close

Enter

Log in using OpenID

Değerlendirme Raporu

embedDownload
De erlendirme Raporu
Rapor Konusu
De erlendiren Merci
Maliye Bakanl Kamu ç Kontrol Standartlar na Uyum Eylem Plan
2014 Y l 2. Çeyrek Dönemi Gerçekle'meleri
zleme ve Yönlendirme Kurulu
zleme ve Yönlendirme
Kurulu Ba'kan
M. Sami KENEZ
Raportör
O uz POLATTA1
Rapor çeri i
1-
Maliye Bakanl Kamu ç Kontrol Standartlar na Uyum Eylem Plan ,
2014 Y l 2. Çeyrek Dönemi Gerçekle'melerinin Tespit ve De erlendirilmesi
DE4ERLEND RME SONUÇLARI
Maliye Bakanl
Kamu ç Kontrol Standartlar na Uyum Eylem Plan ’n n (MB KEP) 2014 y l 2.
çeyrek dönemi gerçekle$meleri merkez birimlerince Strateji Geli$tirme Ba$kanl ’na SGB’ye iletilmi$tir.
Bu bildirimlere göre, a$a da yer alan tespitler SGB taraf ndan yap lm $t r.
A) TESP TLER:
1- Personel Genel Müdürlü ü Eylemleri
• PERGEN’in sorumlulu unda yürütülen, 3.1.2 no’lu “Personel yönetiminden insan kaynaklar yönetimi
yakla$ m na geçi$in sa lanmas ve insan kaynaklar yönetimi süreçlerinin geli$tirilmesi” eylemine ili$kin
olarak haz rlanmas gereken rapor PERGEN’in 08/05/2014 tarihli ve 10738 say l yaz ile SGB'ye
gönderilmi$tir. Ayr ca, PERGEN'in görevleri, ödüllendirme, valilik atamal personelin görev yerleri ve
sürelerinin belirlenmesine yönelik olu$turulan taslaklar üzerinde çal $malar devam etmektedir.
• Haziran 2014 tamamlanma tarihli, PERGEN’in sorumlulu unda yürütülmesi gereken 3.4.1 no’lu
“Personelin bireysel performans n n ölçülmesini sa layacak genel kriterlerin tespiti ve geli$tirilmesi”
eylemine ili$kin olarak; PERGEN'in 21/02/2014 tarihli ve 3414 say l yaz ile Bakanl k merkez
birimlerinden personelinin performans n ölçme kriterlerinin belirlenerek buna ili$kin görü$ ve önerilerinin
bildirilmesi istenilmi$ olup, görü$ ve öneriler intikal etmeye ba$lam $t r. Ayr ca, bakanl k merkez
birimlerinde görev yapan personele yönelik düzenlenmesi dü$ünülen e itime ili$kin "Performans Yönetimi
E itim Program " tasla PERGEN taraf ndan 20/06/2014 tarihli ve 14102 say l yaz ile MAYEM'e
gönderilmi$tir. Çal $malar n, PERGEN taraf ndan birimlere gönderilecek bir yaz ile en k sa sürede
ba$lat laca ifade edilmi$tir.
2- ç Denetim Birimi Ba'kanl
Eylemleri
• 18.2.1 no’lu “ ç denetim raporlar uyar nca denetlenen birimler taraf ndan yap lacak i$lemler hakk nda
takip edilecek yöntem ve i$leyi$in aç klanmas ”, 18.2.2 no’lu “ ç denetim raporlar n n izlenmesi amac yla
takip yönteminin geli$tirilmesi” ve 18.2.3 no’lu “ DKK’n n düzenlemesine uygun olarak iç denetim kalite
güvence geli$tirme program n n olu$turulmas ” eylemlerine ili$kin bilgi al namam $t r.
3- Süreklilik Arz Eden Eylemler
• 1.1.1 no’lu iç “Yöneticiler için iç kontrol konusunda periyodik bilgilendirme toplant lar düzenlenmesi”
ve 6.1.1 no’lu “Bakanl k yöneticilerine yönelik risk konusunda düzenli (her y l) bilgilendirme toplant lar
düzenlenmesi” eylemlerinin 3. çeyrek dönemi sonuna kadar yap lmas n n uygun olaca dü$ünülmektedir.
Bu eylemlere yönelik çal $malar planlanmaktad r.
• 1.3.4 no’lu “Etik konusunda haftal k sloganlar belirlenmesi ve Maliye Bakanl
adreslerine gönderilmesi” eylemi her hafta Pazartesi günleri yap lmaktad r.
personelinin e-posta
• 5.4.2 no’lu “Faaliyetlerin 3'er ayl k dönemler halinde izlenmesinin sa lanmas ” eylemi ve ç kt s
“ zleme ve De erlendirme Raporu” 2014 y l 1. çeyrek dönemine ili$kin faaliyet izleme ve de erlendirme
raporunu, M LE ve VDK hariç di er birimler haz rlam $lard r.
• 5.5.1 no’lu “ dare Performans Program kapsam nda birimlerin özel hedeflerinin belirlenmesi ve
duyurulmas ” eylemini bir önceki dönemde tamamlayamayan PERGEN'de özel hedefler belirlenmi$tir.
• 13.3.1 no’lu “Yönetim bilgi sistemlerinde üretilen bilgilerin do ru, güvenilir, tam, kullan $l ve
