc› madde olmayan kuru ka¤›t presli
veya küçük balyalar halinde fabrikam›zda
teslim al›n›r.
0300-T-01-0941
At›k ka¤›t, oluklu mukavva, gri karton,
kraft liner sürekli al›n›r.
0400-T-01-3312
Ayl›k 100 ton varil.
0500-T-01-3312
Ayl›k 100 ton hurda palet, tahta al›m›.
0700-T-01-3312
Ayl›k 100 ton sac.
0900-T-01-57533
Her türlü plastik, s›n›rs›z miktarda, sürekli
olarak (dökme). Nakliye imkan› mevcut.
0900-T-01-1838
Temiz, yafl olmayan renkli veya beyaz
polietilen film hurdalar›. Islanmayacak ve
tozlanmayacak flekilde torbalanm›fl
at›klar, nerede olursa olsun al›n›r, nakliye
firmam›za aittir.
0900-T-01-3312
Ayl›k 100 ton plastik, torluk çuval.
0900-T-01-1662
‹plik torbas›, palet örtüsü, polietilen
ambalaj, üretim at›¤› her türlü plastik
Türkiye’nin her yerinden s›n›rs›z olarak
al›nabilir.
0900-T-01-2525
Ayl›k 1 ton plastik masura (PP Masura,
çuval veya kolu halinde). Nakliye talep
eden firmaya ait.
0900-T-01-1967
Yüksek yo¤unluk polietilen ve
polipropilen, ayda 100 ton. 25 Kg.’l›k
çuval veya ambalaj ile Türkiye’nin her
yerinden al›n›r.
1200-T-01-2004
Sanayi ya¤lar›, trafo, motor ve her türlü
madeni ya¤. Bulundu¤u yerden s›n›rs›z
miktarda al›nabilir.
0900-T-35-393
Ayl›k 100 ton hurda plastik al›m›
0500-T-34-353
Y›ll›k 3000 ton Her türlü ahflap palet ve
ahflap at›k, nakliye talep eden firmaya ait.
0100-T-35-345
Ayl›k 500 ton, at›k boya (boya
çamuru)at›k tiner, at›k solvent.
0700-T-38-187
Y›ll›k 10 ton çeflitli ebat ve ölçüde sac
parças›.
0100-T-38-166
5 ton y›ll›k statik boya, paketli veya
sand›kl›.
0700-T-34-156
Haftal›k 50 ton Her türlü metal talep
edilmektedir. Nakliye imkan› mevcut.
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
G›da maddeleri ve
içecekler
TUNUS
F‹RMA ADI: ADEL&ADEL International
Trading
Siège social 8 avenue Fathel Ben
Achour 5160 ELJEM
TEL: +216 (98 ) 280 095
FAKS:+216 (73) 631 529
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: HAFSA Adel
Firma Tunus’tan zeytinya¤› ve hurma
ihracat›n›n yan› s›ra Afrika ülkeleri pazarlar›na Türk ürünlerinin ihracat›n›
yapmak üzere Türk firmalar›yla iflbirli¤i
yapmak istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
-------------------------------------------TÜRKMEN‹STAN
F‹RMA ADI: SALKYN
TEL: +993 (558) 6 41 36
FAKS:+993 (65) 60 06 72
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Osman Seyidov/Import Manager
Süt ve et iflleme departmanlar› bulunan
firma ayn› zamanda Avrupa ve Asya ülkelerinden g›da ithal ettiklerini ve bu
ürünleri Türkmenistan’da sat›fl a¤›na
sunduklar›n› bildiriyor. Türk firmalar›yla
da iflbirli¤i yapmaya bafllayan firma, ifl
hacimlerini art›rmak üzere Türkmenistan’da da¤›t›m›n› yapabilecekleri g›da
ürünleri ve ev tipi cihaz üreticileriyle
ba¤lant› kurmak istediklerini bildiriyor.
