close

Enter

Log in using OpenID

Basketbol Küçükler Grup Birinciliği Ayrılış Yazısı

embedDownload
yP buha Cabasndadtr.
qaltkanlorylah€pbaganlr
ge
olmugtur,
l€ceklede 9okiyi bn hekimolacaorndan
eminim.Busemlratikdoslumaomiirboy! mudulukve ba$anlardiliyo.,arkadagldrmran
ilelebelslrmesinig6niildenlemenniodiyorum,
co$KUN ZEFGEqiT
it€.herzamandikkal
Srkhg',yakDrklr'{rv€kaytansaa bryrkian
b6.emii, sohbetiho9
bnarkadagmpdtr.
AyrO,ileba9Cekmeyi
I'yanmuhabetlerimiz,
h€pn€$eieande
dsvametmigir.Kondin€
ozqiiesprianlayq vs ii e$gi ilginChikayeler
il€, kimi hocav€
arkada9ranmr2a
d€gi$ikkimliklerkazandrabilmirrn.
s€vgli aF
g€rditreind€,
kadai Alaileberabor
kutaktannr
e9,
Cmtahadklan
dosl kaha, hepsindenbn |as||ge9ener.5 y iinceba9lyandost.
ludumuz.HakanlnlotbolkonuslndakiyanrrgErna
.adm€n(nor
- koyubn GSlidir)siirekligeri9ip,
daltannr$trMurtutuktannrn
siiOZAN
Uzunboylugtironnmlnoalabildigino
6z€nlibirzat-rhuhlerom.
''Bu inenr ijncelikle
hendine
$yg6dd ' diyor.Oturlyorlzuzun
u2adrbn s6ylegibaghyor
aramzda.Temslkonunun
bu lakiiltenin eonimQilesi.Nekadarkonugsak
az brlmekliikenh€kbilmiyorsitzlor.Yada "Satraneoynar
m|srn"diyorbana."OIua'di
yorum!€kigmelibt oyunbatlryor.FrrndaiQlik6lt6l6r,lokurda.
yaneay.Sonlabunlanpaylaqamad4rmE
uzLrn
birzamanveinanryorumki dahasrkrpaylanm,dahasrkrbi. gel€cek.salrrlana
anlatrlamayacai
bir dosllukya$anmasr
l,2m.YAVUZDIZDAB
3074HAKANKURU
- Antakya
17.11.1965
Antakya Oz€l At. Lis€sl
Hiisrev G€r€d€ Cad. Birlik Apt. 46/48 No: 7 Kat 2
Towlllye/br.ntul Ter: 161 80 20
SoyadrKuru,kBndisibunarezalotaraksutuotanbu saa oglan
rs9muhabbetr€rimizin
en has€temandrr.
ana[h mad€niole
Har.anlk69i€tm€miz
ikincisrnrtaSamiHoca,nrn
beln derst€ri
sayesind€
oldll.OnuNeurcnHakanolaraklandrkveao,naskrg!ft€r€dik(wamos
AtaPtajadanA,anje).oahason€ Hakan
o kadarhavayagird ki bu tarhrradyoddgatarken
skstastoni
gtrp Yahubu b6nrmlaflrm. Badyon6rd6nb't'yorda eal,yor"
demol€r€
bafladr.Yazdror
6ti emsatibltunmayangiaE senar
yolardaeoouarkada9vehocala.mzrnkltaktannatnnirosyap
rrfanbu h€yecanlr
arkadagdEherAvrupaseyahari.d€n
ditn!bdler€ E6yedrg.niz
iCn6rn'z
9irmn2d€
sizinotsun,g6rdnkbri.
nrzrba.a anrarn Fklindo br sorusrar, tnzd€ ona yaJ. orlrim genqeld.m $€rhnd.bn cevapv.ariz.Tabtrkr bu rbpo;al
saallerc€,
bazsngiinl€rcssijrebitif.
V€rdiOimiz
aynntrtr
andnez
d6 6n olmadrkye.terdeylz0miizerurutab'tt.
hsyirntiylg qoksevdioim
vs rultloumHakanlbir konudahata
adam€dgmedim
"illed€ iyidokto/otacaOrm
diyekendinipara,
Oolumdegm62bu hayat.
ALI III,ZAFFENALYANAK
Abi Hakanssn bir kavramsrn,
seninhakkndayar ya2makbit
yanavidgoclipgeks€kyermez.Galarasaray'rtam
lan|srns€n.Esp
ri anlayqrnile al€madamsrn.
N€yazsakbu adamlara
antaramay|z,
Lis6biikimimizy€t6rdimj
Hakan,9ampiyon
giiz€tg0nteinssninolmasrditeOiycimbomlu
IS,
CiiNEYTALTUNAY
Diinyaiyisi,krymotliHakan,
p6kqo|(meziyd n2€ri.d€ropt.Drg
ssqkindoslla.rndan
btidn. Neik, antayEh.
et€.di,candanve
ryiniy€lli
olmasr,
saolanbn ka.akl€r€sahipbutunFas,arkadat
O'naDiistssnabtyer [email protected]
Qavresind€
626 ikred6r
dijncove b€sincishrflardasrkek yapr'ormz
l€t€tongo.Camsl€rindens 9026ldederrtesir,
sonbd sd€rdik.d€rst€rvs srravtar
hakkrnda
nasrlda !2un uzadrya
gdrii$atEv€ri9ind6
butururduk,
deoilmi?Hakan,herkos€
iyidavranr,kimseyiktrma_$akayaP
peksever.Dajmaen iyiyjvs sn giizeliaramaeft v6yaprrmasrnr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
260 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content