anla$ labilir olarak ayl k bazda internete konmas ” eylemi tüm birimlerce gerçekle$tirmektedir.
• 13.7.2 no’lu “Personelle periyodik de erlendirme toplant lar yap lmas ” eylemi GEP hariç tüm
birimlerce gerçekle$tirilmektedir.
1
4- Risk ve Kontrol Faaliyetleri Eylemleri
• 6.1.5 no’lu “Her y l Hubat ay nda tüm birimlerin hedeflerinin de erlendirilip kar$ la$ labilecek risklerin
ve f rsatlar n belirlenmesi”,
6.2.1 no’lu “Birimler taraf ndan belirlenen risklerin olas l klar ve etkileri dikkate al narak analiz
edilmesi”
6.3.1 kodlu “Belirlenen önlemlere yönelik eylem plan haz rlanmas ”,
7.1.1 no’lu “Risk eylem plan nda tespit edilen riskler için süreç ak $ $emalar
bulundurularak uygun kontrol yöntemlerinin tespiti”,
da göz önünde
7.2.1 no’lu “7.1.1'de öngörülen risk kontrol tablolar nda i$lem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve i$lem
sonras kontrolleri belirleyen esas ve usullere de yer verilmesi”,
7.3.1 no’lu “7.1.1'de öngörülen risk kontrol tablolar nda kontrollerin varl klar n dönemsel kontrolünü ve
güvenli inin sa lanmas na yönelik düzenlemelere de yer verilmesi”,
7.4.1 no’lu “7.1.1'de öngörülen eylemle belirlenen kontrol yönteminin fayda maliyet analizinin de
yap lmas ”,
7.2.2 no’lu “Bilgi i$lem sistemlerine belirlenen hususlarla ilgili otomatik kontrollerin yerle$tirilmesi”
eylemlerinin tamamlanma tarihi, 13/05/2014 tarih ve 9 no’lu Üst Yönetici Onay ile Eylül 2014 olarak
revize edilmi$tir.
• Yukar da bahsi geçen eylemlerle (7.2.2 no’lu eylem hariç) ilgili olarak; 2014 y l 1. çeyrek döneminde
SGB, GEP ve B D, operasyonel düzey risk çal $malar n yeniden gözden geçirmi$ler ve mevcut risk eylem
planlar n güncellemi$lerdir. 2014 y l 2.çeyrek MASAK, MUHASEBAT, PERGEN ve M D de bu
çal $malar n tamamlam $lard r. Di er birimlerde, operasyonel düzey riskleri gözden geçirme çal $malar
devam etmektedir.
7.2.2 no’lu eylemle ilgili olarak; PERGEN ve GEP hariç di er birimler eylemi tamamlam $t r. B D, bilgi
i$lem sistemi yaz l m bulunmad ndan bu eylemi gerçekle$tirememektedir.
5- ISO'nun Bilgi Güvenli i Sertifikas na li'kin Eylemler
• 12.1.1, 12.2.1 ve 12.3.1 no’lu eylemlere ili$kin olarak 2 birim (MASAK ve MGM) 2012 y l nda ve 1
birim (SGB) 2013 y l 1. çeyrek döneminde ve 1 birim (BÜMKO) 2013 y l 4. çeyrek döneminde eylemi
tamamlam $t r. Bu süreçte SGB, di er birimlere (GEP, PERGEN, MAYEM, ABD D, M D ve B D)
rehberlik hizmeti sunmaktad r. Bu birimlerden M D, 2014 y l 2. çeyrek döneminde TSE'nin ISO 27001
belgesini alm $t r. Bu eylemlerinin tamamlanma tarihi, 13/05/2014 tarih ve 9 no’lu Üst Yönetici Onay ile
Eylül 2014 olarak revize edilmi$tir.
• VDK için Aral k 2013 olan son tamamlanma tarihli bu eylemler, 29/01/2014 tarih ve 3 no’lu Üst
Yönetici Onay ile Haziran 2014 olarak revize edilmi$tir. VDK, bu çal $malar n devam etti ini bildirmi$tir.
2
B) DE4ERLEND RME VE KARARLAR:
Yap lan tespitler, e-posta gönderilmek suretiyle zleme ve Yönlendirme Kurulu ( YK) üyeleri ile
payla$ lm $ olup gelen görü$ ve öneriler do rultusunda;
1. Bakanl k merkez birimlerinin, MB KEP 2014/2.Çeyrek dönemi uygulama sonuçlar na ili$kin olarak
ayr ca bir de erlendirme toplant s yap lmas na gerek olmad
na,
2. SGB taraf ndan yap lan tespitlerin yukar da özetlendi i $ekli ile üyelere duyurulmas na,
3. Defterdarl k KEP uygulama sonuçlar n n bir sonraki YK toplant s nda de erlendirilmesine,
Karar verilmi$tir.
25/07/2014
M. Sami KENEZ
Müste$ar Yard mc s
zleme ve Yönlendirme Kurulu Ba$kan
Ertan ERÜZ
Strateji Geli$tirme Ba$kan
Seyfettin KOÇUM
Daire Ba$kan
(Mevzuat Geli$tirme ve ç Kontrol Eylem Plan Dairesi)
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
157 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content