--------------------------------------------
Kimyasal maddeler ve
yapay elyaflar
TUNUS
F‹RMA ADI: DIAL
Avenue de La Perle du Sahel - 4051
Sousse - Tunisie
TEL: +216 (97) 138000
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: MELAYAH MOHAMED
Firma ilaç endüstrisinde yat›r›m yapmak, Türk ilaç imalatç›lar›n›n da¤›t›m›n› sa¤lamak ve ilaç fabrikas› kurulumu
için teknik iflbirli¤i /ortakl›k yapmak
üzere Türk firmalar›yla iflbirli¤i yapmak
istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu teklif,
T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
--------------------------------------------
Kauçuk, plastik ve
pelikülfilm ürünler
TUNUS
F‹RMA ADI: TUS - Tunisian United
Solutions
176 rue de chypre Sahloul I Sousse 4054.
TEL: +216 (94) 647 451
FAKS:+216 (73 ) 369 882
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Hammouda MEMMI
Firma PVC döfleme kanal› - A¤ kablosu ‘Koaksiyel kablo - VRLA batarya‘
alarm sistemleri ve aksesuarlar› almak
istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu teklif,
T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
--------------------------------------------
Elektrik, nükleer enerji ve
yak›tlar, buhar, s›cak su
ve di¤er enerji kaynaklar›
ALMANYA
F‹RMA ADI: MSS Mola Solar Systems
Ltd. & Co.KG
TEL: +49 (203) 4880101-0
FAKS:+49 (203) 4880101-9
e-posta: [email protected]
Baflta günefl fotovoltaik sektörü olmak
üzere yenilenebilir enerji alan›nda (solar
fotovoltaik, termal günefl, rüzgâr, su,
biyokütle, jeotermal) faaliyetleri oldu¤u
belirtilen Alman flirketinin; Günefl pilleri,
invertörler, anahtar teslim enerji santralleri (paket olarak ya da ayr›) veya
müflteri gereksinimlerine uygun donan›mlar› karfl›layabilece¤i bildirilmifltir.
DIfi T‹CARET BÜLTEN‹
-------------------------------------------PERU
F‹RMA ADI: GERENTE COMERCIAL
CORPORACION
FABAROC
Jr. Arequipa 310-202 STA. Patricia II
Etapa La Molina
Lima/PERU
TEL: +51 (1) 654 59 16
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: BAHADIR CERI
Dan›flmanl›k hizmeti veren bir Türk vatandafl›m›z, maden ve enerji sektörü ile
ilgili yat›r›m yapmak isteyen Türk firma,
ifl adamlar› ve giriflimcilere yönelik çok
çeflitli proje ve yat›r›m olanaklar› sunmakta olup firmalar için pazar araflt›rmas›, oryantasyon ve proje dan›flmanl›¤› üstlenebileceklerini bildiriyor.
--------------------------------------------
Mimarl›k, inflaat, hukuk,
muhasebe ve iflletme
konular›nda hizmetler
BOSNA HERSEK
F‹RMA ADI: Vedad Huseinspahiç
Bosnia and Herzegovina Zenica
TEL: +387 (60) 3387272
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Vedad Huseinspahiç
Bosna Hersek'te ifl yapmak isteyen flirketler ve flah›slara arac›l›k, tercümanl›k,
mihmandarl›k, VIP floförlü¤ü gibi hizmetler sunan firma özel ve kamu sektörüne ait flirketler ve flah›slarla irtibat kurmaya niyetli Türk giriflimcilerin kendileriyle irtibata geçebileceklerini bildiriyor.
-------------------------------------------
Optik ve hassas ölçüm
ayg›tlar›, eczac›l›k ürünleri
t›bbi tüketim malzemeleri
RUSYA
F‹RMA ADI: FORMA
PO Box 36, Severnaya St., Uglich,
Yaroslavl region, Russia
152613
TEL: +7 ((485) 5-68-0
e-posta: [email protected]
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret
Temsilcili¤i’nden gönderilen bir yaz›da, difl hekimli¤i alan›nda kullan›lan
malzemeleri üreten ‘Forma’ firmas›n›n
Türkiye ile iflbirli¤i yapmak istedi¤i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz›s›nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir.
-------------------------------------------
Elektriksel makineler ve
tüketim malzemeleri
TATAR‹STAN
F‹RMA ADI: MAGNOLIA
423808, Republic of Tatarstan
Naberezhnye Chelny, p/o box
50 Academician Rubanenko
Boulevard, h. 12, p. 2.
