close

Enter

Log in using OpenID

ciepo_19 -1 icindekiler

embedDownload
øçindekiler
Sunuú
9
Kaynaklar
1
Horses, Pearls, Silks and Trade. Genoa and the Italian City-States
in the Thirteenth-Fourteenth Centuries. Sources in Persian and
Arabic – Records from Italian Archives
Valeria Fiorani Piacentini
13
2
Should We Throw Away Western Sources? Western “Didactic
Prose” on the Oriental Societies from Herodotus to KapuĞciĔski
Dariusz Kołodziejczyk
25
3
Tevârih-i Âl-i Osman by Cenâbî Mustafa Efendi
Mehmet Demiryürek
35
4
Evliya Çelebi (1610-1683) and His Presumptive Journey to
Sweden
ElĪbieta ĝwiĊcicka
45
5
XVII. Yüzyılın økinci Yarısında Meçhul Bir Rus Harp Esirinin
Hatıralarında Osmanlı ømparatorlu÷unun Tasviri
Dilaver Azimli
55
6
The Cadi and The Consul of Salonica: A Case Study of
Complementary Sources, C. 1830-40
Michael Ursinus
63
7
XIX. Yüzyılın økinci Onyılında Hacı Zeynel Abidin ùirvânî’nin
Anadolu’ya Seyahati
Namiq Musalı
73
Göçler, Yerleúmeler & ùehirler
8
XVI. Yüzyıl Anadolusunda Dıú Göçler: ùarkiyan
Alpaslan Demir
9
Çarlık Rusyası’nın Kars Vilayetinde Uyguladı÷ı øskân Politikası
ve Müslüman Ahalinin Anadolu'ya Göçleri (1878-1914)
Candan Badem
111
10
Preliminary Results of the Ka.y.a. (Kaya Yerleúimleri Ahlat)
Project 2007-2009
Roberto Bixio - Andrea De Pascale
127
11
The City of Van in the Late Middle Ages
Tom Sinclair
143
99
6
CIÉPO 19: Osmanlı Öncesi ve Dönemi Tarihi Araútırmaları
12
Amasya Sanca÷ı’nın Demografik Yapısı ve øskân Siyasetinde
Karúılaúılan Sorunlar
Mehmet Kaya
153
13
Pazar Yerinden Kasabaya: Düzce’nin Do÷uúu
Hikari Egawa - ølhan ùahin - Halit Ramazano÷lu
165
14
XV-XVI. Yüzyıllarda Alaúehir ve Çevresi
Cahit Telci
171
15
XVI. Yüzyıl Ayntâb Sanca÷ı Örne÷inde Müstahfız Timarlarının
Mekânsal Örgütleniúi Üzerine Bazı Düúünceler
Emine Erdo÷an Özünlü
183
16
16. Asırda Halep’te Asayiúe Dair Sorunlar
Metin Akis - Mehmet Kabacık
195
17
Seyyahların Gözüyle øznik ùehri ve Yapıları
Ü. Melda Ermiú
205
18
1742-1754 Yılları Arasında øzmir Kazasına Dair Notlar
Gülben Mat
233
19
Klasik Dönemden XIX. Yüzyıla Geçiú: Diyarbekir ve Dersim
Örne÷i
øbrahim Yılmazçelik
247
20
19. Yüzyılda Akdeniz’de Bir Liman Çevresinde Büyüyen Kent:
Mersin
Emine Dingeç
279
21
øzmit Sanca÷ı’nda Göçmen Yerleúmelerindeki øskân ve ømar
Faaliyetlerine øliúkin Bazı Tespitler
ùennur Kaya
291
22
XIX. Yüzyıl Sonları ve XX. Yüzyılın Baúlarında Edremit ùehir
Merkezinin Demografik ve Etnik Özellikleri
Nahide ùimúir
299
23
Osmanlı Mimarlı÷ında Bir Yönetim Binası Örne÷i:
Canik/Samsun Hükümet Kona÷ı
Nurcan Yazıcı
313
Siyasî & Diplomatik øliúkiler
24
Akkoyunlu-Karakoyunlu Mücadelelerinin Do÷u Anadolu’ya
Etkileri
Hasan Akyol
331
øçindekiler
7
25
Van’ın 16. Yüzyılda Dört Kez Kuúatılması Üzerine Belgeler ve
Notlar
Jean-Louis Bacqué-Grammont
343
26
Sultan I. Ahmed Döneminde Osmanlı-Venedik øliúkilerine
Genel Bir Bakıú
Mikail Acıpınar
349
27
Yemen Fatihi Vezîr-i A‘zâm Koca Sinan Paúa’nın Yemen
Seferi Döneminde Osmanlı-Zeydî Mücadeleleri
Sadettin Baútürk
363
28
Yeni Belgeler Iúı÷ında Alemdar Mustafa Paúa’nın østanbul
Hayatı ve Bâbıâli Olayı
Kemalettin Kuzucu
371
29
øngiliz Belgelerine Göre 19. Yüzyıl Sonunda Halep’te Toplum,
Yönetim ve Konsoloslar Arasındaki øliúkiler
Fulya Düvenci Karakoç
393
30
Cristina Di Belgiojoso (1808-1871): An Italian Princess in the
Ottoman Countryside
Maria Pia Pedani
417
31
Bir Siyasi Krizin Analizi: Suriye Protestan Koleji Tıbbiyesi ve
Amerika Birleúik Devletleri - Osmanlı øliúkileri Üzerindeki
Etkisi
Adil Baktıaya
427
32
Osmanlı Daimî Elçiliklerinin Yayılıúı ve Japonya-Çin
Örne÷iyle Mukayesesi
Tadashi Suzuki
437
33
Rumeli Demiryolları ønúaatı ve Hirú’in Yahudilerle ølgili
Faaliyetleri
Yuko Saito
445
34
Van’da Misyonerlik Faaliyetleri: Amerikan Board Hastahanesi
Abidin Temizer
451
35
Yemen Islahı Hakkında Siverek Mebusu Nureddin Bey’in
Meclis-i Meb‫ދ‬usana Verdi÷i Kanun Lâyihası (19 ùubat 1326 / 4
Mart 1911)
Metin Ayıúı÷ı
471
36
Osmanlı’nın Son Mîri øzzeddin ùîr Bey ve øsyanı
Tuncay Ö÷ün
495
37
19. Yüzyılda Osmanlı Diplomasisinde Niúanın ve Madalyanın
Sembolizminden Yararlanma Konusunda Bir Örnek: ùefkat
Niúanı
Namık Sinan Turan
503
38
Enver Paúa’nın Son Savaúı ve Ölümü Meselesi
Aydın ødil
519
8
39
CIÉPO 19: Osmanlı Öncesi ve Dönemi Tarihi Araútırmaları
Osmanlı Devleti’nde Hilafet Fikrinden Hareketle Kâzım
Karabekir’in Saltanat ve Hilâfetin ølgası ile Alakalı Mülahazaları
Üzerine Bir Analiz
ùarika Gedikli Berber
539
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
64 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content