TEL: +7 ((800) 100-29-12
FAKS:+7 ((855) 53-43-20
e-posta: [email protected]
Alüminyum pres döküm, sert döküm
ve kum döküm alan›nda faaliyet gösteren ve enerji tasarruflu LED ampul üreticisi olan MAGNOLIA adl› firman›n
ürünlerini ülkemize de satmak istedi¤i
bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya
Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili¤i arac›l›¤›yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar›n iletiflim bilgileri verilen Temsilcili¤e baflvurmalar› gerekmektedir.
-------------------------------------------TUNUS
F‹RMA ADI: BROCAP PLUS
BP25B-ZI Henchir Ayed 8070 Korba
TUNISIE
TEL: +216 (72) 385 319
FAKS:+216 (72) 385 348
e-posta: [email protected]
Firma voltaj regülatörleri satmak istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C.
Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i
arac›l›¤›yla iletilmifltir.
Tar›m, bahç›vanl›k,
avc›l›k ve ilgili ürünler
H‹ND‹STAN
F‹RMA ADI: Matrix Tradesources
209 STARLITE TOWER Y.N.ROAD.
INDORE (M.P)INDIA - 452000
TEL: +91 (99) 77530008
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Radhika Rathi
Pirinç, soya fasulyesi, leblebi gibi ürünlerin ticaretini yapt›klar›n› belirten firma, bu
alanda faaliyet gösteren Türk firmalarla
ba¤lant› kurmak istediklerini bildiriyor.
--------------------------------------------
Geri kazan›lm›fl
ikincil hammaddeler
ALMANYA
F‹RMA ADI: PolyStone Green
Technologie
TEL: +49 (152) 539 75 330
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Yakup Yenisu
Çok çeflitli alanlarda kullan›labilen
plastik ürünler üretim tesisleri kuran
firma, söz konusu tesisleri Türkiye’de
kurdurmak isteyen firmalarla ba¤lant›
kurmak istedi¤ini bildirmifltir. Firma,
kuraca¤› komple üretim tesisindeki
üretim sürecinden geçirilen plastik
hammaddeleri (PE/PP) ile kumun kar›flt›r›lmas›ndan çok çeflitli inflaat malzemesi üretilebildi¤ini bildirmifltir.
--------------------------------------------
Tekstil ve tekstil
malzemeleri
H‹ND‹STAN
F‹RMA ADI: Matrix Tradesources
209 STARLITE TOWER Y.N.ROAD.
INDORE (M.P)INDIA - 452000
TEL: +91 (99) 77530008
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Radhika Rathi
‹plik ve kumafl üretimi ve acenteli¤i
yapan firma, bu alanda faaliyet gösteren Türk firmalarla ba¤lant› kurmak istediklerini bildiriyor.
-------------------------------------------TUNUS
F‹RMA ADI: MEDITERRANEAN
INDUSTRIAL GROUP
TEL: +216 (74 ) 831 666
FAKS:+216 (74 ) 831 655
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Foued BEN AMOR
Firma, TIR çad›r›/brandas› sat›n almak
istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu teklif,
T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
-------------------------------------------F‹RMA ADI: EL MADINA GROUP
Cyberparc KAIROUAN 3131
TEL: +216 (77) 284 000 / 52 77
FAKS:+216 (77) 284 500
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Nader LOBBIRI
T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i taraf›ndan ad› geçen firman›n kumafl geri dönüflüm projesi konusunda
iflbirli¤i yapmak istedi¤i bildirilmifltir.
--------------------------------------------
Elbise ve ayakkab›
L‹TVANYA
F‹RMA ADI: URPEJA
Gedimino pr. 31, LT-01104, Vilnius,
LITHUANIA
TEL: +370 (686) 64034
Yetkili Kifli: Aleksandras Avdejevas
/Store Owner / Director
Firma, Türkiye’deki firmalar›n haz›r giyim ürünlerini franchise (isim hakk›)
sistemiyle fleklinde Litvanya’da satmak istediklerini bildiriyor. 15 y›ld›r bu
alanda faaliyet gösteren firma, bayan
bluz, süveter, pantolon, etek, elbise,
ceket gibi klasik, seçkin, resmi tarzlarda k›yafetleri tercih etti¤ini ayn› zamanda Litvanya’da ma¤aza açmak isteyen Türk firmalara yard›mc› olabileceklerini de bildiriyor.
16 fiUBAT 2015
11
Ka¤›t hamurundan ve
ka¤›ttan mamul ürünler
TUNUS
F‹RMA ADI: TOUS CUP
5 Rue Hbib Bourguiba Ennadhour
Zaghouane 1160
TEL: +216 (21) 306 211
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: DAOUD Baligh
Firma ka¤›t/karton bardak imalat›nda
kullan›lan kaplanm›fl ka¤›t ve karton
almak istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu
teklif, T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret
Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
-------------------------------------------F‹RMA ADI: 3 M NEGOCE
International Trade
Imm. Georges Karam, Route touristique
4089 Port El Kantaoui, Sousse
TEL: +216 (73) 277 054
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Mouez OUESLATY
Firma ka¤›t, özellikle A4 format› almak
istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu teklif,
T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
--------------------------------------------
Petrol ürünleri ve yak›tlar
TUNUS
F‹RMA ADI: Société SUD LUBRIFIANT
Cité UV 4 bloc 64 menzah 6 Tunis
TEL: +216 (53) 078 844
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Tarek SOUSSIA
Firma, geri dönüfltürülmüfl madeni
ya¤ al›m› sat›n almak istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
--------------------------------------------
Motorlu tafl›t, römork ve
araç parçalar›
BREZ‹LYA
F‹RMA ADI: AÇOTECNICA
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Faruk Çelik/Sat›fl Temsilcisi
Otomotiv sektöründe motor yedek parçalar›, turbocharger valfleri, enerji santrallerinde kullan›lan türbinler ve alloy,
ignot v.b. üretimi yapt›¤› belirtilen Brezilya firmas›n›n Türkiye’de ayn› sektörde çal›flan firmalarla iflbirli¤i yapmak istedi¤i ve ayr›ca üretimini yapt›¤› ürünler
ile ilgili talepleri olan firmalarla ba¤lant›
kurmak istedi¤i bildirilmifltir.
-------------------------------------------ROMANYA
F‹RMA ADI: NATURA CONSTRUCT SRL
TEL: +40 (72) 3232474
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: MURAT SEVIGEN
Romanya’n›n Bükrefl iline ba¤l› Afumat ilçesinde bulunan firma, bu bölgede kiral›k iflyerlerinin oldu¤undan
bahisle, Türkiye’den tekstil imalatç›lar›, ayakkab› imalatç›lar› ve otomotiv
sektöründe bulunan ifl adamlar› ile görüflüp küçük bir sanayi bölgesi yapmak istediklerini bildiriyor.
--------------------------------------------
Metalik olmayan
di¤er ürünler
RUSYA
F‹RMA ADI: NEVZ KERAM‹KS
TEL: +7 (383 ) 225 82 75
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Anna Startseva/ Deputy
Head of Marketing and
Development department
Is› iletimi substrat›, kesme valfleri, dirim seramikleri (biyoseramik) gibi seramik bloktan ürün üreticisi olan NEVZ
KERAM‹KS adl› firman›n ürünlerini ülkemize de satmak istedi¤i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili¤i arac›l›¤›yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar›n iletiflim bilgileri Temsilcili¤e de
baflvurabilecekleri belirtilmektedir.
Dünyaca ünlü yazar›n tedavi gördü¤ü hastaneye giderek, efliyle görüfltüler
Ünlü yazar Yaflar Kemal’e
Adana heyetinden vefa
Adana Büyükflehir Belediye Baflkan› Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odas› Baflkan› Zeki
K›vanç, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Baflkan› Cafer Esendemir ve Adana Büyükflehir
Belediyesi’nin baz› bürokratlar›ndan oluflan
Adana Heyeti, Adana’n›n yetifltirdi¤i dünyaca
ünlü yazar Yaflar Kemal’in yo¤un bak›mda
tutuldu¤u ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi’ne giderek, yazar›n efliyle görüfltü, doktorundan sa¤l›k durumuyla ilgili bilgi ald›.
Eserleri, çeflitli dillere çevrilerek dünyan›n
dört bir yan›nda okunan, Çukurova’y› ve Çukurova insan›n› anlatt›¤› kitaplar›yla ölümsüzleflen Yaflar Kemal’in efli Ayfle Semiha Baban’la
bir araya gelerek, yazar›n bir an önce sa¤l›¤›na
kavuflmas› için iyi dileklerini ileten Baflkan
Sözlü, yazar›n doktorundan da bilgi ald›.
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Baflkan›
Cafer Esendemir, Yaflar Kemal’in, Çukurova’n›n yetifltirdi¤i dünyaca ünlü sanatç›lardan
biri oldu¤unu ifade ederek, iyi haberlerini almay› umduklar›n› kaydetti.
ADASO Baflkan› Zeki K›vanç, “‹ktidar ve muhalefet, ifl dünyas›yla birlikte omuz omuza
vererek sorunlar çözümlenmeli ve üretimin önündeki engeller kald›r›lmal›” dedi
‹fl dünyas›n›n ‘Sorunlar› ve
Beklentileri’ gündeme geldi
Adana Sanayi Odas›, Adana
Ticaret Odas›, Adana Ticaret
Borsas› ve Adana Organize
Sanayi Bölgesi ev
sahipli¤inde, Cumhuriyet
Halk Partisi ‹fl Dünyas›
Diyalog ve Dayan›flma Birimi
faaliyetleri kapsam›nda
düzenlenen “‹fl Dünyas›n›n
Sorunlar› ve Beklentileri”
konulu toplant› ADASO
Salonu’nda gerçeklefltirildi.
Genel Baflkan Yard›mc›s›
Faik Öztrak baflkanl›¤›ndaki
CHP ‹fl Dünyas› Grubu’nda,
Adana milletvekili Ümit
Özgümüfl, Ankara Milletvekili
Gökhan Günayd›n, Bursa
Milletvekili ‹lhan Demiröz, ‹zmir
Milletvekili Mehmet Ali Susam,
Antalya Milletvekili Osman
Kaptan, Bursa Milletvekili Sena
Kaleli, Çanakkale Milletvekilleri
Ali Sar›bafl ve Serdar Soydan ile
Parti Meclisi Üyesi Sera Kad›gil
yer ald›.
Toplant›n›n aç›l›fl
konuflmas›n› yapan
Adana Sanayi
Odas› Yönetim
Kurulu Baflkan›
Zeki K›vanç,
sanayici ve
ifladamlar› olarak
Türkiye ve
ADASO Baflkan› Adana’n›n
Zeki K›vanç
gelece¤i için daha
fazla üretmek ve çal›flmak
gerekti¤inin bilincinde olduklar›n›
belirterek, “Bu anlamda geçmiflte
oldu¤u gibi gelecekte de üzerimize
düflen her türlü çabay› fazlas›yla
göstermeye haz›r›z” dedi.
Ülkemizin Cumhuriyetimizin
kuruluflunun 100. Y›l›nda, 2023’te
çok büyük hedefleri bulundu¤una
dikkat çeken K›vanç, “‹fl Dünyas›
olarak bizler bu hedeflere ulaflmak
anlam›nda önemli bir gayret
içerisindeyiz. Ancak pek tabi ki bu
anlamda üretimin önündeki
an›msatarak, "Bugün onuncu,
hatta birtak›m k›staslara göre
daha geride bir flehir Adana.
Bu bizi üzüyor" fleklinde
konufltu.
YATIRIM
POTANS‹YEL‹N‹N ONDA
B‹R‹ GERÇEKLEfiT‹
Toplant›da bir sunum yapan
CHP Genel Baflkan Yard›mc›s› Faik Öztrak, Türkiye'nin
y›lda 40 milyar dolarl›k yat›r›m potansiyeli oldu¤unu, ancak geçen y›l ülkeye do¤rudan
gelen yabanc›
sermaye yat›r›m›n›n sadece
4 milyar dolar
siyasi ç›kar gözetmeden, ilimiz
engellerin kald›r›lmas› ve
oldu¤unu bildirdi.
ekonomik geliflimine katk› sa¤lagelece¤in do¤ru flekilde
Türkiye'nin hedemaya çal›flmaktad›r.
planlanmas› sadece ilimiz için
finin
20 y›l sonra
Siyaset
d›fl›
kurumlar
olarak
bizde¤il ülkemiz içinde çok büyük
dünyada kalk›nma
ler de üyelerimizden ald›¤›m›z güç
önem göstermektedir” diye
ve uygarl›k yar›ve destekle bugün burada oldu¤u
konufltu.
fl›nda, insani geliflüzere
Adana’m›za
ekonomik
an"ÜRET‹M‹N ÖNÜNDEK‹
CHP Genel
mifllikte ilk 20
lamda katk› sa¤layaca¤›n› düflünBaflkan Yard›mc›s›
ENGELLER KALDIRILMALI"
ekonomi aras›na
dü¤ümüz herkesle siyasi bir bekFaik Öztrak
Ülkenin kalk›nmas›, üretim,
girmek olmas› gelenti olmadan iflbirli¤ine haz›r olistihdam ve ihracat›n artmas› için
rekti¤ini belirten Öztrak, Türkidu¤umuzu belirtmek isteriz. ‹flbirlisanayicisi, tüccar›, iktidar› ve
ye'nin büyüme h›z›n›n zannedildi¤i
¤i içinde gerçeklefltirece¤imuhalefetiyle topyekün hep
gibi iyi bir performansa sahip olmiz toplant›n›n ilimizin ve
birlikte omuz omuza verip
mad›¤›n› savundu.
ülkemizin geliflimine katk›
sorunlar›n çözülmesi
20 y›ll›k hedefleri aras›nda, 159
sa¤lamas›n› diliyorum.”
gerekti¤ini vurgulayan K›vanç,
milyar olan ihracat›n 1,5 trilyon
TOBB Yönetim Kurulu
flöyle konufltu:
dolara, 10 bin 400 dolar olan kifli
Üyesi ve Adana Ticaret
“Adana bugün için maalesef
bafl›na gelirin 66 bin 292 dolara,
Borsas› Meclis Baflkan›
bir Adana’l› olarak kabul
Gayri Safi Milli Has›lan›n 800
fiahin Bilgiç de,
edebilece¤imiz bir geliflmifllik
milyar dolardan 5 trilyon 936
Türkiye'nin
noktas›nda de¤il. Tam da bu
milyar dolara ç›kar›lmas›
zenginleflmesinin ifl
amaç için, bugün burada ev
bulundu¤unu vurgulayan Öztrak,
ATB Meclis Baflkan› dünyas›n›n geliflmesiyle
sahipli¤i yapmakta olan tüm
“Bunlar hayal de¤il.
fiahin Bilgiç
paralel oldu¤unu ifade
sivil toplum örgütleri Adana’y›
Türkiye’nin potansiyeli var,
etti. ‹fl insanlar› olarak
hak etti¤i yere tafl›mak, Adana’n›n
yapabilmek mümkün” dedi.
yapmalar› gerekenleri bildikgelece¤ini yeniden flekillendirmek
lerini aktaran Bilgiç,”‹fl hayaToplant›ya, Adana Sanayi
amac›yla müthifl bir iflbirli¤i içinde
t›n›n önü aç›lmal›. Bu konuda
Odas› Meclis Baflkan›
büyük bir çaba harcamaktad›r.
iktidar da, muhalefet de ayn›
Hüseyin Nuri Çomu, Adana
noktada buluflmal›” dedi.
Organize Sanayi Bölgesi
Adana’m›z son dönemlerde
Adana Ticaret Odas›
Baflkan Yard›mc›s› Osman
yaflanan tüm olumsuzluklar›n
Baflkan› Atila Menevfle ise,
Nuri O¤uz, Seyhan
aksine bugün sivil ve kamu
Adana'n›n yak›n zamana
Belediye Baflkan› Zeydan
kesiminde yer alan tüm kurumlar
kadar ekonomi aç›s›ndan
ATO Baflkan›
Karalar, sanayiciler ve
aras›nda önemli bir iflbirli¤i kültürü
Atila Menevfle
dördüncü büyük il oldu¤unu
ifladamlar› kat›ld›.
oluflmufltur. Öyle ki herkes hiçbir
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
5 991 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content